Inleiding
Index

Parenteel van Johan van Santen


I Johan van Santen, * ±1480, † 1542, ±62 jr.
Notitie bij Johan: `geheeten van de Velde, alias de Sainctes dit Deschamps’.
Hij leende in 1502 tien `journaux’ (landmaat, één journal omvat de uitgestrektheid, die men in één dag kan beploegen) van het leen op het Hardevelt te Halle, die hij pachtte van het Hof van Ottignies en dat hem uit zijn ouderlijk erfdeel toekwam.
Functie: baljuw van de heer van Gaasbeek te Lembeek (2) (1508), schout \fn{rentmeester?} van de heerlijkheid van het ziekenhuis van Lembeek (1500) (3), leenman van de landgoederen van Rognon (feodale hof van Trazegnies) (1524, 1529, 1533), pachtervan de heerlijkheden Perregaete (1508) (5), van Zelleke (1508).
Johan x Marguerite du Coroit, † 1554, dv Johan du Coroit .
Notitie bij Marguerite: Du Coiroit, du Coroy, Couraets, du Colroit.
Kinderen van Johan en Marguerite:
1 Gilles van Santen. Volgt II-a.
2 Catherine van Santen
Notitie bij Catherine: Kreeg 18 september 1540 de heerlijkheid Niecoult door het overlijden van haar tante Catherine du Coroit.
3 Anne van Santen
4 Willemaine van Santen
5 Michel van Santen. Volgt II-b.
6 Guillaume van Santen, * ±1510. Volgt II-c.
II-a Gilles van Santen, zv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
Notitie bij Gilles: Kreeg 9 april 1554, door het overlijden van zijn moeder Marguerite du Coroit een leengoed te Lembeek, leenroerig van het feodale hof van Enghien; hij verpachtte (?) de heerlijkheden `Van der Noot’ (1554), die van Perregaet (1545, 1560, 1561) (15), de Abdij van Saint-Denis en Brocqueroi (1564), `Van der Aa’ (1564), alle onder Lembeek. Hij was rentmeester van de heerlijkheid Perregaet (1559, 1564) en van die te Saint-Denis-en-Brocqueroi (1559).
Op 16 juni 1552 werd hij veroordeeld door de baljuw van Halle tot een geldboete van 20 stuivers voor het veroorzaakt hebben van een aanval op de arme Robert-van-de-oude-molen, zonder hem te hebben aangerand {pour cause d’avoir ruet du pauvre `Robert du vieil moulin’, sans l’attindre}.
Gilles x Mayken.
Kind van Gilles en Mayken:
1 Nicolas van Santen. Volgt III-a.
II-b Michel van Santen, † <1583, zv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
Notitie bij Michel: Ouders onzeker.
Michel x Anne Staes.
Notitie bij Anne: x «1548
Kinderen van Michel en Anne:
1 Elisabeth van Santen, † 1608
2 Anne van Santen, * ±1548
Notitie bij Anne: Mechelen 1615
II-c Guillaume van Santen, * ±1510, † <13-1-1577, <67 jr, zv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
Notitie bij Guillaume: De Sainctes, genoemd Deschamps.
23 januari 1543 pachtte hij het leengoed van 10 `journaux’ grond op het Hardevelt te Halle, dat hem toekwam van zijn vader (34).
In de schepenregisters van Halle, die sinds het jaar 1570 voor ons bewaard zijn gebleven, vindt men enkele akten waarin hij aan het einde van zijn leven optreedt en die ons de namen van enige van zijn verwanten in de zijlijn geven:
6 augustus 1573 loste Francq Rolland de volgende leningen (kocht de rekeningen van de volgende opbrengsten terug) op zijn huis aan de Steenweg te Halle af:
bij Guillaume de Sainctes, die vergezeld door zijn getrouwde zonen Laureys en Claes (Nicolas) verscheen, 64 stuivers en 6 wisselgeld penningen;
bij Vroen de Heuwe, wonende te Lembeek, als rechthebbende van zijn vrouw Willemaine de Sainctes, weduwe van Jehan Damme (?), die verscheen vergezeld door Jehan Personne, wonend te Tubize, en Guillaume de Sainctes, oom van de laatste door diens vrouw, Adrienne van Laethem, 64 stuivers en 6 penningen; bij Guillaume van Elderinghe, echtgenoot van Catherine le Corduanier, dochter van Robert, als erfgenaam van deze, eveneens 64 stuivers en 6 penningen;
tenslotte bij Jehan de Hainnes, 32 stuivers en 2 penningen (35). De betreffende hoogte van deze bedragen doet veronderstellen dat het om medeërfgenamen gaat.
4 september 1573, Guillaume de Sainctes, die eerder 8 bunder bouwland in 5 delen, op het Hallevelt en het Savelvelt, achterleen van het feodale hof van Hainaut, had verworven, dat, krachtens feodaal recht, bij zijn overlijden uitsluitend ten deel moest vallen aan zijn
oudste zoon, `tot een gelijkwaardig deel opdeling en vergoeding voor zijn andere kinderen verlangend’ volgens de huwelijksvoorwaarden van zijn derde zoon Nicolas, een jaarrente van 4 mud bruikbaar graan uit te keren door de oudste broer over het betreffende leengoed, vanaf het overlijden van de vader (36).
Tenslotte verlenen, op 1 augustus 1574, Willem van Sante --- die naar alle waarschijnlijkheid niemand anders is dan onze Guillaume de Sainctes, omdat we hem terugvinden in gezelschap van bepaalde personen die we met hem in een eerdere akte hebben gezien, --- Vroon de Heuwere, echtgenoot van Willemyne van Sante, Guillaume Corduanier en mejuffrouw Anne de Ghorain, weduwe van Nicolas de Sainctes (37), zowel voor zichzelf als voor Jacques Thieufries alsmede voor Anne Staesins en Marie (de naam ontbreekt) weduwe van Jan van Sante, een volmacht (38). Deze akte, evenals de eerst genoemde, brengt ons waarschijnlijk in aanwezigheid van medeërfgenamen, die hier terzake van onverdeelde goederen handelen. Daarom leek het me interessant om alle
genoemde namen te vermelden, hoewel de elementen ontbreken om alle verwantschapslijnen vast te stellen.
Guillaume x van Laethem.
Kinderen van Guillaume en van Laethem:
1 Laureys van Santen, * ±1540. Volgt III-b.
2 Pierre van Santen
Notitie bij Pierre: Kreeg 13 januari 1577 de 10 journaux weiland, die zijn vader en zijn grootvader in leen hadden van de heerlijkheid Ottignies, die hij de 21ste van dezelfde maand aan zijn broer Nicolas verkocht.
3 Nicolaas van Santen, * ±1540. Volgt III-c.
III-a Nicolas van Santen, † 16-3-1569, zv Gilles van Santen (zie II-a) en Mayken.
Notitie bij Nicolas: Hij was schepen van de heerlijkheid van Perregaet (1545, 1560, 1561), pachthouder {? `tenaule’} van de heerlijkheid van het Personnat de Saint-Martin te Halle (1555, 1558, 1560, 1565, 1567), `homme vivant et mourant’ voor de kerk van Halle (aantekening 31 mei 1557), schepen van Halle (1559), `massart’ {beul?} van deze stad (1566) en haar griffier van 1558 tot 1569.
Nicolas x Anne de Ghorain, † >1569.
Kind van Nicolas en Anne:
1 Marie van Santen, † <13-3-1586
III-b Laureys van Santen, * ±1540, † 1582, ±42 jr, zv Guillaume van Santen (zie II-c) en van Laethem.
Laureys x, ±24 jr, Halle 1564 Ida Souffye.
Ida trouwde later 1582 Johan Blicq.
Notitie bij Ida: Jenneken.
Kinderen van Laureys en Ida:
1 Elisabeth van Santen, * ±1568. Volgt IV-a.
2 Marie van Santen, * ±1570, † 1582, ±12 jr
3 Henry van Santen, * ±1575, † 1606, ±31 jr
Notitie bij Henry: Gehuwd, zonder kinderen.
4 Ghysbrecht van Santen, * ±1579. Volgt IV-b.
III-c Nicolaas van Santen, * ±1540, zv Guillaume van Santen (zie II-c) en van Laethem.
Beroep: 1581 wethouder van Hal.
Nicolaas x, ±33 jr, 1573 Willemyne Souffye, dv Paul Souffye x Martine Liegaert .
Het huwelijk werd ontbonden 24-7-1574.
Kind van Nicolaas en Willemyne:
1 Guillaume van Santen, * <1585. Volgt IV-c.
IV-a Elisabeth van Santen, * ±1568, † >1629, >61 jr, dv Laureys van Santen (zie III-b) en Ida Souffye.
Elisabeth x Joachim van den Berghe, † <1629.
IV-b Ghysbrecht van Santen, * ±1579, † 9-12-1657, ±78 jr, zv Laureys van Santen (zie III-b) en Ida Souffye.
Ghysbrecht x, ±26 jr, Halle 13-9-1605 Jeanne Kayart, † <1657, dv Jacob Kayart x Catharine Luyckx .
Notitie bij Jeanne: x Halle 1605
Kinderen van Ghysbrecht en Jeanne:
1 Guillaume van Santen
Notitie bij Guillaume: 1658
2 Ida van Santen. Volgt V-a.
3 Jacques van Santen, ~ 1-10-1606
4 Arnold van Santen, ~ 8-2-1608. Volgt V-b.
5 Joachim van Santen, ~ Halle 13-3-1610. Volgt V-c.
6 Maria van Santen, ~ 16-10-1619. Volgt V-d.
7 Louis van Santen, ~ 28-4-1622
8 Henri van Santen, ~ 28-3-1625
IV-c Guillaume van Santen, * <1585, zv Nicolaas van Santen (zie III-c) en Willemyne Souffye.
Guillaume x, >11 jr, Halle 25-5-1596 Joorinne Buyens, dv Daniel Buyens x Anne Roelants .
Notitie bij Joorinne: x Halle 1596
Kinderen van Guillaume en Joorinne:
1 Nicolas van Santen, ~ Halle 9-9-1597
2 Anne van Santen, ~ Halle 20-3-1600. Volgt V-e.
3 Jean van Santen, ~ Halle 24-7-1600. Volgt V-f.
4 Guillaume van Santen, ~ Halle 18-6-1603. Volgt V-g.
5 Philippe van Santen, ~ Halle 13-8-1605
6 Joachim van Santen, ~ Halle 23-1-1607
7 Marie van Santen, ~ Halle 27-5-1609
8 Jeanne van Santen, ~ Halle 17-2-1612
9 Catherine van Santen, ~ Halle 23-1-1617
10 Henri van Santen, ~ Halle 20-10-1619
11 Elisabeth van Santen, ~ Halle 23-1-1623
V-a Ida van Santen, dv Ghysbrecht van Santen (zie IV-b) en Jeanne Kayart.
Ida x Halle 27-2-1650 Guislain Gheerts.
Notitie bij Guislain: x Halle 1650
V-b Arnold van Santen, ~ 8-2-1608, zv Ghysbrecht van Santen (zie IV-b) en Jeanne Kayart.
Arnold x, 21 jr, Halle 7-12-1629 Martine van Dieghem.
Notitie bij Martine: x Halle 1629
Kinderen van Arnold en Martine:
1 Magdeleine van Santen, ~ 24-7-1631
2 Jeanne van Santen, ~ 15-6-1633
V-c Joachim van Santen, ~ Halle 13-3-1610, † ±13-11-1679, ±69 jr, zv Ghysbrecht van Santen (zie IV-b) en Jeanne Kayart.
Joachim x, 29 jr, Halle 1-8-1639 Catharine de Pery, 25 jr, * Halle 22-11-1613, † er 1-1-1706, 92 jr.
Notitie bij Catharine: de Perie, du Pery, Desperies.
Kinderen van Joachim en Catharine:
1 Balthazar van Santen, ~ Halle 21-8-1640. Volgt VI-a.
2 Elisabeth van Santen, ~ Halle 16-8-1642
3 Jean van Santen, ~ Halle 10-7-1644
4 Jacques van Santen, ~ Halle 2-11-1646. Volgt VI-b.
5 Joachim van Santen, ~ Halle 6-1-1649. Volgt VI-c.
6 Marie van Santen, ~ Halle 16-6-1651
7 Paul van Santen, ~ Halle 14-2-1653
8 Louis Antoine van Santen, ~ Halle 20-7-1655. Volgt VI-d.
V-d Maria van Santen, ~ 16-10-1619, dv Ghysbrecht van Santen (zie IV-b) en Jeanne Kayart.
Maria x, 37 jr, Halle 10-2-1657 Pierre Schoonheyt.
Notitie bij Pierre: x Halle 1657
V-e Anne van Santen, ~ Halle 20-3-1600, dv Guillaume van Santen (zie IV-c) en Joorinne Buyens.
Notitie bij Anne: x Halle 1625
Anne x, 25 jr, Halle 29-9-1625 Jean Pypens.
V-f Jean van Santen, ~ Halle 24-7-1600, † er 9-3-1646, 45 jr, zv Guillaume van Santen (zie IV-c) en Joorinne Buyens.
Jean:
(1) x Marie van Obstal, † Halle 28-11-1632, dv Etienne van Obstal x Anne van der Hulst .
Notitie bij Marie: x Halle 1624
(2) x, 32 jr, Halle 16-1-1633 Catherine de Candelere.
Notitie bij Catherine: x Halle 1633
Kinderen van Jean en Marie:
1 Guillaume van Santen, ~ 15-1-1625
2 Jean van Santen, ~ Halle 13-3-1628, † >1655, >27 jr Jean bleef ongehuwd.
3 Gaspar van Santen, ~ 11-4-1630
4 Marie van Santen, ~ 14-4-1632
Kinderen van Jean en Catherine:
5 Catherine van Santen. Volgt VI-e.
6 André Vrisius van Santen, ~ 25-9-1633
7 Guillaume van Santen, ~ 9-9-1636
8 Barbe van Santen, ~ 16-11-1638
9 Marie van Santen, ~ 18-2-1640
10 Jeanne van Santen, ~ 22-1-1641
11 Gertrude van Santen, ~ 13-8-1643
12 Elisabeth van Santen, ~ 6-8-1645
V-g Guillaume van Santen, ~ Halle 18-6-1603, † er 27-1-1645, 41 jr, zv Guillaume van Santen (zie IV-c) en Joorinne Buyens.
Notitie bij Guillaume: x2 Halle 1633
Guillaume:
(1) x Adrienne Swinnen.
Notitie bij Adrienne: ?
(2) x, 29 jr, Halle 1-3-1633 Gertrude Wauterquin. Gertrude begon eerder een relatie met Philippe Chevalier (ovl. vóór 1633).
VI-a Balthazar van Santen, ~ Halle 21-8-1640, † ±1700, ±60 jr, zv Joachim van Santen (zie V-c) en Catharine de Pery.
Balthazar x, 21 jr, Halle 1-5-1662 Anne Hoigne.
Notitie bij Anne: Haigne, Hougne
Kinderen van Balthazar en Anne:
1 Joachim van Santen, * 1663
2 Anna Maria van Santen, ~ Halle 14-7-1667, † er 7-3-1717, 49 jr
3 Paul van Santen, ~ Halle 15-8-1669
4 Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 14-10-1671, † <1717, <46 jr
5 François van Santen, ~ Halle 15-12-1673
6 Anthonette van Santen, * ±1676, † Halle 14-3-1747, ±71 jr
Notitie bij Anthonette: x Halle 1708
7 Elisabeth van Santen, ~ Halle 2-2-1678. Volgt VII-a.
8 Anne Josèphe van Santen, ~ Halle 28-3-1680
9 Catherine Constance van Santen, ~ Halle 16-3-1682, † <1684, <2 jr
10 Catherine Constance van Santen, ~ Halle 9-8-1684
VI-b Jacques van Santen, ~ Halle 2-11-1646, † <1707, <61 jr, zv Joachim van Santen (zie V-c) en Catharine de Pery.
Jacques x, 22 jr, Halle 7-9-1669 Elisabeth Borremans, 21 jr, * 23-3-1648, dv Jean Borremans x Catharine van den Guchte .
Notitie bij Elisabeth: x Halle 1669
Kinderen van Jacques en Elisabeth:
1 Catherine van Santen, ~ Halle 3-9-1669, † er 1707, ±38 jr
2 Jean Baptiste Santen, ~ Halle 6-12-1671, † 31-7-1751, 79 jr
3 Balthazar van Santen, ~ Halle 28-8-1673, † <1677, <4 jr
4 Anne van Santen, ~ Halle 14-3-1675. Volgt VII-b.
5 Balthazar van Santen, ~ Halle 20-1-1677
6 Marie Anne van Santen, ~ Halle 22-3-1678. Volgt VII-c.
7 Thérèse van Santen, ~ Halle 15-4-1681
8 Ferdinand van Santen, ~ Halle 28-10-1682
9 Claire Josephe van Santen, * Halle 11-7-1684, † Brussel 10-4-1750, 65 jr
10 Jean Jacques van Santen, ~ Halle 1-7-1686
11 Isabelle Josèphe van Santen, ~ Halle 11-4-1688, † Brussel 22-3-1750, 61 jr
12 Thérèse van Santen, ~ Halle 7-6-1690
VI-c Joachim van Santen, ~ Halle 6-1-1649, † 1726, ±77 jr, zv Joachim van Santen (zie V-c) en Catharine de Pery.
Joachim x Catherine de Naeyer.
Zie VII-h voor persoonsgegevens van Catherine.
Kinderen van Joachim en Catherine:
1 Catherine van Santen. Volgt VII-d.
2 Agnès van Santen, ~ Halle 3-8-1676. Volgt VII-e.
3 Anne Catherine van Santen, ~ Halle 18-2-1678, ‡ Brussel 31-10-1754
4 Joachim van Santen, ~ Halle 19-9-1679. Volgt VII-f.
5 Marie Louise van Santen, ~ Halle 10-8-1682
6 Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 2-2-1685. Volgt VII-g.
VI-d Louis Antoine van Santen, ~ Halle 20-7-1655, zv Joachim van Santen (zie V-c) en Catharine de Pery.
Louis x, 24 jr, Halle 21-7-1679 Anna Neetens, † Halle 22-9-1693.
Notitie bij Anna: x Halle 1679
Het huwelijk werd ontbonden 16-4-1680.
Kinderen van Louis en Anna:
1 Balthazar van Santen, ~ Halle 21-5-1680
2 Jacques van Santen, ~ Halle 16-1-1682
3 Jean van Santen, ~ Halle 23-7-1683
4 Jacques van Santen, ~ Halle 31-12-1684
5 Anne Marie van Santen, ~ Halle 5-12-1686
6 Anne Louise van Santen, ~ Halle 20-5-1688
VI-e Catherine van Santen, dv Jean van Santen (zie V-f) en Catherine de Candelere.
Catherine begon een relatie met Maximilien de Naeyer.
Beroep: bakker.
Kind van Catherine en Maximilien:
1 Catherine de Naeyer, * 1655. Volgt VII-h.
VII-a Elisabeth van Santen, ~ Halle 2-2-1678, † er 14-11-1726, 48 jr, dv Balthazar van Santen (zie VI-a) en Anne Hoigne.
Elisabeth x, 30 jr, Halle 6-11-1708 Jean Paridaens.
VII-b Anne van Santen, ~ Halle 14-3-1675, † Brussel 19-3-1723, 48 jr, dv Jacques van Santen (zie VI-b) en Elisabeth Borremans.
Anne x, 20 jr, Brussel 26-1-1696 Albert Jean Baptiste van Male, 29 jr, * Mechelen 6-12-1666, † Brussel 6-9-1711, 44 jr.
Notitie bij Albert: x Brussel 1696
VII-c Marie Anne van Santen, ~ Halle 22-3-1678, † Brussel 28-11-1738, 60 jr, dv Jacques van Santen (zie VI-b) en Elisabeth Borremans.
Marie x, 34 jr, Brussel 25-9-1712 Jean Louis Salmon, 63 jr, * Douai 7-8-1649, † Brussel 18-2-1718, 68 jr, zv Victor Salmon x Elisabeth Gallois .
Notitie bij Jean: x Brussel 1712
Beroep: bankier in Brussel.
VII-d Catherine van Santen, † >1732, dv Joachim van Santen (zie VI-c) en Catherine de Naeyer (zie VII-h).
Catherine bleef kinderloos. Catherine x Halle 12-7-1701 Philippe Nielens, † <1726.
Notitie bij Philippe: x Halle 1701
VII-e Agnès van Santen, ~ Halle 3-8-1676, † er 15-2-1718, 41 jr, dv Joachim van Santen (zie VI-c) en Catherine de Naeyer (zie VII-h).
Agnès x, 27 jr, Halle 15-5-1704 François de Ketelbutter.
Notitie bij François: x Halle 1704
Beroep: van 1716 tot 1717 wethouder Hal.
VII-f Joachim van Santen, ~ Halle 19-9-1679, † Brussel 28-2-1726, 46 jr, zv Joachim van Santen (zie VI-c) en Catherine de Naeyer (zie VII-h).
Joachim x, 29 jr, Brussel 9-1-1709 Marie Isabelle van der Plancken.
Notitie bij Marie: x Brussel 1709
Kinderen van Joachim en Marie:
1 Joachim van Santen, ~ Brussel 6-12-1709. Volgt VIII-a.
2 François Joseph van Santen, ~ Brussel 23-12-1710, † <1732, <22 jr
3 Jean Baptiste van Santen, ~ Brussel 27-6-1712, † <1732, <20 jr
4 Catherine van Santen, ~ Brussel 1-9-1713, † <1732, <19 jr
5 Henri van Santen, ~ Brussel 19-11-1714, † <1732, <18 jr
6 Alexandre François van Santen, ~ Brussel 24-12-1715, † >1737, >22 jr
7 Marie Louise van Santen, ~ Brussel 4-10-1717, † >1743, >26 jr
8 Charles Alexandre van Santen, ~ Brussel 6-3-1719, † <1732, <13 jr
9 Anne Marie Josèphe van Santen, ~ Brussel 15-8-1720, † <1732, <12 jr
10 Chrétien van Santen, ~ Brussel 2-1-1722, † >1742, >20 jr
11 Jeanne Marie van Santen, ~ Brussel 9-2-1725, † >1742, >17 jr
12 Guillaume van Santen, ~ Brussel 21-7-1726, † ±22-12-1756, ±30 jr
VII-g Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 2-2-1685, † Namur 12-7-1737, 52 jr, zv Joachim van Santen (zie VI-c) en Catherine de Naeyer (zie VII-h).
Jean x, 27 jr, Namur 4-10-1712 Marie Adrienne Tordeur, † Namur 9-5-1742.
Notitie bij Marie: x Namen 1712
Kinderen van Jean en Marie:
1 Jean Baptiste van Santen, ~ Namur 20-12-1709, † er 2-6-1756, 46 jr
Notitie bij Jean: * 1709 vlg. [beINT]
2 Joachim Joseph van Santen, ~ Namur 20-8-1713. Volgt VIII-b.
3 Catherine Joseph van Santen, ~ Namur 14-5-1716, † er 1-8-1717, 1 jr
4 Marie Catherine van Santen, ~ Namur 7-3-1718
Notitie bij Marie: jong ovl.
5 Marie Thérèse van Santen, ~ Namur 2-6-1722. Volgt VIII-c.
6 Arnold Joseph van Santen, ~ Namur 16-3-1724, † er 5-3-1729, 4 jr
7 Marie Adrienne van Santen, ~ Namur 30-4-1726, † <1761, <35 jr
VII-h Catherine de Naeyer, * 1655, dv Maximilien de Naeyer en Catherine van Santen (zie VI-e).
Catherine x Joachim van Santen.
Zie VI-c voor persoonsgegevens van Joachim.
Kinderen van Catherine en Joachim: zie VI-c.
VIII-a Joachim van Santen, ~ Brussel 6-12-1709, ‡ er 14-8-1742, zv Joachim van Santen (zie VII-f) en Marie Isabelle van der Plancken.
Joachim x, 22 jr, Brussel 17-8-1732 Marie van Beringhen.
Notitie bij Marie: x Brussel 1732
Kinderen van Joachim en Marie:
1 Marie Françoise van Santen, ~ Brussel 13-3-1734. Volgt IX-a.
2 Anne Catherine van Santen, ~ Brussel 20-10-1735. Volgt IX-b.
3 Jeanne Catherine van Santen, ~ Brussel 2-7-1737, † <1761, <24 jr
4 Barthélémy van Santen, ~ Brussel 11-7-1738, † <1761, <23 jr
5 Martin van Santen, ~ Brussel 23-12-1740, † <1761, <21 jr
VIII-b Joachim Joseph van Santen, ~ Namur 20-8-1713, † er 1-3-1765, 51 jr, zv Jean Baptiste van Santen (zie VII-g) en Marie Adrienne Tordeur.
Joachim x, 27 jr, Namur 12-6-1741 Marie Suzanne van Ferraille, † >1765.
Notitie bij Marie: x Namen 1741
Kinderen van Joachim en Marie:
1 Joachim Ferdinand Joseph van Santen, ~ Namur 17-8-1743, † er
2 Marie Thérèse Joséphine van Santen, ~ Namur 29-5-1745, † er 30-6-1813, 68 jr
3 Marie Bernadine Josèphe van Santen, ~ Namur 10-9-1746
4 Philippe Joseph van Santen, ~ Namur 3-5-1750, † er 10-5-1750, 7 dg
5 Nicolas Joseph van Santen, ~ Namur 18-5-1751, † er 5-11-1813, 62 jr Nicolas bleef ongehuwd.
6 Jean Baptiste Joseph van Santen, ~ Namur 16-4-1752
7 Marie Angélique van Santen, ~ Namur 3-2-1753
8 Pierre François Joseph van Santen, ~ Namur 17-9-1755, † er 26-11-1756, 1 jr
9 Ferdinand Joseph van Santen, ~ Namur 21-8-1759, † er 6-11-1764, 5 jr
VIII-c Marie Thérèse van Santen, ~ Namur 2-6-1722, dv Jean Baptiste van Santen (zie VII-g) en Marie Adrienne Tordeur.
Marie x, 33 jr, Namur 15-10-1755 Charles Berteloit.
Notitie bij Charles: x Namen 1755
Beroep: tabaks koopman-fabrikant in Alost.
IX-a Marie Françoise van Santen, ~ Brussel 13-3-1734, † er 10-6-1789, 55 jr, dv Joachim van Santen (zie VIII-a) en Marie van Beringhen.
Marie x, 29 jr, Brussel 12-9-1763 Jean Martin van Overbeke, † 2-5-1779.
Notitie bij Jean: x Brussel 1763
IX-b Anne Catherine van Santen, ~ Brussel 20-10-1735, † er 1-10-1812, 76 jr, dv Joachim van Santen (zie VIII-a) en Marie van Beringhen.
Anne x, 21 jr, Brussel 14-5-1757 Antoine Joseph Robert Catoir.
Notitie bij Antoine: x Brussel 1757
Beroep: van 1753 tot 1788 notaris in Brussel.

Index (178 personen)

Mayken. [Partner van II-a] II-a; III-a
Berghe, Joachim van den, † <1629. [Partner van IV-a] IV-a
Beringhen, Marie van. [Partner van VIII-a] VIII-a; IX-a; IX-b
Berteloit, Charles. [Partner van VIII-c] VIII-c
Blicq, Johan. III-b
Borremans, Elisabeth, * 23-3-1648. [Partner van VI-b] VI-b; VII-b; VII-c
Borremans, Jean. [Schoonvader van VI-b] VI-b
Buyens, Daniel. [Schoonvader van IV-c] IV-c
Buyens, Joorinne. [Partner van IV-c] IV-c; V-e; V-f; V-g
Candelere, Catherine de. [Partner van V-f] V-f; VI-e
Catoir, Antoine Joseph Robert. [Partner van IX-b] IX-b
Chevalier, Philippe, † <1633. V-g
Coroit, Johan du. [Schoonvader van I] I
Coroit, Marguerite du, † 1554. [Partner van I] I; II-a; II-b; II-c
Dieghem, Martine van. [Partner van V-b] V-b
Ferraille, Marie Suzanne van, † >1765. [Partner van VIII-b] VIII-b
Gallois, Elisabeth. [Schoonmoeder van VII-c] VII-c
Gheerts, Guislain. [Partner van V-a] V-a
Ghorain, Anne de, † >1569. [Partner van III-a] III-a
Guchte, Catharine van den. [Schoonmoeder van VI-b] VI-b
Hoigne, Anne. [Partner van VI-a] VI-a; VII-a
Hulst, Anne van der. [Schoonmoeder van V-f] V-f
Kayart, Jacob. [Schoonvader van IV-b] IV-b
Kayart, Jeanne, † <1657. [Partner van IV-b] IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d
Ketelbutter, François de. [Partner van VII-e] VII-e
Laethem, van. [Partner van II-c] II-c; III-b; III-c
Liegaert, Martine. [Schoonmoeder van III-c] III-c
Luyckx, Catharine. [Schoonmoeder van IV-b] IV-b
Male, Albert Jean Baptiste van, * 6-12-1666, † 6-9-1711. [Partner van VII-b] VII-b
Naeyer, Catherine de, * 1655. VI-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Naeyer, Maximilien de. [Partner van VI-e] VI-e; VII-h
Neetens, Anna, † 22-9-1693. [Partner van VI-d] VI-d
Nielens, Philippe, † <1726. [Partner van VII-d] VII-d
Obstal, Etienne van. [Schoonvader van V-f] V-f
Obstal, Marie van, † 28-11-1632. [Partner van V-f] V-f
Overbeke, Jean Martin van, † 2-5-1779. [Partner van IX-a] IX-a
Paridaens, Jean. [Partner van VII-a] VII-a
Pery, Catharine de, * 22-11-1613, † 1-1-1706. [Partner van V-c] V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Plancken, Marie Isabelle van der. [Partner van VII-f] VII-f; VIII-a
Pypens, Jean. [Partner van V-e] V-e
Roelants, Anne. [Schoonmoeder van IV-c] IV-c
Salmon, Jean Louis, * 7-8-1649, † 18-2-1718. [Partner van VII-c] VII-c
Salmon, Victor. [Schoonvader van VII-c] VII-c
Santen, Agnès van, ~ 3-8-1676, † 15-2-1718. VII-e
Santen, Alexandre François van, ~ 24-12-1715, † >1737. [Zoon van VII-f] VII-f,6
Santen, André Vrisius van, ~ 25-9-1633. [Zoon van V-f] V-f,6
Santen, Anna Maria van, ~ 14-7-1667, † 7-3-1717. [Dochter van VI-a] VI-a,2
Santen, Anne van. [Dochter van I] I,3
Santen, Anne van, * ±1548. [Dochter van II-b] II-b,2
Santen, Anne van, ~ 20-3-1600. V-e
Santen, Anne van, ~ 14-3-1675, † 19-3-1723. VII-b
Santen, Anne Catherine van, ~ 18-2-1678, ‡ 31-10-1754. [Dochter van VI-c] VI-c,3
Santen, Anne Catherine van, ~ 20-10-1735, † 1-10-1812. IX-b
Santen, Anne Josèphe van, ~ 28-3-1680. [Dochter van VI-a] VI-a,8
Santen, Anne Louise van, ~ 20-5-1688. [Dochter van VI-d] VI-d,6
Santen, Anne Marie van, ~ 5-12-1686. [Dochter van VI-d] VI-d,5
Santen, Anne Marie Josèphe van, ~ 15-8-1720, † <1732. [Dochter van VII-f] VII-f,9
Santen, Anthonette van, * ±1676, † 14-3-1747. [Dochter van VI-a] VI-a,6
Santen, Arnold van, ~ 8-2-1608. V-b
Santen, Arnold Joseph van, ~ 16-3-1724, † 5-3-1729. [Zoon van VII-g] VII-g,6
Santen, Balthazar van, ~ 21-8-1640, † ±1700. VI-a; VII-a
Santen, Balthazar van, ~ 28-8-1673, † <1677. [Zoon van VI-b] VI-b,3
Santen, Balthazar van, ~ 20-1-1677. [Zoon van VI-b] VI-b,5
Santen, Balthazar van, ~ 21-5-1680. [Zoon van VI-d] VI-d,1
Santen, Barbe van, ~ 16-11-1638. [Dochter van V-f] V-f,8
Santen, Barthélémy van, ~ 11-7-1738, † <1761. [Zoon van VIII-a] VIII-a,4
Santen, Catherine van. [Dochter van I] I,2
Santen, Catherine van. VI-e; VII-h
Santen, Catherine van, † >1732. VII-d
Santen, Catherine van, ~ 23-1-1617. [Dochter van IV-c] IV-c,9
Santen, Catherine van, ~ 3-9-1669, † 1707. [Dochter van VI-b] VI-b,1
Santen, Catherine van, ~ 1-9-1713, † <1732. [Dochter van VII-f] VII-f,4
Santen, Catherine Constance van, ~ 16-3-1682, † <1684. [Dochter van VI-a] VI-a,9
Santen, Catherine Constance van, ~ 9-8-1684. [Dochter van VI-a] VI-a,10
Santen, Catherine Joseph van, ~ 14-5-1716, † 1-8-1717. [Dochter van VII-g] VII-g,3
Santen, Charles Alexandre van, ~ 6-3-1719, † <1732. [Zoon van VII-f] VII-f,8
Santen, Chrétien van, ~ 2-1-1722, † >1742. [Zoon van VII-f] VII-f,10
Santen, Claire Josephe van, * 11-7-1684, † 10-4-1750. [Dochter van VI-b] VI-b,9
Santen, Elisabeth van, † 1608. [Dochter van II-b] II-b,1
Santen, Elisabeth van, * ±1568, † >1629. IV-a
Santen, Elisabeth van, ~ 23-1-1623. [Dochter van IV-c] IV-c,11
Santen, Elisabeth van, ~ 16-8-1642. [Dochter van V-c] V-c,2
Santen, Elisabeth van, ~ 6-8-1645. [Dochter van V-f] V-f,12
Santen, Elisabeth van, ~ 2-2-1678, † 14-11-1726. VII-a
Santen, Ferdinand van, ~ 28-10-1682. [Zoon van VI-b] VI-b,8
Santen, Ferdinand Joseph van, ~ 21-8-1759, † 6-11-1764. [Zoon van VIII-b] VIII-b,9
Santen, François van, ~ 15-12-1673. [Zoon van VI-a] VI-a,5
Santen, François Joseph van, ~ 23-12-1710, † <1732. [Zoon van VII-f] VII-f,2
Santen, Gaspar van, ~ 11-4-1630. [Zoon van V-f] V-f,3
Santen, Gertrude van, ~ 13-8-1643. [Dochter van V-f] V-f,11
Santen, Ghysbrecht van, * ±1579, † 9-12-1657. IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d
Santen, Gilles van. II-a; III-a
Santen, Guillaume van. [Zoon van IV-b] IV-b,1
Santen, Guillaume van, * ±1510, † <13-1-1577. II-c; III-b; III-c
Santen, Guillaume van, * <1585. IV-c; V-e; V-f; V-g
Santen, Guillaume van, ~ 18-6-1603, † 27-1-1645. V-g
Santen, Guillaume van, ~ 15-1-1625. [Zoon van V-f] V-f,1
Santen, Guillaume van, ~ 9-9-1636. [Zoon van V-f] V-f,7
Santen, Guillaume van, ~ 21-7-1726, † ±22-12-1756. [Zoon van VII-f] VII-f,12
Santen, Henri van, ~ 20-10-1619. [Zoon van IV-c] IV-c,10
Santen, Henri van, ~ 28-3-1625. [Zoon van IV-b] IV-b,8
Santen, Henri van, ~ 19-11-1714, † <1732. [Zoon van VII-f] VII-f,5
Santen, Henry van, * ±1575, † 1606. [Zoon van III-b] III-b,3
Santen, Ida van. V-a
Santen, Isabelle Josèphe van, ~ 11-4-1688, † 22-3-1750. [Dochter van VI-b] VI-b,11
Santen, Jacques van, ~ 1-10-1606. [Zoon van IV-b] IV-b,3
Santen, Jacques van, ~ 2-11-1646, † <1707. VI-b; VII-b; VII-c
Santen, Jacques van, ~ 16-1-1682. [Zoon van VI-d] VI-d,2
Santen, Jacques van, ~ 31-12-1684. [Zoon van VI-d] VI-d,4
Santen, Jean van, ~ 24-7-1600, † 9-3-1646. V-f; VI-e
Santen, Jean van, ~ 13-3-1628, † >1655. [Zoon van V-f] V-f,2
Santen, Jean van, ~ 10-7-1644. [Zoon van V-c] V-c,3
Santen, Jean van, ~ 23-7-1683. [Zoon van VI-d] VI-d,3
Santen, Jean Baptiste van, ~ 14-10-1671, † <1717. [Zoon van VI-a] VI-a,4
Santen, Jean Baptiste, ~ 6-12-1671, † 31-7-1751. [Zoon van VI-b] VI-b,2
Santen, Jean Baptiste van, ~ 2-2-1685, † 12-7-1737. VII-g; VIII-b; VIII-c
Santen, Jean Baptiste van, ~ 20-12-1709, † 2-6-1756. [Zoon van VII-g] VII-g,1
Santen, Jean Baptiste van, ~ 27-6-1712, † <1732. [Zoon van VII-f] VII-f,3
Santen, Jean Baptiste Joseph van, ~ 16-4-1752. [Zoon van VIII-b] VIII-b,6
Santen, Jean Jacques van, ~ 1-7-1686. [Zoon van VI-b] VI-b,10
Santen, Jeanne van, ~ 17-2-1612. [Dochter van IV-c] IV-c,8
Santen, Jeanne van, ~ 15-6-1633. [Dochter van V-b] V-b,2
Santen, Jeanne van, ~ 22-1-1641. [Dochter van V-f] V-f,10
Santen, Jeanne Catherine van, ~ 2-7-1737, † <1761. [Dochter van VIII-a] VIII-a,3
Santen, Jeanne Marie van, ~ 9-2-1725, † >1742. [Dochter van VII-f] VII-f,11
Santen, Joachim van, ~ 23-1-1607. [Zoon van IV-c] IV-c,6
Santen, Joachim van, ~ 13-3-1610, † ±13-11-1679. V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Santen, Joachim van, ~ 6-1-1649, † 1726. VI-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Santen, Joachim van, * 1663. [Zoon van VI-a] VI-a,1
Santen, Joachim van, ~ 19-9-1679, † 28-2-1726. VII-f; VIII-a
Santen, Joachim van, ~ 6-12-1709, ‡ 14-8-1742. VIII-a; IX-a; IX-b
Santen, Joachim Ferdinand Joseph van, ~ 17-8-1743. [Zoon van VIII-b] VIII-b,1
Santen, Joachim Joseph van, ~ 20-8-1713, † 1-3-1765. VIII-b
Santen, Johan van, * ±1480, † 1542. I; II-a; II-b; II-c
Santen, Laureys van, * ±1540, † 1582. III-b; IV-a; IV-b
Santen, Louis van, ~ 28-4-1622. [Zoon van IV-b] IV-b,7
Santen, Louis Antoine van, ~ 20-7-1655. VI-d
Santen, Magdeleine van, ~ 24-7-1631. [Dochter van V-b] V-b,1
Santen, Maria van, ~ 16-10-1619. V-d
Santen, Marie van, † <13-3-1586. [Dochter van III-a] III-a,1
Santen, Marie van, * ±1570, † 1582. [Dochter van III-b] III-b,2
Santen, Marie van, ~ 27-5-1609. [Dochter van IV-c] IV-c,7
Santen, Marie van, ~ 14-4-1632. [Dochter van V-f] V-f,4
Santen, Marie van, ~ 18-2-1640. [Dochter van V-f] V-f,9
Santen, Marie van, ~ 16-6-1651. [Dochter van V-c] V-c,6
Santen, Marie Adrienne van, ~ 30-4-1726, † <1761. [Dochter van VII-g] VII-g,7
Santen, Marie Angélique van, ~ 3-2-1753. [Dochter van VIII-b] VIII-b,7
Santen, Marie Anne van, ~ 22-3-1678, † 28-11-1738. VII-c
Santen, Marie Bernadine Josèphe van, ~ 10-9-1746. [Dochter van VIII-b] VIII-b,3
Santen, Marie Catherine van, ~ 7-3-1718. [Dochter van VII-g] VII-g,4
Santen, Marie Françoise van, ~ 13-3-1734, † 10-6-1789. IX-a
Santen, Marie Louise van, ~ 10-8-1682. [Dochter van VI-c] VI-c,5
Santen, Marie Louise van, ~ 4-10-1717, † >1743. [Dochter van VII-f] VII-f,7
Santen, Marie Thérèse van, ~ 2-6-1722. VIII-c
Santen, Marie Thérèse Joséphine van, ~ 29-5-1745, † 30-6-1813. [Dochter van VIII-b] VIII-b,2
Santen, Martin van, ~ 23-12-1740, † <1761. [Zoon van VIII-a] VIII-a,5
Santen, Michel van, † <1583. II-b
Santen, Nicolaas van, * ±1540. III-c; IV-c
Santen, Nicolas van, † 16-3-1569. III-a
Santen, Nicolas van, ~ 9-9-1597. [Zoon van IV-c] IV-c,1
Santen, Nicolas Joseph van, ~ 18-5-1751, † 5-11-1813. [Zoon van VIII-b] VIII-b,5
Santen, Paul van, ~ 14-2-1653. [Zoon van V-c] V-c,7
Santen, Paul van, ~ 15-8-1669. [Zoon van VI-a] VI-a,3
Santen, Philippe van, ~ 13-8-1605. [Zoon van IV-c] IV-c,5
Santen, Philippe Joseph van, ~ 3-5-1750, † 10-5-1750. [Zoon van VIII-b] VIII-b,4
Santen, Pierre van. [Zoon van II-c] II-c,2
Santen, Pierre François Joseph van, ~ 17-9-1755, † 26-11-1756. [Zoon van VIII-b] VIII-b,8
Santen, Thérèse van, ~ 15-4-1681. [Dochter van VI-b] VI-b,7
Santen, Thérèse van, ~ 7-6-1690. [Dochter van VI-b] VI-b,12
Santen, Willemaine van. [Dochter van I] I,4
Schoonheyt, Pierre. [Partner van V-d] V-d
Souffye, Ida. [Partner van III-b] III-b; IV-a; IV-b
Souffye, Paul. [Schoonvader van III-c] III-c
Souffye, Willemyne. [Partner van III-c] III-c; IV-c
Staes, Anne. [Partner van II-b] II-b
Swinnen, Adrienne. [Partner van V-g] V-g
Tordeur, Marie Adrienne, † 9-5-1742. [Partner van VII-g] VII-g; VIII-b; VIII-c
Wauterquin, Gertrude. [Partner van V-g] V-g
Gegenereerd 25 mei 2024 met Aldfaer 10.1+ door Rob Veldhuyzen van Zanten.