Descendants of Arnt Janssoon (Andries) van Sancten

I Arnt Janssoon (Andries) van Sancten was born around 1425 in Tricht of Malsen?. Andries died.
Note about Andries: genoemd 12-08-1485 te Tricht (bron J. Voorberg):
" 1 morgen en 10 roeden land (ca. 85 are) in het rechtsgebied van Buren te Tricht, genaamd ’die Berwersche wayde’(de Beerweerdse wayde? zie hattinga-kaart met ’wayden’, Beerweg en Middelweg, zoe ook de opmerking bij de navolgende lenen van Buren, repertorium blz. 79) , aan de ene kant grenzend aan grond die Aris Dirxsoon (van Santen) bewerkt, en aan de andere (afwaterende) kant aan de grond die Dirck van Xanten bewerkt; met het noordelijk deel an de’wayde’grenzend en met het westelijk deel langs de (nog bestaande) Middelweg. Op de overeenkomst is het Zutphens (zakelijk) recht van toepassing: op 12 augustus 1485 werd het leen aan Arnt Janssoon (van Santen) verstrekt, die het overdroeg aan Derck van Santen."
Arnt Janssoon, neef van Art Dirxsoon, transporteert 12-08-1485 de grond dus aan Derck Arntssoon, zijn achterneef.
Occupation:
schout
Children of Andries from an unknown relationship:
1 Dyrck Andriesz van Zanten. Dyrck died.
Note about Dyrck: ZEGEL
Heren en graven van Culemborg
2612 Laurens Woutersz., tynsrichter namens Mariënweerde, oorkondt, dat Dyrck van Zanten Andriesz. opdraagt ten behoeve van Johan Jan Berntzoonsz. 13 hont land onder Trycht, geheeten de Bontekont.
Datering 1497 Februari 21 [op sinte Petersavent ad cathedram]
NB Oorspr. (Inv. no. 5455), met de zegels van den tynsrichter en van den tynsgenoot Dyrck van Zanten vnd.; het zegel van Henrick MR. Willemsz. is verloren.
2 Jan Arntssoen van Zanthen, born around 1455 in Tricht?. Follow II.
II Jan Arntssoen van Zanthen was born around 1455 in Tricht?, son of Arnt Janssoon (Andries) van Sancten (see I). Jan died around 1522, aged about 67.
Note about Jan: ook genoemd Langh (=lange) Jan Arntssoen (bron A. van Santen)
bron J. Voorberg:
RAA 0370, 5452 (regest S 89)
Met de deels (zwaar)geschonden en drie verloren zegels van de 15 oorkonders.
De inkt van een deel van de chartertekst is dusdanig vergaan dat de transcriptie van dat deel tussen # # is geplaatst, en aangevuld door een tussen { } geplaatste samenvatting van de vermoedelijke inhoud.
10 juli 1510
Ick gerit van Beesd, richter in de bancken van Malsen ende Tricht in den lande van bueren, ende wij, Wouter Jansz alert berntsz volken jansz, gherit goertsz jan maess gherit alertsz ende jan van zanthen, scepenen inder selver bancken voirschreven, ende wij, macharis van tyell, willem van spithooven [Spythooven], gelis pa[u]w loef van oerd [van Oordt, van Noort], henrick van varzendael, jan die moelre ende maes willimsz als scepen inden bancke van boesichem ende selmoende, bekenne mit desen opene brieff alsoe als jan van kuyck borger tot Culenborch gepant hefft evert loeff voor waerschap van seker jaer voor een camp lants gelegen op malsen in flemynxhoeff die jan van kuyck in voertijden gecoft [gekocht] hef tegen [van?] loeff lambertsz ende geertruyt syn echte wyff die vader ende moeder waeren van evert loeff voorschreven en van mary syn suster,
# na .. verm….en Inholdt .. … ende brieff die Jan van Kuyck voir ge..an.. off {voor enige jaren} Int recht getoont heft {d.w.z. dat de koopakte enige jaren geleden nog is getoond}. In welke waerschap Jan van Kuyck gebreck v..lt van hans boem ende mary sijn wyff ende soe jan evert loeffs van {wege?} syn pand uyt gedaen he[e]ft ende aen dat recht gecomen syn mit den spracken ende antwoert [= conform de regels der rechtspraak] naer ….. syn ….. ..sig {maakt?} daer op [waarna] wij Scepen voirgenoemd .ande rechtelick gewesen hebben voer recht dat evert loeff voirsz vertigen [afstaan] sal [aan] Jan van Kuyck voirgenoemd in [= één] derden halve schilt des Jaers naer wij …… syn segel ende brieff deur af he[e]fft soe sall evert loeff syn kynsdeel daeraff betalen alles sonder argelist #
In verconde der waerheyt soe hibben wij richter ende scepen voirschreven elck onse zegel beneden aen dese opene brieff gehangen. Gegeven int jaer ons here Duijsent vijfhondert ende tien op den tienden dach in julio.
Uitleg:
Jan van Kuyck, wiens grootvader schepen en raad van (de graaf van) Culemborg was, heeft jaren geleden van Loeff Lamberts en zijn vrouw Geertruyt een stuk land, gelegen in Flemincxhoeff te Malsen gekocht, en dit land vervolgens verpacht aan hun zoon Evert.
Formele vaststelling hiervan maakt het Jan van Kuyck mogelijk de verstreken jaarpachten [“renten”] op te eisen. De reden voor het expliciet noemen van Everts zuster Mary zal, nu de tekst gewag maakt van Everts erfdeel, vermoedelijk gelegen zijn in de onderwijl reeds gepasseerde boedelverdeling tussen de erfgenamen van de verkopers.
Nader commentaar:
Het betreft hier blijkbaar een zaak die hoog is opgelopen. Het gewicht dat aan deze uitspraak moet worden gehecht wordt weergegeven door het aantal zegelaars, en vooral door het feit dat blijkbaar namens de graaf van Culemborg is geoordeeld dat de onpartijdigheid gediend wordt door ook de schepenen van het naast-gelegen gerecht bij het beraad te betrekken en mede te laten zegelen.
Samenvatting van de akte [regest S89]:
Gerit van Beesd, richter van Malsen en Tricht, Alert Berntsz, Volken Jansz, Gherit Goertsz, Jan Maesz, Gherit Alertsz en Jan van Zanthen, schepenen aldaar, en Macharis van Tyell, Willem van Spithooven, Gelis Pauw, Loef van Oerd, Henrick van Varsendael, Jan die Moelre en Maes Willemsz, schepenen van Beusichem en Zoelmond, doen uitspraak in de geschillen tussen Jan van Kuyck, burger van Culenborch, en Evert Loeffsz, over een rente uit een kamp land in Flemynxhoeff te Malsen.
Function:
10-04-1510    schepen van Malsen en Tricht (vermeld 10-04-1510 GN 1986/375 en ca. 1522 (Bu/1-2e))
Child of Jan from an unknown relationship:
1 Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen, born around 1490 in Buren of Tricht. Follow III.
III Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen was born around 1490 in Buren of Tricht, son of Jan Arntssoen van Zanthen (see II). Arijes died.
Note about Arijes: naam staat genoemd in de Lenen van Buren, blz. 1a. (bron A. van Santen)
vermeld 1522/1523 (bron J. Voorberg)
Lenen van Buren, 1, 2e blad Arijes (Janse) van Santen, een half leen, wordt nu twee lenen, 1522/23; (bron J. Voorberg)
Child of Arijes from an unknown relationship:
1 Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen, born around 1520 in Buren of Tricht. Follow IV.
IV Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen was born around 1520 in Buren of Tricht, son of Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen (see III). Jan died.
Note about Jan: zoon van Arijes (Janse) van Santen Lenen van Buren 78 en 79) bron J. Voorberg
Child of Jan from an unknown relationship:
1 Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen, born around 1550 in Buren of Tricht. Follow V.
V Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen was born around 1550 in Buren of Tricht, son of Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen (see IV). Andries died before 04-04-1608, aged less than 58.
Note about Andries: ook genaamd Arijs Jans van Santen
Lenen van Buren, blz 78: 19-04-1607 Arris Direck en Jan Arrisz te Tricht dragen over aan Andries Jansz (van Santen) van Tricht, brouwer te Zaltbommel (bron J. Voorberg)
Occupations:
1592 to 1608    leenman van Buren te Tricht
1607    brouwer te Zaltbommel
Andries married in Buren Agnesa (Agnies) Jansdr.. Agnies died before 03-12-1641.
Note about Agnies: ook genaamd Agnesa Jansdr. en Agnies Jansdr.
zie ook kleinzoon andries aertsen
Genoemd in de schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht: op 1-12-1630 (inv.199, fol.18-18-v) verklaart Agnesa Jansdochter, weduwe van Andries Janss, met Rembout de Munter, haar momber, tot haar erfgenamen haar zonen Jan en Henrick Andriess, alsmede haar dochters Maeijken Andries (gehuwd met Aert Huijbertss) en Neeltgen Andriess (gehuwd met Jan Stevenss de Helt) en haar zoons zoon Jan Dirckss. Beslist wordt dat haar goederen na haar dood gelijkelijk onder hen verdeeld zullen worden.
Bron J. Voorberg: vermoeden dat zij Agnese Jansdr van Noort (van Oird) is geweest
Leenen van Buren, Fol. 258 Anthonie Wellants, burger te Culemborg, na opdracht Jan Claesz. namens juffr. Anna van Culenborch, 1592 september
Agnies, weduwe van Andries Jansz., na opdracht door Anthony Wellandts. Otto van Leeuwen, schout te Buren, is hulder, 1608 april 4 it.vet.
Aert Huyberts, vernieuwt den eed van sijn vrouws moeder, 1618 november 23.
Andries Aertsz, na doode van sijn grootmoeder Agnesa Jansdr., 1641 december 3, it vet.
Jan Dircx van Santen, na opdracht door Andries Aertsz. van Santen. Daarna draagt hij het leen op ten behoeve van sijn swager Adriaen van Mourick voor de boedel sijn overleden vader, die het daarop opdraagt ten behoeve van Gerrit Aertsz. Tricht, 1655 maart 7 it.vet.
Huybert Gerritsz., na doode van sijn vader end, 1694 februaris it.vet.
Di Jodocus van Laren, predikant te Tricht, van Gerrit het onmondig kind van wijlen Huybert Gerritsen, 1698 november 2.
Children of Andries and Agnies:
1 Neeltgen Andriess van Santen. Follow VI-a.
2 Aert Andriessen (Arijs) van Santen, born around 1580. Follow VI-b.
3 Dirck Andriess van Santen, born around 1580. Follow VI-c.
4 Maeijken Arijs van Santen, born around 1580. Follow VI-d.
5 Jan Arrisz. van Santen, born around 1583 in Buren of Tricht?. Follow VI-e.
6 Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen, born around 1584. Follow VI-f.
VI-a Neeltgen Andriess van Santen, daughter of Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (see V) and Agnesa (Agnies) Jansdr.. Neeltgen died.
Note about Neeltgen: genoemd in schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht, 1-1-1630 (inv. 299, fol.18-18v)
Neeltgen married Jan Stevenss de Helt. Jan died.
VI-b Aert Andriessen (Arijs) van Santen was born around 1580, son of Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (see V) and Agnesa (Agnies) Jansdr.. Aert died in 1662, aged about 82.
Note about Aert: De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
Aert married . She died. She was buried on 06-02-1673 in kerk van Buren.
Children of Aert and :
1 Allaert Aertsen van Santen. Follow VII-a.
2 Jan Aertsen van Santen. Follow VII-b.
VI-c Dirck Andriess van Santen was born around 1580, son of Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (see V) and Agnesa (Agnies) Jansdr.. Dirck died before 01-12-1630, aged less than 50.
Child of Dirck from an unknown relationship:
1 Jan Dirckss van Santen, born around 1610. Follow VII-c.
VI-d Maeijken Arijs van Santen was born around 1580, daughter of Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (see V) and Agnesa (Agnies) Jansdr.. Maeijken died.
Note about Maeijken: Lenen van Buren/79 (bron J. Voorberg)
schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht, 1-1-1630 (inv. 299, fol.18-18v)
Before the age of 22, Maeijken married before 12-11-1602 Aert Huijbertsz. Aert was born before 11-09-1592 in Buren. Aert died.
Note about Aert: genoemd in de leenregisters van het graafschap Buren, volgens het handschrift repertorium, samengesteld door Mr. A.P. van Schilfgaarde, wordt hij hierin genoemd:
11-09-1592 Arijs Janssen
12-11-1602 Aert Huijbertss, burger te Buren, na opdracht door zijn schoonvader, Arris voornoemd, met 2 1/2 morgen uit de 4 morgen. ( zie verder bij Hendrick Arris)
Occupation:
1602 to 1608    leenman van Buren te Tricht
Child of Maeijken and Aert:
1 Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen, born around 1610. Follow VII-d.
VI-e Jan Arrisz. van Santen was born around 1583 in Buren of Tricht?, son of Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (see V) and Agnesa (Agnies) Jansdr.. Jan died.
Note about Jan: Lenen van Buren, blz. 65: 19-04-1607: Arris Direck en Jan Arrisz te Tricht dragen over aan Andies Jansz (van Santen) van Tricht, brouwer te Zaltbommel (bron J. Voorberg)
RA Buren inv.300 (Schepenprot. 1638-1653)
fol.33v-34, 18-01-1642
Jan Andries en Maria Sweeren lijftochten elkaar in al hun goederen. (bron BVH 09-03-1988)
fol. 138-138v, 11-06-1646
Voor o.m. schepen Hendrick Andriess stelt Jan Arris een erfwaarschap onder 1 1/2 morgen hof- en bouwland onder Geldermalsen (bron BVH 09-03-1988)
Jan married Maria Sweeren. Maria died.
Child of Jan and Maria:
1 Anthonis Janss Arris van Santen, born before 1600. Follow VII-e.
VI-f Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen was born around 1584, son of Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (see V) and Agnesa (Agnies) Jansdr.. He was baptised in Buren. Hendrick died on 05-04-1668 in Tricht, aged about 84.
Note about Hendrick: ook genoemd Hendrik Errisz. van Santen en Hendrik Andriesz van Santen (J. Voorberg)
Tesamen met zijn vrouw Deliana Jansz wordt hij op de lidmatenlijst van Tricht 1660 vermeld. Op de lijst wordt hij direct na de predikant en diens gezin genoemd (bron Marco Schelling)
Lenen van Buren/78 fol. 255, 11-09-1592, 8 morgen land (met rondom ervan uit de Van Santen-familie) op 05-02-1608 (bron J. Voorberg)
genoemd in de leenregisters van het graafschap Buren, volgens het handschrift repertorium, samengesteld door Mr. A.P. van Schilfgaarde, wordt hij hierin genoemd:
11-09-1592 Arijs Janssen
12-11-1602 Aert Huijbertss, burger te Buren, na opdracht door zijn schoonvader, Arris voornoemd, met 2 1/2 morgen uit de 4 morgen.
05-02-1608 Hendrick Arriss, met de overgebleven 1 1/2 morgen
23-11-1618 idem, verheft het leen met ledigen hand
13-09-1647 idem, (nu genaamd Henrick Andriessen van Santen) verheft het leen met ledigen hand
10-11-1687 Erris Hendrickss van Santen, na de dood van zijn vader voornoemd. Daarna draagt hij het leen op ten behoeve van zijn zwager Cornelis Huijbertss Schenck
22-03-1698 executie der goederen
De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
Genoemd in de schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht:op 19-06-1617 (inv. 297.fol.3v-4v) belooft Henrick Andries aan Baers de Weert een rente van 12,- 10 stuivers jaarlijks, uit 5 1/2 hond land in een uiterwaard tegenover Deil, gelegen tussen Huijbert Jans en Jan Andriess , alsmede uit 3 1/2 morgen land in de Nieuwenhoeven ter hoogte van de hoge watermolen op Tricht. Dezelfde Hendrick Andriess bekent op 1-03-1629 (inv. 298,fol.221v-222) een identieke schuld aan Jan Dirckss van Zanten en diens erfgenamen; jaarlijks te betalen op Petri ad Cathedram (22 februari), tegen onderpand van 2 morgen land te Tricht in de Legemaet.
Op 8-09-1636 (inv.299, fol. 197-187v) vermaakt Henrick Andriess, schepen, gezond van lichaam en geest, aan de armen van Tricht 200,- Carolus. Zijn overige bezittingen vermaakt hij aan zijn erfgenamen, de zonen Andries en Dirck, en de dochters Anneken, Mariken en Peterken.
fol. 138-138v, 11-06-1646
Voor o.m. schepen Hendrick Andriess stelt Jan Arris een erfwaarscap onder 1 1/2 morgen hof- en bouwland onder Geldermalsen (bron BVH 09-03-1988)
Functions:
1608 to 1647    Leenman van Buren te Tricht (handschrift onduidelijk: tot 1647 of 1687)
24-09-1628 to before 1648    Schepen van Buurmalsen en Tricht
Hendrick married Deliana Jansdr.. Deliana is a daughter of Jan. Deliana died before 1667 in Tricht.
Note about Deliana: Samen met haar man Hendrik ’Arisz’van Santen wordt zij op de lidmatenlijst van Tricht 1660 vermeld; op de lijst van 1667 staat zij niet meer genoemd.
Hendrick Andriesz. van Santen getrouwd is met Deliana Jans, de zuster van Anthonia Jans, vrouw van Cornelis Zegersz. van Maurick.
Zie ORA Buren 0138-301, fol. 218 en 219, 26-11-1658, boedelscheiding.
Deliana erft het lijfgoed en wat zilverwerk van haar overleden zuster.
Bron mw. L. Frieling
Children of Hendrick and Deliana:
1 Anneken van Santen. Anneken died.
2 Mariken van Santen. Mariken died.
3 Peterken van Santen. Peterken died.
4 Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen, born around 1610. Follow VII-f.
VII-a Allaert Aertsen van Santen, son of Aert Andriessen (Arijs) van Santen (see VI-b) and . Allaert died. He was buried on 05-11-1666 in Buren.
Function:
1666    buurmeester van de polder van Buren en Erichem
(1) Allaert married before 1640 Fijcke Walravens. Fijcke died before 01-04-1640.
(2) Allaert married on 01-04-1640 in Buren Lijsken Jeurifaes Crauwel. Lijsken is a daughter of Jerefaes Crauwel and Maria Geurts. Lijsken died.
Children of Allaert and Fijcke:
1 Arien van Santen. She was baptised on 09-01-1639 in Buren. Arien died.
2 Fijken Alerts van Santen. Fijken died. She was buried on 12-10-1662 in Buren.
3 Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen, born around 1631 in Buren?. Follow VIII-a.
Children of Allaert and Lijsken:
4 van Santen. He or she died. He or she was buried on 31-10-1646 in Buren.
5 van Santen. He or she died. He or she was buried on 24-09-1650 in Buren.
6 van Santen. He or she died. He or she was buried on 14-11-1644 in Buren.
7 Willemken van Santen. She was baptised on 01-08-1641 in Buren. Willemken died aged 1 or 2. She was buried in 1643 in Buren.
Note about Willemken: genoemd zonder achternaam
VII-b Jan Aertsen van Santen, son of Aert Andriessen (Arijs) van Santen (see VI-b) and . Jan died. He was buried on 23-02-1665 in kerk van Buren.
Function:
1664    buurmeester van de polder van Buren en Erichem
Jan married Cornelissen. She died.
VII-c Jan Dirckss van Santen was born around 1610, son of Dirck Andriess van Santen (see VI-c). Jan died after 1663, aged more than 53.
Note about Jan: genoemd 23-0-1651 (bron J. Voorberg)
De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
genoemd in een groot aantal akten
Tricht grafsteden, rekening over 1657-1658: de koop van een grafstede van de kerk door Jan Dircks van Santen
Inv. nr. 274.35
1663, handelt over Jan Dirckss van Santen, die wil panden aan de gerede en ongerede goederen van Adriaen Corneliss van Maurick, en mede speciaal aan een zeker huis daar de “Swarte Leeuw” uithangt, te Tricht, voor 200,- cum interesse. Adriaen Corneliss van Maurick is een zwager van van Santen, en heeft hetzelfde ambt als diens vader, nl. gerechtsbode, maar dan te Culemborg. Jan Dirckss van Santen blijkt getrouwd met Cuijntje Cornelisdr van Maurick, wiens zuster Metgen Cornelisdr. van Maurick weduwe van Jan Janss van Duijnkercken is.
Zwarte Leeuw onder Tricht. 1732. Verkoop door Anna van Eck, weduwe van Gerridt de
Kemp, en Cornelis Teunisz van ’t Hoog en Anthonij van Haren, als voogden, van de huizinge
en herberg met annexe erven, binnen en buitendijks staande, voor ƒ 560,- aan Willem
Versteegh. 1750. Verkoop door Teuntje Vermeer, weduwe van Christiaan van Tussenbroeck
c.s., van de huizinge en herberg, voor ƒ 816:12:00 aan Barend Nieuwhoff. Vermoedelijk een
huisnaam, waarbij op een gevelsteen of uithangbord een zwarte leeuw was afgebeeld.
zie ook bij Barend Nieuwhoff
Function:
1650 to 1652    arm- en maanmeester belast met het opstellen van inkomsten en uitgaven
Jan married Cuijntje Cornelisdr van Maurick. Cuijntje is a daughter of Cornelis Segersz van Maurick and Anthonia Jansdr.. Cuijntje died.
Occupation:
1663    gerechtsbode van Culemborg
VII-d Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen was born around 1610, son of Aert Huijbertsz and Maeijken Arijs van Santen (see VI-d). Andries died aged about 72. He was buried on 22-08-1682 in kerk van Buren.
Note about Andries: bron W.H. Riehl:
belastingplichtige in het belastingcahier der stad Buren van 1672-1674, waarin hij werd aangeslagen voor de som van elf gulden en zestien stuivers.
genoemd in leenboeken van Buren:
03-12-1641 Andries Aerts, na de dood van zijn grootmoeder Agnesa Jansdr.
bron J. Voorberg:
Andries Aertsen van Santen (huwt Jannetje Jans (van den) Harthals), is de zoon van Aert Huijbertsz en Maeijken Arijs [Andries] van Santen en dus neemt moeders naam aan. Zie ook leenakte
Functions:
1656 to 1666    buurmeester van de polder van Buren en Erichem
12-1664 to 12-1666    diaken van de Nederduits Gereformeerde kerk te Buren
At about the age of 31, Andries married on 10-11-1641 in Buren Jannetje Jans (van de) Harthals, after their intention to marry had been registered on 24-10-1641 in Buren. Jannetje was born in nabij Cothen, daughter of Jan Cornelis Harthals. Jannetje died. She was buried on 28-10-1678 in Buren-Lambertuskerk.
Children of Andries and Jannetje:
1 Maijke Andriesse van Santen, born around 1640 in Buren?. Follow VIII-b.
2 Neeltje Andriesse van Santen, born around 1640 in Buren?. Neeltje died.
3 Ariën van Santen. He was baptised on 20-02-1642 in Buren. Ariën died.
4 Aart Andriesse van Santen, baptised on 20-12-1643 in Buren. Follow VIII-c.
5 Maas (Maes) Andriesz. van Santen, baptised after 16-06-1644 in Buren. Follow VIII-d.
VII-e Anthonis Janss Arris van Santen was born before 1600, son of Jan Arrisz. van Santen (see VI-e) and Maria Sweeren. Anthonis died.
Note about Anthonis: leenboeken van buren, pag 56: 3 1/2 morgen land en 1 morgen vrij goed: 28-10-1632 Anthonis Janssen te Tricht. 11-06-1651 Pieter Rootbeen, na opdracht door zijn schoonvader Anthonis Janssen van Santen.
Functions:
1616    schepen in de bank van Buurmalsen en Tricht (RAG Buren inv. 297 1616-1622, fol 1.)
1632 to 1651    Leenman van Buren te Tricht (zie brief BVH 15-02-1988)
Child of Anthonis from an unknown relationship:
1 Anna Thonisdr van Santen. Follow VIII-e.
VII-f Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen was born around 1610, son of Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen (see VI-f) and Deliana Jansdr.. He was baptised in Tricht. Arris died on 22-03-1690 in Tricht, aged about 80.
Note about Arris: ook genaamd Arris van Santen, Ewit van Santen, Erris Hendricxen van Zanten, Arri van Santen, Erris Hendricksz. van Santen en Aris Hendricks van Zanthen
(Arris, Ewit, Arri, Erris, Hendricxen, Hendricksz, van Zanten, van Zanthen)
gegoed te Tricht met 10 hond land 1647/1687 (bon J. Voorburg)
RA Buren inv.300 (Schepenprot. 1638-1653)
fol. 119-119v, 21-01-1646
Jan Cornelis de oude en Maijken Gijsberts, echtelieden, transporteren aan Erris Hendrickss van Santen ca. 16 hond land te Buurmalsen, genaamd de Grote en de Kleine Sonhoeck (bron BVH 09-03-1988)
fol. 189, 09-02-1648
Andries Hendricksen van Santen en Huijbertgen Jansdr, echtelieden, hebben getransporteerd aan Adriaan van den Harthals en zijn erfgenamen, ca 11 hond bouwland op Buurmalsen, genaamd Den Sonhoeck, met dijk en buitendijks weerdje.(bron BVH 09-03-1988)
Functions:
1658 to 1659    Buurmeester Tricht
1674    Waarsman en Schepen te Tricht en Buurmalsen (29-09-1660 vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht; bron Marco Schelling
zie ook ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 303 folio nr 75)
(1) At about the age of 28, Arris married around 1638 in Buren Huibertjen Jans Verbeek, aged about 25. Huibertjen was born around 1613, daughter of Jan Corneliss Verbeeck (Coorencooper) de oude and Maijken Gijsbertsdr (of Hendricksken) Baers. She was baptised in Buren. Huibertjen died around 1656, aged about 43. The death was registered before 1668.
Note about Huibertjen: ook genoemd Huibertje Jans en Huijbertgen Jansdr. Verbeeck of Van Beeck
zie voor het zusje van Huibertjen Jans, Jantje Jans Coorncooper,en hun nichtje Cunera Cornelis Coorncooper het document "Een hechte familieband", auteur J. Voorberg
(2) At about the age of 45, Arris married around 1655 Cornelisken Cornelisse van Eck. Cornelisken is a daughter of Cornelis van Eck and Aeltgen Jacobs. Cornelisken died before 1668 in Tricht.
Note about Cornelisken: Ook genaamd Cornelisken Cornelisdr.van Eck
Zij wordt vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht welke op 29 sept. 1660 opgesteld werd (bron Marco Schelling)
(3) At about the age of 58, Arris married on 20-02-1668 in Beusichem Jantje Cornelisse van Rijnberck (Rijnberk), aged about 39, after their intention to marry had been registered on 02-02-1668 in Beusichem. Jantje was born around 1629 in Zoelmond, daughter of Cornelis Jansz van Rijnberck and Adriana Anthonisdr de Raedt. Jantje died on 26-03-1677 in Tricht, aged about 48. Jantje was widow of Aert Imertsen van den Beijert (died before 1668), whom she married before 1668.
Note about Jantje: Lidmaat te Asch 1645, blz. 1
toegetreden tot het Anthonius Gilde Beusichem in 1659, blz 10
Zij komt op 16 maart 1668 aan in Tricht met attestatie van Beusichem.
Zij komt in 1670 aan in Tricht, blz 9.
(4) At about the age of 68, Arris married on 30-06-1678 in Tricht Bastiaantje Willems van IJseren, after their intention to marry had been registered on 09-06-1678 in Tricht. A church ceremony was celebrated on 30-06-1678 in Asperen. Bastiaantje was born in Asperen. Bastiaantje died before 1686. Bastiaantje was widow of Pieter den Kinder (died before 1678), whom she married before 09-06-1678.
Note about Bastiaantje: zelfde?? als overleden tussen 1669-1674, bron http://www.geldermalsen.nl/documenten/internet/streekarchief/trichtgrafsteden1647pasc.pdf
rekening over 1669-1674: openen van de grafstede van de huisvrouw van Erris Hendrickz
(5) At about the age of 76, Arris married on 14-03-1686 in Tricht Lijsken Reijers, after their intention to marry had been registered on 28-02-1686 in Tricht. A church ceremony was celebrated on 14-03-1686 in Asperen. Lijsken was born in Geldermalsen. Lijsken died. Lijsken was widow of Jan Goossen (died before 1686), whom she married before 1686.
Note about Lijsken: zij komt op 27 september 1686 aan in Tricht met attestatie van Geldermalsen.
Children of Arris and Huibertjen:
1 Lambert van Santen. Lambert died.
Note about Lambert: zelfde als tr 1674??
2 Lijske Arris van Santen, born on 03-04-1638 in Buren. Follow VIII-l.
3 Hendrick Arisz. van Santhen, born around 1639 in Tricht. Hendrick died on 05-04-1668 in Tricht, aged about 29.
4 Hendrickske van Santen, born on 04-09-1640 in Tricht. Follow VIII-g.
5 Jantje Erris van Santen, born around 1642 in Buurmalsen. Follow VIII-i.
6 Peter Errisz van Santen, baptised on 08-07-1643 in Buren. Follow VIII-m.
7 Roelof Errisz van Santen, born around 1644. Follow VIII-n.
8 Grietje Erris van Santen, born before 1647 in Tricht. Grietje died.
Note about Grietje: zij wordt vermeld op de lidmatenlijst te Tricht welke in 1667 werd opgemaakt (bron marco schelling)
9 Hendrika van Santen, born in 1650. She was baptised around 1650 in Buurmalsen. Hendrika died.
10 Jantjen (Aeris) van Santen, born around 1655 in Buurmalsen. Follow VIII-j.
11 Lijntje Erris van Santen, born around 1656. Follow VIII-k.
Children of Arris and Cornelisken:
12 Cornelis Erris van Santen. Cornelis died.
13 Jenneke Erris van Santen. Jenneke died.
14 Liesbeth Erris van Santen. Liesbeth died.
15 Huibertje Erris van Santen, born around 1663. Follow VIII-h.
Child of Arris and Jantje:
16 Hendrick Errisse van Santhen, born on 24-01-1674 in Tricht. Follow VIII-f.
VIII-a Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen was born around 1631 in Buren?, son of Allaert Aertsen van Santen (see VII-a) and Fijcke Walravens. Walraven died aged about 67. He was buried on 01-10-1698 in Buren.
Note about Walraven: tr (1) zonder achternaam
als Walraven Aelberts; bij geboorte zoon Aert genoemd als Walraaven Aartsen; bij overlijden genoemd als Walraven Alertz
(1) At about the age of 25, Walraven married on 06-02-1656 in Buren Hillicken Egberts (IJmers) van Heusden, after their intention to marry had been registered on 13-01-1656 in Buren. Hillicken was born in Heusden. Hillicken died. She was buried on 06-11-1686 in Buren.
Note about Hillicken: Genoemd met achternaam Van Heusden alleen als weduwe bij 2e huwelijk Walraven 1692
(2) At about the age of 61, Walraven registered on 13-03-1692 in Rhenen with Annighjen Gijsberts van Hoolboom their intention to marry. Annighjen was born in Agterberg. Annighjen died.
Children of Walraven and Hillicken:
1 van Santen. He or she died. He or she was buried on 25-04-1661 in Buren.
2 Aert van Santen. He was baptised on 08-02-1663 in Buren. Aert died.
3 Jan Walraven van Santen, baptised on 29-07-1666 in Buren. Follow IX-a.
4 Aelbert van Santen. He was baptised on 16-12-1668 in Buren. Aelbert died.
Note about Aelbert: genoemd zonder achternaam
VIII-b Maijke Andriesse van Santen was born around 1640 in Buren?, daughter of Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (see VII-d) and Jannetje Jans (van de) Harthals. Maijke died. At about the age of 28, Maijke married on 27-09-1668 in Buren Hendrik Rijcken, after their intention to marry had been registered in 08-1668 in Buren. Hendrik was born in Erichem. Hendrik died. Hendrik was widower of Maria Peters (died 1660), whom he married before 1660. Hendrik was widower of Maria van Deventer (died before 1668), whom he married before 1668.
VIII-c Aart Andriesse van Santen, son of Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (see VII-d) and Jannetje Jans (van de) Harthals. He was baptised on 20-12-1643 in Buren. Aart died on 04-02-1693 in Tricht, aged 49. He was buried in Buren.
Note about Aart: ook genaamd Aert Andriesz. van Santen
Occupations:
1673    soldaat te Hoornwijk
1682    Soldaat op het kasteel van Buren
(1) At the age of 24, Aart married on 26-04-1668 in Buren Cornelia Janssen van Soelen. Cornelia was born in Den Haag. Cornelia died. She was buried on 06-02-1673 in Buren.
(2) At the age of 30, Aart married on 21-12-1673 in Buren Petronella Peters van Alphen, aged about 38, after their intention to marry had been registered on 30-11-1673 in Buren. A church ceremony was celebrated on 31-12-1673 in Buren. Petronella was born around 1635 in Buren. Petronella died before 1682, aged less than 47.
Note about Petronella: ook genaamd Pieternella Petersdr. van Alphen
(3) At the age of 38, Aart married on 25-06-1682 in Buren Deliana Vonck, aged about 39. A church ceremony was celebrated on 25-06-1682 in Buren. Deliana was born around 1643 in Buren. Deliana died.
Children of Aart and Petronella:
1 Peter Aertz van Santen. He was baptised on 27-09-1674 in Buren. Peter died before 03-1677 in Buren, aged less than 2.
Note about Peter: ook genaamd peter van santen
2 Maijke van Santen. She was baptised on 27-10-1675 in Buren. Maijke died.
3 Peter Aert Aertsen van Santen, baptised on 17-03-1677 in Buren. Follow IX-b.
VIII-d Maas (Maes) Andriesz. van Santen, son of Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (see VII-d) and Jannetje Jans (van de) Harthals. He was baptised after 16-06-1644 in Buren. Maas died after 06-1715 in Buren. He was buried in Buren.
Note about Maas: ook genoemd Maes en Andriesz
Bron Afrekeningen Buren, Streekarchief:
Aan borgemeester De Leeuw voor verteringen in zijn huis voor het slaan van
de palen en vakken tot de reparatie en aanbesteding van de Aals- en Lingedijken
in juni 1715 ƒ 51:12:00Aan Maas Andriesse van Santen en zijn zoon Maas van Santen voor twee
wagenvrachten in voorsz. zaak en een vroedvrouw naar Heemert gebracht17 ƒ 08:00:00
(1) Maas married Hendrikje. Hendrikje died.
(2) Before the age of 22, Maas married on 13-02-1667 in Buren Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels), aged 22. Lijsbeth is a daughter of Dirck Jeurifaes Crauwel (Crauwels) and Lijsbeth Jans van Asperen. She was baptised on 16-06-1644 in Buren. Lijsbeth died aged 70. She was buried on 18-08-1714 in Buren.
Note about Lijsbeth: ook genaamd Elisabeth Deriksdr Crauwels.
ook genaamd Lijsbeth
ook genoemd Lijsbeth Dircks
ook genaamd Craeuwel
Children of Maas and Lijsbeth:
1 Adrianus van Santen, baptised on 21-03-1683 in Buren. Follow IX-e.
2 Dirk van Santen. He was baptised on 08-12-1667 in Buren. Dirk died.
3 Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, baptised on 24-02-1678 in Buren. Follow IX-c.
4 Evertje Maessen van Santen, baptised on 19-11-1680 in Buren. Follow IX-d.
5 Jannigje van Santen. She was baptised on 29-03-1674 in Buren. Jannigje died.
6 Jerefaas (Jerfaas) van Santen. He was baptised on 22-03-1676 in Buren. Jerfaas died.
7 Maas Maassen van Santen, baptised on 05-06-1687 in Buren. Follow IX-f.
8 Pietertje van Santen, born in Buren. Pietertje died.
9 Rijcke van Santen. She was baptised on 19-11-1680 in Buren. Rijcke died.
Note about Rijcke: tweeling met Evertje
VIII-e Anna Thonisdr van Santen, daughter of Anthonis Janss Arris van Santen (see VII-e). Anna died.
(1) Anna married Jan Aerts van Wadenoijen. Jan died.
(2) Anna married Peter Peters Rootbeen. Peter is a son of Peter Rootbeen. Peter died.
VIII-f Hendrick Errisse van Santhen was born on 24-01-1674 in Tricht, son of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Jantje Cornelisse van Rijnberck (Rijnberk). He was baptised on 26-01-1674 in Tricht. Hendrick died before 13-02-1728, aged less than 54.
Note about Hendrick: ook genaamd Hendrik van Santen
bij doop Andries 1697: genoemd als Hendrick Andriesz van Errisz van Santten
bij doop zoon Anthonis, 1700 en zoon Kornelis 1703, genoemd als Hendrik Errissen van Zanten.
Hendrick van Santhen moet dezelfde persoon zijn als Hendrik Errisse van Santen, zoals genoemd in het verhaal over het Heerenlogement, voorheen de Swaen.
Bron Afrekeningen Buren 1711, Streekarchief:
Aan de secretaris van Buren aan zegels in dienst van het graafschap ter
secretarie gebruikt6 ƒ 03:01:10
Aan dezelfde voor extra ordinaris schrijven in dienst van het graafschap met
bijbehoren de zegels bestaande uit copiëen van de biljetten over het vieren van
de sabbath, extract van de sententie van Hendrik Errisse, authentieke afschriften
over het plaatsvervangen van de ambten, de moord van Hendrik Clomp
gepleegd onder Culemborg, in de zaak van de schout en secretaris Roels ter eenre
en Comelis Coedam cum suis ten andere zijde en contra Arien Jelisse ƒ 27:05:14
Aan Wemmert Croes, tuchthuismeester te Utrecht, een jaar zitgeld voor
Hendrik Errisse van Santen, verschenen 13 februari 1716 ƒ 25:00:00
Aan Wemmert Croes een kwart jaar kostgeld voor Hendrik Errisse ingegaan
11 juni 1715 ƒ 25:00:00
At the age of 21, Hendrick married on 23-06-1695 in Beusichem Neeltje Theunisse Sterk, aged 20. A church ceremony was celebrated on 23-06-1695 in Beusichem. Neeltje was born in Everdingen (aen den Diefdijck), daughter of Theunis Stercks and Teuntken Pellen van Rijn. She was baptised on 28-10-1674 in Everdingen. Neeltje died after 13-02-1728, aged more than 53.
Note about Neeltje: bij doop zoon Anthonis, 1700 genoemd: Neeltje Theunissen Sterk
Children of Hendrick and Neeltje:
1 Andries van Santen, born on 23-03-1697 in Beusichem. He was baptised on 28-03-1697 in Beusichem. Andries died.
2 Anthonij (Teunis) van Zanten, baptised on 11-02-1700 in Beusichem. Follow IX-g.
3 Kornelis van Zanten, born on 18-02-1703 in Beusichem. Follow IX-h.
4 Pelgrom van Zanten, baptised on 20-09-1705 in Beusichem. Follow IX-i.
5 Johannes van Zanten. He was baptised on 17-07-1707 in Beusichem. Johannes died.
6 Jannetje (Jannigje) van Zanten, baptised on 03-03-1709 in Beusichem. Follow IX-j.
7 Johannes van Zanten, baptised on 30-08-1711 in Beusichem. Follow IX-k.
8 Jakob van Zanten. He was baptised on 17-08-1713 in Beusichem. Jakob died.
9 Roelof van Santen. He was baptised on 25-12-1714 in Beusichem. Roelof died.
VIII-g Hendrickske van Santen was born on 04-09-1640 in Tricht, daughter of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Huibertjen Jans Verbeek. She was baptised on 27-09-1640 in Buren. Hendrickske died.
Note about Hendrickske: ook genaamd Hendrixken Erris van Santen
Before the age of 33, Hendrickske married before 1673 Peter de Groot. Peter died.
Child of Hendrickske and Peter:
1 Cornelisken de Groot. Cornelisken died.
VIII-h Huibertje Erris van Santen was born around 1663, daughter of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Cornelisken Cornelisse van Eck. Huibertje died on 19-12-1705, aged about 42.
Note about Huibertje: 04-12-1684 att. van Geldermalsen met att. vertrokken naar Rotterdam
At about the age of 25, Huibertje married on 19-02-1688 in Tricht Jan Peterse Stam. A church ceremony was celebrated on 19-02-1688 in Tricht. Jan was born in Tricht, son of Peter Willems Stam and Aaltje Dirks van Oort. Jan died in Tricht. Jan was widower of Neeltje Hendriks (died before 1688), whom he married before 1688.
Note about Jan: genoemd cd-rivierenland Tricht
1688 TriNGt1664-1723, blz 7, wed. Neeltje Hendricks, en
Tricht1717 TriNGt1664-1723, blz 17 wed. Huibertje van Santen
VIII-i Jantje Erris van Santen was born around 1642 in Buurmalsen, daughter of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Huibertjen Jans Verbeek. Jantje died on 05-04-1695 in Tricht, aged about 53.
Note about Jantje: zelfde als zus Jantjen(Aeris)? ook overlijden nazien
cd-rivierenland, genoemd als Jannigje Aris van Santhen, Tricht, 1674, Not.Tri1648-1720 blz 1
At about the age of 40, Jantje married on 16-04-1682 in Tricht Louis Janse de Hotte, after their intention to marry had been registered on 19-03-1682 in Tricht. Louis is a son of Jan Lowiesz de Hotte and Lijsken Jansd van Beest. Louis died.
Children of Jantje and Louis:
1 Jan Louwisse de Hotte, born around 1684 in Ophemert. Jan died.
2 Teuntje de Hotte. She was baptised on 12-06-1684 in Ophemert. Teuntje died.
3 Erris (Ernst) de Hotte, born around 1693. Ernst died.
VIII-j Jantjen (Aeris) van Santen was born around 1655 in Buurmalsen, daughter of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Huibertjen Jans Verbeek. She was baptised around 1655 in Buurmalsen. Jantjen died on 05-04-1695 in Tricht, aged about 40.
Note about Jantjen: ook genaamd:
huwelijk 1676 Jantjen Aris van Santhen,
Jantgen van Santen,
bij geboorte zoon Huibert 1680 genoemd als Jantje Aertsen van Santhen
zelfde als zus Jantje Erris? ook overlijden nazien
At about the age of 21, Jantjen married on 27-03-1676 in Tricht Cornelis Huibertse Schenk. Cornelis is a son of Huijbert Gijsbersz Schenck. Cornelis died.
Note about Cornelis: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen TriNGt1664-1723, blz 10, wed. Jantje Erris van Santen
Children of Jantjen and Cornelis:
1 Jannetje Cornelis Schenck, born in 1677 in Tricht. Jannetje died.
Note about Jannetje: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 5, vader Cornelis Huybertsz Schenk
2 Huibert Schenk, born in 1680 in Tricht. Huibert died.
Note about Huibert: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 5, vader Cornelis Huybertsz Schenk
3 Gijsbert Schenk, born in 1683 in Tricht. Gijsbert died.
Note about Gijsbert: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 8, vader Cornelis Huybertse Schenk
4 Lambert Cornelisz. Schenck, born in 1685 in Tricht. Follow IX-l.
5 Maria Schenk, born in 1687 in Tricht. Maria died.
Note about Maria: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 12, vader Cornelis Huybertse Schenk
6 Hendrick Schenk, born in 1688 in Tricht. Hendrick died.
Note about Hendrick: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 12, vader Cornelis Huybertsz Schenk
7 Eris Hendricks Cornelis Schenk, born in 1691 in Tricht. Eris died.
Note about Eris: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 15, vader Cornelis Huybertsz Schenk
tr 1717?
VIII-k Lijntje Erris van Santen was born around 1656, daughter of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Huibertjen Jans Verbeek. Lijntje died. At about the age of 25, Lijntje married on 08-05-1681 in Tricht Cornelis Petersen van Oort. Cornelis died.
Children of Lijntje and Cornelis:
1 Peter van Oort, born in 1682. Peter died.
2 Erris van Oort, born in 1684. Erris died.
3 Teuntje van Oort, born in 1687. Teuntje died.
VIII-l Lijske Arris van Santen was born on 03-04-1638 in Buren, daughter of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Huibertjen Jans Verbeek. She was baptised on 07-04-1638 in Buren. Lijske died in Tricht.
Note about Lijske: ook genoemd Lijsken Aeris van Santen, Lijske Arris van Santen en Lijsken Aeris van Santhen
?????
26 december 1671 belijdenis te Tricht
4 oktober 1707 terug in Tricht met attestatie van Beusichem (bron anneke/a.van santen)
??????
zij doet haar belijdenis in Tricht op 07-04-1672 (bron Marco Schelling)
At the age of 29 or 30, Lijske married in 1668 Cornelis Dircksen van Rijnberck, aged 21 or 22. Cornelis is a son of Dirck Cornelisz van Rijnberck. He was baptised in 1646 in Tricht. Cornelis died in 1721, aged 74 or 75. He was buried on 06-12-1721 in Tricht.
Note about Cornelis: 26-12-1671 belijdenis te tricht
04-10-1707 terug in Tricht met attestatie van Beusichem
J. Thien:
Cornelis heeft een testament gemaakt ten behoeve van zijn kinderen in 1721 (RA Buren 322, los stuk) op 27-11-1721 - kot na zijn overlijden- nadere bepalingen mbt het voorgaande testament (RA Buren 322).
Occupation:
1668    timmerman (26-12-1671 belijdenis te Tricht)
Children of Lijske and Cornelis:
1 Dirckje Cornelis van Rijnberk, baptised on 25-09-1670 in Buurmalsen. Follow IX-m.
2 Huibert Cornelis van Rijnberck, born in Tricht. Follow IX-n.
3 Dirck van Rijnberck. He was baptised on 30-08-1674 in Tricht. Dirck died.
4 Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck, baptised on 10-10-1675 in Tricht. Follow IX-o.
VIII-m Peter Errisz van Santen, son of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Huibertjen Jans Verbeek. He was baptised on 08-07-1643 in Buren. Peter died.
Note about Peter: Peter, geboren te Buren, tr Marike Jans en kort na de geboorte van zoon Gosen, vertrekken zij naar Geldermalsen. Via zoon Andries nageslacht Opijnen en Kesteren.
Alle register van vóór 1719 zijn verloren gegaan. Gegevens werden gevonden via notariele akten, processtukken.
Functions:
1764-1765, 1769-1774 Buurmeester van Tricht
1760 to 1775    Schepen van Tricht
Before the age of 29, Peter married before 1672 Maria (Marijke) Jans. Marijke died in 1719 in Geldermalsen.
Note about Marijke: ook genaamd Marijke Jans
Children of Peter and Marijke:
1 Jantien Petersdr van Santen, born around 1668. Jantien died.
2 Huibert Petersz van Santen, born around 1670. Follow IX-p.
3 Huibertje Petersdr van Santen, born around 1670. Huibertje died in 1719 in Geldermalsen, aged about 49.
4 Gosen Peters (Goossen) van Santen, born on 01-09-1672 in Buurmalsen. Goossen died in 1719 in Geldermalsen, aged 46 or 47.
Note about Goossen: ook genaamd Goossen
is zijn zoon Arien Goosen, waard in Beusichem? zie aldaar
Function:
1719    Schepen van Tricht
5 Andries Peters van Santen, born after 1672 in Geldermalsen. Follow IX-q.
6 Hendrik Peterse van Santen, born after 1672 in Geldermalsen?. Hendrik died in 1719 in Geldermalsen, aged less than 47.
7 Jan Petersz van Santen, born after 1672. Follow IX-r.
8 Joost Petersz van Santen, born around 1678. Joost died.
VIII-n Roelof Errisz van Santen was born around 1644, son of Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (see VII-f) and Huibertjen Jans Verbeek. Roelof died after 19-02-1693, aged more than 49.
Note about Roelof: bij doop zoon Lambert staat: zoon van Roeloff Erisse van Santen en Gerrigje Huyberts Schenk;
ook genaamd Roelof Arrisz van Santen
Mogelijk vader van Elisabeth ’Roelofs’van Santen
Functions:
1692    schepen Bueren-Malsen ende Tricht (zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 30 - 30v)
1693    Waertsman over den Gemeene Lande van Tricht (zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 61v - 62)
Roelof married in Tricht Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk. A church ceremony was celebrated on 17-02-1678 in Tricht. Gerritje is a daughter of Huijbert Gijsbersz Schenck. Gerritje died after 17-01-1701 in Tricht.
Note about Gerritje: ook genaamd Gerritje Huijberts Schenck
zie ook ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 23
Children of Roelof and Gerritje:
1 Huibert Roelofse van Santen, baptised on 08-12-1678 in Tricht. Follow IX-s.
2 Huibertgen (Hubertje) van Santen, baptised on 17-04-1681 in Tricht. Follow IX-t.
3 Hendrik van Santen. He was baptised on 24-06-1683 in Tricht. Hendrik died.
4 Lambert van Santen, baptised on 03-01-1686 in Tricht. Follow IX-u.
5 Maria van Santen. She was baptised on 12-02-1688 in Tricht. Maria died.
6 Elisabeth Roelofs van Santen, baptised on 28-09-1690 in Tricht. Follow IX-v.
7 Hendrickjen (Hendrickje) van Santen. She was baptised on 19-02-1693 in Tricht. Hendrickje died.
IX-a Jan Walraven van Santen, son of Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen (see VIII-a) and Hillicken Egberts (IJmers) van Heusden. He was baptised on 29-07-1666 in Buren. Jan died.
Note about Jan: genoemd zonder achternaam
At the age of 20, Jan married on 23-04-1687 in Veenendaal Maijchien Claas, after their intention to marry had been registered on 03-04-1687. Maijchien was born in Veenendaal. Maijchien died. Maijchien was widow of Jan Geurtsen (died before 1687), whom she married on 07-04-1680 in Veenendaal.
Children of Jan and Maijchien:
1 Walraven van Santen. He was baptised on 15-01-1688 in Veenendaal. Walraven died.
2 Hilletie van Santen. She was baptised on 03-03-1689 in Veenendaal. Hilletie died.
3 Claasje Jansd van Santen, baptised on 30-05-1691 in Veenendaal. Follow X-a.
IX-b Peter Aert Aertsen van Santen, son of Aart Andriesse van Santen (see VIII-c) and Petronella Peters van Alphen. He was baptised on 17-03-1677 in Buren. Peter died.
(1) Peter married in Buren Weijntje Ariens van Beest, aged 24 or 25, after their intention to marry had been registered on 01-11-1704 in Buren. A church ceremony was celebrated on 23-11-1704 in Buren. Weijntje was born in 1679 in Buren, daughter of Arien Theunis van Beest and Reijckje Jansdr.. Weijntje died before 1732, aged less than 53.
(2) At the age of 54, Peter married on 13-02-1732 in Buren Anna Adelaar, aged about 43, after their intention to marry had been registered on 23-01-1732 in Buren. She was baptised around 1689 in Buren. Anna died.
Children of Peter and Weijntje:
1 Arien van Santen. He was baptised on 13-09-1705 in Buren. Arien died.
2 Hendrickje van Santen. She was baptised on 11-09-1707 in Buren. Hendrickje died before 1708, aged less than 1.
3 Hendrikje van Santen. She was baptised on 03-10-1708 in Buren. Hendrikje died on 09-09-1769 in Buren, aged 60.
4 Aart van Santen. He was baptised on 30-08-1711 in Buren. Aart died.
Note about Aart: tweeling met Willem
5 Willem van Santen, baptised on 30-08-1711 in Buren. Follow X-b.
6 Neeltje van Santen. She was baptised on 21-02-1714 in Buren. Neeltje died before 1718, aged less than 4.
7 Antonij van Santen. He was baptised on 24-05-1716 in Buren. Antonij died.
8 Neeltje van Santen. She was baptised on 27-11-1718 in Buren. Neeltje died.
9 Anna Maria van Santen. She was baptised on 29-03-1722 in Buren. Anna died.
IX-c Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, daughter of Maas (Maes) Andriesz. van Santen (see VIII-d) and Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels). She was baptised on 24-02-1678 in Buren. Lijsbeth died aged 38. She was buried on 18-04-1716 in Buren.
Note about Lijsbeth: ook genoemd Elisabeth Maessdr
At the age of 30, Lijsbeth married on 04-03-1708 in Buren Cornelis Janss van Baaren (Baeren), aged 37. He was baptised on 26-02-1671 in Ingen. Cornelis died in 1714, aged 42 or 43.
Note about Cornelis: zoon van Jan Elbertss ook genaamd Jan Egberden van Baaren ook genaamd Baren en Bueren en Beuren en Willemsken Laurenss Krauwel ook genaamd Lensen en Krouwel en Crouwel
bron en aansluitingen:http://www.gendijk.nl/Genealogie%20Van%20Baaren%20deel%201.htm
IX-d Evertje Maessen van Santen, daughter of Maas (Maes) Andriesz. van Santen (see VIII-d) and Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels). She was baptised on 19-11-1680 in Buren. Evertje died after 07-02-1749, aged more than 68.
Note about Evertje: tweeling met Rijkje,
bron J. Voorberg: vernoemd naar Evertje Jerephaes Crauwel, de overleden vrouw van Peter Jans Ringel (huwelijk: ondertrouw Buren, 7-12-1651)
At the age of 28, Evertje married on 17-02-1709 in Buren Arien Jansen de Vreede, aged 30. Arien is a son of Jan Barten de Vreede and Grietje Hendrixs. He was baptised on 06-10-1678 in Kapel-Avezaath. Arien died before 07-02-1749 in Buren, aged less than 70.
Note about Arien: bron J. Voorberg:
tweede kind uit gezin
Arien Jansen de Vre(ed)e ~ Kapel-Avesaath 6-10-16781) overl. Buren, voor 7-2-17492) huwt Buren 17-2-17093)
[woont vanaf 1713 in de Rode Helstraat te Buren)]
1) koopt in 1710/1711 rechten op een woning aan de Stadswalstraat, welke "vrije eijgendom van de geregte helft van een huijs en erve met bouhuijs, plaats en twee bergen, staande en gelegen binnen Buren aan de Stadswallestraat, voor deselfe walle tot agter aan- [de] Bergstraat", afkomstig uit het bezit van de weduwe van schepen Willem Blij, met een [hypotheek]last van 150 gulden vanwege de kooppenningen die op 19-12-1710 op rente werden gezet, hij bij akte van 7-5-1712 vrij van thijns, enz. overdraagt aan zijn broer Bart en diens vrouw).
Arien en zijn vrouw Evertje wonen zelf vanaf 1713 in de Rode Helstraat te Buren, zoals blijkt uit een aankoopakte uit 1713) en uit een na zijn overlijden opgestelde schuldver¬klaring van zijn weduwe .
1a) [RAA 0138 (ORA-Buren), inv.nr. 109 (vrijwillige rechtspraak, protocol van transporten 1708-1715), fol. 179v-182r]:
2 akten van 7-12-1712:
fol. 179v: [in marge: "XLe penn- 1710 voldaan"] Transport van Arien de Vreede en sijn Huijsvrou ten behoeve van Bart de Vreede en sijn Huijsvrou:
Arien de Vreede en Evertje van Santen, echtelieden, wonende te Buren, dragen op en transporteren aan hun broer, zwager en schoonzuster, Bart de Vreede en Maria Trommels, een huis aan de Stadswalstraat, van achter doorlopend tot de Bergstraat, gelegen tussen het bezit van de weduwe van schepen Willem Blij en de weduwe van Hillebrant Moens.
Het geheel is vrij van thijns, dijkrecht, erfpacht en tiend. De akte bevat bepalingen over de gezamelkijke afwatering van de goten van het huis en de belendingen, en tevens bepalingen t.a.v. "alle schapen en verkens, die op of in de voors. huijsen en erve geteelt of gevoet zullen worden".
In de aansluitende akte van dezelfde datum vindt ook de overdracht plaats van het bij koopakte van 12-10-1711 verworven overige bezit op het perceel, waarbij bepalingen t.a.v. een "Backhuijs" en (opnieuw) afwatering der goten.
1b) [RAA 0138, inv.nr. 109, fol. 225, 1713]:
Transport van een huijs en erve in de Rode Helstraat, door de kinderen van Dionijs Nachenius, aan Bart de Vrede en Maria Trommel, echtelieden. Het geheel is afkomstig uit de nalattenschap van genoemde Dionijs Nachenius, en is belast met een jaarlijkse thijns van "drie hoenderen". Het perceel wordt ten oosten begrensd door bezit van Claes Hendriksz van Trigt, ten zuiden en westen door bezit van Geurt Verlee en ten noorden door de Rode Helstraat.
Het is dit bezit dat bij akte van 7-2-1749 door zijn dan weduwe geworden vrouw als onderpand voor een lening van 400 gulden wordt ingebracht (en waar dan ook schoonzoon Johannes van der Zande en diens vrouw Elisabeth de Vree wonen). 3) Buren Tr.: OT 1-2-1709, Tr. 17-2-1709: "Arien De Vreè, j.m. van [Ka]Pel Avesaet en Evertje van Santen, jD van Buren"
Kinderen, gedoopt te Buren, Doopboek Buren nagelopen van 1703 tot 1731:
a Jan 25-8-1709
b Lijsbeth 7-6-1711
c Jannighje 11-1-1713 d Jannighje 16-12-1714
e Aeltje 27-9-1716 f Jannighje 18-12-1718
g Aeltje 14-9-1721
Children of Evertje and Arien:
1 Jan de Vreede. He was baptised on 25-08-1709 in Buren. Jan died.
2 Lijsbeth de Vreede. She was baptised on 07-06-1711 in Buren. Lijsbeth died.
3 Jannighie de Vreede. She was baptised on 11-01-1713 in Buren. Jannighie died.
4 Jannighje de Vreede. She was baptised on 16-12-1714 in Buren. Jannighje died.
5 Aeltje de Vreede. She was baptised on 27-09-1716 in Buren. Aeltje died.
6 Jannighje de Vreede. She was baptised on 18-12-1718 in Buren. Jannighje died.
7 Aeltje de Vreede. She was baptised on 14-09-1721 in Buren. Aeltje died.
IX-e Adrianus van Santen, son of Maas (Maes) Andriesz. van Santen (see VIII-d) and Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels). He was baptised on 21-03-1683 in Buren. Adrianus died aged 33. He was buried on 18-04-1716 in Buren.
Note about Adrianus: ook genoemd Andries, Adriaan Maasse
At the age of 10, Adrianus married on 15-04-1693 in Buren Grietje Teunisse van Eck. Grietje died.
Children of Adrianus and Grietje:
1 Dirck van Santen, born in 1694. He was baptised on 22-09-1694 in Buren. Dirck died.
2 Jannetje van Santen. She was baptised on 25-10-1696 in Buren. Jannetje died.
3 Theunis van Santen, baptised on 16-06-1700 in Buren. Follow X-c.
4 Aert van Santen. He was baptised on 01-02-1702 in Buren. Aert died.
5 Elisabeth (Lijsbeth) van Santen. She was baptised on 26-12-1706 in Buren. Lijsbeth died.
IX-f Maas Maassen van Santen, son of Maas (Maes) Andriesz. van Santen (see VIII-d) and Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels). He was baptised on 05-06-1687 in Buren. Maas died.
Note about Maas: bron Afrekening Buren
Onder meer de volgende verteringen. Op 17 juli 1714 tijdens de inschrijving van de
rekening, ook door Arien van Tussenbroek. Op 21 juli Jan de schutter en Baltus Bunders
die aan de kade hadden gewerkt. De 23e de drossaard, rentmeester Van Borrevelt,
de schout Ter Borch en schout Rijnberk. Verder de schepenen Van Eck en Rijsbeek
toen Van Beusichem en zijn vrouw en Gerrit Jillissen hun verklaringen aflegden
betreffende Claas Rijnberk en Peter van Asch. Ook de naam Maas wordt genoemd.
Bron Afrekeningen Buren, Streekarchief:
Op 20 juli 1714 geciteerd alhier Maas van Santen, Hendrick van Beusigem en aan de
Aalsdijk Gerrit Jillisen van Bergen in de zaak Claes Jansen Rijnberk. Op 10 oktober
1714 te Erichem geciteerd Jan Comelissen en zijn huisvrouw om getuigenverklaringen
af te leggen vanwege het inslaan van haar glazen.
Aan borgemeester De Leeuw voor verteringen in zijn huis voor het slaan van
de palen en vakken tot de reparatie en aanbesteding van de Aals- en Lingedijken
in juni 1715 ƒ 51:12:00
Aan Maas Andriesse van Santen en zijn zoon Maas van Santen voor twee
wagenvrachten in voorsz. zaak en een vroedvrouw naar Heemert gebracht17 ƒ 08:00:00
At about the age of 24, Maas married around 1711 in Buren Claaske Gompers, aged about 26. Claaske was born around 1685. Claaske died.
Children of Maas and Claaske:
1 Lijntje van Santen. She was baptised on 26-11-1712 in Buren. Lijntje died.
2 Jannetje van Santen. She was baptised on 02-12-1714 in Buren. Jannetje died.
3 Lijsbeth van Santen. She was baptised on 26-12-1716 in Buren. Lijsbeth died.
4 Geertruij van Santen, baptised on 26-09-1717 in Buren. Follow X-d.
5 Maas van Santen. He was baptised on 07-05-1719 in Buren. Maas died.
6 Hendrik van Santen. He was baptised on 27-11-1720 in Buren. Hendrik died.
7 Clasijna van Santen. She was baptised on 05-03-1724 in Buren. Clasijna died before 1725, aged less than 1.
8 Clasijna van Santen. She was baptised on 14-10-1725 in Buren. Clasijna died.
IX-g Anthonij (Teunis) van Zanten, son of Hendrick Errisse van Santhen (see VIII-f) and Neeltje Theunisse Sterk. He was baptised on 11-02-1700 in Beusichem. Teunis died.
Note about Teunis: ook wel genoemd Teunis van Santen
bij doop zoon Hendrik Erriszen 1725 genoemd als Teunis Hendrikszen van Zanten
At the age of 28, Teunis married on 17-10-1728 in Beusichem Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries), aged 27. Willempje, Willemijntje is a daughter of Willem Willemsz Coerius (Koerius) and Willempje Wambaijs. She was baptised on 02-10-1701 in Beusichem. Willempje, Willemijntje died.
Note about Willempje, Willemijntje: ook wel genoemd Willemijntje Koerius
bij doop zoon Hendrik Erriszen 1725 genoemd als Willempje Willemsz Koerius
Children of Teunis and Willempje, Willemijntje:
1 Hendrik Erriszen van Santen. He was baptised on 11-03-1725 in Beusichem. Hendrik died.
Note about Hendrik: ook genoemd Hendrik Ewitez
2 Willem Teunissen van Santen, baptised on 07-04-1727 in Culemborg. Follow X-e.
3 Andries van Santen, born on 23-01-1729 in Beusichem. He was baptised on 28-01-1729 in Beusichem. Andries died.
4 Teunis van Santen. He was baptised on 19-03-1734 in Beusichem. Teunis died before 1735, aged less than 1.
5 Teunis van Zanten, baptised on 29-04-1735 in Beusichem. Follow X-f.
6 Jakob van Zanten, baptised on 10-11-1737 in Beusichem. Follow X-g.
7 Roelant van Santen. He was baptised on 19-07-1744 in Beusichem. Roelant died.
IX-h Kornelis van Zanten was born on 18-02-1703 in Beusichem, son of Hendrick Errisse van Santhen (see VIII-f) and Neeltje Theunisse Sterk. Kornelis died. At the age of 18, Kornelis married on 29-10-1721 in Beusichem Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf), aged about 16. A church ceremony was celebrated on 12-11-1721 in Ophemert. Josijntje was born around 1705 in Ophemert, daughter of Kornelis Hogerwerff. Josijntje died.
Note about Josijntje: bij doop zoon Hendrik Erriszen staat zij genoemd als Jesijn Cornelisz Hogerwerf
Children of Kornelis and Josijntje:
1 Neeltje van Santen, baptised on 29-03-1722 in Beusichem. Follow X-h.
2 Hendrik Erriszen van Zanten. He was baptised on 11-11-1725 in Beusichem. Hendrik died.
Note about Hendrik: zelfde als tr Teuntje Kouwenhoven?
3 Cornelis van Zanten, born in 1728. Follow X-i.
4 Steventje van Zanten. She was baptised on 09-03-1732 in Beusichem. Steventje died.
Note about Steventje: tweeling met Willempje
5 Willempje van Zanten. She was baptised on 09-03-1732 in Beusichem. Willempje died.
Note about Willempje: tweeling met Steventje
6 Willempje van Zanten. She was baptised on 20-03-1735 in Beusichem. Willempje died.
7 Johannes van Zanten. He was baptised on 26-01-1738 in Beusichem. Johannes died.
IX-i Pelgrom van Zanten, son of Hendrick Errisse van Santhen (see VIII-f) and Neeltje Theunisse Sterk. He was baptised on 20-09-1705 in Beusichem. Pelgrom died. Pelgrom married Louisa Meijer. Louisa died.
Child of Pelgrom and Louisa:
1 Lodewijk van Santen. He was baptised on 11-02-1735 in Culemborg. Lodewijk died.
IX-j Jannetje (Jannigje) van Zanten, daughter of Hendrick Errisse van Santhen (see VIII-f) and Neeltje Theunisse Sterk. She was baptised on 03-03-1709 in Beusichem. Jannigje died.
Note about Jannigje: ook genoemd Jannigje van Zanten
relatie met Hilligje Jans van Santen (verkoop grond Hoeck Kamp, 1740. Cornelis de Ronde en Hilligje Jans )
At the age of 31, Jannigje married on 26-04-1740 in Cothen Kornelis Dirksz de Ronde, aged 44. Kornelis was born on 27-10-1695 in Beusichem. Kornelis died on 24-04-1759 in Beusichem, aged 63.
Note about Kornelis: zv Dirk Adriaans en Gerretie Claesdr van Tricht, zie bestand De Ronde
Hoeck Kamp onder Tricht.Hoeck Kamp onder Tricht.
1732. Verkoop door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde.
Children of Jannigje and Kornelis:
1 Gerdina Jolina de Ronde, baptised on 25-09-1740 in Beusichem. Follow X-j.
2 Dirk Adriaan de Ronde. He was baptised on 07-01-1742 in Beusichem. Dirk died on 15-11-1820 in Beusichem, aged 78.
3 Kornelis de Ronde. He was baptised on 03-09-1743 in Beusichem. Kornelis died.
4 Hendrik Nicolaas de Ronde. He was baptised on 14-03-1745 in Beusichem. Hendrik died.
Note about Hendrik: (Voorste) Kerktooren onder Buurmalsen. 1788. Verkoop door procureur H.N. de Ronde,
gemachtigde, van tweederde deel in anderhalve morgen weiland, genaamd de Voorste
Kerktooren, gelegen aan de Nieuwe Steeg voor ƒ 328,- aan Goossen van Beusichem.
Occupation:
1788    procureur
5 Antonie de Ronde, baptised on 26-02-1747 in Beusichem. Follow X-k.
6 Jan de Ronde, baptised on 15-03-1750 in Beusichem. Follow X-l.
7 Kornelia Johanna de Ronde, baptised on 10-02-1752 in Beusichem. Follow X-m.
IX-k Johannes van Zanten, son of Hendrick Errisse van Santhen (see VIII-f) and Neeltje Theunisse Sterk. He was baptised on 30-08-1711 in Beusichem. Johannes died. At the age of 28, Johannes married on 27-02-1740 in Beusichem Anna Isabelle van Witsen, aged 24 or 25. Anna is a daughter of Isak van Witsen and Eva van Leeuwaarden. She was baptised in 1715 in Asch. Anna died.
IX-l Lambert Cornelisz. Schenck was born in 1685 in Tricht, son of Cornelis Huibertse Schenk and Jantjen (Aeris) van Santen (see VIII-j). Lambert died on 24-06-1740 in Tricht, aged 54 or 55.
Note about Lambert: relatie met Metje Brienense van Beusekom (tr Peter Jansz van Santen)
genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 10, vader Cornelis Huybertsz Schenk
genoemd cd-rivierenland Tricht 1731, 1734, 1737, 1740
Breebedde onder Tricht. 1740. Aangifte door het echtpaar Peter Jansz van Santen en Metje
van Beusichem, enig en universeel ex testamentair erfgenaam van haar op 24 juni te Tricht
overleden oom Lambert Comelisz Schenck van de helft van drie morgen genaamd Breebedde
gelegen in zes morgen aan de Hoeck van de Nieuwe Graafsesteeg, de wederhelft behoorde
toe aan Hiligje Jans van Santen, weduwe van L.C. Schenck. De overige drie morgen behoorden
toe aan burgemeester Borreveld. Vermoedelijk slaat het ‘bree’ op een stuk land dat breder dan lang was.
At the age of 26 or 27, Lambert married in 1712 in Tricht Hilligje Jans van Santen. Hilligje died after 1749.
Note about Hilligje: relatie met Peter Jansz van Santen (tr Metje Brienens van Beusekom)
Zie aldaar
Hoeck Kamp onder Tricht. 1730. Verkoop door Peter van der Meij, landrentmeester en
ontvanger der schat- en contributiepenningen van het graafschap Buren, van 5½ hond weiland,
als zijnde een kwart deel voor ƒ 20,- aan Peter Hendricksz van den Noort 1732. Verkoop
door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde. 1740. Aangifte door Hilligje Jans van Santen, weduwe van de op 24 juni
te Tricht overleden Lambert Cornelisz Schenck van dertien hond weiland, bestaande uit een
hoekkamp, noordwaarts de graaf van Buren, west- en zuidwaarts de Gemeinestraat en noordwaarts
Gerrit Ho ll. Geschatte waarde ƒ 400,-, zelfde perceel? 1759. Verkoop door Metje
Brienens van Beusekom, weduwe van Peter Jansz van Santen, van dertien hond weiland
voor ƒ600,- aan het echtpaar Mauris (Moris) Mom en Hendrina Zielho ff. 1783. Verkoop
door dit echtpaar van dertien hond weiland voor ƒ 746,- aan Meerten van Soest.
IX-m Dirckje Cornelis van Rijnberk, daughter of Cornelis Dircksen van Rijnberck and Lijske Arris van Santen (see VIII-l). She was baptised on 25-09-1670 in Buurmalsen. Dirckje died. At the age of 28, Dirckje married on 18-06-1699 in Tricht Ernestus France de Morrée. Ernestus died.
Children of Dirckje and Ernestus:
1 Geertruij de Morrée. She was baptised on 21-01-1700 in Tricht. Geertruij died.
2 Elisabeth de Morrée. She was baptised on 30-07-1702 in Tricht. Elisabeth died.
3 Frans de Morrée, baptised on 03-05-1705 in Tricht. Follow X-n.
4 Cornelia de Morrée. She was baptised on 27-02-1707 in Tricht. Cornelia died.
5 Cornelis de Morrée. He was baptised on 01-12-1709 in Tricht. Cornelis died.
IX-n Huibert Cornelis van Rijnberck was born in Tricht, son of Cornelis Dircksen van Rijnberck and Lijske Arris van Santen (see VIII-l). He was baptised on 17-11-1672 in Tricht. Huibert died on 12-10-1734 in Buren, aged 61.
Note about Huibert: bron J. Voorberg:
- GA 0138 ORA Buren Criminele processen: nr. 19.2:
Huijbert van Rijnberck vermoordt op dinsdagochtend 5 october 1734 zijn vrouw, Anneke Wouterssen van Vrouwerff.
Volgens verhoor en procesverbaal van 23 october is het volgen¬de bekend:
Huijbert van Rijnberck, "gedurende de tijd van 38 Jaeren" gehuwd geweest met Anneke Wouterssen van Vrouwerff, leefde al enige jaren in regelmatige onmin met zijn vrouw. Hij was niet gek, maar had bij vlagen buien, waarover wel eerder in het dorp gesproken was. Op de ochtend van 5 october wilde zijn vrouw "met twee kannen" gaan melken, terwijl Huijbert wilde dat zij vroeg thuis zou komen. In de volgende ruzie heeft hij zijn vrouw met een spade een slag op het hoofd gege¬ven, waardoor zij neerviel. Vervolgens heeft hij met een hakmes haar diverse wonden toegebracht en haar de hals vrijwel afgesneden. Hij heeft de moord vervolgens tegenover verschillende personen, waaronder zijn zwagers Cornelis Wouterssen van Vrouwerff en Arien West, bekend, en zich op de balken van het achterhuis van de weduwe van Cornelis van Santen verstopt. Toen in de middag de klok werd geluid om ieder voor de moordenaar te waarschuwen en te waarschuwen deze niet te verbergen, heeft Huijbert van Rijnberck zich vrijwillig aan de schout overgeleverd ["Wordt er om mij ge¬klept, zo zal ik gaan" zou Huijbert van Rijnberk gezegd hebben]. Hij is daarna opgesloten in het kasteel van Buren, en heeft "buijten pijn en banden van ijsere" [dus vrijwillig] bekend.
Het voorstel tot vonnis luidt, om tot voorbeeld in deze "gru¬welijke vrouwen-moordt" de dader op een kruis te leggen, te wurgen en de ledematen te breken, "dat er de dood nae volgt".
In een pleidooi voor de dader wordt zijn al eerdere "uijtsin¬nighe¬ijt" als verzachtende omstandigheid aangevoerd. Uit het procesdos¬sier blijkt dat dit argument uitvoerig is onderzocht, doch dat degenen die daarover zijn verhoord er weinig van konden zeggen. Bij lezing van het "verhoor" van de dominee ontstaat de indruk dat deze weinig moeite doet om verzachtende omstandigheden aan te voeren. Was de dominee op een "exempel" uit?
Op 9 november wordt definitief vonnis gewezen: Onthoofding "met dat selfde hakmes waar meede hij gevangen sijn vrouw om het leeven heeft gebragt" en begraven van het lijk op het galgeveld. De terechtstelling zelf heeft binnen het kasteel plaats gevonden.
- Is hier sprake van een "post-war-trauma", waarbij betrokkene onder bepaalde psychische druk zich niet langer kan beheersen?
Huybert van Rijnberck heeft in ieder geval langere tijd in het leger ge¬diend, zie noot 2).
1) Tricht Tr. [397.1/46 27-2] 14-3-1697 Hubregt Cornelisse van Rijn¬berk JM. en Anneke Wouters van Vrouwerf JD. "beide van Tric¬ht".
2) Tricht D. [397.1/25 26-3-1702: Cornelis, [vader] Huybert Rijn¬berk [moeder] Anna Wouters van Vrouwerf1). Vader was in ’t leger. Groot¬va¬der Cornelis Rijnberk3) in vaders plaats gestaan. getuige Dirkje Rijnberk.3) Cornelis Dircksz van Rijnberck was getrouwd met Lijske Aris van Santen
Occupation:
1702    Soldaat in het staatse leger
At the age of 24, Huibert married on 14-03-1697 in Tricht Anneken Wouterse van Vrouwerff. Anneken is a daughter of Wouter van Vrouwerf. Anneken died in 1734.
Note about Anneken: vermoord door haar man, zie Huijbert van Rijnberck
Children of Huibert and Anneken:
1 Elisabeth van Rijnberk. She was baptised on 28-11-1697 in Tricht. Elisabeth died.
2 Cornelis van Rijnberk, baptised on 26-03-1702 in Tricht. Follow X-o.
3 Aartje van Rijnberk. She was baptised on 21-03-1704 in Tricht. Aartje died.
Note about Aartje: tweelingzus van Geertje
4 Geertje van Rijnberk. She was baptised on 21-03-1704 in Tricht. Geertje died.
Note about Geertje: tweelingzus an Aartje
5 Dirkje van Rijnberk. She was baptised on 26-09-1706 in Tricht. Dirkje died.
6 Huibertje van Rijnberk. She was baptised on 20-01-1709 in Tricht. Huibertje died before 1711, aged less than 2.
7 Huibertje van Rijnberk. She was baptised on 15-11-1711 in Tricht. Huibertje died.
8 Wouter van Rijnberk, baptised on 10-05-1714 in Tricht. Follow X-p.
IX-o Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck, daughter of Cornelis Dircksen van Rijnberck and Lijske Arris van Santen (see VIII-l). She was baptised on 10-10-1675 in Tricht. Anneken died.
Note about Anneken: ook genaamd Anneken van Rijnberk.
At the age of 24, Anneken married on 17-03-1700 in Tricht Jan Aartse van Hattum, aged 23. Jan is a son of Aart Wouterse van Hattem alias Verkerck and Maicken Stevens. He was baptised on 09-07-1676 in Tricht. Jan died.
Children of Anneken and Jan:
1 Wouter van Hattum, baptised on 12-02-1701 in Tricht. Follow X-q.
2 Elisabeth Jansse van Hattem, born around 1704 in Tricht. Follow X-r.
IX-p Huibert Petersz van Santen was born around 1670, son of Peter Errisz van Santen (see VIII-m) and Maria (Marijke) Jans. Huibert died on 04-12-1731 in Geldermalsen, aged about 61.
Children of Huibert from an unknown relationship:
1 Peter Huijbertse van Santen van Santen. Peter died.
Note about Peter: Peter Huybertse van Santen, erfgenaam sijns broeders Gosen Huijbertsen van Santen, beleend 14 october 1768
2 Goosen Huibertsen van Santen, born around 1681. Goosen died.
Note about Goosen: bron lidmatenboek Geldermalsen:
per 20 april 1734 aangenomen: Goose Huijbertse van Santen
bron A. Peters: trouwt 1743
IX-q Andries Peters van Santen was born after 1672 in Geldermalsen, son of Peter Errisz van Santen (see VIII-m) and Maria (Marijke) Jans. Andries died.
Note about Andries: uit notities A. van Santen:
De eerste drie kinderen worden geboren te Geldermalsen (niet zeker of Claas hun zoon is), daarna vertrekken ze naar Eck.
Andries bleek niet zonder reden uit Buurmalsen te zijn weggegaan. Hij had (waarschijnlijk) grote plannen. In 1725 had hij een lening aangegaan bij een zekere ’vrouwe Oudshoorn’van 400 Caroli guldens. geheel volgens de regels en met een overeengekomen rente van 4%. ook waren er deugdelijke afspraken gemaakt wat betreft de aflossing. het was een enorm bedrag voor die tijd. Nu hadden we hier nooit van geweten, als hij zich aan de afspraken had gehouden. Maar na mei 1733 laat hij niets meer van zich horen en stopt hij de rentebetalingen. Reden voor de erfgenamen van ’vrouwe Oudshoorn’zelf is zij intussen overleden, Andries een proces aan te doen. Hierin wordt vermeld , dat Andries van Santen, dit keer zonder Petersen en met een S, sinds 1725 in Eck woonde. Het hele proces is overigens in alle redelijkheid afgehandeld. Andries werd verplicht om uiterlijk 12 mei 1739 geleend kapitaal en de rente af te betalen, ook de achterstallige rente vanzelfsprekend....
In 1737 woont hij in Meteren
Ingeschreven met zijn vrouw 10-10-1739 in het lidmatenregister Geldermalsen.
Before the age of 45, Andries married on 18-12-1717 in Buurmalsen Jantje Ariëns Huijgen, after their intention to marry had been registered on 18-12-1717 in Buurmalsen. Jantje was born in Buurmalsen, daughter of Ariën Huijgen and Maaijken Adams. Jantje died in 1739.
Children of Andries and Jantje:
1 Marike van Santen. She was baptised on 15-01-1718 in Buurmalsen. Marike died.
Note about Marike: geboren kort na het huwelijk van haar ouders, wellicht jong overleden
2 Claas van Santen, born after 1718. Claas died on 21-01-1724 in Buurmalsen, aged less than 6.
Note about Claas: zie notities A. van Santen
3 Peter (Pieter) van Santen (Zanten), baptised on 21-12-1721 in Buurmalsen. Follow X-s.
4 Goosen van Santen, born in 1733 in Eck. Follow X-t.
5 Arie van Zante, born around 1734 in Eck. Follow X-u.
6 Maijke van Santen (Xanten), born before 1737 in Eck. Follow X-v.
7 Neeltje van Santen, born on 18-08-1737 in Meteren. Follow X-w.
IX-r Jan Petersz van Santen was born after 1672, son of Peter Errisz van Santen (see VIII-m) and Maria (Marijke) Jans. Jan died on 04-12-1731 in Geldermalsen, aged less than 59.
Note about Jan: bron lidmatenboek Geldermalsen, overzicht hoofdbewoners bij een huijs tot huijs collecte opgemaakt 6 december 1719:
Jan peterse van Santen, Marike Jans, Huijbert van Santen
bron A. van Santen, blz 18:
testament 13-09-1762:
"Jan Claasz. van Santen Scheepenen der dorpen en Heerlijkheden dat door ons gecomen en gecompareert zij Willem van Santen, Jan van Santen, Goossen Jansz van Santen, Gijsbertien van Santen wed Hendrikus Verweij, Mannetien van Santen getrouwt met Hendrikus van Malzen, Peter van Santen getrouwt met Metje van Brienen, Goossen van Santen, Claas van Santen getrouwt met Anneke Leman, Neeltje van Santen getrouwt met Jacob van den Graaff. Alle erfgenamen van wijlen Geertje van Santen weduwe van Gerrit Coedam, in leven Echteluyden, op 2 Mey 1762 in de dorpen Buurmalsen overleden".
Er is een geschil over een stuk grond van Geertje van Santen, goot vijf hondt dat de familie van de al eerder overleden Gerrit Coedam meende in bezit te krijgen. De erfgenamen van Geertje betwisten dit en winnen het proces. Onduidelijk in dit gheel is waarom Goossen van Santen (zoon van broer Andries Peters) dit land krijgt toegewezen en niet de andere leden van de familie of de hele groep.
Jan married Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel. Elisabeth is a daughter of Willem Lammers van Kessel. She was baptised on 01-03-1674 in Haaften. Elisabeth died after 1731, aged more than 57.
Note about Elisabeth: ook genaamd Elisabeth
Children of Jan and Elisabeth:
1 Geertje van Santen. Follow X-x.
2 Gijsbertje van Santen, baptised in Geldermalsen. Follow X-y.
3 Goosen Jansz. van Santen. Goosen died after 1762.
4 Jan van Santen. He was baptised in Geldermalsen. Jan died after 1762.
5 Marike Jans (Mannetien) van Santen. Follow X-z.
6 Willem van Santen. He was baptised in Geldermalsen. Willem died after 1762.
7 Peter Jansz van Santen, born around 1711 in Geldermalsen. Follow X-aa.
IX-s Huibert Roelofse van Santen, son of Roelof Errisz van Santen (see VIII-n) and Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk. He was baptised on 08-12-1678 in Tricht. Huibert died before 14-01-1714, aged less than 35.
Note about Huibert: ook genoemd Huijbert van Santen
wordt genoemd in ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 123v
Hogen Camp onder Tricht. 1702. Verkoop door het echtpaar Antoni Goes en Maria van
Darthuijsen van drie en een halve morgen weiland, gelegen in de Oude Slagen, aan Gijsbert Goes.
wordt genoemd in ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 123v, 07-09-1706
genoemd in saBuurmalsen 30 november 1696 verkoop huis en boomgaard onder Buurmalsen voor f 1054 aan Arie van Mourik
1708. Aalbert Goes, Jacob Versteegh en Huijbert van Santen, de eerste voor zichzelf
de laatste twee nomine uxoris, allen erfgenamen van Huijbert Goes. Drie en een halve morgen
weiland, gelegen in de Oude Slagen onder Tricht, geschatte waarde ƒ 500,-.
bron ontvangen van G. Brouwer-Verheijen:
0138 nr. 306
bldz. 1 Geertje van Santen, wed. van Huybert van Santen, erfgenaemen sijn 14-1-1714.
2070 t.b.v. Maria Francken wed. v.Peter Woutersz
bldz 16/v Geertje Goes, wed. van Huybert van Santen, momboir is Dirk Markesteijn, schepen van Trigt, transp. t.h.v. Maria Francken, 9-12-1714
bldz 17 id. transp. t.h.v. Lambert van Santen en sijn suster Huybertje van Santen 9-12-1714
bldz 17v Gerrigje van Santen als speciale laet na haer dochter Huybertje van Santen, tot voogd Dirk Markesteijn t.b.v. Maria Francken, 9-12-1714.
bldz 57v Geertje Goes, wed.
momboir Aelbert Goes en Lambert van Santen t.b.v. Japik Versteegh en Johanna Goes.
At the age of 22, Huibert married on 17-04-1701 in Tricht Geertje Anthonisse Goes, aged 21. Geertje is a daughter of Anthonis Goes and Maria van Darthuijsen. She was baptised on 09-06-1679 in Tricht. Geertje died.
Children of Huibert and Geertje:
1 Roelof van Santen. He was baptised on 08-05-1701 in Tricht. Roelof died before 1703 in Tricht, aged less than 2.
2 Roelof van Santen (Zanten), baptised on 24-03-1703 in Tricht. Follow X-ab.
3 Anthonis van Santen. He was baptised on 28-02-1706 in Tricht. Anthonis died.
4 Agnietje van Santen. She was baptised on 23-12-1707 in Tricht. Agnietje died.
Note about Agnietje: tr mogelijk Aalbert Goes
5 Huijbertje van Santen, born in Rumpt. Follow X-ac.
IX-t Huibertgen (Hubertje) van Santen, daughter of Roelof Errisz van Santen (see VIII-n) and Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk. She was baptised on 17-04-1681 in Tricht. Huibertgen died.
Note about Huibertgen: onzeker of deze dochter van Roelof dezelfde is als tr Doeland (relatie met neef Roelof te Rotterdam)
zie het artikel over de doop kind van Doeland, kind van Jenneken van Doeland en Jacob Jansen Versteeg
At the age of 46, Huibertgen registered on 25-05-1727 in Rotterdam with Arnoldus van Doeland their intention to marry. Arnoldus is a son of Paulus Wouterse van Doeland and Antonia Hendrikse Hol. Arnoldus died.
Function:
1736    Kerkmeester te Rumpt
IX-u Lambert van Santen, son of Roelof Errisz van Santen (see VIII-n) and Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk. He was baptised on 03-01-1686 in Tricht. Lambert died after 16-03-1748, aged more than 62.
Note about Lambert: Hij werd in 1720 verbannen uit het Graafschap Buren gedurende zijn leven. R.A. Buren (Bron: A. van Santen)
Lambert married Trijntje Spaen (Spaan). Trijntje died after 16-03-1748.
Child of Lambert and Trijntje:
1 Geertrui van Zanten, baptised on 30-03-1727 in Rumpt. Follow X-ad.
IX-v Elisabeth Roelofs van Santen, daughter of Roelof Errisz van Santen (see VIII-n) and Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk. She was baptised on 28-09-1690 in Tricht. Elisabeth died aged 67. She was buried on 06-06-1758 in Tricht.
Note about Elisabeth: Aankomst 02-06-1714 Tricht met Attestatie van Echteld.
23-12-1714 vertrokken met attestatie van Tricht naar Asch (bron Marco Schelling)
At the age of 35, Elisabeth married on 28-07-1726 in Tricht Dirk Dirks Kasteleijn. Dirk died. He was buried in 1764 in Tricht.
Children of Elisabeth and Dirk:
1 Roelof Castelein. Roelof died after 1781.
Note about Roelof: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
Occupation:
1773    president- schepen geregte van Trigt
2 Metje Casteleijn. She was baptised on 22-09-1721 in Tricht. Metje died before 17-06-1725, aged less than 3.
3 Metje Casteleijn, baptised on 17-06-1725 in Ravenswaaij. Follow X-ae.
4 Dirkje Kasteleijn, born on 15-10-1730 in Tricht. Follow X-af.
X-a Claasje Jansd van Santen, daughter of Jan Walraven van Santen (see IX-a) and Maijchien Claas. She was baptised on 30-05-1691 in Veenendaal. Claasje died.
Note about Claasje: in 1712 attestatie van Rhenen naar Veenendaal
ondertrouw in Rhenen, huwelijk in Veenendaal
(1) At the age of 21, Claasje married on 15-01-1713 in Veenendaal Huijbert Jansen van Heijmensteijn, after their intention to marry had been registered on 31-12-1712 in Rhenen. Huijbert died before 1724.
Note about Huijbert: achternaam waarschijnlijk patroniem naar boerderij? zie landgoed Heimenstein, Grebbeberg, Rhenen
kinderen gedoopt zonder deze achternaam
(2) At the age of 32, Claasje married on 05-03-1724 in Veenendaal Jan Roelofse de Loos. Jan was born in Veenendaal. Jan died before 13-04-1738.
(3) At the age of 46, Claasje registered on 13-04-1738 in Veenendaal with Geurt Barendsen Bolderman, aged about 50, their intention to marry. Geurt was born around 1688. Geurt died.
Note about Geurt: NIET zelfde als doop 27-01-1709, zv Barent Bolderman en Haasje Jans, want hij tr Geertje Cornelissen, zie familysearch
Children of Claasje and Huijbert:
1 Huijbert van Heijmensteijn. He was baptised on 08-04-1714 in Veenendaal. Huijbert died.
Note about Huijbert: bij doop geen achternaam
2 Johanna van Heijmensteijn. She was baptised on 01-07-1716 in Rhenen. Johanna died.
Note about Johanna: gedoopt zonder achternaam
3 Wijmke van Heijmensteijn. She was baptised on 01-10-1718 in Rhenen. Wijmke died.
Note about Wijmke: gedoopt zonder achternaam
4 Maegje Claesz van Heijmensteijn, baptised on 07-09-1721 in Veenendaal. Follow XI-a.
Children of Claasje and Jan:
5 Crijntje de Loos. She was baptised on 22-04-1725 in Veenendaal Gld. Crijntje died.
Note about Crijntje: zie http://www.van-den-hout.nl/persoon.php?kaart=144435&lang=nl
Krijntje Jans tr (1) 14-10-1742 Willem Frederiks van Opheusden, tr (2) Willem Hendriksz van Groeneveld
GROENEVELD Willem Hendriks van, en Krijntje Jans de Loos,
Roelof 19-2-1747 Gld.
Johanna 3-5-1750 St.
Trijntje 15-4-1753
Willem 8-2-1756
Johannes 5-4-1761
Johannis 5-7-1767
6 Wijntje de Loos. She was baptised on 29-08-1728 in Veenendaal. Wijntje died.
X-b Willem van Santen, son of Peter Aert Aertsen van Santen (see IX-b) and Weijntje Ariens van Beest. He was baptised on 30-08-1711 in Buren. Willem died on 13-02-1784 in Buren, aged 72. He was buried.
Note about Willem: tweeling met Aart
(1) At the age of 25, Willem married on 19-02-1737 in Buren Geertruij van Santen, aged 19. See X-d for personal details of Geertruij.
(2) At the age of 40, Willem married on 26-03-1752 in Buren Aaltje Buenders, aged 24 or 25, after their intention to marry had been registered on 04-03-1752 in Buren. Aaltje was born in 1727 in Buren. Aaltje died in 1779 in Buren, aged 51 or 52.
Children of Willem and Geertruij:
1 Aart van Santen. He was baptised on 16-06-1737 in Buren. Aart died.
2 Claasje van Santen. She was baptised on 04-03-1739 in Buren. Claasje died.
3 Wijntje van Santen, born in Buren. She was baptised on 05-03-1741 in Buren. Wijntje died before 1745, aged less than 4.
4 Maasen van Santen, baptised on 30-09-1742 in Buren. Follow XI-b.
5 Wijntje van Santen. She was baptised on 17-02-1745 in Buren. Wijntje died.
6 Hendrik van Santen. He was baptised on 11-01-1747. Hendrik died.
Note about Hendrik: zelfde als trouwt Mrritje Kas, HIlversum?
X-c Theunis van Santen, son of Adrianus van Santen (see IX-e) and Grietje Teunisse van Eck. He was baptised on 16-06-1700 in Buren. Theunis died. At the age of 22, Theunis married on 01-11-1722 in Buren Dirckje van der Sandt, after their intention to marry had been registered on 17-10-1722 in Buren. Dirckje died.
X-d Geertruij van Santen, daughter of Maas Maassen van Santen (see IX-f) and Claaske Gompers. She was baptised on 26-09-1717 in Buren. Geertruij died before 1752, aged less than 35. At the age of 19, Geertruij married on 19-02-1737 in Buren Willem van Santen, aged 25. See X-b for personal details of Willem.
Children of Geertruij and Willem: see X-b.
X-e Willem Teunissen van Santen, son of Anthonij (Teunis) van Zanten (see IX-g) and Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries). He was baptised on 07-04-1727 in Culemborg. Willem died on 18-01-1782 in Beusichem, aged 54.
(1) At the age of 23, Willem married on 12-07-1750 in Beusichem Neeltje Dirkse van Lit, aged 19. Neeltje is a daughter of Dirk Ariensen van Lit and Digna Ariens van Rosmalen. She was baptised on 08-10-1730 in Beusichem. Neeltje died.
(2) At the age of 28, Willem married on 06-12-1755 in Beusichem Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem), aged 17, after their intention to marry had been registered on 06-12-1755 in Beusichem. Johanna is a daughter of Jacob Hendrik van Beusekom (Beusichem) and Maria van Keulen. She was baptised on 19-01-1738 in Beusichem. Johanna died on 02-07-1817 in Beusichem, aged 79. The death was registered on 03-07-1817. Johanna married Gijsbert Jacobus (Gijsbert Gobelzen) van Beusichem (1737-before 1817) on 03-10-1784 in Beusichem.
Note about Johanna: bij doop dochter Kunera genoemd als Hanna Mechlina van Beûzekom
Johanna van Beusekom
Hanna Mechelina van Beusekom
Johanna Meglena van Beuzekom
Johanna Magdalina van Beuzekom
Johanna Magdalina van Beusichem (overlijden)
Child of Willem and Neeltje:
1 Aartje van Santen (Zanten), baptised on 26-03-1752 in Beusichem. Follow XI-c.
Children of Willem and Johanna:
2 Maria van Santen. She was baptised on 25-07-1756 in Beusichem. Maria died.
3 Jacob Hendrik van Santen. He was baptised on 18-01-1759 in Beusichem. Jacob died.
Note about Jacob: tweeling met Willemijntje
4 Willemijntje van Santen, born on 18-01-1759 in Beusichem. Follow XI-d.
5 Jacob Hendrik van Santen. He was baptised on 20-05-1762 in Beusichem. Jacob died.
6 Jacob Hendrik van Santen. He was baptised on 23-10-1763 in Beusichem. Jacob died.
7 Antonia (Tonia) van Santen (Zanten), baptised on 22-03-1767 in Beusichem. Follow XI-e.
8 Albertus van Santen, baptised on 29-10-1769 in Beusichem. Follow XI-f.
9 Kûnera van Santen, baptised on 05-04-1772 in Beusichem. Follow XI-g.
10 Willem van Santen. He was baptised on 12-02-1775 in Beusichem. Willem died.
Note about Willem: bron familysearch: getr met Catharina de Jong; volgens gegevens genlias is zij gehuwd met Willem, zv Jakob en Jannetje van Eerden
is hij dezelfde als Willem tr Catharina Peeters? Haar broer Jacob Gielen Petersz trouwt met de zus van Willem, Willemijntje
11 Sara (Clara) van Santen (Zanten), baptised on 23-02-1777 in Beusichem. Follow XI-h.
X-f Teunis van Zanten, son of Anthonij (Teunis) van Zanten (see IX-g) and Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries). He was baptised on 29-04-1735 in Beusichem. Teunis died.
Note about Teunis: ook genoemd Anthonij van Santen
At the age of 26, Teunis married on 06-02-1762 in Beusichem Maria (Ariaantje) van Ingen, aged 26. Ariaantje is a daughter of Jan Willemszen van Ingen and Aaltje Jansz van Asch. She was baptised on 30-10-1735 in Beusichem. Ariaantje died.
Note about Ariaantje: ook genoemd Ariaantje Maria van Ingen,
ook genoemd Maria, Marie, Mari
volgens overlijdensakte 1852 dochter Maria, werd zij genoemd Maria van Beek
Children of Teunis and Ariaantje:
1 Willemijntje van Santen. She was baptised on 30-01-1763 in Beusichem. Willemijntje died.
2 Jan van Santen. He was baptised on 07-10-1764 in Beusichem. Jan died before 12-01-1766, aged less than 1.
3 Jan van Santen, baptised on 12-01-1766 in Beusichem. Follow XI-i.
4 Aaltje van Santen (Zanten), baptised on 25-09-1768 in Beusichem. Follow XI-j.
5 Antoni (Toon) van Santen, born on 03-03-1771 in Beusichem. Follow XI-k.
6 Willem van Santen (Zanten), baptised on 23-05-1775 in Beusichem. Follow XI-l.
7 Maria van Zanten, born on 01-01-1781 in Beusichem. Follow XI-m.
X-g Jakob van Zanten, son of Anthonij (Teunis) van Zanten (see IX-g) and Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries). He was baptised on 10-11-1737 in Beusichem. Jakob died on 04-02-1820 at 09:00 in Beusichem, aged 82.
Note about Jakob: ook genoemd Jacobus van Santen
Jakob married in Beusichem Jannetje van Eerden (Eerde). Jannetje was born around 1745 in Beusichem, daughter of Willem van Eerden and Heijltje (Steijntje?) van Hooven (Hooren?). Jannetje died on 03-03-1818 at 05:00 in Beusichem, aged about 73. The death was registered on 03-03-1818.
Note about Jannetje: ook genoemd Jantje van Eerden, Jaantje van Eerde en Jantje van Zanten
Children of Jakob and Jannetje:
1 Willem van Zanten (Santen), born in 1768 in Sloterdijk. Follow XI-n.
2 Anthonie van Santen, born on 04-11-1770 in Sloterdijk. Follow XI-o.
3 Barend (Berend) van Santen, born on 10-10-1773 in Beusichem. Follow XI-p.
4 Roeland (Roelof) van Santen (Zanten), baptised on 24-12-1775 in Beusichem. Follow XI-q.
5 Jacob van Santen (Zanten), baptised on 25-10-1778 in Beusichem. Follow XI-r.
6 Willemijntje (Willemina) van Zanten, born in 1781 in Beusichem. Follow XI-s.
7 Hendricus (Hendrik) van Zanten, baptised on 01-06-1784 in Beusichem. Follow XI-t.
8 Gerdina Gosina van Santen (Zanten), baptised on 16-10-1785 in Beusichem. Follow XI-u.
9 Johannes van Santen, baptised on 16-06-1790 in Beusichem. Follow XI-v.
X-h Neeltje van Santen, daughter of Kornelis van Zanten (see IX-h) and Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf). She was baptised on 29-03-1722 in Beusichem. Neeltje died on 19-10-1813 in Beusichem, aged 91.
Note about Neeltje: ORA Graafschap Buren
Neeltje van Santen, Cornelisdr. j.d. te Beusichem , Hoererij. Niet verschenen.
Datering 1752
Inventarisnummer 23
Feit Hoererij. Niet verschenen.
Procesdossiernummer 4
Gedaagde Neeltje van Santen, Cornelisdr. j.d. te Beusichem
Vindplaats Gelders Archief
At the age of 30, Neeltje married on 02-12-1752 in Beusichem Teunis van Muiswinkel, aged 35. Teunis is a son of Gijsbert Teuniszen van Muiswinkel and Johanna Willemsz van den Berg. He was baptised on 21-11-1717 in Beusichem. Teunis died. Teunis was widower of Ariaantje Jansen Kraaijpoel (born 1718), whom he married on 08-01-1746 in Beusichem.
Note about Teunis: bron A. Rönitz:
Teunis van Muiswinkel, alias Teunis van Muijswinkel (1746), Teunis van Maaswinkel (1753), Teunis van Muijswinkel (1755), Teunis van Maaswinkel (1757), Teunis van Muijswinkel (1758-1760)
huw 1 (in ondertrouw (kerk) op donderdag 6 januari 1746 te Beusichem
trouwt (kerk) op zaterdag 8 januari 1746 te Beusichem
met Ariaantje Krapoen Perstef? alias Ariaantje Kraaijpoel, Ariaantje Krepoel, Jaantje Krepoel (1746)
dochter van Jan Krapoen Perstef? (48) en Heiltje Henderiksz Sterk (36)
Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 18 oktober 1718 te Beusichem (Kerk van Beusichem)
bron Roy vd Kerff (in onderzoek of dit dezelfde Teunis betreft):
uit de de procesdossiers van het Oud-Rechterlijk archief van het Graafschap Buren met name het volgende:
Teunis van Muijswinkel te Soelmond, Inbraak en diefstal. Verbanning voor het leven.
Datering 1756
Inventarisnummer 24
Feit Inbraak en diefstal. Verbanning voor het leven.
Procesdossiernummer 3
Gedaagde
Teunis van Muijswinkel te Soelmond
Children of Neeltje and Teunis:
1 Harmeijntje van Santen. She was baptised on 13-11-1749 in Beusichem. Harmeijntje died.
Note about Harmeijntje: gedoopt als Van Santen, geboren voor het huwelijk
2 Kornelis van Muiswinkel, baptised on 23-11-1750 in Beusichem. Follow XI-w.
3 Steventje (Leentje) van Muiswinkel, baptised on 30-04-1752 in Beusichem. Follow XI-x.
4 [waarschijnlijk] Johanna Elisabeth Muiswinkel, born in 1753 in Beusichem. Follow XI-y.
5 Gijsbert van Maaswinkel. He was baptised on 20-12-1753 in Beusichem. Gijsbert died.
6 Knelis van Muijswinkel. He was baptised on 10-08-1755 in Beusichem. Knelis died.
7 Johannes van Maaswinkel. He was baptised on 13-03-1757 in Beusichem. Johannes died.
8 Zijna van Muijswinkel. She was baptised on 03-12-1758 in Beusichem. Zijna died.
9 Hendrik van Muijswinkel. He was baptised on 18-06-1759 in Beusichem. Hendrik died.
X-i Cornelis van Zanten was born in 1728, son of Kornelis van Zanten (see IX-h) and Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf). Cornelis died before 1816, aged less than 88. Cornelis married Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil). Jaantje is a daughter of Ariën Roelofse Verkuijl(l) (Verkuil) and Maria Joosten van Essenvelt (Werzevet). She was baptised on 16-10-1739 in Ravenswaaij. Jaantje died on 13-02-1816 in Beusichem, aged 76. The death was registered on 14-02-1816.
Children of Cornelis and Jaantje:
1 Cornelis van Santen, baptised on 13-03-1761 in Beusichem. Follow XI-z.
2 Arie van Santen. He was baptised on 10-04-1763 in Beusichem. Arie died.
3 Maria van Zanten, baptised on 26-01-1766 in Beusichem. Follow XI-aa.
4 Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen), baptised on 28-10-1770 in Beusichem. Follow XI-ab.
5 Joost van Santen. He was baptised on 23-05-1773 in Beusichem. Joost died.
6 Johannes van Santen. He was baptised in 02-1778 in Beusichem. Johannes died.
X-j Gerdina Jolina de Ronde, daughter of Kornelis Dirksz de Ronde and Jannetje (Jannigje) van Zanten (see IX-j). She was baptised on 25-09-1740 in Beusichem. Gerdina died on 02-04-1821 at 02:00 in Beusichem, aged 80. The death was registered on 03-04-1821. Gerdina married Cornelis Kemp. Cornelis died after 1784.
Note about Cornelis: Het Hoff onder Tricht. 1703. Gerechtelijke verkoop door Heimbach voor f 8.900,- aan kapitein
François van Arkel. 1741 Verkoop door de hoogwelgeboren vrouwe Josina Adriana van
Hemert voor zichzelf en als gemachtigde van de hofstad, genaamd Het Ho ff met annexe
boomgaarden, hoven, bouw- en weiland, groot circa tien morgen, voor ƒ 5.000,- en ƒ 25,-
speldengeld aan Cornelis Kemp. 1781. Verkoop door Cornelis Kemp, Jan Kemp, Catharina
Elisabeth Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar
Cornelis Kemp en Catharina Eva Kroon, van de herenhuizinge en hofstad, genaamd Het
Hoff met alles wat aard- en nagelvast was met de annexe waterhoven rondom in een vijver
liggend, een hooiberg, een griendinge binnen- en buitendijks, de oude boomgaard voor de
huizinge, vier morgen land voor de huizinge, ten dele bepoot en genaamd het Starrebos, een
boomgaard genaamd de Kamerhof]; een boomgaard, genaamd de Jonge Hoff; totaal groot
circa tien morgen, vrij allodiale goederen met een dubbele zitplaats in de kerk van Tricht,
gelegen aan de Linge onder Tricht, aangeslagen in de ordinaire gelden voor vier morgen
twee hond. 1783. Verkoop door het echtpaar Cornelis Kemp en Gerardina Josina de Ronde
van een kwart deel in de herenhuizinge, Het Hof met landerijen c.a. voor ƒ 2.000,- aan
Gijsbert van Meeteren. Verkoop door hetzelfde echtpaar van een tweede kwart deel voor
ƒ 2.000,- aan Catharina Elisabeth Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely. 1784. Ingevolge
raadsresolutie 18-2-1784 op 26 juli teruggave van de 40e penning aan Cornelis Kemp, mr.
chirurgijn te Beusichem, vanwege de vernietigde verkoop van een kwart deel. 1785. Verkoop
door het echtpaar Jan Kemp en Cornelia Johanna van Zoelen van de helft van het goed
Het Hof bestaande uit een huizinge, tuin, boomgaarden en landerijen, voor ƒ 2.870,- aan hetechtpaar Men van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp. 1788. Verkoop door het echtpaar
Jacobus Cornelis van den Bosch en Maria Kemp van een kwart deel in de goederen genaamd,
Het Hof; bestaande uit een huis, waterhoven, vijvers, lanen, boomgaarden en aardappelland
voor ƒ 2.242,- aan het echtpaar Men van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp.
Jonge Hoff onder Tricht. 1781. Verkoop door Cornelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely, en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis
Kemp en Catharina Eva Kroon van een boomgaard, behorende bij de herenhuizinge en hofstad,
genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.
Kamerhoff onder Tricht. 1781. Verkoop door Comelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis
Kemp en Catharina Eva Kroon, van een boomgaard, behorende bij de herenhuizinge en hofstad,
genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.
Occupation:
1784    meester chirurgijn te Zoelen
Child of Gerdina and Cornelis:
1 Cornelia Johanna Kemp, baptised on 20-04-1779 in Beusichem. Follow XI-ac.
X-k Antonie de Ronde, son of Kornelis Dirksz de Ronde and Jannetje (Jannigje) van Zanten (see IX-j). He was baptised on 26-02-1747 in Beusichem. Antonie died.
Note about Antonie: koppeling aan ouders op grond van vernoeming, controle
At the age of 20, Antonie married on 18-04-1767 in Beusichem Sara van Beusekom, aged 25. Sara is a daughter of Aart van Beusichem and Johanna Schutter. She was baptised on 03-09-1741 in Beusichem. Sara died after 1779, aged more than 38.
Note about Sara: genoemd bij erfenis
Children of Antonie and Sara:
1 Jantje Cornelia de Ronde, baptised on 24-10-1767 in Beusichem. Follow XI-ad.
2 Johanna Mechelina de Ronde, baptised in 1774 in Beusichem. Follow XI-ae.
3 Cornelis de Ronde. He was baptised on 13-05-1777 in Beusichem. Cornelis died on 09-12-1824 in Beusichem, aged 47.
Occupation:
landbouwer
4 Johannes de Ronde. He was baptised in 1779 in Beusichem. Johannes died on 04-05-1837 in Beusichem, aged 57 or 58.
X-l Jan de Ronde, son of Kornelis Dirksz de Ronde and Jannetje (Jannigje) van Zanten (see IX-j). He was baptised on 15-03-1750 in Beusichem. Jan died on 03-02-1821 at 12:00 in Beusichem, aged 70. The death was registered on 05-02-1821. Jan married Alida (Aaltje) Verkerk. Aaltje is a daughter of Verkerk. Aaltje died.
Note about Aaltje: ook genoemd Alida
Children of Jan and Aaltje:
1 Adriana Gijsberta de Ronde, born on 29-07-1804 in Beusichem. Follow XI-af.
2 Hendrik (Nicolaas) de Ronde, born on 17-01-1809 in Beusichem. Follow XI-ag.
X-m Kornelia Johanna de Ronde, daughter of Kornelis Dirksz de Ronde and Jannetje (Jannigje) van Zanten (see IX-j). She was baptised on 10-02-1752 in Beusichem. Kornelia died on 24-01-1825 in Beusichem, aged 72. The death was registered on 26-01-1825. At the age of 22, Kornelia registered on 09-04-1774 in kerk van Beusichem with Huibert van Muiswinkel, aged 35, their intention to marry. Huibert was born on 18-02-1739 in Beusichem, son of Jerephaas Huibertsen van Muiswinkel and Elizabeth van Verzendaal. He was baptised on 22-02-1739 in Beusichem. Huibert died on 26-01-1826 in Beusichem, aged 86. The death was registered on 28-01-1826.
Occupation:
landbouwer
Children of Kornelia and Huibert:
1 Serphaas van Muiswinkel, baptised on 12-02-1775 in Beusichem. Follow XI-ah.
2 Jantje van Muijswinkel. She was baptised on 13-10-1776 in Beusichem. Jantje died.
3 Cornelis van Muijswinkel. He was baptised on 25-10-1778 in Beusichem. Cornelis died.
4 Gerhardus van Muijswinkel, born on 05-04-1781 in Beusichem. He was baptised on 08-04-1781 in Beusichem. Gerhardus died on 19-01-1825 in Beusichem, aged 43. The death was registered on 20-01-1825.
5 Jan van Muiswinkel. He was baptised on 30-11-1783 in Beusichem. Jan died before 01-07-1787 in Beusichem, aged less than 3.
6 Jan van Muiswinkel. He was baptised on 01-07-1787 in Beusichem. Jan died.
7 Elizabeth van Muiswinkel. She was baptised on 25-01-1790 in Beusichem. Elizabeth died on 13-03-1821 in Beusichem, aged 31. The death was registered on 14-03-1821.
8 Anthonij van Muiswinkel. He was baptised on 20-01-1794 in Beusichem. Anthonij died before 28-10-1796 in Beusichem, aged less than 2.
9 (Dirk) Anthonij van Muiswinkel. He was baptised on 28-10-1796 in Beusichem. (Dirk) died on 06-03-1814 in Beusichem, aged 17. The death was registered on 13-03-1814.
X-n Frans de Morrée, son of Ernestus France de Morrée and Dirckje Cornelis van Rijnberk (see IX-m). He was baptised on 03-05-1705 in Tricht. Frans died before 1773, aged less than 68.
Note about Frans: een van de voorouders van N.van Asch
At the age of 21, Frans married on 28-07-1726 in Tricht Maijke Casteleijn. Maijke died on 13-12-1773 in Tricht.
Children of Frans and Maijke:
1 Metje de Morrée. She was baptised in 1727 in Tricht. Metje died.
2 Cornelis de Morrée. He was baptised in 1728 in Tricht. Cornelis died.
3 Dirkje de Morrée, baptised on 18-09-1729 in Tricht. Follow XI-ai.
4 Metje de Morrée. She was baptised in 1731 in Tricht. Metje died.
5 Dirk de Morrée. He was baptised in 1732 in Tricht. Dirk died after 1781, aged more than 49.
Note about Dirk: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
6 Metje de Morrée. She was baptised in 1734 in Tricht. Metje died.
7 Arie de Morrée. He was baptised in 1736 in Tricht. Arie died after 1781, aged more than 45.
Note about Arie: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
8 Cornelis de Morrée. He was baptised in 1737 in Tricht. Cornelis died.
9 Cornelis de Morrée. He was baptised in 1739 in Tricht. Cornelis died after 1781, aged more than 42.
Note about Cornelis: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
X-o Cornelis van Rijnberk, son of Huibert Cornelis van Rijnberck (see IX-n) and Anneken Wouterse van Vrouwerff. He was baptised on 26-03-1702 in Tricht. Cornelis died after 1771, aged more than 69.
Note about Cornelis: Swaenecampen onder Buurmalsen. 1771. Verkoop door monsieur Cornelis Kelffkens,
gemachtigde, van acht morgen weiland, gelegen aan de Hennisdijk, waarvan twee morgen
allodiaal goed getransporteerd door Kelffkens en zes morgen leengoed, leenroerig aan het
graafschap Buren voor ƒ 1.500,- aan heer Cornelis van Rijnberk, scholtus van Beusichem en
Zoelmond.
Occupation:
1771    scholtus van Beusichem en Zoelmond
At the age of 27, Cornelis married on 22-05-1729 in Tricht Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, aged 20, after their intention to marry had been registered on 07-05-1729 in Tricht. She was baptised on 29-01-1709 in Beusichem. Lijsbeth died.
Children of Cornelis and Lijsbeth:
1 Annigje van Rijnberk. She was baptised on 19-06-1730 in Beusichem. Annigje died.
2 Gerrit van Rijnberk. He was baptised on 06-04-1732 in Beusichem. Gerrit died.
3 Aartje van Rijnberk. She was baptised on 05-07-1733 in Beusichem. Aartje died.
4 Dirkje van Rijnberk, born on 17-04-1735 in Beusichem. Dirkje died.
5 Hendrikje van Rijnberk. She was baptised on 31-03-1737 in Beusichem. Hendrikje died before 1743 in Beusichem, aged less than 6.
6 Gerritje van Rijnberk. She was baptised on 06-03-1740 in Beusichem. Gerritje died.
7 Geertje van Rijnberk. She was baptised on 01-01-1747 in Beusichem. Geertje died.
X-p Wouter van Rijnberk, son of Huibert Cornelis van Rijnberck (see IX-n) and Anneken Wouterse van Vrouwerff. He was baptised on 10-05-1714 in Tricht. Wouter died after 1756, aged more than 42.
Note about Wouter: bron J. Thien:
Wouter heeft een geschil met de schepen van Tricht in 1756 (RA Buren, civ. proces 1756)
At the age of 28, Wouter married on 09-09-1742 in Beusichem Elisabeth Gerritsdr Quint, after their intention to marry had been registered on 18-08-1742 in Beusichem. She was baptised in Rijswijk. Elisabeth died.
X-q Wouter van Hattum, son of Jan Aartse van Hattum and Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck (see IX-o). He was baptised on 12-02-1701 in Tricht. Wouter died.
Note about Wouter: Wouter was net als zijn grootvader Aart Woutersen van Hattem, alias Verkerk, gemeenschapsmolenaar te Tricht.
notitie
Stad Buren
Criminele procesdossiers 1637-1810
1756 24 4
Wouter van Hattum, ontslagen watermolenaar te Tricht, bedreiging, verwonding met mes op de openbare weg bij nacht. Levenslange verbanning.
Meer aansluitingen op site J. Lammers
Occupation:
1757    Watermolenaar teTricht
At the age of 35, Wouter married on 28-03-1736 in Tricht Maijke van Vrouwerff. Maijke died.
Child of Wouter and Maijke:
1 Ariaantje van Hattum, born in 03-1740 in Tricht. Follow XI-aj.
X-r Elisabeth Jansse van Hattem was born around 1704 in Tricht, daughter of Jan Aartse van Hattum and Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck (see IX-o). Elisabeth died on 01-03-1732 in Tricht, aged about 28. At about the age of 21, Elisabeth married on 18-03-1725 in Tricht Steven Claesse Kievit, aged 21 or 22. Steven was born in 1703 in Tricht, son of Claas Willemse Kievit and Berente Aartse van Hattum. Steven died in 1783 in Tricht, aged 79 or 80. Steven married Grietje van Meurs (1706-1793) on 30-11-1732 in Tricht.
X-s Peter (Pieter) van Santen (Zanten), son of Andries Peters van Santen (see IX-q) and Jantje Ariëns Huijgen. He was baptised on 21-12-1721 in Buurmalsen. Pieter died on 15-03-1805 in Herwijnen, aged 83.
Note about Pieter: bron A. van Santen, blz 18: erfgenaam stuk grond
(1) At the age of 21, Pieter registered on 08-11-1743 in Haaften with Jenneke Verploeg (Verploegh), aged 23, their intention to marry. Jenneke is a daughter of Cornelius Hendricus Verploeg and Geertje Gerrits van Cuijlenborg. She was baptised on 28-01-1720 in Herwijnen. Jenneke died before 02-1766, aged less than 46.
(2) At the age of 44, Pieter married on 24-02-1766 in Herwijnen Judik Verkouw, aged about 26. Judik was born around 1740 in Rumpt. Judik died.
Children of Pieter and Jenneke:
1 Cornelis van Zanten. He was baptised on 17-01-1745 in Hellouw. Cornelis died.
2 Jantje van Zanten. She was baptised on 19-03-1747 in Hellouw. Jantje died.
3 Andries van Zanten, baptised on 08-03-1750 in Hellouw. Follow XI-ak.
4 Geertje van Zanten, baptised on 15-04-1753 in Herwijnen. Follow XI-al.
5 Hendrik van Zanten, baptised on 18-01-1756 in Herwijnen. Follow XI-am.
6 Maijke van Zanten. She was baptised on 24-12-1758 in Herwijnen. Maijke died aged 17. She was buried on 06-12-1776 in Herwijnen.
7 Neeltje van Zanten. She was baptised on 24-01-1762 in Herwijnen. Neeltje died.
Note about Neeltje: mogelijk zelfde??
Cornelia van Zanten ongehuwd ca 1772
Children of Pieter and Judik:
8 Hermijntje van Zante (Zanten), baptised on 10-05-1767 in Herwijnen. Follow XI-an.
9 Gosen van Zanten, baptised on 10-09-1769 in Herwijnen. Follow XI-ao.
X-t Goosen van Santen was born in 1733 in Eck, son of Andries Peters van Santen (see IX-q) and Jantje Ariëns Huijgen. Goosen died on 22-10-1805 in Tricht, aged 71 or 72. He was buried in In de kerk.
Note about Goosen: bron A. van Santen, blz. 18:
Goossen erft diverse stukken land rond Geldermalsen, zie ook zijn oom Jan Petersz
Function:
1771 to 1772    Buurmeester Tricht
At the age of 33 or 34, Goosen married on 08-03-1767 in Tricht Neeltje Sterk, aged 29, after their intention to marry had been registered on 21-02-1767 in Buurmalsen. A church ceremony was celebrated on 08-03-1767 in Tricht. Neeltje is a daughter of Sterk. She was baptised on 20-12-1737 in Leerdam. Neeltje died on 28-08-1784 in Buurmalsen, aged 46. She was buried in In de kerk. Neeltje was widow of Stoffel van Dien (died before 1767), whom she married on 24-04-1761.
Note about Neeltje: uit haar eerste huwelijk, 3 kinderen,
Children of Goosen and Neeltje:
1 Jantje van Santen. She was baptised on 01-11-1767 in Tricht. Jantje died.
2 Dirkje van Santen (Xanten), baptised on 14-01-1769 in Tricht. Follow XI-ap.
3 Andries van Santen, baptised on 01-01-1775 in Tricht. Follow XI-aq.
4 Jacob van Zanten (Santen), baptised on 02-06-1776 in Tricht. Follow XI-ar.
X-u Arie van Zante was born around 1734 in Eck, son of Andries Peters van Santen (see IX-q) and Jantje Ariëns Huijgen. Arie died. At about the age of 26, Arie married on 22-03-1760 in Herwijnen Maria van Breemen, aged about 22. Maria was born around 1738 in Asperen, daughter of van Bremen. Maria died after 13-09-1807, aged more than 69.
Children of Arie and Maria:
1 Andries van Zanten. He was baptised on 30-11-1760 in Herwijnen. Andries died.
2 Neelke van Zanten. She was baptised on 26-09-1762 in Herwijnen. Neelke died before 1766, aged less than 4.
3 Gerrit van Zante (Zanten), baptised on 29-01-1764 in Herwijnen. Follow XI-as.
4 Neelke van Zanten, baptised on 09-01-1766 in Herwijnen. Follow XI-at.
5 Jannetje van Zanten. She was baptised on 05-06-1768 in Herwijnen. Jannetje died.
6 Hendrik van Zanten, born on 18-11-1772 in Herwijnen. He was baptised on 22-11-1772 in Herwijnen. Hendrik died.
X-v Maijke van Santen (Xanten) was born before 1737 in Eck, daughter of Andries Peters van Santen (see IX-q) and Jantje Ariëns Huijgen. Maijke died after 1784, aged more than 47.
Note about Maijke: ook genoemd Maijken van Xanten
erfgenaam van Geertje van Santen, weduwe van Gerrit Coedam
bron A. van Santen, blz 25: zie gegevens over testament 1784
Maijke remained childless. After the age of 22, Maijke married on 10-02-1759 in Buurmalsen Jacob van den Graaf. Jacob died before 1784.
X-w Neeltje van Santen was born on 18-08-1737 in Meteren, daughter of Andries Peters van Santen (see IX-q) and Jantje Ariëns Huijgen. Neeltje died after 1779, aged more than 42.
(1) At the age of 23 or 24, Neeltje married in 1761 Jacob Otto Verweij. Jacob died in 1779.
(2) Neeltje married in Buurmalsen Huibert van Santen, after their intention to marry had been registered on 30-10-1779 in Tricht. A church ceremony was celebrated in Buurmalsen. Huibert was born in Rumpt. Huibert died after 1780. Huibert was widower of Catharina Versteeg (died before 1779).
Note about Huibert: bron A. van Santen, blz 18: waarschijnlijk haar neef.
bron:http://www.geldermalsen.nl/documenten/internet/streekarchief/40penning1780.pdf
4 januari 1780
1. Huijbert van Santen en Neeltje Otto Verweij, echtpaar 2. Verkoop en transport huizinge, erven en boomgaardje met annex griendje staande en
gelegen aan de Bulk in het dorp Tricht voor ƒ 700, de 40e penning bedraagt ƒ 17:10:00
3. Cornelis Versteegh
Children of Neeltje and Jacob:
1 Jantje Verweij, born in 1768 in Geldermalsen. Follow XI-au.
2 Hendrikus (Andries) Verweij, born on 24-10-1773 in Buurmalsen. Follow XI-av.
X-x Geertje van Santen, daughter of Jan Petersz van Santen (see IX-r) and Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel. Geertje died on 02-05-1762 in Buurmalsen.
Note about Geertje: ook genoemd Koedam, niet te verwarren met Geertje Jans Koedam
zie relatie met Evert Jans van Santen
Geertje married Gerrit Gerritsz Coedam. Gerrit died on 10-11-1750 in Buurmalsen.
Note about Gerrit: meerdere kinderen zie http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498
bron A. van Santen:
Coedam was de naam van een stuk grond onder Buurmalsen:
Coedam onder Buurmalsen.
1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit de nalatenschap
van zijn vrouw Geertje Coedam, van negen morgen wei- en bouwland met bijbehorende
bepotinge gelegen aan de Broeksteeg, aangekocht van Willem de Bruijn, nog bezwaard
met de resterende kooppen-ningen bedragende ƒ 700,-. Geschatte waarde ƒ 400,-. Huizinge
en hofstad, berg en schuur staande en gelegen aan de Coedam onder Buur malsen met vier
hond bouwland; Geschatte waarde ƒ 600,-.
1745. Verkoop door de gezamenlijke kinderen en
erfgenamen van Hermen Drost en Anna van der Sandt van drie morgen weiland, gelegen aan
de Coedam, voor ƒ 969:16:00 aan Hendrick Hermensz Drost. 1751. Aangifte door Hessel
Coedam en Anthoni van Verrendaal ge trouwd met Beeligje Coedam, broer en zus, erfgenamen
in collaterale linie van de op 10 november 1750 te Buurmalsen overleden Gerrit Coedam,
van de helft in een huizinge, hofstede, berg en schuren met annexe boomgaard en weiland
totaal groot circa drie morgen twee hond, oostwaarts de weduwe van Jacob van Coesant,
westwaarts de Gemeine Straat, zuidwaarts Aart van Zuijlekom en noordwaarts de graaf
van Buren, belast met een jaarlijkse tijns van ƒ 3,- verschuldigd aan de graaf van Buren; de
wederhelft behoorde toe aan Geertje van Santen, weduwe van Gerrit Coedam. Verkoop door
Geertje van Santen, weduwe van Gerrid Coedam, van de helft van een huizinge en hofstede
en schuren en annexe boomgaarden en weiland, totaal groot drie morgen twee hond voor
ƒ 1.500,- aan het echtpaar Anthoni van Verrendaal en Beeligje Coedam.
Gout Campken onder Buurmalsen. 1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit nalatenschap
van zijn vrouw Geertie Coedam, van elf hond weiland, gelegen aan de Buurmalsense
Broeksteeg; geschatte waarde ƒ 425,-. 1760. Aangifte door de Weledelgestrenge heer
Henricus Martinus Beekman, drossaard van de stad en baronie Asperen, als oppervoogd en
speciaal gemachtigde van de collaterale erfgenamen van de op 18 januari te Vianen overleden
Hendrik Hijkoop, van de helft van 3½ morgen weiland gelegen aan de Broeksteeg onder
Buumialsen, belend oostwaarts Dirk van Beusighem, westwaarts de Broeksteeg, zuidwaarts
Allemans Campe en noordwaarts de kinderen van Dirck Tucker; wederhelft behoorde toe
aan Evert van Santen. Totaal geschatte waarde op ƒ 750,-, de helft dus op ƒ 375,-. Verkoop
door H.M. Beekman, gemachtigde, van 3½ morgen weiland, gelegen aan de Broeksteeg,
voor ƒ 400,- aan Evert van Santen, die de wederhelft al bezat.
Koppenkamp onder Tricht. 1739. Eigenaar de koorheren, pachter Gerrit Gerritsz Coedam
van zes morgen drie hond weiland. Met de koorheren wordt het Burense college van koorgezellen
bedoeld.
Vlaminghs Camp onder Buurmalsen. 1344. Op 8 december deed Willem Butsier ten behoeve
van de abdij van Mariënwaard afstand van 15½ hond en 28 schaft, gelegen in die
Oude Hoeven in Vlemines hoeve tussen enerzijds Gijsbrecht Henricszoen en anderzijds
Steven Butsiers erfgenamen. In de oudste door mij terruggevonden akte is sprake van Velmines hoeve. Vleminies
is vermoedelijk een persoonsnaam, een hoeve is een oppervlakte van 16 morgen. Later wordt
Vlemines verbasterd tot Vlamings of Vleijms. Hoeve ging over in Camp; een kamp is een
door een heining of palen omsloten stuk land.
Children of Geertje and Gerrit:
1 Beeligje Coedam. Follow XI-aw.
2 Hessel Gerritsz Coedam. He was baptised on 26-02-1699 in Buurmalsen. Hessel died after 1760, aged more than 61.
Note about Hessel: Hoogelant onder Buurmalsen? 1760. Verkoop door Arien Dircksz Tucker, speciaal gemachtigde
van het echtpaar Jan Keeman en Jenneke van Spijk, wonende te Dordrecht, van drie
morgen weiland, aan Hessel Gerrritsz Coedam.
zie ook http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498
X-y Gijsbertje van Santen, daughter of Jan Petersz van Santen (see IX-r) and Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel. She was baptised in Geldermalsen. Gijsbertje died after 1762.
Note about Gijsbertje: komt vanuit Erichem in 1723 te Asch aan.
Gijsbertje married in Geldermalsen Henricus (Hendrik) Verweij, after their intention to marry had been registered on 02-04-1723 in Geldermalsen. A church ceremony was celebrated on 18-04-1723 in Geldermalsen. Hendrik is a son of Gerrit Jan Dercksen Verweij and Jannigje Jans van Stuijvenberg. He was baptised on 31-10-1686 in Erichem. Hendrik died aged 68. He was buried on 25-01-1755 in Asch-Buren.
Note about Hendrik: Komt vanuit Erichem in 1723 in Asch aan.
ook genaamd Hendrik
X-z Marike Jans (Mannetien) van Santen, daughter of Jan Petersz van Santen (see IX-r) and Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel. Mannetien died after 1762.
Note about Mannetien: bron: A. van Santen, blz. 18:
Marike Jans en Mannetien zijn dezelfde persoon
bron lidmatenboek Geldermalsen:
Nieuwe lidmaat in de gemeente, aangenomen 28-06-1720: Marike Jans van Santen
Mannetien married before 1754 Hendrikus van Malzen. Hendrikus died after 1762.
Note about Hendrikus: bron W.H.van Rhiel, blz. 18:
in 1754 (inventarisnr 23, procesdossier 7) werd hij voor 10 jaar verbannen uit Geldermalsen, waar hij kennelijk met zijn vrouw woonde, omdat hij dronken was geweest, agressie had gepleegd, gevloekt en vernielingen had aangericht...
X-aa Peter Jansz van Santen was born around 1711 in Geldermalsen, son of Jan Petersz van Santen (see IX-r) and Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel. Peter died before 1759, aged less than 48.
Note about Peter: genoemd cd rivierenland, Geldermalsen, 1736 genea Verbeek blz 190, 191, idem Tricht 1759 BmsTri 40p n213, blz 20
relatie met Hilligje Jans van Santen
Mede rekening gehouden met het onderstaande, is Peter Jans gekoppeld aan deze ouders op grond van de informatie uit m.n. het testament van zijn zus Geertje 1762, zie de tekst bij zijn vader Jan Petersz van Santen.
VRAAG: in hoeverre zijn Peter Jansz en Hillichje Jans verwant aan elkaar, bron J. Voorberg:
Waar je met deze gegevens rond Cornelis en Lambert Schenk tegen op loopt is het risico dat je personen met gelijke voornaam en familienaam probeert te koppelen, terwijl de gegevens niet allen een betrouwbaar patroniem verschaffen.
Want er lopen aan de overkant van de Linge (Geldermalsen met helaas pas vanaf 1719 doop- en trouwboeken meen ik) ook Peter Jansse’s en Jan Petersen van Santen rond, maar in Tricht ook weer Peter Erisse, die wel aantoonbaar uit Tricht komt.
Nu een analyse van je tekst, te beginnen met C.H. Schenk en L.C. Schenk.
Trap als eerste niet in het woord "haar ... overleden oom" in het citaat uit Ron van Maanen’s toponimisch overzicht.
"Haar" moet heden ten dage als "hun" worden gelezen. Dat wil zeggen dat zolang er geen familieband tussen Metje van Beusichem en Lambert Cornelisz Schenk is aangetoond, de erfenis van het blijkbaar kinderloze echtpaar Schenk/ Van Santen weer in de familie terugkeert (Zutphens recht)
Peter Jansz van Santen kan dan als oomzegger niet anders dan de zoon van een nog niet in de tekst beschreven (dus "fictieve") Jan Jansz van Santen zijn, die de broer is van Hilligje Jans. ZIE VERDEROP
Het bezit van de 3 morgen komt daarmee, onder voorwaarde dat Metje niet aan Lambert Cornelis Schenk verwant is, van de Van Santen’s af.
Blijkbaar zijn deze Jan Jansz en Hilligje Jans ook de enige in de boedel gerechtigde kinderen van hun vader Jan NN., want Hilligje ontvangt als "tocht" (voorziening voor levensonderhoud) en erfgenaam ook 50% van het blijkbaar uit de Van Santen familie komende bezit van de genoemde drie morgen.
Ligging van het goed.
Waar dat bezit ligt is nog niet duidelijk, want de Nieuwe Graafse steeg ligt halverwege Culemborg aan het eind van de Broeksteeg (het verlengde van de huidige Crayensteinselaan), en omdat die weg ook in 1749 al Broeksteeg heet, mag ik er niet zonder meer van uit gaan dat met de Nieuwe Graaf de Lage en Hoge Graafse Wetering naar Asch, respectievelijk Beusichem worden bedoeld.
Zie (deel)kopie van mijn Hattingakaart (1749) op Santenkraamsite/Buren/bronnen/kaarten/Hattinga.html, waar midden op de linkerrand net nog de een deel van het woord Broeksteeg herkenbaar is, met daarboven de Lage Graafse Wetering.
Overigens is "bree" wel "breed", maar "bedde" is eerder een "bedding" dan een bed, wat in Brabant (Breda bijvoorbeeld en Alphen in Brabant) tot straatnamen als Lange Bedde leidt. En nu we toch aan het gissen zijn, zou dat weer op een ligging nabij Crayenstein kunnen wijzen. Want de op de Hattinga kaart(die een kopie is van een kaart uit 1644) goed zichtbare brede strook tussen de Leege of Lage Maat en de Weyen is niet minder dan een oude koedrift.
Een koedrift diende ertoe om het vee van de stallen in het dorp naar de wei te brengen. En koedriften zijn in Beusichem, Buurmalsen (zie die rare spinnevorm op de kaart), Tricht en Beesd bij hoog water tot de dijkaanleg rond 1100-1200 allemaal "overstroom"-goten" van de rivier geweest, dus nat, onbebouwbaar en bedding.
Ik ga door met de genealogische gegevens
Lambert sterft in 1740 en Peter vóór 1759, dus de als derde kind (kort?) na 1680 geboren Lambert is tegen de 60 jaar geworden, en Peter zal ongeveer tussen 1705 en 1710 geboren zijn. Zodat diens vader Jan Jans van Santen rond 1675-1680 zal zijn geboren, wat niet strijdig is met een mogelijke geboortedatum van Hilligje.
Nu maken we een niet erg zekere sprong.
Want bij overdracht van grond was het vrijwel altijd hoofddoel om deze in de familie te houden, en dan is het niet vreemd als men zelfs tot drie of vier generaties terug gaat. Ik ken daar te Tricht meerdere voorbeelden van, o.a. in het geslacht Van Noort / Van Oirde.
Hetgeen de vermeende Jan Jans van santen weer op losse schroeven kan zetten. Want dan valt niet uit te sluiten dat Peter Jans van Santen ook de zoon van een zekere Jan Peters van Santen kan zijn zonder dat hiermee het doorgeven van de grond via Hilligje Jans onbegrijpelijk wordt.
Men was in die tijd rekkelijk met begrippen als ’broer" (tevens zwager, soms zelfs "neef") en familie ("vrunden" of "vrienden")
Een rond 1675/1680 geboren Jan Peters van Santen is ook daarom een aanvaardbare optie, omdat er op 8-7-1643 te Tricht een Peter Erris van Santen wordt gedoopt, die later naar Geldermalsen verhuist, en trouwt met Maria Jans, wat een uit dat huwelijk rond 1675 geboren zoon Jan Peters van Santen minimaal tot een aannemelijke gedachte maakt.
Op vergelijkbare wijze kan deze Jan Peters natuurlijk een broer Erris Peters hebben (naar de vernoemingsregels de oudste van de twee), en dan komen we terecht bij je laatste citaat, met de veronderstelling dat de eind 1721 te Buurmalsen geboren, minder betrouwbare Peter Erris van Santen weer diens zoon is.
Maar pas op, dezelfde namen zijn aan de andere kant van Buren, namelijk in Erichem te vinden.
Ik laat het aan je over om de vrouw van Cornelis Huibertse Schenk, Jantje Aeris van Santen tenslotte aan te zien voor een zuster van de hiervoor genoemde Peter Erris. Haar huwelijk in 1676 schept, tegenover het rond 1675 geduide huwelijk van Peter Erris, een zekere verwachting.
Dit alles is koffiedik, dus meer de aanduiding van een zoekrichting, desnoods hypothese, dan zekerheid. Ik vrees dat archiefbezoek, inclusief het doorploegen van de folianten der Vrijwillige rechtspraak van Buurmalsen en Tricht, onvermijdelijk is om tot zekerder antwoorden te komen.
Tenslotte:
6 hond (van "honderd" ) = 600 roe = 1 morgen
Roelof Casteleijn koopt op de Klaphekken dus 44 hond voor zeg 2400 gulden, ofwel bijna 55 gulden per hont of circa 325 gulden per morgen
Hendricus Tucker betaalt voor 8 hont op dezelfde locatie ruim 60 gulden per hont ofwel 375 gulden de morgen.
En Cornelis en Lijntje van Oort betalen 92 gulden per hont ofwel 550 gulden per morgen. Alles bouwland. Die grond was zeker eerst voor hen gewassen en gestreken. Of de oogst stond er nog op, maar toch. De Van oorts lijken dus een beetje getild, tenzij ergens een leesfout is ingeslopen.
At about the age of 25, Peter married on 15-07-1736 in Varik Metje Brienens van Beusichem, after their intention to marry had been registered on 29-06-1736 in Geldermalsen. Metje is a daughter of [waarschijnlijk] Brienen Jansse van Beusichem. Metje died. Metje married Berend de Bie (died after 1784) on 02-12-1759 in Geldermalsen.
Note about Metje: genoemd cd-rivierenland, Tricht, 1759, BmsTri40pn213, blz 20 tezamen met Peeter Franken van Santen en Roeloff van Santen
relatie met Lambert Cornelisz Schenck
Hoeck Kamp onder Tricht. 1730. Verkoop door Peter van der Meij, landrentmeester en
ontvanger der schat- en contributiepenningen van het graafschap Buren, van 5½ hond weiland,
als zijnde een kwart deel voor ƒ 20,- aan Peter Hendricksz van den Noort 1732. Verkoop
door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde. 1740. Aangifte door Hilligje Jans van Santen, weduwe van de op 24 juni
te Tricht overleden Lambert Cornelisz Schenck van dertien hond weiland, bestaande uit een
hoekkamp, noordwaarts de graaf van Buren, west- en zuidwaarts de Gemeinestraat en noordwaarts
Gerrit Ho ll. Geschatte waarde ƒ 400,-, zelfde perceel? 1759. Verkoop door Metje
Brienens van Beusekom, weduwe van Peter Jansz van Santen, van dertien hond weiland
voor ƒ600,- aan het echtpaar Mauris (Moris) Mom en Hendrina Zielho ff. 1783. Verkoop
door dit echtpaar van dertien hond weiland voor ƒ 746,- aan Meerten van Soest.
Children of Peter and Metje:
1 Jan van Santen. He was baptised on 22-07-1736 in Geldermalsen. Jan died before 29-03-1746, aged less than 9.
Note about Jan: geboren een week na het huwelijk ouders
2 Johanna van Santen, baptised on 11-08-1737 in Geldermalsen. Follow XI-ax.
3 Lambertus van Santen. He was baptised on 21-10-1741 in Geldermalsen. Lambertus died.
4 Brina (Barendina) van Santen. She was baptised on 21-03-1743 in Geldermalsen. Barendina died.
Note about Barendina: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen 1743-1763 Genea Verbeek, blz 95
5 Jan Peterse van Zanten, baptised on 29-03-1746 in Geldermalsen. Follow XI-ay.
6 Brienen van Santen, baptised on 24-08-1749 in Geldermalsen. Follow XI-az.
7 Willem van Santen. He was baptised on 23-07-1752 in Geldermalsen. Willem died.
8 Dirk van Santen (Zanten), baptised on 29-06-1754 in Geldermalsen. Follow XI-ba.
X-ab Roelof van Santen (Zanten), son of Huibert Roelofse van Santen (see IX-s) and Geertje Anthonisse Goes. He was baptised on 24-03-1703 in Tricht. Roelof died aged 71. He was buried on 07-07-1774 in Rotterdam.
Note about Roelof: Gezien de naamvoering in de nazaten, en de getuigen bij de doop van de kinderen is deze Roelof dezelfde als tr in Rotterdam.
zie ook Huibert x de Kevie, relatie?
Occupation:
1774    korenmeter (Zie afbeeldingen. In het beroepenboek staat het volgende over een "korenmeter" : die voor de bepaling van de verschuldigde impost op graan, met een korenmaat graan afmeet. In Amsterdam waren in 1626 "geswore Koren-meters deser stede".
Algemeen: De graanhandel was vanaf het midden van de zestiende eeuw de belangrijkste handel. Niet voor niets werd gesproken van de ’moedernegotie’. Het is vooral deze handel die van Amsterdam de stapelmarkt van Europa maakte. Vanuit verschillende landen werd graan geïmporteerd, met Polen en Rusland via de Baltische zeehavens als belangrijkste leveranciers. Het graan werd over zee aangevoerd, opgeslagen in de vele pakhuizen in Amsterdam en doorverkocht naar andere bestemmingen. De gebouwen van de graanhandelaren, graanmakelaars, korenzetters (de persoon die samen met de korenmeter met het meten van het graan belast was; zijn taak daarbij was het rechtzetten en rechthouden van de korenmaat) en korenmeters waren dicht bij elkaar gelegen in het gedeelte van de stad ten westen van het Damrak, tot aan de Nieuwezijds Voorburgwal. De transactie zelf vond plaats in de Korenbeurs; deze was vanaf 1617 gesitueerd naast de Oude Brug op het Damrak en bestond uit een open binnenplaats aan drie zijden omgeven door een overdekte houten galerij. Tegen de wanden van de galerijen waren kistjes geplaatst voor de bewaring van de graanmonsters. Voordat het graan werd verhandeld zorgden de korenmeters en korenzetters voor de verdeling van de partijen graan in door het gilde vastgestelde standaardmaten.
Tussen 1589 en 1654 waren de korenmeters en korenzetters verenigd in twee afzonderlijke gilden. Het onderkomen van de korenmeters was rond het midden van de zestiende eeuw gesitueerd in een houten huisje bij de Oude Brug. Al in 1558 nam de Vroedschap het besluit een nieuw Korenmetershuis te bouwen op de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam.)
At the age of 27, Roelof married on 09-05-1730 in Rotterdam Anna Maria van Hees, after their intention to marry had been registered on 23-04-1730 in Rotterdam. Anna was born in Wezel-Duitsland. Anna died. She was buried on 23-06-1783 in Rotterdam.
Note about Anna: ook genoemd Van Heest
notitie bij overledene liet na 1 minderjarig kind en 1 meerderjarig kind, kan dat?
(Cornelia en Geertruij beiden ouder dan 40 jaar, Roelofje is dan al overleden)
Akte Inventarisnummer U252a2, aktenummer 68
Aktedatum 16-04-1764
Aktesoort Overdracht
Notaris P. VAN SCHOONHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: (kinds)kinderen + Gerrit van Hees:
Naam eerste partij: Jan Adolph Houtekamp
Naam echtgenote eerste partij: x Helena van Hees
Naam eerste partij: kinderen Johanna van Hees:
Naam eerste partij: Cornelia Coox
Naam echtgenote eerste partij: wed. Simon Cortleven
Naam eerste partij: [ Reynhard Coox ]
Naam eerste partij: [ Pieter Cortleven ]
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria Coox
Naam eerste partij: Roeloff van Santen
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria van Hees
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem van Vloten
Beroep gemachtigde: notaris en procureur
Woonplaats gemachtigde: Utrecht
Naam eerste partij: Jacob de Leeuw
Naam echtgenote eerste partij: x Neelia van Hees
Naam eerste partij: Jan Stuuroort
Naam echtgenote eerste partij: x Aletta van Hees
Naam eerste partij: Willemina van Maurik, dochter + Willemina van Hees
Naam tweede partij: Gerarda Mars
Naam echtgenote tweede partij: wed. Wouter van Kessel
Woonplaats tweede partij: Dordrecht
Samenvatting inhoud akte: obligatie f 500,- ten comptoir der stad Dordrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 3-6-1763 voor notaris I. Vroombrouk te Rotterdam
Verwijzingen: scheiding d.d. 11-12-1759 voor notaris J. van der Star te Dordrecht
Verwijzingen: overdracht d.d. 16-10-1740 voor notaris P. de Ruyter te Dordrecht
Bijzonderheden: (kinds)kinderen + Gerrit van Hees mede-erfgenamen van zyn broer
: Benjamin van Hees, in leven rustend predikant te Burgt in
: Zeeland
Children of Roelof and Anna:
1 Roelofje van Zanten, born in Echteld. Follow XI-bb.
2 Geertruij van Zanten, baptised on 01-03-1731 in Rotterdam. Follow XI-bc.
3 Anna van Sante. She was baptised on 29-03-1733 in Rotterdam. Anna died aged 3. She was buried on 25-02-1737 in Rotterdam.
4 Gerrardus van Santen. He was baptised on 06-11-1735 in Rotterdam. Gerrardus died aged 6. He was buried on 21-03-1742 in Rotterdam.
5 Huijbert van Santen. He was baptised on 20-03-1738 in Rotterdam. Huijbert died aged 3. He was buried on 28-10-1741 in Rotterdam.
6 Cornelia van Zanten, baptised on 17-11-1740 in Rotterdam. Follow XI-bd.
7 Maria van Zanten. She was baptised on 26-05-1743 in Rotterdam. Maria died aged 6. She was buried on 09-08-1749 in Rotterdam.
8 Gerardus van Santen. He was baptised on 21-09-1745 in Rotterdam. Gerardus died aged 8 days. He was buried on 29-09-1745 in Rotterdam.
X-ac Huijbertje van Santen was born in Rumpt, daughter of Huibert Roelofse van Santen (see IX-s) and Geertje Anthonisse Goes. She was baptised on 23-10-1710 in Tricht. Huijbertje died. At the age of 18, Huijbertje married on 06-11-1728 in Rumpt Philip van Os. Philip was born in Rumpt. Philip died.
Children of Huijbertje and Philip:
1 Gert van Os. He was baptised on 01-01-1730 in Rumpt. Gert died.
2 Grietje van Os, baptised on 07-09-1732 in Rumpt. Follow XI-be.
3 Anna Margriet van Os. She was baptised on 03-03-1737 in Rumpt. Anna died.
4 Geertje van Os. She was baptised on 17-01-1740 in Rumpt. Geertje died.
5 Geertjen van Os. She was baptised on 29-08-1741 in Rumpt. Geertjen died.
6 Oth Philip van Os. He was baptised on 15-11-1744 in Rumpt. Oth died.
7 Maijken van Os. She was baptised on 06-03-1745 in Rumpt. Maijken died.
Note about Maijken: De gegevens kunnen niet juist zijn; het verschil tussen geboorte Ot Philip en Maijken is minder dan 9 maanden; nakijken
8 Oth van Os. He was baptised on 09-02-1749 in Rumpt. Oth died.
X-ad Geertrui van Zanten, daughter of Lambert van Santen (see IX-u) and Trijntje Spaen (Spaan). She was baptised on 30-03-1727 in Rumpt. Geertrui died after 02-09-1770, aged more than 43. At the age of 23, Geertrui registered on 02-10-1750 in Asperen with Dirk van Ochten, aged 23, their intention to marry. Dirk is a son of Johannes van Ochten and Adriaantje Leenderts Jonkers. He was baptised on 01-12-1726 in Deil. Dirk died after 02-09-1770, aged more than 43.
Child of Geertrui and Dirk:
1 Adriana van Ochten, baptised on 03-10-1751 in Asperen. Follow XI-bf.
X-ae Metje Casteleijn, daughter of Dirk Dirks Kasteleijn and Elisabeth Roelofs van Santen (see IX-v). She was baptised on 17-06-1725 in Ravenswaaij. Metje died before 04-07-1749, aged less than 24. At the age of 22, Metje married on 07-04-1748 in Tricht Willem van Asch, aged 27. Willem was born on 19-09-1720 in Ravenswaaij, son of Rijk Stoffelse van Asch and Lijsbeth Anthonisse van Mourik. He was baptised on 22-09-1720 in Ravenswaaij. Willem died on 16-09-1807 in Ravenswaaij, aged 86. Willem was widower of Neeltje van der Horst (died before 1748). Willem married Dirkje de Morrée (born 1729), see XI-ai, on 04-07-1749 in Tricht.
Note about Willem: Steltje onder Tricht.
1764. Verkoop door het echtpaar Willem van Asch en Dirkje de
Morreë, van vier hond bouwland, gelegen onder Tricht, voor ƒ 16:07:00 aan Anthony
Willemsz Versteeg.
X-af Dirkje Kasteleijn was born on 15-10-1730 in Tricht, daughter of Dirk Dirks Kasteleijn and Elisabeth Roelofs van Santen (see IX-v). Dirkje died on 25-03-1816 in Geldermalsen, aged 85.
Note about Dirkje: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
Dirkje married Peter Franken van Santen. Peter was born around 1700, son of Franck van Santhen and Willemke Janse. Peter died after 1759, aged more than 59.
Note about Peter: Rossums hofstadt onder Tricht.
1740. Aangifte door Peter Franken van
Santen als erfgenaam van zijn op 30 maart te Geldermalsen overleden oom Willem Petersz
van Santen van elf hond bouwland, genaamd Rossemers Hoffsteede, gelegen in de
Lagemaat, oostwaarts de weduwe van Peter Gijsbertse, westwaarts de graaf van Buren,
zuidwaarts het weeshuis van Buren en noordwaarts het volgende perceel vijf hond
bouwland, genaamd Rossemeers Hoffsteede gelegen in de Lagemaat, oostwaarts Jannetje
Franken van Santen, westwaarts de graaf van Buren, zuidwaarts de eerdergenoemde elf hond
en noordwaarts de weduwe van Frank Petersz van Santen.
1777 kinderen genoemd in erfenis broer Jan Francken
---------------------------------------
Klaphekken onder Tricht. 1781. Verkoop door het echtpaar Hendricus Tucker en Maria van
Aalst van zeven morgen twee hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor
ƒ 2.393:05:00 aan RoelofCasteleijn. Verkoop door het echtpaar Hendricus Tucker en Maria
van Aalst van een morgen twee hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor ƒ 500,-
aan Dirkje Casteleijn, weduwe van Peter van Santen. Verkoop door het echtpaar Dirk Kramer
en Pieternella Tucker van elf hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor
ƒ1.014:0:00 aan Comelis en Lijntje van Oort.
Children of Dirkje and Peter:
1 Dirk van Santen. Dirk died after 1777.
2 Elizabet van Santen. Elizabet died after 1777.
3 Frank van Santen. Frank died after 1777.
4 Willem van Santen. Willem died after 1777.
XI-a Maegje Claesz van Heijmensteijn, daughter of Huijbert Jansen van Heijmensteijn and Claasje Jansd van Santen (see X-a). She was baptised on 07-09-1721 in Veenendaal. Maegje died.
Note about Maegje: gedoopt zonder achternaam
At the age of 38, Maegje married on 27-04-1760 in Veenendaal Peter Hendriksz van Hoeven. Peter died. Peter was widower of Kornelia van Efteren (died before 1760).
XI-b Maasen van Santen, son of Willem van Santen (see X-b) and Geertruij van Santen (see X-d). He was baptised on 30-09-1742 in Buren. Maasen died on 10-02-1813 in Kapel-Avezaath (Zoelen), aged 70.
Note about Maasen: genoemd Maas van Santen, Maasen Santen, Maas Sante
At the age of 29, Maasen married on 22-12-1771 in Buren Jannetje Vos. Jannetje was born in Marienwaard. Jannetje died before 1813.
Children of Maasen and Jannetje:
1 Willem van Santen. He was baptised on 11-04-1773 in Buren. Willem died.
2 Zeger van Santen. He was baptised on 20-11-1774 in Buren. Zeger died.
3 Geertrui van Santen (Zanten), born on 25-02-1776 in Buren. Follow XII-a.
4 Pieter van Santen. He was baptised on 27-02-1780 in Buren. Pieter died.
5 Aart van Santen (Zanten), born on 16-01-1782 in Buren. Follow XII-b.
6 Abraham van Santen, baptised on 06-03-1785 in Buren. Follow XII-c.
7 Clasijnte van Santen. She was baptised on 25-05-1788 in Buren. Clasijnte died.
XI-c Aartje van Santen (Zanten), daughter of Willem Teunissen van Santen (see X-e) and Neeltje Dirkse van Lit. She was baptised on 26-03-1752 in Beusichem. Aartje died on 18-09-1826 in Beusichem, aged 74.
Note about Aartje: genoemd Aartje van Zanten 1813 huwelijk zoon Willem
(1) At the age of 22, Aartje married on 19-03-1775 in Beusichem Arie Teunissen van Dee, aged 30. Arie is a son of Teunis van Dee and Dirkje van Eek. He was baptised on 20-12-1744 in Kerk Avezaath. Arie died before 1779, aged less than 35.
(2) At the age of 26, Aartje married on 28-02-1779 in Beusichem Krijn van Utrecht (Uitert), aged 29. Krijn is a son of Hendrik van Utrecht (Uitert) and Metje van de Langsteeg. He was baptised on 08-11-1749 in Kapel-Avezaath. Krijn died on 19-02-1829 at 06:30 in Beusichem, aged 79. The death was registered on 20-02-1829.
Note about Krijn: ook genoemd aalbert van uijtert (Utrecht)
Occupations:
oud veldschutter
schutter
veldschutter
Child of Aartje and Arie:
1 Willem van Dee. He was baptised on 12-04-1776 in Beusichem. Willem died.
Children of Aartje and Krijn:
2 Hendrik van Utrecht (Uitert), baptised on 31-10-1779 in Beusichem. Follow XII-d.
3 Jacob Hendrik van Utrecht, born on 10-02-1782 in Beusichem. Follow XII-e.
4 Metje van Utrecht. She was baptised on 21-11-1784 in Beusichem. Metje died.
5 Willem van Utrecht (Uitert), born on 17-05-1787 in Beusichem. Follow XII-f.
6 Peter van Utrecht. He was baptised on 07-06-1789 in Beusichem. Peter died.
7 Aalbert van Utrecht (Uijtert) (Uijter), born on 21-01-1794 in Beusichem. Follow XII-g.
XI-d Willemijntje van Santen was born on 18-01-1759 in Beusichem, daughter of Willem Teunissen van Santen (see X-e) and Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem). She was baptised on 01-02-1759 in Beusichem. Willemijntje died on 05-04-1841 in Beusichem, aged 82. The death was registered on 06-04-1841.
Note about Willemijntje: ook genoemd Willemijntje van Santen en Meijntje van Santen, van Zanten
Willemijntje married on 13-06-1784 in Asch Jacob Gielen Petersz. A church ceremony was celebrated on 13-06-1784 in Asch. Jacob is a son of Michiel Johannes Petersen and Elisabeth van Muiswinkel. He was baptised on 11-02-1759 in Zoelmond. Jacob died on 21-11-1842 in Beusichem, aged 83. The death was registered on 22-11-1842.
Note about Jacob: ook genoemd Jacob (Gielen) Peters(e)
trouwt zijn zus Catharina met de Willem, de broer van zijn vrouw Willemijntje?
Occupation:
werkman
Children of Willemijntje and Jacob:
1 Merrigje Peterse, baptised on 17-10-1784 in Zoelmond. Follow XII-h.
2 Anthonie Petersse, baptised on 22-01-1786 in Zoelmond. Follow XII-i.
3 Michiel Peters. He was baptised on 02-09-1787 in Zoelmond. Michiel died.
4 Jacob Peterz. He was baptised on 21-06-1789 in Zoelmond. Jacob died.
5 Arnoldus Peterse, baptised on 22-05-1791 in Zoelmond. Follow XII-j.
6 Gijsbert (Lijbbartus) Peterse (Peetersz), baptised on 07-07-1793 in Zoelmond. Follow XII-k.
7 Willem Petersz, baptised on 21-02-1796 in Zoelmond. Follow XII-l.
8 Maria Peterse. She was baptised on 01-10-1798 in Zoelmond. Maria died.
9 Jacobus Peterse, born on 30-04-1801 in Zoelmond. Jacobus died.
10 Elisabeth Petersse. She was baptised on 17-04-1805 in Zoelmond. Elisabeth died on 17-02-1820 in Beusichem, aged 14. The death was registered on 18-02-1820.
XI-e Antonia (Tonia) van Santen (Zanten), daughter of Willem Teunissen van Santen (see X-e) and Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem). She was baptised on 22-03-1767 in Beusichem. Tonia died on 08-04-1830 in Tricht, aged 63.
Note about Tonia: ook genoemd Antonia van Zanten
At the age of 24, Tonia married on 04-03-1792 in Beusichem Dirk van de Water, aged 35. Dirk is a son of Jan Gijsbertszn van de Water and Judith Bron. He was baptised on 18-04-1756 in Beesd. Dirk died on 09-08-1827 in Buurmalsen, aged 71.
Note about Dirk: ook genoemd Dirk van de Winter
Children of Tonia and Dirk:
1 Neeltje van de Water, born on 13-02-1794 in Tricht. Follow XII-m.
2 Willemijntje van de Water, born in 1799 in Tricht. Willemijntje died on 18-04-1817 in Tricht, aged 17 or 18.
3 Johannes van de Water, baptised on 24-10-1801 in Tricht. Follow XII-n.
4 Johanna Magdalena van de Water, born in 1805 in Tricht. She was baptised on 16-03-1805 in Tricht. Johanna died on 27-01-1842 in Buren, aged 36 or 37. The death was registered on 27-01-1842.
Occupation:
1842    dienstmeid
XI-f Albertus van Santen, son of Willem Teunissen van Santen (see X-e) and Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem). He was baptised on 29-10-1769 in Beusichem. Albertus died on 01-02-1812 at 15:00 in Beusichem, aged 42. The death was registered on 01-02-1812.
Note about Albertus: ook genoemd Albert en Aalbert; ook Albert van Zanten
op huwelijksakte van zoon Jacob Hendrik staat er Albert van Zanten
Occupation:
voerman
At the age of 27, Albertus married on 26-02-1797 in Beusichem Johanna (Antje) van Asch, aged 24. Antje was born on 11-02-1773 in Beusichem, daughter of Gerrit van Asch and Niesje (Nieske, Bregje) van Mourik. She was baptised on 14-02-1773 in Beusichem. Antje died on 03-06-1847 in Beusichem, aged 74. The death was registered on 04-06-1847. Antje married Cornelis van Santen (1790-1846), see XII-cd, on 02-06-1815 in Beusichem.
Children of Albertus and Antje:
1 Johanna (Magdelina) van Santen, born on 13-07-1797 in Beusichem. Follow XII-o.
2 Gerrit van Santen, born on 04-06-1799 in Beusichem. He was baptised on 09-06-1799 in Beusichem. Gerrit died.
3 Willemijntje (Willemina) van Santen, born on 14-03-1801 in Beusichem. Follow XII-p.
4 Gerrigje van Zanten, born on 14-03-1801 in Beusichem. Follow XII-q.
5 Willem van Santen, born on 10-07-1804 in Beusichem. Follow XII-r.
6 Antonia van Santen, born on 15-12-1806 in Beusichem. She was baptised on 21-12-1806 in Beusichem. Antonia died before 1811 in Beusichem, aged less than 5.
7 Jacob Hendrik van Santen (Zanten), born on 28-01-1809 in Beusichem. Follow XII-s.
8 Antonia van Santen, born on 18-06-1811 in Beusichem. Follow XII-t.
XI-g Kûnera van Santen, daughter of Willem Teunissen van Santen (see X-e) and Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem). She was baptised on 05-04-1772 in Beusichem. Kûnera died on 16-01-1847 in Beusichem, aged 74. The death was registered on 18-01-1847.
Note about Kûnera: bij overlijden dochter Johanna Machtalina, genoemd als Cornelia
Occupation:
kroeghoudster
(1) At the age of 21, Kûnera married on 04-08-1793 in Beusichem Willem Vogelpoel, aged 25. Willem was born on 04-10-1767 in Beusichem, son of Dirk Vogelpoel and Cornelia Beekhof. Willem died on 13-09-1810 in Beusichem, aged 42.
Note about Willem: komt voor met aansluitingen K. Kooij: http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00003.htm
(2) At the age of 41, Kûnera married on 02-07-1813 in Beusichem Johannes van de Griend, aged 58. Johannes was born on 15-09-1754 in Varik, son of Hendrik van de Griend and Hendrica van Duinen (Balgooij). Johannes died on 03-06-1827 at 24:00 in Beusichem, aged 72. The death was registered on 05-06-1827. Johannes was widower of Hendrica van Scherdijk (died before 1813), whom he married before 1813.
Occupations:
bouwman en voerman
werkman
Children of Kûnera and Willem:
1 Cornelia Vogelpoel, born in Beusichem. Follow XII-u.
2 Johanna Machtalina Vogelpoel, born on 31-07-1796 in Beusichem. Follow XII-v.
3 Dirkje Vogelpoel, born on 28-04-1798 in Beusichem. She was baptised on 30-04-1798 in Beusichem. Dirkje died.
4 Antonia Dirkje Vogelpoel, born on 07-11-1799 in Beusichem. Antonia died.
5 Dirkje Antonia Vogelpoel, born on 03-07-1801 in Beusichem. She was baptised on 05-07-1801 in Beusichem. Dirkje died.
6 Dirk (Derk) Vogelpoel, born on 14-01-1804 in Beusichem. Follow XII-w.
7 Willem Vogelpoel, born on 15-01-1806 in Beusichem. Follow XII-x.
XI-h Sara (Clara) van Santen (Zanten), daughter of Willem Teunissen van Santen (see X-e) and Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem). She was baptised on 23-02-1777 in Beusichem. Sara died on 24-07-1841 at 06:00 in Beusichem, aged 64. The death was registered on 24-07-1841.
Note about Sara: ook genoemd Zara van Zanten
At the age of 24, Sara married on 20-09-1801 in Beusichem Johannis Prijs, aged 34. Johannis is a son of Johannis Prijs and Antonia Verlee. He was baptised on 29-03-1767 in Zoelmond. Johannis died on 02-11-1835 at 07:00 in Beusichem, aged 68. The death was registered on 03-11-1835.
Occupation:
landman
Child of Sara and Johannis:
1 Antonia Prijs, born on 25-10-1806 in Beusichem. Follow XII-y.
XI-i Jan van Santen, son of Teunis van Zanten (see X-f) and Maria (Ariaantje) van Ingen. He was baptised on 12-01-1766 in Beusichem. Jan died on 23-07-1839 in Beusichem, aged 73. The death was registered on 23-07-1839.
Note about Jan: ook genoemd van Zanten
At the age of 24, Jan married on 30-05-1790 in Beusichem Maaijke de Jong, aged 23 or 24. Maaijke was born in 1766 in Culemborg, daughter of Adrianus de Jong. She was baptised in 1766 in Culemborg. Maaijke died on 17-08-1833 in Beusichem, aged 66 or 67. The death was registered on 19-08-1833.
Children of Jan and Maaijke:
1 Elisabeth van Santen, born on 28-07-1793 in Beusichem. Follow XII-z.
2 Maria van Santen, born on 02-03-1796 in Beusichem. Follow XII-aa.
3 Anthonij (Anthonie) van Santen, born on 08-06-1799 in Beusichem. Follow XII-ab.
4 Adrianus van Santen, born on 10-08-1802 in Beusichem. Follow XII-ac.
XI-j Aaltje van Santen (Zanten), daughter of Teunis van Zanten (see X-f) and Maria (Ariaantje) van Ingen. She was baptised on 25-09-1768 in Beusichem. Aaltje died on 17-01-1853 at 10:00 in Beusichem, aged 84. The death was registered on 18-01-1853. At the age of 26, Aaltje married on 19-04-1795 in Beusichem Jan Udo, aged 22, after their intention to marry had been registered on 14-03-1795 in Erichem. Jan is a son of Gerrit Fieren Udo and Anneke (Anna) Catharina de Heus. He was baptised on 20-03-1773 in Erichem. Jan died on 31-01-1809 in Beusichem, aged 35 (cause: verdronken).
Note about Jan: Anno 1802 blz. 9 in tegenwoordigheid der broederen ouderlingen Peter van den Zand en Huibert van Muiswinkel is tot lidmaat aangenomen Jan Udo. (Bron: Lidmaten der kerk Beusichem, periode 1792-1928 inventarisnr. 102a)
Children of Aaltje and Jan:
1 Gerrit Antonie Udo, born on 08-02-1795 in Erichem. Follow XII-ad.
2 Antonij Udo, born on 10-08-1798 in Beusichem. Follow XII-ae.
3 Maria Udo, born in 1803. She was baptised in Beusichem. Maria died on 18-10-1829 in Beusichem, aged 25 or 26. The death was registered on 19-10-1829. Maria remained unmarried.
4 Johannes Udo, born on 22-11-1804 in Beusichem. He was baptised on 25-11-1804 in Beusichem. Johannes died on 02-08-1823 in Culemborg, aged 18.
Occupation:
schaapherder
5 Jan Udo, born on 17-12-1807 in Beusichem. He was baptised on 23-12-1807 in Beusichem. Jan died.
XI-k Antoni (Toon) van Santen was born on 03-03-1771 in Beusichem, son of Teunis van Zanten (see X-f) and Maria (Ariaantje) van Ingen. He was baptised on 03-03-1771 in Beusichem. Toon died on 07-04-1836 at 17:30 in Beusichem, aged 65. The death was registered on 11-04-1836.
Note about Toon: (Anthonie,Toon) (van Zanten)
kon niet schrijven, wel zijn naam
Occupations:
landman
veerman
1829 to 1835    arbeider
1836    werkman
Toon married on 10-01-1796 in Ravenswaaij Lisabet (Elisabeth) van Winssen, after their intention to marry had been registered on 18-12-1795 in Ravenswaaij. A church ceremony was celebrated on 10-01-1796 in Ravenswaaij. Elisabeth was born in Ravenswaaij, daughter of Rijk van Winsen and Neeltje van Asch. She was baptised on 01-04-1771 in Ravenswaaij. Elisabeth died on 27-10-1851 in Beusichem, aged 80. The death was registered on 28-10-1851.
Note about Elisabeth: ook genoemd Elisabeth
andere achternaam volgens gelders archief: Van Winsen, Van Wensen, Van Winter, Van Hensen
kon niet schrijven
Children of Toon and Elisabeth:
1 Neeltje van Santen, born on 11-05-1796 in Beusichem. Follow XII-af.
2 Maria van Santen, born on 05-02-1799 in Beusichem. She was baptised on 11-02-1799 in Beusichem. Maria died on 28-07-1881 in Beusichem, aged 82.
3 Antonie (Antonie Azn) van Santen, born on 03-01-1802 in Beusichem. Follow XII-ag.
4 Rijk van Santen, born on 12-12-1804 in Beusichem. Follow XII-ah.
5 Hannes (Stames) van Santen, born on 15-09-1808 in Beusichem. He was baptised on 25-09-1808 in Beusichem. Hannes died.
6 Johanna van Santen, born on 05-06-1811 in Beusichem. Follow XII-ai.
7 Elisabeth van Zanten, born on 18-02-1815 in Beusichem. Follow XII-aj.
XI-l Willem van Santen (Zanten), son of Teunis van Zanten (see X-f) and Maria (Ariaantje) van Ingen. He was baptised on 23-05-1775 in Beusichem. Willem died on 05-02-1842 in Beusichem, aged 66. The death was registered on 05-02-1842.
Note about Willem: ook genoemd van Zanten
Occupation:
werkman
Willem married Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil). Angeniet was born around 1781 in Buurmalsen, daughter of Cornelis Verkuil and Antonia van Zijderveld. She was baptised around 1781 in Buurmalsen. Angeniet died on 01-02-1842 in Beusichem, aged about 61. The death was registered on 02-02-1842.
Note about Angeniet: ook genoemd Angenia en Verkuijl
Occupation:
huisvrouw
Children of Willem and Angeniet:
1 Maria van Santen (Zanten), born on 08-03-1801 in Zoelmond. Follow XII-ak.
2 Anthonia van Santen, born on 02-10-1802 in Beusichem. Follow XII-al.
3 Cornelia van Santen, born in 1804 in Beusichem. Follow XII-am.
4 Elizabeth van Zanten, born on 16-02-1807 in Beusichem. She was baptised on 26-02-1807 in Beusichem. Elizabeth died on 30-03-1830 in Beusichem, aged 23. The death was registered on 01-04-1830.
5 Adriana Wilhelmina van Zanten, born on 16-04-1816 in Beusichem. Follow XII-an.
XI-m Maria van Zanten was born on 01-01-1781 in Beusichem, daughter of Teunis van Zanten (see X-f) and Maria (Ariaantje) van Ingen. Maria died on 15-09-1852 in Beusichem, aged 71. The death was registered on 16-09-1852. Maria married Jan van Beusekom (Beusichem). Jan was born on 05-02-1779 in Beusichem, son of Gijsbert Jansse van Beusichem and Neeltje van Varseveld. Jan died on 08-07-1832 in Beusichem, aged 53. The death was registered on 09-07-1832.
Occupation:
werkman
Children of Maria and Jan:
1 Neeltje van Beusekom, born on 30-07-1804 in Beusichem. Follow XII-ao.
2 Mietje van Beusekom, born on 05-01-1807 in Beusichem. Mietje died before 1822, aged less than 15.
3 Gijsberta van Beusichem (Beusekom), born on 23-10-1811 in Beusichem. Follow XII-ap.
4 Antonia van Beusekom, born in 1814 in Beusichem. Follow XII-aq.
5 Gijsbertus van Beusekom (Beusichem), born on 21-04-1817 in Beusichem. Follow XII-ar.
6 Mijntje van Beusichem, born in 1822. Follow XII-as.
XI-n Willem van Zanten (Santen) was born in 1768 in Sloterdijk, son of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). Willem died on 19-08-1833 at 11:00 in Vreeswijk, aged 64 or 65.
Occupation:
zandschipper
(1) At the age of 23 or 24, Willem married on 10-06-1792 in Beusichem Jacoba Johanna van Dieën, after their intention to marry had been registered on 26-05-1792 in Beusichem. Jacoba was born in Tricht. Jacoba died before 1799.
(2) At about the age of 31, Willem married around 1799 Catharina (Trijntje) de Jong, aged about 36. Trijntje was born in 1763, daughter of Hendrik de Jong and Johanna Marij. Trijntje died on 16-11-1839 in Vreeswijk, aged 75 or 76.
Child of Willem and Jacoba:
1 Jacob van Zanten (Santen), born on 06-08-1793 in Beusichem. Follow XII-at.
Children of Willem and Trijntje:
2 Johanna van Zanten, born on 11-10-1800 in Beusichem. Follow XII-au.
3 Joost Pieter (Pieter) van Santen, born on 26-10-1801 in Beusichem. Follow XII-av.
XI-o Anthonie van Santen was born on 04-11-1770 in Sloterdijk, son of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). Anthonie died on 28-03-1840 at 04:00 in Culemborg, aged 69.
Note about Anthonie: ook genoemd van Zanten
Occupations:
schipper
1813    koekkramer
At the age of 37, Anthonie married on 02-02-1808 in Culemborg Maaigje (Maaijke) van Eck, aged 25. Maaijke is a daughter of Jacobus van Eck and Alida Maria Hamersveld. She was baptised on 19-05-1782 in Cothen. Maaijke died on 10-09-1827 in Cothen, aged 45. The death was registered on 11-09-1827. Maaijke was widow of Theodorus Orlemans, whom she married on 02-05-1802 in Cothen.
Note about Maaijke: ook genoemd Maaijgje van Ek, Magdalena van Eck, Maaike van Eck en Maaijke van Ekeris, Maaike van Ek
Children of Anthonie and Maaijke:
1 Alida Maria van Zanten, born on 26-01-1809 in Culemborg. She was baptised on 19-02-1809 in Culemborg. Alida died on 12-10-1813 in Beusichem, aged 4.
2 Jacob van Zanten, born on 02-06-1811 in Culemborg. Follow XII-aw.
3 Rijk van Santen, born on 15-02-1815 in Culemborg. Follow XII-ax.
XI-p Barend (Berend) van Santen was born on 10-10-1773 in Beusichem, son of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). He was baptised on 17-10-1773 in Beusichem. Berend died on 09-12-1845 in Culemborg, aged 72. The death was registered on 10-12-1845.
Note about Berend: ook genoemd van Zanten
Occupations:
schipper
from 30-03-1796    lidmaat NHkerk te Beusichem
1822    zandtrekker
At the age of 25, Berend married on 12-03-1799 in Culemborg Helena Miolée, aged 23. Helena was born on 17-01-1776 in Culemborg, daughter of Johannes (Jean, Jan) Mignolet (Miolée) and Maria Elisabeth Janse (Lijsje) Parain (Paaraine, Parijn. Helena died on 23-03-1863 in Culemborg, aged 87.
Children of Berend and Helena:
1 Maria Elisabeth (Maria) van Santen, born on 04-06-1800 in Culemborg. Follow XII-ay.
2 Jansje van Santen (Zanten), baptised on 17-07-1802 in Culemborg. Follow XII-az.
3 Helena Bernardina van Santen, born on 20-01-1806 in Culemborg. Follow XII-ba.
4 Johannes Jacobus van Santen, born on 20-03-1808 in Culemborg. Follow XII-bb.
5 Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten), baptised on 23-04-1810 in Culemborg. Follow XII-bc.
6 Henricus van Santen, born on 10-09-1812 in Culemborg. Follow XII-bd.
7 Lambertus van Santen, born on 29-08-1814 in Culemborg. Lambertus died on 03-01-1854 in Culemborg, aged 39.
Occupation:
kledermaker
8 Jan van Santen, born on 16-10-1816 in Culemborg. Follow XII-be.
9 Johanna Maria van Santen, born in 08-1819 in Culemborg. Johanna died on 24-10-1819 in Culemborg, aged 2 months.
XI-q Roeland (Roelof) van Santen (Zanten), son of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). He was baptised on 24-12-1775 in Beusichem. Roeland died on 25-09-1848 in Culemborg, aged 72. The death was registered on 25-09-1848.
Note about Roeland: ook genoemd Roelof van Zanten 1866 overlijden echtgenote
Occupation:
schipper
Roeland married Geertje van de Vliet. She was baptised around 1786 in Nieuwpoort. Geertje died on 15-09-1866 in Culemborg, aged about 80 (cause: elders overleden).
Child of Roeland and Geertje:
1 Jannegje van Santen, born in 1814. Jannegje died on 08-06-1815 in Culemborg, aged 0 or 1. The death was registered on 08-06-1815. Jannegje remained unmarried.
XI-r Jacob van Santen (Zanten), son of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). He was baptised on 25-10-1778 in Beusichem. Jacob died on 23-05-1854 in Beusichem, aged 75. The death was registered on 24-05-1854.
Occupations:
werkman
1830    arbeider
1841    opzichter Domeinen
1848    landman
Jacob married Cornelia Veltkamp (Veldkamp). Cornelia was born on 14-08-1778 in Zoelmond, daughter of Frans Veltkamp (Veldkamp) and Johanna (Anna, Maria) van Masijk (Maseijk, Maseijck, Musijk). She was baptised on 16-08-1778 in Zoelmond. Cornelia died on 01-01-1861 in Beusichem, aged 82. The death was registered on 09-01-1861.
Children of Jacob and Cornelia:
1 Jan van Santen (Zanten), born on 29-05-1799 in Beusichem. Follow XII-bf.
2 Ruthgerus van Zanten, born on 07-03-1802 in Beusichem. Follow XII-bg.
3 Anna van Santen, born on 09-06-1804 in Beusichem. Follow XII-bh.
4 Jacob van Zanten, born on 17-01-1807 in Beusichem. Follow XII-bi.
5 Dirk van Zanten, born on 18-01-1811 in Beusichem. Follow XII-bj.
6 Hendrica van Santen (Zanten), born on 12-07-1815 in Zoelmond. Follow XII-bk.
7 Cornelis van Zanten, born on 09-10-1817 in Beusichem. Follow XII-bl.
8 Jacoba van Santen (Zanten), born on 05-01-1820 in Beusichem. Follow XII-bm.
9 Francina Wilhelmina van Santen, born on 10-03-1823 in Beusichem. Follow XII-bn.
XI-s Willemijntje (Willemina) van Zanten was born in 1781 in Beusichem, daughter of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). She was baptised on 22-04-1781 in Beusichem. Willemina died on 14-09-1850 in Beusichem, aged 68 or 69. The death was registered on 16-09-1850. Willemina married in Beusichem Johannes van Essen, after their intention to marry had been registered on 09-04-1802 in Beusichem. A church ceremony was celebrated on 30-04-1802 in Beusichem. Johannes was born in Beusichem, son of Huibert van Essen and Johanna van Wezel. He was baptised around 12-03-1775 in Beusichem. Johannes died on 25-06-1834 in Beusichem, aged about 59. The death was registered on 26-06-1834.
Occupation:
werkman
Children of Willemina and Johannes:
1 Johannes Jacobus van Essen, born in 1803 in Beusichem. He was baptised on 23-01-1803 in Beusichem. Johannes died on 17-04-1835 in Beusichem, aged 31 or 32. The death was registered on 18-04-1835.
2 Anthonia van Essen, born on 10-02-1805 in Beusichem. Follow XII-bo.
3 Huibert van Essen, born on 13-03-1807 in Beusichem. He was baptised on 22-03-1807 in Beusichem. Huibert died on 03-11-1831 in Beusichem, aged 24. The death was registered on 04-11-1831.
Occupation:
1831    militair
4 Jacob van Essen, born on 04-09-1811 in Beusichem. He was baptised on 15-09-1811 in Beusichem. Jacob died on 25-06-1814 in Beusichem, aged 2. The death was registered on 27-06-1814.
5 Willem van Essen, born on 23-05-1814 in Beusichem. Willem died on 22-06-1839 in Beusichem, aged 25. The death was registered on 24-06-1839.
6 Jantje (Jannigje) van Essen, born on 12-11-1817 in Beusichem. Follow XII-bp.
XI-t Hendricus (Hendrik) van Zanten, son of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). He was baptised on 01-06-1784 in Beusichem. Hendrik died on 08-08-1874 in Beusichem, aged 90. The death was registered on 08-08-1874.
Occupations:
landman
schipper
At the age of 31, Hendrik married on 15-09-1815 in Beusichem Magdalena (Maria) Neph, aged 18. See XII-ch for personal details of Magdalena.
Children of Hendrik and Magdalena:
1 Jacob van Zanten, born on 25-10-1815 at 04:30 in Beusichem. He was baptised on 12-11-1815 in Beusichem. Jacob died on 27-04-1866 in Beusichem, aged 50. The death was registered on 28-04-1866.
Occupation:
1866    landman
2 Maria van Santen, born on 30-09-1816 in Beusichem. Follow XII-bq.
3 Jantje van Zanten, born on 18-01-1820 in Beusichem. Follow XII-br.
4 Adriana van Zanten, born on 16-09-1822 in Beusichem. Follow XII-bs.
5 Cornelis van Zanten, born on 23-04-1826 in Beusichem. Follow XII-bt.
6 Hendrik van Zanten, born on 05-10-1828 in Beusichem. Follow XII-bu.
XI-u Gerdina Gosina van Santen (Zanten), daughter of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). She was baptised on 16-10-1785 in Beusichem. Gerdina died on 29-01-1851 in Culemborg, aged 65. The death was registered on 30-01-1851.
Note about Gerdina: genoemd van Zanten 1815 huwelijk dochter Dirkje en 1819 overlijden dochter Dirkje
Gerdina married in Beusichem Dirk van Gaasbeek, after their intention to marry had been registered on 20-12-1805 in Beusichem. Dirk was born in 1775 in Culemborg, son of Johannes (Jan) van Gaasbeek and Dorothea (Theodora, Doortje) van Heijnsbergen (Hensbergen). Dirk died on 13-09-1851 in Culemborg, aged 75 or 76. The death was registered on 15-09-1851. Dirk married Dirkje Veltkamp (died before 1851) before 1806.
Occupations:
1829 to 1835    landbouwer
1851    zakkendrager
Children of Gerdina and Dirk:
1 Jansje van Gaasbeek. She was baptised in 1807 in Culemborg. Jansje died on 15-05-1820 in Culemborg, aged 12 or 13.
2 Theodorus Gaasbeek, baptised in 1808 in Culemborg. Follow XII-bv.
3 Dirkje Gaasbeek, born in 1815 in Culemborg. Follow XII-bw.
4 Jacob (van) Gaasbeek, born in 1818 in Culemborg. Follow XII-bx.
5 Jan Gaasbeek, born in 09-1821 in Culemborg. Jan died on 13-07-1822 in Culemborg, aged 10 months.
6 Jansje van Gaasbeek, born in 1824 in Culemborg. Follow XII-by.
XI-v Johannes van Santen, son of Jakob van Zanten (see X-g) and Jannetje van Eerden (Eerde). He was baptised on 16-06-1790 in Beusichem. Johannes died on 19-06-1839 in Beusichem, aged 49. The death was registered on 19-06-1839.
Occupations:
arbeider
werkman
At the age of 23, Johannes married on 11-09-1813 in Beusichem Johanna Prijs, aged 22. Johanna is a daughter of Kuinera (Aritje) Prijs. She was baptised on 03-05-1791 in Beusichem. Johanna died on 30-11-1865 in Beusichem, aged 74. The death was registered on 01-12-1865. Johanna married Jacob Verkerk (born 1795) on 30-04-1841 in Beusichem.
Occupation:
naaister
Children of Johannes and Johanna:
1 Jantje Cornelia van Santen, born on 19-11-1813 in Beusichem. She was baptised on 05-12-1813 in Beusichem. Jantje died on 30-07-1814 in Beusichem, aged 8 months.
2 Jantje Cornelia van Santen, born on 16-05-1815 in Beusichem. Follow XII-bz.
3 Cunera van Santen, born on 09-07-1818 in Beusichem. She was baptised on 09-08-1818 in Beusichem. Cunera died on 24-09-1820 in Beusichem, aged 2.
Note about Cunera: ook genoemd Cuinera
4 Kuinera van Santen, born on 06-09-1821 in Beusichem. Follow XII-ca.
5 Jacoba van Zanten, born on 24-01-1824 in Beusichem. She was baptised on 07-04-1824 in Beusichem. Jacoba died.
Note about Jacoba: NIET gehuwd met van der Tier
6 Gerrit van Santen, born on 19-01-1830 in Zoelmond. Gerrit died on 28-05-1832 in Beusichem, aged 2. The death was registered on 30-05-1832.
XI-w Kornelis van Muiswinkel, son of Teunis van Muiswinkel and Neeltje van Santen (see X-h). He was baptised on 23-11-1750 in Beusichem. Kornelis died on 04-02-1827 in Deil, aged 76. Kornelis married Aaltje Koedam. Aaltje was born in 1749 in Tricht. Aaltje died on 18-05-1823 in Deil, aged 73 or 74.
Child of Kornelis and Aaltje:
1 Jan van Muiswinkel, born in 1791 in Deil. Jan died on 07-12-1829 in Deil, aged 37 or 38.
XI-x Steventje (Leentje) van Muiswinkel, daughter of Teunis van Muiswinkel and Neeltje van Santen (see X-h). She was baptised on 30-04-1752 in Beusichem. Leentje died on 25-04-1819 in Beusichem, aged 66. The death was registered on 27-04-1819.
Note about Leentje: Volgens overlijdensakte 72 jaar oud, in werkelijkheid doop-overlijden 66 jaar
At the age of 22, Leentje registered on 16-10-1774 with Dirk van Batenburg their intention to marry. Dirk died before 1819.
Note about Dirk: Zie ook Andries van Batenburg;
Bron J. Voorberg:
De Van Batenburgs:
Er zijn minimaal drie families Batenburg met een "gidsnaam" Andries in de Neder-Betuwe: Eén in Varik (kwartierstaat Lemmens), Rooms-Katholiek, en twee in Beusichem, beide laatsten ook met de naam Dirk als terugkerende voornaam.
De Van Batenburgs hadden niet zo’n geweldig bestaan.
Het merendeel van degenen die te Beusichem vrerdronken bij de dijkbreuk van 1809 behoorden tot de Van Batenburg’s;
daarvóór kreeg Goossen van Batenburg het voor elkaar om zijn naam in de registers van de Criminele rechtspraak te doen vereeuwigen:
Criminele Rechtspraak van Buren [RAA 0138] 1764: "Goossen van Batenburgh, te Ravenswaaij en Buurmalsen:
Diefstal van koren enz., misdadig persoon, levenslang verbannen uit de graafschappen Leerdam, Cuijlenburg, baronie van Acquoy en Buren."
Dat was eeen andere familie. Maar in de 19e eeuw is er veel gefantaseerd, waarbij er al dan niet opzettelijk (schaamte, trots) nogal wat verwisselingen tussen de in de verhalen voorkomende gezinnen ontstonden.
Dirk [Alberts Goossen] van Batenburg trouwde echter Aaltje Stigter (Beusichem OT 23-9-1752, en overleed reeds in 1757.
Aaltje zette in 1767 de Neder-Betuwse wereld op zijn kop door schout en schepenen samen met haar huisbaas voor het Hof van Gelre van klassejustitie te betichten (dat was het ook) toen haar huisbaas dacht de weduwe wel even uit haar woning te kunnen zetten, en hij en zijn notabele vrienden er geen probleem mee hadden om Aaltje te verbieden verweer te voeren.
Dirk van Batenburg en Steventje van Muijswinkel (deftigheid uit het aan Zoelmond grenzende deel van Ravenswaaij) huwen (OT 16-10-) 1774 en daar past Andries - die in 1791 al zoon Pieter krijgt en in 1786 reeds een dochter Sara dopen laat - niet meer tussen.
Children of Leentje and Dirk:
1 Sara van Batenburg, born in 1774. Sara died on 14-11-1834 in Beusichem, aged 59 or 60.
2 Pieter van Batenburg, baptised on 08-01-1777 in Beusichem. Follow XII-cb.
XI-y Johanna Elisabeth Muiswinkel was born in 1753 in Beusichem, daughter of Teunis van Muiswinkel and [waarschijnlijk] Neeltje van Santen (see X-h). Johanna died on 24-10-1832 in Buren, aged 78 or 79.
Note about Johanna: mogelijk dochter van Teunis van Meuswinkel en Neeltje van Santen.
bron A. Rönitz: óf gedooopt tussen december 1752 en maart 1753 óf als pleegdochter. Vooralsnog NIET daarbij opgenomen;
bron P. van Markus: Johanna van Muiswinkel wordt bij de doop van haar kinderen Van Meuswinkel
genoemd
At the age of 32 or 33, Johanna married on 12-03-1786 in Asch Dirk Christiaan Markus, aged 24. Dirk is a son of Peter Louis Markus and Jannetje van der Lienden. He was baptised on 08-11-1761 in Asch. Dirk died on 10-11-1817 in Buren, aged 56.
Child of Johanna and Dirk:
1 Josiena Christina (Gosientje) Markus, born on 14-11-1806 in Asch. Follow XII-cc.
XI-z Cornelis van Santen, son of Cornelis van Zanten (see X-i) and Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil). He was baptised on 13-03-1761 in Beusichem. Cornelis died on 13-09-1818 in Beusichem, aged 57. The death was registered on 14-09-1818.
Occupation:
werkman
At the age of 29, Cornelis married on 08-06-1790 in Beusichem Lammertje van Bekkum, aged 24. Lammertje is a daughter of Remmert van Bekkum and Anna Peterse van Vlaanderen. She was baptised on 15-12-1765 in Asch. Lammertje died on 22-02-1827 in Buren, aged 61.
Note about Lammertje: zie voor familie Bekkum Aqua Vitae 2005
Children of Cornelis and Lammertje:
1 Cornelis van Santen, baptised on 09-10-1790 in Beusichem. Follow XII-cd.
2 Remmel van Santen. He was baptised on 18-11-1792 in Beusichem. Remmel died.
3 Johanna van Santen, baptised on 14-02-1800 in Beusichem. Follow XII-ce.
4 Adrianus van Santen, born on 27-11-1802 in Beusichem. Follow XII-cf.
5 Reijntje van Zanten, born on 16-09-1806 in Beusichem. Follow XII-cg.
6 Arie van Zanten, born in 1812 in Beusichem. Arie died on 13-07-1814 in Beusichem, aged 1 or 2. The death was registered on 15-07-1814.
XI-aa Maria van Zanten, daughter of Cornelis van Zanten (see X-i) and Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil). She was baptised on 26-01-1766 in Beusichem. Maria died on 28-01-1838 in Beusichem, aged 72. The death was registered on 29-01-1838. Maria married Johan Hendrik Neph. Johan died before 1838.
Note about Johan: wordt sinds 1795 vermist
Child of Maria and Johan:
1 Magdalena (Maria) Neph, baptised on 30-09-1796 in Wezel-Duitsland. Follow XII-ch.
XI-ab Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen), son of Cornelis van Zanten (see X-i) and Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil). He was baptised on 28-10-1770 in Beusichem. Gijsbertus died. At the age of 27, Gijsbertus married on 06-05-1798 in Rotterdam Johanna Geertruijda (Gertrudis) Loohuijs, after their intention to marry had been registered on 21-04-1798 in Rotterdam. Gertrudis was born in Rotterdam. Gertrudis died on 07-10-1807 in Rotterdam. She was buried on 11-11-1807 in Rotterdam.
Note about Gertrudis: verlaten huisvrouw
Children of Gijsbertus and Gertrudis:
1 Josephus van Zanten, born in 05-1798 in Rotterdam. Follow XII-ci.
2 Cornelius van Zanten. He was baptised on 08-10-1801 in Rotterdam. Cornelius died on 14-01-1802 in Rotterdam, aged 3 months. He was buried on 16-01-1802 in Rotterdam.
XI-ac Cornelia Johanna Kemp, daughter of Cornelis Kemp and Gerdina Jolina de Ronde (see X-j). She was baptised on 20-04-1779 in Beusichem. Cornelia died on 21-09-1832 in Beusichem, aged 53. At about the age of 23, Cornelia married around 1802 Johannes Koedam, aged about 36. Johannes is a son of Johannes Koedam and Josina Schaaij. He was baptised in 1766 in Buurmalsen. Johannes died on 15-05-1844 in Beusichem, aged 77 or 78. Johannes married Anna Maria Kemp (1782-1878) on 15-05-1834 in Houten.
Children of Cornelia and Johannes:
1 Johannes Cornelis Koedam, born on 28-02-1802 in Beusichem. Follow XII-cj.
2 Gerardina Jozina Koedam, born in 1805 in Zoelmond. Follow XII-ck.
3 Cornelis Koedam, born on 25-12-1806 in Beusichem. Follow XII-cl.
4 Jozina Koedam, born in 1810 in Beusichem. Follow XII-cm.
5 Catharina Koedam, born in 01-1813 in Beusichem. Catharina died on 17-10-1813 in Beusichem, aged 9 months.
6 Willem Koedam, born on 01-11-1814 in Beusichem. Follow XII-cn.
7 Jantje Cornelia Koedam, born on 01-04-1817 in Beusichem. Follow XII-co.
8 Jacoba Bardina Koedam, born on 12-07-1818 in Beusichem. Follow XII-cp.
XI-ad Jantje Cornelia de Ronde, daughter of Antonie de Ronde (see X-k) and Sara van Beusekom. She was baptised on 24-10-1767 in Beusichem. Jantje died on 13-07-1833 in Beusichem, aged 65. Jantje married Willem van Winsen. Willem died after 1833.
Note about Willem: zelfde als geboren ca. 1772??
Occupation:
1831    herbergier
Children of Jantje and Willem:
1 Diderika Adriana van Winsen, baptised on 21-04-1806 in Beusichem. Follow XII-cq.
2 Antonie van Winsen, baptised on 24-10-1808. Follow XII-cr.
XI-ae Johanna Mechelina de Ronde, daughter of Antonie de Ronde (see X-k) and Sara van Beusekom. She was baptised in 1774 in Beusichem. Johanna died on 04-07-1820 in Beusichem, aged 45 or 46. Johanna married Anthonie Stephanus Bresser. Anthonie died before 1820.
XI-af Adriana Gijsberta de Ronde was born on 29-07-1804 in Beusichem, daughter of Jan de Ronde (see X-l) and Alida (Aaltje) Verkerk. She was baptised on 08-08-1804 in Beusichem. Adriana died. At the age of 41, Adriana married on 13-09-1845 in Beusichem Johannes Christoffel van Asch, aged 48. Johannes was born on 16-03-1797 in Ravenswaaij, son of Johannes (Jan) van Asch and Willemina (Willemijntje, Willempje) Timmer. He was baptised on 26-03-1797 in Ravenswaaij. Johannes died on 21-11-1882 in Ravenswaaij, aged 85.
Occupation:
1845    broodbakker
XI-ag Hendrik (Nicolaas) de Ronde was born on 17-01-1809 in Beusichem, son of Jan de Ronde (see X-l) and Alida (Aaltje) Verkerk. Hendrik died.
(1) At the age of 34 or 35, Hendrik married in 1844 Jansje de Heus, aged 36 or 37. Jansje was born on 04-04-1807 in Beusichem, daughter of Gijsbert de Heus and Jantje Arnolda van der Lingen. Jansje died before 1862, aged less than 55.
(2) At the age of 52 or 53, Hendrik married in 1862 Elisabeth van Asch, aged about 56. Elisabeth was born around 1806, daughter of Pieter (Peter) van Asch and Christina Willemina van Asch. Elisabeth died.
Children of Hendrik and Jansje:
1 Jan de Ronde, born in 1844 in Beusichem. Follow XII-cs.
2 Gijsbert Pieter de Ronde, born in 1848 in Beusichem. Follow XII-ct.
XI-ah Serphaas van Muiswinkel, son of Huibert van Muiswinkel and Kornelia Johanna de Ronde (see X-m). He was baptised on 12-02-1775 in Beusichem. Serphaas died.
Note about Serphaas: ook genoemd Jerephaas
At the age of 53, Serphaas married on 24-04-1828 in Beusichem Elisabeth de Heus, aged about 50. Elisabeth was born around 1778 in Beusichem, daughter of Geurt de Heus and Dirkje van Muiswinkel. Elisabeth died. Elisabeth was widow of Hendrik de Heus (died before 1828), whom she married before 1828.
XI-ai Dirkje de Morrée, daughter of Frans de Morrée (see X-n) and Maijke Casteleijn. She was baptised on 18-09-1729 in Tricht. Dirkje died. At the age of 19, Dirkje married on 04-07-1749 in Tricht Willem van Asch, aged 28. Willem was born on 19-09-1720 in Ravenswaaij, son of Rijk Stoffelse van Asch and Lijsbeth Anthonisse van Mourik. He was baptised on 22-09-1720 in Ravenswaaij. Willem died on 16-09-1807 in Ravenswaaij, aged 86. Willem was widower of Neeltje van der Horst (died before 1748). Willem was widower of Metje Casteleijn (1725-before 1749), whom he married on 07-04-1748 in Tricht.
Note about Willem: Steltje onder Tricht.
1764. Verkoop door het echtpaar Willem van Asch en Dirkje de
Morreë, van vier hond bouwland, gelegen onder Tricht, voor ƒ 16:07:00 aan Anthony
Willemsz Versteeg.
XI-aj Ariaantje van Hattum was born in 03-1740 in Tricht, daughter of Wouter van Hattum (see X-q) and Maijke van Vrouwerff. She was baptised on 24-03-1740 in Tricht. Ariaantje died. At the age of 19, Ariaantje registered on 22-09-1759 in Tricht with Folkert Jansz Kieviet, aged 24, their intention to marry. Folkert is a son of Jan Claasse Kievit and Geerte Folkertse van Santen (Zanten). He was baptised on 26-12-1734 in Tricht. Folkert died.
Children of Ariaantje and Folkert:
1 Geertje Folkertse Kievit, born in 03-1759 in Tricht. Follow XII-cu.
2 Maijke Kievit, born in 11-1762 in Tricht. She was baptised on 21-11-1762 in Tricht. Maijke died.
3 Jan Claassen Volke Kievit, born in 08-1765 in Tricht. Follow XII-cv.
4 Wouter Kievit, born in 06-1768 in Tricht. He was baptised on 20-06-1768 in Tricht. Wouter died.
XI-ak Andries van Zanten, son of Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (see X-s) and Jenneke Verploeg (Verploegh). He was baptised on 08-03-1750 in Hellouw. Andries died. At the age of 24, Andries married on 04-04-1774 in Rumpt Elizabeth Zwamborn, after their intention to marry had been registered on 11-03-1774 in Rumpt. Elizabeth was born in Rumpt. Elizabeth died.
Children of Andries and Elizabeth:
1 Jenneke Andriesse van Zanten, born around 1773 in Rumpt. Follow XII-cw.
2 Pieternella van Zante (Zanten), born around 1781 in Rumpt. Follow XII-cx.
XI-al Geertje van Zanten, daughter of Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (see X-s) and Jenneke Verploeg (Verploegh). She was baptised on 15-04-1753 in Herwijnen. Geertje died.
Child of Geertje from an unknown relationship:
1 Jan van Zanten, born on 17-09-1775 in Herwijnen. Follow XII-cy.
XI-am Hendrik van Zanten, son of Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (see X-s) and Jenneke Verploeg (Verploegh). He was baptised on 18-01-1756 in Herwijnen. Hendrik died on 26-01-1846 at 09:00 in Herwijnen, aged 90.
(1) At the age of 33, Hendrik married on 10-05-1789 in Herwijnen Maaijke Storm, aged 25. Maaijke is a daughter of Adriaan Storm and Anneke van Eeuwijk. She was baptised on 15-01-1764 in Herwijnen. Maaijke died before 1812, aged less than 48.
(2) At the age of 56, Hendrik married on 14-11-1812 in Herwijnen Jantje de Graaf, aged 49 or 50. Jantje was born in 1762 in Herwijnen, daughter of Willemijntje de Graaf. Jantje died on 22-08-1844 in Herwijnen, aged 81 or 82. Jantje was widow of Willem van Eeuwijk (1761-1809), whom she married on 17-05-1789 in Herwijnen.
Children of Hendrik and Maaijke:
1 Peter van Santen (Zanten), born on 28-10-1789 in Herwijnen. Follow XII-cz.
2 Anneke van Zanten, born on 09-03-1791 in Herwijnen. Follow XII-da.
3 Jenneke van Zanten, born on 15-11-1792 in Herwijnen. She was baptised on 22-11-1792 in Herwijnen. Jenneke died.
4 Adriana van Zanten, born on 10-07-1796 in Herwijnen. Follow XII-db.
5 Arie van Zanten, born on 13-01-1799 in Herwijnen. He was baptised on 20-01-1799 in Herwijnen. Arie died.
6 Jantje van Zante (Zanten), born on 12-11-1801 in Herwijnen. Follow XII-dc.
7 Neeltje van Zanten, born on 05-04-1806 in Herwijnen. She was baptised on 13-04-1806 in Herwijnen. Neeltje died.
XI-an Hermijntje van Zante (Zanten), daughter of Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (see X-s) and Judik Verkouw. She was baptised on 10-05-1767 in Herwijnen. Hermijntje died on 24-09-1816 in Herwijnen, aged 49.
Note about Hermijntje: nicht en neef
At the age of 23, Hermijntje married on 08-05-1791 in Herwijnen Gerrit van Zante (Zanten), aged 27, after their intention to marry had been registered on 22-04-1791 in Herwijnen. See XI-as for personal details of Gerrit.
Children of Hermijntje and Gerrit:
1 Jannetje van Zanten, born on 07-06-1791 in Herwijnen. She was baptised on 12-06-1791 in Herwijnen. Jannetje died on 24-05-1847 in Herwijnen, aged 55.
2 Arie van Zanten, born on 08-10-1793 in Herwijnen. He was baptised on 13-10-1794 in Herwijnen. Arie died.
3 Judith (Judik) van Zante, born on 25-12-1794 in Herwijnen. She was baptised on 25-01-1795 in Gameren. Judik died on 14-04-1847 in Herwijnen, aged 52.
4 Arie van Zante, born on 14-02-1798 in Herwijnen. Follow XII-dd.
5 Peter van Zante (Zanten), born on 15-10-1800 in Herwijnen. He was baptised on 19-10-1800 in Herwijnen. Peter died before 1807, aged less than 7.
6 Maria van Zante (Zanten), born on 04-12-1803 in Herwijnen. Follow XII-de.
7 Peter van Zanten, born on 12-09-1807 in Herwijnen. Follow XII-df.
8 Hendrik van Zanten, born on 11-07-1811 in Herwijnen. He was baptised on 28-07-1811 in Herwijnen. Hendrik died on 07-01-1812 in Herwijnen, aged 5 months.
XI-ao Gosen van Zanten, son of Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (see X-s) and Judik Verkouw. He was baptised on 10-09-1769 in Herwijnen. Gosen died.
(1) At the age of 23, Gosen married on 03-03-1793 in Herwijnen Anneke Bouman, aged 21 or 22. Anneke was born in 1771 in Schelluinen. Anneke died on 27-12-1807 in Herwijnen, aged 35 or 36.
(2) At the age of 39, Gosen married on 10-09-1808 in Herwijnen Anna Catrina Sloot, aged about 23. Anna was born around 1785 in Doesburg. Anna died.
Children of Gosen and Anneke:
1 Aart van Santen, born on 17-12-1793 in Hellouw. Follow XII-dg.
2 Peter van Zanten, born on 15-04-1795 in Herwijnen. He was baptised on 19-04-1795 in Herwijnen. Peter died.
3 Judich van Zanten, born on 07-04-1797 in Herwijnen. She was baptised on 09-04-1797 in Herwijnen. Judich died.
4 Goossen van Zanten, born on 28-04-1800 in Herwijnen. He was baptised on 04-05-1800 in Herwijnen. Goossen died.
5 Hendrik van Zanten, born on 06-12-1802 in Herwijnen. He was baptised on 12-12-1802 in Herwijnen. Hendrik died.
XI-ap Dirkje van Santen (Xanten), daughter of Goosen van Santen (see X-t) and Neeltje Sterk. She was baptised on 14-01-1769 in Tricht. Dirkje died on 22-08-1852 in Tricht, aged 83.
(1) Dirkje married Aart Drost. He was baptised in 1757. Aart died on 10-02-1813 in Tricht, aged 55 or 56.
(2) At the age of 47, Dirkje married on 27-04-1816 in Geldermalsen Cornelis van Meteren, aged 39 or 40. Cornelis was born in 1776 in Tricht, son of Gijsbert van Meeteren and Johanna van Bergen. Cornelis died before 1852, aged less than 76.
Children of Dirkje and Aart:
1 Hendrik Drost. He was baptised in 1800 in Tricht. Hendrik died on 12-01-1850 in Tricht, aged 49 or 50.
2 Neeltje Drost. She was baptised in 1802 in Buurmalsen. Neeltje died on 27-12-1870 in Tricht, aged 67 or 68.
3 Goossen Drost. He was baptised in 1806 in Tricht. Goossen died on 15-11-1845 in Tricht, aged 38 or 39.
4 Johannes Drost. He was baptised in 1810 in Buurmalsen. Johannes died on 24-09-1868 in Buurmalsen, aged 57 or 58.
Occupation:
landbouwer
XI-aq Andries van Santen, son of Goosen van Santen (see X-t) and Neeltje Sterk. He was baptised on 01-01-1775 in Tricht. Andries died on 09-12-1846 in Opijnen, aged 71. The death was registered on 09-12-1846. He was buried in Opijnen, op het oude kerkhof.
Occupation:
20-08-1815 to 09-12-1846    veldwachter (wordt opgevolgd door getuige bij overlijden, jan pennings)
At the age of 31, Andries married on 27-07-1806 in Opijnen Hendrika van der Lee, aged 22. Hendrika was born on 10-09-1783 in Opijnen, daughter of Cornelis van der Lee and Geertje van Tusschenbroek. She was baptised on 14-09-1783 in Opijnen. Hendrika died on 17-03-1838 in Opijnen, aged 54. The death was registered on 18-03-1838. She was buried in Opijnen, op het oude kerkhof.
Children of Andries and Hendrika:
1 Neeltje van Santen (Zanten), baptised on 11-09-1806 in Opijnen. Follow XII-dh.
2 Gerrit van Santen, born on 11-01-1808 in Opijnen. Follow XII-di.
3 Gozewien van Santen, born on 13-07-1810 in Opijnen. Follow XII-dj.
4 Cornelis van Santen, born on 08-02-1813 in Opijnen. Follow XII-dk.
5 Gozen van Santen, born on 29-08-1818 in Opijnen. Follow XII-dl.
6 Klaas Willem van Santen, born on 18-04-1821 in Opijnen. Follow XII-dm.
7 Geertje van Santen, born on 04-04-1826 in Opijnen. Geertje died.
XI-ar Jacob van Zanten (Santen), son of Goosen van Santen (see X-t) and Neeltje Sterk. He was baptised on 02-06-1776 in Tricht. Jacob died on 21-12-1846 in Tricht, aged 70.
Note about Jacob: leeftijd bij overlijden in 1846 is 75 jaar, geboren 1771?
In alle aktes wordt gesproken van Jacob, alleen in zijn overlijden spreekt genlias (typefout?) over Willem. Alleen in die akte wordt een vader genoemd, Goossen. Het is waarschijnlijk, maar niet zeker dat dit dezelfde Goossen is als tr Neeltje Sterk.
Jacob married Cornelia den Ouden. Cornelia is a daughter of Rijk den Ouden and Martijntje de Weerd. She was baptised in 1780 in Asperen. Cornelia died on 03-04-1855 in Tricht, aged 74 or 75.
Children of Jacob and Cornelia:
1 Goosen (Goosse) van Zanten (Santen). He was baptised in 1805 in Asperen. Goosen died on 27-01-1828 in Arnhem, aged 22 or 23 (cause: elders overleden).
Occupation:
fuselier
2 Neeltje van Santen. She was baptised in 1808 in Buurmalsen. Neeltje died on 04-02-1894 in Buurmalsen, aged 85 or 86. Neeltje remained unmarried.
3 Rijk van Santen. He was baptised in 1810 in Buurmalsen. Rijk died on 13-10-1878 in Buurmalsen, aged 67 or 68.
4 Willem van Santen, born in 1814 in Buurmalsen. Willem died on 24-06-1830 in Buurmalsen, aged 15 or 16.
5 Martinus van Zanten, born in 1814 in Tricht. Follow XII-dn.
6 Cornelis van Santen, born in 05-1817 in Tricht. Cornelis died on 08-11-1817 in Tricht, aged 6 months.
7 Jacob van Santen, born in 08-1820 in Tricht. Jacob died on 31-01-1821 in Tricht, aged 5 months.
XI-as Gerrit van Zante (Zanten), son of Arie van Zante (see X-u) and Maria van Breemen. He was baptised on 29-01-1764 in Herwijnen. Gerrit died on 28-10-1838 in Herwijnen, aged 74.
Note about Gerrit: neef en nicht
Occupation:
schipper
At the age of 27, Gerrit married on 08-05-1791 in Herwijnen Hermijntje van Zante (Zanten), aged 23, after their intention to marry had been registered on 22-04-1791 in Herwijnen. See XI-an for personal details of Hermijntje.
Children of Gerrit and Hermijntje: see XI-an.
XI-at Neelke van Zanten, daughter of Arie van Zante (see X-u) and Maria van Breemen. She was baptised on 09-01-1766 in Herwijnen. Neelke died.
Note about Neelke: ook genoemd Neeltje Ariese van Zante
At the age of 22, Neelke married on 11-05-1788 in Herwijnen Gerrit van der Velde(n), aged 21 or 22, after their intention to marry had been registered on 18-04-1788 in Herwijnen. Gerrit was born in 1766 in Hellouw. Gerrit died on 02-02-1829 in Haaften, aged 62 or 63.
Children of Neelke and Gerrit:
1 Geertruij van der Velden, born on 13-09-1788 in Herwijnen. Follow XII-do.
2 Arie van der Velden. He was baptised on 16-01-1791 in Herwijnen. Arie died.
3 Jan van der Velde, born on 14-05-1793 in Herwijnen. Follow XII-dp.
4 Andries van der Velde, born on 02-09-1797 in Hellouw. Follow XII-dq.
5 Maria van der Velde, born on 30-04-1801 in Herwijnen. Follow XII-dr.
6 Elizabeth van der Velden. She was baptised on 28-10-1804 in Herwijnen. Elizabeth died.
XI-au Jantje Verweij was born in 1768 in Geldermalsen, daughter of Jacob Otto Verweij and Neeltje van Santen (see X-w). Jantje died.
(1) Before the age of 45, Jantje married before 1813 Willem Blok. Willem died before 1813.
(2) At the age of 44 or 45, Jantje married on 01-04-1813 in Geldermalsen Anthonij van Est, aged 59 or 60. Anthonij was born in 1753 in Buren, son of Baltus van Est and Roelofke van Dijk (Eck). Anthonij died. Anthonij was widower of Leena van Wijk (died before 1813), whom he married before 1813.
Occupation:
1813    landman
XI-av Hendrikus (Andries) Verweij was born on 24-10-1773 in Buurmalsen, son of Jacob Otto Verweij and Neeltje van Santen (see X-w). Hendrikus died.
Note about Hendrikus: tweelingbroer Andries
Occupation:
dagloner
(1) At the age of 24, Hendrikus married on 11-03-1798 in Opijnen Willemke van der Lee, aged 18, after their intention to marry had been registered on 23-02-1798 in Opijnen. Willemke was born on 28-03-1779 in Opijnen, daughter of Cornelis van der Lee and Geertje van Tusschenbroek. She was baptised on 04-04-1779 in Opijnen. Willemke died on 04-05-1821 in Opijnen, aged 42.
(2) At the age of 49, Hendrikus married on 30-08-1823 in Est en Opijnen Stijntje van Berchem, aged 31. Stijntje was born on 24-12-1791 in Opijnen, daughter of Goossen van Berghem and Catharina Maria Vonders. Stijntje died.
XI-aw Beeligje Coedam, daughter of Gerrit Gerritsz Coedam and Geertje van Santen (see X-x). Beeligje died after 1751.
Note about Beeligje: zie grondverkoop bij ouders, zie ook http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498, uit dit huwelijk 9 kinderen bekend
Beeligje married before 1751 Anthonij van Versendaal. Anthonij died.
XI-ax Johanna van Santen, daughter of Peter Jansz van Santen (see X-aa) and Metje Brienens van Beusichem. She was baptised on 11-08-1737 in Geldermalsen. Johanna died around 1765, aged about 28. At the age of 22, Johanna married on 30-03-1760 in Geldermalsen Jan van Gelder. Jan died after 1784.
Note about Jan: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen 1765 BmsNgt1667-1776, blz 17, weduwnaar Johanna van Santen, testament idem met Geerke Hol
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
XI-ay Jan Peterse van Zanten, son of Peter Jansz van Santen (see X-aa) and Metje Brienens van Beusichem. He was baptised on 29-03-1746 in Geldermalsen. Jan died after 1784, aged more than 38.
Note about Jan: Jan en zijn broer Brienen, trouwen de zusjes De Wit
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
At the age of 28, Jan married on 07-08-1774 in Geldermalsen Corsje de Wit, aged 26, after their intention to marry had been registered on 17-02-1774 in Geldermalsen. Corsje is a daughter of Jan de With and Cornelia van der Burgh (Verburg). She was baptised on 11-02-1748 in Geldermalsen. Corsje died.
Children of Jan and Corsje:
1 Pieter van Santen, born in 1775 in Geldermalsen. Follow XII-ds.
2 Jan van Zanten, born on 14-12-1778 in Geldermalsen. Follow XII-dt.
XI-az Brienen van Santen, son of Peter Jansz van Santen (see X-aa) and Metje Brienens van Beusichem. He was baptised on 24-08-1749 in Geldermalsen. Brienen died.
Note about Brienen: relatie ?? met Brienen van Zanten tr Commerijntje Huijgen
Brienen en zijn broer Jan, trouwen de zusjes De Wit
Brienen married Gerritje de Wit. Gerritje was born on 08-07-1742 in Geldermalsen, daughter of Jan de With and Cornelia van der Burgh (Verburg). Gerritje died.
Note about Gerritje: komt voor op http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00007.htm
XI-ba Dirk van Santen (Zanten), son of Peter Jansz van Santen (see X-aa) and Metje Brienens van Beusichem. He was baptised on 29-06-1754 in Geldermalsen. Dirk died on 15-03-1843 at 05:00 in Geldermalsen, aged 88. The death was registered on 16-03-1843.
Note about Dirk: ook genoemd van Zanten
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
At the age of 27, Dirk married on 17-02-1782 in Geldermalsen Jenneke van Buuren (Buren, Bueren), aged 25, after their intention to marry had been registered on 25-01-1782 in Geldermalsen. Jenneke was born on 28-11-1756 in Beusichem, daughter of Velten van Buuren and Maria van Kuilenburg. She was baptised on 28-11-1756 in Beusichem. Jenneke died on 12-05-1823 in Geldermalsen, aged 66.
Children of Dirk and Jenneke:
1 Peter van Zanten, born on 05-07-1782 in Geldermalsen. He was baptised on 07-07-1782 in Geldermalsen. Peter died.
2 Aart (Arend) van Santen (Zanten), born on 29-12-1784 in Geldermalsen. Follow XII-du.
3 Johannis van Santen, born on 26-02-1787 in Geldermalsen. Follow XII-dv.
4 Metje van Zanten, born on 13-03-1788 in Geldermalsen. She was baptised on 16-03-1788 in Geldermalsen. Metje died before 09-04-1791, aged less than 3.
5 Adrianus van Santen (Zanten), born on 13-05-1788 in Geldermalsen. Follow XII-dw.
6 Dirk van Santen. He was baptised on 07-12-1789 in Geldermalsen. Dirk died on 07-12-1797 in Geldermalsen, aged 8.
7 Metje van Zanten (Santen), born on 09-04-1791 in Geldermalsen. Follow XII-dx.
8 Willemijntje van Zanten (Santen), born on 28-11-1793 in Geldermalsen. Follow XII-dy.
9 Dirk Willem van Santen, born on 18-11-1797 in Geldermalsen. He was baptised on 26-11-1797 in Geldermalsen. Dirk died on 07-12-1797 in Geldermalsen, aged 19 days.
XI-bb Roelofje van Zanten was born in Echteld, daughter of Roelof van Santen (Zanten) (see X-ab) and Anna Maria van Hees. Roelofje died. She was buried on 17-10-1766 in Rotterdam.
Note about Roelofje: Roelofje als dochter toegevoegd ivm vernoeming en doopgetuigen, zij is geboren te Echteld, derhalve vraagteken (bij overlijden vader staat dat hij twee kinderen achterlaat, zij zou de derde zijn)
overledene liet na 2 minderjarige kinderen
Roelofje married on 28-03-1751 in Rotterdam Jan Dirk Kasseling, after their intention to marry had been registered on 14-03-1751 in Rotterdam. Jan was born in Osnabruck-Duitsland. Jan died.
Children of Roelofje and Jan:
1 Maria Kasling. She was baptised on 13-07-1751 in Rotterdam. Maria died before 1754, aged less than 3.
2 Gerhardus Kasseling. He was baptised on 12-07-1752 in Rotterdam. Gerhardus died.
3 Maria Kasseling. She was baptised on 06-08-1754 in Rotterdam. Maria died before 1756, aged less than 2.
4 Maria Kasseling. She was baptised on 09-05-1756 in Rotterdam. Maria died.
5 Dirkie Kasseling. She was baptised on 10-02-1760 in Rotterdam. Dirkie died.
XI-bc Geertruij van Zanten, daughter of Roelof van Santen (Zanten) (see X-ab) and Anna Maria van Hees. She was baptised on 01-03-1731 in Rotterdam. Geertruij died. At the age of 21, Geertruij married on 23-11-1752 in Rotterdam Jan van Hoek Junior, after their intention to marry had been registered on 05-11-1752 in Rotterdam. Jan was born in Rotterdam. Jan died.
Children of Geertruij and Jan:
1 Jannetie van Hoek Junior. She was baptised on 06-09-1753 in Rotterdam. Jannetie died.
2 Roeloff van Hoek Junior. He was baptised on 18-09-1757 in Rotterdam. Roeloff died.
XI-bd Cornelia van Zanten, daughter of Roelof van Santen (Zanten) (see X-ab) and Anna Maria van Hees. She was baptised on 17-11-1740 in Rotterdam. Cornelia died aged 59. She was buried on 12-07-1800 in Rotterdam.
Note about Cornelia: overledene liet na 2 minderjarige erfgenamen
At the age of 21, Cornelia married on 12-08-1762 in Rotterdam Huijbert van Os, after their intention to marry had been registered on 25-07-1762 in Rotterdam. Huijbert was born in Rumpt. Huijbert died. He was buried on 12-04-1790 in Rotterdam.
Note about Huijbert: liet 1 meerderjarig kind na
Occupation:
1790    zakkendrager
Children of Cornelia and Huijbert:
1 Roelof van Os, baptised on 15-03-1763 in Rotterdam. Follow XII-dz.
2 Anna Maria van Os. She was baptised on 06-12-1767 in Rotterdam. Anna died before 1774, aged less than 7.
3 Anna Maria van Os. She was baptised on 13-02-1774 in Rotterdam. Anna died.
XI-be Grietje van Os, daughter of Philip van Os and Huijbertje van Santen (see X-ac). She was baptised on 07-09-1732 in Rumpt. Grietje died.
Note about Grietje: ook genoemd Gergje van Os
At the age of 21, Grietje married on 01-03-1754 in Deijl Lammert van Herwaarden, aged 29. Lammert is a son of Gerrit Evertse van Herwaarden and Grietje Hendricks Prickel. He was baptised on 14-05-1724 in Deil. Lammert died.
XI-bf Adriana van Ochten, daughter of Dirk van Ochten and Geertrui van Zanten (see X-ad). She was baptised on 03-10-1751 in Asperen. Adriana died on 07-05-1840 in Den Haag, aged 88. At the age of 3, Adriana married on 02-04-1755 in Den Haag Coenraad Schmidt. Coenraad was born in Langsdorf-Hessen-Duitsland. Coenraad died on 30-04-1825 in Den Haag.
Child of Adriana and Coenraad:
1 Martinus Smit, baptised on 23-05-1784 in Den Haag. Follow XII-ea.
XII-a Geertrui van Santen (Zanten) was born on 25-02-1776 in Buren, daughter of Maasen van Santen (see XI-b) and Jannetje Vos. Geertrui died on 11-07-1852 at 01:00 in Maurik, aged 76. At the age of 31, Geertrui married on 09-08-1807 in Zoelen Martinus (den) Ambtman, aged 34. Martinus was born on 12-01-1773 in Zoelen, son of Dirk Janse Amptman and Pieternel (Petertje) van den Heijden. He was baptised on 19-01-1773 in Zoelen. Martinus died on 25-01-1847 at 16:00 in Zoelen, aged 74.
Note about Martinus: kon niet schrijven
Occupation:
dagloner, arbeider
Child of Geertrui from an unknown relationship:
1 Maas van Zanten, born on 31-03-1798 in Buren. Follow XIII-a.
Children of Geertrui and Martinus:
2 Dirkje Ambtman, baptised on 09-12-1807 in Zoelen. Follow XIII-b.
3 Jannigje Ambtman, baptised on 03-06-1810 in Zoelen. Follow XIII-c.
4 Peter Jan den Ambtman, born on 20-08-1812 in Zoelen. Follow XIII-d.
5 Hendrikus Martinus (den) Ambtman, born on 12-12-1814 in Zoelen. Follow XIII-e.
6 Willem Ambtman, born on 26-02-1817 in Zoelen. Follow XIII-f.
XII-b Aart van Santen (Zanten) was born on 16-01-1782 in Buren, son of Maasen van Santen (see XI-b) and Jannetje Vos. Aart died on 30-07-1857 in Kapel-Avezaath (Zoelen), aged 75.
Function:
dienstknecht, arbeider
At about the age of 33, Aart married around 1815 Eijke van Maurik (Mourik), aged about 31. Eijke was born on 05-06-1784 in Meteren, daughter of Cornelis van Maurik (Mourik, Mourick) and Catharina van Hattum. She was baptised on 13-06-1784 in Meteren. Eijke died on 21-11-1852 in Kapel-Avezaath (Zoelen), aged 68.
Note about Eijke: ook genoemd Ijda, Ida, Eida
Children of Aart and Eijke:
1 Maas van Santen, born on 02-02-1815 in Kapel-Avezaath. Follow XIII-g.
2 Abraham van Santen, born on 15-05-1818 in Zoelen. Follow XIII-h.
3 Elisabeth Catharina van Santen, born on 16-08-1821 in Kapel-Avezaath. Elisabeth died.
4 Arien van Zanten, born in 1824 in Avezaath. Follow XIII-i.
5 Janna van Zanten (Santen), born on 10-06-1828 in Avezaath. Follow XIII-j.
XII-c Abraham van Santen, son of Maasen van Santen (see XI-b) and Jannetje Vos. He was baptised on 06-03-1785 in Buren. Abraham died on 05-11-1865 at 12:00 in Utrecht, aged 80. The death was registered on 06-11-1865.
Occupations:
1823    ritmeester bij het regiment Lauiers 1810
1865    gepensioneerd luitenant kolonel
At the age of 26, Abraham married on 05-06-1811 in Leiden Elizabeth Broekhuijsen, aged 27 or 28. Elizabeth was born in 1783 in Buurmalsen, daughter of Christiaan (Janus) Broekhuijzen (Broekhuisen, Broekhuizen) and Neeltje de (| van der) Graaf. Elizabeth died on 01-05-1869 at 21:00 in Utrecht, aged 85 or 86. The death was registered on 03-05-1869.
Children of Abraham and Elizabeth:
1 Johanna Neeltje van Santen, born on 26-03-1815 in Den Haag. Johanna died on 14-05-1884 at 02:30 in Utrecht, aged 69. The death was registered on 15-05-1884.
2 Christaan van Santen, born in 1819 in Haarlem. Christaan died on 28-03-1865 at 03:00 in Utrecht, aged 45 or 46. The death was registered on 29-03-1865. Christaan remained unmarried.
Occupation:
1865    rijksambtenaar
3 Alida Ida Geertruida van Santen, born in 1823 in Mechelen-België. Alida died on 28-03-1876 at 07:00 in Utrecht, aged 52 or 53. The death was registered on 29-03-1876. Alida remained unmarried.
4 Everdina Elisabeth Jacoba van Santen, born on 28-09-1823 in Zaltbommel. Everdina died.
5 Hermina Diderica Johanna van Santen, born in 1826 in Utrecht. Hermina died on 09-05-1827 in Tiel, aged 0 or 1.
XII-d Hendrik van Utrecht (Uitert), son of Krijn van Utrecht (Uitert) and Aartje van Santen (Zanten) (see XI-c). He was baptised on 31-10-1779 in Beusichem. Hendrik died on 10-10-1833 in Beusichem, aged 53. The death was registered on 11-10-1833.
Note about Hendrik: volgens overlijdensakte 48 jaar, conform doopakte derhalve 53 jaar geworden
Occupation:
1833    werkman
(1) Hendrik married Elisabeth Huisman. Elisabeth is a daughter of Martinus Huisman and Jenneke van Uitert. She was baptised in Culemborg. Elisabeth died on 29-12-1814 in Beusichem. The death was registered on 30-12-1814.
(2) At the age of 35, Hendrik married on 15-02-1815 in Beusichem Merrigje Peterse, aged 30. See XII-h for personal details of Merrigje.
XII-e Jacob Hendrik van Utrecht was born on 10-02-1782 in Beusichem, son of Krijn van Utrecht (Uitert) and Aartje van Santen (Zanten) (see XI-c). Jacob died in 1811 in Beusichem, aged 28 or 29. Jacob married Hendrica van Dalen. Hendrica died.
XII-f Willem van Utrecht (Uitert) was born on 17-05-1787 in Beusichem, son of Krijn van Utrecht (Uitert) and Aartje van Santen (Zanten) (see XI-c). Willem died.
Occupation:
bouwmeester
At the age of 26, Willem married on 02-06-1813 in Zoelen Jantje van Dooijeweerd, aged 23. Jantje is a daughter of Steven van Dooijeweerd and Aaltje van Dooijeweerd. She was baptised on 26-05-1790 in Wadenoijen. Jantje died.
XII-g Aalbert van Utrecht (Uijtert) (Uijter) was born on 21-01-1794 in Beusichem, son of Krijn van Utrecht (Uitert) and Aartje van Santen (Zanten) (see XI-c). He was baptised on 26-01-1794 in Beusichem. Aalbert died on 26-05-1860 in Beusichem, aged 66. The death was registered on 29-05-1860.
Note about Aalbert: bij huwelijk met hermina verweij staat albert als kind van aartje van santen en aalbert van utrecht,
bij huwelijk met maaijke de braaff en bij overlijden staat hij als kind van aartje van santen en krijn van uijtert
Occupations:
1828    veldschutter
1860    landman
(1) At the age of 25, Aalbert married on 03-12-1819 in Beusichem Maaijke de Braaff, aged 22 or 23. Maaijke was born in 1796 in Beusichem, daughter of Klaas de Braaff and Klasientje Kivit. Maaijke died in 09-1826 in Beusichem, aged 29 or 30.
Occupation:
werkman
(2) At the age of 34, Aalbert married on 23-05-1828 in Beusichem Hermina Verweij, aged 42. Hermina was born on 05-02-1786 in Asch, daughter of Gerrit Verweij and Neeltje van Tricht. Hermina died before 1860, aged less than 74.
XII-h Merrigje Peterse, daughter of Jacob Gielen Petersz and Willemijntje van Santen (see XI-d). She was baptised on 17-10-1784 in Zoelmond. Merrigje died on 01-10-1850 in Beusichem, aged 65. The death was registered on 01-10-1850.
Note about Merrigje: bruid en bruidegom zijn neef en nicht van elkaar
Occupation:
boerenmeid
At the age of 30, Merrigje married on 15-02-1815 in Beusichem Hendrik van Utrecht (Uitert), aged 35. See XII-d for personal details of Hendrik.
XII-i Anthonie Petersse, son of Jacob Gielen Petersz and Willemijntje van Santen (see XI-d). He was baptised on 22-01-1786 in Zoelmond. Anthonie died on 27-02-1816 in Beusichem, aged 30. The death was registered on 28-02-1816. Anthonie married Pieternel van Schaik. Pieternel died.
XII-j Arnoldus Peterse, son of Jacob Gielen Petersz and Willemijntje van Santen (see XI-d). He was baptised on 22-05-1791 in Zoelmond. Arnoldus died.
Occupation:
1815    werkman
At the age of 24, Arnoldus married on 24-11-1815 in Beusichem Wilhelmina Groeben. Wilhelmina was born in Voorthuizen, daughter of Wilhelmina Groeben. Wilhelmina died.
XII-k Gijsbert (Lijbbartus) Peterse (Peetersz), son of Jacob Gielen Petersz and Willemijntje van Santen (see XI-d). He was baptised on 07-07-1793 in Zoelmond. Gijsbert died on 03-01-1864 in Nijmegen, aged 70.
Occupations:
militair, gepensioneerd adjudant
werkman
At the age of 27, Gijsbert married on 16-11-1820 in Nijmegen Elisabeth Meuleman, aged 22. Elisabeth was born on 10-10-1798 in Nijmegen, daughter of Michael Meuleman and Elisabetha Derksen. Elisabeth died after 1864, aged more than 66.
Occupation:
dienstmaagd
XII-l Willem Petersz, son of Jacob Gielen Petersz and Willemijntje van Santen (see XI-d). He was baptised on 21-02-1796 in Zoelmond. Willem died.
Occupation:
1821    werkman
At the age of 24, Willem married on 27-01-1821 in Beusichem Dirkje de Wit, aged 21 or 22. Dirkje was born in 1799 in Tricht, daughter of Peter de Wit and Petronella Verweij. Dirkje died. Dirkje married Henricus Bloemendaal (born 1803) on 27-07-1836 in Utrecht.
Occupation:
1821    dienstmeid
XII-m Neeltje van de Water was born on 13-02-1794 in Tricht, daughter of Dirk van de Water and Antonia (Tonia) van Santen (Zanten) (see XI-e). She was baptised in Buurmalsen. Neeltje died on 21-05-1879 in Tricht, aged 85. At the age of 26, Neeltje married on 26-11-1820 in Buurmalsen Dirk van Hemert, aged 30 or 31. Dirk was born in 1789 in Buurmalsen, son of Metje van Hemert. Dirk died before 1879, aged less than 90.
XII-n Johannes van de Water, son of Dirk van de Water and Antonia (Tonia) van Santen (Zanten) (see XI-e). He was baptised on 24-10-1801 in Tricht. Johannes died on 06-04-1871 in Tricht, aged 69.
Note about Johannes: meerdere kinderen, zie genlias
Occupation:
Watermolenaar
(1) At the age of 22, Johannes married on 21-08-1824 in Buurmalsen Petronella van Dijk, aged 24. Petronella is a daughter of Melis van Dijk and Henderijntje Schoordijk. She was baptised on 18-04-1800 in Tricht. Petronella died before 1839, aged less than 39.
(2) At the age of 38, Johannes married on 14-11-1839 in Buurmalsen Aaltje van Kuilenburg, aged 28. Aaltje was born on 15-10-1811 in Deil. Aaltje died before 1871, aged less than 60.
Child of Johannes and Petronella:
1 Dirk van de Water, born on 04-12-1825 in Buurmalsen. Follow XIII-k.
Children of Johannes and Aaltje:
2 Anthonia Johanna van de Water, born on 20-09-1841 in Buurmalsen. Follow XIII-l.
3 Hermina van de Water, born on 06-03-1845 in Buurmalsen. Follow XIII-m.
4 Arnoldus van de Water, born on 17-02-1849 in Buurmalsen. Arnoldus died on 15-02-1922 in Buurmalsen, aged 72.
5 Melis van de Water, born on 26-07-1852 in Buurmalsen. Melis died on 15-08-1891 in Buurmalsen, aged 39.
6 Wilhelmina Pieternella van de Water, born on 16-07-1855 in Beesd. Wilhelmina died.
XII-o Johanna (Magdelina) van Santen was born on 13-07-1797 in Beusichem, daughter of Albertus van Santen (see XI-f) and Johanna (Antje) van Asch. She was baptised on 16-07-1797 in Beusichem. Johanna died on 16-03-1880 in Beusichem, aged 82. The death was registered on 16-03-1880.
Note about Johanna: in overlijdensakte van dochter elisabeth 1849 staan alle namen genoemd als van zanten
Occupation:
1854    landbouwster
At the age of 25, Johanna married on 27-07-1822 in Beusichem Anthonij (Anthonie) van Santen, aged 23. See XII-ab for personal details of Anthonie.
Children of Johanna and Anthonie:
1 Jan van Santen, born on 15-09-1822 in Beusichem. He was baptised on 29-09-1822 in Beusichem. Jan died on 13-10-1822 in Beusichem, aged 28 days. The death was registered on 14-10-1822.
2 Maaijke van Santen, born on 12-11-1823 in Beusichem. Follow XIII-n.
3 Johannes van Santen, born on 28-10-1826 in Beusichem. He was baptised on 29-10-1826 in Beusichem. Johannes died on 05-10-1854 at 07:00 in Beusichem, aged 27. The death was registered on 05-10-1854. Johannes remained unmarried.
Occupation:
1854    landbouwer
4 Jan van Santen, born on 09-08-1829 in Beusichem. Follow XIII-o.
5 Aalbert van Santen, born on 13-07-1833 in Beusichem. Follow XIII-p.
6 Elisabeth van Santen, born on 02-09-1835 in Beusichem. Elisabeth died on 18-04-1849 in Beusichem, aged 13. The death was registered on 19-04-1849.
7 Anthonij van Santen, born on 11-01-1839 in Beusichem. Follow XIII-q.
XII-p Willemijntje (Willemina) van Santen was born on 14-03-1801 in Beusichem, daughter of Albertus van Santen (see XI-f) and Johanna (Antje) van Asch. She was baptised on 15-03-1801 in Beusichem. Willemina died on 12-06-1866 at 11:00 in Utrecht, aged 65. The death was registered on 13-06-1866.
Note about Willemina: tweeling samen met zusje Gerrigje
Willemijntje is ongehuwd moeder tijdens geboorte Aalbert en Willem. later 2x getrouwd.
naam in geboorteakte is Willemijntje; ook genoemd Willemina
Mogelijke vader van Aalbert van Santen is Hendrik van de Waardt????
Willemijntje van Santen is bevallen van haar zoon Aalbert in de woning eigendom van en in aanwezigheid van Hendrik van de Waardt. Volgens de geboorteaangifte geeft híj (of wordt bedoeld de arts?) de naam van het kind en niet de moeder.
Ten tijde van deze geboorte(dec.1822) was Hendrik van de Waardt weduwnaar van zijn tweede echtgenote (sept.1820) en had minimaal twee kinderen uit zijn tweede huwelijk. In 1825 werd haar tweede zoon geboren en dan is Hendrik net gehuwd en woont Willemijntje in het huis van haar (gehuwde) achterneef Aalbert van Uitert en vertrekt ze naar Utrecht.Hendrik hertrouwde in 1825 (3e) en in 1830 (4e).
In Utrecht werd het overlijden van Willem (1826) aangegeven door Jacobus de Groot, waar zijn moeder Willemijntje later mee trouwde.
Willemijntje en haar zus Antonia komen van Beusichem naar Utrecht en trouwen daar beiden een echtgenoot De Groot
Occupations:
werkmeid
1826    naaister
(1) At the age of 26, Willemina married on 30-05-1827 in Utrecht Jacobus de Groot, aged 21. Jacobus is a son of Dirk de Groot and Petronella Verheul. He was baptised on 05-03-1806 in Utrecht. Jacobus died on 02-03-1833 in Utrecht, aged 26.
Occupation:
1827    pottenbakker, koopman
(2) At the age of 35, Willemina married on 13-04-1836 in Utrecht Pieter van Basten, aged 23. Pieter was born on 16-04-1812 at 17:00 in Utrecht, son of Christiaan van Basten and Johanna de Geest. The birth was registered on 20-04-1812. Pieter died on 29-10-1870 at 21:30 in Utrecht, aged 58. The death was registered on 31-10-1870. Pieter married Margaretha de Bruijn (1815-1871) on 06-05-1868 in Utrecht.
Note about Pieter: broer Willem betovergrootvader van Marco van Basten
Occupation:
1836    werkman
Children of Willemina from an unknown relationship:
1 Aalbert van Santen, born on 14-12-1822 in Beusichem. Follow XIII-r.
2 Willem van Santen, born on 23-06-1825 in Beusichem. Willem died on 26-10-1826 in Utrecht, aged 1.
Children of Willemina and Jacobus:
3 Johanna Petronella de Groot, born on 04-09-1827 in Utrecht. Follow XIII-s.
4 Dirk de Groot, born on 20-04-1830 in Utrecht. Follow XIII-t.
5 Jacobus de Groot, born in 1833 in Utrecht. Follow XIII-u.
Children of Willemina and Pieter:
6 van Basten, stillborn son, born on 27-08-1836 in Utrecht.
7 Christiaan Willebrordus van Basten, born in 1838 in Utrecht. Follow XIII-v.
8 Johannes van Basten, born in 1842 in Utrecht. Johannes died on 03-06-1842 in Utrecht, aged less than a year.
XII-q Gerrigje van Zanten was born on 14-03-1801 in Beusichem, daughter of Albertus van Santen (see XI-f) and Johanna (Antje) van Asch. She was baptised on 15-05-1801 in Beusichem. Gerrigje died on 14-05-1875 in Beusichem, aged 74. The death was registered on 15-05-1875.
Note about Gerrigje: tweelingzus van willemijntje
At the age of 24, Gerrigje married on 30-04-1825 in Beusichem Jan Struik, aged 45. Jan was born on 08-08-1779 in Beusichem, son of Frans Struik and Antonia van Asch. Jan died on 17-08-1841 in Beusichem, aged 62. The death was registered on 18-08-1841.
Occupation:
landman
Children of Gerrigje and Jan:
1 Anthonia Struik (van Santen), born on 03-11-1822 in Beusichem. Follow XIII-w.
2 Alida Struijk, born on 01-02-1826 in Beusichem. Follow XIII-x.
3 Hendrika Johanna Struik, born on 01-02-1826 in Beusichem. She was baptised on 05-02-1826 in Beusichem. Hendrika died on 05-03-1831 in Beusichem, aged 5. The death was registered on 05-03-1831.
Note about Hendrika: gedoopt in de kerk te Beusichem
4 Anna Struik, born on 18-06-1828 in Beusichem. She was baptised on 06-07-1828 in Beusichem. Anna died on 01-02-1904 in Beusichem, aged 75. The death was registered on 02-02-1904.
5 Johannes Struijk, born on 16-10-1830 in Beusichem. Johannes died on 20-06-1898 in Beusichem, aged 67. The death was registered on 21-06-1898.
Occupation:
1898    werkman
6 Johanna Struik, born on 16-10-1830 in Beusichem. She was baptised on 16-10-1830 in Beusichem. Johanna died.
7 Gerrit Jan Struik, born on 01-04-1837 in Beusichem. He was baptised on 01-04-1837 in Beusichem. Gerrit died on 19-12-1842 in Beusichem, aged 5. The death was registered on 20-12-1842.
XII-r Willem van Santen was born on 10-07-1804 in Beusichem, son of Albertus van Santen (see XI-f) and Johanna (Antje) van Asch. He was baptised on 12-07-1804 in Beusichem. Willem died on 09-02-1874 in Beusichem, aged 69.
Occupations:
1830    arbeider
1855    werkman
At the age of 26, Willem married on 24-11-1830 in Beusichem Anna van Santen, aged 26. See XII-bh for personal details of Anna.
Children of Willem and Anna:
1 Albert van Santen, born on 08-01-1831 in Beusichem. Follow XIII-y.
2 Jacoba Cornelia van Santen, born on 17-01-1833 in Beusichem. Follow XIII-z.
3 Johanna van Santen, born on 30-11-1834 in Beusichem. Follow XIII-aa.
4 Johanna (Anna) van Santen (Zanten), born on 01-12-1836 in Beusichem. Follow XIII-ab.
5 Wilhelmina Hendrica (Hendrica Wilhelmina) van Zanten, born on 16-01-1839 in Beusichem. She was baptised on 10-02-1839 in Beusichem. Wilhelmina died on 29-10-1840 in Beusichem, aged 1.
6 Dirkje van Santen, born on 09-04-1841 in Beusichem. She was baptised on 09-04-1841 in Beusichem. Dirkje died on 07-06-1846 in Beusichem, aged 5.
7 Wilhelmina van Santen, born on 25-07-1843 in Beusichem. Follow XIII-ac.
8 Jacob van Zanten, born on 28-03-1845. Jacob died on 27-08-1845 in Beusichem, aged 4 months.
9 Dirkje van Santen, born on 20-07-1848 in Beusichem. Follow XIII-ad.
10 Johanna Wilhelmina van Santen, born on 18-01-1852 in Beusichem. Johanna died.
XII-s Jacob Hendrik van Santen (Zanten) was born on 28-01-1809 in Beusichem, son of Albertus van Santen (see XI-f) and Johanna (Antje) van Asch. He was baptised on 19-02-1809 in Beusichem. Jacob died on 10-06-1879 in Beusichem, aged 70. The death was registered on 10-06-1879.
Note about Jacob: geschreven als Van Zanten tijdens 2e huwelijk
Occupation:
landman
(1) At the age of 33, Jacob married on 17-06-1842 in Beusichem Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk), aged 24. Cornelia was born on 23-09-1817 in Zoelmond, daughter of Aartje van Schaardijk (Scherdijk) (Schordijk). Cornelia died on 18-02-1851 in Beusichem, aged 33. The death was registered on 19-02-1851.
Note about Cornelia: op huwelijksakte staat Cornelia van Schuurdijk
op overlijdensakte staat Cornelia van Schaardijk
(2) At the age of 44, Jacob married on 04-11-1853 in Everdingen Beatriks den Hartog (Hertog), aged 24. Beatriks was born on 12-02-1829 in Everdingen, daughter of Arie den Hertog and Jannigje Pesselse. Beatriks died on 06-08-1868 in Beusichem, aged 39. The death was registered on 07-08-1868.
Children of Jacob and Cornelia:
1 Albert Johannes van Santen, born on 05-08-1842 in Beusichem. He was baptised on 05-08-1842 in Beusichem. Albert died.
2 Dirk van Santen, born on 21-12-1843 in Beusichem. Follow XIII-ae.
3 Gerdina Wilhelmina van Zanten, born on 15-11-1845 in Beusichem. Gerdina died on 12-01-1852 in Beusichem, aged 6. The death was registered on 12-01-1852.
4 Aartje van Zanten, born on 29-07-1850 in Beusichem. Follow XIII-af.
Children of Jacob and Beatriks:
5 Jannigje van Santen (Zanten), born in 1855 in Beusichem. Follow XIII-ag.
6 Gerdina Wilhelmina van Zanten, born in 04-1856 in Beusichem. Gerdina died on 30-12-1856 at 01:00 in Beusichem, aged 8 months. The death was registered on 30-12-1856.
7 Arie van Zanten, born on 29-04-1857 in Beusichem. Follow XIII-ah.
8 Gerdina Wilhelmina van Zanten, born on 23-04-1858 in Beusichem. She was baptised on 30-05-1858 in Beusichem. Gerdina died on 15-01-1860 in Beusichem, aged 1. The death was registered on 16-01-1860.
9 Jacob Hendrik van Zanten, born on 03-04-1860 in Beusichem. Follow XIII-ai.
10 Cornelis van Zanten, born in 1861 in Beusichem. Follow XIII-aj.
11 van Zanten, stillborn son, born on 25-04-1862 in Beusichem. The death was registered on 26-04-1862.
12 Gerdina Wilhelmina van Zanten, born on 23-05-1863 in Beusichem. Gerdina died on 15-07-1863 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 16-07-1863.
XII-t Antonia van Santen was born on 18-06-1811 at 11:00 in Beusichem, daughter of Albertus van Santen (see XI-f) and Johanna (Antje) van Asch. She was baptised on 30-06-1811 in Beusichem. Antonia died on 08-09-1891 at 08:30 in Utrecht, aged 80. The death was registered on 09-09-1891.
Occupation:
dienstbaar
At the age of 23, Antonia married on 19-11-1834 in Utrecht Johannis de Groot, aged 18. Johannis was born on 19-10-1816 at 11:30 in Utrecht, son of Jacobus de Groot and Aletta van den Raad. Johannis died on 11-10-1879 at 18:00 in Utrecht, aged 62.
Occupation:
leerlooijer
Children of Antonia and Johannis:
1 Albertus de Groot, born on 14-11-1837 in Utrecht. Follow XIII-ak.
2 Aletta Sophia de Groot, born in 1840 in Utrecht. Aletta died on 31-08-1911 in Utrecht, aged 70 or 71.
3 Anthonius Cornelis de Groot, born in 1843 in Utrecht. Anthonius died on 08-11-1848 in Utrecht, aged 4 or 5.
4 Antonia de Groot, born in 1856 in Utrecht. Antonia died on 02-04-1856 in Utrecht, aged less than a year.
5 Elisabeth de Groot, born in 10-1846 in Utrecht. Elisabeth died on 11-02-1847 in Utrecht, aged 4 months.
Note about Elisabeth: Tweeling met Johanna
6 Elisabeth de Groot, born in 1848 in Utrecht. Elisabeth died on 30-06-1916 in Utrecht, aged 67 or 68.
7 Jacobus de Groot, born in 1836 in Utrecht. Jacobus died on 03-11-1848 at 18:00 in Utrecht, aged 11 or 12.
8 Jacobus de Groot, born in 1851 in Utrecht. Follow XIII-am.
9 Johanna de Groot, born in 10-1846 in Utrecht. Johanna died on 07-02-1847 in Utrecht, aged 4 months.
Note about Johanna: Tweeling met Elisabeth
10 Johannes Antonie de Groot, born in 1842 in Utrecht. Follow XIII-al.
XII-u Cornelia Vogelpoel was born in Beusichem, daughter of Willem Vogelpoel and Kûnera van Santen (see XI-g). She was baptised on 07-08-1794 in Beusichem. Cornelia died on 02-03-1880 in Beusichem, aged 85. At the age of 21, Cornelia married on 01-12-1815 in Beusichem Dirk Stevense van der Lingen, aged 37. Dirk was born on 12-11-1778 in Beusichem, son of Steven Dirksen van der Lingen and Aresia Christina van Spall. Dirk died on 04-02-1863 in Beusichem, aged 84. Dirk was widower of Johanna Struik (Struijk) (1775-1813), whom he married before 1805.
Occupations:
1815    bouwman
1863    landman
Children of Cornelia and Dirk:
1 Wilhelmina van der Lingen, born in 1817 in Zoelmond. Follow XIII-an.
2 Kunera Johanna van der Lingen, born on 26-03-1820 in Beusichem. Follow XIII-ao.
3 Willem van der Lingen, born on 15-02-1825 in Beusichem. Follow XIII-ap.
XII-v Johanna Machtalina Vogelpoel was born on 31-07-1796 in Beusichem, daughter of Willem Vogelpoel and Kûnera van Santen (see XI-g). She was baptised on 31-07-1796 in Beusichem. Johanna died on 06-04-1862 in Ravenswaaij, aged 65. At the age of 20, Johanna married on 05-10-1816 in Beusichem Hermanus van der Louw (Schouw), aged 19 or 20. Hermanus was born in 1796 in Utrecht, son of Peter van der Louw and Seijgje de Kruijff. Hermanus died before 1862, aged less than 66.
Note about Hermanus: komt voor met aansluitingen K. Kooij: http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00003.htm
Occupation:
1816    koetsier
XII-w Dirk (Derk) Vogelpoel was born on 14-01-1804 in Beusichem, son of Willem Vogelpoel and Kûnera van Santen (see XI-g). He was baptised on 22-01-1804 in Beusichem. Derk died on 17-04-1834 in Beusichem, aged 30. The death was registered on 18-04-1834.
Occupations:
1804    landman
1834    werkman
At the age of 24, Derk married on 02-05-1828 in Beusichem Aartje Schaardijk, aged 32 or 33. Aartje was born in 1795 in Zoelmond, daughter of Cornelis Schaardijk and Jannetje van den Berg. Aartje died.
Children of Derk and Aartje:
1 Willem Vogelpoel, born on 22-10-1827 in Beusichem. Willem died on 17-11-1854 in Beusichem, aged 27. The death was registered on 18-11-1854.
Occupation:
1854    dienstknecht
2 Antonie Vogelpoel, born in 1833. Antonie died.
XII-x Willem Vogelpoel was born on 15-01-1806 in Beusichem, son of Willem Vogelpoel and Kûnera van Santen (see XI-g). He was baptised on 19-02-1806 in Beusichem. Willem died on 31-08-1881 in Beusichem, aged 75. The death was registered on 01-09-1881.
Occupations:
1836    landman
1860    wegwerker
1881    arbeider
At the age of 30, Willem married on 10-06-1836 in Beusichem Jantje (Jannigje) van Essen, aged 18. See XII-bp for personal details of Jannigje.
Children of Willem and Jannigje:
1 Kuinera Vogelpoel, born in 1838 in Beusichem. Follow XIII-aq.
2 Johannes Willem Vogelpoel, born on 07-04-1840 in Beusichem. Johannes died on 13-01-1849 in Beusichem, aged 8. The death was registered on 13-01-1849.
3 Willem Dirk Vogelpoel, born on 26-09-1842 in Beusichem. Willem died on 05-12-1863 in Beusichem, aged 21. The death was registered on 05-12-1863.
4 Huibert Jacob Vogelpoel, born on 24-04-1845 in Beusichem. Huibert died on 08-08-1848 in Beusichem, aged 3. The death was registered on 08-08-1848.
5 Johannes Willem Vogelpoel, born on 20-02-1852 in Beusichem. Johannes died on 01-05-1860 in Beusichem, aged 8. The death was registered on 02-05-1860.
6 Willemijntje Vogelpoel, born in 1856 in Beusichem. Follow XIII-ar.
7 Willem Vogelpoel, born in 1858 in Beusichem. Follow XIII-as.
XII-y Antonia Prijs was born on 25-10-1806 in Beusichem, daughter of Johannis Prijs and Sara (Clara) van Santen (Zanten) (see XI-h). She was baptised on 02-11-1806 in Beusichem. Antonia died on 13-10-1883 in Est en Opijnen, aged 76. The death was registered on 15-10-1883.
(1) At the age of 18, Antonia married on 25-08-1825 in Beusichem Anthoni Jansen (Janssen), aged 32 or 33. Anthoni was born in 1792 in Ewijk. Anthoni died before 06-03-1861, aged less than 69. Anthoni married Geertje Kleijn after 1825.
Note about Anthoni: ook genoemd Anthonij
Occupations:
boerenknecht
werkman
(2) At the age of 54, Antonia married on 06-03-1861 in Beusichem Willem van Buuren, aged 58 or 59. Willem was born in 1802 in Buren, son of Harmen van Buuren and Meggelina van Duuren. He was baptised on 15-04-1802 in Buren. Willem died on 26-11-1880 in Beusichem, aged 77 or 78. The death was registered on 27-11-1880.
Children of Antonia and Anthoni:
1 Johanna Magdalena Janssen, born in 1828 in Beusichem. Follow XIII-at.
2 Johannes Jansen, born on 20-02-1840 in Beusichem. He was baptised on 20-02-1840 in Beusichem. Johannes died.
XII-z Elisabeth van Santen was born on 28-07-1793 in Beusichem, daughter of Jan van Santen (see XI-i) and Maaijke de Jong. Elisabeth died on 18-12-1848 in Rijswijk (Maurik), aged 55.
Note about Elisabeth: ook genoemd van Zanten
At the age of 19, Elisabeth married on 27-02-1813 in Beusichem Willem van Schoordijk, aged 30 or 31. Willem was born in 1782 in Maurik, son of Rijk van Schoordijk and Neeltje van Meerten. Willem died on 10-07-1848 in Rijswijk (Maurik), aged 65 or 66.
Occupation:
planter
Children of Elisabeth and Willem:
1 Rijk van Schoordijk, born in 1814 in Beusichem. Follow XIII-au.
2 Neeltje van Schoordijk, born in 1816. Follow XIII-av.
3 Maaike van Schoordijk, born in 1819 in Maurik. Follow XIII-aw.
4 Jannigje van Schoordijk, born on 23-03-1821 in Rijswijk. Jannigje died on 01-06-1823 in Rijswijk, aged 2.
5 Jan van Schoordijk, born on 09-10-1823 in Rijswijk. Jan died on 13-04-1824 in Rijswijk, aged 6 months.
6 Jannigje van Schoor(dijk), born on 28-04-1825 in Rijswijk-Maurik. Follow XIII-ax.
7 Elisabeth van Schoordijk, born on 21-05-1829 in Rijswijk. Elisabeth died on 22-10-1829 in Rijswijk, aged 5 months.
8 Elisabeth van Schoordijk, born on 10-12-1830 in Maurik. Follow XIII-ay.
XII-aa Maria van Santen was born on 02-03-1796 in Beusichem, daughter of Jan van Santen (see XI-i) and Maaijke de Jong. She was baptised on 06-03-1796 in Beusichem. Maria died on 01-07-1856 in Leerdam, aged 60.
Note about Maria: ook genoemd van Zanten
Occupation:
dienstmeid
At the age of 31, Maria married on 18-04-1827 in Culemborg Egbert (Bart) van Elferen, aged 25 or 26. Bart was born in 1801 in Driel, son of Sebastiaan van Elferen and Hendrina Peters. Bart died on 05-05-1874 in Leerdam, aged 72 or 73.
Occupation:
arbeider
Children of Maria and Bart:
1 van Elferen, stillborn daughter, born on 08-12-1827 in Culemborg. The death was registered on 10-12-1827. She remained unmarried.
2 Hendrika van Elferen, born in 1829 in Culemborg. Follow XIII-az.
3 Bastiaan van Elferen, born in 03-1833 in Culemborg. Bastiaan died on 18-06-1833 in Culemborg, aged 3 months.
4 Maaike van Elferen, born in 1834. Maaike died on 20-07-1849 in Leerdam, aged 14 or 15.
5 Egbarta van Elferen, born in 1837. Egbarta died on 24-08-1849 in Leerdam, aged 11 or 12.
6 Adriana van Elferen, born in 1839 in Culemborg. Adriana died.
Note about Adriana: tr 19-08-1865 te Leerdam met Gobel van Stenis, zie genlias
7 Cornelia Alida van Elteren, born on 27-12-1842 in Leerdam. Cornelia died.
Note about Cornelia: op geboorteakte staat naam vader als Elteren
XII-ab Anthonij (Anthonie) van Santen was born on 08-06-1799 in Beusichem, son of Jan van Santen (see XI-i) and Maaijke de Jong. He was baptised on 16-06-1799 in Beusichem. Anthonie died on 30-05-1854 at 05:00 in Beusichem, aged 54. The death was registered on 30-05-1854.
Note about Anthonie: op overlijdensakte dochter elisabeth 1849 staan de namen genoemd als van zanten
Occupations:
landman
werkman
1854    landbouwer
At the age of 23, Anthonie married on 27-07-1822 in Beusichem Johanna (Magdelina) van Santen, aged 25. See XII-o for personal details of Johanna.
Children of Anthonie and Johanna: see XII-o.
XII-ac Adrianus van Santen was born on 10-08-1802 in Beusichem, son of Jan van Santen (see XI-i) and Maaijke de Jong. He was baptised on 15-08-1802 in Beusichem. Adrianus died after 1859, aged more than 57.
Note about Adrianus: ook genoemd van Zanten
At the age of 26, Adrianus married on 03-07-1829 in Schalkwijk Elizabeth den Boer, aged 29 or 30. Elizabeth was born in 1799 in Leerdam, daughter of Gerrit den Boer and Aaltje de Vos. Elizabeth died on 06-08-1859 in Everdingen, aged 59 or 60.
Note about Elizabeth: bij huwelijk geboren ca 1801, bij overlijden geb ca 1799
Children of Adrianus and Elizabeth:
1 Aaltje van Zanten, born on 14-05-1831 in Everdingen. Aaltje died on 25-04-1833 in Everdingen, aged 1.
2 Gerrit van Santen, born on 08-06-1834 in Everdingen. Gerrit died on 14-06-1877 in Culemborg, aged 43.
3 Aaltje van Santen, born on 13-08-1838 in Everdingen. Aaltje died on 08-02-1840 in Everdingen, aged 1.
4 Jan van Zanten, born on 20-06-1841 in Everdingen. Jan died.
XII-ad Gerrit Antonie Udo was born on 08-02-1795 in Erichem, son of Jan Udo and Aaltje van Santen (Zanten) (see XI-j). He was baptised on 19-04-1795 in Erichem. Gerrit died on 27-11-1865 in Leiden, aged 70. At the age of 39, Gerrit married on 13-11-1834 in Leiden Wilhelmina Frederica Sophia Heijman (Heijmans), aged 37, after their intention to marry had been registered on 31-10-1834 in Leiden. Wilhelmina is a daughter of Leonard Heijman and Sophia Roelofs. She was baptised on 27-11-1796 in Leiden. Wilhelmina died.
Children of Gerrit and Wilhelmina:
1 Willem Frederik Udo, born on 04-06-1833 in Leiden. Willem died.
2 Martinus Antonie Udo, born on 22-08-1835 in Leiden. Martinus died.
3 Susanne Udo, born on 14-10-1838 in Leiden. Follow XIII-ba.
XII-ae Antonij Udo was born on 10-08-1798 in Beusichem, son of Jan Udo and Aaltje van Santen (Zanten) (see XI-j). He was baptised on 12-08-1798 in Beusichem. Antonij died on 02-06-1876 in Beusichem, aged 77. The death was registered on 03-06-1876.
Occupations:
lompensorteerder
1876    arbeider
At the age of 24, Antonij married on 23-07-1823 in Beusichem Willemke van Kuilenburg (van Beugen), aged 21. Willemke is a daughter of Antonia (Aalbertje) van Kuilenburg. She was baptised on 11-02-1802 in Lienden. Willemke died on 27-11-1889 in Beusichem, aged 87.
Note about Willemke: geschreven als Kuilenburg en Kuilenborg
Bron V. Brans: erkend door Johannes van Beugen als weduwnaar van Antonia van Kuilenburg tijdens het huwelijk van Willemke in 1823
Occupation:
fruitverkoopster
Children of Antonij and Willemke:
1 Jannigje Antonia Udo, born on 30-07-1823 in Beusichem. Follow XIII-bb.
2 Johannes Udo, born on 27-01-1826 in Beusichem. Follow XIII-bc.
3 Maria Udo, born on 16-10-1829 in Beusichem. Maria died on 19-10-1829 in Beusichem, aged 3 days.
4 Jan Udo, born on 04-09-1830 in Beusichem. Follow XIII-bd.
5 Antonia Udo, born on 31-01-1833 in Beusichem. Follow XIII-be.
6 Marinus Udo, born on 04-01-1836 in Beusichem. Follow XIII-bf.
7 Albertus Udo, born on 07-03-1840 in Beusichem. Albertus died on 10-01-1852 in Beusichem, aged 11.
8 Johannes Udo, born on 11-06-1843 in Beusichem. Follow XIII-bg.
9 Aaltje Udo, born on 22-10-1846 in Beusichem. Follow XIII-bh.
XII-af Neeltje van Santen was born on 11-05-1796 in Beusichem, daughter of Antoni (Toon) van Santen (see XI-k) and Lisabet (Elisabeth) van Winssen. She was baptised on 15-05-1796 in Beusichem. Neeltje died on 17-12-1855 in Culemborg, aged 59. The death was registered on 18-12-1855. At the age of 36, Neeltje married on 07-09-1832 in Culemborg Martinus Holl (Hol), aged 39. Martinus was born on 19-12-1792 in Tricht, son of Lambert Hol and Jenneke Roelofse. Martinus died on 07-03-1848 in Culemborg, aged 55. The death was registered on 07-03-1848. Martinus was widower of Willemina (Willemke) Spies (1788-1825), whom he married on 05-03-1817 in Zoelen.
Occupation:
1817 to 1848    boerenknecht, arbeider
Children of Neeltje and Martinus:
1 Elisabeth Holl, born in 1833 in Culemborg. Follow XIII-bi.
2 Antonie Hol, born on 15-01-1836 in Culemborg. Follow XIII-bj.
XII-ag Antonie (Antonie Azn) van Santen was born on 03-01-1802 in Beusichem, son of Antoni (Toon) van Santen (see XI-k) and Lisabet (Elisabeth) van Winssen. He was baptised on 11-01-1802 in Beusichem. Antonie Azn died on 28-06-1881 in Beusichem, aged 79. The death was registered on 29-06-1881.
Note about Antonie Azn: ook bekend als:
Antonij, Antoni, van Santen Azn, van Zanten, van Zante.
In de huwelijksakte staat te naam als Antoni van Xante
In het trouwboekje staat het achtervoegsel Azn. vermeld.
Ten tijde dat Antonie tot voogd werd benoemd over zijn nichtje Judith Jägers werd zijn naam met een Z geschreven.
(opm kon wel lezen en schrijven,)
Occupations:
1835    winkelier
1855    landbouwer
1866 to 1871    werkman
1867 to 1868    veerman
1881    landman
At the age of 32, Antonie Azn married on 29-03-1834 in Beusichem Judith van Raaij, aged 28. Judith was born on 21-05-1805 in Bergharen, daughter of Jacobus Dirk van Raaij and Anna Maria (Maria Anna) Buis. She was baptised in Bergharen. Judith died on 01-06-1870 in Beusichem, aged 65. The death was registered on 02-06-1870.
Note about Judith: kon niet schrijven
Occupation:
1834    winkelierster
Children of Antonie Azn and Judith:
1 Elisabeth Maria van Santen, born on 16-09-1835 in Beusichem. Elisabeth died.
2 Anna Maria van Zanten, born on 11-06-1837 in Beusichem. Follow XIII-bk.
3 Antonie van Santen, born on 31-01-1841 in Beusichem. Follow XIII-bl.
4 Jacob Johannes van Zanten, born on 25-10-1843 in Beusichem. Follow XIII-bm.
5 Wilhelmina van Santen, born on 19-08-1845 in Beusichem. Follow XIII-bn.
XII-ah Rijk van Santen was born on 12-12-1804 in Beusichem, son of Antoni (Toon) van Santen (see XI-k) and Lisabet (Elisabeth) van Winssen. He was baptised on 19-12-1804 in Beusichem. Rijk died on 30-09-1860 in Beusichem, aged 55.
Occupations:
1829    arbeider, lanbouwer
1835    werkman
At the age of 24, Rijk married on 20-02-1829 in Beusichem Neeltje Verweij, aged 22. Neeltje was born on 24-06-1806 in Zoelmond, daughter of Maria Verweij. She was baptised on 13-07-1806 in Beusichem. Neeltje died on 06-07-1832 in Beusichem, aged 26.
Occupation:
1829    naaister
Children of Rijk and Neeltje:
1 Elisabeth Maria van Santen, born on 27-04-1829 in Beusichem. Follow XIII-bo.
2 Gerrit Jan van Zanten, born on 17-08-1831 in Beusichem. He was baptised on 17-08-1831 in Beusichem. Gerrit died on 03-11-1832 in Beusichem, aged 1.
XII-ai Johanna van Santen was born on 05-06-1811 in Beusichem, daughter of Antoni (Toon) van Santen (see XI-k) and Lisabet (Elisabeth) van Winssen. The birth was registered on 08-06-1811. She was baptised on 16-06-1811 in Beusichem. Johanna died on 27-03-1887 in Beusichem, aged 75. The death was registered on 28-03-1887. At the age of 28, Johanna married on 25-11-1839 in Beusichem Willem van Bekkem (Bekkum), aged 29. Willem was born on 11-02-1810 in Beusichem, son of Neeltje (Aaltje) van Bekkem. Willem died on 12-01-1884 in Beusichem, aged 73.
Note about Willem: voor familie van Bekkum zie Aqua Vitae
Occupation:
1839 to 1872    arbeider, werkman
Children of Johanna and Willem:
1 Elisabeth Maria van Bekkum, born on 03-02-1840 in Beusichem. Follow XIII-bp.
2 Willem van Bekkum (Bekkem), born on 16-11-1841 in Beusichem. Follow XIII-bq.
3 Antonia Maria van Bekkum, born on 24-08-1844 in Beusichem. Follow XIII-br.
4 Maria Johanna van Bekkum, born on 14-11-1848 in Beusichem. Follow XIII-bs.
5 Johanna Wilhelmina van Bekkum, born on 18-01-1852 in Beusichem. Johanna died on 10-02-1852 in Beusichem, aged 23 days.
Note about Johanna: johanna werd 23 dagen
6 Johannes van Bekkum, born on 19-12-1852 in Beusichem. Johannes died on 21-12-1852 in Beusichem, aged 2 days.
Note about Johannes: johannes werd 2 dagen
XII-aj Elisabeth van Zanten was born on 18-02-1815 at 07:00 in Beusichem, daughter of Antoni (Toon) van Santen (see XI-k) and Lisabet (Elisabeth) van Winssen. The birth was registered on 20-02-1815. She was baptised on 20-02-1815 in Beusichem. Elisabeth died on 06-05-1890 in Beusichem, aged 75.
Note about Elisabeth: ook geschreven Zanten, zie ook anekdotes op site L. Ligtermoet
At the age of 20, Elisabeth married on 06-03-1835 in Beusichem Jacob van Zanten, aged 28. See XII-bi for personal details of Jacob.
Children of Elisabeth and Jacob:
1 Jacob van Zanten, born on 02-07-1835 in Beusichem. He was baptised on 02-07-1835 in Beusichem. Jacob died on 11-12-1903 in Beusichem, aged 68. The death was registered on 12-12-1903.
2 Elizabeth Maria van Zanten, born on 25-02-1838 in Beusichem. She was baptised on 25-02-1838 in Beusichem. Elizabeth died on 25-03-1838 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 26-03-1838. She was buried in Beusichem.
Note about Elizabeth: Elizabeth werd 1 maand
3 Elisabeth Maria van Santen, born on 21-03-1839 in Beusichem. Follow XIII-bt.
4 Cornelis van Zanten, born on 22-08-1841 in Beusichem. He was baptised on 22-08-1841 in Beusichem. Cornelis died on 24-06-1872 in Beusichem, aged 30. The death was registered on 25-06-1872.
Occupation:
1872    werkman
5 Anthonij van Zanten, born on 29-05-1845 in Beusichem. He was baptised on 29-05-1845. Anthonij died on 04-08-1849 in Beusichem, aged 4. The death was registered on 16-08-1849.
6 Rijk van Zanten, born on 01-03-1848 in Beusichem. He was baptised on 01-03-1848 in Beusichem. Rijk died on 22-09-1888 in Beusichem, aged 40. The death was registered on 24-09-1888.
Occupation:
1888    werkman
7 Tonia Maria van Zanten, born on 09-11-1850 in Beusichem. Follow XIII-bu.
8 Anthonie van Zanten (Santen), born on 10-03-1853 in Beusichem. Follow XIII-bv.
9 van Zanten, stillborn son, born on 12-08-1855 in Beusichem. The death was registered on 13-08-1855.
10 Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten, born on 02-11-1856 in Beusichem. Follow XIII-bw.
XII-ak Maria van Santen (Zanten) was born on 08-03-1801 in Zoelmond, daughter of Willem van Santen (Zanten) (see XI-l) and Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil). Maria died on 26-07-1856 in Beusichem, aged 55. At the age of 22, Maria married on 12-04-1823 in Maurik Johannes Huigen (Huijgen), aged 24. Johannes was born on 06-04-1799 in Maurik, son of Jan Huigen and Gijsbertje van den Doleweert. Johannes died on 27-05-1880 in Culemborg, aged 81.
Occupation:
bouwman
Children of Maria and Johannes:
1 Gijsberta Huigen, born in 1824 in Culemborg. Gijsberta died on 10-03-1825 in Culemborg, aged 0 or 1. The death was registered on 11-03-1825.
2 Gijsberta Huijgen, born in 1826 in Culemborg. Follow XIII-bx.
3 Willem Dirk Huijgen, born in 1829 in Culemborg. Follow XIII-by.
4 Jan Hendrik Huijgen, born in 01-1831 in Culemborg. Jan died on 14-06-1831 in Culemborg, aged 5 months.
5 Elisabeth Huijgen, born in 1832 in Culemborg. Follow XIII-bz.
6 Jan Hendrik Huigen, born in 1835 in Culemborg. Follow XIII-ca.
7 Agnieta Cornelia Huigen, born in 03-1839 in Culemborg. Agnieta died on 01-09-1839 in Culemborg, aged 6 months.
8 Cornelis Huijgen, born on 12-03-1843 in Culemborg. Cornelis died on 20-03-1843 in Culemborg, aged 8 days.
XII-al Anthonia van Santen was born on 02-10-1802 in Beusichem, daughter of Willem van Santen (Zanten) (see XI-l) and Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil). She was baptised on 31-10-1802 in Beusichem. Anthonia died on 28-11-1861 in Maurik, aged 59. At the age of 24, Anthonia married on 21-04-1827 in Beusichem Hendrik van Remmerden, aged 24. Hendrik was born on 13-12-1802 in Maurik, son of Aalbert van Remmerden and Jenneke van Wijk. Hendrik died on 08-04-1847 in Maurik, aged 44.
Occupation:
boerenknegt
Children of Anthonia and Hendrik:
1 Albert van Remmerden, born on 04-02-1827 in Beusichem. Follow XIII-cb.
2 Elisabeth van Remmerden, born on 20-05-1830 in Amerongen. The birth was registered on 21-05-1830. Elisabeth died on 25-08-1846 in Maurik, aged 16.
3 Jennetje van Remmerden, born in 1834 in Maurik. Jennetje died on 08-01-1852 in Maurik, aged 17 or 18.
4 Angenieta van Remmerden, born on 26-11-1834 in Maurik. Follow XIII-cc.
5 Hendrika van Remmerden, born in 1837 in Maurik. Follow XIII-cd.
6 Willemina van Remmerden, born in 1843 in Maurik. Follow XIII-ce.
7 Antonia van Remmerden, born in 1846 in Maurik. Follow XIII-cf.
XII-am Cornelia van Santen was born in 1804 in Beusichem, daughter of Willem van Santen (Zanten) (see XI-l) and Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil). Cornelia died on 02-12-1875 in Tull en ’t Waal, aged 70 or 71.
Note about Cornelia: ook genoemd Kornelia
At the age of 21 or 22, Cornelia married on 02-03-1826 in Beusichem Teunis van Dijk, aged 24. Teunis was born on 08-02-1802 in Vreeswijk, son of Cornelis van Dijk and Willemijntje Homburg. Teunis died on 29-01-1868 in Tull en ’t Waal, aged 65.
Occupation:
arbeider
Children of Cornelia and Teunis:
1 Kornelis van Dijk, born on 07-06-1826 in Beusichem. Follow XIII-cg.
2 Willem van Dijk, born in 1828 in Tull en ’t Waal. Follow XIII-ch.
3 Willemeintje (Mijntje) van Dijk, born on 12-02-1829 in Tull en ’t Waal. Follow XIII-ci.
4 Jan van Dijk, born on 24-07-1830 in Tull en ’t Waal. Follow XIII-cj.
5 Serphaas Arie van Dijk, born on 25-11-1832 in Tull en ’t Waal. Follow XIII-ck.
6 Adrianus Willem van Dijk, born in 1840 in Tull en ’t Waal. Follow XIII-cl.
7 Gerrigje van Dijk, born on 13-12-1841 in Tull en ’t Waal. Follow XIII-cm.
XII-an Adriana Wilhelmina van Zanten was born on 16-04-1816 at 24:00 in Beusichem, daughter of Willem van Santen (Zanten) (see XI-l) and Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil). She was baptised on 28-04-1816 in Beusichem. Adriana died on 06-11-1885 in Beusichem, aged 69. At the age of 33, Adriana married on 04-05-1849 in Beusichem Ruthgerus van Zanten, aged 47. See XII-bg for personal details of Ruthgerus.
Child of Adriana from an unknown relationship:
1 Elisabeth Cornelia van Santen, born on 28-01-1840 in Beusichem. She was baptised on 28-01-1840 in Beusichem. Elisabeth died on 22-01-1847 in Beusichem, aged 6.
Child of Adriana and Ruthgerus:
2 Elisabeth Cornelia van Zanten, born on 25-03-1850 in Beusichem. Follow XIII-cn.
XII-ao Neeltje van Beusekom was born on 30-07-1804 in Beusichem, daughter of Jan van Beusekom (Beusichem) and Maria van Zanten (see XI-m). She was baptised on 05-08-1804 in Beusichem. Neeltje died on 18-03-1883 in Maurik, aged 78. At the age of 29, Neeltje married on 30-08-1833 in Maurik Hermanus de Vries, aged 25 or 26. Hermanus was born in 1807 in Maurik, son of Hermen de Vries and Jannigje van Arnhem. Hermanus died after 1883, aged more than 76.
Child of Neeltje and Hermanus:
1 Hermanus de Vries, born in 1837 in Maurik. Follow XIII-co.
XII-ap Gijsberta van Beusichem (Beusekom) was born on 23-10-1811 in Beusichem, daughter of Jan van Beusekom (Beusichem) and Maria van Zanten (see XI-m). Gijsberta died on 21-05-1891 in Zoelmond, aged 79. The death was registered on 22-05-1891.
(1) At the age of 31, Gijsberta married on 04-05-1843 in Wadenoijen Wouter Wielders, aged 26 or 27. Wouter was born in 1816 in Drumpt, son of Bart Wielders and Alberdina Hoppe. Wouter died before 1851, aged less than 35. The death was registered before 1851.
(2) At the age of 39, Gijsberta married on 01-03-1851 in Beusichem Cornelis Vermeulen, aged 29 or 30. Cornelis was born in 1821 in Zoelmond, son of Peter Vermeulen and Lammertje van Bentem. Cornelis died after 1891, aged more than 70.
Occupation:
1851    werkman
XII-aq Antonia van Beusekom was born in 1814 in Beusichem, daughter of Jan van Beusekom (Beusichem) and Maria van Zanten (see XI-m). Antonia died. At the age of 28 or 29, Antonia married on 13-05-1843 in Beusichem Dirk Reinolt, aged 29 or 30. Dirk was born in 1813 in Zoelen, son of Hendrik Reinold (Rijnold) and Hendrika Antonia Stap. Dirk died.
Occupation:
1843    kleermaker
XII-ar Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) was born on 21-04-1817 in Beusichem, son of Jan van Beusekom (Beusichem) and Maria van Zanten (see XI-m). Gijsbertus died on 03-07-1879 in Ravenswaaij (Maurik), aged 62.
Occupation:
landbouwer, koopman
(1) At the age of 24, Gijsbertus married on 18-03-1842 in Beusichem Engelina van Ommeren, aged 26. Engelina was born on 29-04-1815 in Ravenswaaij, daughter of Gerrit Jan van Ommeren and Maria de Raad. Engelina died on 21-05-1849 in Zoelmond, aged 34.
(2) At the age of 33, Gijsbertus married on 20-09-1850 in Beusichem Geertrui van Arkel, aged 26 or 27. Geertrui was born in 1823 in Zoelmond, daughter of Hendrik van Arkel and Hesse van Zandwijk. Geertrui died on 26-02-1856 in Zoelmond, aged 32 or 33.
Children of Gijsbertus and Engelina:
1 Gerrit Jan van Beusekom, born on 21-05-1842 in Zoelmond. Gerrit died on 31-10-1842 in Beusichem, aged 5 months.
2 Gerdina Maria van Beusichem, born on 31-08-1843 in Zoelmond. Follow XIII-cp.
3 Jan Gerrit van Beusekom, born in 12-1845 in Beusichem. Jan died on 03-08-1846 in Beusichem, aged 8 months.
4 Jan Gerrit van Beusekom, born on 14-12-1846 in Zoelmond. Follow XIII-cq.
5 Willem Jacob van Beusekom, born on 06-04-1848 in Zoelmond. Willem died on 21-11-1852 in Beusichem, aged 4.
6 Antonia van Beusekom, born on 30-04-1849 in Zoelmond. Antonia died on 17-05-1849 in Zoelmond, aged 17 days.
Children of Gijsbertus and Geertrui:
7 Hesje van Beusichem, born in 1851 in Zoelmond. Follow XIII-cr.
8 Maria van Beusekom (Beusichem), born in 1853 in Beusichem. Follow XIII-cs.
9 van Beusekom, stillborn daughter, born on 14-03-1854 in Zoelmond.
10 van Beusekom, stillborn son, born on 24-02-1856 in Beusichem.
XII-as Mijntje van Beusichem was born in 1822, daughter of Jan van Beusekom (Beusichem) and Maria van Zanten (see XI-m). Mijntje died on 07-12-1889 in Beusichem, aged 66 or 67. The death was registered on 09-12-1889.
Occupation:
1852    dienstmeid
At the age of 29 or 30, Mijntje married on 06-11-1852 in Beusichem Zweer de Heus, aged 30. Zweer was born on 12-09-1822 in Beusichem, son of Hermanus de Heus and Zwerina van Asch (As). Zweer died on 18-09-1888 in Beusichem, aged 66. The death was registered on 19-09-1888.
Occupation:
1852    werkman
Children of Mijntje and Zweer:
1 Hermanus de Heus, born on 11-07-1853 in Beusichem. Hermanus died on 18-07-1853 in Beusichem, aged 7 days.
2 Maria Antonia de Heus, born on 23-06-1854 in Beusichem. Follow XIII-ct.
3 Hermanus de Heus, born in 1858 in Beusichem. Follow XIII-cu.
4 Jan de Heus, born in 1860 in Beusichem. Follow XIII-cv.
5 Antonie de Heus, born on 16-10-1861 in Beusichem. Antonie died on 23-06-1863 in Beusichem, aged 1.
XII-at Jacob van Zanten (Santen) was born on 06-08-1793 in Beusichem, son of Willem van Zanten (Santen) (see XI-n) and Jacoba Johanna van Dieën. He was baptised on 12-08-1793 in Beusichem. Jacob died on 22-11-1834 in Vreeswijk, aged 41.
Occupations:
1818    zandschipper
1823    schipper aan boord van het vaartuig genaamd Johannes (liggende te utrecht buiten Tolsteeg)
At the age of 25, Jacob married on 04-10-1818 in Vreeswijk Jannigje van Dijk, aged 21. Jannigje was born on 10-01-1797 in Vreeswijk, daughter of Jan van Dijk and Johanna van Dijk. Jannigje died on 29-04-1860 in Loenen, aged 63.
Children of Jacob and Jannigje:
1 Jacoba Johanna van Zanten, born on 26-06-1819 in Vreeswijk. Jacoba died on 12-11-1819 in Vreeswijk, aged 4 months.
2 Johannes van Zanten, born on 15-12-1820 in Vreeswijk. Follow XIII-cw.
3 Willem van Santen, born on 08-02-1823 in Utrecht. Willem died on 26-03-1823 in Utrecht, aged 1 month.
4 Trijntje (Catharina) van Zanten, born on 25-02-1824 in Vreeswijk. Catharina died on 25-04-1861 in Loenen, aged 37.
5 Jan Jacob van Zanten, born on 31-08-1826 in Vreeswijk. Follow XIII-cx.
6 Jannigje van Santen, born on 12-09-1828 in Utrecht. Jannigje died.
7 Johanna van Zanten, born in 1830. Johanna died on 25-08-1830 in Utrecht, aged less than a year.
8 Jacoba Johanna van Santen, born in 1832. Jacoba died on 22-03-1832 in Rhenen, aged less than a year.
9 Hendrik van Santen, born on 15-06-1833 in Langerak. Hendrik died on 15-11-1833 in Culemborg, aged 5 months (cause: op schip in de haven van Culemborg).
XII-au Johanna van Zanten was born on 11-10-1800 in Beusichem, daughter of Willem van Zanten (Santen) (see XI-n) and Catharina (Trijntje) de Jong. Johanna died on 29-07-1866 in Vreeswijk, aged 65. At the age of 18, Johanna married on 23-05-1819 in Vreeswijk Dirk de Kieviet, aged 20. Dirk was born on 22-01-1799 in Vreeswijk, son of Adrianus de Kieviet and Maria de Coole. Dirk died on 09-10-1873 in Vreeswijk, aged 74.
Child of Johanna and Dirk:
1 Maria de Kieviet, born in 1820. Maria died on 02-08-1829 in Vreeswijk, aged 8 or 9.
XII-av Joost Pieter (Pieter) van Santen was born on 26-10-1801 in Beusichem, son of Willem van Zanten (Santen) (see XI-n) and Catharina (Trijntje) de Jong. Pieter died on 15-12-1841 in Veenhuizen (Norg) -Drente, aged 40.
Note about Pieter: ook genoemd van Zanten
Occupation:
arbeider, schipper, kolonist
(1) At the age of 21, Pieter married on 08-06-1823 in Vianen Maria Hendrika (Hendrika) van Leer, aged 19. Hendrika was born on 20-12-1803 in Vianen, daughter of Hendrik van Leer and Jacomina van den Berg. She was baptised on 22-12-1803 in Vianen. Hendrika died on 28-04-1833 in Vreeswijk, aged 29.
(2) At the age of 33, Pieter married on 05-08-1835 in Amersfoort Johanna van der Waa, aged 24 or 25. Johanna was born in 1810 in Amersfoort, daughter of Wiegert van der Waa and Margrita van Eijkelenburg. Johanna died on 07-09-1888 in Amersfoort, aged 77 or 78. Johanna married Cornelis van der Sluis (1793-1859) on 18-03-1853 in Maarssen.
Children of Pieter and Hendrika:
1 van Zanten, stillborn child, born on 14-01-1826 in Vreeswijk.
2 Hendrik van Santen, born on 14-01-1828 in Vreeswijk. Follow XIII-cy.
3 Jacomina van Zanten, born on 09-05-1830 in Vreeswijk. Jacomina died on 27-12-1830 in Vreeswijk, aged 7 months.
Child of Pieter and Johanna:
4 Willem van Santen, born on 12-06-1836 in Amersfoort. Follow XIII-cz.
XII-aw Jacob van Zanten was born on 02-06-1811 in Culemborg, son of Anthonie van Santen (see XI-o) and Maaigje (Maaijke) van Eck. He was baptised on 09-06-1811 in Culemborg. Jacob died on 08-02-1890 in Culemborg, aged 78.
Note about Jacob: bron T. Ploeger- van Santen:
later Jacob van Santen,
Bij het huwelijk van Jacob en Dirkje is aanwezig: Maria Magdalena, geboren 24 december 1832 "uit hunne vorige vereeniging te zijn voortgesproten", willen kind wettig erkennen bij hun huwelijk.
Occupation:
schipper
(1) At the age of 21, Jacob married on 08-02-1833 in Culemborg Dirkje van Haaren (Verharen), aged 26. Dirkje was born on 24-01-1807 in Culemborg, daughter of Hendrik Johannes van Haaren and Jacomina (Maria) van Gaasbeek. She was baptised on 25-01-1807 in Culemborg. Dirkje died on 10-02-1859 in Culemborg, aged 52. The death was registered on 12-02-1859.
(2) At the age of 51, Jacob married on 03-04-1863 in Culemborg Annigje Geertrui Vermeulen, aged more than 41. Annigje was born before 11-04-1821 in Culemborg, daughter of Gerrit Vermeulen and Cornelia Borgstein. Annigje died on 14-09-1894 in Culemborg, aged more than 73.
Note about Annigje: wettiging tijdens huwelijk ouders
Children of Jacob and Dirkje:
1 Maria Magdalena van Zanten, born on 24-12-1832 in Culemborg. Follow XIII-da.
2 Hendrik Johannes van Zanten, born in 1834 in Culemborg. Hendrik died on 14-03-1835 in Culemborg, aged 0 or 1. The death was registered on 16-03-1835.
3 Antonie Marinus van Santen, born on 15-01-1836 in Culemborg. Follow XIII-db.
4 Mina Hendrica van Zanten, born in 1838 in Culemborg. Follow XIII-dc.
5 Jacob Jan van Zanten, born in 09-1839 in Culemborg. Jacob died on 29-01-1841 in Culemborg, aged 1. The death was registered on 30-01-1841.
6 Jacob Jan van Zanten, born in 1842 in Culemborg. Follow XIII-dd.
7 Dirk Hendrik van Santen, born in 1843 in Culemborg. Follow XIII-de.
8 Johannes Cornelis van Zanten, born in 09-1846 in Culemborg. Johannes died on 31-12-1866 in Culemborg, aged 20. Johannes remained unmarried.
Occupation:
schippersknecht
9 Hendrik Johannes van Santen, born on 04-08-1849 in Culemborg. Follow XIII-df.
XII-ax Rijk van Santen was born on 15-02-1815 in Culemborg, son of Anthonie van Santen (see XI-o) and Maaigje (Maaijke) van Eck. Rijk died on 15-03-1848 in Culemborg, aged 33. The death was registered on 15-03-1848.
Occupation:
schipper
At the age of 21, Rijk married on 30-12-1836 in Culemborg Gijsbertje (Gijsje) Brouwer, aged 22. Gijsje was born on 06-01-1814 in Heukelum, daughter of Hendrik Brouwer and Johanna van der Stroom. Gijsje died on 23-09-1884 in Zwolle, aged 70. Gijsje married Arie van Haarlem (1814-1855) on 20-07-1849 in Culemborg. Gijsje married Arnoldus Braam (1805-before 1884) on 26-11-1858 in Culemborg.
Children of Rijk and Gijsje:
1 Antonie van Zanten, born in 1836. Antonie died on 01-01-1859 in Nijmegen, aged 22 or 23.
Occupation:
militair
2 Maaigje van Zanten, born in 1838 in Culemborg. Maaigje died on 08-11-1839 in Culemborg, aged 0 or 1.
3 Maaike van Zanten, born in 1841 in Culemborg. Follow XIII-dg.
4 Jacob van Santen, born in 1845 in Culemborg. Jacob died on 17-02-1847 in Culemborg, aged 1 or 2. The death was registered on 17-02-1847. Jacob remained unmarried.
XII-ay Maria Elisabeth (Maria) van Santen was born on 04-06-1800 in Culemborg, daughter of Barend (Berend) van Santen (see XI-p) and Helena Miolée. She was baptised on 04-06-1800 in Culemborg. Maria died on 07-03-1881 in Culemborg, aged 80. The death was registered on 08-04-1881. At the age of 21, Maria married on 13-02-1822 in Culemborg Johannes Wammes, aged 26 or 27. Johannes was born in 1795 in Culemborg, son of Gerrit Wammes and Geertruida Verhoef (van der Hoeff). Johannes died on 26-11-1857 in Culemborg, aged 61 or 62.
Occupation:
landbouwer, bouwman
Children of Maria and Johannes:
1 Gerrit Wammes, born in 1823 in Culemborg. Follow XIII-dh.
2 Lena Berendina Wammes, born in 1825 in Culemborg. Follow XIII-di.
3 Bernardus Wammes, born in 08-1826 in Culemborg. Bernardus died on 08-02-1827 in Culemborg, aged 6 months. The death was registered on 10-02-1827. Bernardus remained unmarried.
4 Geertruida Maria Wammes, born in 1828 in Culemborg. Follow XIII-dj.
5 Maria Johanna Wammes, born on 12-09-1829 in Culemborg. Follow XIII-dk.
6 Bernardus Jacobus Wammes, born in 1831 in Culemborg. Follow XIII-dl.
7 Johannes Antonius Wammes, born on 20-06-1833 in Culemborg. Follow XIII-dm.
8 Lambertus Antonius Wammes, born in 1835 in Culemborg. Follow XIII-dn.
9 Johanna Wammes, born in 1837 in Culemborg. Follow XIII-do.
10 Johanna Maria Wammes, born in 05-1840 in Culemborg. Johanna died on 05-06-1841 in Culemborg, aged 1.
11 Gerarda Wammes, born in 06-1841 in Culemborg. Gerarda died on 06-08-1841 in Culemborg, aged 2 months. The death was registered on 07-08-1841. Gerarda remained unmarried.
12 Gerardus Wammes, born in 06-1841 in Culemborg. Gerardus died on 06-08-1841 in Culemborg, aged 2 months.
13 Godert Antonie Wammes, born on 17-03-1843 in Culemborg. Follow XIII-dp.
XII-az Jansje van Santen (Zanten), daughter of Barend (Berend) van Santen (see XI-p) and Helena Miolée. She was baptised on 17-07-1802 in Culemborg. Jansje died on 27-03-1861 in Culemborg, aged 58. At the age of 26, Jansje married on 08-05-1829 in Culemborg Johannes Franciscus Sanderse (Zanderse), aged 27. Johannes is a son of Henricus (Hendrik) Sanders (Sanden, Zanderse) and Cornelia Verhoef (van der Hoeff). He was baptised on 03-05-1802 in Culemborg. Johannes died.
Note about Johannes: meerdere kinderen, genlias
Occupation:
stoelenmaker
Children of Jansje and Johannes:
1 Sanders, stillborn daughter, born on 08-03-1847 in Culemborg. The death was registered on 09-03-1847.
2 Bernardus Lambertus Sanders, born in 1843 in Culemborg. Follow XIII-dq.
3 Evert Matthias Sanders, born in 02-1845 in Culemborg. Evert died on 24-03-1846 in Culemborg, aged 1. The death was registered on 26-03-1846.
4 Helena Maria Sanders, born in 1836 in Culemborg. Helena died on 08-04-1842 in Culemborg, aged 5 or 6. The death was registered on 09-04-1842.
XII-ba Helena Bernardina van Santen was born on 20-01-1806 in Culemborg, daughter of Barend (Berend) van Santen (see XI-p) and Helena Miolée. She was baptised on 21-01-1806 in Culemborg. Helena died on 02-04-1892 in Culemborg, aged 86.
Occupation:
naaister
At the age of 23, Helena married on 08-05-1829 in Culemborg Nicolaas van Weerdenburg, aged 24 or 25. Nicolaas was born in 1804 in Culemborg, son of Cornelis van Weerdenburg and Jannigje Vermeulen. Nicolaas died on 25-06-1881 in Culemborg, aged 76 or 77.
Occupation:
1875    stoelenmaker
Children of Helena and Nicolaas:
1 Johanna Maria van Weerdenburg, born in 1831 in Culemborg. Follow XIII-dr.
2 Bernardus Antonius van Weerdenburg, born in 1833 in Culemborg. Bernardus died on 04-03-1858 in Culemborg, aged 24 or 25. The death was registered on 04-03-1858.
Occupation:
stoelenmaker
3 Helena Maria van Weerdenburg, born in 1835 in Culemborg. Helena died on 22-06-1855 in Culemborg, aged 19 or 20. Helena remained unmarried.
4 Cornelia Maria van Weerdenburg, born in 1837 in Culemborg. Cornelia died on 28-05-1847 in Culemborg, aged 9 or 10.
5 Clasina Maria van Weerdenburg, born in 1839 in Culemborg. Clasina died on 02-07-1855 in Culemborg, aged 15 or 16. Clasina remained unmarried.
6 Cornelis Lambertus van Weerdenburg, born on 01-05-1841 in Culemborg. Cornelis died on 07-05-1841 in Culemborg, aged 6 days. The death was registered on 08-05-1841. Cornelis remained unmarried.
7 Cornelis Lambertus van Weerdenburg, born in 1842 in Culemborg. Follow XIII-ds.
8 Nicolaas Hendrikus van Weerdenburg, born in 09-1845 in Culemborg. Nicolaas died on 02-12-1846 in Culemborg, aged 1. The death was registered on 03-12-1846. Nicolaas remained unmarried.
9 Nicolaas Bernardus van Weerdenburg, born in 1849 in Culemborg. Nicolaas died on 30-01-1864 in Culemborg, aged 14 or 15.
Occupation:
stoelenmaker
10 van Weerdenburg, stillborn son, born on 11-11-1849 in Culemborg. The death was registered on 12-11-1849. He remained unmarried.
XII-bb Johannes Jacobus van Santen was born on 20-03-1808 in Culemborg, son of Barend (Berend) van Santen (see XI-p) and Helena Miolée. He was baptised on 20-03-1808 in Culemborg. Johannes died on 12-09-1883 in Culemborg, aged 75. The death was registered on 14-09-1883.
Occupations:
schipper
1883    huisschilder
At the age of 22, Johannes married on 09-02-1831 in Culemborg Francina Maria Kramer, aged 29. Francina was born on 28-04-1801 in Culemborg, daughter of Hendrik Antonie Kramer and Johanna Maria van der Maat. She was baptised in Culemborg. Francina died on 23-01-1875 in Culemborg, aged 73. The death was registered on 25-01-1875.
Children of Johannes and Francina:
1 Hendrikus Antonius van Zanten, born in 06-1833 in Culemborg. Hendrikus died on 26-10-1833 in Culemborg, aged 4 months. The death was registered on 26-10-1833.
2 Nicolaas Hendrikus van Santen, born on 18-10-1834 in Culemborg. Follow XIII-dt.
3 Johanna Maria van Zanten, born on 06-12-1835 in Culemborg. Follow XIII-du.
4 Helena Elisabeth van Zanten, born on 24-03-1837 in Culemborg. Helena died on 01-12-1848 in Culemborg, aged 11. The death was registered on 02-12-1848.
5 Johannes Gerardus van Zanten, born on 16-08-1838 in Culemborg. Johannes died on 01-09-1838 in Culemborg, aged 16 days. The death was registered on 03-09-1838.
6 Anna Antonia Hendrika van Zanten, born in 10-1839 in Culemborg. Anna died on 03-05-1840 in Culemborg, aged 7 months. The death was registered on 05-05-1840.
7 Antonia Alida van Zanten, born in 03-1842 in Culemborg. Antonia died on 08-05-1842 in Culemborg, aged 2 months. The death was registered on 10-05-1842.
8 Francina van Zanten, born on 05-06-1845 in Culemborg. Francina died on 09-10-1845 in Culemborg, aged 4 months.
9 Bernardus Timotheus van Santen, born on 23-11-1931 in Culemborg. Follow XIII-dv.
XII-bc Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten), son of Barend (Berend) van Santen (see XI-p) and Helena Miolée. He was baptised on 23-04-1810 in Culemborg. Nicolaas died on 16-06-1885 in Culemborg, aged 75. The death was registered on 17-06-1885.
Note about Nicolaas: ook genoemd van Zanten
Occupation:
stoelenmaker
At the age of 25, Nicolaas married on 31-07-1835 in Culemborg Annigje van Kessel, aged 21. Annigje was born on 29-04-1814 in Culemborg, daughter of Cornelis van Kessel and Aartje (Antje) Oostindien. Annigje died on 31-08-1866 in Culemborg, aged 52. The death was registered on 31-08-1866.
Children of Nicolaas and Annigje:
1 van Zanten, stillborn daughter, born on 13-09-1836 in Culemborg.
2 Cornelis van Santen, born on 31-10-1837 in Culemborg. Follow XIII-dw.
3 van Zanten, stillborn daughter, born on 31-07-1839 in Culemborg.
4 van Zanten, stillborn son, born on 03-07-1840 in Culemborg.
Note: tweeling
5 van Zanten, stillborn daughter, born on 03-07-1840 in Culemborg.
Note: tweeling
6 van Santen, stillborn son, born on 31-03-1841 in Culemborg. The death was registered on 31-03-1841.
7 Helena Maria van Zanten, born on 04-04-1842 in Culemborg. Helena died on 15-04-1842 in Culemborg, aged 11 days.
8 Helena Hendrika van Zanten, born on 11-09-1843 in Culemborg. Follow XIII-dx.
9 Arnolda van Zanten, born on 05-03-1846 in Culemborg. Arnolda died on 16-03-1848 in Culemborg, aged 2.
Note about Arnolda: tweeling
10 Petronella van Zanten, born on 05-03-1846 in Culemborg. Petronella died on 07-08-1849 in Culemborg, aged 3.
Note about Petronella: tweeling
11 Berend van Zanten, born on 04-08-1849 in Culemborg. Berend died on 12-08-1849 in Culemborg, aged 8 days.
12 Aartje van Zanten, born on 11-01-1851 in Culemborg. Follow XIII-dy.
13 Barend van Zanten, born on 13-02-1853 in Culemborg. Barend died on 14-02-1853 in Culemborg, aged 1 day.
14 Johannes Jacobus van Zanten, born on 14-02-1853 in Culemborg. Follow XIII-dz.
15 Johanna Francina van Zanten, born on 17-02-1856 in Culemborg. Johanna died on 15-11-1859 in Culemborg, aged 3.
16 Bernardus van Zanten, born on 13-02-1858 in Culemborg. Bernardus died on 15-11-1859 in Culemborg, aged 1.
17 Johanna van Zanten, born on 05-08-1861 in Culemborg. Follow XIII-ea.
XII-bd Henricus van Santen was born on 10-09-1812 in Culemborg, son of Barend (Berend) van Santen (see XI-p) and Helena Miolée. Henricus died on 29-01-1873 in Culemborg, aged 60. At the age of 28, Henricus married on 20-11-1840 in Culemborg Cornelia Groenewoudt, aged 47 or 48. Cornelia was born in 1792 in Schalkwijk. Cornelia died before 1873, aged less than 81. Cornelia was widow of Arie Verkerk (died before 1840).
XII-be Jan van Santen was born on 16-10-1816 in Culemborg, son of Barend (Berend) van Santen (see XI-p) and Helena Miolée. Jan died on 28-12-1863 in Culemborg, aged 47. The death was registered on 29-12-1863.
Occupation:
stoelenmaker
At the age of 31, Jan married on 19-05-1848 in Culemborg Johanna Flora de Koning, aged 32. Johanna was born on 01-02-1816 in Culemborg, daughter of Johannes (Jan) de Koning and Gerrigje Zielhorst. Johanna died on 07-09-1879 in Culemborg, aged 63. The death was registered on 09-09-1879. Johanna was widow of Willebrordus Wilhelmus Braam (died before 1848).
Children of Jan and Johanna:
1 Helena Elisabeth van Zanten, born on 24-03-1837 in Culemborg. Helena died on 01-12-1848 in Culemborg, aged 11. The death was registered on 02-12-1848. Helena remained unmarried.
2 Helena Gerarda van Santen, born on 24-02-1849 in Culemborg. Helena died on 25-02-1849 in Culemborg, aged 1 day. The death was registered on 27-02-1849. Helena remained unmarried.
3 Gerarda Helena van Santen, born on 16-03-1850 in Culemborg. Gerarda died on 24-06-1850 in Culemborg, aged 3 months. The death was registered on 25-06-1850. Gerarda remained unmarried.
4 Johannes van Santen, born on 29-10-1851 in Culemborg. Johannes died on 04-06-1856 in Culemborg, aged 4. The death was registered on 05-06-1856. Johannes remained unmarried.
5 Gerarda Johanna van Santen, born on 22-05-1854 in Culemborg. Gerarda died on 03-08-1855 in Culemborg, aged 1. The death was registered on 04-08-1855. Gerarda remained unmarried.
6 Fransicus Borgias van Santen, born on 10-10-1857 in Culemborg. Fransicus died on 15-10-1857 in Culemborg, aged 5 days. The death was registered on 15-10-1857. Fransicus remained unmarried.
XII-bf Jan van Santen (Zanten) was born on 29-05-1799 in Beusichem, son of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). He was baptised on 06-09-1799 in Beusichem. Jan died on 09-02-1881 in Utrecht, aged 81.
Occupation:
werkman
At the age of 23, Jan married on 26-04-1823 in Beusichem Johanna van (den) Andel, aged 24 or 25. Johanna was born in 1798 in Beusichem, daughter of Nicolaas van (den) Andel. She was baptised on 04-07-1798 in Beusichem. Johanna died on 04-07-1867 in Beusichem, aged 68 or 69. The death was registered on 04-07-1867.
Children of Jan and Johanna:
1 Jacob van Santen, born on 22-02-1823 in Beusichem. Follow XIII-eb.
2 Elizabeth van Santen, born on 13-06-1825 in Beusichem. Follow XIII-ec.
3 Cornelis Rutgerus van Santen, born on 13-07-1828 in Beusichem. He was baptised on 29-07-1828 in Beusichem. Cornelis died.
Note about Cornelis: zelfde als tr Maria van Waveren??
4 Nicolasina (Klasina) van Santen, born on 03-09-1832 in Beusichem. She was baptised on 03-09-1832 in Beusichem. Klasina died on 19-09-1853 in Leerdam, aged 21. The death was registered on 24-09-1853.
Occupation:
up to 19-09-1853    dienstbode
5 Jan van Santen, born in 1834 in Beusichem. Jan died on 29-09-1863 in Buurmalsen, aged 28 or 29. The death was registered on 07-10-1863.
Occupation:
1863    schippersknecht
6 Jan van Santen, born on 16-09-1836 in Beusichem. He was baptised on 16-09-1836 in Beusichem. Jan died on 29-09-1863 in Buurmalsen, aged 27. The death was registered on 07-10-1863.
7 Pietronella van Santen, born on 01-10-1840 in Beusichem. Pietronella died on 13-12-1875 at 20:00 in Utrecht, aged 35. The death was registered on 15-12-1875. Pietronella remained unmarried.
XII-bg Ruthgerus van Zanten was born on 07-03-1802 in Beusichem, son of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). He was baptised on 07-03-1802 in Beusichem. Ruthgerus died on 05-03-1885 in Beusichem, aged 82. The death was registered on 06-03-1885.
Occupation:
1885    arbeider
At the age of 47, Ruthgerus married on 04-05-1849 in Beusichem Adriana Wilhelmina van Zanten, aged 33. See XII-an for personal details of Adriana.
Child of Ruthgerus and Adriana: see XII-an.
XII-bh Anna van Santen was born on 09-06-1804 in Beusichem, daughter of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). She was baptised on 10-06-1804 in Beusichem. Anna died on 22-12-1873 in Beusichem, aged 69. The death was registered on 23-12-1873.
Occupation:
1830    boerenmeid
At the age of 26, Anna married on 24-11-1830 in Beusichem Willem van Santen, aged 26. See XII-r for personal details of Willem.
Children of Anna and Willem: see XII-r.
XII-bi Jacob van Zanten was born on 17-01-1807 in Beusichem, son of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). He was baptised on 25-01-1807 in Beusichem. Jacob died on 07-12-1860 in Beusichem, aged 53. The death was registered on 08-12-1860.
Note about Jacob: echterneef trouwt achternicht
ook geschreven Zanten, zie ook anekdotes op site L. Ligtermoet
Occupations:
werkman
1835    arbeider
At the age of 28, Jacob married on 06-03-1835 in Beusichem Elisabeth van Zanten, aged 20. See XII-aj for personal details of Elisabeth.
Children of Jacob and Elisabeth: see XII-aj.
XII-bj Dirk van Zanten was born on 18-01-1811 in Beusichem, son of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). He was baptised on 25-02-1811 in Beusichem. Dirk died on 20-11-1896 in Kesteren, aged 85.
Occupations:
schipper
1835    werkman
At the age of 54, Dirk married on 15-11-1865 in Beusichem Gijsberta Verkerk, aged 45. Gijsberta was born on 09-04-1820 in Beusichem, daughter of Arie Verkerk and Aaltje Bisdonk. Gijsberta died on 10-07-1890 in Beusichem, aged 70. The death was registered on 12-07-1890. Gijsberta was widow of Bart van Breda (1819-1852), whom she married on 03-03-1843 in Beusichem.
Child of Dirk and Gijsberta:
1 Gerrit Adrianus van Zanten, born in 1859 in Beusichem. Follow XIII-ed.
XII-bk Hendrica van Santen (Zanten) was born on 12-07-1815 in Zoelmond, daughter of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). She was baptised on 30-07-1815 in Zoelmond. Hendrica died on 21-10-1859 in Zoelmond, aged 44. The death was registered on 01-11-1859.
Note about Hendrica: Na haar overlijden hertrouwt Willem met haar achternicht Anna Veldkamp, de dochter van haar moeders broer
At the age of 25, Hendrica married on 23-01-1841 in Beusichem Willem van der Linden, aged 27 or 28. Willem was born in 1813 in Zoelmond, son of Gijsbert van der Linden and Jenneke Smits. Willem died. Willem was widower of Dirkje Helena van Meningen (1802-1839), whom he married on 13-05-1837 in Beusichem. Willem married Anna Veldkamp (1818-1879) on 19-09-1860 in Beusichem.
Occupations:
1841    broodbakkersknecht
1860    landman
Children of Hendrica and Willem:
1 Jacob Johannes van der Linden, born on 02-05-1841 in Zoelmond. Jacob died on 23-10-1851 in Beusichem, aged 10. The death was registered on 24-10-1851.
2 Gijsbert van der Linden, born on 19-03-1843 in Zoelmond. Gijsbert died on 27-10-1855 in Beusichem, aged 12. The death was registered on 29-10-1855.
3 Cornelis van der Linden, born in 1845 in Zoelmond. Follow XIII-ee.
4 Hendrikus van der Linden, born in 1849 in Beusichem. Follow XIII-ef.
5 Rutgerus van der Linden, born in 1851 in Zoelmond. Rutgerus died on 30-01-1856 in Zoelmond, aged 4 or 5. The death was registered on 30-01-1856.
6 Jacob van der Linden, born on 01-02-1853 in Zoelmond. Jacob died on 25-11-1854 in Zoelmond, aged 1. The death was registered on 25-11-1854.
7 Jan Willem van der Linden, born in 1855 in Zoelmond. Follow XIII-eg.
8 Jenneke van der Linden, born on 23-11-1857 in Zoelmond. Jenneke died on 08-02-1860 in Zoelmond, aged 2. The death was registered on 08-02-1860.
XII-bl Cornelis van Zanten was born on 09-10-1817 in Beusichem, son of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). He was baptised on 26-10-1817 in Beusichem. Cornelis died on 12-06-1877 in Beusichem, aged 59. The death was registered on 13-06-1877.
Occupation:
1877    arbeider
(1) At the age of 30, Cornelis married on 08-09-1848 in Beusichem Aresia Christina van der Lingen, aged 25. Aresia was born on 29-10-1822 in Beusichem, daughter of Aresia Christina van der Lingen and Gerrit Dirkse van der Lingen. Aresia died on 20-01-1864 in Beusichem, aged 41. The death was registered on 21-01-1864.
(2) At the age of 56, Cornelis married on 21-01-1874 in Beusichem Gerritje van der Lingen, aged 44. Gerritje was born on 09-10-1829 in Beusichem, daughter of Gerrit Stevense van der Lingen and Johanna Roeland. Gerritje died on 29-04-1885 in Beusichem, aged 55. The death was registered on 29-04-1885. Gerritje was widow of Jan Willem Braakman (died before 1874).
Children of Cornelis and Aresia:
1 Jacob(us) van Zanten, born on 01-10-1848 in Beusichem. Follow XIII-eh.
2 Gerrit Dirk van Zanten, born on 15-02-1850 in Beusichem. Follow XIII-ei.
3 Cornelia van Zanten, born in 1851 in Beusichem. Follow XIII-ej.
4 Aresia Christina van Zanten, born on 01-03-1853 in Beusichem. She was baptised on 01-03-1853 in Beusichem. Aresia died on 31-01-1854 in Beusichem, aged 10 months. The death was registered on 30-01-1854.
5 Cornelis van Zanten, born on 14-04-1854 in Beusichem. He was baptised on 14-04-1854. Cornelis died on 30-09-1928 in Culemborg, aged 74. The death was registered on 04-10-1928.
Occupation:
1928    arbeider
6 Nicolaas van Zanten, born on 28-11-1857 in Beusichem. Follow XIII-ek.
7 Aresia Christina van Zanten, born on 26-07-1862 in Beusichem. Follow XIII-el.
XII-bm Jacoba van Santen (Zanten) was born on 05-01-1820 in Beusichem, daughter of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). She was baptised on 13-02-1820 in Beusichem. Jacoba died on 01-11-1869 in Wijk bij Duurstede, aged 49.
Note about Jacoba: genoemd van Zanten 1861, overlijden dochter Cornelia
At the age of 33, Jacoba married on 14-10-1853 in Wijk bij Duurstede Gerardus (Gerrit) de Ruijter (Ruiter, Ruyter), aged 24 or 25. Gerrit was born in 1828 in Wijk bij Duurstede, son of Willem de Ruijter and Petronella Elisabeth Hendriks. Gerrit died. Gerrit married Cornelia Middelweerd (born 1830) on 03-02-1870 in Wijk bij Duurstede.
Children of Jacoba and Gerrit:
1 Gerardus Hendricus de Ruijter, born on 28-10-1854 in Wijk bij Duurstede. Follow XIII-em.
2 Geertruida Cornelia de Ruiter, born on 24-05-1856 in Wijk bij Duurstede. Geertruida died on 12-04-1886 in Wijk bij Duurstede, aged 29.
Note about Geertruida: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 764
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 26-05-1856
Kind Geertruida Cornelia de Ruiter
Geslacht: V
Geboortedatum: 24-05-1856
Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Gerardus de Ruiter
Moeder Jacoba van Santen
3 Cornelia de Ruiter, born on 17-02-1861 in Wijk bij Duurstede. Cornelia died on 17-02-1861 in Wijk bij Duurstede, aged less than a day.
XII-bn Francina Wilhelmina van Santen was born on 10-03-1823 in Beusichem, daughter of Jacob van Santen (Zanten) (see XI-r) and Cornelia Veltkamp (Veldkamp). She was baptised on 06-04-1823 in Beusichem. Francina died on 31-01-1916 in Zoelmond, aged 92. The death was registered on 31-01-1916. At the age of 25, Francina married on 10-11-1848 in Beusichem Cornelis van Meerten, aged 25. Cornelis was born on 18-11-1822 in Zoelen, son of Cornelis van Meerten and Maaijke Versteeg. Cornelis died on 07-05-1895 in Beusichem, aged 72. The death was registered on 08-05-1895.
Note about Cornelis: via broer Cornelis naar Prijs
Occupation:
1848    veerknecht
Children of Francina and Cornelis:
1 Cornelis van Meerten, born on 05-02-1849 in Beusichem. He was baptised on 05-02-1849 in Beusichem. Cornelis died.
2 Cornelia van Meerten, born on 21-02-1852 in Beusichem. She was baptised on 21-02-1852 in Beusichem. Cornelia died.
3 Jacob van Meerten, born on 08-02-1858 in Beusichem. Jacob died on 22-03-1858 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 22-03-1858.
4 Jacob van Meerten, born in 1860 in Beusichem. Jacob died on 20-05-1933 in Beusichem, aged 72 or 73. The death was registered on 22-05-1933.
Occupation:
1933    landbouwer
XII-bo Anthonia van Essen was born on 10-02-1805 in Beusichem, daughter of Johannes van Essen and Willemijntje (Willemina) van Zanten (see XI-s). She was baptised on 17-02-1805 in Beusichem. Anthonia died on 16-07-1891 in Beusichem, aged 86. The death was registered on 16-07-1891. At the age of 21, Anthonia married on 04-12-1826 in Beusichem Arie Udo, aged 28. Arie was born in Beusichem, son of Arien Udo and Johanna van Arkel. He was baptised on 20-12-1797 in Beusichem. Arie died on 26-02-1874 in Beusichem, aged 76. The death was registered on 26-02-1874.
Children of Anthonia and Arie:
1 Antonia Elisabeth Udo, born on 06-09-1824 in Beusichem. Antonia died on 02-07-1828 in Beusichem, aged 3. The death was registered on 03-07-1828.
2 Arie Udo, born on 03-06-1827 in Beusichem. Arie died on 28-06-1827 in Beusichem, aged 25 days. The death was registered on 29-06-1827.
3 Arie Udo, born on 03-06-1827 in Beusichem. Arie died on 22-10-1872 in Beusichem, aged 45. The death was registered on 23-10-1872.
4 Wilhelmina Antonia Udo, born on 03-02-1830 in Beusichem. Wilhelmina died on 10-02-1832 in Beusichem, aged 2. The death was registered on 11-02-1832.
5 Wilhelmina Antonia Udo, born in 1832 in Beusichem. Follow XIII-en.
6 Johanna Udo, born in 1834 in Beusichem. Follow XIII-eo.
7 Jenneke Udo, born in 1839 in Beusichem. Follow XIII-ep.
8 Willemina Udo, born in 1840 in Beusichem. Follow XIII-eq.
9 Dirkje Udo, born in 1843 in Beusichem. Follow XIII-er.
10 Johanna Antonia Udo, born on 12-07-1846 in Beusichem. Follow XIII-es.
11 Jacoba Udo, born on 27-11-1848 in Beusichem. Jacoba died on 14-04-1870 in Beusichem, aged 21. The death was registered on 16-04-1870.
XII-bp Jantje (Jannigje) van Essen was born on 12-11-1817 in Beusichem, daughter of Johannes van Essen and Willemijntje (Willemina) van Zanten (see XI-s). She was baptised on 01-12-1817 in Beusichem. Jannigje died on 01-02-1895 in Elst, aged 77. The death was registered on 02-05-1895.
Occupation:
arbeidster
At the age of 18, Jannigje married on 10-06-1836 in Beusichem Willem Vogelpoel, aged 30. See XII-x for personal details of Willem.
Children of Jannigje and Willem: see XII-x.
XII-bq Maria van Santen was born on 30-09-1816 in Beusichem, daughter of Hendricus (Hendrik) van Zanten (see XI-t) and Magdalena (Maria) Neph (see XII-ch). She was baptised on 27-10-1816 in Beusichem. Maria died.
(1) At the age of 26, Maria married on 10-05-1843 in Nijmegen Anthonij Peters van Driel. Anthonij died.
(2) At the age of 35, Maria married on 03-01-1852 in Nijmegen Adam Willem Frederik Rapp. Adam died.
XII-br Jantje van Zanten was born on 18-01-1820 in Beusichem, daughter of Hendricus (Hendrik) van Zanten (see XI-t) and Magdalena (Maria) Neph (see XII-ch). She was baptised on 06-02-1820 in Beusichem. Jantje died on 09-10-1905 in Beusichem, aged 85. The death was registered on 10-10-1905. At the age of 42, Jantje married on 03-12-1862 in Beusichem Arie van den Berg, aged 51. Arie was born on 05-10-1811 in Beusichem, son of Jacobus Johannes van den Berg and Petronella (Pieternella) van den Berg. Arie died on 13-06-1877 in Beusichem, aged 65. The death was registered on 13-06-1877.
Occupation:
metselaar
XII-bs Adriana van Zanten was born on 16-09-1822 in Beusichem, daughter of Hendricus (Hendrik) van Zanten (see XI-t) and Magdalena (Maria) Neph (see XII-ch). She was baptised on 29-09-1822 in Beusichem. Adriana died on 25-02-1906 in Beusichem, aged 83. The death was registered on 26-02-1906. At the age of 42, Adriana married on 12-07-1865 in Beusichem Antonie van Asch, aged 56. Antonie was born on 07-02-1809 in Ravenswaaij, son of Johannes Teunisz. van Asch and Gerrigje van Blitterswijk. Antonie died on 04-06-1872 in Beusichem, aged 63. The death was registered on 05-06-1872.
Occupation:
schipper
XII-bt Cornelis van Zanten was born on 23-04-1826 in Beusichem, son of Hendricus (Hendrik) van Zanten (see XI-t) and Magdalena (Maria) Neph (see XII-ch). He was baptised on 07-05-1826 in Beusichem. Cornelis died on 11-10-1892 in Beusichem, aged 66. The death was registered on 12-10-1892.
Occupation:
schipper
At the age of 28, Cornelis married on 12-05-1854 in Beusichem Lena de Raad, aged 20. Lena was born on 16-06-1833 in Beusichem, daughter of Coenraad (Coen) de Raad and Cornelia Sterk. Lena died on 04-12-1906 in Beusichem, aged 73 (cause: omgekomen bij een brand, samen met haar zoon en twee kleinkinderen). The death was registered on 04-12-1906.
Note about Lena: Omgekomen bij een brand, samen met haar zoon Jan en twee kleinkinderen, Johanna Nout en Lena van Zanten
Betovergrootmoeder van T. Ploeger van Zanten
Children of Cornelis and Lena:
1 Hendricus van Zanten, born on 12-09-1854 in Beusichem. Follow XIII-et.
2 Cornelia van Zanten, born on 20-06-1856 in Beusichem. Follow XIII-eu.
3 Coenraad van Zanten, born on 03-09-1858 in Beusichem. Follow XIII-ev.
4 Magdalena van Zanten, born on 06-07-1861 in Beusichem. Follow XIII-ew.
5 Cornelis van Zanten, born on 23-11-1864 in Beusichem. Follow XIII-ex.
6 Speijer van Zanten, born on 14-02-1866 in Beusichem. Follow XIII-ey.
7 Jacob van Zanten, born on 24-02-1868 in Beusichem. Follow XIII-ez.
8 Jan van Zanten, born on 02-10-1870 in Beusichem. Jan died on 04-12-1906 in Beusichem, aged 36 (cause: omgekomen bij een brand, samen met zijn moeder en 2 nichtjes). The death was registered on 04-12-1906.
Note about Jan: Omgekomen bij een brand, samen met zijn moeder en 2 nichtjes
Occupation:
1906    landbouwer
9 Gijsbert Markus van Zanten, born on 12-03-1874 in Beusichem. Follow XIII-fa.
10 Alida Cornelia Engelina van Zanten, born on 30-05-1878 in Beusichem. Alida died on 03-04-1879 in Beusichem, aged 10 months. The death was registered on 03-04-1879.
XII-bu Hendrik van Zanten was born on 05-10-1828 in Beusichem, son of Hendricus (Hendrik) van Zanten (see XI-t) and Magdalena (Maria) Neph (see XII-ch). He was baptised on 19-10-1828 in Beusichem. Hendrik died on 08-09-1900 in Maarsseveen, aged 71.
Occupation:
schipper
At the age of 37, Hendrik married on 15-11-1865 in Beusichem Cornelia van Dijk, aged 35 or 36. Cornelia was born in 1829 in Ravenswaaij, daughter of Cornelis van Dijk and Cornelia Hak. Cornelia died on 08-02-1913 in Maarssen, aged 83 or 84.
Child of Hendrik and Cornelia:
1 Cornelis Hendrikus van Zanten, born in Beusichem. Cornelis died on 21-07-1884 in Tull en ’t Waal. The death was registered on 31-07-1884.
Occupation:
1884    schipper
XII-bv Theodorus Gaasbeek, son of Dirk van Gaasbeek and Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (see XI-u). He was baptised in 1808 in Culemborg. Theodorus died on 30-08-1866 in Culemborg, aged 57 or 58.
Occupations:
1829    stoelenmaker
1866    nachtwaker
At the age of 20 or 21, Theodorus married on 22-05-1829 in Culemborg Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg), aged 21 or 22. Seijntje, Josina was born in 1807 in Culemborg, daughter of Jan Bleijenberg and Alida Koedam. Seijntje, Josina died.
Children of Theodorus and Seijntje, Josina:
1 Dirk Gaasbeek, born in 10-1829 in Culemborg. Dirk died on 11-09-1830 in Culemborg, aged 11 months.
2 Aaltje Gaasbeek, born in 1832 in Culemborg. Follow XIII-fb.
3 Gerdina Josina Gaasbeek, born in 1833 in Culemborg. Follow XIII-fc.
4 Jan Jacobus Gaasbeek, born in 04-1834 in Culemborg. Jan died on 12-01-1835 in Culemborg, aged 9 months.
5 Dirkje Gaasbeek, born in 1835 in Culemborg. Dirkje died on 05-05-1838 in Culemborg, aged 2 or 3.
6 Dirk Gaasbeek, born in 1839 in Culemborg. Dirk died on 15-06-1840 in Culemborg, aged 0 or 1.
7 Johannes Gaasbeek, born in 03-1841 in Culemborg. Johannes died on 09-08-1841 in Culemborg, aged 5 months.
8 Clasina Gaasbeek, born in 1843 in Culemborg. Clasina died on 27-08-1866 in Culemborg, aged 22 or 23.
9 Theodorus Gaasbeek, born in 1846 in Culemborg. Follow XIII-fd.
10 Dirkje Gaasbeek, born in 1849 in Culemborg. Dirkje died on 20-10-1852 in Culemborg, aged 2 or 3.
11 Dirk Gaasbeek, born in 05-1853 in Culemborg. Dirk died on 25-06-1853 in Culemborg, aged 1 month.
XII-bw Dirkje Gaasbeek was born in 1815 in Culemborg, daughter of Dirk van Gaasbeek and Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (see XI-u). Dirkje died on 21-10-1889 in Culemborg, aged 73 or 74. At the age of 20 or 21, Dirkje married on 04-05-1836 in Culemborg Stephanus van Logchem, aged 19 or 20. Stephanus was born in 1816 in Culemborg, son of Gerrit van Logchem and Stijntje van den Ham. Stephanus died on 05-03-1886 in Culemborg, aged 69 or 70.
Occupation:
1863    nachtwacht
Children of Dirkje and Stephanus:
1 Gerarda Cornelia van Logchem, born in 1838 in Culemborg. Follow XIII-fe.
2 Cornelis van Logchem, born in 1843 in Culemborg. Follow XIII-ff.
3 Dirk van Logchem, born in 1845 in Culemborg. Follow XIII-fg.
4 Stephanus van Logchem, born in 1858 in Culemborg. Follow XIII-fh.
XII-bx Jacob (van) Gaasbeek was born in 1818 in Culemborg, son of Dirk van Gaasbeek and Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (see XI-u). Jacob died on 19-10-1907 in Culemborg, aged 88 or 89. The death was registered on 22-10-1907. At the age of 33 or 34, Jacob married on 22-10-1852 in Culemborg Magdalena Johanna Alberta Groeneveldt, aged 30 or 31. Magdalena was born in 1821 in Utrecht, daughter of Hendricus Johannes Groeneveldt and Jacoba Theodora Storm. Magdalena died before 1907, aged less than 86.
XII-by Jansje van Gaasbeek was born in 1824 in Culemborg, daughter of Dirk van Gaasbeek and Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (see XI-u). Jansje died on 06-04-1881 in Culemborg, aged 56 or 57.
(1) At the age of 18 or 19, Jansje married on 04-08-1843 in Culemborg Johannes van Kleef, aged 20 or 21. Johannes was born in 1822 in Culemborg, son of Cornelis van Kleef and Margaretha van den Ham. Johannes died on 22-09-1855 in Culemborg, aged 32 or 33.
Occupation:
stoelenmaker
(2) At the age of 34 or 35, Jansje married on 27-05-1859 in Culemborg Martinus Verrips, aged 48 or 49. Martinus was born in 1810 in Culemborg, son of Aart Gerritse Verrips and Geertrui de Jong. Martinus died on 16-11-1887 in Culemborg, aged 76 or 77. Martinus was widower of Johanna de Weerd (Weerdt) (died before 1859), whom he married before 1859.
Children of Jansje and Johannes:
1 Cornelia van Kleef, born in 1843 in Culemborg. Cornelia died on 25-11-1848 in Culemborg, aged 4 or 5.
2 Dirk Hendrik van Kleef, born in 1844 in Culemborg. Dirk died on 29-11-1848 in Culemborg, aged 3 or 4.
3 Margrieta van Kleef, born in 1847 in Culemborg. Margrieta died on 08-12-1848 in Culemborg, aged 0 or 1.
4 Cornelia Jacoba van Kleef, born in 1850 in Culemborg. Follow XIII-fi.
5 Gerdina van Kleef, born in 03-1851 in Culemborg. Gerdina died on 13-02-1852 in Culemborg, aged 11 months.
6 Cornelis Johannes van Kleef, born in 08-1852 in Culemborg. Cornelis died on 31-05-1853 in Culemborg, aged 9 months.
7 Cornelis van Kleef, born in 1854 in Culemborg. Follow XIII-fj.
8 Johannes van Kleef, born in 12-1855 in Culemborg. Johannes died on 16-01-1856 in Culemborg, aged 1 month.
Note about Johannes: geboren na het overlijden van zijn vader
XII-bz Jantje Cornelia van Santen was born on 16-05-1815 at 01:00 in Beusichem, daughter of Johannes van Santen (see XI-v) and Johanna Prijs. Jantje died on 12-11-1853 in Buren, aged 38.
Occupation:
dienstbode
At the age of 36, Jantje married on 01-11-1851 in Buren Pieter van Meenen, aged 24 or 25. Pieter was born in 1826 in Buren, son of Evert van Meenen and Maria Cornelia van Hoorn. Pieter died. Pieter married Elisabeth van Schoordijk (1830-1885), see XIII-ay, on 19-05-1855 in Buren.
Child of Jantje and Pieter:
1 Evert Johannes van Meenen, born on 27-01-1853 in Buren. Follow XIII-fk.
XII-ca Kuinera van Santen was born on 06-09-1821 in Beusichem, daughter of Johannes van Santen (see XI-v) and Johanna Prijs. She was baptised on 23-09-1821 in Beusichem. Kuinera died on 10-02-1899 in Zoelmond, aged 77. The death was registered on 11-02-1899.
Note about Kuinera: is zij ook de moeder van Jacoba Johanna van Zanten, geb 1844 Beusichem tr Roelof ven Genderen??
At the age of 29, Kuinera married on 15-08-1851 in Beusichem Dirk Pieters van der Goot, aged 44. Dirk was born on 11-06-1807 in Oosterzee-Friesland, son of Pieter Jans van der Goot and Geeske Jans. Dirk died on 02-10-1882 in Zoelmond, aged 75. Dirk was widower of Elisabeth van Heest, whom he married before 1851.
Occupations:
wegwerker
1851    veldwachter
Children of Kuinera and Dirk:
1 Johannes van der Goot, born on 28-04-1852 in Zoelmond. Johannes died on 05-04-1878 in Zoelmond, aged 25. The death was registered on 05-04-1878.
2 Johanna Cunera van der Goot, born on 20-09-1861 in Zoelmond. Johanna died on 11-11-1876 in Beusichem, aged 15. The death was registered on 11-11-1876.
3 Antje van der Goot, born in 1864 in Beusichem. Follow XIII-fl.
XII-cb Pieter van Batenburg, son of Dirk van Batenburg and Steventje (Leentje) van Muiswinkel (see XI-x). He was baptised on 08-01-1777 in Beusichem. Pieter died on 11-05-1832 in Beusichem, aged 55. Pieter married Teuntje van Essen. Teuntje was born around 1777. Teuntje died after 1832, aged more than 55.
XII-cc Josiena Christina (Gosientje) Markus was born on 14-11-1806 in Asch, daughter of Dirk Christiaan Markus and Johanna Elisabeth Muiswinkel (see XI-y). She was baptised on 23-11-1806 in Asch. Gosientje died on 15-02-1892 in Buren, aged 85. At the age of 27, Gosientje married on 06-09-1834 in Buren Jan Vogelzang, aged 23. Jan was born on 19-02-1811 in Opijnen, son of Jan Vogelzang and Martijntje den Otter. He was baptised on 03-03-1811 in Opijnen. Jan died on 05-09-1846 in Buren, aged 35.
Child of Gosientje and Jan:
1 Dirk Christianus Vogelzang, born on 28-02-1845 in Buren. Follow XIII-fm.
XII-cd Cornelis van Santen, son of Cornelis van Santen (see XI-z) and Lammertje van Bekkum. He was baptised on 09-10-1790 in Beusichem. Cornelis died on 21-07-1846 in Beusichem, aged 55. The death was registered on 21-07-1846.
Occupation:
werkman
At the age of 24, Cornelis married on 02-06-1815 in Beusichem Johanna (Antje) van Asch, aged 42. Antje was born on 11-02-1773 in Beusichem, daughter of Gerrit van Asch and Niesje (Nieske, Bregje) van Mourik. She was baptised on 14-02-1773 in Beusichem. Antje died on 03-06-1847 in Beusichem, aged 74. The death was registered on 04-06-1847. Antje was widow of Albertus van Santen (1769-1812), whom she married on 26-02-1797 in Beusichem.
XII-ce Johanna van Santen, daughter of Cornelis van Santen (see XI-z) and Lammertje van Bekkum. She was baptised on 14-02-1800 in Beusichem. Johanna died on 19-07-1830 at 02:00 in Beusichem, aged 30 (cause: ten huize van Gijsbert en Jan Essen). The death was registered on 21-07-1830.
Children of Johanna from an unknown relationship:
1 van Santen. He or she died.
2 van Santen. He or she died.
3 Aaltje van Zanten, born on 10-05-1821 in Beusichem. Follow XIII-fn.
XII-cf Adrianus van Santen was born on 27-11-1802 in Beusichem, son of Cornelis van Santen (see XI-z) and Lammertje van Bekkum. Adrianus died on 04-04-1877 in Beusichem, aged 74. The death was registered on 04-04-1877.
Occupation:
arbeider
At the age of 29, Adrianus married on 05-05-1832 in Beusichem Susanna Clazina van Zon, aged 21. Susanna was born on 03-11-1810 in Culemborg, daughter of Johannes van Zon and Cornelia Jansen. Susanna died.
Children of Adrianus and Susanna:
1 Cornelis van Zanten, born in 04-1838 in Culemborg. Cornelis died on 15-05-1838 in Culemborg, aged 1 month. The death was registered on 17-05-1838.
2 Lammertje van Zanten, born in 1839 in Culemborg. Lammertje died on 20-11-1842 in Culemborg, aged 2 or 3. The death was registered on 22-11-1842.
3 Cornelis van Santen, born in 1843 in Culemborg. Follow XIII-fo.
4 Cornelia van Zanten, born on 03-09-1845 in Culemborg. Cornelia died on 12-10-1845 in Culemborg, aged 1 month. The death was registered on 13-10-1845.
5 Lammertje van Santen, born in 1851 in Culemborg. Lammertje died on 29-02-1856 in Culemborg, aged 4 or 5. The death was registered on 29-02-1856.
XII-cg Reijntje van Zanten was born on 16-09-1806 in Beusichem, daughter of Cornelis van Santen (see XI-z) and Lammertje van Bekkum. Reijntje died on 12-03-1884 in Kedichem, aged 77.
Note about Reijntje: schoonmoeder van dochter Cornelia is Tonia van Zanten
At the age of 28, Reijntje married on 14-02-1835 in Beusichem Leendert Jzn Bron, aged 45. Leendert is a son of Jan Bron and Cornelia van der Gragt. He was baptised on 22-02-1789 in Culemborg. Leendert died on 24-12-1871 in Nieuwland, aged 82. Leendert was widower of Neeltje Gelderblom (1775-1830), whom he married on 23-05-1812 in Kedichem.
Note about Leendert: Als Leendert steeds vader wordt in zijn tweede huwelijk, trouwen de kinderen uit zijn eerste huwelijk en wordt hij gelijktijdig grootvader.
Occupation:
kooiman
Children of Reijntje and Leendert:
1 Lambertus Bron, born on 12-02-1836 in Nieuwland. Lambertus died on 23-02-1836 in Nieuwland, aged 11 days.
2 Lambertus (Bart) Bron, born on 26-04-1837 in Nieuwland. Follow XIII-fp.
3 Cornelia Bron, born on 25-11-1838 in Nieuwland. Follow XIII-fq.
4 Cornelis Bron, born on 09-09-1840 in Nieuwland. Cornelis died on 09-07-1842 in Nieuwland, aged 1.
5 Bron, stillborn son, born on 12-11-1841 in Nieuwland.
6 Kornelis Bron, born on 23-01-1844 in Nieuwland. Kornelis died on 05-02-1844 in Nieuwland, aged 13 days.
7 Bron, stillborn son, born on 06-06-1846 in Nieuwland.
XII-ch Magdalena (Maria) Neph, daughter of Johan Hendrik Neph and Maria van Zanten (see XI-aa). She was baptised on 30-09-1796 in Wezel-Duitsland. Magdalena died on 18-06-1857 in Beusichem, aged 60. The death was registered on 19-06-1857. At the age of 18, Magdalena married on 15-09-1815 in Beusichem Hendricus (Hendrik) van Zanten, aged 31. See XI-t for personal details of Hendrik.
Children of Magdalena and Hendrik: see XI-t.
XII-ci Josephus van Zanten was born in 05-1798 in Rotterdam, son of Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen) (see XI-ab) and Johanna Geertruijda (Gertrudis) Loohuijs. Josephus died on 07-04-1862 in Rotterdam, aged 63. At the age of 25, Josephus married on 10-03-1824 in Rotterdam Cornelia Hennekam, aged 27 or 28. Cornelia was born in 1796 in Rotterdam. Cornelia died.
XII-cj Johannes Cornelis Koedam was born on 28-02-1802 in Beusichem, son of Johannes Koedam and Cornelia Johanna Kemp (see XI-ac). He was baptised on 29-09-1802 in Beusichem. Johannes died on 26-06-1862 in Beusichem, aged 60. At the age of 25, Johannes married on 10-05-1827 in Beusichem Diderika Adriana van Winsen, aged 21. See XII-cq for personal details of Diderika.
XII-ck Gerardina Jozina Koedam was born in 1805 in Zoelmond, daughter of Johannes Koedam and Cornelia Johanna Kemp (see XI-ac). Gerardina died before 1859, aged less than 54. At the age of 23 or 24, Gerardina married on 21-08-1829 in Beusichem Gerrit Dirk de Kruijf, aged 36. Gerrit is a son of Willem de Kruijf and Beeligje van Rijnberk. He was baptised on 08-10-1792 in Beusichem. Gerrit died on 07-11-1859 in Beusichem, aged 67.
XII-cl Cornelis Koedam was born on 25-12-1806 in Beusichem, son of Johannes Koedam and Cornelia Johanna Kemp (see XI-ac). Cornelis died on 10-04-1884 in Beusichem, aged 77. At the age of 28, Cornelis married on 09-06-1835 in Zoelen Maria Berta van der Woerd, aged 31 or 32. Maria was born in 1803 in Zoelen, daughter of Andries Cornelisse van der Woerd and Jenneke Clasina de Haas. Maria died.
Child of Cornelis and Maria:
1 Johannes Koedam, born on 25-10-1840 in Beusichem. Johannes died on 10-06-1863 in Beusichem, aged 22.
XII-cm Jozina Koedam was born in 1810 in Beusichem, daughter of Johannes Koedam and Cornelia Johanna Kemp (see XI-ac). Jozina died on 22-06-1856 in Zoelmond, aged 45 or 46. At the age of 28 or 29, Jozina married on 11-01-1839 in Beusichem Willem van Kuik, aged 39 or 40. Willem was born in 1799 in Zoelmond, son of Dirk van Kuik and Jacoba Ett. Willem died.
Occupation:
meester kleermaker
XII-cn Willem Koedam was born on 01-11-1814 in Beusichem, son of Johannes Koedam and Cornelia Johanna Kemp (see XI-ac). He was baptised on 03-11-1814 in Beusichem. Willem died on 19-10-1861 in Beusichem, aged 46. At the age of 28, Willem married on 04-08-1843 in Tiel Hendrica Maria de Haas, aged 29. Hendrica was born on 10-03-1814 in Zoelen, daughter of Klaas de Haas and Maijken van Eck. Hendrica died.
XII-co Jantje Cornelia Koedam was born on 01-04-1817 in Beusichem, daughter of Johannes Koedam and Cornelia Johanna Kemp (see XI-ac). Jantje died on 28-01-1855 in Beusichem, aged 37. At the age of 19, Jantje married on 20-01-1837 in Beusichem Gerrit Naves, aged 20 or 21. Gerrit was born in 1816 in Tiel. Gerrit died.
XII-cp Jacoba Bardina Koedam was born on 12-07-1818 in Beusichem, daughter of Johannes Koedam and Cornelia Johanna Kemp (see XI-ac). Jacoba died on 08-05-1869 in Asch, aged 50.
Note about Jacoba: volgens huwelijksakte 1841, geboortejaar ca.1818
volgens huwelijskakte 1851, geboortejaar ca. 1826
volgens overlijdenakte 1869, geboortejaar 1830
kind uit eerste huwelijk is geboren < 1841, derhalve geboortejaar 1818 meest aannemelijk
(1) At the age of 22, Jacoba married on 13-01-1841 in Beusichem Dirk Jacob van Wijk, aged 21 or 22. Dirk was born in 1819 in Beusichem, son of Aaldert van Wijk and Johanna Maria van Buren (Buuren). Dirk died before 02-10-1851, aged less than 32.
(2) At the age of 33, Jacoba married on 02-10-1851 in Buren Johannes Adrianus van Reekum, aged 24 or 25. Johannes was born in 1826 in Maurik, son of Hendrik van Reekum and Hendrina van Ingen. Johannes died.
Child of Jacoba and Dirk:
1 van Wijk, born before 13-01-1841. He or she died.
Note: wettiging tijdens huwelijk ouders
XII-cq Diderika Adriana van Winsen, daughter of Willem van Winsen and Jantje Cornelia de Ronde (see XI-ad). She was baptised on 21-04-1806 in Beusichem. Diderika died on 28-04-1868 in Beusichem, aged 62. At the age of 21, Diderika married on 10-05-1827 in Beusichem Johannes Cornelis Koedam, aged 25. See XII-cj for personal details of Johannes.
XII-cr Antonie van Winsen, son of Willem van Winsen and Jantje Cornelia de Ronde (see XI-ad). He was baptised on 24-10-1808. Antonie died on 22-01-1859 in Beusichem, aged 50.
Occupation:
landbouwer
At the age of 22, Antonie married on 16-05-1831 in Beusichem Aartje van Kempen, aged 24 or 25. Aartje was born in 1806 in Beusichem, daughter of Christoffel van Kempen and Willemijntje van Soest. Aartje died after 1859, aged more than 53.
Children of Antonie and Aartje:
1 Willem van Winsen, born on 02-09-1834 in Beusichem. Willem died on 07-09-1834 in Beusichem, aged 5 days.
2 Willem van Winsen, born in 1836 in Beusichem. Follow XIII-fr.
3 Geertje van Winsen, born in 1839. Follow XIII-fs.
XII-cs Jan de Ronde was born in 1844 in Beusichem, son of Hendrik (Nicolaas) de Ronde (see XI-ag) and Jansje de Heus. Jan died on 24-08-1931 in Beusichem, aged 86 or 87. The death was registered on 25-08-1931.
Occupation:
landbouwer
Jan married Neeltje de Morrée. See XIV-fc for personal details of Neeltje.
Children of Jan and Neeltje:
1 Hendrik Nicolaas de Ronde, born in 1880 in Beusichem. Follow XV-dw.
2 Elisabeth Jansje de Ronde, born in 1883 in Beusichem. Follow XV-dx.
3 Jansje de Ronde, born on 25-03-1885 in Beusichem. Jansje died on 16-03-1886 in Beusichem, aged 11 months. The death was registered on 17-03-1886.
4 Arie de Ronde, born in 1890 in Beusichem. Follow XV-dy.
5 Gijsbert Pieter de Ronde, born in 1891 in Beusichem. Follow XV-dz.
XII-ct Gijsbert Pieter de Ronde was born in 1848 in Beusichem, son of Hendrik (Nicolaas) de Ronde (see XI-ag) and Jansje de Heus. Gijsbert died on 31-03-1928 in Beusichem, aged 79 or 80. The death was registered on 31-03-1928.
Occupation:
landbouwer
At the age of 33 or 34, Gijsbert married on 15-11-1882 in Beusichem Leentje Kievith, aged 34 or 35. Leentje was born in 1847 in Beusichem, daughter of Willem Kievith and Dirkje van der Lingen. Leentje died on 06-10-1936 in Beusichem, aged 88 or 89. The death was registered on 06-10-1936.
Children of Gijsbert and Leentje:
1 Hendrik Nicolaas de Ronde, born in 1884 in Beusichem. Follow XIII-ft.
2 Dirkje de Ronde, born in 1886 in Beusichem. Follow XIII-fu.
3 Jansje de Ronde, born on 23-11-1889 in Beusichem. Jansje died on 04-01-1890 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 06-01-1890.
XII-cu Geertje Folkertse Kievit was born in 03-1759 in Tricht, daughter of Folkert Jansz Kieviet and Ariaantje van Hattum (see XI-aj). She was baptised on 18-03-1759 in Tricht. Geertje died.
(1) At the age of 22, Geertje married on 10-06-1781 in Beesd Ot van Middelkoop. Ot died on 08-03-1805 in Beesd.
(2) At the age of 47, Geertje married on 04-05-1806 in Beesd Remmert van Dommelen, aged 48. Remmert was born on 02-04-1758 in Beesd, son of Abraham van Dommelen and Trijntje van der Kroon. Remmert died.
XII-cv Jan Claassen Volke Kievit was born in 08-1765 in Tricht, son of Folkert Jansz Kieviet and Ariaantje van Hattum (see XI-aj). He was baptised on 01-09-1765 in Tricht. Jan died. At the age of 27, Jan married on 28-04-1793 in Tricht Willemke van ’t Gijn, aged 27. Willemke was born on 15-09-1765 in Deil, daughter of Lijsbet van ’t Gijn. Willemke died.
Note about Willemke: ook genoemd Willemke van Geijnt (huwelijk dochter Elisabeth 1830)
Child of Jan and Willemke:
1 Elisabeth (Lijsbeth) Kievit, born around 1806. Follow XIII-fv.
XII-cw Jenneke Andriesse van Zanten was born around 1773 in Rumpt, daughter of Andries van Zanten (see XI-ak) and Elizabeth Zwamborn. Jenneke died. At about the age of 25, Jenneke married on 25-02-1798 in Haaften Hendrik Franse Donker. Hendrik was born in Middelburg. Hendrik died.
XII-cx Pieternella van Zante (Zanten) was born around 1781 in Rumpt, daughter of Andries van Zanten (see XI-ak) and Elizabeth Zwamborn. Pieternella died. At about the age of 24, Pieternella married on 21-01-1805 in Herwijnen Jan van der Meijde, aged about 25. Jan was born around 1780, son of Dirk van der Meijde and Engelina van der Salm. Jan died.
Note about Jan: ook genoemd vdMijden
Children of Pieternella and Jan:
1 Jenneke van der Meijde, born on 23-07-1805 in Herwijnen. Follow XIII-fw.
2 Elizabeth van der Meijde. She was baptised on 25-10-1807 in Herwijnen. Elizabeth died.
3 Dirk van der Mijden, born on 30-06-1810 in Herwijnen. Dirk died.
Note about Dirk: tr 1834 Maria van Mil, zie genlias
XII-cy Jan van Zanten was born on 17-09-1775 in Herwijnen, son of Geertje van Zanten (see XI-al). He was baptised on 24-09-1775 in Herwijnen. Jan died on 29-05-1860 in Goes, aged 84.
(1) Jan is the biological father of children of Pieternella Welbie. Pieternella was born around 1775. Pieternella died.
(2) Jan started a relationship with Gerrigje van der Meijde. Gerrigje was born in 1781 in Herwijnen, daughter of Dirk van der Meijde and Engelina van der Salm. Gerrigje died on 05-03-1814 in Herwijnen, aged 32 or 33.
Note about Gerrigje: volgens opgaaf moeder is Jan van Zanten de vader
Children of Jan and Pieternella:
1 Cornelis Welbie, born on 28-07-1799 in Herwijnen. Follow XIII-fx.
2 Welbie, stillborn son, born on 21-08-1807 in Herwijnen.
Child of Jan and Gerrigje:
3 Jenneke van der Meijde. She was baptised on 01-03-1801 in Herwijnen. Jenneke died.
XII-cz Peter van Santen (Zanten) was born on 28-10-1789 in Herwijnen, son of Hendrik van Zanten (see XI-am) and Maaijke Storm. He was baptised on 01-11-1789 in Herwijnen. Peter died on 26-07-1830 at 01:00 in Haaften, aged 40.
Note about Peter: Peter trouwt met zijn achternicht, dochter van vaders vader zijn halbroers dochter
At the age of 19, Peter married on 09-09-1809 in Herwijnen Geertruij van der Velden, aged 20. See XII-do for personal details of Geertruij.
Children of Peter and Geertruij:
1 Maaike van Zante(n) (Santen), baptised on 17-10-1813 in Herwijnen. Follow XIII-fy.
2 Gerrit van Zanten, baptised on 26-04-1820 in Herwijnen. Follow XIII-fz.
3 Hendrik van Santen, born in 1824. Follow XIII-ga.
XII-da Anneke van Zanten was born on 09-03-1791 in Herwijnen, daughter of Hendrik van Zanten (see XI-am) and Maaijke Storm. She was baptised on 13-03-1791 in Herwijnen. Anneke died.
Note about Anneke: ook genoemd Van Zante
At the age of 25, Anneke married on 20-03-1816 in Herwijnen Rijk Pannekoek. Rijk is a son of Berend Pannekoek and Grietje den Ouden. Rijk died. Rijk was widower of Maaijke van Vliet (died before 1816), whom he married before 1816.
Children of Anneke and Rijk:
1 Jantje Pannekoek, born in 1818 in Asperen. Jantje died on 08-09-1840 in Herwijnen, aged 21 or 22.
2 Kasper Pannekoek, born in 1828 in Asperen. Follow XIII-gb.
XII-db Adriana van Zanten was born on 10-07-1796 in Herwijnen, daughter of Hendrik van Zanten (see XI-am) and Maaijke Storm. She was baptised on 17-07-1796 in Herwijnen. Adriana died on 22-02-1877 in Herwijnen, aged 80. At the age of 31, Adriana married on 16-11-1827 in Waardenburg Gerrit van Dooijeweert, aged 30. Gerrit was born on 09-09-1797 in Waardenburg, son of Steven van Dooijeweert and Dirkje van de Wal. Gerrit died on 21-08-1850 in Waardenburg, aged 52.
XII-dc Jantje van Zante (Zanten) was born on 12-11-1801 in Herwijnen, daughter of Hendrik van Zanten (see XI-am) and Maaijke Storm. She was baptised on 15-11-1801 in Herwijnen. Jantje died on 25-01-1891 in Herwijnen, aged 89. At the age of 19, Jantje married on 27-04-1821 in Herwijnen Dirk Huigen, aged 25. Dirk was born on 02-11-1795 in Herwijnen, son of Gijsbert Huigen and Adriana van Eijzeren. Dirk died on 06-11-1859 in Herwijnen, aged 64.
Children of Jantje and Dirk:
1 Gijsbert Dirk Huigen, born in 1823 in Herwijnen. Gijsbert died on 19-01-1891 in Herwijnen, aged 67 or 68.
2 Arie Huigen, born on 13-11-1827 in Herwijnen. Follow XIII-gc.
3 Maaike Huigen, born on 03-04-1831 in Herwijnen. Follow XIII-gd.
4 Peter Huigen, born in 1836 in Herwijnen. Follow XIII-ge.
5 Jan Albert Huigen, born in 1845 in Herwijnen. Follow XIII-gf.
XII-dd Arie van Zante was born on 14-02-1798 in Herwijnen, son of Gerrit van Zante (Zanten) (see XI-as) and Hermijntje van Zante (Zanten) (see XI-an). He was baptised on 18-02-1798 in Herwijnen. Arie died on 30-06-1855 in Herwijnen, aged 57. At the age of 22, Arie married on 05-01-1821 in Herwijnen Maaike Vroegh, aged 38. Maaike was born on 06-02-1782 in Herwijnen, daughter of Arie Vroegh and Willemke van der Mel. Maaike died on 18-03-1858 in Zuilichem, aged 76.
Children of Arie and Maaike:
1 Arie van Zante, born on 26-01-1821 in Herwijnen. Follow XIII-gg.
2 Hermanus van Sante, born on 15-06-1823 in Herwijnen. Follow XIII-gh.
3 Dirk van Zante, born in 1826 in Herwijnen. Dirk died on 07-04-1848 in Herwijnen, aged 21 or 22.
4 Gerritje (Geertje) van Zanten, born on 02-02-1828 in Herwijnen. Follow XIII-gi.
5 Willemke van Zante, born on 05-09-1833 in Herwijnen. Follow XIII-gj.
XII-de Maria van Zante (Zanten) was born on 04-12-1803 in Herwijnen, daughter of Gerrit van Zante (Zanten) (see XI-as) and Hermijntje van Zante (Zanten) (see XI-an). She was baptised on 19-12-1803 in Herwijnen. Maria died on 06-01-1879 in Herwijnen, aged 75.
Occupation:
naaister
At the age of 31, Maria married on 20-12-1834 in Herwijnen Arie Cousijn (Kozijn), aged 23. Arie is a son of Arie Cozijn and Jantje Jansen. He was baptised on 19-02-1811 in Herwijnen. Arie died on 02-04-1874 in Herwijnen, aged 63.
Note about Arie: ook genoemd Kozijn, 1879 overlijden Maria van Zanten
kinderen zie genlias
Occupation:
griendschipper
Child of Maria from an unknown relationship:
1 [waarschijnlijk] Gerrit van Zante (Zanten), born in 1832 in Herwijnen. Follow XIII-gk.
Child of Maria and Arie:
2 Jantje Cousijn, born on 09-01-1835 in Herwijnen. Follow XIII-gl.
XII-df Peter van Zanten was born on 12-09-1807 in Herwijnen, son of Gerrit van Zante (Zanten) (see XI-as) and Hermijntje van Zante (Zanten) (see XI-an). He was baptised on 13-09-1807 in Herwijnen. Peter died. At the age of 28, Peter married on 13-05-1836 in Herwijnen Maaike de Joode, aged 26. Maaike was born on 05-03-1810 in Herwijnen. Maaike died.
Child of Peter and Maaike:
1 Cornelia van Zante, born on 01-01-1840 in Herwijnen. Cornelia died.
XII-dg Aart van Santen was born on 17-12-1793 in Hellouw, son of Gosen van Zanten (see XI-ao) and Anneke Bouman. He was baptised on 22-12-1793 in Haaften. Aart died.
Occupation:
leerloojier
At the age of 32, Aart married on 18-01-1826 in Haarlem Marie Toengronde, aged 24 or 25. Marie was born in 1801 in Haarlem. Marie died.
XII-dh Neeltje van Santen (Zanten), daughter of Andries van Santen (see XI-aq) and Hendrika van der Lee. She was baptised on 11-09-1806 in Opijnen. Neeltje died before 29-06-1854, aged less than 47.
Note about Neeltje: genoemd Van Zanten huwelijk 1834
Occupation:
arbeidster
At the age of 27, Neeltje married on 14-02-1834 in Est en Opijnen Gijsbert van Hees, aged 28. Gijsbert was born on 22-04-1805 in Gameren, son of Gijsbert van Hees and Adriaaantje Roelofsen. Gijsbert died. Gijsbert married Maria Margaretha van Zetten (born 1831) on 29-06-1854 in Zaltbommel.
Occupation:
kleermaker
Children of Neeltje from an unknown relationship:
1 Andries van Santen, born on 09-04-1830 in Opijnen. Follow XIII-gm.
2 Hendrik van Santen, born on 09-04-1830 in Opijnen. Follow XIII-gn.
Children of Neeltje and Gijsbert:
3 Hendrika van Hees, born in 1836 in Opijnen. Hendrika died on 10-01-1850 in Opijnen, aged 13 or 14. The death was registered on 11-01-1850.
4 Willemke van Hees, born on 22-10-1837 in Opijnen. Follow XIII-go.
XII-di Gerrit van Santen was born on 11-01-1808 in Opijnen, son of Andries van Santen (see XI-aq) and Hendrika van der Lee. He was baptised on 17-01-1808 in Opijnen. Gerrit died on 01-02-1888, aged 80. The death was registered on 02-02-1888.
Occupation:
1887    arbeider
At the age of 29, Gerrit married on 02-07-1837 in Opijnen Carolina van de Werken, aged 23. Carolina was born on 04-11-1813 in Nederhemert, daughter of Jan van de Werken and Maria Catharina Keizer. Carolina died on 28-06-1871 in Opijnen, aged 57. The death was registered on 29-06-1871.
Occupation:
arbeidster
Children of Gerrit and Carolina:
1 van Santen, stillborn daughter, born on 04-03-1838 in Opijnen. The death was registered on 04-03-1838.
2 Hendrika van Santen, born in 1840 in Opijnen. Hendrika died on 30-01-1841 in Opijnen, aged 0 or 1. The death was registered on 31-01-1841.
3 Hendrika van Santen, born on 04-03-1842 in Opijnen. Follow XIII-gp.
4 Jan van Santen, born on 13-02-1845 in Opijnen. Follow XIII-gq.
5 Andries van Santen, born on 04-09-1848 in Opijnen. Andries died on 22-06-1850 in Opijnen, aged 1. The death was registered on 23-06-1850.
6 Maria Catharina van Santen, born on 21-04-1851 in Opijnen. Maria died on 23-12-1876 in Opijnen, aged 25. The death was registered on 23-12-1876. Maria remained unmarried.
7 Andries (Dries) van Santen, born on 15-07-1857 in Opijnen. Follow XIII-gr.
XII-dj Gozewien van Santen was born on 13-07-1810 in Opijnen, daughter of Andries van Santen (see XI-aq) and Hendrika van der Lee. She was baptised on 29-07-1810 in Opijnen. Gozewien died on 09-05-1885 in Opijnen, aged 74. The death was registered on 09-05-1885.
Note about Gozewien: ook genoemd Gozewina
Occupation:
dienstmeid
At the age of 28, Gozewien married on 15-02-1839 in Est en Opijnen Roelof van de Lang, aged 36. Roelof was born on 13-11-1802 in Opijnen, son of Huibert van de Lang(e) and Roelofke de Keijzer. Roelof died on 15-10-1882 in Opijnen, aged 79. The death was registered on 16-10-1882.
Occupation:
schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1865-1866)
Children of Gozewien and Roelof:
1 Huibert van de Lang, born on 22-04-1839 in Opijnen. Huibert died. Huibert remained unmarried.
Occupation:
schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1865-1866)
2 Hendrika van de Lang, born in 1841 in Opijnen. Follow XIII-gs.
3 Andries van de Lang, born in 1849 in Opijnen. Andries died on 30-03-1882 in Opijnen, aged 32 or 33. The death was registered on 30-03-1882.
Occupation:
arbeider
XII-dk Cornelis van Santen was born on 08-02-1813 in Opijnen, son of Andries van Santen (see XI-aq) and Hendrika van der Lee. Cornelis died on 30-11-1896 in Deil, aged 83. The death was registered on 01-12-1896.
Note about Cornelis: bij huwelijk, overlijden en overlijden echtgenote geschreven als ’van Zanten’
staat ingeschreven met geboortemaand januari, als burger Nieuwaal, Gameren 1763-1879. als werkman, vertrekt in 1861 naar Deil, bron streekarchief
(1) At the age of 48, Cornelis married on 30-03-1861 in Herwijnen Bartje van Asch, aged 42. Bartje was born on 25-12-1818 in Deil, daughter of Rijk Janssen van Asch and Maria van Manen (Maren). Bartje died on 26-05-1870 in Deil, aged 51.
(2) At the age of 58, Cornelis married on 28-10-1871 in Opijnen Lena Zuurmond, aged about 35. Lena was born around 1836 in Deil, daughter of Jakob Zuurmond and Maria van Kranenburg. Lena died on 06-01-1921 in Deil, aged about 85. The death was registered on 07-01-1921.
XII-dl Gozen van Santen was born on 29-08-1818 in Opijnen, son of Andries van Santen (see XI-aq) and Hendrika van der Lee. Gozen died.
Occupation:
arbeider, boerenknecht
At the age of 35, Gozen married on 18-02-1854 in Est en Opijnen Jenneke de Ruiter, aged 25 or 26. Jenneke was born in 1828 in Neerijnen, daughter of Gerrit Jan de Ruiter and Hester de Keijzer. Jenneke died.
Children of Gozen and Jenneke:
1 Andries Gerrit Jan van Santen, born in 1856 in Waardenburg. Follow XIII-gt.
2 Hester van Santen, born in 1859 in Neerijnen. Follow XIII-gu.
3 Hendrik van Santen, born in 1862 in Neerijnen. Follow XIII-gv.
4 Gerrit Jan van Santen, born in 1865 in Neerijnen. Follow XIII-gw.
XII-dm Klaas Willem van Santen was born on 18-04-1821 in Opijnen, son of Andries van Santen (see XI-aq) and Hendrika van der Lee. Klaas died on 20-01-1906 in Opijnen, aged 84. The death was registered on 22-01-1906.
Occupations:
1857    boerenknecht
1857    schipper
1863    visser
At the age of 35, Klaas married on 07-02-1857 in Est en Opijnen Christina van Oijen, aged 25 or 26. Christina was born in 1831 in Est en Opijnen, daughter of Hendrikus van Oijen and Rijkske van Zon. Christina died before 1906, aged less than 75.
Children of Klaas and Christina:
1 Hendrika van Santen, born in 1857 in Opijnen. Follow XIII-gx.
2 Rijkske van Santen, born on 07-09-1858 in Est en Opijnen. Follow XIII-gy.
3 Antje van Santen, born in 1860 in Opijnen. Antje died on 24-01-1869 in Est en Opijnen, aged 8 or 9. The death was registered on 25-01-1869.
4 Hendrikus van Santen, born on 08-02-1863 in Est en Opijnen. Hendrikus died on 09-02-1863 in Est en Opijnen, aged 1 day. The death was registered on 09-02-1863.
5 Hendrikus van Santen, born in 1865 in Opijnen. Follow XIII-gz.
6 Andries van Santen, born on 25-02-1869 in Opijnen. Andries died on 10-03-1869 in Est en Opijnen, aged 13 days. The death was registered on 10-03-1869.
7 Antje van Santen, born on 06-02-1871 in Opijnen. Follow XIII-ha.
XII-dn Martinus van Zanten was born in 1814 in Tricht, son of Jacob van Zanten (Santen) (see XI-ar) and Cornelia den Ouden. Martinus died on 28-03-1891 in Tricht, aged 76 or 77.
Note about Martinus: volgens huwelijksakte geboortejaar 1812
volgens overlijdensakte geboortejaar 1814
ook genoemd Van Santen
1891 overlijdensakte
Occupation:
muzikant
At the age of 36 or 37, Martinus married on 31-10-1851 in Buurmalsen Neeltje Hol, aged 37. Neeltje was born on 29-04-1814 in Tricht, daughter of Lammert Hol and Aaltje van Steenis. Neeltje died on 02-04-1886 in Buurmalsen, aged 71.
Child of Martinus and Neeltje:
1 Cornelia van Zanten, born on 16-01-1852 in Tricht. Follow XIII-hb.
XII-do Geertruij van der Velden was born on 13-09-1788 in Herwijnen, daughter of Gerrit van der Velde(n) and Neelke van Zanten (see XI-at). She was baptised on 21-09-1788 in Herwijnen. Geertruij died on 12-12-1834 in Haaften, aged 46.
(1) At the age of 20, Geertruij married on 09-09-1809 in Herwijnen Peter van Santen (Zanten), aged 19. See XII-cz for personal details of Peter.
(2) At the age of 44, Geertruij married on 04-10-1832 in Haaften Jan Aldus, aged 44. Jan was born on 19-05-1788 in Haaften, son of Huibert Aldus and Teuntje de Wind. Jan died on 20-12-1840 in Haaften, aged 52. Jan married Johanna Klop (born 1810) on 05-05-1836 in Haaften.
Occupation:
Watermolenaar
Child of Geertruij from an unknown relationship:
1 Neeltje van der Velde, baptised on 04-02-1807 in Hellouw. Follow XIII-hc.
Children of Geertruij and Peter: see XII-cz.
XII-dp Jan van der Velde was born on 14-05-1793 in Herwijnen, son of Gerrit van der Velde(n) and Neelke van Zanten (see XI-at). He was baptised on 19-05-1793 in Herwijnen. Jan died on 23-07-1854 in Geldermalsen, aged 61.
Note about Jan: neef en nicht, zijn vrouw Neeltje is de dochter van zijn zus
meerdere kinderen, genlias
At the age of 32, Jan married on 08-04-1826 in Herwijnen Neeltje van der Velde, aged 19. See XIII-hc for personal details of Neeltje.
Child of Jan and Neeltje:
1 Geertrui van der Velde, born in 1825 in Herwijnen. Geertrui died on 27-11-1847 in Herwijnen, aged 21 or 22.
XII-dq Andries van der Velde was born on 02-09-1797 in Hellouw, son of Gerrit van der Velde(n) and Neelke van Zanten (see XI-at). He was baptised on 10-09-1797 in Herwijnen. Andries died on 11-05-1877 in Haaften, aged 79. At the age of 23, Andries married on 19-05-1821 in Herwijnen Heilke Keppel, aged 22 or 23. Heilke was born in 1798 in Herwijnen, daughter of Peter (Pieter) Keppel and Willemke Appeldoorn. Heilke died on 12-09-1866 in Haaften, aged 67 or 68.
XII-dr Maria van der Velde was born on 30-04-1801 in Herwijnen, daughter of Gerrit van der Velde(n) and Neelke van Zanten (see XI-at). She was baptised on 03-05-1801 in Herwijnen. Maria died. At the age of 19, Maria married on 23-03-1821 in Herwijnen Jan van Eeuwijk, aged 22. Jan was born on 06-11-1798 in Herwijnen. Jan died.
Child of Maria and Jan:
1 Neeltje van Eewijk, born on 24-10-1830 in Herwijnen. Follow XIII-hd.
XII-ds Pieter van Santen was born in 1775 in Geldermalsen, son of Jan Peterse van Zanten (see XI-ay) and Corsje de Wit. Pieter died.
(1) At the age of 38 or 39, Pieter married on 22-06-1814 in Dordrecht Cornelia Bonten, aged 30 or 31. Cornelia was born in 1783 in Dordrecht. Cornelia died.
(2) At the age of 48 or 49, Pieter married on 21-01-1824 in Dordrecht Hermina van den Berg, aged 41 or 42. Hermina was born in 1782 in Dordrecht. Hermina died.
XII-dt Jan van Zanten was born on 14-12-1778 in Geldermalsen, son of Jan Peterse van Zanten (see XI-ay) and Corsje de Wit. He was baptised on 20-12-1778 in Geldermalsen. Jan died.
Occupation:
arbeider
At the age of 38, Jan married on 16-01-1817 in Waardenburg Willemijntje Jongbloed, aged 28. Willemijntje was born on 12-11-1788 in Tuil, daughter of Dirk Jongbloed and Anna Catharina Zwamborn. Willemijntje died.
Children of Jan and Willemijntje:
1 Anna Catharina van Zanten, born in 1819 in Waardenburg. Follow XIII-he.
2 Korstina van Zanten, born in 1822 in Waardenburg. Follow XIII-hf.
XII-du Aart (Arend) van Santen (Zanten) was born on 29-12-1784 in Geldermalsen, son of Dirk van Santen (Zanten) (see XI-ba) and Jenneke van Buuren (Buren, Bueren). He was baptised on 02-01-1785 in Geldermalsen. Arend died on 18-03-1860 in Vianen, aged 75.
Note about Arend: genoemd Aert van Santen (huwelijk 1814)
Occupations:
koopman
logementhouder, buiten de Zandpoort te Vianen
1814    koetsier
(1) At the age of 29, Arend married on 04-05-1814 in Utrecht Diderica Gerdina Spies, aged 30. Diderica is a daughter of Gerrit Spies and Dirkje Hober. She was baptised on 12-02-1784 in Lienden. Diderica died on 13-06-1828 in Vianen, aged 44.
(2) At the age of 45, Arend married on 24-12-1830 in Vianen Hendrika Anthonia Blanken, aged 31 or 32. Hendrika was born in 1798 in Utrecht, daughter of Leendert Blanke and Dorothea Elizabeth Heldberg. Hendrika died on 07-12-1851 in Vianen, aged 52 or 53.
Children of Arend and Diderica:
1 Dirk van Zanten, born on 19-02-1815 in Vianen. Follow XIII-hg.
2 Jansje van Zanten, born on 17-11-1816 in Vianen. Follow XIII-hh.
3 Gerrit Hendrik van Zanten, born on 15-07-1819 in Vianen. Follow XIII-hi.
4 Peter van Zanten, born on 18-06-1821 in Vianen. Peter died on 15-07-1822 in Vianen, aged 1.
5 Peter Antonius (Piet) van Zanten, born on 17-05-1823 in Vianen. Follow XIII-hj.
6 Diderika Wilhelmina van Zanten, born on 09-06-1825 in Vianen. Diderika died on 02-08-1826 in Vianen, aged 1.
Children of Arend and Hendrika:
7 Jacob van Zanten, born on 23-03-1831 in Vianen. Follow XIII-hk.
8 Dorothea Margrieta van Zanten, born on 26-05-1832 in Vianen. Follow XIII-hl.
9 Adrianus van Zanten, born on 14-08-1833 in Vianen. Adrianus died on 15-09-1833 in Vianen, aged 1 month.
10 Metje van Zanten, born on 02-08-1834 in Vianen. Metje died on 10-09-1834 in Vianen, aged 1 month.
11 Metje van Zanten, born on 22-08-1835 in Vianen. Follow XIII-hm.
12 Leendert van Zanten, born on 08-08-1837 in Vianen. Leendert died on 27-08-1837 in Vianen, aged 19 days.
13 Leendert Otto van Zanten, born on 15-01-1839 in Vianen. Leendert died on 27-03-1839 in Vianen, aged 2 months.
14 Johannes Adrianus van Zanten, born on 04-06-1842 in Vianen. Follow XIII-hn.
XII-dv Johannis van Santen was born on 26-02-1787 in Geldermalsen, son of Dirk van Santen (Zanten) (see XI-ba) and Jenneke van Buuren (Buren, Bueren). Johannis died on 18-10-1843 in Geldermalsen, aged 56.
Occupation:
werkman, landman, gemeentebode, ambtenaar, [bode, schutter en veldgraaf 1827-1834],
At the age of 28, Johannis married on 21-10-1815 in Geldermalsen Antje Leegemaat, aged 25. Antje was born on 21-03-1790 in Zierikzee, daughter of Bartel Jansse Leegemaat (Legemaate) and Johanna van der Poel. Antje died on 13-07-1861 in Amsterdam, aged 71.
Note about Antje: ook genoemd Aaltje (van de), Legemaat
Children of Johannis and Antje:
1 Bartel Johan van Santen, born on 27-04-1816 in Geldermalsen. Follow XIII-ho.
2 Jenneke van Santen, born on 01-03-1818 in Geldermalsen. Follow XIII-hp.
3 Dirk van Santen, born on 13-09-1820 in Geldermalsen. Follow XIII-hq.
4 Abraham van Zanten, born on 04-12-1823 in Geldermalsen. Follow XIII-hr.
5 Angenes Sophia van Santen, born on 01-04-1826 in Culemborg. Follow XIII-hs.
6 Johanna Martina van Santen, born on 18-05-1828 in Geldermalsen. Follow XIII-ht.
XII-dw Adrianus van Santen (Zanten) was born on 13-05-1788 in Geldermalsen, son of Dirk van Santen (Zanten) (see XI-ba) and Jenneke van Buuren (Buren, Bueren). He was baptised on 04-06-1788 in Geldermalsen. Adrianus died on 08-06-1865 in Geldermalsen, aged 77.
Note about Adrianus: genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1819, polder WB 310 blz 4, kieslijst grondbezit Tielerwaard
idem 1853 Polder WB 503, blz 12, geerfde polder Tielerwaard,
idem 1853 gecommitteerde Polder WB 299, blz 1, idem 1819 kieslijst grondbezit Tielerwaard, Polder WB 310, blz 4
Occupation:
landman, koopman
At the age of 31, Adrianus married on 06-05-1820 in Geldermalsen Maaijke van Tiffelen (Tippelen), aged 39. Maaijke was born on 02-09-1780 in Deil, daughter of Hendrik van Tiffelen and Artje Sluimer (Wagchem). Maaijke died on 14-05-1855 in Geldermalsen, aged 74. Maaijke was widow of Antonij de Jager (±1782-before 1820), whom she married before 1820.
Note about Maaijke: bron T. de Goei: Maaijke heeft 5 kinderen uit huwelijk met Antonij de Jager
Occupation:
landeigenaresse
Children of Adrianus and Maaijke:
1 Jenneke Adriana van Santen, born on 28-08-1820 in Geldermalsen. Jenneke died on 07-01-1822 in Geldermalsen, aged 1.
2 Jenneke Adriana van Santen, born on 02-11-1822 in Geldermalsen. Follow XIII-hu.
3 Maaike Willemina van Santen, born on 20-06-1825 in Geldermalsen. Follow XIII-hv.
XII-dx Metje van Zanten (Santen) was born on 09-04-1791 in Geldermalsen, daughter of Dirk van Santen (Zanten) (see XI-ba) and Jenneke van Buuren (Buren, Bueren). She was baptised on 17-04-1791 in Geldermalsen. Metje died on 12-08-1868 in Geldermalsen, aged 77. At the age of 20, Metje married on 26-03-1812 in Geldermalsen Dirk Anthonie van Mourik, aged 31. He was baptised on 31-12-1780 in Rhenen. Dirk died on 01-04-1867 in Geldermalsen, aged 86.
Occupations:
1813    herbergier
1815 to 1833    bakker
1838    kastelein
1848    herbergier
1851    bruggaarder
1853    herbergier
Children of Metje and Dirk:
1 Dirk Anthonij van Mourik, born in 1813 in Geldermalsen. Follow XIII-hw.
2 Willem Dirk van Mourik, born in 1813 in Geldermalsen. Follow XIII-hx.
3 Johanna Hendrika van Mourik, born in 1816 in Geldermalsen. Follow XIII-hy.
4 Metje Adriana van Mourik, born in 1826 in Geldermalsen. Follow XIII-hz.
5 Dirkje van Mourik, born in 1829 in Geldermalsen. Follow XIII-ia.
6 Jacob van Mourik, born in 1829 in Geldermalsen. Follow XIII-ib.
7 Anthonia van Mourik, born in 1832 in Geldermalsen. Follow XIII-ic.
8 Pieternella van Mourik, born in 1834 in Geldermalsen. Pieternella died on 24-04-1838 in Geldermalsen, aged 3 or 4.
XII-dy Willemijntje van Zanten (Santen) was born on 28-11-1793 in Geldermalsen, daughter of Dirk van Santen (Zanten) (see XI-ba) and Jenneke van Buuren (Buren, Bueren). She was baptised on 01-12-1793 in Geldermalsen. Willemijntje died on 08-03-1823 in Geldermalsen, aged 29. At the age of 20, Willemijntje married on 19-05-1814 in Geldermalsen Gerrit Lam, aged 24 or 25. Gerrit was born in 1789 in Buren, son of Gerrit Lam and Lijsbeth van Malsen. Gerrit died on 29-01-1857 in Geldermalsen, aged 67 or 68.
Occupations:
1814    bakker
1842    veerschipper
Children of Willemijntje and Gerrit:
1 Geerdina Pietronella Lam, born in 1815. Follow XIII-id.
2 Cornelis Dirk Lam, born in 1819 in Geldermalsen. Follow XIII-ie.
3 Hendrica Lisabetta Lam, born in 1819 in Geldermalsen. Follow XIII-if.
4 Jenneke Antonia Lam, born in 1821 in Geldermalsen. Follow XIII-ig.
XII-dz Roelof van Os, son of Huijbert van Os and Cornelia van Zanten (see XI-bd). He was baptised on 15-03-1763 in Rotterdam. Roelof died. Roelof married Corenlia Dooremans. Corenlia died.
Child of Roelof and Corenlia:
1 Corenlia van Os. She was baptised on 13-07-1784 in Rotterdam. Corenlia died.
XII-ea Martinus Smit, son of Coenraad Schmidt and Adriana van Ochten (see XI-bf). He was baptised on 23-05-1784 in Den Haag. Martinus died on 11-06-1834 in Den Haag, aged 50.
Occupation:
smid
At the age of 23, Martinus married on 24-04-1808 in Den Haag Zwaantje Vogelzang, aged 24. Zwaantje is a daughter of Coenraad Vogelesang and Magdalena Stuijver. She was baptised on 08-06-1783 in Den Haag. Zwaantje died on 02-02-1850 in ’s Gravenhage, aged 66.
Child of Martinus and Zwaantje:
1 Zwaantje Smit, born on 29-08-1820 in Den Haag. Follow XIII-ih.
XIII-a Maas van Zanten was born on 31-03-1798 in Buren, son of Geertrui van Santen (Zanten) (see XII-a). He was baptised on 15-04-1798 in Buren. Maas died on 18-05-1848 in Tiel, aged 50.
Note about Maas: onwettig
vraag van F. van Zoelen:
Is deze Maas, dezelfde persoon als Manus van Zoelen?
Manus van Zoelen heeft gedurende 2 tijdsperioden bij 2 onderdelen in dienst gezeten. Hiervan zijn 2 inschrijvingen gevonden
Inschrijving 1:
De ouders van de betreffende Manus van Zoelen heten Gertruy de Man (moeder) en Willem (achternaam werd niet vermeld).
Manus heeft hier als geboortedatum 31-3-1798 te Buren
Inschrijving 2:
De ouders van de betreffende Manus van Zoelen heten Geertrui van Zanten (moeder) en Willem (achternaam werd niet vermeld).
Manus heeft hier als geboortedatum 31-3-1800 te Buren
Occupation:
militair (bij overlijden gepensioneerd)
At the age of 30, Maas married on 14-02-1829 in Tiel Maria Barlo, aged 22. Maria was born on 04-09-1806 in Deil, daughter of Gerrit Jan Barlo and Teuntje van Zijl. Maria died on 11-12-1852 in Tiel, aged 46.
Note about Maria: ook genoemd Berlo, Beverloo
Occupation:
naaister
Children of Maas and Maria:
1 Maria van Zanten, born in 1843 in Tiel. Follow XIV-a.
2 Geertrui Antonia van Zanten, born in 1845 in Tiel. Geertrui died on 15-05-1855 in Montfoort-Utrecht, aged 9 or 10.
3 Maas van Zanten, born in 1848 in Tiel. Follow XIV-b.
XIII-b Dirkje Ambtman, daughter of Martinus (den) Ambtman and Geertrui van Santen (Zanten) (see XII-a). She was baptised on 09-12-1807 in Zoelen. Dirkje died. At the age of 26, Dirkje married on 26-02-1834 in Maurik Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw), aged 28 or 29. Dirk was born in 1805 in Rijswijk-G, son of Roelof Baauw and Petronella van Bruchem. Dirk died.
Occupation:
landman
Children of Dirkje and Dirk:
1 Roelofje Baauw, born on 29-04-1834 in Maurik. Follow XIV-c.
2 Geertrui Hendrica Bauw, born in 1835 in Zoelen. Follow XIV-d.
3 Petronella Cornelia Bauw, born in 1838 in Avezaath. Follow XIV-e.
4 Peter Jacobus Baauw (Baouw), born in 1847 in Avezaath. Follow XIV-f.
5 Jannigje Baouw, born in 1849 in Sneek. Follow XIV-g.
6 Willem Hendrikus Bauw, born in 1851 in Avezaath. Follow XIV-h.
XIII-c Jannigje Ambtman, daughter of Martinus (den) Ambtman and Geertrui van Santen (Zanten) (see XII-a). She was baptised on 03-06-1810 in Zoelen. Jannigje died. At the age of 23, Jannigje married on 07-02-1834 in Maurik Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg), aged 22 or 23. Dirk was born in 1811 in Maurik, son of Pier van Stuivenberg (Stuijvenberg) and Jannetje Flipsen. Dirk died.
Children of Jannigje and Dirk:
1 Martinus van Stuijvenberg, born in 1838 in Maurik. Follow XIV-i.
2 Jannigje van Stuijvenberg, born in 1840 in Maurik. Follow XIV-j.
3 Geertruida van Stuijvenberg, born in 1841 in Maurik. Follow XIV-k.
4 Elisabeth van Stuijvenberg, born on 29-05-1851 in Maurik. Follow XIV-l.
XIII-d Peter Jan den Ambtman was born on 20-08-1812 in Zoelen, son of Martinus (den) Ambtman and Geertrui van Santen (Zanten) (see XII-a). Peter died on 03-04-1875 in Maurik, aged 62.
Occupation:
dienstbaar
(1) At the age of 28, Peter married on 16-12-1840 in Maurik Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek), aged 20 or 21. Hermijntje was born in 1819 in Maurik, daughter of Hermen (Harmen) van Rijnberk (Remberk) and Hermijntje de Jong. Hermijntje died before 1852, aged less than 33.
Note about Hermijntje: genoemd Rijnbeek 1870 huwelijk zoon Herman
(2) At the age of 40, Peter married on 26-11-1852 in Maurik Anna Maria Karolina van Hattem, aged 31. Anna was born on 26-11-1821 in Lienden, daughter of Asuerus van Hattem (Hattum) and Catharina Spies. Anna died on 25-03-1887 in Lienden, aged 65. Anna was widow of Jan Jansen Rennes (died before 1852), whom she married before 1852.
Occupation:
baker (vroedvrouw)
Children of Peter and Hermijntje:
1 Herman Ambtman, born on 26-03-1844 in Maurik. Follow XIV-m.
2 Martinus Ambtman, born in 1847 in Maurik. Follow XIV-n.
3 Willem Hendrikus den Ambtman, born in 1849 in Maurik. Follow XIV-o.
Children of Peter and Anna:
4 Jannigje Hermina den Ambtman, born in 1854 in Maurik. Follow XIV-p.
5 Azuerus den Ambtman, born on 10-04-1855 in Maurik. Follow XIV-q.
6 Adriana Catharina den Ambtman, born on 21-01-1856 in Maurik. Follow XIV-r.
7 Peter Jan den Ambtman, born on 18-03-1858 in Maurik. Follow XIV-s.
8 Geertruida den Ambtman, born in 1862 in Maurik. Follow XIV-t.
XIII-e Hendrikus Martinus (den) Ambtman was born on 12-12-1814 in Zoelen, son of Martinus (den) Ambtman and Geertrui van Santen (Zanten) (see XII-a). Hendrikus died on 28-02-1892 in Zoelen, aged 77. At the age of 26, Hendrikus married on 17-06-1841 in Zoelen Johanna van Meeteren, aged 21. Johanna was born on 23-01-1820 in Zoelen, daughter of Herman van Meeteren and Antje van Ingen. Johanna died on 04-08-1897 in Zoelen, aged 77.
Children of Hendrikus and Johanna:
1 Geertruij den Ambtman, born on 07-08-1842 in Zoelen. Follow XIV-u.
2 Johanna Willemina (Anna Hermina) (den) Ambtman, born in 1844 in Zoelen. Follow XIV-v.
3 Martinus Hendrikus den Ambtman, born on 10-06-1847 in Zoelen. Follow XIV-w.
4 Dirkje den Ambtman, born in 1853 in Zoelen. Follow XIV-x.
5 Herman Cornelis den Ambtman, born in 1856 in Twello. Follow XIV-y.
6 Gerrit den Ambtman, born on 07-11-1860 in Zoelen. Follow XIV-z.
XIII-f Willem Ambtman was born on 26-02-1817 in Zoelen, son of Martinus (den) Ambtman and Geertrui van Santen (Zanten) (see XII-a). Willem died.
(1) At the age of 30, Willem married on 26-02-1847 in Zoelen Elisabeth van Rijnberk, aged 30 or 31. Elisabeth was born in 1816 in Rijswijk-G, daughter of Hermen (Harmen) van Rijnberk (Remberk) and Hermijntje de Jong. Elisabeth died before 1859, aged less than 43.
(2) At the age of 42, Willem married on 30-04-1859 in Tiel Johanna Maria de Wit, aged 30. Johanna was born on 26-02-1829 in Drumpt, daughter of Aaldert de Wit and Antonia Zweenen. Johanna died.
Note about Johanna: Drumpt is een voormalig dorpje, wat aan het eind van het 20e eeuw opgeslokt is door de gemeente en later de stad Tiel. Drumpt is gelegen in de wijk Tiel-Noord. Drumpt is gelegen aan de A15 in het noordwesten van de stad.
Het dorp breidde al uit toen het bij Tiel ging horen. Bij opslokking door Tiel is het zuidelijke buitengebied volgebouwd. Dit deel staat bekend als Drumpt-Zuid. Het eigenlijke hart vormt de Dorpsstraat. De Hervormde kerk van Drumpt bevindt zich aan de Burgemeester Meslaan
Children of Willem and Elisabeth:
1 Martinus den Ambtman, born in 1848 in Tiel. Follow XIV-aa.
2 Willem Hendrikus den Ambtman, born in 1852 in Tiel. Follow XIV-ab.
Children of Willem and Johanna:
3 Albertus den Ambtman, born in 1867 in Tiel. Follow XIV-ac.
4 Peter Hendrikus den Ambtman, born in 1872 in Wadenoijen. Follow XIV-ad.
XIII-g Maas van Santen was born on 02-02-1815 in Kapel-Avezaath, son of Aart van Santen (Zanten) (see XII-b) and Eijke van Maurik (Mourik). Maas died on 05-01-1855 in Deil, aged 39.
Function:
daggelder
At the age of 21, Maas married on 30-04-1836 in Deil Johanna Geertruij Keij, aged 20. Johanna was born on 14-10-1815 in Deil, daughter of Gerrit Keij and Cornelia van Waghem. Johanna died on 21-12-1895 in Deil, aged 80.
Children of Maas and Johanna:
1 Cornelis van Santen, born on 02-10-1836 in Deil. Follow XIV-ae.
2 Margrieta Cornelia van Santen, born on 13-08-1839 in Deil. Follow XIV-af.
3 Aart van Santen, born in 1842 in Deil. Follow XIV-ag.
4 Gerrit Jan van Santen, born on 18-12-1844 in Deil. Gerrit died on 30-11-1854 in Deil, aged 9.
5 IJda van Santen, born on 13-08-1848 in Deil. Follow XIV-ah.
6 Gerrit van Santen, born on 13-12-1850 in Deil. Gerrit died on 13-08-1917 in Deil, aged 66.
7 Johannes van Santen, born on 21-11-1853 in Deil. Follow XIV-ai.
XIII-h Abraham van Santen was born on 15-05-1818 in Zoelen, son of Aart van Santen (Zanten) (see XII-b) and Eijke van Maurik (Mourik). Abraham died.
Note about Abraham: er zijn kinderen geboren voor het huwelijk, vader niet bekend. Bij het huwelijk werd 1 kind gewettigd; de anderen mogelijk jong overleden.
Occupation:
1852 to 1952    militair
At the age of 34, Abraham married on 03-06-1852 in Nijmegen Wilhelmina Christina Petronella van Heel, aged 29. Wilhelmina was born on 11-03-1823 in Nijmegen, daughter of Arnoldus van Heel and Wilhelmina Christina Graadt. Wilhelmina died.
Children of Abraham and Wilhelmina:
1 Wilhelmina Ida Christina van Santen, born on 25-12-1842 in Nijmegen. Follow XIV-aj.
2 Johannes Hendrikus Abraham van Santen, born on 07-08-1853 in Amersfoort. Follow XIV-ak.
3 Jacobus Arnoldus Aart van Santen, born on 09-04-1856 in Amersfoort. Jacobus died on 07-01-1859 in Amersfoort, aged 2.
4 Ida Christina Cornelia van Santen, born on 05-03-1859 in Amersfoort. Ida died.
XIII-i Arien van Zanten was born in 1824 in Avezaath, son of Aart van Santen (Zanten) (see XII-b) and Eijke van Maurik (Mourik). Arien died.
Occupation:
arbeider
At the age of 23 or 24, Arien married on 29-12-1848 in Zoelen Gerdina Udo, aged 31 or 32. Gerdina was born in 1816 in Erichem, daughter of Fier Udo and Neeltje (Aaltje) van de Water. Gerdina died.
Occupation:
dienstmeid
XIII-j Janna van Zanten (Santen) was born on 10-06-1828 in Avezaath, daughter of Aart van Santen (Zanten) (see XII-b) and Eijke van Maurik (Mourik). Janna died on 14-02-1897 in Kapel-Avezaath, aged 68.
Occupation:
dienstmeid
At the age of 25, Janna married on 22-07-1853 in Zoelen Hendrik Stap, aged 26. Hendrik was born on 06-04-1827 in Avezaath, son of Harmen Stap (Stapraden) and Cornelia de Weerd. Hendrik died.
Note about Hendrik: bron L. Loef: opa van mijn opa van moederskant.
Occupation:
dienstknecht
Children of Janna and Hendrik:
1 Ida Cornelia Stap, born in 1858 in Zoelen. Follow XIV-al.
2 Cornelis Stap, born on 21-10-1860 in Avezaath. Follow XIV-am.
3 Aartje Stap, born in 1863 in Avezaath. Follow XIV-an.
4 Jan Hendrik Stap, born on 21-04-1867 in Zoelen. Follow XIV-ao.
5 Hermanus Arie Stap, born in 1872 in Kapel-Avezaath. Follow XIV-ap.
XIII-k Dirk van de Water was born on 04-12-1825 in Buurmalsen, son of Johannes van de Water (see XII-n) and Petronella van Dijk. Dirk died on 09-06-1881 in Tricht, aged 55.
Note about Dirk: 6 kinderen, zie familysearch
At the age of 26, Dirk married on 29-10-1852 in Buurmalsen Arnolda van Zetten, aged 20. Arnolda was born on 05-01-1832 in Deil. Arnolda died.
Children of Dirk and Arnolda:
1 Lambertus Hermanus van de Water, born in 04-1854 in Tricht. Lambertus died on 26-07-1854 in Tricht, aged 3 months.
2 Hermanus van de Water, born in 12-1862 in Tricht. Hermanus died on 18-02-1864 in Tricht, aged 1.
XIII-l Anthonia Johanna van de Water was born on 20-09-1841 in Buurmalsen, daughter of Johannes van de Water (see XII-n) and Aaltje van Kuilenburg. Anthonia died on 04-12-1915 in Buurmalsen, aged 74. At the age of 25, Anthonia married on 11-01-1867 in Buurmalsen Johannes (Jan) Huigen, aged 26 or 27. Jan was born in 1840 in Buurmalsen, son of Arie (Arien) Huijgen and Magdalena van Loenen. Jan died on 06-11-1916 in Buurmalsen, aged 75 or 76.
Occupation:
kuiper
XIII-m Hermina van de Water was born on 06-03-1845 in Buurmalsen, daughter of Johannes van de Water (see XII-n) and Aaltje van Kuilenburg. Hermina died on 07-04-1874 in Tricht, aged 29. At the age of 19, Hermina married on 21-07-1864 in Buurmalsen Cornelis Hol, aged 25 or 26. Cornelis was born in 1838 in Buurmalsen, son of Cornelis Dirk Hol and Jantje van der Maas. Cornelis died on 28-12-1920 in Buurmalsen, aged 81 or 82. Cornelis married Drikje van Helten (1839-1912) on 09-12-1874 in Buurmalsen.
Occupation:
landbouwer
XIII-n Maaijke van Santen was born on 12-11-1823 in Beusichem, daughter of Anthonij (Anthonie) van Santen (see XII-ab) and Johanna (Magdelina) van Santen (see XII-o). She was baptised on 17-12-1823 in Beusichem. Maaijke died on 17-12-1889 in Culemborg, aged 66.
(1) At the age of 21, Maaijke married on 04-07-1845 in Culemborg Cornelis van Eck (Ek), aged 27. Cornelis was born on 16-05-1818 in Culemborg, son of Johannes van Eck (Ek) and Aaltje (Otje) Bron. Cornelis died on 03-04-1847 in Culemborg, aged 28.
(2) At the age of 25, Maaijke married on 08-12-1848 in Beusichem Antonie Konings, aged 23. Antonie was born on 08-01-1825 in Everdingen, son of Hendrikus Konings and Catrina van Iperen. Antonie died on 31-01-1890 in Culemborg, aged 65. The death was registered on 01-02-1890.
Occupation:
1848    werkman
Child of Maaijke and Cornelis:
1 Johannes van Eck (Ek), born on 07-01-1846 in Beusichem. Follow XIV-aq.
Children of Maaijke and Antonie:
2 Hendrikus Konings, born on 05-04-1848 in Culemborg. Follow XIV-ar.
3 Antonia Johanna Konings, born on 14-10-1857 in Culemborg. Antonia died on 20-11-1857 in Culemborg, aged 1 month.
XIII-o Jan van Santen was born on 09-08-1829 in Beusichem, son of Anthonij (Anthonie) van Santen (see XII-ab) and Johanna (Magdelina) van Santen (see XII-o). He was baptised on 30-08-1829 in Beusichem. Jan died on 20-02-1897 in Zoelmond, aged 67. The death was registered on 22-02-1897.
Occupations:
1857    landman
1897    landbouwer
At the age of 27, Jan married on 02-05-1857 in Beusichem Jannigje van Schoor(dijk), aged 32. See XIII-ax for personal details of Jannigje.
Children of Jan and Jannigje:
1 Johanna Magdelina van Santen, born on 17-07-1858 in Beusichem. She was baptised on 26-09-1858 in Beusichem. Johanna died.
2 Elisabeth Wilhelmina van Santen, born on 11-12-1859 in Beusichem. Elisabeth died on 23-06-1864 in Beusichem, aged 4. The death was registered on 23-06-1864.
3 Anthonie Johannes van Santen, born on 10-08-1864 in Beusichem. Anthonie died on 30-12-1876 in Zoelmond, aged 12. The death was registered on 30-12-1876.
4 Willem van Santen, born in 1867 in Beusichem. Follow XIV-as.
XIII-p Aalbert van Santen was born on 13-07-1833 in Beusichem, son of Anthonij (Anthonie) van Santen (see XII-ab) and Johanna (Magdelina) van Santen (see XII-o). He was baptised on 27-07-1833 in Beusichem. Aalbert died on 23-10-1913 in Beusichem, aged 80. The death was registered on 23-10-1913.
Occupation:
1864    landbouwer
(1) At the age of 30, Aalbert married on 24-02-1864 in Beusichem Elizabeth van der Heijden, aged 28. Elizabeth was born on 07-06-1835 in Zoelen, daughter of Gijsbert van der Heijden (Heiden) and Dirkje Brinkman. Elizabeth died on 30-04-1867 in Beusichem, aged 31. The death was registered on 30-04-1867.
Occupation:
1864    dienstmeid
(2) At the age of 41, Aalbert married on 29-07-1874 in Beusichem Wilhelmina van Santen, aged 31. See XIII-ac for personal details of Wilhelmina.
Children of Aalbert and Elizabeth:
1 Antonia Johanna van Santen, born in 1864 in Beusichem. Follow XIV-at.
2 Gijsbertus Johannes van Santen, born on 21-03-1866 in Beusichem. Gijsbertus died on 09-07-1866 in Beusichem, aged 3 months. The death was registered on 09-07-1866.
XIII-q Anthonij van Santen was born on 11-01-1839 in Beusichem, son of Anthonij (Anthonie) van Santen (see XII-ab) and Johanna (Magdelina) van Santen (see XII-o). He was baptised on 11-01-1839 in Beusichem. Anthonij died on 06-05-1904 in Beusichem, aged 65. The death was registered on 06-05-1904.
Occupations:
arbeider
werkman
1864    landman
1904    landbouwer
At the age of 25, Anthonij married on 27-07-1864 in Beusichem IJda van Arnhem, aged 25. IJda was born on 22-01-1839 in Zoelen, daughter of Dirk van Arnhem and Roelofke van den Oever. IJda died on 08-04-1878 in Beusichem, aged 39. The death was registered on 09-04-1878.
Note about IJda: ook genoemd Ieda, Yda
Occupation:
1864    dienstmeid
Children of Anthonij and IJda:
1 Antonie Johannes van Santen, born in 1865 in Beusichem. Follow XIV-au.
2 Dirk Johannes van Santen, born on 09-04-1866 in Beusichem. Dirk died on 20-08-1866 in Beusichem, aged 4 months. The death was registered on 21-08-1866.
3 Dirkje Johanna van Santen, born on 03-09-1867 in Beusichem. Dirkje died on 30-01-1897 in Beusichem, aged 29. The death was registered on 30-01-1897.
4 Johannes van Santen, born in 1869 in Beusichem. Follow XIV-av.
5 Roelof van Santen, born on 27-06-1871 in Beusichem. Follow XIV-aw.
6 van Santen, stillborn son, born on 17-03-1873 in Beusichem. The death was registered on 18-03-1873.
7 Aalbert van Santen, born on 26-09-1876 in Beusichem. Aalbert died on 20-03-1878 in Beusichem, aged 1. The death was registered on 20-03-1878.
8 van Santen, stillborn son, born on 21-03-1878 in Beusichem. The death was registered on 22-03-1878.
XIII-r Aalbert van Santen was born on 14-12-1822 in Beusichem, son of Willemijntje (Willemina) van Santen (see XII-p). The birth was registered on 16-12-1822. He was baptised in Beusichem. Aalbert died on 11-06-1891 at 02:00 in Utrecht, aged 68. The death was registered on 11-06-1891.
Occupation:
kleerbleekersknecht
At the age of 27, Aalbert married on 16-10-1850 in Utrecht Elizabeth Achterberg, aged 27. Elizabeth was born on 18-08-1823 in Utrecht, daughter of Adrianus Achterberg (Agterberg) and Gerarda Burgers (Bongers). The birth was registered on 19-08-1823. Elizabeth died on 18-05-1900 in Nijkerk, aged 76.
Children of Aalbert and Elizabeth:
1 Johanna van Santen, born on 17-07-1851 at 06:00 in Utrecht. The birth was registered on 19-07-1852. Johanna died on 08-03-1852 at 18:00 in Utrecht, aged 7 months. The death was registered on 09-03-1852.
2 Adrianus van Santen, born on 21-01-1853 in Utrecht. Follow XIV-ax.
3 Jacobus van Santen, born on 21-02-1855 in Utrecht. Follow XIV-ay.
4 Elisabeth van Santen, born on 30-04-1858 in Utrecht. Elisabeth died on 07-05-1858 at 18:00 in Utrecht, aged 7 days. The death was registered on 08-05-1858.
5 Willem van Santen, born on 22-05-1859 in Utrecht. Willem died on 08-06-1859 at 17:00 in Utrecht, aged 17 days. The death was registered on 09-06-1859.
6 Gerarda van Santen, born on 26-07-1860 in Utrecht. Gerarda died on 10-02-1861 at 09:00 in Utrecht, aged 6 months. The death was registered on 11-02-1861.
7 Cornelia van Santen, born on 26-06-1862 in Utrecht. Cornelia died on 16-06-1866 in Utrecht, aged 3.
8 Johanna Hendrika van Santen, born on 21-11-1864 in Utrecht. Johanna died on 09-03-1865 at 03:00 in Utrecht, aged 3 months. The death was registered on 11-03-1865.
XIII-s Johanna Petronella de Groot was born on 04-09-1827 in Utrecht, daughter of Jacobus de Groot and Willemijntje (Willemina) van Santen (see XII-p). Johanna died on 18-02-1913 in Utrecht, aged 85.
Note about Johanna: geboren 4 maanden na het huwelijk van haar ouders
At the age of 25, Johanna married on 13-04-1853 in Utrecht Govert Soesbergen, aged 30 or 31. Govert was born in 1822 in Utrecht, son of Hendrik van Soesbergen (Soestbergen) and Geertruij Agterberg. Govert died on 30-11-1892 in Utrecht, aged 69 or 70.
Children of Johanna and Govert:
1 Soesbergen, stillborn son, born on 30-01-1854 in Utrecht.
2 Geertruida Soesbergen, born in 1856. Geertruida died on 03-01-1858 in Utrecht, aged 1 or 2.
3 Jacobus Soesbergen, born in 1857. Jacobus died on 14-11-1860 in Utrecht, aged 2 or 3.
4 Hendrik Soesbergen, born in 11-1858. Hendrik died on 05-06-1859 in Utrecht, aged 7 months.
5 Willem Soesbergen, born in 1861. Willem died on 07-06-1866 in Utrecht, aged 4 or 5.
6 Soesbergen, stillborn son, born on 27-07-1863 in Utrecht.
7 Geertruij Willemina Soesbergen, born in 1864 in Utrecht. Follow XIV-az.
8 Soesbergen, stillborn son, born on 18-12-1866 in Utrecht.
9 Mijntje Soes(t)bergen, born in 1868 in Utrecht. Follow XIV-ba.
XIII-t Dirk de Groot was born on 20-04-1830 in Utrecht, son of Jacobus de Groot and Willemijntje (Willemina) van Santen (see XII-p). Dirk died on 11-08-1901 in Utrecht, aged 71.
Occupation:
touwslager
At the age of 30, Dirk married on 11-04-1861 in Utrecht Agnes van Schroon, aged 29. Agnes was born on 18-10-1831 in Utrecht, daughter of Hendrik van Schroon and Adriana Atteveld. Agnes died on 14-01-1909 in Utrecht, aged 77.
Children of Dirk and Agnes:
1 Wilhelmina de Groot, born on 19-10-1861 in Utrecht. Wilhelmina died on 23-03-1876 in Utrecht, aged 14.
2 Adriana de Groot, born on 17-09-1864 in Utrecht. Follow XIV-bb.
3 Dirk de Groot, born on 05-03-1867 in Utrecht. Dirk died on 09-03-1871 in Utrecht, aged 4.
4 Jacobus de Groot, born on 30-03-1870 in Utrecht. Jacobus died on 22-01-1874 in Utrecht, aged 3.
XIII-u Jacobus de Groot was born in 1833 in Utrecht, son of Jacobus de Groot and Willemijntje (Willemina) van Santen (see XII-p). Jacobus died on 16-07-1866 in Utrecht, aged 32 or 33. At the age of 25 or 26, Jacobus married on 11-05-1859 in Utrecht Alida van Zomeren, aged 33 or 34. Alida was born in 1825 in Utrecht, daughter of Dirk van Zomeren and Hendrica Walbeek. Alida died after 1866, aged more than 41. Alida was widow of Reinier Meeuwsen (1824-1854), whom she married on 08-09-1852 in Utrecht.
Child of Jacobus and Alida:
1 Jacobus Theodorus de Groot, born in 1860 in Utrecht. Follow XIV-bc.
XIII-v Christiaan Willebrordus van Basten was born in 1838 in Utrecht, son of Pieter van Basten and Willemijntje (Willemina) van Santen (see XII-p). Christiaan died on 19-07-1887 in Utrecht, aged 48 or 49.
Occupation:
touwslager
At the age of 22 or 23, Christiaan married on 13-03-1861 in Utrecht Johanna Hendrica van den Berg, aged 21 or 22. Johanna was born in 1839 in Utrecht, daughter of Jacobus Johannes van den Berg and Hendrica van Beusekom. Johanna died on 29-04-1922 in Utrecht, aged 82 or 83.
Children of Christiaan and Johanna:
1 Pieter van Basten, born in 1862 in Utrecht. Pieter died on 17-05-1885 in Utrecht, aged 22 or 23.
2 Johanna van Basten, born in 01-1863 in Utrecht. Johanna died on 04-02-1863 in Utrecht, aged 1 month. The death was registered on 05-02-1863.
3 Johanna Hendrica van Basten, born in 1865 in Utrecht. Follow XIV-bd.
4 Wilhelmina van Basten, born on 17-10-1867 in Utrecht. Follow XIV-be.
5 Albertus van Basten, born on 17-04-1871 in Utrecht. Follow XIV-bf.
6 Christiaan van Basten, born on 17-10-1877 in Utrecht. Follow XIV-bg.
7 Hendrikus Jacobus van Basten, born on 25-05-1880 in Utrecht. Follow XIV-bh.
XIII-w Anthonia Struik (van Santen) was born on 03-11-1822 in Beusichem, daughter of Jan Struik and Gerrigje van Zanten (see XII-q). She was baptised on 08-12-1822 in Beusichem. Anthonia died on 06-01-1904 in Beusichem, aged 81. The death was registered on 07-01-1904.
Note about Anthonia: geboren voor het huwelijk van haar ouders als Van Santen, gewettigd bij huwelijk ouders
At the age of 44, Anthonia married on 06-02-1867 in Utrecht Dirk van Elst, aged 33 or 34. Dirk was born in 1833 in Rhenen, son of Antonie van Elst and Aartje van Agterberg. Dirk died before 06-01-1904, aged less than 71. Dirk was widower of Maria de Heus (died before 1867), whom he married before 1867.
XIII-x Alida Struijk was born on 01-02-1826 in Beusichem, daughter of Jan Struik and Gerrigje van Zanten (see XII-q). She was baptised on 05-02-1826 in Beusichem. Alida died. At the age of 30, Alida married on 29-11-1856 in Beusichem Cornelis Jacob van Buuren, aged 31. Cornelis was born on 26-12-1824 in Beusichem, son of Hendrikus van Buuren and Cornelia Verlee. Cornelis died on 11-11-1878 in Beusichem, aged 53.
Child of Alida and Cornelis:
1 Gerrit Jan van Buuren, born in 1861 in Beusichem. Follow XIV-bi.
XIII-y Albert van Santen was born on 08-01-1831 in Beusichem, son of Willem van Santen (see XII-r) and Anna van Santen (see XII-bh). He was baptised on 08-01-1831 in Beusichem. Albert died on 11-06-1914 at 23:00 in Utrecht, aged 83. The death was registered on 13-06-1914.
Note about Albert: RAU Bevolkingsregister:
Albert van Santen, geh. met R. Prijs, geb. 08-01-1831 te beusichem, weerdsingel o.z. 13, deel 24, folio 6962
Occupation:
1855    boerenknecht
At the age of 24, Albert married on 04-08-1855 in Beusichem Rijkje Prijs, aged 25 or 26. Rijkje was born in 1829 in Zoelmond, daughter of Gijsje Prijs. Rijkje died on 30-06-1913 at 16:00 in Utrecht, aged 83 or 84. The death was registered on 01-07-1913.
XIII-z Jacoba Cornelia van Santen was born on 17-01-1833 in Beusichem, daughter of Willem van Santen (see XII-r) and Anna van Santen (see XII-bh). Jacoba died on 18-11-1914 in Buren, aged 81. The death was registered on 19-11-1914. At the age of 25, Jacoba married on 14-05-1858 in Buren Philip Bronk, aged 22. Philip was born on 14-12-1835 in Buren, son of Hendrik Bronk (Sprong) and Anna de Jongh (Jong). Philip died on 02-07-1912 in Buren, aged 76.
Occupation:
1882    landman
Children of Jacoba from an unknown relationship:
1 Jacoba Cornelia van Santen, born on 16-09-1852 in Beusichem. Follow XIV-bj.
2 Anna van Santen, born on 19-07-1855 in Beusichem. Anna died on 03-02-1857 in Beusichem, aged 1.
Children of Jacoba and Philip:
3 Hendrik Bronk, born on 14-09-1858 in Buren. Follow XIV-bk.
4 Willem Bronk, born on 10-08-1860 in Buren. Willem died on 07-05-1861 in Buren, aged 8 months. The death was registered on 08-05-1861.
5 Willem Cornelis Bronk, born on 01-03-1862 in Buren. Follow XIV-bl.
6 Anna Bronk, born on 15-11-1864 in Buren. Follow XIV-bm.
7 Dirkje Bronk, born on 06-06-1867 in Buren. Dirkje died on 09-06-1867 in Buren, aged 3 days. The death was registered on 09-06-1867.
8 Johanna Elisabeth Bronk, born on 13-06-1868 in Buren. Johanna died on 06-07-1930 in Buren, aged 62. The death was registered on 07-07-1930.
9 Gerrit Albertus Bronk, born on 04-11-1871 in Buren. Follow XIV-bn.
10 Cornelia Bronk, born on 10-02-1875 in Buren. Follow XIV-bo.
XIII-aa Johanna van Santen was born on 30-11-1834 in Beusichem, daughter of Willem van Santen (see XII-r) and Anna van Santen (see XII-bh). Johanna died on 07-04-1906 in Beusichem, aged 71. The death was registered on 08-04-1906.
(1) At the age of 23, Johanna married on 10-02-1858 in Beusichem Willem Czn Verkerk, aged 28. Willem was born on 01-01-1830 in Beusichem, son of Cornelis Verkerk and Dirkje Johanna Verkerk. Willem died on 06-04-1881 in Beusichem, aged 51. The death was registered on 06-04-1881.
Note about Willem: geboren terwijl zijn moeder ongehuwd was
Occupations:
1858    werkman
1868    koopman
1881    landman
(2) At the age of 47, Johanna married on 15-03-1882 in Beusichem Jan van Ingen, aged 48. Jan was born on 23-12-1833 in IJzendoorn, son of Arie van Ingen. Jan died on 09-02-1915 in Beusichem, aged 81. The death was registered on 10-02-1915. Jan was widower of Neeltje Berné, whom he married before 1882.
Occupations:
1882    landman
1915    koopman
Children of Johanna and Willem:
1 Dirkje Johanna Verkerk, born on 09-01-1859 in Beusichem. She was baptised on 30-01-1859. Dirkje died on 05-08-1859 in Beusichem, aged 6 months. The death was registered on 06-08-1859.
2 Johannes Verkerk, born in 1860 in Beusichem. Follow XIV-bp.
3 Dirk Verkerk, born in 1865 in Beusichem. Follow XIV-bq.
4 Willem Verkerk, born on 17-11-1865 in Beusichem. Willem died on 10-12-1868 in Beusichem, aged 3. The death was registered on 11-12-1868.
5 Cornelis Verkerk, born in 1868 in Beusichem. Follow XIV-br.
6 Willem Verkerk, born in 1870 in Beusichem. Follow XIV-bs.
7 Lucas Johannes Christiaan Verkerk, born in 1876 in Beusichem. Follow XIV-bt.
8 Anna Wilhelmina Verkerk, born on 20-06-1881 in Beusichem. Anna died on 29-07-1881 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 30-07-1881.
XIII-ab Johanna (Anna) van Santen (Zanten) was born on 01-12-1836 in Beusichem, daughter of Willem van Santen (see XII-r) and Anna van Santen (see XII-bh). She was baptised on 01-12-1836 in Beusichem. Anna died.
Note about Anna: ook geschreven Zanten
At the age of 23, Anna married on 07-12-1859 in Beusichem Cornelis de Kogel, aged 24 or 25. Cornelis was born in 1834 in Ameide, son of Willem Klaasse de Kogel and Helena van Dokkum. Cornelis died.
Children of Anna and Cornelis:
1 Hermanus de Kogel, born in 1856 in Beusichem. Follow XIV-bu.
2 Willem Klaas de Kogel, born in 1860 in Ameide. Follow XIV-bv.
XIII-ac Wilhelmina van Santen was born on 25-07-1843 in Beusichem, daughter of Willem van Santen (see XII-r) and Anna van Santen (see XII-bh). She was baptised on 25-07-1843 in Beusichem. Wilhelmina died on 10-02-1928 in Beusichem, aged 84. The death was registered on 17-02-1928.
Occupation:
1874    dienstmeid
At the age of 31, Wilhelmina married on 29-07-1874 in Beusichem Aalbert van Santen, aged 41. See XIII-p for personal details of Aalbert.
XIII-ad Dirkje van Santen was born on 20-07-1848 in Beusichem, daughter of Willem van Santen (see XII-r) and Anna van Santen (see XII-bh). She was baptised on 20-07-1848 in Beusichem. Dirkje died on 26-11-1905 in Beusichem, aged 57.
Note about Dirkje: bron M. Huisman:
Het leven van Dirckje was erg triest en er is niet veel over gesproken.
ook genoemd Dirckje van Zanten
At the age of 26, Dirkje married on 28-10-1874 in Beusichem Dirk van Overbeek, aged 25. Dirk was born on 12-12-1848 in Beusichem, son of Johannes van Overbeek and Anneke van Est. Dirk died on 06-11-1924 in Beusichem, aged 75.
Note about Dirk: bron M. Huisman:
Dirk was een arme alcoholist die zijn vrouw en kinderen
met zeer grote regelmaat het huis in en uit sloeg.De schande van de
familie dus.
Occupations:
arbeider
1904    werkman
1912 to 1917    barbier
Children of Dirkje and Dirk:
1 Dirk Johannes van Overbeek, born on 10-09-1867 in Beusichem. Dirk died on 17-07-1885 in Wijk bij Duurstede, aged 17 (cause: elders overleden).
Note about Dirk: erkenning tijdens huwelijk ouders
Occupation:
1885    boerenknecht
2 Anneke van Overbeek, born in 1875 in Beusichem. Follow XIV-bw.
3 Willem van Overbeek, born in 1877 in Beusichem. Follow XIV-bx.
4 Johannes van Overbeek, born in 1879 in Beusichem. Follow XIV-by.
5 Albert van Overbeek, born on 03-12-1880 in Beusichem. Albert died on 14-01-1881 in Beusichem, aged 1 month.
6 Anna Wilhelmina van Overbeek, born on 13-03-1882 in Beusichem. Anna died on 14-03-1956 in Beusichem, aged 74.
Note about Anna: Bron M. Huisman:
Anna Wilhelmina heeft haar leven
lang in Beusichem gewoond, is ongetrouwd gebleven maar had wel 4
kinderen
7 Albert van Overbeek, born in 1884 in Beusichem. Follow XIV-bz.
8 Dirkje van Overbeek, born in 1886 in Beusichem. Follow XIV-ca.
9 Jacoba van Overbeek, born on 16-04-1888 in Beusichem. Follow XIV-cb.
10 Jan Hendrik van Overbeek, born in 1891 in Beusichem. Jan died on 20-04-1917 in Utrecht, aged 25 or 26.
Occupation:
1917    koopman
XIII-ae Dirk van Santen was born on 21-12-1843 in Beusichem, son of Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (see XII-s) and Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk). He was baptised on 21-12-1843 in Beusichem. Dirk died on 24-04-1911 in Beusichem, aged 67. The death was registered on 24-04-1911.
Note about Dirk: voogd van jacob hendrik van zanten, geb. 1860 tijdens huwelijk met wilhelmina de jong
Occupation:
landbouwer, landman
At the age of 29, Dirk married on 07-05-1873 in Beusichem Teuntje van Asch, aged 34. Teuntje was born on 17-07-1838 in Ravenswaaij, daughter of Cornelis van Asch and Geertrui van Haarlem. Teuntje died on 20-06-1893 in Beusichem, aged 54. The death was registered on 21-06-1893.
Children of Dirk and Teuntje:
1 Theodora van Santen, born on 17-05-1864 in Ravenswaaij. Follow XIV-cc.
2 Jacob Hendrik van Santen, born in 1874 in Beusichem. Follow XIV-cd.
3 Cornelis Aart van Santen, born in 1875 in Beusichem. Follow XIV-ce.
4 Cornelia van Santen, born in 1876 in Beusichem. Follow XIV-cf.
5 Dirkje Antonia van Santen, born on 19-01-1879 in Beusichem. Follow XIV-cg.
6 Geertruida van Santen, born on 16-07-1880 in Beusichem. Follow XIV-ch.
7 Aalbert Johannes van Santen, born in 1883 in Beusichem. Follow XIV-ci.
8 Aartje van Santen, born on 22-04-1885 in Beusichem. Follow XIV-cj.
XIII-af Aartje van Zanten was born on 29-07-1850 in Beusichem, daughter of Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (see XII-s) and Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk). Aartje died on 19-03-1925 in Lienden, aged 74. At the age of 23, Aartje married on 25-02-1874 in Beusichem Cornelis Kievith, aged 34 or 35. Cornelis was born in 1839 in Beusichem, son of Willem Kievith and Aresia Christina van der Lingen. Cornelis died on 13-07-1914 in Ravenswaaij (Maurik), aged 74 or 75. Cornelis was widower of Jantje van Meerten (died before 1874), whom he married before 1874.
Occupation:
landbouwer, landman, koopman
Children of Aartje and Cornelis:
1 Willem Kievith, born on 19-01-1875 in Beusichem. Willem died on 18-07-1875 in Beusichem, aged 5 months. The death was registered on 19-07-1875.
2 Hendrik Cornelis Kievith, born in 1877 in Beusichem. Follow XIV-ck.
3 Willem Kievith, born in 1879 in Beusichem. Follow XIV-cl.
4 Arie Kievith, born in 1883 in Ravenswaaij (Maurik). Arie died on 09-09-1894 in Ravenswaaij (Maurik), aged 10 or 11.
5 Dirk Johannes Kievith, born in 1883 in Beusichem. Follow XIV-cm.
6 Adrianus Kievith, born in 1884 in Beusichem. Follow XIV-cn.
7 Geertruida Kievith, born on 19-05-1885 in Beusichem. Geertruida died on 30-08-1885 in Beusichem, aged 3 months. The death was registered on 01-09-1885.
8 Cornelis Kievith, born on 15-07-1886 in Beusichem. Cornelis died on 06-09-1886 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 06-09-1886.
9 Gerrit Kievith, born on 17-09-1888 in Ravenswaaij (Maurik). Gerrit died on 08-02-1890 in Ravenswaaij (Maurik), aged 1.
10 Albert Johannes Kievith, born in 1891 in Ravenswaaij. Follow XIV-co.
11 Gerrit Kievith, born in 1891 in Ravenswaaij. Follow XIV-cp.
XIII-ag Jannigje van Santen (Zanten) was born in 1855 in Beusichem, daughter of Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (see XII-s) and Beatriks den Hartog (Hertog). Jannigje died. At the age of 25 or 26, Jannigje married on 21-07-1881 in Breda Laerentius Hendrikus Hintzen, aged 25 or 26. Laerentius was born in 1855 in Usquert, son of Johannes Hendrikus Adolphus Hintzen and Allegonda Maria Theresia van Lintel. Laerentius died.
XIII-ah Arie van Zanten was born on 29-04-1857 in Beusichem, son of Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (see XII-s) and Beatriks den Hartog (Hertog). He was baptised on 01-07-1857 in Beusichem. Arie died before 1926 in Dordrecht, aged less than 69.
Occupation:
1880    landbouwer
At the age of 23, Arie married on 26-05-1880 in Beusichem Metje van Nuijssenborgch, aged 23 or 24. Metje was born in 1856 in Beusichem, daughter of Cornelis (Kornelis) van Nuijssenborgch (Nuijssenburg) and Pietronella Boon. Metje died after 1930 in Dordrecht, aged more than 74.
Note about Metje: via vader Cornelis, zv Martinus x Metje van S/Zanten
Children of Arie and Metje:
1 Beatriks van Zanten, born in 1881 in Beusichem. Follow XIV-cq.
2 Cornelis van Zanten, born in 1882 in Culemborg. Follow XIV-cr.
3 Jacoba Hendrika van Zanten, born on 20-10-1884 in Rotterdam. Jacoba died on 03-12-1884 in Rotterdam, aged 1 month.
4 Pieter van Zanten, born on 26-09-1885 in Rotterdam. Pieter died.
5 Jacoba Hendrika van Zanten, born on 01-02-1888 in Rotterdam. Follow XIV-cs.
6 Arie van Zanten, born in 1890 in Antwerpen. Follow XIV-ct.
7 Metje van Zanten, born on 22-02-1893 in Dordrecht. Metje died before 1897, aged less than 4.
8 Jannigje van Zanten, born on 11-07-1895 in Dordrecht. Follow XIV-cu.
9 Metje van Zanten, born on 01-11-1897 in Dordrecht. Follow XIV-cv.
10 Cornelia van Zanten, born on 29-08-1899 in Dordrecht. Follow XIV-cw.
11 Martina van Zanten, born on 17-01-1901 in Dordrecht. Follow XIV-cx.
XIII-ai Jacob Hendrik van Zanten was born on 03-04-1860 in Beusichem, son of Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (see XII-s) and Beatriks den Hartog (Hertog). Jacob died on 09-07-1919 in Beusichem, aged 59. The death was registered on 10-07-1919.
Occupations:
landbouwer
landman
1919    koopman
(1) At the age of 22, Jacob married on 08-11-1882 in Beusichem Elisabeth Maria de Morrée, aged 24. See XIV-ff for personal details of Elisabeth.
(2) At the age of 33, Jacob married on 29-03-1894 in Beusichem Maria Johanna van Bekkum, aged 45. See XIII-bs for personal details of Maria.
Children of Jacob and Elisabeth:
1 Beatriks van Zanten, born on 18-02-1883 in Beusichem. Beatriks died on 10-10-1883 in Beusichem, aged 7 months. The death was registered on 10-10-1883.
2 Beatriks van Zanten, born on 10-03-1884 in Beusichem. Beatriks died on 30-09-1884 in Beusichem, aged 6 months. The death was registered on 01-10-1884.
3 Elisabeth Maria van Zanten, born on 05-04-1885 in Beusichem. Elisabeth died on 09-07-1885 in Beusichem, aged 3 months. The death was registered on 10-07-1885.
4 Arie van Zanten, born on 26-04-1886 in Beusichem. Follow XIV-cy.
5 Beatriks van Zanten, born on 15-10-1888 in Beusichem. Beatriks died on 15-11-1888 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 16-11-1888.
6 Jacob Hendrik van Zanten, born on 24-11-1889 in Beusichem. Follow XIV-cz.
7 Elisabeth Maria van Zanten, born on 13-05-1891 in Beusichem. Elisabeth died on 24-10-1918 in Beusichem, aged 27. The death was registered on 24-10-1918.
XIII-aj Cornelis van Zanten was born in 1861 in Beusichem, son of Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (see XII-s) and Beatriks den Hartog (Hertog). Cornelis died on 04-03-1933 in Beusichem, aged 71 or 72. The death was registered on 06-03-1933.
Occupation:
landbouwer
At the age of 20 or 21, Cornelis married on 13-09-1882 in Beusichem Wilhelmina de Jong, aged 18. Wilhelmina was born on 22-02-1864 in Zoelmond, daughter of Leendert de Jong and Jenneke Blom. Wilhelmina died on 10-05-1938 in Beusichem, aged 74. The death was registered on 11-05-1938.
Children of Cornelis and Wilhelmina:
1 Beatriks van Zanten, born in 1884 in Beusichem. Follow XIV-da.
2 Leendert van Zanten, born in 1885 in Beusichem. Follow XIV-db.
3 Jenneke van Zanten, born on 27-01-1887 in Beusichem. Follow XIV-dc.
4 Jacob Hendrik van Zanten, born in 1889 in Beusichem. Follow XIV-dd.
5 Cornelis van Zanten, born in 1892 in Beusichem. Follow XIV-de.
6 Gerrit van Zanten, born in 1897 in Beusichem. Follow XIV-df.
7 Maria Helena van Zanten, born in 1902 in Beusichem. Maria died on 27-09-1928 in Beusichem, aged 25 or 26. The death was registered on 27-09-1928.
XIII-ak Albertus de Groot was born on 14-11-1837 at 08:00 in Utrecht, son of Johannis de Groot and Antonia van Santen (see XII-t). Albertus died on 23-04-1898 in Utrecht, aged 60.
Occupation:
leerlooijer, smid
At the age of 25, Albertus married on 06-05-1863 in Utrecht Clasina van Roijen, aged 20. Clasina was born on 01-06-1842 in Utrecht, daughter of Antonie van Roijen and Gerritje Stuivenberg. Clasina died on 26-10-1929 in Oud-Zuilen, aged 87.
Children of Albertus and Clasina:
1 Antonia de Groot, born on 12-05-1864 in Utrecht. Antonia died on 20-05-1866 in Utrecht, aged 2.
2 Gerarda de Groot, born on 01-02-1866 in Utrecht. Gerarda died on 23-05-1866 in Utrecht, aged 3 months.
3 Johannes de Groot, born on 24-04-1867 in Utrecht. Follow XIV-dg.
4 Albertus de Groot, born on 15-09-1869 in Utrecht. Follow XIV-dh.
5 Gerardus de Groot, born on 12-06-1872 in Utrecht. Follow XIV-di.
6 Anthonia de Groot, born on 08-04-1875 in Utrecht. Follow XIV-dj.
XIII-al Johannes Antonie de Groot was born in 1842 in Utrecht, son of Johannis de Groot and Antonia van Santen (see XII-t). Johannes died on 05-04-1888 in Utrecht, aged 45 or 46.
Occupation:
smid
At the age of 34 or 35, Johannes married on 18-07-1877 in Utrecht Elisabeth Anna Mulder, aged 20 or 21. Elisabeth was born in 1856 in Utrecht, daughter of Joannis Mulder and Anna Elisabeth Westerhoudt. Elisabeth died.
XIII-am Jacobus de Groot was born in 1851 in Utrecht, son of Johannis de Groot and Antonia van Santen (see XII-t). Jacobus died.
Occupation:
leerlooier
At the age of 45 or 46, Jacobus married on 01-07-1897 in Utrecht Cornelia Mulder, aged 36 or 37. Cornelia was born in 1860 in Utrecht, daughter of Joannis Mulder and Anna Elisabeth Westerhoudt. Cornelia died.
XIII-an Wilhelmina van der Lingen was born in 1817 in Zoelmond, daughter of Dirk Stevense van der Lingen and Cornelia Vogelpoel (see XII-u). Wilhelmina died. At the age of 32 or 33, Wilhelmina married on 26-04-1850 in Beusichem Adrianus Laponder, aged 28 or 29. Adrianus was born in 1821 in Ravenswaaij, son of Peter Laponder and Anna Catharina van Stuijvenberg. Adrianus died.
Occupation:
1850    landbouwer
XIII-ao Kunera Johanna van der Lingen was born on 26-03-1820 in Beusichem, daughter of Dirk Stevense van der Lingen and Cornelia Vogelpoel (see XII-u). Kunera died on 14-09-1896 in Beusichem, aged 76.
Occupation:
landman
At the age of 30, Kunera married on 26-04-1850 in Beusichem Willem Hendrik Kievit(h), aged 31. Willem was born on 20-11-1818 in Beusichem, son of Cornelis Dirk Kievit(h) and Dirkje van Deventer. Willem died on 05-03-1876 in Beusichem, aged 57.
XIII-ap Willem van der Lingen was born on 15-02-1825 in Beusichem, son of Dirk Stevense van der Lingen and Cornelia Vogelpoel (see XII-u). Willem died on 16-04-1902 in Beusichem, aged 77. The death was registered on 16-04-1902.
Occupation:
landbouwer
At the age of 29, Willem married on 23-03-1854 in Beusichem Willemijntje van den Berg, aged 29. Willemijntje was born on 12-02-1825 in Buren, daughter of Johannes van den Berg and Geertje van Kempen. Willemijntje died on 06-02-1890 in Beusichem, aged 64. The death was registered on 07-02-1890.
Children of Willem and Willemijntje:
1 Dirk Stevense van der Lingen, born in 1855 in Beusichem. Follow XIV-dk.
2 Geertje van der Lingen, born on 18-08-1855 in Beusichem. Geertje died on 28-11-1876 in Beusichem, aged 21. The death was registered on 29-11-1876.
Occupation:
dienstbode
3 Cornelis van der Lingen, born on 15-07-1856 in Beusichem. Cornelis died on 22-06-1857 in Beusichem, aged 11 months. The death was registered on 23-06-1857.
4 Cornelia van der Lingen, born in 1858 in Beusichem. Follow XIV-dl.
5 Johanna van der Lingen, born on 31-07-1859 in Beusichem. Johanna died on 25-01-1877 in Beusichem, aged 17. The death was registered on 25-01-1877.
6 Jan Peter van der Lingen, born in 1863 in Beusichem. Follow XIV-dm.
7 Neeltje van der Lingen, born on 12-10-1864 in Beusichem. Neeltje died on 04-07-1865 in Beusichem, aged 8 months. The death was registered on 05-07-1865.
XIII-aq Kuinera Vogelpoel was born in 1838 in Beusichem, daughter of Willem Vogelpoel (see XII-x) and Jantje (Jannigje) van Essen (see XII-bp). Kuinera died.
Occupation:
1862    werkster
At the age of 23 or 24, Kuinera married on 28-05-1862 in Beusichem Leendert den Hertog, aged 30 or 31. Leendert was born in 1831 in Beusichem, son of Cornelis den Hertog and Mijntje van den Berg. Leendert died.
Occupation:
1862    arbeider
XIII-ar Willemijntje Vogelpoel was born in 1856 in Beusichem, daughter of Willem Vogelpoel (see XII-x) and Jantje (Jannigje) van Essen (see XII-bp). Willemijntje died. At the age of 19 or 20, Willemijntje married on 02-08-1876 in Beusichem Jurrien Brugmans, aged 23 or 24. Jurrien was born in 1852 in Herwijnen, son of Sijmen Brugmans and Stijntje van Zuidam. Jurrien died.
XIII-as Willem Vogelpoel was born in 1858 in Beusichem, son of Willem Vogelpoel (see XII-x) and Jantje (Jannigje) van Essen (see XII-bp). Willem died.
Occupation:
1858    werkman
At the age of 22 or 23, Willem married on 01-06-1881 in Beusichem Johanna Maria Cornelia Visscher. Johanna is a daughter of Dirk Visscher and Petronella van Os. Johanna died.
Children of Willem and Johanna:
1 N.N. Vogelpoel, stillborn son, born on 12-03-1884 in Beusichem.
2 Pieter Daniel Vogelpoel, born on 08-11-1886 in Beusichem. Pieter died on 09-01-1887 in Beusichem, aged 2 months.
XIII-at Johanna Magdalena Janssen was born in 1828 in Beusichem, daughter of Anthoni Jansen (Janssen) and Antonia Prijs (see XII-y). Johanna died before 1865, aged less than 37. At the age of 28 or 29, Johanna married on 07-10-1857 in Beusichem Hendrik Stap, aged 27. Hendrik was born on 26-06-1830 in Tiel, son of Gerrit Stap and Antjen Feritz (Feeris). Hendrik died on 17-01-1899 in Eck en Wiel, aged 68. Hendrik married Janna Stap (1829-1911) on 05-08-1865 in Tiel.
Occupation:
steenovensgezel
Child of Johanna and Hendrik:
1 Anthonia Hendrika Stap, born on 19-12-1860 in Tiel. Follow XIV-dn.
XIII-au Rijk van Schoordijk was born in 1814 in Beusichem, son of Willem van Schoordijk and Elisabeth van Santen (see XII-z). Rijk died on 20-05-1897 in Rijswijk (Maurik), aged 82 or 83. At the age of 29 or 30, Rijk married on 15-05-1844 in Maurik Wilhelmina Antonia van Asch, aged 30 or 31. Wilhelmina was born in 1813 in Beusichem, daughter of Pieter (Peter) van Asch and Christina Willemina van Asch. Wilhelmina died before 1897, aged less than 84.
XIII-av Neeltje van Schoordijk was born in 1816, daughter of Willem van Schoordijk and Elisabeth van Santen (see XII-z). Neeltje died on 01-04-1869 in Harmelen, aged 52 or 53. Neeltje married Johannes Branger. Johannes died after 1869.
XIII-aw Maaike van Schoordijk was born in 1819 in Maurik, daughter of Willem van Schoordijk and Elisabeth van Santen (see XII-z). Maaike died on 29-07-1859 in Ravenswaaij (Maurik), aged 39 or 40. At the age of 30 or 31, Maaike married on 19-10-1850 in Maurik Adrianus van Delft, aged 30 or 31. Adrianus was born in 1819 in Ravenswaaij, son of Johannes van Delft and Hilligje van Ingen. Adrianus died after 1859, aged more than 40.
Children of Maaike and Adrianus:
1 Willem Johannes van Delft, born in 1852 in Maurik. Follow XIV-do.
2 Adrianus van Delft, born in 1858 in Maurik. Follow XIV-dp.
XIII-ax Jannigje van Schoor(dijk) was born on 28-04-1825 in Rijswijk-Maurik, daughter of Willem van Schoordijk and Elisabeth van Santen (see XII-z). Jannigje died on 20-01-1900 in Zoelmond, aged 74. The death was registered on 20-01-1900. At the age of 32, Jannigje married on 02-05-1857 in Beusichem Jan van Santen, aged 27. See XIII-o for personal details of Jan.
Children of Jannigje and Jan: see XIII-o.
XIII-ay Elisabeth van Schoordijk was born on 10-12-1830 in Maurik, daughter of Willem van Schoordijk and Elisabeth van Santen (see XII-z). Elisabeth died on 17-11-1885 in Beusichem, aged 54. At the age of 24, Elisabeth married on 19-05-1855 in Buren Pieter van Meenen, aged 28 or 29. Pieter was born in 1826 in Buren, son of Evert van Meenen and Maria Cornelia van Hoorn. Pieter died. Pieter was widower of Jantje Cornelia van Santen (1815-1853), whom he married on 01-11-1851 in Buren.
Children of Elisabeth and Pieter:
1 Willem van Meenen, born on 19-05-1856 in Zoelmond. Willem died on 01-07-1866 in Zoelmond, aged 10.
2 Pieter van Meenen, born on 29-01-1858 in Zoelmond. Pieter died on 30-06-1866 in Zoelmond, aged 8.
3 Rijk van Meenen, born in 1860 in Beusichem. Follow XIV-dq.
4 Marinus van Meenen, born on 05-06-1862 in Zoelmond. Marinus died on 01-07-1866 in Zoelmond, aged 4.
5 Johannes van Meenen, born in 1865 in Beusichem. Follow XIV-dr.
6 Willem Pieter van Meenen, born in 1867 in Beusichem. Willem died on 19-06-1904 in Arnhem, aged 36 or 37.
7 van Meenen, stillborn child, born on 19-07-1870 in Beusichem.
8 Willem van Meenen, born in 1872 in Beusichem. Follow XIV-ds.
9 Elisabeth van Meenen, born in 1875 in Beusichem. Follow XIV-dt.
10 Marinus van Meenen, born in 1878 in Beusichem. Follow XIV-du.
XIII-az Hendrika van Elferen was born in 1829 in Culemborg, daughter of Egbert (Bart) van Elferen and Maria van Santen (see XII-aa). Hendrika died on 04-01-1902 in Leerdam, aged 72 or 73. At the age of 24 or 25, Hendrika married on 20-05-1854 in Leerdam Jan van den Bos, aged 42 or 43. Jan was born in 1811 in Dordrecht. Jan died before 1902, aged less than 91.
XIII-ba Susanne Udo was born on 14-10-1838 in Leiden, daughter of Gerrit Antonie Udo (see XII-ad) and Wilhelmina Frederica Sophia Heijman (Heijmans). Susanne died. At the age of 18, Susanne married on 25-01-1857 in Leiden Franciscus Matthijs Oostveen. Franciscus died.
Children of Susanne from an unknown relationship:
1 Susanne Frederika Udo, born on 01-02-1855 in Leiden. Susanne died.
2 Maria Elizabeth Udo, born on 25-01-1857 in Leiden. Maria died.
XIII-bb Jannigje Antonia Udo was born on 30-07-1823 in Beusichem, daughter of Antonij Udo (see XII-ae) and Willemke van Kuilenburg (van Beugen). Jannigje died on 11-07-1909 in Beusichem, aged 85. At the age of 31, Jannigje married on 30-09-1854 in Geldermalsen Jan van Zoelen, aged 25 or 26. Jan was born in 1828 in Maurik, son of Cornelia van Zoelen. Jan died.
XIII-bc Johannes Udo was born on 27-01-1826 in Beusichem, son of Antonij Udo (see XII-ae) and Willemke van Kuilenburg (van Beugen). Johannes died on 16-05-1882 in Beusichem, aged 56. At the age of 26, Johannes married on 11-06-1852 in Culemborg Johanna (Jannigje) Wansing, aged 25. Jannigje was born on 06-05-1827 in Culemborg, daughter of Gerrit Wansing and Gerrigje Borgstijn. Jannigje died on 24-02-1887 in Beusichem, aged 59.
Children of Johannes and Jannigje:
1 Alberta Udo, born in 1853 in Beusichem. Follow XIV-dv.
2 Gerrigje Udo, born in 1856 in Beusichem. Follow XIV-dw.
3 Antonie Udo, born on 22-09-1858 in Beusichem. Follow XIV-dx.
4 Gerrit Jan Udo, born in 1864 in Beusichem. Follow XIV-dy.
XIII-bd Jan Udo was born on 04-09-1830 in Beusichem, son of Antonij Udo (see XII-ae) and Willemke van Kuilenburg (van Beugen). He was baptised on 06-09-1830 in Beusichem. Jan died on 15-08-1886 in Beusichem, aged 55. At the age of 33, Jan married on 25-05-1864 in Beusichem Elisabeth Abramina Haagsman, aged 27 or 28. Elisabeth was born in 1836 in Maurik, daughter of Abraham Haagsman and Elisabeth (van) Merkestein (Markesteijn, Markestein). Elisabeth died on 02-11-1925 in Beusichem, aged 88 or 89.
Children of Jan and Elisabeth:
1 Willemina Udo, born in 1865 in Beusichem. Follow XIV-dz.
2 Elisabeth Abramina Udo, born in 1867 in Beusichem. Follow XIV-ea.
3 Angenita Udo, born in 1868 in Beusichem. Follow XIV-eb.
4 Antonie Udo, born on 26-07-1870 in Beusichem. Antonie died on 26-01-1872 in Beusichem, aged 1.
5 Antonia Udo, born in 1875. Follow XIV-ec.
6 Antonie Udo, born in 1876 in Beusichem. Antonie died on 09-01-1932 in Beusichem, aged 55 or 56.
7 Cornelia Alida Udo, born on 28-12-1877 in Beusichem. Cornelia died on 17-11-1883 in Beusichem, aged 5.
8 Jan Udo, born on 13-09-1880 in Beusichem. Jan died on 01-12-1881 in Beusichem, aged 1.
9 Jacoba Udo, born in 1882 in Beusichem. Follow XIV-ed.
XIII-be Antonia Udo was born on 31-01-1833 in Beusichem, daughter of Antonij Udo (see XII-ae) and Willemke van Kuilenburg (van Beugen). Antonia died. At the age of 26, Antonia married on 23-05-1859 in Beusichem Daniël van Ee, aged 25. Daniël was born on 01-03-1834 in Leersum. Daniël died.
XIII-bf Marinus Udo was born on 04-01-1836 in Beusichem, son of Antonij Udo (see XII-ae) and Willemke van Kuilenburg (van Beugen). Marinus died on 03-09-1898 in Utrecht, aged 62. At the age of 41, Marinus married on 28-12-1877 in Zuilen-Utrecht Francina van der Hoek, aged about 46. Francina was born around 1831 in Utrecht, daughter of Wilhelmus van der Hoek and Hendrica Buijen. Francina died.
XIII-bg Johannes Udo was born on 11-06-1843 in Beusichem, son of Antonij Udo (see XII-ae) and Willemke van Kuilenburg (van Beugen). Johannes died on 21-02-1909 in Culemborg, aged 65.
Occupation:
1878    schaapherder
At the age of 35, Johannes married on 07-11-1878 in Buren Gerdina Bronk, aged 20 or 21. Gerdina was born in 1857 in Buren, daughter of Hendrikus Bronk and Gerdina Smits. Gerdina died on 26-02-1939 in Buren, aged 81 or 82.
Note about Gerdina: Gerdina is zowel via vaders kant als moeders kant een afstammeling van Hendrik Bronk en Elisabeth Lugtermans
Children of Johannes and Gerdina:
1 Hendrikus Udo, born in 1881 in Culemborg. Follow XIV-ee.
2 Willemina Udo, born in 1884 in Culemborg. Willemina died on 28-01-1886 in Culemborg, aged 1 or 2.
3 Johannes Udo, born in 1886 in Culemborg. Follow XIV-ef.
4 Gerrit Udo, born in 12-1887 in Culemborg. Gerrit died on 15-10-1888 in Culemborg, aged 10 months.
5 Willemina Udo, born on 23-08-1889 in Culemborg. Follow XIV-eg.
6 Gerrit Udo, born on 15-01-1893 in Culemborg. Gerrit died on 02-02-1893 in Culemborg, aged 18 days.
7 Gerrit Udo, born in 1895 in Culemborg. Follow XIV-eh.
8 Gerdina Udo, born on 10-10-1897 in Culemborg. Follow XIV-ei.
9 Udo, stillborn son, born on 24-03-1901 in Culemborg.
10 Aaltje Udo, born on 10-04-1902 in Culemborg. Aaltje died on 23-04-1902 in Culemborg, aged 13 days.
XIII-bh Aaltje Udo was born on 22-10-1846 in Beusichem, daughter of Antonij Udo (see XII-ae) and Willemke van Kuilenburg (van Beugen). Aaltje died on 11-11-1930 in Beusichem, aged 84. At the age of 30, Aaltje married on 22-08-1877 in Beusichem Adrianus de Heus, aged 27 or 28. Adrianus was born in 1849 in Beusichem, son of Gijsbert de Heus and Christina van der Lingen. Adrianus died.
Child of Aaltje and Adrianus:
1 Wilhelmina de Heus, born on 07-10-1878 in Beusichem. Follow XIV-ej.
XIII-bi Elisabeth Holl was born in 1833 in Culemborg, daughter of Martinus Holl (Hol) and Neeltje van Santen (see XII-af). Elisabeth died. At the age of 22 or 23, Elisabeth married in 1856 in Culemborg Willem van Bemmel, aged 29 or 30. Willem was born in 1826 in Culemborg. Willem died.
XIII-bj Antonie Hol was born on 15-01-1836 in Culemborg, son of Martinus Holl (Hol) and Neeltje van Santen (see XII-af). Antonie died. At the age of 29, Antonie married on 15-11-1865 in Ameide Annigje Brouwer, aged 24. Annigje was born on 06-09-1841 in Ameide. Annigje died.
XIII-bk Anna Maria van Zanten was born on 11-06-1837 in Beusichem, daughter of Antonie (Antonie Azn) van Santen (see XII-ag) and Judith van Raaij. Anna died on 21-03-1894 in Culemborg, aged 56. The death was registered on 23-03-1894.
Occupation:
1855    winkelierster
(1) At the age of 17, Anna married on 29-03-1855 in Beusichem Steven van Wakeren, aged 18. The divorce was pronounced on 08-05-1863 in Tiel. Steven was born on 19-06-1836 at 05:00 in Culemborg, son of Johannes van Wakeren and Hendrika Knoop. Steven died.
Occupation:
1855    molenaarsknecht
(2) At the age of 29, Anna married on 12-10-1866 in Culemborg Johannes Jägers, aged 28. Johannes was born on 31-07-1838 in Culemborg, son of Fredericus (Frederik) Jaigers (Jägers) and Mechtelina (Magdalena) de Klerk. Johannes died on 02-12-1885 in Culemborg, aged 47.
Occupation:
1866    arbeider
Child of Anna and Steven:
1 Johannes Hendrikus Cornelis van Wakeren, born in 1856 in Beusichem. Johannes died on 22-09-1880 in Zutphen, aged 23 or 24. The death was registered on 28-09-1889.
Children of Anna and Johannes:
2 Frederik Jägers, born on 03-02-1867 in Culemborg. Follow XIV-ek.
3 Mechtelina Jägers, born in 1872 in Culemborg. Follow XIV-el.
4 Johannes Julius Jägers, born in 01-1874 in Culemborg. Johannes died on 12-12-1874 in Culemborg, aged 11 months.
5 Judith Jägers, born on 23-10-1875 in Culemborg. Follow XIV-em.
6 Johannes Marinus Jägers, born around 25-06-1877 in Culemborg. Johannes died on 09-08-1877 in Culemborg, aged about 1 month.
XIII-bl Antonie van Santen was born on 31-01-1841 in Beusichem, son of Antonie (Antonie Azn) van Santen (see XII-ag) and Judith van Raaij. He was baptised on 07-03-1841 in Beusichem. Antonie died on 29-06-1913 in Beusichem, aged 72. The death was registered on 30-06-1913.
Note about Antonie: op de huwelijksakte staan de namen genoemd als van zanten
n.a.v. het uitreksel van de Nationale Militie (Regiment Grenadiers en Jagers) werd de achternaam bij de burgelijke stand v.w.b. Antonie, gewijzigd in Van Zanten.
Occupations:
landman
voerman
1913    veehandelaar
At the age of 30, Antonie married on 12-07-1871 in Beusichem Pietje van der Winkel, aged 24. Pietje was born on 03-09-1846 in Tricht-Buurmalsen, daughter of Jan van der Winkel and Johanna van Offeren. Pietje died on 02-09-1928 in Beusichem, aged 81. The death was registered on 03-09-1928.
Occupation:
dienstmeid
Children of Antonie and Pietje:
1 Jan van Santen, born on 24-01-1872 in Beusichem. Follow XIV-en.
2 Antonie van Santen, born on 13-12-1873 in Beusichem. Antonie died on 25-09-1928 in Beusichem, aged 54. The death was registered on 26-09-1928.
Note about Antonie: Een huwelijk is (nog) niet bekend.
Occupation:
1928    landbouwer
3 Judith van Santen, born on 17-09-1875 in Beusichem. Follow XIV-eo.
4 Johanna van Zanten, born on 06-11-1877 in Beusichem. Follow XIV-ep.
5 Jacobus van Santen, born on 29-11-1879 in Beusichem. Jacobus died on 22-12-1879 in Beusichem, aged 23 days. The death was registered on 22-12-1879.
6 Jacobus van Santen, born on 04-01-1881 in Beusichem. Jacobus died on 15-03-1900 in Beusichem, aged 19. The death was registered on 16-03-1900.
Note about Jacobus: Bij overlijden werd zijn achternaam geschreven als Van Zanten (bron A. Rönitz- van Santen)
Jacobus remained unmarried.
Occupation:
1900    werkman
7 Rijk van Zanten, born on 04-01-1881 in Beusichem. Follow XIV-eq.
8 Elisabeth Maria van Santen, born on 01-11-1882 in Beusichem. She was baptised on 01-12-1882 in Beusichem. Elisabeth died on 24-02-1883 in Beusichem, aged 3 months. The death was registered on 26-02-1883.
9 Elisabeth Maria van Santen, born on 21-12-1883 in Beusichem. Follow XIV-er.
10 Dirkje van Santen, born on 22-10-1886 in Beusichem. Follow XIV-es.
11 Pietje van Santen, born on 19-06-1888 in Beusichem. Pietje died on 02-08-1888 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 04-08-1888.
12 Pieter van Santen, born on 14-02-1890 in Beusichem. Follow XIV-et.
13 Adriaan van Santen, born on 24-04-1892 in Beusichem. Follow XIV-eu.
XIII-bm Jacob Johannes van Zanten was born on 25-10-1843 at 12:00 in Beusichem, son of Antonie (Antonie Azn) van Santen (see XII-ag) and Judith van Raaij. The birth was registered on 25-10-1843. He was baptised on 12-11-1843 in Beusichem. Jacob died on 25-10-1913 in Beusichem, aged 70. The death was registered on 27-10-1913.
Occupation:
1862 to 1907    landbouwer, landman, voerman, koopman, landbouwer
At the age of 23, Jacob married on 14-08-1867 in Beusichem Hendrica van Alphen, aged 28. Hendrica was born on 20-03-1839 at 03:00 in Beusichem, daughter of Gerrit Johannes van Alphen and Neeltje van Batenburg. The birth was registered on 21-03-1839. Hendrica died on 01-11-1920 in Beusichem, aged 81.
Children of Jacob and Hendrica:
1 Judith van Zanten, born on 12-06-1868 in Beusichem. Judith died on 07-08-1868 in Beusichem, aged 1 month.
2 Gerrit Johannes van Zanten, born on 21-08-1869 in Beusichem. Follow XIV-ev.
3 Judith van Zanten, born on 26-08-1870 in Beusichem. Judith died on 01-09-1870 in Beusichem, aged 6 days.
4 Jacobus van Zanten, born on 08-09-1871 in Beusichem. Jacobus died.
Occupation:
veehandelaar en/of veeboer
5 Judith van Zanten, born on 06-10-1872 in Beusichem. Follow XIV-ew.
6 Antonie van Zanten, born on 04-09-1874 in Beusichem. Antonie died on 06-10-1874 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 07-10-1874.
7 Neeltje van Zanten, born on 25-03-1876 in Beusichem. Neeltje died on 07-03-1877 in Beusichem, aged 11 months.
8 Antonie van Zanten, born on 17-11-1877 in Beusichem. Antonie died on 03-02-1878 in Beusichem, aged 2 months. The death was registered on 04-02-1878.
9 Neeltje van Zanten, born on 14-03-1879 in Beusichem. Neeltje died on 28-03-1879 in Beusichem, aged 14 days.
10 Neeltje van Zanten, born on 31-05-1882 in Beusichem. Neeltje died on 23-11-1882 in Beusichem, aged 5 months. The death was registered on 24-11-1882.
11 Antonie (Anton) van Zanten, born on 30-12-1883 in Beusichem. Follow XIV-ex.
12 Neeltje van Zanten, born on 25-02-1885 in Beusichem. Follow XIV-ey.
XIII-bn Wilhelmina van Santen was born on 19-08-1845 in Beusichem, daughter of Antonie (Antonie Azn) van Santen (see XII-ag) and Judith van Raaij. Wilhelmina died.
(1) At the age of 23, Wilhelmina married on 16-09-1868 in Beusichem Antonius Hoebée, aged 23. Antonius was born on 16-05-1845 in Loenen, son of Lambertus Hoebée and Maria Christina van Rooij. Antonius died on 29-09-1880 in Rotterdam, aged 35.
Occupation:
1868    timmerman
(2) At the age of 41, Wilhelmina married on 25-05-1887 in Rotterdam Marinus Romijn, aged 38. Marinus was born on 05-10-1848 at 22:00 in Culemborg, son of Petrus Romijn and Maria Joanna (Anna) van Raaij. The birth was registered on 07-10-1848. Marinus died. Marinus was widower of Cornelia van de Poll (died before 1887), whom he married before 1887.
Note about Marinus: Wilhelmina is een volle nicht van Marinus
Children of Wilhelmina and Antonius:
1 Lambertus Hoebée, born on 11-09-1869 in Dordrecht. Follow XIV-ez.
2 Alida Hoebée, born on 16-05-1872 in Rotterdam. Alida died.
3 Anthonius Hoebée, born on 23-01-1874 in Rotterdam. Anthonius died before 15-04-1876, aged less than 2.
4 Antonius Hoebée, born on 15-04-1876 in Rotterdam. Follow XIV-fa.
5 Juditha Hoebée, born on 27-02-1879 in Rotterdam. Follow XIV-fb.
Child of Wilhelmina and Marinus:
6 Cornelis Franciscus Romijn, born on 17-10-1889 in Rotterdam. Cornelis died.
XIII-bo Elisabeth Maria van Santen was born on 27-04-1829 in Beusichem, daughter of Rijk van Santen (see XII-ah) and Neeltje Verweij. She was baptised on 07-05-1829 in Beusichem. Elisabeth died on 18-05-1904 in Beusichem, aged 75. At the age of 21, Elisabeth married on 03-05-1850 in Beusichem Arie de Morrée, aged 25. Arie was born on 16-03-1825 in Beusichem, son of Jan Martinus de Morrée and Maaijke (Maaigje) van den Berg. Arie died on 06-07-1864 in Beusichem, aged 39. The death was registered on 07-07-1864.
Occupation:
landbouwer
Children of Elisabeth and Arie:
1 Neeltje de Morrée, born on 18-10-1850 in Beusichem. Follow XIV-fc.
2 Maaike de Morrée, born on 14-01-1852 in Beusichem. Follow XIV-fd.
3 Rijk de Morrée, born on 07-10-1854 in Beusichem. Rijk died.
4 Jansje (Jantje) de Morrée, born on 25-08-1857 in Beusichem. Follow XIV-fe.
5 Elisabeth Maria de Morrée, born on 03-09-1858 in Beusichem. Follow XIV-ff.
6 Jan Marinus de Morrée, born on 19-11-1861 in Beusichem. Jan died on 15-08-1924 in Beusichem, aged 62.
XIII-bp Elisabeth Maria van Bekkum was born on 03-02-1840 in Beusichem, daughter of Willem van Bekkem (Bekkum) and Johanna van Santen (see XII-ai). She was baptised on 03-02-1840 in Beusichem. Elisabeth died on 26-01-1922 in Beusichem, aged 81. At the age of 41, Elisabeth married on 17-01-1882 in Beusichem Philippus Albert van der Haar, aged 36 or 37. Philippus was born in 1845 in Buren, son of Philippus van der Haar and Nieske van Malsen. Philippus died. Philippus married Antonia Gerdiena Willemina van der Haar (1843-1891) on 23-02-1870 in Buren.
Occupation:
veldwachter Beusichem
XIII-bq Willem van Bekkum (Bekkem) was born on 16-11-1841 in Beusichem, son of Willem van Bekkem (Bekkum) and Johanna van Santen (see XII-ai). He was baptised on 16-11-1841 in Beusichem. Willem died on 08-12-1932 in Beusichem, aged 91. At the age of 27, Willem married on 31-03-1869 in Beusichem Geertruida Antonia Kerkhof, aged 28 or 29. Geertruida was born in 1840 in Deil, daughter of Aart Kerkhof and Jeannetta Susanna Giliana van Son. Geertruida died.
Child of Willem and Geertruida:
1 Maria Johanna van Bekkum (Bekkem), born in 1880 in Beusichem. Follow XIV-fg.
XIII-br Antonia Maria van Bekkum was born on 24-08-1844 in Beusichem, daughter of Willem van Bekkem (Bekkum) and Johanna van Santen (see XII-ai). She was baptised on 24-08-1844 in Beusichem. Antonia died on 19-03-1895 in Culemborg, aged 50. At the age of 25, Antonia married on 05-08-1870 in Culemborg Antoine Woerdenbach, aged 28 or 29. Antoine was born in 1841 in Culemborg, son of Johannes Woerdenbach and Hendrika van de Water. Antoine died.
XIII-bs Maria Johanna van Bekkum was born on 14-11-1848 in Beusichem, daughter of Willem van Bekkem (Bekkum) and Johanna van Santen (see XII-ai). She was baptised on 14-11-1848 in Beusichem. Maria died on 02-04-1900 in Beusichem, aged 51. The death was registered on 02-04-1900. At the age of 45, Maria married on 29-03-1894 in Beusichem Jacob Hendrik van Zanten, aged 33. See XIII-ai for personal details of Jacob.
XIII-bt Elisabeth Maria van Santen was born on 21-03-1839 in Beusichem, daughter of Jacob van Zanten (see XII-bi) and Elisabeth van Zanten (see XII-aj). She was baptised on 21-03-1839 in Beusichem. Elisabeth died.
Note about Elisabeth: ook genoemd van Zanten
At the age of 24, Elisabeth married on 21-05-1863 in Wijk bij Duurstede Pieter Antonie Braakman, aged 22 or 23. Pieter was born in 1840 in Wijk bij Duurstede, son of Lambertus Braakman and Johanna Knoop. Pieter died.
Child of Elisabeth and Pieter:
1 Cornelia Braakman, born in 1881 in Utrecht. Follow XIV-fh.
XIII-bu Tonia Maria van Zanten was born on 09-11-1850 in Beusichem, daughter of Jacob van Zanten (see XII-bi) and Elisabeth van Zanten (see XII-aj). She was baptised on 09-11-1850 in Beusichem. Tonia died on 23-01-1939 in Beusichem, aged 88. The death was registered on 23-01-1939.
Note about Tonia: ook geschreven Zanten
At the age of 28, Tonia married on 28-03-1879 in Culemborg Adrianus Cornelis de Heus, aged 22 or 23. Adrianus was born in 1856 in Culemborg, son of Gijsbert Jan de Heus and Cornelia Christina Vermeulen. Adrianus died on 25-09-1927 in Culemborg, aged 70 or 71.
Children of Tonia and Adrianus:
1 Aardina Susanna de Heus, born in 1879 in Culemborg. Aardina died on 17-09-1887 in Culemborg, aged 7 or 8.
2 Elisabeth Cornelia de Heus, born on 30-01-1882 in Culemborg. Follow XIV-fi.
3 Gijsbert Jan de Heus, born on 10-12-1884 in Culemborg. Follow XIV-fj.
4 Aardina Susanna de Heus, born in 1888 in Culemborg. Follow XIV-fk.
XIII-bv Anthonie van Zanten (Santen) was born on 10-03-1853 in Beusichem, son of Jacob van Zanten (see XII-bi) and Elisabeth van Zanten (see XII-aj). He was baptised on 01-08-1853 in Beusichem. Anthonie died on 27-02-1922 in Beusichem, aged 68. The death was registered on 28-02-1922.
Note about Anthonie: ook genoemd Van Zanten
3 foto’s bron M. Breems-Janse
bron M. Breems-Janse:
Bijna alle kinderen van Antonie van Zanten, genoemd Teun de Jager, en Gijsbertje van Bekkum zijn weggetrokken uit Beusichem.
Men had een hechte familieband.
De N.Z.H. (nu Connexxion ) speelt een belangrijke rol hier in. Ze helpen elkaar op het paard als ze aankomen in Heemstede. Ook in Denhaag en Bloemendaal Zandvoort gebeurde het zelfde. Eigenlijk lag Cornelis van Zanten gehuwd met Elisabeth Stoet hier een beetje buiten. Hij gaat ook werken bij de N.Z.H. woonde bij zijn zussen enz. in Heemstede maar vertrekt naar Stompwijk (nu Leidschendam) gaat werken bij de N.S. Hij is nog een keer getuige bij zijn zus Antonia in Den Haag. Dat was het dan. Kontakt was over. Ze gingen niet meer met elkaar om.
Occupation:
1922    landbouwer
At the age of 21, Anthonie married on 01-07-1874 in Beusichem Gijsbertje van Bekkum, aged 22. Gijsbertje was born on 02-05-1852 in Zoelmond, daughter of Dirk van Bekkum and Huibertje Koorn (Korn). Gijsbertje died on 28-04-1918 in Beusichem, aged 65. The death was registered on 29-04-1918.
Note about Gijsbertje: ook genoemd Bekkem
Children of Anthonie and Gijsbertje:
1 Huibertje van Santen, born on 16-12-1874 in Beusichem. Follow XIV-fl.
2 Elisabeth Cornelia van Zanten, born on 15-06-1876 in Beusichem. Follow XIV-fm.
3 Cornelis van Zanten, born on 04-12-1877 in Beusichem. Follow XIV-fn.
4 Dirk van Zanten, born on 18-09-1879 in Beusichem. Follow XIV-fo.
5 Jacobus (Jap) van Zanten, born on 17-03-1881 in Beusichem. Follow XIV-fp.
6 Jenneke van Zanten, born on 28-01-1883 in Beusichem. Follow XIV-fq.
7 Gijsbertje van Zanten, born on 02-12-1884 in Beusichem. Follow XIV-fr.
8 Jacoba Elisabeth (Coosje) van Zanten, born on 12-08-1886 in Beusichem. Follow XIV-fs.
9 Antonia (Anna) van Santen, born on 31-08-1888 in Beusichem. Follow XIV-ft.
10 Jacomijntje van Zanten (Santen), born on 03-07-1890 in Beusichem. Follow XIV-fu.
11 Tonia Maria van Santen, born on 06-05-1892 in Beusichem. Tonia died on 26-07-1892 in Beusichem, aged 2 months. The death was registered on 27-07-1892.
12 Hermanus van Zanten, born on 14-07-1894 in Beusichem. Follow XIV-fv.
13 Anthonie van Zanten, born on 07-12-1898 in Beusichem. Anthonie died on 14-01-1899 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 16-01-1899.
XIII-bw Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten was born on 02-11-1856 at 06:00 in Beusichem, daughter of Jacob van Zanten (see XII-bi) and Elisabeth van Zanten (see XII-aj). She was baptised on 28-12-1856 in Beusichem. Kossie van Bettemeui died on 27-04-1943 in Amsterdam, aged 86. She was buried on 08-05-1943 in Amsterdam.
Note about Kossie van Bettemeui: Tijdens de Paasdagen van 1943, dat viel op 25 en 26 april, was er een luchtaanval. Haar zoon Rijk was op beide dagen bij haar op bezoek en zou daarna terug gaan naar Amersfoort. Het schrijven van haar kleindochter eindigt met "En toen kwam het vliegtuig", beide kwamen om..
bron L. Ligtermoet
zie ook www.oorlogsslachtoffersgemeenteburen.nl
At the age of 22, Kossie van Bettemeui married on 19-06-1879 in Beusichem Nicolaas (Klaas) Ligtermoet, aged 23. Klaas was born on 09-04-1856 at 24:00 in Culemborg, son of Marinus Martinus Ligtermoet and Alberdina Johanna van Kuijk. Klaas died on 20-03-1929 at 10:30 in Amsterdam, aged 72.
Note about Klaas: zeven kinderen,
zie ook bron L. Ligtermoet
Children of Kossie van Bettemeui and Klaas:
1 Rijk Jacob Cornelis Ligtermoet, born on 07-01-1890 in Culemborg. Rijk died on 27-04-1943 in Amsterdam, aged 53 (cause: elders overleden). He was buried on 08-05-1943 in Amsterdam.
Note about Rijk: samen met zijn moeder omgekomen tijdens bombardement in Amsterdam, zie site L. Ligtermoet
Occupation:
sigarenmaker
2 Nicolaas Cornelis Ligtermoet, born in 1892 in Culemborg. Follow XIV-fw.
XIII-bx Gijsberta Huijgen was born in 1826 in Culemborg, daughter of Johannes Huigen (Huijgen) and Maria van Santen (Zanten) (see XII-ak). Gijsberta died. At the age of 25 or 26, Gijsberta married on 04-06-1852 in Culemborg Gerrit Pels, aged 23 or 24. Gerrit was born in 1828 in Opheusden, son of Theodoris Pels and Antonia de Man. Gerrit died.
XIII-by Willem Dirk Huijgen was born in 1829 in Culemborg, son of Johannes Huigen (Huijgen) and Maria van Santen (Zanten) (see XII-ak). Willem died in 1900 in Culemborg, aged 70 or 71.
Occupation:
landbouwer
At the age of 31 or 32, Willem married on 26-04-1861 in Culemborg Adriana van Blitterswijk, aged 27 or 28. Adriana was born in 1833 in Culemborg, daughter of Jodocus van Blitterswijk and Cuijnera van Wijk. Adriana died on 22-02-1912 in Culemborg, aged 78 or 79. The death was registered on 23-02-1912.
Child of Willem and Adriana:
1 Johannes Huijgen, born in 1862 in Culemborg. Follow XIV-fx.
XIII-bz Elisabeth Huijgen was born in 1832 in Culemborg, daughter of Johannes Huigen (Huijgen) and Maria van Santen (Zanten) (see XII-ak). Elisabeth died on 27-07-1889 in Culemborg, aged 56 or 57. At the age of 23 or 24, Elisabeth married on 08-08-1856 in Culemborg Jan Borgstijn (Borgstein), aged 22 or 23. Jan was born in 1833 in Culemborg, son of Abraham Borgstijn and Philippina Wilhelmina van Eijseren. Jan died.
Children of Elisabeth and Jan:
1 Abraham Borgstijn, born in 1860 in Culemborg. Follow XIV-fy.
2 Willem Dirk Borgstein, born on 08-10-1867 in Culemborg. Follow XIV-fz.
XIII-ca Jan Hendrik Huigen was born in 1835 in Culemborg, son of Johannes Huigen (Huijgen) and Maria van Santen (Zanten) (see XII-ak). Jan died on 12-03-1911 in Culemborg, aged 75 or 76.
Occupation:
winkelier
At the age of 26 or 27, Jan married on 24-12-1862 in Culemborg Hendrica van Selm, aged 27 or 28. Hendrica was born in 1834 in Wijk bij Duurstede, daughter of Teunis van Selm and Aartje van Oorschot. Hendrica died before 1911, aged less than 77.
XIII-cb Albert van Remmerden was born on 04-02-1827 in Beusichem, son of Hendrik van Remmerden and Anthonia van Santen (see XII-al). He was baptised on 22-04-1827 in Beusichem. Albert died on 09-06-1908 in Maurik, aged 81. At the age of 36, Albert married on 24-04-1863 in Lienden Hendrika van Kegelaar, aged 24 or 25. Hendrika was born in 1838 in Lienden, daughter of Cornelis van Kegelaar and Antonia van Hoeven. Hendrika died after 1908, aged more than 70.
XIII-cc Angenieta van Remmerden was born on 26-11-1834 in Maurik, daughter of Hendrik van Remmerden and Anthonia van Santen (see XII-al). Angenieta died on 17-11-1910 in Lienden, aged 75.
Occupation:
dienstmeid
(1) At the age of 38, Angenieta married on 02-05-1873 in Maurik Gijsbertus van Oorschot, aged 52 or 53. Gijsbertus was born in 1820 in Rijswijk-Maurik, son of Aart van Oorschot and Elizabeth van Brink. Gijsbertus died before 1881, aged less than 61.
Occupation:
schoenmaker
(2) At the age of 46, Angenieta married on 20-10-1881 in Maurik Dirk van Meerten, aged 65. Dirk was born on 06-02-1816 in Lienden, son of Jan Dirk van Meerten and Antonia (Teuntje, Toontje) Brouwer. Dirk died on 04-02-1885 in Lienden, aged 68. Dirk was widower of Willemina van Zetten (1819-1859), whom he married on 20-11-1840 in Lienden.
Occupation:
arbeider
(3) At the age of 51, Angenieta married on 14-04-1886 in Lienden Albertus Kramp, aged 52 or 53. Albertus was born in 1833 in Lienden, son of Gerrit Jan Kramp and Otje van Eck. Albertus died before 1910, aged less than 77. Albertus remainded childless.
XIII-cd Hendrika van Remmerden was born in 1837 in Maurik, daughter of Hendrik van Remmerden and Anthonia van Santen (see XII-al). Hendrika died on 23-08-1896 in Maurik, aged 58 or 59. At the age of 28 or 29, Hendrika married on 13-09-1866 in Maurik Wouter van Toorn, aged 24 or 25. Wouter was born in 1841 in Maurik, son of Cornelis van Toorn and Aaltje van Dolderen. Wouter died after 1896, aged more than 55.
Children of Hendrika and Wouter:
1 Cornelis van Toorn, born on 13-11-1866 in Maurik. Follow XIV-ga.
2 Antonia van Toorn, born in 1875 in Maurik. Antonia died.
XIII-ce Willemina van Remmerden was born in 1843 in Maurik, daughter of Hendrik van Remmerden and Anthonia van Santen (see XII-al). Willemina died on 16-07-1903 in Maurik, aged 59 or 60. At the age of 28 or 29, Willemina married on 26-01-1872 in Maurik Hermanus de Vries, aged 34 or 35. See XIII-co for personal details of Hermanus.
XIII-cf Antonia van Remmerden was born in 1846 in Maurik, daughter of Hendrik van Remmerden and Anthonia van Santen (see XII-al). Antonia died on 08-03-1914 in Rijswijk (Maurik), aged 67 or 68. At the age of 20 or 21, Antonia married on 10-10-1867 in Maurik Arie Ousen, aged 26 or 27. Arie was born in 1840 in Rijswijk-G, son of Arend Ousen and Petronella Koetsier. Arie died after 1914, aged more than 74.
Children of Antonia and Arie:
1 Petronella Ousen, born on 16-07-1868 in Rijswijk-Maurik. Follow XIV-gb.
2 Agnita Arendina Ousen, born in 1872 in Maurik. Follow XIV-gc.
XIII-cg Kornelis van Dijk was born on 07-06-1826 in Beusichem, son of Teunis van Dijk and Cornelia van Santen (see XII-am). He was baptised on 09-07-1826 in Beusichem. Kornelis died. At the age of 32, Kornelis married on 22-12-1858 in Houten Sophia Swanink, aged 35 or 36. Sophia was born in 1822 in Houten, daughter of Hermanus Swanink and Gijsbertje Lagerweij. Sophia died.
XIII-ch Willem van Dijk was born in 1828 in Tull en ’t Waal, son of Teunis van Dijk and Cornelia van Santen (see XII-am). Willem died on 22-06-1876 in Tull en ’t Waal, aged 47 or 48. The death was registered on 23-06-1876. At the age of 47 or 48, Willem married on 16-02-1876 in Tull en ’t Waal Maria van Wakeren, aged 41 or 42. Maria was born in 1834 in Culemborg, daughter of Arent van Wakeren and Christina de Raad. Maria died after 1876, aged more than 42.
XIII-ci Willemeintje (Mijntje) van Dijk was born on 12-02-1829 in Tull en ’t Waal, daughter of Teunis van Dijk and Cornelia van Santen (see XII-am). Mijntje died on 15-10-1858 in Beusichem, aged 29. The death was registered on 16-10-1858. Mijntje married Martinus van Ojen. Martinus died after 15-10-1858.
XIII-cj Jan van Dijk was born on 24-07-1830 in Tull en ’t Waal, son of Teunis van Dijk and Cornelia van Santen (see XII-am). Jan died. At the age of 31, Jan married on 31-10-1861 in Houten Hendrika van Dijk, aged 30 or 31. Hendrika was born in 1830 in Hagestein, daughter of Boudewijn van Dijk and Cornelia de Leeuw. Hendrika died.
XIII-ck Serphaas Arie van Dijk was born on 25-11-1832 in Tull en ’t Waal, son of Teunis van Dijk and Cornelia van Santen (see XII-am). Serphaas died. Serphaas married Johanna van Ek. Johanna was born in 1834 in De Bilt, daughter of Willem van Ek and Johanna van Ingen. Johanna died.
XIII-cl Adrianus Willem van Dijk was born in 1840 in Tull en ’t Waal, son of Teunis van Dijk and Cornelia van Santen (see XII-am). Adrianus died. Adrianus married Hermina Versteeg. Hermina was born in 1844 in Veenendaal, daughter of Jan Versteeg and Evertje Dikkenberg. Hermina died.
XIII-cm Gerrigje van Dijk was born on 13-12-1841 in Tull en ’t Waal, daughter of Teunis van Dijk and Cornelia van Santen (see XII-am). Gerrigje died. At the age of 21, Gerrigje married on 06-11-1863 Roelof Gerrit Pater, aged 27. Roelof was born on 09-08-1836 in Renswoude. Roelof died.
Child of Gerrigje and Roelof:
1 Antonia Wilhelmina Pater, born on 15-03-1876 in Houten. Follow XIV-gd.
XIII-cn Elisabeth Cornelia van Zanten was born on 25-03-1850 in Beusichem, daughter of Ruthgerus van Zanten (see XII-bg) and Adriana Wilhelmina van Zanten (see XII-an). Elisabeth died on 09-12-1937 in Beusichem, aged 87.
Note about Elisabeth: Elisabeth is 16 jaar bij huwelijk
At the age of 16, Elisabeth married on 04-07-1866 in Beusichem Jerphaas Laponder, aged 25. Jerphaas was born on 07-08-1840 in Beusichem, son of Karel Laponder and Belia Cornelia Knobbout. Jerphaas died on 12-03-1896 in Beusichem, aged 55.
Note about Jerphaas: bron anneke Ronitz:
lid van schietvereniging Willem Tell in 1930. woonachtend in de Oranjestraat (mail. angelique)
Children of Elisabeth and Jerphaas:
1 Karel Laponder, born on 14-10-1866 in Beusichem. Karel died on 19-05-1924 in Utrecht, aged 57 (cause: elders overleden). Karel remained unmarried.
Occupation:
landbouwer
2 Rutgerus Laponder, born on 25-12-1868 in Beusichem. Follow XIV-ge.
3 Cornelis Laponder, born on 23-10-1870 in Beusichem. Follow XIV-gf.
4 Adriana Wilhelmina Laponder, born on 01-02-1872 in Beusichem. Follow XIV-gg.
5 Belia Cornelia Laponder, born on 06-08-1875 in Beusichem. Follow XIV-gh.
6 Willem Johannes Laponder, born on 03-11-1877 in Beusichem. Willem died.
7 Theodora Pietronella Laponder, born in 1879 in Beusichem. Follow XIV-gi.
8 Elisabeth Cornelia Laponder, born on 05-03-1880 in Beusichem. Follow XIV-gj.
9 Peter Laponder, born in 1885 in Beusichem. Follow XIV-gk.
10 Johanna Christina Laponder, born in 1889 in Beusichem. Follow XIV-gl.
11 Christina Laponder, born on 07-06-1892 in Beusichem. Christina died on 03-09-1892 in Beusichem, aged 2 months.
XIII-co Hermanus de Vries was born in 1837 in Maurik, son of Hermanus de Vries and Neeltje van Beusekom (see XII-ao). Hermanus died after 1903, aged more than 66. At the age of 34 or 35, Hermanus married on 26-01-1872 in Maurik Willemina van Remmerden, aged 28 or 29. See XIII-ce for personal details of Willemina.
XIII-cp Gerdina Maria van Beusichem was born on 31-08-1843 in Zoelmond, daughter of Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (see XII-ar) and Engelina van Ommeren. Gerdina died. At the age of 18, Gerdina married on 07-11-1861 in Tiel Gerrit Adrianus Pijsselman, aged 30. Gerrit was born on 02-09-1831 in Tiel. Gerrit died.
Occupation:
logementhouder
Child of Gerdina and Gerrit:
1 Engelina Pijsselman, born on 02-04-1850 in Tiel. Follow XIV-gm.
XIII-cq Jan Gerrit van Beusekom was born on 14-12-1846 in Zoelmond, son of Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (see XII-ar) and Engelina van Ommeren. Jan died on 10-01-1913 in Zoelmond, aged 66. At the age of 27, Jan married on 13-05-1874 in Beusichem Dina van Mourik, aged 29. Dina was born on 07-09-1844 in Zoelmond. Dina died on 16-06-1919 in Beusichem, aged 74.
Child of Jan and Dina:
1 Gijsbert van Beusekom, born in 1875 in Beusichem. Follow XIV-gn.
XIII-cr Hesje van Beusichem was born in 1851 in Zoelmond, daughter of Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (see XII-ar) and Geertrui van Arkel. Hesje died. At the age of 21 or 22, Hesje married on 20-11-1873 in Tiel Matthijs Barend Heimans, aged 23 or 24. Matthijs was born in 1849 in Tiel, son of Jacob Heimans and Maria Stap. Matthijs died.
Note about Matthijs: kinderen, zie genlias
Occupation:
bloemist
XIII-cs Maria van Beusekom (Beusichem) was born in 1853 in Beusichem, daughter of Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (see XII-ar) and Geertrui van Arkel. Maria died on 09-02-1927 in Asch-Buren, aged 73 or 74. At the age of 21 or 22, Maria married on 11-06-1875 in Buren Teunis van Gessel, aged 23 or 24. Teunis was born in 1851 in Asch-Buren, son of Gerrit van Gessel and Neeltje van Mourik. Teunis died on 06-11-1912 in Asch-Buren, aged 60 or 61.
Occupation:
landbouwer
Children of Maria and Teunis:
1 Gijsbert van Gessel, born in 1878 in Buren. Follow XIV-go.
2 Geert van Gessel, born in 1879 in Buren. Follow XIV-gp.
3 Antonie Nicolaas van Gessel, born in 1881 in Buren. Antonie died on 19-03-1940 in Buren, aged 58 or 59. Antonie remained unmarried.
Occupation:
1940    landbouwer
4 Neeltje van Gessel, born in 1884 in Buren. Follow XIV-gq.
5 Hestera Hendrika van Gessel, born on 11-11-1887 in Asch-Buren. Hestera died on 14-11-1887 in Asch-Buren, aged 3 days.
6 Hessel Hendrikus van Gessel, born in 1892 in Buren. Follow XIV-gr.
XIII-ct Maria Antonia de Heus was born on 23-06-1854 in Beusichem, daughter of Zweer de Heus and Mijntje van Beusichem (see XII-as). Maria died on 18-07-1891 in Beusichem, aged 37. The death was registered on 20-07-1891. At the age of 36, Maria married on 29-10-1890 in Beusichem Antonie Johannes van Gent, aged 31 or 32. Antonie was born in 1858 in Ravenswaaij, son of Jan Anthonie van Gent and Johanna van Alphen (Alfen). He was baptised in Maurik. Antonie died on 17-01-1927 in Beusichem, aged 68 or 69. The death was registered on 18-01-1927. Antonie was widower of Dirkje van Bekkum (1857-1889), whom he married on 03-03-1880 in Beusichem.
Occupation:
werkman
Child of Maria and Antonie:
1 Johannes Marinus van Gent, born on 01-07-1891 in Zoelmond. Johannes died on 02-08-1891 in Zoelmond, aged 1 month. The death was registered on 03-08-1891.
XIII-cu Hermanus de Heus was born in 1858 in Beusichem, son of Zweer de Heus and Mijntje van Beusichem (see XII-as). Hermanus died.
Occupation:
landbouwer
At the age of 27 or 28, Hermanus married on 02-06-1886 in Beusichem Cornelia Hendrika van de Waardt, aged 29 or 30. Cornelia was born in 1856 in Beusichem, daughter of Hendrik van de Waardt and Judith van Zetten. Cornelia died.
Child of Hermanus and Cornelia:
1 Hendrik Justus de Heus, born in 1890 in Beusichem. Follow XIV-gs.
XIII-cv Jan de Heus was born in 1860 in Beusichem, son of Zweer de Heus and Mijntje van Beusichem (see XII-as). Jan died. At the age of 29 or 30, Jan married on 22-01-1890 in Beusichem Elisabeth Wilhelmina Haagsman, aged 23 or 24. Elisabeth was born in 1866 in Beusichem, daughter of Anthonij Hendrikus Haagsman and Jannetje van Ojen. Elisabeth died.
XIII-cw Johannes van Zanten was born on 15-12-1820 in Vreeswijk, son of Jacob van Zanten (Santen) (see XII-at) and Jannigje van Dijk. The birth was registered on 17-12-1820. Johannes died on 27-05-1892 in Utrecht, aged 71. At the age of 25, Johannes married on 03-06-1846 in Utrecht Johanna Lancee, aged 24. Johanna was born on 23-03-1822 in Utrecht, daughter of Johannes Lancee and Johanna de Klerk. Johanna died on 15-11-1905 in Utrecht, aged 83.
Children of Johannes and Johanna:
1 Johannes van Zanten, born on 24-06-1847 in Utrecht. Follow XIV-gt.
2 Maria Johanna van Zanten, born on 25-01-1852 in Utrecht. Maria died on 21-06-1854 in Koog aan de Zaan, aged 2.
3 Jan Willem van Zanten, born on 30-01-1855 in Utrecht. Jan died.
4 Maria Johanna van Zanten, born on 09-11-1857 in Maarssen. Maria died.
5 Wilhelmina van Zanten, born on 15-09-1864 in Utrecht. Wilhelmina died on 19-09-1864 in Utrecht, aged 4 days.
XIII-cx Jan Jacob van Zanten was born on 31-08-1826 in Vreeswijk, son of Jacob van Zanten (Santen) (see XII-at) and Jannigje van Dijk. Jan died on 12-02-1865 in Utrecht, aged 38. At the age of 28, Jan married on 22-08-1855 in Utrecht Fenneke Hendrika de Liefde, aged 27 or 28. Fenneke was born in 1827 in Utrecht, daughter of Hendrik de Liefde and Neeltje van der Valk. Fenneke died after 1865, aged more than 38.
XIII-cy Hendrik van Santen was born on 14-01-1828 in Vreeswijk, son of Joost Pieter (Pieter) van Santen (see XII-av) and Maria Hendrika (Hendrika) van Leer. Hendrik died on 28-12-1900 at 16:00 in Utrecht, aged 72. The death was registered on 29-12-1900.
Occupations:
1861    schipper
1900    bleeker
(1) At the age of 33, Hendrik married on 24-05-1861 in Culemborg Willemina Wouterina Hermandina van Gelder, aged 20 or 21, after their intention to marry had been registered on 28-04-1861. Willemina was born in 1840 in Culemborg, daughter of Simon Adrianus van Gelder and Jacoba Bernardina Dionisa van Malssen. Willemina died on 04-04-1872 in Culemborg, aged 31 or 32. The death was registered on 04-04-1872.
(2) At the age of 53, Hendrik married on 02-02-1881 in Utrecht Hendrica Elisabeth Rosenberg, aged 51. Hendrica was born on 26-10-1829 in Utrecht, daughter of Sijbrandus Rosenberg and Petronella Mansveld. Hendrica died after 1900, aged more than 71. Hendrica was widow of Hendrikus Nicolaas Beunders (died before 1881), whom she married on 04-06-1856 in Utrecht.
Children of Hendrik and Willemina:
1 Simon van Santen, born on 21-04-1861 in Culemborg. Simon died on 13-07-1861 in Culemborg, aged 2 months. The death was registered on 16-07-1861.
Note about Simon: wettiging tijdens huwelijk ouders 1861, geboren voor het huwelijk, overleden kort na het huwelijk van zijn ouders
2 Jacoba Barnardina Dionijsia van Santen, born on 01-06-1862 in Culemborg. Follow XIV-gu.
3 Petrus van Zanten, born in 1864 in Culemborg. Follow XIV-gv.
4 Simon Adrianus van Santen, born on 22-12-1866 in Culemborg. Simon died on 01-01-1867 in Culemborg, aged 10 days. The death was registered on 02-01-1867.
5 Simon Adrianus van Santen, born in 1868 in Culemborg. Follow XIV-gw.
6 Johanna Maria van Santen, born on 28-11-1870 in Culemborg. Follow XIV-gx.
XIII-cz Willem van Santen was born on 12-06-1836 in Amersfoort, son of Joost Pieter (Pieter) van Santen (see XII-av) and Johanna van der Waa. Willem died.
Note about Willem: bij geboorte: ouders wonen in Vreeswijk
Occupation:
1863    metselaar
At the age of 27, Willem married on 09-09-1863 in Amsterdam Arnolda van der Muts, aged 25 or 26. Arnolda was born in 1837 in Amersfoort. Arnolda died.
Children of Willem and Arnolda:
1 Johanna Maria van Santen, born in 1864 in Amsterdam. Follow XIV-gy.
2 Hermanus van Santen, born in 1877 in Amsterdam. Follow XIV-gz.
XIII-da Maria Magdalena van Zanten was born on 24-12-1832 in Culemborg, daughter of Jacob van Zanten (see XII-aw) and Dirkje van Haaren (Verharen). Maria died on 01-01-1870 in Culemborg, aged 37.
Note about Maria: wettiging tijdens huwelijk ouders
At the age of 33, Maria married on 02-02-1866 in Culemborg Joseph Maas, aged 22 or 23. Joseph was born in 1843 in Warmond. Joseph died after 1870, aged more than 27.
Occupation:
1866    polderwerker
Child of Maria and Joseph:
1 Maria Theresia Maas, born on 09-02-1866 in Culemborg. Maria died on 23-02-1866 in Culemborg, aged 14 days.
XIII-db Antonie Marinus van Santen was born on 15-01-1836 at 07:00 in Culemborg, son of Jacob van Zanten (see XII-aw) and Dirkje van Haaren (Verharen). Antonie died on 24-04-1903 in Delft, aged 67. At the age of 31, Antonie married on 27-02-1867 in Delft Catharina van Dam, aged 26. Catharina was born on 04-01-1841 in Delft, daughter of Bart van Dam and Elizabeth Scheening. Catharina died on 18-12-1924 in Delft, aged 83.
Child of Antonie and Catharina:
1 Antonie Marinus van Santen, born on 27-02-1868 in Delft. Follow XIV-ha.
XIII-dc Mina Hendrica van Zanten was born in 1838 in Culemborg, daughter of Jacob van Zanten (see XII-aw) and Dirkje van Haaren (Verharen). Mina died on 27-01-1908 in Culemborg, aged 69 or 70. The death was registered on 29-01-1908. At the age of 19 or 20, Mina married on 24-12-1858 in Culemborg Thomas van Son, aged 20 or 21. Thomas was born in 1837 in Culemborg, son of Maria van Son. Thomas died on 27-02-1896 in Culemborg, aged 58 or 59. The death was registered on 28-02-1896.
Children of Mina and Thomas:
1 Jacob Dirk van Son, born in 11-1858 in Culemborg. Jacob died on 26-02-1859 in Culemborg, aged 3 months. The death was registered on 28-02-1859.
Note about Jacob: wettiging tijdens huwelijk ouders
2 Dirkje Jacoba van Son, born on 12-09-1861 in Culemborg. Follow XIV-hb.
3 Dirk Gerrit van Son, born on 15-02-1869 in Culemborg. Follow XIV-hc.
4 Johannes Hendrik van Son, born on 09-09-1871 in Culemborg. Follow XIV-hd.
5 Jacoba Johanna van Son, born on 16-03-1874 in Culemborg. Jacoba died on 17-03-1874 in Culemborg, aged 1 day. The death was registered on 19-03-1874.
6 van Son, stillborn son, born on 15-04-1875 in Culemborg. The death was registered on 16-04-1875.
7 van Son, stillborn son, born on 12-03-1876 in Culemborg. The death was registered on 13-03-1876.
8 Jacob Dirk van Son, born on 22-04-1877 in Culemborg. Jacob died on 24-04-1877 in Culemborg, aged 2 days. The death was registered on 26-04-1877.
9 Jacob Paulus van Son, born on 13-10-1878 in Culemborg. Jacob died on 14-10-1878 in Culemborg, aged 1 day. The death was registered on 15-10-1878.
10 Magdalena Maria van Son, born on 19-12-1879 in Culemborg. Follow XIV-he.
XIII-dd Jacob Jan van Zanten was born in 1842 in Culemborg, son of Jacob van Zanten (see XII-aw) and Dirkje van Haaren (Verharen). Jacob died.
Note about Jacob: na het overlijden van Paulina Dina hertrouwt Jacob Jan met haar zus Maartje Christina
Occupation:
schipper
(1) At the age of 26 or 27, Jacob married on 08-10-1869 in Culemborg Paulina Dina Saltzherr, aged 25. Paulina was born on 12-06-1844 in Culemborg, daughter of Johannes Saltzherr and Paulina Ligtermoet. Paulina died on 08-04-1871 in Culemborg, aged 26. The death was registered on 10-04-1871.
(2) At the age of 30 or 31, Jacob married on 06-06-1873 in Culemborg Maartje Christina Saltzherr, aged 24. Maartje was born on 06-07-1848 in Culemborg, daughter of Johannes Saltzherr and Paulina Ligtermoet. Maartje died.
Children of Jacob and Maartje:
1 Johannes Paulus van Zanten, born on 27-03-1874 in Culemborg. Follow XIV-hf.
2 Maarten van Zanten, born on 18-11-1877 in Culemborg. Maarten died on 20-11-1877 in Culemborg, aged 2 days.
XIII-de Dirk Hendrik van Santen was born in 1843 in Culemborg, son of Jacob van Zanten (see XII-aw) and Dirkje van Haaren (Verharen). Dirk died on 13-08-1899 in Culemborg, aged 55 or 56. The death was registered on 15-08-1899.
Occupation:
schipper
At the age of 22 or 23, Dirk married on 18-05-1866 in Culemborg Gerritje van Laar, aged 32 or 33. Gerritje was born in 1833 in Wageningen, daughter of Teunis van Laar and Gerritje Meinders. Gerritje died after 1899, aged more than 66.
Children of Dirk and Gerritje:
1 Jakob Johan van Zanten, born in 1867. Jakob died on 31-01-1869 in Culemborg, aged 1 or 2.
2 Gardina Wouterina van Santen, born in 10-1869 in Culemborg. Gardina died on 27-02-1871 in Culemborg, aged 1. The death was registered on 01-03-1871.
3 Gerdina Paulina van Santen, born on 07-08-1870 in Culemborg. Follow XIV-hg.
4 Johanna Hendrika van Santen, born on 11-05-1875 in Culemborg. Johanna died on 02-06-1875 in Culemborg, aged 22 days. The death was registered on 03-06-1875.
5 Mina Hendrica van Santen, born on 11-05-1875 in Culemborg. Mina died on 29-05-1875 in Culemborg, aged 18 days. The death was registered on 31-05-1875. Mina remained unmarried.
XIII-df Hendrik Johannes van Santen was born on 04-08-1849 in Culemborg, son of Jacob van Zanten (see XII-aw) and Dirkje van Haaren (Verharen). Hendrik died on 24-07-1932 in Rotterdam, aged 82.
Note about Hendrik: 7 kinderen, waarvan er 4 jong overleden
Occupation:
schipper
At the age of 24, Hendrik married on 08-08-1873 in Culemborg Antje Blitterswijk, aged 23. Antje was born on 30-08-1849 in Culemborg, daughter of Jodocus van Blitterswijk and Cuijnera van Wijk. Antje died on 03-03-1936 in Rotterdam, aged 86.
Children of Hendrik and Antje:
1 Jacob (Job) van Santen, born on 26-04-1874 in Culemborg. Follow XIV-hh.
2 Jodocus van Santen, born in 07-1875 in Culemborg. Jodocus died on 19-09-1875 in Culemborg, aged 2 months. The death was registered on 20-09-1875.
3 Kuinera Cornelia van Santen, born in 01-1878 in Culemborg. Kuinera died on 12-07-1878 in Culemborg, aged 6 months. The death was registered on 12-07-1878.
4 Hendrik Johannes van Santen, born on 05-05-1879 in Culemborg. Follow XIV-hi.
5 Kunera Cornelia van Santen, born in 04-1881 in Culemborg. Kunera died on 03-07-1881 in Culemborg, aged 3 months. The death was registered on 04-07-1881.
6 Cornelis van Santen, born in 11-1882 in Culemborg. Cornelis died on 23-03-1883 in Culemborg, aged 4 months. The death was registered on 24-03-1883.
7 Dirkje van Santen, born on 10-01-1884 in Culemborg. Follow XIV-hj.
8 Cunera Cornelia van Santen, born in 07-1885 in Culemborg. Cunera died on 06-08-1885 in Culemborg, aged 1 month. The death was registered on 07-08-1885.
XIII-dg Maaike van Zanten was born in 1841 in Culemborg, daughter of Rijk van Santen (see XII-ax) and Gijsbertje (Gijsje) Brouwer. Maaike died on 08-02-1917 in Ameide, aged 75 or 76. At the age of 24 or 25, Maaike married on 03-08-1866 in Culemborg Willem Veldhuijzen (Veldhuizen), aged 33 or 34. Willem was born in 1832 in Ameide, son of Frederik van Es Veldhuijzen and Johanna Metz. Willem died.
Occupation:
schoenmaker
Child of Maaike from an unknown relationship:
1 Rijk Antonie van Zanten, born in 1864 in Culemborg. Follow XIV-hk.
Children of Maaike and Willem:
2 Frederik Alexander Veldhuizen, born in 03-1867 in Culemborg. Frederik died on 22-11-1867 in Culemborg, aged 8 months.
3 Klazina Veldhuizen, born on 04-02-1877 in Ameide. Follow XIV-hl.
XIII-dh Gerrit Wammes was born in 1823 in Culemborg, son of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Gerrit died on 18-10-1900 in Culemborg, aged 76 or 77. The death was registered on 20-10-1900.
Occupation:
arbeider
(1) At the age of 28 or 29, Gerrit married on 28-05-1852 in Culemborg Hendrika Sterkenburg, aged 24 or 25. Hendrika was born in 1827 in Culemborg, daughter of IJsbrand Sterkenburg and Maria de Groot. Hendrika died on 11-01-1857 in Culemborg, aged 29 or 30.
(2) At the age of 34 or 35, Gerrit married on 25-06-1858 in Culemborg Johanna Bosch (Bos), aged 22 or 23. Johanna was born in 1835, daughter of Arnoldus Bosch and IJda Terneuse. Johanna died after 1900, aged more than 65. Johanna was widow of Petrus Renks (died before 1858).
Children of Gerrit and Johanna:
1 Alida Wammes. Follow XIV-hm.
2 Johanna Wammes, born in 1867 in Culemborg. Follow XIV-hn.
3 Gerrit Johannes Wammes, born in 1874 in Culemborg. Follow XIV-ho.
XIII-di Lena Berendina Wammes was born in 1825 in Culemborg, daughter of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Lena died on 17-05-1907 in Culemborg, aged 81 or 82. The death was registered on 17-05-1907.
(1) At the age of 22 or 23, Lena married on 26-05-1848 in Culemborg Arien Piek. Arien is a son of Jan Piek and Catarina Verhoef. Arien died.
(2) At the age of 32 or 33, Lena married on 01-10-1858 in Culemborg Johannes Alblas, aged 29 or 30. Johannes was born in 1828 in Culemborg, son of Aartje Terneuse. Johannes died before 1907, aged less than 79.
XIII-dj Geertruida Maria Wammes was born in 1828 in Culemborg, daughter of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Geertruida died. At the age of 24 or 25, Geertruida married on 29-04-1853 in Culemborg Johannes Anthonius van Haren, aged 29 or 30. Johannes was born in 1823 in Culemborg. Johannes died.
XIII-dk Maria Johanna Wammes was born on 12-09-1829 in Culemborg, daughter of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Maria died on 02-03-1897 in Culemborg, aged 67. At the age of 23, Maria married on 13-05-1853 in Culemborg Jacobus Vermeulen, aged 29. Jacobus was born on 28-06-1823 in Culemborg, son of Anthonie Vermeulen and Jannigje van Hillo (Hillen). Jacobus died on 26-11-1878 in Culemborg, aged 55.
Occupation:
stoelenmaker
Children of Maria and Jacobus:
1 Jannigje Vermeulen, born on 12-11-1853 in Culemborg. Follow XIV-hp.
2 Johanna Maria Vermeulen, born on 12-10-1857 in Culemborg. Johanna died.
3 Antonia Vermeulen, born on 21-02-1861 in Culemborg. Follow XIV-hq.
4 Maria Vermeulen, born on 20-03-1866 in Culemborg. Follow XIV-hr.
5 Johannes Jacobus Vermeulen, born on 01-12-1869 in Culemborg. Johannes died.
6 Jacobus Vermeulen, born on 11-08-1872 in Culemborg. Jacobus died.
XIII-dl Bernardus Jacobus Wammes was born in 1831 in Culemborg, son of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Bernardus died on 30-12-1906 in Culemborg, aged 74 or 75. The death was registered on 31-12-1906. At the age of 30 or 31, Bernardus married on 02-05-1862 in Culemborg Hendrika van Kuik, aged 31 or 32. Hendrika was born in 1830 in Culemborg, daughter of Cornelis van Kuik and Theodora (Dirckje) Hulskes. Hendrika died.
Children of Bernardus and Hendrika:
1 Wammes, stillborn daughter, born on 07-09-1862 in Culemborg. The death was registered on 09-09-1862.
2 Maria Wammes, born on 01-04-1864 in Culemborg. Follow XIV-hs.
3 Cornelia Johanna Wammes, born in 1866 in Culemborg. Cornelia died on 18-04-1871 in Culemborg, aged 4 or 5. The death was registered on 19-04-1871.
4 Johannes Bernardus Wammes, born on 03-11-1868 in Culemborg. Follow XIV-ht.
XIII-dm Johannes Antonius Wammes was born on 20-06-1833 at 17:00 in Culemborg, son of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Johannes died on 05-08-1904 in Culemborg, aged 71. At the age of 24, Johannes married on 30-04-1858 in Culemborg Anna Maria Snoek, aged 24. Anna was born on 12-10-1833 in Culemborg, daughter of Bart Snoek and Maria van den Ham. Anna died on 27-07-1909 in Culemborg, aged 75.
XIII-dn Lambertus Antonius Wammes was born in 1835 in Culemborg, son of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Lambertus died on 10-01-1909 in Culemborg, aged 73 or 74. The death was registered on 12-01-1909.
Occupation:
arbeider
At the age of 25 or 26, Lambertus married on 17-05-1861 in Culemborg Margaretha Snoek, aged 24 or 25. Margaretha was born in 1836 in Culemborg, daughter of Bart Snoek and Jannigje van Gelderen. Margaretha died on 21-12-1911 in Culemborg, aged 74 or 75.
Children of Lambertus and Margaretha:
1 Bartje Wammes, born in 1860 in Culemborg. Bartje died on 28-12-1873 in Culemborg, aged 12 or 13.
2 Lambertus Wammes, born on 23-02-1862 in Culemborg. Follow XIV-hu.
3 Anna Maria Wammes, born in 1864 in Culemborg. Follow XIV-hv.
4 Maria Wammes, born in 1864 in Culemborg. Maria died on 24-07-1866 in Culemburg, aged 1 or 2. The death was registered on 24-07-1866.
5 Johanna Wammes, born in 1866 in Culemborg. Johanna died on 13-04-1867 in Culemborg, aged 0 or 1. The death was registered on 13-04-1867.
6 Johannes Antonius Wammes, born in 1868 in Culemborg. Johannes died on 14-02-1894 in Culemborg, aged 25 or 26.
7 Metje Wammes, born in 09-1872 in Culemborg. Metje died on 10-04-1873 in Culemborg, aged 7 months.
8 Johanna Wammes, born in 1873 in Culemborg. Follow XIV-hw.
9 Antonia Wammes, born in 1877 in Culemborg. Antonia died on 02-11-1881 in Culemborg, aged 3 or 4.
10 Wammes, stillborn child, born on 12-01-1878 in Culemborg.
11 Wammes, stillborn child, born on 06-01-1879 in Culemborg.
12 Wammes, stillborn child, born on 05-01-1881 in Culemborg.
XIII-do Johanna Wammes was born in 1837 in Culemborg, daughter of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Johanna died on 05-12-1925 in Culemborg, aged 87 or 88. At the age of 20 or 21, Johanna married on 08-10-1858 in Culemborg Cornelis Vermeulen, aged 26 or 27. Cornelis was born in 1831 in Culemborg, son of Johannes Vermeulen and Sophia van Hoogwaarden. Cornelis died before 1925, aged less than 94.
XIII-dp Godert Antonie Wammes was born on 17-03-1843 in Culemborg, son of Johannes Wammes and Maria Elisabeth (Maria) van Santen (see XII-ay). Godert died on 08-09-1883 in Culemborg, aged 40. At the age of 32, Godert married on 14-05-1875 in Culemborg Johanna Wilhelmina Smits, aged 23. Johanna was born on 11-05-1852 in Culemborg, daughter of Jan Willem Smits. Johanna died on 22-12-1919 in Culemborg, aged 67.
Note about Johanna: hertrouwt Stephanus Colle
Child of Godert and Johanna:
1 Maria Gijsberta Wammes, born on 14-06-1881 in Culemborg. Follow XIV-hx.
XIII-dq Bernardus Lambertus Sanders was born in 1843 in Culemborg, son of Johannes Franciscus Sanderse (Zanderse) and Jansje van Santen (Zanten) (see XII-az). Bernardus died on 04-08-1881 in Culemborg, aged 37 or 38. The death was registered on 05-08-1881.
Occupation:
stoelenmaker
At the age of 24 or 25, Bernardus married on 25-09-1868 in Culemborg Antonia Koteris, aged 29 or 30. Antonia was born in 1838 in Montfoort-Utrecht, daughter of Jacobus Koteris and Petronella van Baaren. Antonia died.
XIII-dr Johanna Maria van Weerdenburg was born in 1831 in Culemborg, daughter of Nicolaas van Weerdenburg and Helena Bernardina van Santen (see XII-ba). Johanna died on 17-03-1890 in Culemborg, aged 58 or 59.
(1) At the age of 22 or 23, Johanna married on 26-05-1854 in Culemborg Johannes van Veen, aged 24 or 25. Johannes was born in 1829 in Culemborg, son of Otto van Veen and Maria Hermans. Johannes died on 04-10-1865 in Culemborg, aged 35 or 36.
Occupation:
stoelenmaker
(2) At the age of 45 or 46, Johanna married on 12-10-1877 in Culemborg Cornelis Kootkar, aged 24 or 25. Cornelis was born in 1852 in Culemborg, son of Hermanus Kootkar and Maria van Bemmel. Cornelis died. Cornelis married Gerarda Brouwer (born 1864) on 29-05-1891 in Culemborg.
Occupation:
1877    mandenmaker
XIII-ds Cornelis Lambertus van Weerdenburg was born in 1842 in Culemborg, son of Nicolaas van Weerdenburg and Helena Bernardina van Santen (see XII-ba). Cornelis died on 04-07-1911 in Utrecht, aged 68 or 69 (cause: elders overleden).
Occupation:
stoelenmaker
At the age of 32 or 33, Cornelis married on 07-05-1875 in Culemborg Johanna Schoonderwoerd, aged 25 or 26. Johanna was born in 1849 in Culemborg, daughter of Hendrikus Schoonderwoerd and Hendrina Catharina Spronk. Johanna died after 04-07-1911, aged more than 62.
Children of Cornelis and Johanna:
1 van Weerdenburg, stillborn son, born on 26-03-1876 in Culemborg.
2 Hendrina Johanna van Weerdenburg, born on 04-03-1877 in Culemborg. Follow XIV-hy.
3 Helena Bernardina van Weerdenburg, born in 1880 in Culemborg. Follow XIV-hz.
4 Henricus Bernardus van Weerdenburg, born on 14-08-1882 in Culemborg. Follow XIV-ia.
5 Cornelis Theodorus van Weerdenburg, born in 1894 in Culemborg. Follow XIV-ib.
XIII-dt Nicolaas Hendrikus van Santen was born on 18-10-1834 in Culemborg, son of Johannes Jacobus van Santen (see XII-bb) and Francina Maria Kramer. Nicolaas died on 26-04-1894 at 19:00 in Utrecht, aged 59. The death was registered on 27-04-1894.
Note about Nicolaas: een schilderij is in bezit van dhr. Hendrik van Maurik
Occupation:
kunstschilder
At the age of 38, Nicolaas married on 06-11-1872 in Utrecht Geertruij van Lexmond, aged 35. Geertruij was born on 29-08-1837 in IJsselstein, daughter of Gijsbertus van Lexmond and Belia van Dijk. Geertruij died on 14-03-1914 at 22:00 in Utrecht, aged 76. The death was registered on 17-03-1914.
Note about Geertruij: RAU Bevolkingsregister:
geboren Geertruida Lexmond, 29 aug 1837 te utrecht, Bloemstraat 26,
13-11-1900 brijtstraat 13, deel 16, folio 4659,
5-6-12 uit zwolle, Kerksraat 17 bis, deel 14, folio 3894
Children of Nicolaas and Geertruij:
1 Jacobus Gijsbertus van Santen, born on 03-05-1874 in Utrecht. The birth was registered on 04-05-1874. Jacobus died on 14-05-1874 at 00:30 in Utrecht, aged 11 days. The death was registered on 15-05-1874.
2 Francina Maria Belia van Santen, born on 22-10-1875 in Utrecht. Follow XIV-ic.
3 Gijsbertus Nicolaas (Bertus) van Santen, born on 02-02-1879 in Utrecht. Follow XIV-id.
XIII-du Johanna Maria van Zanten was born on 06-12-1835 in Culemborg, daughter of Johannes Jacobus van Santen (see XII-bb) and Francina Maria Kramer. Johanna died on 25-02-1927 in Den Haag, aged 91.
Occupation:
huisvrouw
At the age of 24, Johanna married on 10-08-1860 in Culemborg Johannes Peperkamp, aged 27. Johannes was born on 16-12-1832 in Utrecht, son of Gerardus Peperkamp and Petronella Jaspers. Johannes died on 27-12-1869 in Ommen, aged 37.
Occupation:
smidsknecht
Children of Johanna and Johannes:
1 Petronella Gerarda Peperkamp, born on 17-09-1860 in Culemborg. Follow XIV-ie.
2 Francina Maria Peperkamp, born in 11-1862. Francina died on 05-06-1863 in Utrecht, aged 7 months.
3 Peperkamp, stillborn daughter, born on 12-12-1863 in Utrecht.
4 Francina Maria Peperkamp, born in 07-1865. Francina died on 09-10-1865 in Utrecht, aged 3 months.
5 Johannes Gerardus Peperkamp, born on 15-07-1866 in Amsterdam. Johannes died on 19-12-1867 in Culemborg, aged 1.
XIII-dv Bernardus Timotheus van Santen was born on 23-11-1931 in Culemborg, son of Johannes Jacobus van Santen (see XII-bb) and Francina Maria Kramer. Bernardus died on 07-05-1891 at 08:00 in Utrecht. The death was registered on 08-05-1891.
Occupation:
schilder
At the age of 69, Bernardus married on 11-06-1862 in Utrecht Anthonia Cornelia Smit, aged 23 or 24. Anthonia was born in 1838 in Utrecht, daughter of Gerardus Smit and Clasina van Vessel. Anthonia died on 11-11-1911 at 14:00 in Utrecht, aged 72 or 73. The death was registered on 13-11-1911.
Child of Bernardus and Anthonia:
1 Gerardus Jacobus van Santen, born on 11-05-1863 in Utrecht. Gerardus died on 05-05-1876 at 21:00 in Utrecht, aged 12. The death was registered on 06-05-1876.
Note about Gerardus: aansluiting met Koos
XIII-dw Cornelis van Santen was born on 31-10-1837 in Culemborg, son of Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (see XII-bc) and Annigje van Kessel. Cornelis died on 23-04-1917 in Culemborg, aged 79. The death was registered on 24-04-1917.
Occupation:
up to 1917    stoelenmaker
At the age of 23, Cornelis married on 21-06-1861 in Culemborg Adriana (Aartje) van Stigt, aged 23. Aartje was born on 05-07-1837 in Culemborg, daughter of Johannes Franciscus van Stigt and Johanna (Jannigje) Mastbraak. Aartje died on 28-01-1927 in Culemborg, aged 89. The death was registered on 29-01-1927.
Children of Cornelis and Aartje:
1 Anna van Santen, born on 06-04-1862 in Culemborg. Follow XIV-if.
2 Johanna Francina van Santen, born on 15-01-1864 in Culemborg. Follow XIV-ig.
3 Klasina van Santen, born in 06-1866 in Culemborg. Klasina died on 13-07-1866 in Culemborg, aged 1 month. The death was registered on 14-07-1866. Klasina remained unmarried.
4 Adriana van Santen, born on 18-08-1869 in Culemborg. Follow XIV-ih.
5 Clara van Santen, born on 09-08-1871 in Culemborg. Follow XIV-ii.
6 Johannes van Santen, born on 02-04-1874 in Culemborg. Follow XIV-ij.
7 Petronella van Santen, born in 06-1878 in Culemborg. Petronella died on 09-09-1878 in Culemborg, aged 3 months. The death was registered on 10-09-1878. Petronella remained unmarried.
8 Pieternella van Santen, born in 02-1880 in Culemborg. Pieternella died on 12-04-1881 in Culemborg, aged 1. The death was registered on 14-04-1881. Pieternella remained unmarried.
XIII-dx Helena Hendrika van Zanten was born on 11-09-1843 in Culemborg, daughter of Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (see XII-bc) and Annigje van Kessel. Helena died on 02-01-1927 in Culemborg, aged 83.
(1) At the age of 21, Helena married on 11-11-1864 in Culemborg Cornelis Antonius van der Veer, aged 25 or 26. Cornelis was born in 1838 in Culemborg, son of Evert van der Veer and Cornelia van Wijngaarden. Cornelis died on 22-08-1866 in Culemborg, aged 27 or 28. The death was registered on 23-08-1866.
Occupation:
1864 to 1866    mandenmaker
(2) At the age of 25, Helena married on 13-08-1869 in Culemborg Gerrit Romijn, aged 32. Gerrit was born on 22-03-1837 in Culemborg, son of Martinus Romijn and Gerarda (Gerrigje) Smits. Gerrit died on 11-09-1914 in Utrecht, aged 77. Gerrit was widower of Engelina Snoek (1844-before 1869), whom he married on 06-09-1867 in Culemborg.
Occupation:
bierbrouwersknecht
Child of Helena and Cornelis:
1 Evert van der Veer, born in 1866 in Culemborg. Follow XIV-ik.
Children of Helena and Gerrit:
2 Gerarda Romijn, born in 1870 in Culemborg. Follow XIV-il.
3 Johanna Romijn, born in 1872 in Culemborg. Follow XIV-im.
4 Martinus Romijn, born in 1874 in Culemborg. Martinus died on 27-04-1878 in Culemborg, aged 3 or 4.
5 Nicolaas Romijn, born in 11-1875 in Culemborg. Nicolaas died on 29-08-1876 in Culemborg, aged 9 months.
6 Nicolaas Romijn, born on 03-06-1877 in Culemborg. Follow XIV-in.
7 Arnolda Pieternella Romijn, born on 18-09-1879 in Culemborg. Follow XIV-io.
8 Maria Pieternella Romijn, born in 1882 in Culemborg. Follow XIV-ip.
9 Martina Romijn, born on 09-02-1886 in Culemborg. Follow XIV-iq.
10 Maarten Martinus Romijn, born in 1889 in Culemborg. Follow XIV-ir.
XIII-dy Aartje van Zanten was born on 11-01-1851 in Culemborg, daughter of Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (see XII-bc) and Annigje van Kessel. Aartje died on 26-03-1922 in Amsterdam, aged 71. At the age of 23, Aartje married on 10-07-1874 in Culemborg Johannes Wilhelmus Martinus Melkert, aged 39 or 40. Johannes was born in 1834 in Culemborg, son of Christiaan Melkert and Catrina Zant (Zante). Johannes died.
Occupation:
schipper
XIII-dz Johannes Jacobus van Zanten was born on 14-02-1853 in Culemborg, son of Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (see XII-bc) and Annigje van Kessel. Johannes died on 27-05-1912 in Culemborg, aged 59.
Occupation:
mandenmaker
At the age of 31, Johannes married on 13-02-1885 in Culemborg Cornelia Barbara Smits, aged 26. Cornelia was born on 17-05-1858 in Culemborg, daughter of Lambertus Smits and Antonia Nieuwenhuizen (Nieuwenhuijsen). Cornelia died on 13-03-1932 in Culemborg, aged 73.
Occupation:
mandenmaker
Children of Johannes and Cornelia:
1 Nicolaas Lambertus van Zanten, born in 1886 in Culemborg. Nicolaas died on 24-01-1912 in Culemborg, aged 25 or 26.
Occupation:
mandenmaker
2 Antonia Barbara van Zanten, born on 23-07-1887 in Culemborg. Follow XIV-is.
3 Anna Cornelia van Zanten, born in 01-1889 in Culemborg. Anna died on 17-04-1890 in Culemborg, aged 1.
4 Lambertus Cornelis van Zanten, born in 12-1890 in Culemborg. Lambertus died on 08-04-1891 in Culemborg, aged 4 months.
5 Lambertus Cornelis van Zanten, born in 1892 in Culemborg. Follow XIV-it.
6 Anna Pieternella van Zanten, born in 1894 in Culemborg. Anna died on 02-11-1899 in Culemborg, aged 4 or 5.
7 Cornelis Petrus Johannes van Zanten, born in 1896 in Culemborg. Follow XIV-iu.
XIII-ea Johanna van Zanten was born on 05-08-1861 in Culemborg, daughter of Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (see XII-bc) and Annigje van Kessel. Johanna died after 1907 in Amsterdan, aged more than 46. At the age of 20, Johanna married on 16-06-1882 in Culemborg Willem Philippi, aged 24. Willem was born on 19-03-1858 in Culemborg, son of Johannes Philippi and Jannigje Bosman. Willem died after 1907 in Amsterdam, aged more than 49.
Occupation:
sigarenmaker
XIII-eb Jacob van Santen was born on 22-02-1823 at 09:00 in Beusichem, son of Jan van Santen (Zanten) (see XII-bf) and Johanna van (den) Andel. He was baptised on 16-03-1823 in Beusichem. Jacob died on 05-12-1880 at 03:00 in Utrecht, aged 57. The death was registered on 06-12-1880.
Occupation:
1880    koopman
At the age of 34, Jacob married on 13-05-1857 in Utrecht Christina ten Geusendam, aged 40 or 41. Christina was born in 1816 in Wassenaar, daughter of Johannes ten Geusendam and Aaltje Timmermans. Christina died on 13-03-1898 at 19:00 in Utrecht, aged 81 or 82. The death was registered on 15-03-1898.
XIII-ec Elizabeth van Santen was born on 13-06-1825 in Beusichem, daughter of Jan van Santen (Zanten) (see XII-bf) and Johanna van (den) Andel. The birth was registered on 14-06-1825. She was baptised on 03-07-1825 in Beusichem. Elizabeth died. At the age of 27, Elizabeth married on 01-10-1852 in Culemborg Jan Franse van Mourik, aged 27. Jan was born on 09-04-1825 in Buren, son of Gerrit Adrianus van Mourik and Elizabeth van Alphen. Jan died on 18-02-1891 in Buren, aged 65.
Occupation:
schoenmaker
Children of Elizabeth and Jan:
1 Elizabeth Johanna van Mourik, born on 29-11-1852 in Buren. Elizabeth died on 12-04-1853 in Buren, aged 4 months. The death was registered on 12-04-1853.
2 Elisabeth Clasina van Mourik, born in 1856 in Buren. Follow XIV-iv.
3 Gerrit Adrianus van Mourik, born on 13-04-1857 in Buren. Follow XIV-iw.
4 Jansje Jacoba van Mourik, born in 1861 in Buren. Follow XIV-ix.
5 Jacob-Johannes van Mourik, born in 1863 in Buren. Follow XIV-iy.
6 Jan Cornelis Rutgerus van Mourik, born on 25-11-1864 in Buren. Follow XIV-iz.
7 Pieter Jacobus van Mourik, born in 1870 in Buren. Follow XIV-ja.
XIII-ed Gerrit Adrianus van Zanten was born in 1859 in Beusichem, son of Dirk van Zanten (see XII-bj) and Gijsberta Verkerk. Gerrit died on 31-05-1938 in Vreeswijk, aged 78 or 79.
Note about Gerrit: wettiging tijdens huwelijk ouders
ook genoemd Gerard Adrianus
Occupation:
schipper
At the age of 27 or 28, Gerrit married on 25-05-1887 in Beusichem Annigje Salomons, aged 26. Annigje was born on 08-06-1860 in Hoogeveen, daughter of Jan Alberts Salomons and Catharina Booij. Annigje died.
Children of Gerrit and Annigje:
1 Derk van Zanten, born in 1890 in Arnhem. Follow XIV-jb.
2 van Zanten, stillborn daughter, born on 28-05-1891 in Rotterdam.
3 Catharina van Zanten, born on 18-02-1893 in Rotterdam. Catharina died before 1899, aged less than 6.
4 Jan Catharinus van Zanten, born in 1895 in Duisburg-Ruhrort Duitsland. Follow XIV-jc.
5 Gijsbertus van Zanten, born on 06-05-1896 in Rotterdam. Follow XIV-jd.
6 Catharina van Zanten, born in 1899 in Deventer. Follow XIV-je.
XIII-ee Cornelis van der Linden was born in 1845 in Zoelmond, son of Willem van der Linden and Hendrica van Santen (Zanten) (see XII-bk). Cornelis died on 03-06-1930 in Beusichem, aged 84 or 85. The death was registered on 03-06-1930. At the age of 38 or 39, Cornelis married on 05-03-1884 in Beusichem Johanna van Gent, aged 30 or 31. Johanna was born in 1853 in Zoelmond, daughter of David Adrianus van Gent and Johanna van der Horst. Johanna died before 1930, aged less than 77.
Occupation:
1884    werkman
XIII-ef Hendrikus van der Linden was born in 1849 in Beusichem, son of Willem van der Linden and Hendrica van Santen (Zanten) (see XII-bk). Hendrikus died. At the age of 31 or 32, Hendrikus married on 21-12-1881 in Tull en ’t Waal Jannigje van den Berg, aged 25 or 26. Jannigje was born in 1855 in Tull en ’t Waal. Jannigje died on 11-11-1920 in Tull en ’t Waal, aged 64 or 65.
XIII-eg Jan Willem van der Linden was born in 1855 in Zoelmond, son of Willem van der Linden and Hendrica van Santen (Zanten) (see XII-bk). Jan died on 28-11-1941 in Zeist, aged 85 or 86.
(1) At the age of 23 or 24, Jan married on 05-02-1879 in Beusichem Cornelia Verbeek, aged 18 or 19. Cornelia was born in 1860 in Buren, daughter of Jacobus Marinus Verbeek and Dirkje Stap. Cornelia died before 1941, aged less than 81.
Occupation:
1879    werkman
(2) After the age of 24, Jan married after 1879 Anna Catharina Slager. Anna died.
XIII-eh Jacob(us) van Zanten was born on 01-10-1848 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bl) and Aresia Christina van der Lingen. He was baptised on 12-10-1848 in Beusichem. Jacob(us) died.
(1) At the age of 34, Jacob(us) married on 26-10-1882 in Zuidzande Wilhelmina Cathalintje de Gellekens (Gillekens), aged 21 or 22. Wilhelmina was born in 1860 in Zuidzande, daughter of Jannis de Gellekens and Maria Geelhoed. Wilhelmina died before 1892, aged less than 32.
(2) At the age of 43, Jacob(us) married on 22-07-1892 in Biggekerke zld. Cornelia van der Burght, aged 24 or 25. Cornelia was born in 1867 in Poortvliet, daughter of Izaak van der Burght and Cornelia Breure. Cornelia died.
Child of Jacob(us) and Wilhelmina:
1 Jannis Cornelis van Zanten, born on 13-06-1882 in Zuidzande. Jannis died.
Note about Jannis: erkend bij huwelijk van zijn ouders
XIII-ei Gerrit Dirk van Zanten was born on 15-02-1850 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bl) and Aresia Christina van der Lingen. He was baptised on 31-03-1850 in Beusichem. Gerrit died on 17-12-1916 in Beusichem, aged 66. The death was registered on 18-12-1916.
Note about Gerrit: 2 kinderen vZanten trouwen 2 kinderen vIeperen
Occupations:
arbeider
werkman
1916    landman
At the age of 27, Gerrit married on 04-07-1877 in Beusichem Johanna van Tuil, aged 23. Johanna was born on 11-12-1853 in Beusichem, daughter of Jan van Tuil and Dirkje Bronk. Johanna died on 05-05-1920 in Beusichem, aged 66. The death was registered on 05-05-1920.
Occupation:
dienstbode
Children of Gerrit and Johanna:
1 Aresia Christina (Tresia) van Zanten, born on 08-10-1877 in Beusichem. Follow XIV-jf.
2 Jantje Dirkje van Zanten, born on 07-11-1880 in Beusichem. Jantje died on 16-01-1899 in Beusichem, aged 18. The death was registered on 16-01-1899.
3 Cornelis van Zanten, born on 06-05-1882 in Beusichem. Cornelis died after 1921, aged more than 39.
Occupation:
1921    landbouwer
4 Dirk Gerrit Johannes van Zanten, born on 25-09-1884 in Beusichem. Dirk died on 03-10-1884 in Beusichem, aged 8 days. The death was registered on 04-10-1884.
5 Dirkje van Zanten, born on 03-09-1885 in Beusichem. Dirkje died on 25-01-1887 in Beusichem, aged 1. The death was registered on 26-01-1887.
6 Nicolaas Jacob (Klaas) van Zanten, born on 01-01-1888 in Beusichem. Follow XIV-jg.
7 Dirk Johannes Antonie van Zanten, born on 25-04-1890 in Beusichem. Follow XIV-jh.
8 Cornelia Jenneke van Zanten, born on 13-09-1892 in Doorn. Follow XIV-ji.
9 Jantje Dirkje van Zanten, born on 18-05-1899 in Beusichem. Follow XIV-jj.
XIII-ej Cornelia van Zanten was born in 1851 in Beusichem, daughter of Cornelis van Zanten (see XII-bl) and Aresia Christina van der Lingen. Cornelia died on 02-12-1915 in Renkum, aged 63 or 64. At the age of 28 or 29, Cornelia married on 17-11-1880 in Beusichem Marinus Johannes van Ingen, aged 24 or 25. Marinus was born in 1855 in Eck en Wiel, son of Jan van Ingen and Neeltje Berné. Marinus died in 1939 in Eck en Wiel, aged 83 or 84. Marinus was widower of Catrina Johanna van Druten (died before 1880).
Occupation:
werkman
Children of Cornelia and Marinus:
1 van Ingen, stillborn son, born on 15-04-1881 in Beusichem. The death was registered on 16-04-1881.
2 van Ingen, stillborn daughter, born on 17-05-1882 in Beusichem. The death was registered on 17-05-1882.
Note: tweeling
3 van Ingen, stillborn daughter, born on 17-05-1882 in Beusichem.
Note: tweeling
4 van Ingen, stillborn son, born on 23-05-1883 in Beusichem. The death was registered on 24-05-1883.
5 van Ingen, stillborn son, born on 16-04-1884 in Beusichem. The death was registered on 17-04-1884.
6 van Ingen, stillborn daughter, born on 27-05-1885 in Beusichem.
7 van Ingen, stillborn daughter, born on 05-03-1888 in Beusichem.
8 Neeltje van Ingen, born on 06-07-1889 in Beusichem. Neeltje died on 11-02-1890 in Beusichem, aged 7 months. The death was registered on 12-02-1890.
9 van Ingen, stillborn child, born on 19-10-1890 in Elden-Elst. The death was registered on 20-10-1890.
10 van Ingen, stillborn child, born on 12-08-1892 in Elst. The death was registered on 13-08-1892.
11 van Ingen, stillborn child, born on 05-04-1896 in Elst. The death was registered on 07-04-1896.
XIII-ek Nicolaas van Zanten was born on 28-11-1857 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bl) and Aresia Christina van der Lingen. He was baptised on 21-02-1858 in Beusichem. Nicolaas died on 16-11-1945 in Beusichem, aged 87.
Note about Nicolaas: op overlijdensakte zoon Cornelis staat er Nicolaas van Santen
Occupations:
arbeider
landbouwer
werkman
At the age of 34, Nicolaas married on 26-10-1892 in Beusichem Anneke Johanna van Deest, aged 23. Anneke was born on 06-09-1869 in Buren, daughter of Gerrit van Deest and Jenneke Everdina van Overbeek. Anneke died.
Note about Anneke: op overlijdensakte zoon Cornelis staat zij als Johanna van Deest en vader als Nicolaas van Santen
Children of Nicolaas and Anneke:
1 Cornelis van Santen, born in 06-1894 in Beusichem. Cornelis died on 30-10-1894 in Renkum, aged 4 months. The death was registered on 02-11-1894.
2 Gerrit Jan van Zanten, born on 24-11-1895 in Beusichem. Follow XIV-jk.
3 Aresia Christina van Zanten, born in 1897 in Beusichem. Follow XIV-jl.
4 van Zanten, stillborn son, born on 23-10-1902 in Beusichem. The death was registered on 23-10-1902.
5 Jacob van Zanten, born on 21-09-1905 in Beusichem. Follow XIV-jm.
6 Nicolaas van Zanten, born on 14-11-1909 in Beusichem. Nicolaas died on 08-07-1910 in Beusichem, aged 7 months. The death was registered on 09-07-1910.
XIII-el Aresia Christina van Zanten was born on 26-07-1862 in Beusichem, daughter of Cornelis van Zanten (see XII-bl) and Aresia Christina van der Lingen. Aresia died on 12-08-1943 in Vianen, aged 81. At the age of 40, Aresia married on 30-04-1903 in Vianen Johannis Wiggers, aged 40 or 41. Johannis was born in 1862 in Vianen, son of Jan Hendrik Wiggers and Neeltje Brouwer. Johannis died.
XIII-em Gerardus Hendricus de Ruijter was born on 28-10-1854 in Wijk bij Duurstede, son of Gerardus (Gerrit) de Ruijter (Ruiter, Ruyter) and Jacoba van Santen (Zanten) (see XII-bm). The birth was registered on 30-10-1854. Gerardus died. At the age of 33, Gerardus married on 18-11-1887 in Gorinchem Neeltje Elizabeth Slomp, aged 19 or 20. Neeltje was born in 1867 in Hoogblokland. Neeltje died.
Child of Gerardus and Neeltje:
1 Gerrit de Ruijter, born before 18-11-1887. Gerrit died.
Note about Gerrit: erkenning tijdens huwelijk ouders
XIII-en Wilhelmina Antonia Udo was born in 1832 in Beusichem, daughter of Arie Udo and Anthonia van Essen (see XII-bo). Wilhelmina died. At the age of 27 or 28, Wilhelmina married on 31-10-1860 in Beusichem Barend de Bruijn, aged 28 or 29. Barend was born in 1831 in Culemborg. Barend died.
XIII-eo Johanna Udo was born in 1834 in Beusichem, daughter of Arie Udo and Anthonia van Essen (see XII-bo). Johanna died. At the age of 31 or 32, Johanna married on 18-07-1866 in Beusichem Marinus Adrianus van Asch, aged 32 or 33. Marinus was born in 1833 in Ravenswaaij, son of Johannes van Asch and Dirkje Verkuil. Marinus died.
Occupation:
werkman
XIII-ep Jenneke Udo was born in 1839 in Beusichem, daughter of Arie Udo and Anthonia van Essen (see XII-bo). Jenneke died.
(1) Jenneke married Hendrik Verbaust. Hendrik died before 1881.
(2) At the age of 41 or 42, Jenneke married on 10-03-1881 in Beusichem Hendrik van Verseveld, aged 51 or 52. Hendrik was born in 1829 in Lienden. Hendrik died. Hendrik was widower of Klasina van Eck (died before 1881).
XIII-eq Willemina Udo was born in 1840 in Beusichem, daughter of Arie Udo and Anthonia van Essen (see XII-bo). Willemina died on 13-11-1921 in Culemborg, aged 80 or 81. At the age of 25 or 26, Willemina married on 20-06-1866 in Beusichem Cornelis van Logchem, aged 22 or 23. See XIII-ff for personal details of Cornelis.
Children of Willemina and Cornelis:
1 Willemina van Logchem, born on 20-04-1862 in Beusichem. Follow XIV-jn.
2 Stephanus van Logchem, born on 05-09-1867 in Culemborg. Follow XIV-jo.
3 van Logchem, stillborn son, born on 02-11-1868 in Culemborg.
4 van Logchem, stillborn son, born on 14-10-1869 in Culemborg.
5 Arie van Logchem, born in 1871 in Culemborg. Arie died on 07-04-1879 in Culemborg, aged 7 or 8.
6 Dirkje van Logchem, born in 1873 in Culemborg. Dirkje died on 30-12-1938 in Culemborg, aged 64 or 65.
7 Antonie van Logchem, born in 1875 in Culemborg. Antonie died on 01-10-1900 in Culemborg, aged 24 or 25.
Occupation:
pakkistenmaker
8 Gerdina van Logchem, born on 24-04-1876 in Culemborg. Follow XIV-jp.
9 Cornelis van Logchem, born in 1879 in Culemborg. Cornelis died on 09-02-1881 in Culemborg, aged 1 or 2.
10 Dirk van Logchem, born in 05-1885 in Culemborg. Dirk died on 03-07-1885 in Culemborg, aged 2 months.
XIII-er Dirkje Udo was born in 1843 in Beusichem, daughter of Arie Udo and Anthonia van Essen (see XII-bo). Dirkje died.
Occupation:
1863    dienstmeid
At the age of 19 or 20, Dirkje married on 18-02-1863 in Beusichem Jan Johannes Mesker, aged 20 or 21. Jan was born in 1842 in Ameide, son of Mesker and van Dijk. Jan died.
Occupation:
1863    kleermaker
XIII-es Johanna Antonia Udo was born on 12-07-1846 in Beusichem, daughter of Arie Udo and Anthonia van Essen (see XII-bo). Johanna died on 16-07-1916 in Beusichem, aged 70. The death was registered on 27-07-1916. At the age of 26, Johanna married on 07-05-1873 in Beusichem Johannis Dirksen, aged 25. Johannis was born on 29-03-1848 in Beusichem, son of Arie Dirksen and Jannigje Bronk. Johannis died on 25-06-1918 in Beusichem, aged 70.
Occupation:
landbouwer
Children of Johanna and Johannis:
1 Jannigje Dirksen, born in 1874 in Beusichem. Follow XIV-jq.
2 Arie Antonie Dirksen, born on 24-11-1875 in Beusichem. Arie died on 09-06-1880 in Beusichem, aged 4.
3 Arie Adrianus Dirksen, born on 03-02-1878 in Beusichem. Arie died on 02-09-1878 in Beusichem, aged 6 months. The death was registered on 03-09-1878.
4 Antonia Dirksen, born in 1879 in Beusichem. Follow XIV-jr.
5 Arie Adrianus Dirksen, born in 1881 in Beusichem. Follow XIV-js.
6 Arie Antonie Dirksen, born on 04-10-1882 in Beusichem. Arie died on 11-02-1887 in Beusichem, aged 4.
7 Dirk Dirksen, born on 08-03-1885 in Beusichem. Dirk died on 11-08-1919 in Beusichem, aged 34.
8 Johannes Dirksen, born in 1886 in Beusichem. Follow XIV-jt.
XIII-et Hendricus van Zanten was born on 12-09-1854 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bt) and Lena de Raad. He was baptised on 12-09-1854 in Beusichem. Hendricus died on 09-03-1939 in Echteld, aged 84. The death was registered on 09-03-1939.
Occupation:
schipper
At the age of 28, Hendricus married on 17-01-1883 in Beusichem Dirkje van Zetten, aged 20. Dirkje was born on 07-10-1862 in Zoelmond, daughter of Johannes van Zetten and Dirkje van Muiswinkel. Dirkje died on 27-01-1927 in Rotterdam, aged 64. The death was registered on 08-02-1927.
Children of Hendricus and Dirkje:
1 Lena Johanna van Zanten, born on 10-05-1883 in Zoelmond. Lena died on 02-08-1883 in Zoelmond, aged 2 months. The death was registered on 03-08-1883.
2 Dirkje Johanna van Zanten, born on 03-06-1884 in Beusichem. Follow XIV-ju.
3 Magdalena van Zanten, born in 09-1885 in Nijmegen. Magdalena died on 18-10-1885 in Arnhem, aged 1 month.
4 Cornelis Hendricus van Zanten, born on 14-11-1886 in Beusichem. Follow XIV-jv.
5 Lena van Zanten, born on 07-05-1888 in Beusichem. Lena died on 27-04-1891 in Zoelmond, aged 2. The death was registered on 28-04-1891.
6 Antonia Elisabeth van Zanten, born on 11-04-1890 in Beusichem. Follow XIV-jw.
7 van Zanten, stillborn daughter, born on 06-10-1891 in Zoelmond. The death was registered on 07-10-1891.
8 Hendrikus Cornelis van Zanten, born on 06-10-1892 in Weesp. Follow XIV-jx.
9 Lena van Zanten, born on 21-10-1894 in Beusichem. Follow XIV-jy.
10 Johannes van Zanten, born on 21-09-1896 in Ruhrort-D.. Follow XIV-jz.
11 van Zanten, born on 20-08-1898 in Beusichem. She died on 20-08-1898 in Beusichem, aged less than a day (cause: levenloos). The death was registered on 20-08-1898.
12 Cornelia van Zanten, born on 27-08-1900 in Beusichem. Follow XIV-ka.
13 Gijsbertus van Zanten, born in 1906. Gijsbertus died on 23-03-1906 in Everdingen, aged less than a year.
XIII-eu Cornelia van Zanten was born on 20-06-1856 in Beusichem, daughter of Cornelis van Zanten (see XII-bt) and Lena de Raad. She was baptised on 27-07-1856 in Beusichem. Cornelia died on 21-01-1937 in Everdingen, aged 80. At the age of 26, Cornelia married on 04-04-1883 in Beusichem Jan Marinus Nout, aged 27 or 28. Jan was born in 1855 in Rijswijk-Maurik, son of Gerrit Nout and Janna Koch. Jan died on 13-02-1935 in Everdingen, aged 79 or 80.
Occupation:
schipper
Children of Cornelia and Jan:
1 Johanna Maria Nout, born on 07-09-1883 in Beusichem. Johanna died on 04-12-1906 in Beusichem, aged 23 (cause: omgekomen bij een brand, samen met haar nichtje, grootmoeder en oom).
2 Lena Cornelia Nout, born in 1887. Lena died on 20-01-1945 in Zeist, aged 57 or 58.
3 Gerrit Nout, born in 1889 in Beusichem. Gerrit died.
4 Cornelia Nout, born on 09-12-1890 in Vreeswijk. Cornelia died on 03-05-1945 in Zeist, aged 54. Cornelia remained unmarried.
Occupation:
schipper
5 Teuntje Francina Nout, born on 13-02-1892 in Vreeswijk. Teuntje died.
6 Teuntje Francina Nout, born on 23-02-1893 in Vreeswijk. Teuntje died on 24-06-1893 in Vreeswijk, aged 4 months.
7 Jan Marinus Nout, born on 11-05-1894 in Hagestein. Jan died on 28-06-1894 in Hagestein, aged 1 month.
8 Jan Marinus Nout, born in 1898. Jan died on 20-12-1921 in Utrecht, aged 22 or 23.
9 Gijsbert Nout, born on 11-08-1902 in Everdingen. Gijsbert died on 10-04-1903 in Everdingen, aged 7 months.
XIII-ev Coenraad van Zanten was born on 03-09-1858 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bt) and Lena de Raad. He was baptised on 31-10-1858 in Beusichem. Coenraad died on 13-07-1945 in Beusichem, aged 86.
Occupation:
schipper
Coenraad married Jacoba Hendrika van Zanten. Jacoba died.
Children of Coenraad and Jacoba:
1 Cornelia van Zanten, born on 12-12-1924 in Beusichem. Cornelia died on 26-12-1924 in Beusichem, aged 14 days. The death was registered on 27-12-1924.
2 Cornelis van Zanten, born on 12-12-1924 in Beusichem. Cornelis died on 16-01-1925 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 16-01-1925.
XIII-ew Magdalena van Zanten was born on 06-07-1861 in Beusichem, daughter of Cornelis van Zanten (see XII-bt) and Lena de Raad. Magdalena died on 14-06-1935 in Echteld, aged 73. The death was registered on 15-06-1935. At the age of 36, Magdalena married on 21-10-1897 in Beusichem Gerrit Cornelis van Stuivenberg, aged 30. Gerrit was born on 30-09-1867 in Kesteren, son of Adrianus Cornelis van Stuivenberg and Angenies van Doorn. Gerrit died after 1935, aged more than 68.
Occupation:
broodbakker
Children of Magdalena and Gerrit:
1 Gerrit Cornelis Adrianus van Stuijvenberg, born on 27-07-1898 in Echteld. Follow XIV-kb.
2 Lena van Stuijvenberg, born in 1899. Lena died in 1969, aged 69 or 70.
Note about Lena: bron T. Ploeger-van Zanten: geb. 15-11-1899 Echteld, overl. 23-9-1969 Tiel; tr. 9-10-1941 Echteld met Johan Pieter Wouter Koimans, geb. 16-12-1899 Tiel, overl. 1981 Echteld; leraar; geen kinderen.
XIII-ex Cornelis van Zanten was born on 23-11-1864 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bt) and Lena de Raad. Cornelis died on 16-06-1948 in Beusichem, aged 83.
Occupation:
schipper
At the age of 25, Cornelis married on 07-05-1890 in Beusichem Cornelia Elisabeth de Raad, aged 22 or 23. Cornelia was born in 1867 in Beusichem, daughter of Coenraad de Raad and Cornelia Jacoba Kraijpoel (Kraaijpoel). Cornelia died.
Children of Cornelis and Cornelia:
1 Cornelis van Zanten, born in 1890 in Beusichem. Follow XIV-kc.
2 Hendrikus Gijsbert Gerrit van Zanten, born on 16-04-1894 at 11:00 in Beusichem. Hendrikus died on 07-09-1939 in Beusichem, aged 45.
Occupation:
schipper
XIII-ey Speijer van Zanten was born on 14-02-1866 at 17:00 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bt) and Lena de Raad. Speijer died on 29-08-1934 in Beusichem, aged 68.
Occupation:
schipper
At the age of 30, Speijer married on 25-05-1896 in Beusichem Marretje Baars, aged 21 or 22. Marretje was born in 1874 in Millingen. Marretje died on 07-01-1949 in Beusichem, aged 74 or 75.
Child of Speijer and Marretje:
1 Cornelis van Zanten, born on 02-04-1900 in Rotterdam. Cornelis died.
XIII-ez Jacob van Zanten was born on 24-02-1868 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bt) and Lena de Raad. Jacob died on 17-04-1930 in Beusichem, aged 62. The death was registered on 17-04-1930.
Occupations:
schipper
1930    winkelier
(1) At the age of 29, Jacob married on 12-01-1898 in Beusichem Cornelia Catharina van Mourik, aged 20 or 21. Cornelia was born in 1877 in Zoelmond, daughter of Cornelis van Mourik and Catharina van Arkel. Cornelia died on 10-01-1902 in Krimpen a/d Lek, aged 24 or 25 (cause: elders overleden). The death was registered on 14-01-1902.
(2) At the age of 34, Jacob married on 21-08-1902 in Hoedekenskerke Johanna Kooman, aged 16 or 17. Johanna was born in 1885 in Kloetinge, daughter of Anthonie Kooman and Gina Christina den Dekker. Johanna died on 11-04-1905 in Amsterdam, aged 19 or 20. The death was registered on 14-04-1905.
(3) At the age of 42, Jacob married on 07-09-1910 in Poederoijen Jannigje van Ooijen (Oijen), aged 18 or 19. Jannigje was born in 1891 in Poederoijen, daughter of Willem van Ooijen and Anneke Clement. Jannigje died.
Child of Jacob and Cornelia:
1 Lena van Zanten, born on 23-04-1898 in Amsterdam. The birth was registered on 25-04-1898. Lena died on 04-12-1906 in Beusichem, aged 8 (cause: omgekomen bij een brand, samen met haar nichtje, grootmoeder en oom). The death was registered on 04-12-1906.
Child of Jacob and Jannigje:
2 Willem van Zanten, born on 01-09-1913 in Beusichem. Willem died on 02-09-1913 at 06:30 in Amsterdam, aged 1 day. The death was registered on 05-09-1913.
XIII-fa Gijsbert Markus van Zanten was born on 12-03-1874 at 10:00 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XII-bt) and Lena de Raad. Gijsbert died on 04-03-1961 in Wijk bij Duurstede, aged 86.
Note about Gijsbert: Bij de brand in 1906, waar zijn moeder, broer en twee nichtjes omkwamen, werd hij genoemd als overlevende. Hij redde zichzelf en de koeien.
T. Ploeger-vZanten:
Het bezoek aan oom Gijs in Wijk bij Duurstede was al in de jaren vijftig, ik was ca. 12-13 jaar en hij was toen al een oude man.
Ik heb een goed geheugen en zie die man nog voor mij. Ik was met een andere oom uit Echteld, wiens moeder een zus van Gijs was, en op de fiets. Hij bracht ons met het pont over, en ik herinner me mijn verbazing dat wij - als familie - aan zijn veerknecht de overtocht moesten betalen.
Enige tijd later is hij overleden.
Occupations:
Hij was de baas van het veer en woonde in het grote witte huis op de dijk, vlak voor je Wijk bij D. in gaat.
1911    landbouwer
At the age of 30, Gijsbert married on 25-05-1904 in Beusichem Dirkje Nout, aged 22 or 23. Dirkje was born in 1881 in Ravenswaaij, daughter of Arie Nout and Jannetje van Malsen. Dirkje died on 22-06-1955 in Wijk bij Duurstede, aged 73 or 74.
Children of Gijsbert and Dirkje:
1 Jannetje van Zanten, born in 1906. Jannetje died on 22-08-1944 in Beusichem, aged 37 or 38.
2 Jan Cornelis van Zanten, born in 1907. Jan died on 13-12-1934 in Wijk bij Duurstede, aged 26 or 27.
3 van Zanten, stillborn son, born on 12-06-1911 in Beusichem. The death was registered on 13-06-1911.
XIII-fb Aaltje Gaasbeek was born in 1832 in Culemborg, daughter of Theodorus Gaasbeek (see XII-bv) and Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg). Aaltje died. At the age of 26 or 27, Aaltje married on 02-04-1859 in Vreeswijk Gerrit van Zoelen, aged 20 or 21. Gerrit was born in 1838 in Vreeswijk, son of Arie van Zoelen and Neeltje de Jong. Gerrit died.
XIII-fc Gerdina Josina Gaasbeek was born in 1833 in Culemborg, daughter of Theodorus Gaasbeek (see XII-bv) and Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg). Gerdina died on 12-07-1899 in Culemborg, aged 65 or 66.
(1) At the age of 20 or 21, Gerdina married on 27-10-1854 in Culemborg Johannes Antonius van Suijlekom, aged 24 or 25. Johannes was born in 1829 in Culemborg, son of Jan van Suijlekom and Antonia van Hateren. Johannes died on 23-06-1878 in Culemborg, aged 48 or 49.
Occupation:
arbeider
(2) At the age of 45 or 46, Gerdina married on 09-05-1879 in Culemborg Jan Willem Camijn, aged 53 or 54. Jan was born in 1825 in Beusichem, son of Willem Frederik Camijn and Helena Christina Timmerman. Jan died on 06-10-1911 in Culemborg, aged 85 or 86. Jan was widower of Margaretha Molders (1822-1869), whom he married on 18-07-1845 in Culemborg. Jan was widower of Margaretha Mennekes (1822-before 1879), whom he married on 15-10-1869 in Culemborg.
Children of Gerdina and Johannes:
1 Theodora van Suijlekom, born in 03-1855 in Culemborg. Theodora died on 10-02-1856 in Culemborg, aged 11 months.
2 Theodorus van Suijlekom, born on 07-01-1859 in Culemborg. Follow XIV-kd.
3 Antonie van Suijlekom, born in 02-1861 in Culemborg. Antonie died on 07-04-1861 in Culemborg, aged 2 months.
4 Jan van Suijlekom, born in 1866 in Culemborg. Follow XIV-ke.
5 Arie van Suijlekom, born in 1869. Follow XIV-kf.
6 Clasina van Suijlekom, born on 30-04-1872 in Culemborg. Follow XIV-kg.
XIII-fd Theodorus Gaasbeek was born in 1846 in Culemborg, son of Theodorus Gaasbeek (see XII-bv) and Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg). Theodorus died on 18-09-1870 in Culemborg, aged 23 or 24.
Note about Theodorus: overleden rond de geboorte van zijn dochter
Occupation:
stoelenmaker
At the age of 23 or 24, Theodorus married on 13-05-1870 in Culemborg Alida de Jong, aged 20 or 21. Alida was born in 1849 in Culemborg. Alida died.
Child of Theodorus and Alida:
1 Petronella Antonia Gaasbeek, born in 1871. Petronella died on 11-11-1875 in Utrecht, aged 3 or 4.
Note about Petronella: geboren kort na het overlijden van haar vader
XIII-fe Gerarda Cornelia van Logchem was born in 1838 in Culemborg, daughter of Stephanus van Logchem and Dirkje Gaasbeek (see XII-bw). Gerarda died on 20-02-1905 in Culemborg, aged 66 or 67. At the age of 24 or 25, Gerarda married on 15-05-1863 in Culemborg Carel Willem Frederik Severin, aged 28. Carel was born on 04-08-1834 in Culemborg, son of Jeremias George Severin and Christina Braam. Carel died on 05-03-1907 in Culemborg, aged 72.
Occupation:
1863    kleermaker
XIII-ff Cornelis van Logchem was born in 1843 in Culemborg, son of Stephanus van Logchem and Dirkje Gaasbeek (see XII-bw). Cornelis died on 24-10-1938 in Culemborg, aged 94 or 95.
Occupation:
timmerman, pakkistenmaker
At the age of 22 or 23, Cornelis married on 20-06-1866 in Beusichem Willemina Udo, aged 25 or 26. See XIII-eq for personal details of Willemina.
Children of Cornelis and Willemina: see XIII-eq.
XIII-fg Dirk van Logchem was born in 1845 in Culemborg, son of Stephanus van Logchem and Dirkje Gaasbeek (see XII-bw). Dirk died on 05-09-1881 in Culemborg, aged 35 or 36.
Occupation:
timmerman
At the age of 23 or 24, Dirk married on 05-11-1869 in Culemborg Cornelia Peek, aged 21 or 22. Cornelia was born in 1847 in Culemborg, daughter of Peter Peek and Geertje van Eck. Cornelia died.
Child of Dirk and Cornelia:
1 Stephanus van Logchem, born on 03-04-1870 in Culemborg. Follow XIV-kh.
XIII-fh Stephanus van Logchem was born in 1858 in Culemborg, son of Stephanus van Logchem and Dirkje Gaasbeek (see XII-bw). Stephanus died on 01-10-1939 in Culemborg, aged 80 or 81.
Note about Stephanus: meerdere kinderen, zie genlias
Occupation:
1858    sigarenmaker
At the age of 22 or 23, Stephanus married on 08-04-1881 in Culemborg Carolina Johanna van Hillo, aged 22. Carolina was born on 23-12-1858 in Culemborg, daughter of Anthonie Johannes (Johannes) van Hillo and Johanna Hoogsteder (Hoogsteden). Carolina died on 21-05-1919 in Culemborg, aged 60.
Children of Stephanus and Carolina:
1 Johannes van Logchem, born on 10-01-1879 in Culemborg. Follow XIV-ki.
2 Johanna Carolina van Logchem, born in 02-1883 in Culemborg. Johanna died on 29-12-1883 in Culemborg, aged 10 months.
3 Dirkje van Logchem, born in 1885 in Culemborg. Follow XIV-kj.
XIII-fi Cornelia Jacoba van Kleef was born in 1850 in Culemborg, daughter of Johannes van Kleef and Jansje van Gaasbeek (see XII-by). Cornelia died on 28-02-1890 in Culemborg, aged 39 or 40. At the age of 21 or 22, Cornelia married on 02-08-1872 in Utrecht Pieter van der Winkel, aged 24 or 25. Pieter was born in 1847 in Culemborg, son of Pieter van der Winkel and Gerarda (Gerritje) van Eck. Pieter died before 1890, aged less than 43.
Occupation:
mandenmaker
Child of Cornelia and Pieter:
1 van der Winkel, born before 02-08-1872 in Culemborg. He or she died.
Note: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIII-fj Cornelis van Kleef was born in 1854 in Culemborg, son of Johannes van Kleef and Jansje van Gaasbeek (see XII-by). Cornelis died on 16-10-1934 in Culemborg, aged 79 or 80. At the age of 22 or 23, Cornelis married on 23-11-1877 in Culemborg Johanna Cornelia van Beuzekom (Beusekom), aged 18 or 19. Johanna was born in 1858 in Culemborg, daughter of Johannes Hendrikus van Beuzekom and Johanna van Son. Johanna died before 1934, aged less than 76.
XIII-fk Evert Johannes van Meenen was born on 27-01-1853 in Buren, son of Pieter van Meenen and Jantje Cornelia van Santen (see XII-bz). Evert died on 01-09-1886 in Buren, aged 33.
Occupation:
klompenmaker
At the age of 25, Evert married on 02-05-1878 in Buren Willemina Elisabeth Segveld, aged 22. Willemina was born on 04-12-1855 in Lienden, daughter of Antony Segveld (Zegveld) and Elisabeth Gosina Smits. Willemina died on 16-09-1900 in Buren, aged 44.
Children of Evert and Willemina:
1 Elisabeth Wilhelmina van Meenen, born on 08-03-1881 in Buren. Elisabeth died on 29-10-1882 in Buren, aged 1.
2 Evert Johannes van Meenen, born in 1882 in Buren. Follow XIV-kk.
3 Antonie van Meenen, born in 1884 in Buren. Follow XIV-kl.
4 Maria Cornelia van Meenen, born on 21-06-1885 in Buren. Maria died on 15-05-1887 in Buren, aged 1.
5 Elisabeth van Meenen, born on 12-02-1887 in Buren. Elisabeth died on 22-03-1901 in Buren, aged 14.
XIII-fl Antje van der Goot was born in 1864 in Beusichem, daughter of Dirk Pieters van der Goot and Kuinera van Santen (see XII-ca). Antje died.
(1) At the age of 18 or 19, Antje married on 05-09-1883 in Beusichem Cornelis van Arkel, aged 31. Cornelis was born on 14-01-1852 in Zoelmond, son of Wouter van Arkel and Jantje van Arkel. Cornelis died on 07-09-1891 in Zoelmond, aged 39.
(2) At the age of 35 or 36, Antje married on 18-07-1900 in Zoelen Evert Koenen, aged 38 or 39. Evert was born in 1861 in Avezaath, son of Willem Koenen and Anna Cornelia Hendrika Boudewijn. Evert died before 1915, aged less than 54.
Occupation:
tuinman
(3) At the age of 50 or 51, Antje married on 10-06-1915 in Zoelen Joost Bontam, aged 53 or 54. Joost was born in 1861 in Beusichem, son of Jan Bontan and Neeltje van Alphen. Joost died on 14-05-1928 in Erichem, aged 66 or 67. Joost was widower of Bartje van Heerwaarden (1863-before 1915), whom he married on 25-09-1885 in Buren.
XIII-fm Dirk Christianus Vogelzang was born on 28-02-1845 in Buren, son of Jan Vogelzang and Josiena Christina (Gosientje) Markus (see XII-cc). Dirk died on 11-01-1918 in Buren, aged 72. At the age of 28, Dirk married on 27-11-1873 in Buren Jenneke Cornelia Merkens (Markus), aged 22. Jenneke was born on 03-10-1851 in Buurmalsen, daughter of Arien Markus and Fenna van Lienden. Jenneke died on 11-07-1894 in Buren, aged 42.
Child of Dirk and Jenneke:
1 Neeltje Dirkje Christina Vogelzang, born on 07-04-1880 in Buren. Follow XIV-km.
XIII-fn Aaltje van Zanten was born on 10-05-1821 in Beusichem, daughter of Johanna van Santen (see XII-ce). Aaltje died on 28-12-1895 in Buren, aged 74. At the age of 23, Aaltje married on 14-03-1845 in Beusichem Willem Hendrikus van Loon (alias van Nieuwenhuizen), aged 24. Willem was born on 05-01-1821 in Buren, son of Johannes Cornelis van Loon and Engeltje Regina (Engel Gerdina) Nieuwenhuizen (Nieuwenhuijzen). Willem died on 23-07-1879 in Buren, aged 58.
Note about Willem: Gebruikt de naam van zijn moeder. ook genoemd van Nieuwenhuijzen
Occupations:
werkman
1845    boerenknecht
Children of Aaltje and Willem:
1 Anthonij Johannes van Loon, born on 28-10-1843 in Beusichem. Anthonij died on 19-07-1866 in Zaltbommel, aged 22 (cause: elders overleden).
Note about Anthonij: erkenning tijdens huwelijk ouders
2 Engelina van Loon, born on 29-11-1846 in Beusichem. Engelina died on 11-03-1847 in Beusichem, aged 3 months. The death was registered on 12-03-1847.
3 Johanna Machelina van Loon, born on 30-01-1848 in Beusichem. Johanna died on 16-05-1848 in Beusichem, aged 3 months. The death was registered on 17-05-1848.
4 Engelina van Loon, born in 1851 in Buren. Follow XIV-kn.
5 Johanna Magdalena van Loon, born on 24-08-1852 in Buren. Johanna died on 23-10-1852 in Buren, aged 1 month.
6 Gerrit Jan van Loon, born in 1854 in Buren. Gerrit died on 24-04-1923 in Buren, aged 68 or 69.
7 Johannes van Loon (alias van Nieuwenhuijsen), born on 06-05-1856 in Buren. Johannes died on 29-12-1896 in Buren, aged 40.
8 van Loon, stillborn daughter, born on 14-04-1859 in Buren.
9 Johanna Elizabeth van Loon, born in 1862 in Buren. Follow XIV-ko.
XIII-fo Cornelis van Santen was born in 1843 in Culemborg, son of Adrianus van Santen (see XII-cf) and Susanna Clazina van Zon. Cornelis died. At the age of 20 or 21, Cornelis married on 18-11-1864 in Culemborg Maria van Gasteren, aged 25. The divorce was pronounced on 21-10-1885 in Tiel. Maria was born on 04-03-1839 in Culemborg, daughter of Martinus van Gasteren and Gerrigje Verbeek. Maria died on 24-01-1922 in Culemborg, aged 82. Maria married Jan Schouw (1851-1935) on 24-12-1886 in Culemborg.
XIII-fp Lambertus (Bart) Bron was born on 26-04-1837 in Nieuwland, son of Leendert Jzn Bron and Reijntje van Zanten (see XII-cg). Bart died on 22-01-1872 in Kedichem, aged 34. At the age of 26, Bart married on 15-04-1864 in Leerdam Maria van der Plas, aged 25 or 26. Maria was born in 1838 in Almkerk. Maria died.
Children of Bart and Maria:
1 Jan Bron, born in 1866 in Kedichem. Jan died.
Note about Jan: tr 1907 Adriana Boon, zie genlias
2 Jannigje Bron, born on 27-01-1868 in Nieuwland. Jannigje died on 08-02-1868 in Nieuwland, aged 12 days.
3 Jannigje Bron, born in 1869 in Kedichem. Follow XIV-kp.
4 Bartje Maria Bron, born in 1872 in Kedichem. Bartje died.
Note about Bartje: tr 1902 Willem van Wijngaarden, zie genlias
XIII-fq Cornelia Bron was born on 25-11-1838 in Nieuwland, daughter of Leendert Jzn Bron and Reijntje van Zanten (see XII-cg). Cornelia died. At the age of 27, Cornelia married on 10-02-1866 in Arkel Teunis van Bruggen, aged 30. Teunis was born on 18-02-1835 in Arkel, son of Dirk van Brugge and Tonia van Zanten. Teunis died.
XIII-fr Willem van Winsen was born in 1836 in Beusichem, son of Antonie van Winsen (see XII-cr) and Aartje van Kempen. Willem died on 06-06-1918 in Deil, aged 81 or 82.
Occupation:
landbouwer, landman
(1) At the age of 28 or 29, Willem married on 30-08-1865 in Beusichem Hendrika Bronk, aged 26 or 27. Hendrika was born in 1838 in Beusichem, daughter of Hendrikus Bronk and Johanna (Anna, Antje) van Duuren. Hendrika died on 06-10-1883 in Geldermalsen, aged 44 or 45.
Occupation:
dienstmeid
(2) At the age of 47 or 48, Willem married on 23-02-1884 in Geldermalsen Jenneke van Mourik, aged 27 or 28. Jenneke was born in 1856, daughter of Jan Teunis van Mourik and Jenneke Hester Willemke Schrook. Jenneke died after 1918, aged more than 62.
Children of Willem and Hendrika:
1 Antonia van Winsen, born in 1867 in Beusichem. Follow XIV-kq.
2 Aartje van Winsen, born in 04-1869 in Geldermalsen. Aartje died on 28-06-1870 in Geldermalsen, aged 1.
3 Anthonie Willem van Winsen, born in 1876 in Geldermalsen. Follow XIV-kr.
XIII-fs Geertje van Winsen was born in 1839, daughter of Antonie van Winsen (see XII-cr) and Aartje van Kempen. Geertje died on 09-05-1914 in Soest, aged 74 or 75. Geertje married Jan Klein. Jan died before 1914.
XIII-ft Hendrik Nicolaas de Ronde was born in 1884 in Beusichem, son of Gijsbert Pieter de Ronde (see XII-ct) and Leentje Kievith. Hendrik died.
Occupation:
veekoopman
At the age of 29 or 30, Hendrik married on 08-04-1914 in Beesd Jaantje Hendrika Temminck, aged 19 or 20. Jaantje was born in 1894 in Beesd, daughter of Hendrik Theodorus Adrianus Temminck and Pieternella Alijda Bos. Jaantje died.
Occupation:
landbouwer
XIII-fu Dirkje de Ronde was born in 1886 in Beusichem, daughter of Gijsbert Pieter de Ronde (see XII-ct) and Leentje Kievith. Dirkje died. At the age of 27 or 28, Dirkje married on 19-03-1914 in Beusichem Dirk Cornelis Kievith, aged 24 or 25. Dirk was born in 1889 in Nieuwerkerk a/d IJssel, son of Adrianus Kievith and Heiltje Bel. Dirk died.
Occupation:
wagenmaker
XIII-fv Elisabeth (Lijsbeth) Kievit was born around 1806, daughter of Jan Claassen Volke Kievit (see XII-cv) and Willemke van ’t Gijn. Lijsbeth died before 1879, aged less than 73.
Note about Lijsbeth: ook genoemd Lijsbert Kievid (huwelijk)
Occupation:
dienstmeid
At about the age of 24, Lijsbeth married on 19-02-1830 in Buren Antonie van Cuilenborg, aged 28. Antonie is a son of Hendrik van Cuilenborg and Hillegonda (Hilleke) van Bemmel. He was baptised on 12-12-1801 in Erichem. Antonie died on 31-12-1879 in Erichem, aged 78.
Note about Antonie: ook genoemd Culenborg, Anthonie van Culemborg
Occupation:
arbeider
Children of Lijsbeth and Antonie:
1 Hendrik van Cuilenborg, born on 02-05-1830 in Erichem. Follow XIV-ks.
2 Jan van Culenborg, born in 1838 in Erichem. Follow XIV-kt.
XIII-fw Jenneke van der Meijde was born on 23-07-1805 in Herwijnen, daughter of Jan van der Meijde and Pieternella van Zante (Zanten) (see XII-cx). She was baptised on 28-07-1805 in Herwijnen. Jenneke died on 29-09-1843 in Gameren, aged 38. At the age of 28, Jenneke married on 12-07-1834 in Gameren Wouter van Zuidam, aged 26. Wouter was born on 19-12-1807 in Gameren, son of Gerrit van Zuidam and Hendrika Valk. Wouter died after 1843, aged more than 36.
XIII-fx Cornelis Welbie was born on 28-07-1799 in Herwijnen, son of Jan van Zanten (see XII-cy) and Pieternella Welbie. He was baptised on 08-09-1799 in Herwijnen. Cornelis died on 17-03-1881 in Heenvliet, aged 81.
Note about Cornelis: volgens opgaaf van de moeder is Jan van Zanten de vader
At the age of 39, Cornelis married on 31-05-1839 in Heenvliet Jacoba Simarina Bouwman, aged 33 or 34. Jacoba was born in 1805. Jacoba died.
XIII-fy Maaike van Zante(n) (Santen), daughter of Peter van Santen (Zanten) (see XII-cz) and Geertruij van der Velden (see XII-do). She was baptised on 17-10-1813 in Herwijnen. Maaike died on 07-03-1882 in Strijen, aged 68.
Note about Maaike: kinderen uit het beide huwelijken, genlias
(1) At the age of 21, Maaike married on 30-10-1834 in Groede-Zld Bastiaan van Horssen, aged 30 or 31. Bastiaan was born in 1803 in Herwijnen, son of Nicolaas (Klaas) van Horssen and Grietje Vroegh. Bastiaan died on 09-04-1843 in Strijen, aged 39 or 40.
(2) At the age of 32, Maaike married on 13-06-1846 in Strijen Cornelis van Herwijnen, aged 37 or 38. Cornelis was born in 1808. Cornelis died on 18-05-1879 in Strijen, aged 70 or 71.
XIII-fz Gerrit van Zanten, son of Peter van Santen (Zanten) (see XII-cz) and Geertruij van der Velden (see XII-do). He was baptised on 26-04-1820 in Herwijnen. Gerrit died on 06-06-1900 in Gorinchem, aged 80.
Note about Gerrit: NOOIT GEHUWD GEWEEST met Gerrit van Zanten , maar kregen wel 8 kinderen. Gerrit van Zanten heeft ze allen aangegeven. Enkel zoon Hendrik * 01-04-1848 (Vuren) heeft de naam van Zante
(bron historische ver. Herwijnen, 2009)
Er zijn kinderen vernoemd naar zijn vader en zoon Hendrik is vernoemd naar grootvader. Hendrik heeft vrijstelling omdat hij enig wettig zoon is, terwijl hij een jongere broer Aart heeft.
Na het overlijden van Geertrui trouwt hij een jaar later met Teuntje.
bron G. Noorloos:
Uit Bevolkingsregister van Werkendam periode (1860-1890) het volgende.
Gerrit van Zante,Teuntje Henke (2e vrouw), Hendrik van Zante,Aart Vroege
komen op 20-12-1873 vanuit Gorinchem naar Werkendam.
Pietje Vroege volgt op 15-2-1874. en wonen allevijf op het Slik nr. 292.
Gerrit van Zante en Teuntje Henke gaan op 26-4-1887 met kleinkind Geertrui Cornelia Buller.geb Werkendam 20-11-1877 naar Gorinchem vanuit Werkendam
Occupation:
Watermolenaar op de Herwijnsche watermolen
(1) Gerrit started a relationship with Geertrui Vroegh. Geertrui was born on 21-11-1820 in Herwijnen, daughter of Aart van Holten and Hendrika Vroegh. Geertrui died on 03-02-1861 in Dalem, aged 40 (cause: kraambed).
Note about Geertrui: gewettigd bij huwelijk ouders
NOOIT GEHUWD GEWEEST met Gerrit van Zanten , maar kregen wel 8 kinderen. Gerrit van Zanten heeft ze allen aangegeven
(bron historische ver. Herwijnen, 2009)
Bij de geboorteaktes staat genoemd dat zij zijn huishoudster was.
(2) At the age of 41, Gerrit married on 07-12-1861 in Gorinchem Teuntje Henke, aged 32. Teuntje was born on 02-02-1829 in Vuren, daughter of Bastiaan Henke and Cornelia van der Giessen. Teuntje died on 23-11-1912 in Gorinchem, aged 83. Teuntje was widow of Albertus (Bart) Verbrugge (1829-before 1861), whom she married on 15-11-1851 in Vuren.
Children of Gerrit and Geertrui:
1 Geertrui Vroegh, born on 04-12-1842 in Herwijnen. Geertrui died on 23-12-1842 in Herwijnen, aged 19 days.
Note about Geertrui: bij overlijden genoemd, dochter van Gerrit van Zante en Geertrui Vroegh
2 Geertrui Vroegh, born in 1844 in Herwijnen. Follow XIV-ku.
3 Hendrik van Zante, born on 01-04-1848 in Vuren. Follow XIV-kv.
4 Peter Vroege, born in 05-1849 in Vuren. Peter died on 20-08-1850 in Vuren, aged 1.
Note about Peter: zoon van Geertrui
5 Aart Vroege, born on 30-05-1850 in Vuren. Aart died on 05-10-1881 in Werkendam, aged 31.
Note about Aart: zoon van Geertrui
Aart remained unmarried.
6 Pietje Vroege, born in 1853 in Vuren. Pietje died on 10-06-1856 in Vuren, aged 2 or 3.
Note about Pietje: dochter van Geertrui
7 Pietje Vroege, born on 02-01-1857 in Vuren. Follow XIV-kw.
8 van Zante, stillborn daughter, born on 03-02-1861 in Dalem.
Note: dochter van Geertrui
XIII-ga Hendrik van Santen was born in 1824, son of Peter van Santen (Zanten) (see XII-cz) and Geertruij van der Velden (see XII-do). Hendrik died on 12-11-1856 in Strijen, aged 31 or 32. At the age of 22 or 23, Hendrik married on 23-10-1847 in Strijen Geertruij Heijkoop, aged 21 or 22. Geertruij was born in 1825. Geertruij died.
XIII-gb Kasper Pannekoek was born in 1828 in Asperen, son of Rijk Pannekoek and Anneke van Zanten (see XII-da). Kasper died.
(1) At the age of 36 or 37, Kasper married on 04-05-1865 in Deventer Maria Sophia Kuilen (Keulen), aged 36 or 37. Maria was born in 1828 in Geleen, daughter of Theodoor Keulen and Maria Joanna Tummers. Maria died before 1894, aged less than 66.
(2) At the age of 65 or 66, Kasper married on 20-08-1894 in Venlo Hilleke Vink, aged 64. Hilleke was born on 14-02-1830 in Tuil-Haaften, daughter of Teunis Corneliszoon Vink and Jenneke Brugman. Hilleke died. Hilleke was widow of Frans van Trigt (1822-1883), whom she married on 16-09-1858 in Haaften.
XIII-gc Arie Huigen was born on 13-11-1827 in Herwijnen, son of Dirk Huigen and Jantje van Zante (Zanten) (see XII-dc). Arie died. At the age of 23, Arie married on 01-05-1851 in Herwijnen Maria Bergakker, aged 24. Maria was born on 15-11-1826 in Herwijnen, daughter of Steven Bergakker and Artje van Woerkum. Maria died.
XIII-gd Maaike Huigen was born on 03-04-1831 in Herwijnen, daughter of Dirk Huigen and Jantje van Zante (Zanten) (see XII-dc). Maaike died. At the age of 24, Maaike married on 13-12-1855 in Herwijnen Hendrik van Vliet, aged 44. Hendrik was born on 01-07-1811 in Waddinxveen. Hendrik died.
Occupation:
veldwachter
XIII-ge Peter Huigen was born in 1836 in Herwijnen, son of Dirk Huigen and Jantje van Zante (Zanten) (see XII-dc). Peter died on 27-04-1864 in Tiel, aged 27 or 28 (cause: elders overleden).
Occupation:
schipper
At the age of 26 or 27, Peter married on 22-05-1863 in Herwijnen Peterke van Woerkom, aged 24 or 25. Peterke was born in 1838 in Zuilichem. Peterke died before 1910, aged less than 72. Peterke married Willem van Zanten (1831-1910) on 24-01-1868 in Brakel.
XIII-gf Jan Albert Huigen was born in 1845 in Herwijnen, son of Dirk Huigen and Jantje van Zante (Zanten) (see XII-dc). Jan died on 22-06-1883, aged 37 or 38. At the age of 24 or 25, Jan married on 20-08-1870 in Vuren Maria Henke, aged 23 or 24. Maria was born in 1846 in Vuren. Maria died.
XIII-gg Arie van Zante was born on 26-01-1821 in Herwijnen, son of Arie van Zante (see XII-dd) and Maaike Vroegh. Arie died.
Occupation:
schipper
At the age of 28, Arie married on 27-06-1849 in Haaften Hendrika van Hemert, aged 31. Hendrika was born on 14-02-1818 in Haaften, daughter of Teunis van Hemert and Antje van Heusden. Hendrika died.
Child of Arie and Hendrika:
1 Antje Adriana van Sante. She was baptised in 1852 in Herwijnen. Antje died on 18-06-1854 in Rotterdam, aged 1 or 2 (cause: elders overleden).
XIII-gh Hermanus van Sante was born on 15-06-1823 in Herwijnen, son of Arie van Zante (see XII-dd) and Maaike Vroegh. Hermanus died on 17-08-1852 in Herwijnen, aged 29.
Occupation:
schipper
At the age of 27, Hermanus married on 16-08-1850 in Haaften Arnolda van Hemert, aged 24. Arnolda was born on 19-10-1825 in Haaften, daughter of Teunis van Hemert and Antje van Heusden. Arnolda died after 1852, aged more than 27.
XIII-gi Gerritje (Geertje) van Zanten was born on 02-02-1828 in Herwijnen, daughter of Arie van Zante (see XII-dd) and Maaike Vroegh. Geertje died on 14-09-1907 in Zuilichem, aged 79.
Note about Geertje: ook genoemd Van Zante
Occupation:
dienstbode
At the age of 22, Geertje married on 14-09-1850 in Zuilichem Gijsbert van Pouderoijen, aged 27. Gijsbert was born on 16-02-1823 in Zuilichem, son of Dirk van Pouderoijen and Geertruij de Hoog. Gijsbert died.
Children of Geertje and Gijsbert:
1 Dirk van Pouderoijen, born in 1852 in Zuilichem. Follow XIV-kx.
2 Arie Marianus van Pouderoijen, born on 25-12-1853 in Herwijnen. Follow XIV-ky.
3 Bastiaan van Pouderoijen, born in 1855 in Zuilichem. Follow XIV-kz.
4 Maaijke van Pouderoijen, born in 1864 in Zuilichem. Follow XIV-la.
XIII-gj Willemke van Zante was born on 05-09-1833 in Herwijnen, daughter of Arie van Zante (see XII-dd) and Maaike Vroegh. Willemke died. At the age of 18, Willemke married on 15-11-1851 in Herwijnen Goossen van Pouderoijen, aged 31. Goossen was born on 27-08-1820 in Zuilichem, son of Dirk van Pouderoijen and Geertruij de Hoog. Goossen died.
XIII-gk Gerrit van Zante (Zanten) was born in 1832 in Herwijnen, son of [waarschijnlijk] Maria van Zante (Zanten) (see XII-de). Gerrit died on 23-03-1882 in Herwijnen, aged 49 or 50.
Occupation:
schipper, arbeider
At the age of 33 or 34, Gerrit married on 02-06-1866 in Herwijnen Neeltje van Eewijk, aged 35. See XIII-hd for personal details of Neeltje.
Children of Gerrit and Neeltje:
1 Marinus van Zante, born in 1867 in Haaften. Follow XIV-lb.
2 Maria Willemina van Zante, born in 1871 in Haaften. Follow XIV-lc.
XIII-gl Jantje Cousijn was born on 09-01-1835 in Herwijnen, daughter of Arie Cousijn (Kozijn) and Maria van Zante (Zanten) (see XII-de). Jantje died on 22-08-1880 in Brakel, aged 45. At the age of 22, Jantje married on 31-01-1857 in Brakel Cornelis van Dalen, aged 35. Cornelis was born on 01-08-1821 in Brakel, son of Jacob van Dalen and Maria van der Vliet. Cornelis died before 1880, aged less than 59.
XIII-gm Andries van Santen was born on 09-04-1830 in Opijnen, son of Neeltje van Santen (Zanten) (see XII-dh). The birth was registered on 09-04-1830. Andries died on 04-12-1884 in Tricht, aged 54.
Note about Andries: tweeling met Hendrik (bron T. de Groot)
leeftijd bij huwelijk 1864=33 jr, geb ca 1831, leeftijd bij overlijden 1884=50 jr, geb. 1834
Occupation:
arbeider, panovenbaas
At the age of 33, Andries married on 25-02-1864 in Buurmalsen Dirkje de Lang, aged 25. Dirkje was born on 29-03-1838 in Buurmalsen, daughter of Cornelis de Lang and Hijltje van Helten. Dirkje died on 03-08-1911 in Buurmalsen, aged 73.
Children of Andries and Dirkje:
1 van Santen, stillborn daughter, born on 04-02-1865 in Tricht.
2 Cornelis van Santen, born on 12-04-1866 in Buurmalsen. Follow XIV-ld.
3 Neeltje van Santen, born on 24-09-1867 in Buurmalsen. Follow XIV-le.
XIII-gn Hendrik van Santen was born on 09-04-1830 in Opijnen, son of Neeltje van Santen (Zanten) (see XII-dh). The birth was registered on 09-04-1830. Hendrik died before 1889, aged less than 59.
Note about Hendrik: tweeling met Andries
zie ook aqua vitae 2005
Occupation:
1871    smidsknecht
(1) At the age of 28, Hendrik married on 18-11-1858 in Heerewaarden Neeske (Nieske) de Wijs, aged 23. Nieske was born on 22-04-1835 in Heerewaarden, daughter of Gradus de Wijs and Adriana Ton. Nieske died before 1871, aged less than 36. The death was registered before 1871.
(2) At the age of 40, Hendrik married on 22-02-1871 in Beusichem Willemina (Willemijntje) van Bekkem, aged 48. Willemijntje was born on 15-09-1822 at 03:00 in Beusichem, daughter of Dirk van Bekkem and Sara (Saartje) van Batenburg. The birth was registered on 16-09-1822. She was baptised on 05-01-1823 in Beusichem. Willemijntje died. Willemijntje was widow of Johannes Koedam (1813-1870), whom she married on 21-12-1849 in Beusichem. Willemijntje married Jan Geurts (born 1826) on 15-06-1889 in Tiel.
Note about Willemijntje: genoemd Van Bekkum 1871 huwelijk
zie voor familie Bekkum Aqua Vitae
Children of Hendrik and Nieske:
1 Andries van Santen, born on 01-01-1859 in Buurmalsen. Follow XIV-lf.
2 Gradus van Santen, born in 1862 in Heerewaarden. Follow XIV-lg.
3 Adriana van Santen, born in 1865 in Tiel. Follow XIV-lh.
4 Cornelis van Santen, born in 1870 in Tiel. Follow XIV-li.
XIII-go Willemke van Hees was born on 22-10-1837 in Opijnen, daughter of Gijsbert van Hees and Neeltje van Santen (Zanten) (see XII-dh). Willemke died. At the age of 29, Willemke married on 14-12-1866 in Zaltbommel Commerinus Kemp, aged 28. Commerinus was born on 28-09-1838 in Buurmalsen, son of Cornelis Kemp and Margaretha Aaltje Nout. Commerinus died.
XIII-gp Hendrika van Santen was born on 04-03-1842 in Opijnen, daughter of Gerrit van Santen (see XII-di) and Carolina van de Werken. Hendrika died.
Note about Hendrika: via fam Koers relatie naar Elizabeth van Zanten 1837 tr v Hekesen naar Driel
At the age of 33, Hendrika married on 06-08-1875 in Rossum Gerrit Jan van der Zalm, aged 29. Gerrit was born on 24-04-1846 in Rossum, son of Arie van der Zalm and Hermke de Leeuw. Gerrit died.
Children of Hendrika and Gerrit:
1 Carolina van der Zalm. Carolina died.
2 Hermien van der Zalm. Hermien died.
3 Carolina Maria van der Zalm, born on 22-12-1877 in Rossum. Follow XIV-lj.
4 Arie van der Zalm, born in 1880 in Rossum. Follow XIV-lk.
5 Gerrit van der Zalm, born in 1882 in Rossum. Follow XIV-ll.
XIII-gq Jan van Santen was born on 13-02-1845 in Opijnen, son of Gerrit van Santen (see XII-di) and Carolina van de Werken. Jan died on 17-03-1935 in Est en Opijnen, aged 90. The death was registered on 18-03-1935.
Occupations:
1877    visser
1882    tuinman bij de burgemeester
At the age of 32, Jan married on 02-05-1877 in Opijnen Maria van der Heijden, aged 32 or 33. Maria was born in 1844 in Opijnen, daughter of Arie van der Heijden and Maria de Goeij. Maria died on 19-01-1933 in Est en Opijnen, aged 88 or 89. The death was registered on 20-01-1933.
Children of Jan and Maria:
1 Geertje van Santen. Geertje died.
2 Carolina van Santen, born in 1879 in Opijnen. Follow XIV-lm.
3 Maria van Santen, born in 1881 in Opijnen. Follow XIV-ln.
4 Gerrit van Santen, born in 1883 in Opijnen. Gerrit died on 20-11-1886 in Opijnen, aged 2 or 3. The death was registered on 20-11-1886.
5 Hijltje van Santen, born on 16-02-1886 in Opijnen. Hijltje died on 17-02-1886 in Opijnen, aged 1 day. The death was registered on 18-02-1886.
XIII-gr Andries (Dries) van Santen was born on 15-07-1857 in Opijnen, son of Gerrit van Santen (see XII-di) and Carolina van de Werken. Dries died on 06-09-1929 in Opijnen, aged 72. The death was registered on 06-09-1929. He was buried in Opijnen, op het kerkhof bij het oude dorpskerkje.
Occupations:
arbeider
veldwachter
At the age of 26, Dries married on 30-08-1883 in Opijnen Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch, aged 28. See XV-jl for personal details of Mieke.
Children of Dries and Mieke:
1 Carolina Maria van Santen, born on 17-05-1884 in Opijnen. Follow XIV-lo.
2 Govert Jan van Santen, born on 16-02-1887 in Opijnen. Follow XIV-lp.
3 Elisabeth van Santen, born on 14-12-1889 in Opijnen. Follow XIV-lq.
4 Geertje van Santen, born on 03-07-1893 in Opijnen. Follow XIV-lr.
5 Hendrika van Santen, born on 12-01-1897 in Opijnen. Follow XIV-ls.
6 Adrianus Hendrikus van Santen, born on 17-12-1899 in Opijnen. Follow XIV-lt.
XIII-gs Hendrika van de Lang was born in 1841 in Opijnen, daughter of Roelof van de Lang and Gozewien van Santen (see XII-dj). Hendrika died on 28-12-1891 in Opijnen, aged 49 or 50. The death was registered on 28-12-1891. Hendrika married Frederik Beenen. Frederik died after 1891.
XIII-gt Andries Gerrit Jan van Santen was born in 1856 in Waardenburg, son of Gozen van Santen (see XII-dl) and Jenneke de Ruiter. Andries died on 01-05-1933 in Est en Opijnen, aged 76 or 77. The death was registered on 02-05-1933.
Occupation:
voerman
Andries married Judig Zondag. Judig was born in 1853 in Geldermalsen, daughter of Arie Zondag and Neeltje Hak. Judig died on 18-09-1923 in Est en Opijnen, aged 69 or 70. The death was registered on 18-09-1923.
Children of Andries and Judig:
1 Dirkje Johanna van Santen, born in 1882 in Waardenburg. Follow XIV-lu.
2 Jenneke van Santen, born in 1883 in Neerijnen. Jenneke died on 08-03-1914 in Est en Opijnen, aged 30 or 31. The death was registered on 09-03-1914.
3 Cornelia van Santen, born on 14-05-1885 in Neerijnen (gem Waardenburg). Follow XIV-lv.
4 Gozewina Hendrika van Santen, born in 1887 in Waardenburg. Follow XIV-lw.
5 Areke van Santen, born in 01-1890 in Opijnen. Areke died on 13-06-1891 in Opijnen, aged 1. The death was registered on 13-06-1891.
6 Hesterke van Santen, born in 04-1891 in Opijnen. Hesterke died on 09-02-1892 in Opijnen, aged 10 months. The death was registered on 20-02-1892.
7 Hesterke van Santen, born in 1894 in Opijnen. Follow XIV-lx.
XIII-gu Hester van Santen was born in 1859 in Neerijnen, daughter of Gozen van Santen (see XII-dl) and Jenneke de Ruiter. Hester died. At the age of 18 or 19, Hester married on 01-03-1878 in Waardenburg Dirk Jan Struiken, aged 21 or 22. Dirk was born in 1856 in Neerijnen, son of Willem Hendrik Struiken and Cornelia Johanna Frieling. Dirk died.
Child of Hester and Dirk:
1 Struiken, born before 01-03-1878. He or she died.
Note: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIII-gv Hendrik van Santen was born in 1862 in Neerijnen, son of Gozen van Santen (see XII-dl) and Jenneke de Ruiter. Hendrik died.
Occupation:
1890    arbeider
At the age of 27 or 28, Hendrik married on 12-09-1890 in Haaften Mareke Zwamborn, aged 21 or 22. Mareke was born in 1868 in Tuil, daughter of Hendrik Zwamborn and Geertje de Fokkert. Mareke died.
Children of Hendrik and Mareke:
1 Jenneke van Santen, born in 01-1891 in Opijnen. Jenneke died on 24-02-1891 in Opijnen, aged 1 month. The death was registered on 24-02-1891.
2 Jenneke van Santen, born in 1894 in Waardenburg. Follow XIV-ly.
3 Geertje van Santen, born on 01-08-1899 in Waardenburg. Follow XIV-lz.
XIII-gw Gerrit Jan van Santen was born in 1865 in Neerijnen, son of Gozen van Santen (see XII-dl) and Jenneke de Ruiter. Gerrit died after 1945, aged more than 80.
Occupation:
arbeider, landbouwer
At the age of 20 or 21, Gerrit married on 11-12-1886 in Waardenburg Lijntje van Leerdam, aged 20 or 21. Lijntje was born in 1865 in Waardenburg, daughter of Aart van Leerdam and Artje van Leeuwen. Lijntje died on 17-02-1945 in Buurmalsen, aged 79 or 80.
Children of Gerrit and Lijntje:
1 Gosen van Santen, born in 1888. Gosen died.
2 Dirk Jan van Santen, born in 10-1888 in Neerijnen. Dirk died on 26-02-1889 in Opijnen, aged 4 months. The death was registered on 27-02-1889.
3 Aart van Santen, born in 1890 in Waardenburg. Follow XIV-ma.
4 Dirk Jan van Santen, born in 1892 in Waardenburg. Follow XIV-mb.
5 Cornelis van Santen, born in 1895. Cornelis died on 08-05-1925 in Utrecht, aged 29 or 30. Cornelis remained unmarried.
6 Jenneke van Santen, born in 1900 in Neerijnen. Follow XIV-mc.
XIII-gx Hendrika van Santen was born in 1857 in Opijnen, daughter of Klaas Willem van Santen (see XII-dm) and Christina van Oijen. Hendrika died on 16-05-1935 in Est en Opijnen, aged 77 or 78. The death was registered on 17-05-1935. At the age of 20 or 21, Hendrika married on 22-08-1878 in Est en Opijnen Marcus van Acquoij, aged 22 or 23. Marcus was born in 1855 in Waardenburg, son of Jan van Acquoij and Johanna Catharina Post. Marcus died on 13-10-1921 in Est en Opijnen, aged 65 or 66. The death was registered on 13-10-1921.
Children of Hendrika and Marcus:
1 Janna Catharina van Acquoij, born in 11-1878 in Opijnen. Janna died on 21-01-1879 in Opijnen, aged 2 months. The death was registered on 22-01-1879.
2 Jan van Acquoij, born in 10-1879 in Opijnen. Jan died on 09-12-1879 in Opijnen, aged 2 months. The death was registered on 11-12-1879.
3 Nicolaas Willemse van Acquoij, born on 18-09-1880 in Opijnen. Follow XIV-md.
4 Janna Catharina van Acquoij, born in 1882 in Opijnen. Follow XIV-me.
5 Christiana Maria van Acquoij, born in 1883 in Opijnen. Follow XIV-mf.
6 Hanna Catharina van Acquoij, born in 1885 in Opijnen. Follow XIV-mg.
7 Elisabeth Cornelia van Acquoij, born in 1886 in Opijnen. Follow XIV-mh.
8 Dirkje Adriana van Acquoij, born in 1894 in Opijnen. Follow XIV-mi.
9 Marcus van Acquoij, born in 12-1898 in Opijnen. Marcus died on 28-05-1899 in Opijnen, aged 5 months. The death was registered on 29-05-1899.
XIII-gy Rijkske van Santen was born on 07-09-1858 in Est en Opijnen, daughter of Klaas Willem van Santen (see XII-dm) and Christina van Oijen. Rijkske died on 14-06-1899 in Rossum, aged 40. At the age of 27, Rijkske married on 06-11-1885 in Rossum Gerrit Pieter van der Zalm, aged 26. Gerrit was born on 18-06-1859 in Rossum, son of Arie van der Zalm and Hermke de Leeuw. Gerrit died.
Children of Rijkske and Gerrit:
1 Catrina Maria van der Zalm, born in 1887 in Rossum. Follow XIV-mj.
2 Hermke van der Zalm, born in 1890 in Rossum. Follow XIV-mk.
3 Arendje van der Zalm, born in 1894 in Rossum. Follow XIV-ml.
XIII-gz Hendrikus van Santen was born in 1865 in Opijnen, son of Klaas Willem van Santen (see XII-dm) and Christina van Oijen. Hendrikus died on 24-04-1911 in Opijnen, aged 45 or 46. The death was registered on 24-04-1911. At the age of 30 or 31, Hendrikus married on 10-09-1896 in Est en Opijnen Geurtje van Eck, aged 27 or 28. Geurtje was born in 1868 in Opijnen, daughter of Korsje Weigerse. Geurtje died on 16-12-1935 in Est en Opijnen, aged 66 or 67. The death was registered on 17-12-1935.
Children of Hendrikus and Geurtje:
1 Koosje Hendrika van Santen, born in 1887 in Opijnen. Follow XIV-mm.
2 Nicolaas Willem van Santen, born in 1897 in Opijnen. Follow XIV-mn.
XIII-ha Antje van Santen was born on 06-02-1871 in Opijnen, daughter of Klaas Willem van Santen (see XII-dm) and Christina van Oijen. Antje died on 04-01-1925 in Est en Opijnen, aged 53. The death was registered on 05-01-1925.
Note about Antje: grootouders van Andries F. Verweij, zie http://www.myheritage.nl/site-33323771/verweij-web-site
kleindochter Nelli Greta Verweij tr Fonville
At the age of 21, Antje married on 12-01-1893 in Est en Opijnen Andries Verweij, aged 27. Andries was born on 14-07-1865 in Est en Opijnen, son of Antonie Verweij and Gozewien van der Pol. Andries died on 12-01-1962 in Opijnen, aged 96.
Occupation:
1922    onderbaas baggerwerk
Children of Antje and Andries:
1 Antonie Verweij, born in 1893 in Opijnen. Follow XIV-mo.
2 Nicolaas Willem Verweij, born on 23-10-1894. Nicolaas died on 10-01-1972, aged 77.
Note about Nicolaas: tr Ingena de Bruijn, zie http://www.myheritage.nl/site-33323771/verweij-web-site
3 Gozewina Christina Verweij, born on 23-08-1896 in Opijnen. Follow XIV-mp.
4 Christina Gozewina Verweij, born on 18-08-1898 in Opijnen. Follow XIV-mq.
5 Maria Verweij, born on 11-08-1902 in Opijnen. Maria died on 21-01-1982 in Opijnen, aged 79.
Note about Maria: tr Gerrit van Riemsdijk, zie http://www.myheritage.nl/site-33323771/verweij-web-site
6 Hendrikus Verweij, born in 12-1903 in Opijnen. Hendrikus died on 30-01-1905 in Opijnen, aged 1. The death was registered on 05-05 (year unknown).
7 Hendrikus Verweij, born on 07-11-1905 in Opijnen. Hendrikus died on 21-11-1905 in Opijnen, aged 14 days. The death was registered on 21-11-1905.
8 Verweij, stillborn daughter, born on 18-11-1906 in Opijnen. The death was registered on 19-11-1906.
9 Andries Verweij, born on 22-03-1908 in Opijnen. Follow XIV-mr.
10 Antje Hendrika Johanna Verweij, born on 17-06-1913 in Opijnen. Antje died on 15-04-1993 in Opijnen, aged 79.
Note about Antje: tr Martinus Jan van Riemsdijk, zie http://www.myheritage.nl/site-33323771/verweij-web-site
XIII-hb Cornelia van Zanten was born on 16-01-1852 in Tricht, daughter of Martinus van Zanten (see XII-dn) and Neeltje Hol. Cornelia died on 06-09-1930 in Schiedam, aged 78.
Note about Cornelia: bron A. Huigen (*1946): Het gezin Huigen / v.Zanten is in het verleden naar Schiedam verhuisd , ik denk met het in bedrijf stellen van de nieuwe glasfabriek aldaar
omdat alle mannen werkzaam zijn geweest op de glashut als glasblazer en als arbeider.
Foto ontvangen van A. Huigen
zie ook http://www.swaen.org/geschiedenis%20zwijndrecht/bedrijvigheden/glasfabricage.htm
At the age of 23, Cornelia married on 02-07-1875 in Buurmalsen Gerrit Hendrik Huigen, aged 21. Gerrit was born on 22-04-1854 in Zoelen, son of Bernardus Adrianus Huijgen and Klara Rijnold. Gerrit died on 05-02-1932 in Schiedam, aged 77.
Note about Gerrit: meer gegevens bekend, zie http://www.xs4all.nl/~rhgn
foto met zonen, die allen gewoond en gewerkt hebben te Schiedam, ontvangen van Aad Huigen
Occupation:
fabrieksarbeider, loswerkman, stoker, glasblazer
Children of Cornelia and Gerrit:
1 Kaatje Huigen, born on 15-11-1875 in Tricht. Follow XIV-ms.
2 Martinus Huigen, born on 11-04-1877 in Leerdam. Follow XIV-mt.
3 Albertus (Bart) Huigen, born on 01-08-1878 in Buurmalsen. Follow XIV-mu.
4 Lammert Huigen, born on 02-10-1879 in Tricht. Lammert died on 14-01-1880 in Tricht, aged 3 months.
5 Neeltje Huigen, born in 10-1880 in Buurmalsen. Neeltje died on 02-02-1882 in Tricht, aged 1.
6 Gerrit Hendrik Huigen, born on 08-10-1881 in Buurmalsen. Follow XIV-mv.
7 Neeltje Huigen, born on 14-04-1883 in Tricht. Neeltje died on 04-03-1970 in Breda, aged 86.
Note about Neeltje: bron A. Huigen: mogelijk gehuwd geweest met Bern(h)ard Vieth en hebben in Eindhoven gewoond
8 Cornelis Huigen, born on 02-12-1885 in Tricht. Cornelis died on 15-08-1887 in Tricht, aged 1.
9 Johan (Jan) Huigen, born on 06-12-1886 in Buurmalsen. Follow XIV-mw.
10 Cornelia Huigen, born on 14-03-1888 in Tricht. Cornelia died on 16-01-1889 in Tricht, aged 10 months.
11 Cornelis (Kees) Huigen, born on 27-08-1891 in Leerdam. Follow XIV-mx.
12 Adrianus (Janus) Huigen, born on 19-01-1894 in Leerdam. Follow XIV-my.
XIII-hc Neeltje van der Velde, daughter of Geertruij van der Velden (see XII-do). She was baptised on 04-02-1807 in Hellouw. Neeltje died on 04-09-1880 in Herwijnen, aged 73.
(1) At the age of 19, Neeltje married on 08-04-1826 in Herwijnen Jan van der Velde, aged 32. See XII-dp for personal details of Jan.
(2) After the age of 47, Neeltje married after 1854 Johannes den Hollander. Johannes died.
Child of Neeltje and Jan: see XII-dp.
XIII-hd Neeltje van Eewijk was born on 24-10-1830 in Herwijnen, daughter of Jan van Eeuwijk and Maria van der Velde (see XII-dr). Neeltje died on 21-03-1897 in Herwijnen, aged 66.
(1) At the age of 25, Neeltje married on 13-10-1856 Gijsbert de Jong. Gijsbert died before 1866.
(2) At the age of 35, Neeltje married on 02-06-1866 in Herwijnen Gerrit van Zante (Zanten), aged 33 or 34. See XIII-gk for personal details of Gerrit.
Children of Neeltje and Gerrit: see XIII-gk.
XIII-he Anna Catharina van Zanten was born in 1819 in Waardenburg, daughter of Jan van Zanten (see XII-dt) and Willemijntje Jongbloed. Anna died on 07-02-1892 in Waardenburg, aged 72 or 73. Anna remained unmarried.
Child of Anna from an unknown relationship:
1 Dirk van Zanten, born on 15-12-1851 in Waardenburg. Follow XIV-mz.
XIII-hf Korstina van Zanten was born in 1822 in Waardenburg, daughter of Jan van Zanten (see XII-dt) and Willemijntje Jongbloed. Korstina died. At the age of 26 or 27, Korstina married on 03-03-1849 in Waardenburg Jan Polman, aged 35 or 36. Jan was born in 1813 in Waardenburg, son of Willem Polman and Aaltje van Beusekom. Jan died.
Occupation:
bouwman
Children of Korstina and Jan:
1 Aaltje Polman, born on 05-07-1849 in Neerijnen. Follow XIV-na.
2 Wilhelmina Hendrika Polman, born in 1851 in Neerijnen. Follow XIV-nb.
XIII-hg Dirk van Zanten was born on 19-02-1815 in Vianen, son of Aart (Arend) van Santen (Zanten) (see XII-du) and Diderica Gerdina Spies. Dirk died. At the age of 24, Dirk married on 24-01-1840 in Middelburg Maatje Volkers, aged 30. Maatje was born on 16-02-1809 in Middelburg, daughter of Jan Volkers and Lena Johanna van Hadegem. Maatje died.
Children of Dirk and Maatje:
1 Hendrika van Zanten, born in 1840 in Middelburg. Follow XIV-nc.
2 Maria Adriana van Zanten, born around 1845 in Middelburg. Follow XIV-nd.
XIII-hh Jansje van Zanten was born on 17-11-1816 in Vianen, daughter of Aart (Arend) van Santen (Zanten) (see XII-du) and Diderica Gerdina Spies. Jansje died on 28-01-1890 in Vianen, aged 73. At the age of 27, Jansje married on 07-12-1843 in Vianen Willem Schouten, aged 34 or 35. Willem was born in 1808 in Vianen. Willem died on 05-01-1884 in Vianen, aged 75 or 76. Willem was widower of Adriana Homburg (died before 1843).
XIII-hi Gerrit Hendrik van Zanten was born on 15-07-1819 in Vianen, son of Aart (Arend) van Santen (Zanten) (see XII-du) and Diderica Gerdina Spies. Gerrit died on 21-02-1877 in Meerkerk, aged 57.
(1) At the age of 27, Gerrit married on 12-06-1847 in Meerkerk Klasina Hoeijenbos, aged 23 or 24. Klasina was born in 1823 in Meerkerk, daughter of Willem Hoeijenbos and Anna Helena Donkersloot. Klasina died on 14-10-1858 in Meerkerk, aged 34 or 35 (cause: kraambed).
(2) At the age of 41, Gerrit married on 03-05-1861 in Vianen Reintje Kosterman, aged 35. Reintje was born on 01-02-1826 in Wijk bij Duurstede, daughter of Cornelis Kosterman and Johanna Hunniks. Reintje died on 14-02-1882 in Meerkerk, aged 56.
Children of Gerrit and Klasina:
1 Klazina van Zanten, born on 17-03-1846 in Meerkerk. Follow XIV-ne.
2 Hendrika Gerdina van Zanten, born on 02-10-1847 in Meerkerk. Hendrika died on 03-01-1914 in Ameide, aged 66.
3 Willem van Zanten, born on 31-05-1849 in Meerkerk. Follow XIV-nf.
4 Anna Helena van Zanten, born on 04-09-1850 in Meerkerk. Follow XIV-ng.
5 Jenneke van Zanten, born on 06-05-1852 in Meerkerk. Follow XIV-nh.
6 Aart van Zanten, born on 05-12-1853 in Meerkerk. Aart died on 13-02-1854 in Meerkerk, aged 2 months.
Note about Aart: tweeling met Gerrit
7 Gerrit van Zanten, born on 05-12-1853 in Meerkerk. Gerrit died on 02-03-1854 in Meerkerk, aged 2 months.
Note about Gerrit: tweeling met Aart
8 Aart van Zanten, born in 1856 in Meerkerk. Follow XIV-ni.
9 Adriana van Zanten, born on 17-01-1856 in Meerkerk. Adriana died on 07-02-1856 in Meerkerk, aged 21 days.
10 Adriana van Zanten, born on 23-01-1857 in Meerkerk. Follow XIV-nj.
11 Klaas van Zanten, born on 14-10-1858 in Meerkerk. Klaas died on 18-03-1859 in Meerkerk, aged 5 months.
Children of Gerrit and Reintje:
12 Johanna Gelderina van Zanten, born on 21-03-1862 in Meerkerk. Follow XIV-nk.
13 Gerrit Hendrik van Zanten, born on 21-04-1864 in Meerkerk. Gerrit died on 15-05-1883 in Meerkerk, aged 19.
14 Cornelia Gijsberta van Zanten, born on 14-10-1865 in Meerkerk. Follow XIV-nl.
15 Jansje van Zanten, born on 22-02-1867 in Meerkerk. Jansje died on 08-11-1867 in Meerkerk, aged 8 months.
16 Jansje van Zanten, born on 23-04-1870 in Meerkerk. Jansje died on 31-05-1870 in Meerkerk, aged 1 month.
XIII-hj Peter Antonius (Piet) van Zanten was born on 17-05-1823 in Vianen, son of Aart (Arend) van Santen (Zanten) (see XII-du) and Diderica Gerdina Spies. Piet died on 21-05-1897 in Vianen, aged 74.
Occupations:
voerman
werkman
At the age of 26, Piet married on 25-04-1850 in Vianen Jannetje Homburg, aged 21. Jannetje was born on 23-01-1829 in Vianen, daughter of Servaas Homburg and Neeltje van Veen. Jannetje died on 25-05-1906 in Utrecht, aged 77.
Children of Piet and Jannetje:
1 Aart van Zanten, born on 23-11-1851 in Vianen. Follow XIV-nm.
2 Servaas van Zanten, born on 12-05-1854 in Vianen. Follow XIV-nn.
3 Diderika van Zanten, born on 08-03-1857 in Vianen. Follow XIV-no.
4 Neeltje van Zanten, born on 18-03-1860 in Vianen. Follow XIV-np.
5 Jansje (Jannetje) van Zanten, born on 08-10-1862 in Vianen. Jannetje died on 26-05-1863 in Vianen, aged 7 months.
6 Dirk Peter van Zanten, born on 21-08-1865 in Vianen. Dirk died on 09-01-1867 in Vianen, aged 1.
7 Maria van Zanten, born on 14-08-1868 in Vianen. Follow XIV-nq.
8 Gerrit Hendrik van Zanten, born on 19-05-1872 in Vianen. Gerrit died on 07-07-1928 in Utrecht, aged 56. Gerrit remained unmarried.
XIII-hk Jacob van Zanten was born on 23-03-1831 in Vianen, son of Aart (Arend) van Santen (Zanten) (see XII-du) and Hendrika Anthonia Blanken. Jacob died on 17-04-1884 in Vianen, aged 53.
Occupation:
werkman
(1) At the age of 26, Jacob married on 05-02-1858 in Vianen Elizabeth Heggie, aged 26. Elizabeth was born on 23-09-1831 in Vianen, daughter of Johannes Petrus Jacobus Heggi and Maria van den Bosch. Elizabeth died on 09-05-1866 in Vianen, aged 34.
(2) At the age of 39, Jacob married on 03-03-1871 in Vianen Christina Versteeg, aged 41. Christina was born on 25-12-1829 in Hagestein, daughter of Gerrit Versteeg and Hendrica Baars. Christina died on 17-02-1909 in Vianen, aged 79.
Children of Jacob and Elizabeth:
1 Maria van Zanten (Heggie), born on 18-11-1854 in Vianen. Follow XIV-nr.
2 Janna van Zanten (Heggie), born on 12-12-1857 in Vianen. Follow XIV-ns.
Children of Jacob and Christina:
3 Gerarda Adriana van Zanten, born on 14-07-1871 in Vianen. Gerarda died on 30-07-1889 in Vianen, aged 18.
Note about Gerarda: geboren 4 maanden na huwelijk ouders
4 Aart van Zanten, born on 06-05-1874 in Vianen. Follow XIV-nt.
5 Bartus Johannes van Zanten, born on 24-03-1876 in Vianen. Follow XIV-nu.
XIII-hl Dorothea Margrieta van Zanten was born on 26-05-1832 in Vianen, daughter of Aart (Arend) van Santen (Zanten) (see XII-du) and Hendrika Anthonia Blanken. Dorothea died on 25-09-1918 in Vianen, aged 86.
Note about Dorothea: Dorothea Margrieta en broer Johannes Adrianus trouwen de broer/zus Van Rooijen
bron T. de Goei: uit dit huwelijk 6 kinderen
At the age of 24, Dorothea married on 26-09-1856 in Vianen Dirk Peter van Rooijen, aged 26 or 27. Dirk was born in 1829 in Vianen, son of Dirk van Rooijen and Maria de Graaff. Dirk died.
XIII-hm Metje van Zanten was born on 22-08-1835 in Vianen, daughter of Aart (Arend) van Santen (Zanten) (see XII-du) and Hendrika Anthonia Blanken. Metje died on 10-12-1879 in Vianen, aged 44.
Note about Metje: bron T. de Goei: uit dit huwelijk 12 kinderen
At the age of 23, Metje married on 21-01-1859 in Vianen Pieter van Iperen, aged 22 or 23. Pieter was born in 1836 in Willige Langerak, son of Pieter van Iperen and Lena Speksnijder. Pieter died on 24-01-1913 in Vianen, aged 76 or 77.
Note about Pieter: meerdere kinderen, genlias
Children of Metje and Pieter:
1 Pieter van Iperen, born on 30-04-1859 in Vianen. Follow XIV-nv.
2 Johannes Adrianus van Iperen, born in 1871 in Vianen. Follow XIV-nw.
XIII-hn Johannes Adrianus van Zanten was born on 04-06-1842 in Vianen, son of Aart (Arend) van Santen (Zanten) (see XII-du) and Hendrika Anthonia Blanken. Johannes died on 22-01-1874 in Vianen, aged 31.
Note about Johannes: Johannes en zus Dorothea Margrieta trouwen de broer/zus Van Rooijen
Johannes overlijdt als de kinderen nog erg jong zijn.
At the age of 23, Johannes married on 11-05-1866 in Vianen Johanna Adriana van Rooijen, aged 23 or 24. Johanna was born in 1842 in Vianen, daughter of Dirk van Rooijen and Maria de Graaff. Johanna died on 14-04-1904 in Utrecht, aged 61 or 62.
Note about Johanna: bron T. de Goei:
Johanna tr (2) 05-01-1882 te Utrecht Christoffel Johannes Welter, *’s Gravenhage 1855 †Utrecht 20-12-1928, zn van Willem Frederik Welter en Anna Catharina Meulman [uit dit huwelijk 1 kind].
Children of Johannes and Johanna:
1 Hendrika Maria van Zanten, born on 02-09-1866 in Vianen. Follow XIV-nx.
2 Maria Petronella van Zanten, born on 05-09-1868 in Vianen. Follow XIV-ny.
3 Berdina Theodora van Zanten, born on 10-05-1870 in Vianen. Berdina died.
4 Johannes Adrianus van Zanten, born on 29-01-1872 in Vianen. Johannes died on 10-09-1872 in Vianen, aged 7 months.
5 Adrianus Johannes van Zanten, born on 13-07-1873 in Vianen. Follow XIV-nz.
XIII-ho Bartel Johan van Santen was born on 27-04-1816 in Geldermalsen, son of Johannis van Santen (see XII-dv) and Antje Leegemaat. Bartel died on 11-11-1881 in Amsterdam, aged 65.
Occupation:
kleermaker
(1) At the age of 26, Bartel married on 11-11-1842 in Geldermalsen Dirkje Bussink, aged 26. Dirkje was born on 08-07-1816 in Meteren, daughter of Hendrik Jan Bussink and Jantje de Kock. Dirkje died on 14-04-1865 in Amsterdam, aged 48.
(2) At the age of 49, Bartel married on 21-06-1865 in Amsterdam Elisabeth Mans, aged 39. Elisabeth was born on 21-04-1826 in Hasselt. Elisabeth died on 14-09-1886 in Amsterdam, aged 60.
Note about Elisabeth: weduwe van Barend Kruse
Children of Bartel and Dirkje:
1 Aaltje van Santen, born on 18-06-1843 in Geldermalsen. Follow XIV-oa.
2 Jantje van Santen, born on 11-08-1845 in Geldermalsen. Jantje died on 18-07-1853 in Geldermalsen, aged 7.
XIII-hp Jenneke van Santen was born on 01-03-1818 in Geldermalsen, daughter of Johannis van Santen (see XII-dv) and Antje Leegemaat. Jenneke died on 30-05-1907 in Deil, aged 89.
Note about Jenneke: bron T. de Goei: uit dit huwelijk 4 kinderen
At the age of 24, Jenneke married on 10-08-1842 in Geldermalsen Gerrit de Jong, aged 26. Gerrit was born on 16-12-1815 in Deil, son of Ruth de Jong and Beligje Verkerk. Gerrit died on 25-02-1901 in Deil, aged 85.
Children of Jenneke and Gerrit:
1 Jan de Jong. Jan died.
Note about Jan: overlijdensdatum, en leeftijd kunnen niet juist zijn
2 Aaltje Johanna de Jong, born in 1846 in Deil. Follow XIV-ob.
3 Bart de Jong, born in 1849 in Deil. Bart died.
Note about Bart: tr Deil 1883 Veeltje Helena Lucas, genlias
XIII-hq Dirk van Santen was born on 13-09-1820 in Geldermalsen, son of Johannis van Santen (see XII-dv) and Antje Leegemaat. Dirk died on 12-03-1885 in Geldermalsen, aged 64.
Occupation:
dagloner
At the age of 32, Dirk married on 21-01-1853 in Buurmalsen Geertje van Gelder(en), aged 20. Geertje was born on 14-09-1832 in Haaften, daughter of Klaas van Gelder(en) and Geertje de Weijer. Geertje died on 23-09-1870 in Geldermalsen, aged 38.
Note about Geertje: ook genoemd Geldere(n)
Children of Dirk and Geertje:
1 Johannis van Santen, born on 10-11-1853 in Geldermalsen. Johannis died on 20-12-1855 in Geldermalsen, aged 2.
2 Klaas van Santen, born on 02-01-1855 in Geldermalsen. Follow XIV-oc.
3 Johanna Gerdina van Santen, born on 13-08-1857 in Geldermalsen. Johanna died on 10-12-1870 in Geldermalsen, aged 13.
4 Johannis Aalbert van Santen, born on 27-11-1859 in Geldermalsen. Follow XIV-od.
5 Dirkje van Santen, born on 10-01-1862 in Geldermalsen. Follow XIV-oe.
6 Geerit van Santen, born on 18-05-1863 in Geldermalsen. Follow XIV-of.
7 Aaltje van Santen, born on 26-03-1866 in Geldermalsen. Follow XIV-og.
8 Jenneke van Santen, born on 25-10-1868 at 22:00 in Geldermalsen. Jenneke died on 14-08-1872 in Amsterdam, aged 3 (cause: elders overleden).
XIII-hr Abraham van Zanten was born on 04-12-1823 in Geldermalsen, son of Johannis van Santen (see XII-dv) and Antje Leegemaat. Abraham died on 18-02-1885 in Amsterdam, aged 61.
Occupation:
pakhuisknecht
At the age of 38, Abraham married on 07-05-1862 in Amsterdam Hendrika Wilhelmina Vonk, aged 25 or 26. Hendrika was born in 1836 in Zutphen, daughter of Stephanus Vonk and Aaltje Leegemaat. Hendrika died after 1885, aged more than 49.
Occupation:
winkelierster te Haarlem(1888)
Child of Abraham and Hendrika:
1 Abraham van Santen, born on 08-10-1865 in Amsterdam. Follow XIV-oh.
XIII-hs Angenes Sophia van Santen was born on 01-04-1826 in Culemborg, daughter of Johannis van Santen (see XII-dv) and Antje Leegemaat. Angenes died on 27-10-1859 in Culemborg, aged 33. The death was registered on 28-10-1859. At the age of 27, Angenes married on 29-04-1853 in Culemborg Pieter Breij, aged 29. Pieter was born on 22-06-1823 in Geldermalsen, son of Cornelis Breij and Johanna Hendrika van Haaren. Pieter died on 20-08-1874 in Culemborg, aged 51. The death was registered on 20-08-1874. Pieter married Johanna Bleijenberg (1820-after 1874) on 31-08-1866.
Note about Pieter: bron T. de Goei: uit 1e huwelijk 3 kinderen
Occupation:
stoelenmaker
Child of Angenes from an unknown relationship:
1 Johannes van Santen, born on 16-11-1848 in Geldermalsen. Follow XIV-oi.
Children of Angenes and Pieter:
2 Johanna Hendrika Breij, born in 1855 in Culemborg. Follow XIV-oj.
3 Cornelis Breij, born in 1857 in Culemborg. Cornelis died on 15-10-1859 in Culemborg, aged 1 or 2. The death was registered on 15-10-1859.
XIII-ht Johanna Martina van Santen was born on 18-05-1828 in Geldermalsen, daughter of Johannis van Santen (see XII-dv) and Antje Leegemaat. Johanna died on 22-12-1883 in Amsterdam, aged 55.
Note about Johanna: kinderen te amsterdam
Occupation:
dienstbode
At the age of 27, Johanna married on 30-01-1856 in Amsterdam Carl West, aged 44. Carl was born on 17-05-1811 in Rönne - Denemarken. Carl died on 03-02-1862 in Amsterdam, aged 50.
Note about Carl: weduwnaar van Catharina Elisabeth Kroon
Occupation:
zeeman
XIII-hu Jenneke Adriana van Santen was born on 02-11-1822 in Geldermalsen, daughter of Adrianus van Santen (Zanten) (see XII-dw) and Maaijke van Tiffelen (Tippelen). Jenneke died on 16-04-1876 in Geldermalsen, aged 53.
Note about Jenneke: veroordeling ivm brandstichting in hun woning juli 1856
(1) At the age of 32, Jenneke married on 15-07-1855 in Geldermalsen Aart Cornelis Vermeulen, aged 29 or 30. Aart was born in 1825 in Geldermalsen, son of Abraham Vermeulen and Roelofke van den Oever. Aart died on 13-05-1876 in Leeuwarden, aged 50 or 51.
(2) At the age of 44, Jenneke married on 14-09-1867 in Geldermalsen Gerrit Steenis, aged 44 or 45. Gerrit was born in 1822 in Geldermalsen, son of Jan Steenis and Maria Ganzeman. Gerrit died. Gerrit was widower of Jenneke van Mameren (died before 1867).
Child of Jenneke from an unknown relationship:
1 Adrianus van Santen, born on 15-05-1850 in Geldermalsen. Adrianus died on 20-08-1850 in Geldermalsen, aged 3 months.
Child of Jenneke and Aart:
2 Vermeulen, born after 15-07-1855. He or she died.
Note: bron T. de Goei: uit haar 1e huwelijk met Aart Vermeulen, 1 kind
XIII-hv Maaike Willemina van Santen was born on 20-06-1825 in Geldermalsen, daughter of Adrianus van Santen (Zanten) (see XII-dw) and Maaijke van Tiffelen (Tippelen). Maaike died.
Note about Maaike: H. van Bloemen, bron, is nazaat.
De kinderen van Maaike zijn geboren vóór het huwelijk met Jan Christiaan; gezien de namen van de kinderen is hij wellicht de vader.
Op alle doopaktes staat dat Maaike Wilhelmina de moeder is.
Alleen bij de eerste dochter, Maria, is Jan Christiaan de aangever geweest, voor de overige kinderen was het de vroedvrouw!
Alle kinderen zijn dus verwekt terwijl Jan Christiaan Hasse getrouwd was met Margaretha Smit. Een paar maanden na haar overlijden trouwt hij met Maaike van Santen.
At the age of 50, Maaike married on 22-07-1875 in Amsterdam Jan Christiaan Hasse, aged 55. Jan was born on 13-07-1820 in Loenen, son of Pieter Christiaan Hasse and Engelina Post. Jan died on 03-12-1882 in Amsterdam, aged 62. Jan was widower of Margaretha Smit (1813-1875), whom he married on 14-09-1843 in Amsterdam.
Occupation:
smidsknecht
Children of Maaike and Jan:
1 Maria Christina van Santen, born on 11-10-1854 in Amsterdam. Maria died.
Note about Maria: geboren voor het huwelijk ouders, zie notitie bij moeder.
zelfde als tr 03-06-1876 F.Korthof?
2 Jan Christiaan van Santen, born on 13-03-1860 in Amsterdam. Follow XIV-ok.
3 Engelina van Santen, born on 26-02-1861 in Amsterdam. Engelina died on 27-10-1862 in Amsterdam, aged 1.
Note about Engelina: geboren voor het huwelijk ouders, zie notitie bij moeder.
4 Pieter Christiaan (Pieter) van Santen, born on 04-05-1866 in Amsterdam. Follow XIV-ol.
XIII-hw Dirk Anthonij van Mourik was born in 1813 in Geldermalsen, son of Dirk Anthonie van Mourik and Metje van Zanten (Santen) (see XII-dx). Dirk died.
Occupation:
koopman
At the age of 48 or 49, Dirk married on 18-01-1862 in Geldermalsen Helena Aletta Marianna Cox, aged 31 or 32. Helena was born in 1830 in Amsterdam, daughter of Johann Herman Cox and Catharina Maria de Graaf. Helena died. Helena married Jan Minne before 1862. This marriage was dissolved before 1862 (echtscheiding).
Occupation:
naaister
XIII-hx Willem Dirk van Mourik was born in 1813 in Geldermalsen, son of Dirk Anthonie van Mourik and Metje van Zanten (Santen) (see XII-dx). Willem died.
Occupations:
bediende
1860 to 1870    koetsier te Amsterdam
At the age of 19 or 20, Willem married on 26-10-1833 in Geldermalsen Maria Elisabeth Tepe, aged 25 or 26. Maria was born in 1807 in Utrecht, daughter of Hermanus Hendricus Tepe and Maria Elisabeth Breiman. Maria died.
Child of Willem and Maria:
1 Elizabeth van Mourik, born on 15-04-1834 in Meteren. Follow XIV-om.
XIII-hy Johanna Hendrika van Mourik was born in 1816 in Geldermalsen, daughter of Dirk Anthonie van Mourik and Metje van Zanten (Santen) (see XII-dx). Johanna died on 09-05-1902 in Geldermalsen, aged 85 or 86. At the age of 22 or 23, Johanna married on 08-02-1839 in Geldermalsen Peter van Aken, aged 21 or 22. Peter was born in 1817 in Brakel, son of Joost van Aken and Alida de Jongh. Peter died before 1902, aged less than 85.
Occupation:
molenaar
XIII-hz Metje Adriana van Mourik was born in 1826 in Geldermalsen, daughter of Dirk Anthonie van Mourik and Metje van Zanten (Santen) (see XII-dx). Metje died. At the age of 21 or 22, Metje married on 14-12-1848 in Geldermalsen Arnoldus Antonie Winkelman, aged 23 or 24. Arnoldus was born in 1824 in Mijdrecht. Arnoldus died.
Occupation:
koopman
XIII-ia Dirkje van Mourik was born in 1829 in Geldermalsen, daughter of Dirk Anthonie van Mourik and Metje van Zanten (Santen) (see XII-dx). Dirkje died. At the age of 21 or 22, Dirkje married on 29-11-1851 in Geldermalsen Gijsbertus Jan Willem van Lakerveld, aged 26 or 27. Gijsbertus was born in 1824 in Vianen, son of Jan Willem van Lakerveld and Elisabeth van As. Gijsbertus died.
Occupation:
brugwachter
Child of Dirkje and Gijsbertus:
1 van Lakerveld, born before 29-11-1851. He or she died.
Note: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIII-ib Jacob van Mourik was born in 1829 in Geldermalsen, son of Dirk Anthonie van Mourik and Metje van Zanten (Santen) (see XII-dx). Jacob died on 03-10-1882 in Utrecht, aged 52 or 53.
(1) At the age of 22 or 23, Jacob married on 21-01-1852 in Buurmalsen Juliana Louisa Sophia Monhémius, aged 22 or 23. Juliana was born in 1829 in Buurmalsen, daughter of Simon Gerardus Monhémius and Maria van Meteren. Juliana died before 1875, aged less than 46.
(2) At the age of 45 or 46, Jacob married on 13-10-1875 in Utrecht Margarita van Beusekom, aged 61 or 62. Margarita was born in 1813 in Breukelen-Nijenrode, daughter of Jan van Beusekom and Petronella Boer. Margarita died after 1882, aged more than 69. Margarita was widow of Cornelis Griffioen (died before 1875), whom she married before 1875.
XIII-ic Anthonia van Mourik was born in 1832 in Geldermalsen, daughter of Dirk Anthonie van Mourik and Metje van Zanten (Santen) (see XII-dx). Anthonia died. At the age of 20 or 21, Anthonia married on 02-12-1853 in Geldermalsen Johannes Hendricus Beijer, aged 24 or 25. Johannes was born in 1828 in Amsterdam, son of Meijndert Beijer and Anna Haverdink. Johannes died.
Occupation:
winkelier
XIII-id Geerdina Pietronella Lam was born in 1815, daughter of Gerrit Lam and Willemijntje van Zanten (Santen) (see XII-dy). Geerdina died. At the age of 26 or 27, Geerdina married on 18-06-1842 in Bellingwolde-Gr. Durk Klazes Osinga, aged 27 or 28. Durk was born in 1814. Durk died.
Occupation:
1842    belastingambtenaar
XIII-ie Cornelis Dirk Lam was born in 1819 in Geldermalsen, son of Gerrit Lam and Willemijntje van Zanten (Santen) (see XII-dy). Cornelis died on 17-01-1884 in Utrecht, aged 64 or 65.
(1) At the age of 24 or 25, Cornelis married on 08-05-1844 in Utrecht Maria Cornelia Coops, aged 27 or 28. Maria was born in 1816 in Utrecht, daughter of Gerrit Coops and Antonie Nieuwenhuijsen. Maria died before 1852, aged less than 36. Maria was widow of Johannes Adam (Jan Adam) Wilhelms (Wilhelm) (1813-before 1844), whom she married on 19-08-1835 in Utrecht.
(2) At the age of 32 or 33, Cornelis married on 19-05-1852 in Utrecht Berendina Rikkers, aged 31 or 32. Berendina was born in 1820 in Barneveld. Berendina died before 1884, aged less than 64.
XIII-if Hendrica Lisabetta Lam was born in 1819 in Geldermalsen, daughter of Gerrit Lam and Willemijntje van Zanten (Santen) (see XII-dy). Hendrica died on 10-06-1874 in Geldermalsen, aged 54 or 55. At the age of 49 or 50, Hendrica married on 13-08-1869 in Geldermalsen Hendrikus van Hemert, aged 56 or 57. Hendrikus was born in 1812 in Geldermalsen. Hendrikus died. Hendrikus was widower of Willemke van As (died before 1869), whom he married before 1869.
XIII-ig Jenneke Antonia Lam was born in 1821 in Geldermalsen, daughter of Gerrit Lam and Willemijntje van Zanten (Santen) (see XII-dy). Jenneke died on 26-07-1894 in Est en Opijnen, aged 72 or 73. At the age of 35 or 36, Jenneke married on 01-05-1857 in Geldermalsen Cornelis van Oort, aged 45 or 46. Cornelis was born in 1811 in Zuilichem, son of Dirk van Oort and Petronella Leonora Teegman de Bisparoode. Cornelis died before 1894, aged less than 83. Cornelis was widower of Jacoba de Pater (died before 1857), whom he married before 1857.
Occupation:
molenaarsknecht
XIII-ih Zwaantje Smit was born on 29-08-1820 in Den Haag, daughter of Martinus Smit (see XII-ea) and Zwaantje Vogelzang. Zwaantje died on 27-06-1904 in Den Haag, aged 83.
Occupation:
wasvrouw
Zwaantje married Gerardus Hartman. Gerardus is a son of Joseph Hartman and Adriana Clasina Bremers. He was baptised on 05-09-1810 in Bergen op Zoom. Gerardus died on 01-06-1850 in Oegstgeest (militaire strafgevangenis), aged 39.
Occupation:
sergeant der jagers (nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht, overleden in de militaire strafgevangenis te Oegstgeest)
Child of Zwaantje and Gerardus:
1 Adriana Gerardina Smit, born on 30-01-1846 in ’s Gravenhage. Follow XIV-on.
XIV-a Maria van Zanten was born in 1843 in Tiel, daughter of Maas van Zanten (see XIII-a) and Maria Barlo. Maria died on 25-01-1907 in Tiel, aged 63 or 64.
Occupation:
naaister
At the age of 27 or 28, Maria married on 06-05-1871 in Tiel Jan van Deijsen, aged 25 or 26. Jan was born in 1845 in Tiel, son of Johanna Deijsen. Jan died.
Child of Maria and Jan:
1 Johanna Maria van Deijsen, born in 1871 in Tiel. Follow XV-a.
XIV-b Maas van Zanten was born in 1848 in Tiel, son of Maas van Zanten (see XIII-a) and Maria Barlo. Maas died on 29-11-1905 in Valburg, aged 56 or 57.
Occupation:
kleermaker
At the age of 33 or 34, Maas married on 23-11-1882 in Valburg Teuntje Cornelisse, aged 37 or 38. Teuntje was born in 1844 in Dodewaard. Teuntje died on 10-01-1928 in Valburg, aged 83 or 84.
XIV-c Roelofje Baauw was born on 29-04-1834 in Maurik, daughter of Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) and Dirkje Ambtman (see XIII-b). Roelofje died. At the age of 28, Roelofje married on 13-09-1862 in Tiel Gerrit Stap, aged 31. Gerrit was born on 02-03-1831 in Zoelen, son of Harmen Stap (Stapraden) and Helena (Leena) van Roosmalen. Gerrit died. Gerrit married Angeniet van Schaik on 20-08-1870 in Zoelen.
Children of Roelofje and Gerrit:
1 Helena Stap, born on 19-12-1862 in Avezaath. Follow XV-b.
2 Dirk Lodewijk Stap, born in 1865 in Zoelen. Dirk died.
Note about Dirk: tr 1889 Marretje Maria van Eck, zie genlias
XIV-d Geertrui Hendrica Bauw was born in 1835 in Zoelen, daughter of Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) and Dirkje Ambtman (see XIII-b). Geertrui died. At the age of 47 or 48, Geertrui married on 21-09-1883 in Zoelen Ages Simkes van Dijk, aged 63 or 64. Ages was born in 1819 in Harlingen. Ages died. Ages was widower of Geertje Ike (died before 1883), whom he married before 1883.
Occupation:
rijksboekhouder
XIV-e Petronella Cornelia Bauw was born in 1838 in Avezaath, daughter of Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) and Dirkje Ambtman (see XIII-b). Petronella died. At the age of 35 or 36, Petronella married on 19-06-1874 in Zoelen Willem van Weelderen, aged 34 or 35. Willem was born in 1839 in Avezaath. Willem died.
XIV-f Peter Jacobus Baauw (Baouw) was born in 1847 in Avezaath, son of Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) and Dirkje Ambtman (see XIII-b). Peter died.
Occupation:
landbouwer
At the age of 27 or 28, Peter married on 18-10-1875 in Zoelen Anna Margaretha Reiërina Stap, aged 26 or 27. Anna was born in 1848 in Maurik, daughter of Nicolaas Stap and Maria Martha van Sandwijk. Anna died.
Children of Peter and Anna:
1 Anna Margaretha Reiërina Baauw, born in 1886. Anna died on 14-02-1887 in Wassenaar, aged 0 or 1.
2 Pieter Jacobus Baauw, born in 1887. Follow XV-c.
3 Anton Baauw, born on 09-08-1889 in Wassenaar. Anton died on 29-09-1889 in Wassenaar, aged 1 month.
XIV-g Jannigje Baouw was born in 1849 in Sneek, daughter of Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) and Dirkje Ambtman (see XIII-b). Jannigje died. At the age of 26 or 27, Jannigje married on 13-10-1876 in Zaltbommel Arie van Oosterom, aged 22 or 23. Arie was born in 1853 in Zaltbommel. Arie died.
XIV-h Willem Hendrikus Bauw was born in 1851 in Avezaath, son of Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) and Dirkje Ambtman (see XIII-b). Willem died. At the age of 29 or 30, Willem married on 24-06-1881 in Zoelen Maria Catharina van Waardenburg, aged 29 or 30. Maria was born in 1851. Maria died.
XIV-i Martinus van Stuijvenberg was born in 1838 in Maurik, son of Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) and Jannigje Ambtman (see XIII-c). Martinus died. At the age of 25 or 26, Martinus married on 10-11-1864 in Maurik Alida den Hartogh, aged 22 or 23. Alida was born in 1841 in Eck en Wiel, daughter of Cornelis Johannes den Hartogh and Cornelia van Eck. Alida died.
XIV-j Jannigje van Stuijvenberg was born in 1840 in Maurik, daughter of Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) and Jannigje Ambtman (see XIII-c). Jannigje died. At the age of 22 or 23, Jannigje married on 02-10-1863 in Maurik Martinus de Keijzer, aged 33 or 34. Martinus was born in 1829 in Opijnen, son of Robert de Keijzer and Catharina (Kaatje) Zondag. Martinus died on 14-12-1896 in Maurik, aged 66 or 67.
XIV-k Geertruida van Stuijvenberg was born in 1841 in Maurik, daughter of Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) and Jannigje Ambtman (see XIII-c). Geertruida died. At the age of 35 or 36, Geertruida married on 04-10-1877 in Maurik Cornelis van der Berg, aged 28 or 29. Cornelis was born in 1848 in Maurik, son of Rijk van den Berg and Jenneke van Remmerden. Cornelis died.
XIV-l Elisabeth van Stuijvenberg was born on 29-05-1851 in Maurik, daughter of Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) and Jannigje Ambtman (see XIII-c). Elisabeth died on 09-08-1909 in Ingen, aged 58. At the age of 22, Elisabeth married on 05-07-1873 in Maurik Jan Dirk den Otter, aged 21 or 22. Jan was born in 1851 in Ingen, son of Martinus den Otter and Adriana de Haas. Jan died.
Occupation:
veerknecht
XIV-m Herman Ambtman was born on 26-03-1844 in Maurik, son of Peter Jan den Ambtman (see XIII-d) and Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek). Herman died on 06-10-1900 in Lienden, aged 56.
Occupation:
planter
(1) At the age of 26, Herman married on 29-09-1870 in Lienden Gerritje Spies, aged 30. Gerritje was born on 21-11-1839 in Lienden, daughter of Willem Spies and Dirkje Spies. Gerritje died on 15-05-1886 in Lienden, aged 46. Gerritje was widow of Johannes van Raven (died before 1870), whom she married before 1870.
(2) At the age of 45, Herman married on 28-08-1889 in Hilversum Elisabeth van Zetten, aged 42 or 43. Elisabeth was born in 1846 in Maurik, daughter of Jan Hendrik van Zetten and Johanna van Rijnberk. Elisabeth died after 1900, aged more than 54.
XIV-n Martinus Ambtman was born in 1847 in Maurik, son of Peter Jan den Ambtman (see XIII-d) and Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek). Martinus died. At the age of 22 or 23, Martinus married on 24-06-1870 in Zoelen Christina van Dijk, aged 31 or 32. Christina was born in 1838 in Avezaath. Christina died.
Child of Martinus and Christina:
1 Peter Jan Ambtman, born in 1871 in Kerk Avezaath. Follow XV-d.
XIV-o Willem Hendrikus den Ambtman was born in 1849 in Maurik, son of Peter Jan den Ambtman (see XIII-d) and Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek). Willem died. At the age of 44 or 45, Willem married on 07-06-1894 in Lienden Teuntje Klasina van Dijk, aged 35 or 36. Teuntje was born in 1858 in Ingen. Teuntje died.
Child of Willem and Teuntje:
1 Klasina Alida den Ambtman, born on 14-06-1897 in Lienden. Klasina died on 10-11-1897 in Lienden, aged 4 months.
XIV-p Jannigje Hermina den Ambtman was born in 1854 in Maurik, daughter of Peter Jan den Ambtman (see XIII-d) and Anna Maria Karolina van Hattem. Jannigje died.
Occupation:
huishoudster
At the age of 33 or 34, Jannigje married on 11-05-1888 in Lienden Frederik Johan van Dodeweerd, aged 31 or 32. Frederik was born in 1856 in Kesteren. Frederik died. Frederik was widower of Hendrika van de Weerd (died before 1888), whom he married before 1888.
Occupation:
koopman
XIV-q Azuerus den Ambtman was born on 10-04-1855 in Maurik, son of Peter Jan den Ambtman (see XIII-d) and Anna Maria Karolina van Hattem. Azuerus died. At the age of 27, Azuerus married on 11-05-1882 in Maurik Anna Johanna van Stuijvenberg, aged 29. Anna was born on 10-04-1853 in Maurik. Anna died.
XIV-r Adriana Catharina den Ambtman was born on 21-01-1856 in Maurik, daughter of Peter Jan den Ambtman (see XIII-d) and Anna Maria Karolina van Hattem. Adriana died. At the age of 25, Adriana married on 25-02-1881 in Maurik Cornelis de Vree, aged 22. Cornelis was born on 12-09-1858 in Maurik, son of Cornelis de Vree and Roelofje van Blitterswijk. Cornelis died.
XIV-s Peter Jan den Ambtman was born on 18-03-1858 in Maurik, son of Peter Jan den Ambtman (see XIII-d) and Anna Maria Karolina van Hattem. Peter died. At the age of 24, Peter married on 05-04-1882 in Maurik Gosewina Alberta de Vries, aged 20. Gosewina was born on 24-10-1861 in Maurik. Gosewina died.
XIV-t Geertruida den Ambtman was born in 1862 in Maurik, daughter of Peter Jan den Ambtman (see XIII-d) and Anna Maria Karolina van Hattem. Geertruida died. At the age of 21 or 22, Geertruida married on 22-08-1884 in Wadenoijen Lambertus van Kessel, aged 25 or 26. Lambertus was born in 1858 in Avezaath. Lambertus died before 1905, aged less than 47.
XIV-u Geertruij den Ambtman was born on 07-08-1842 in Zoelen, daughter of Hendrikus Martinus (den) Ambtman (see XIII-e) and Johanna van Meeteren. Geertruij died on 27-11-1910 in Kerk Avezaath, aged 68. At the age of 21, Geertruij married on 07-05-1864 in Zoelen Dirk Jan Snoek, aged 29. Dirk was born on 28-12-1834 in Kerk Avezaath, son of Jan Snoek and Aaltje Spies. Dirk died on 29-10-1893 in Kerk Avezaath, aged 58.
Children of Geertruij and Dirk:
1 Jan Snoek, born on 07-02-1865 in Kerk Avezaath. Jan died.
2 Hendrikus Snoek, born on 19-12-1866 in Kerk Avezaath. Follow XV-e.
3 Alida Johanna Snoek, born on 17-01-1869 in Kerk Avezaath. Follow XV-f.
4 Johannes Snoek, born on 19-02-1871 in Kerk Avezaath. Follow XV-g.
5 Christiaan Snoek, born on 27-07-1873 in Kerk Avezaath. Follow XV-h.
6 Geertruida Snoek, born on 31-07-1875 in Kerk Avezaath. Follow XV-i.
7 Dirkje Snoek, born on 15-07-1878 in Kerk Avezaath. Follow XV-j.
8 Martinus Snoek, born on 07-03-1881 in Kerk Avezaath. Follow XV-k.
9 Dirk Jan Snoek, born on 13-04-1885 in Kerk Avezaath. Dirk died on 28-04-1909, aged 24.
10 Herman Cornelis Snoek, born on 15-02-1886 in Kerk Avezaath. Herman died in 1917, aged 30 or 31.
XIV-v Johanna Willemina (Anna Hermina) (den) Ambtman was born in 1844 in Zoelen, daughter of Hendrikus Martinus (den) Ambtman (see XIII-e) and Johanna van Meeteren. Anna Hermina died. At the age of 25 or 26, Anna Hermina married on 21-10-1870 in Wadenoijen Bart van Mourik, aged 24. Bart was born on 20-12-1845 in Wadenoijen, son of Artje van Mourik. Bart died.
Child of Anna Hermina and Bart:
1 Artje van Mourik, born in 1872 in Wadenoijen. Follow XV-l.
XIV-w Martinus Hendrikus den Ambtman was born on 10-06-1847 in Zoelen, son of Hendrikus Martinus (den) Ambtman (see XIII-e) and Johanna van Meeteren. Martinus died. At the age of 28, Martinus married on 03-09-1875 in Kesteren Hendrina van der Linden, aged 23. Hendrina was born on 20-07-1852 in Kesteren. Hendrina died.
Children of Martinus and Hendrina:
1 Hendrina Martina den Ambtman, born before 03-09-1875 in Kesteren. Follow XV-m.
2 Hendrikus Martinus den Ambtman, born in 1876 in Zoelen. Follow XV-n.
XIV-x Dirkje den Ambtman was born in 1853 in Zoelen, daughter of Hendrikus Martinus (den) Ambtman (see XIII-e) and Johanna van Meeteren. Dirkje died.
(1) At the age of 20 or 21, Dirkje married on 05-03-1874 in Maurik Willem Jan Onink, aged 20 or 21. Willem was born in 1853 in Maurik. Willem died before 1886, aged less than 33.
(2) At the age of 32 or 33, Dirkje married on 18-06-1886 in Zoelen Paulus van Bekkem, aged 36 or 37. Paulus was born in 1849 in Zoelen. Paulus died. Paulus was widower of Metje Beekman (died before 1886), whom he married before 1886.
XIV-y Herman Cornelis den Ambtman was born in 1856 in Twello, son of Hendrikus Martinus (den) Ambtman (see XIII-e) and Johanna van Meeteren. Herman died. At the age of 24 or 25, Herman married on 05-11-1881 in Voorst Christina Johanna Schoneveld, aged 21 or 22. Christina was born in 1859 in Twello. Christina died.
XIV-z Gerrit den Ambtman was born on 07-11-1860 in Zoelen, son of Hendrikus Martinus (den) Ambtman (see XIII-e) and Johanna van Meeteren. Gerrit died. At the age of 22, Gerrit married on 04-05-1883 in Maurik Johanna (Eva Janna) Udo, aged 21. Eva Janna was born on 27-08-1861 in Rijswijk, daughter of Nicolaas Udo and Gijsberta Vermeulen. Eva Janna died.
Child of Gerrit and Eva Janna:
1 Johanna Hendrika den Ambtman, born in 1888 in Maurik. Follow XV-o.
XIV-aa Martinus den Ambtman was born in 1848 in Tiel, son of Willem Ambtman (see XIII-f) and Elisabeth van Rijnberk. Martinus died. At the age of 23 or 24, Martinus married on 02-05-1872 in Wadenoijen Hendrika Maria van Schalkwijk, aged 29 or 30. Hendrika was born in 1842 in Tiel. Hendrika died.
XIV-ab Willem Hendrikus den Ambtman was born in 1852 in Tiel, son of Willem Ambtman (see XIII-f) and Elisabeth van Rijnberk. Willem died. At the age of 23 or 24, Willem married on 23-09-1876 in Tiel Jacomina Stam, aged 24 or 25. Jacomina was born in 1851 in Tiel. Jacomina died.
XIV-ac Albertus den Ambtman was born in 1867 in Tiel, son of Willem Ambtman (see XIII-f) and Johanna Maria de Wit. Albertus died.
Occupation:
sigarenmaker
At the age of 23 or 24, Albertus married on 20-06-1891 in Tiel Helena Dirkje van Meerten, aged 25 or 26. Helena was born in 1865 in Tiel. Helena died.
XIV-ad Peter Hendrikus den Ambtman was born in 1872 in Wadenoijen, son of Willem Ambtman (see XIII-f) and Johanna Maria de Wit. Peter died.
Occupation:
sigarenmaker
At the age of 24 or 25, Peter married on 11-06-1897 in Tiel Elizabeth Bertha den Daas, aged 23 or 24. Elizabeth was born in 1873 in Tiel. Elizabeth died.
XIV-ae Cornelis van Santen was born on 02-10-1836 in Deil, son of Maas van Santen (see XIII-g) and Johanna Geertruij Keij. Cornelis died on 29-04-1915 in Deil, aged 78. At the age of 27, Cornelis married on 03-03-1864 in Deil Geerke de Raat (Maat), aged 28. Geerke was born on 06-11-1835 in Deil, daughter of Hermanus de Raat and Roelofke Hakkert. Geerke died on 23-08-1887 in Deil, aged 51.
Children of Cornelis and Geerke:
1 Johanna Maria van Santen, born on 05-01-1865 in Deil. Follow XV-p.
2 Roelofke Hermina van Santen, born on 22-02-1869 in Deil. Follow XV-q.
3 Maas van Santen, born on 01-03-1873 in Deil. Follow XV-r.
4 Hermanus Jan van Santen, born on 15-01-1879 in Deil. Follow XV-s.
XIV-af Margrieta Cornelia van Santen was born on 13-08-1839 in Deil, daughter of Maas van Santen (see XIII-g) and Johanna Geertruij Keij. Margrieta died on 20-10-1908 in Deil, aged 69.
Note about Margrieta: komt ook voor op www.werkman.info
Occupation:
dagloonster, landvrouw
At the age of 27, Margrieta married on 18-05-1867 in Deil Kornelis van Dooijewaard, aged 30 or 31. Kornelis was born in 1836 in Deil, son of Gerrit van Dooijewaard and Maaike Blanken. Kornelis died on 11-01-1917 in Deil, aged 80 or 81. The death was registered on 12-01-1917. Kornelis was widower of Catrina van Asch (±1836-before 1867), whom he married before 1867.
Child of Margrieta from an unknown relationship:
1 Gerrit Jan van Santen, born on 25-10-1864 in Deil. Follow XV-t.
Children of Margrieta and Kornelis:
2 Maas van Dooijewaard, born in 1868 in Deil. Follow XV-u.
3 Johannes van Dooijewaard, born in 02-1872 in Deil. Johannes died on 27-07-1872 in Deil, aged 5 months.
4 Johannis van Dooijewaard, born in 06-1873 in Deil. Johannis died on 30-09-1873 in Deil, aged 3 months.
5 Johanna Geertrui van Dooijewaard, born on 27-04-1877 in Deil. Follow XV-v.
XIV-ag Aart van Santen was born in 1842 in Deil, son of Maas van Santen (see XIII-g) and Johanna Geertruij Keij. Aart died on 09-07-1926 in Deil, aged 83 or 84.
Occupation:
landbouwer, landman
At the age of 31 or 32, Aart married on 06-03-1874 in Geldermalsen Maria van Wagchem, aged 28. Maria was born on 21-12-1845 in Geldermalsen, daughter of Jan Cornelis van Wagchem and Jantje Sofia van Meeteren. Maria died on 21-09-1908 in Deil, aged 62.
Children of Aart and Maria:
1 van Santen, stillborn son, born on 21-07-1874 in Deil.
2 Johanna Sophia (Hanneke) van Santen, born on 03-01-1876 in Deil. Follow XV-w.
3 Janna Geertruida van Santen, born in 1877 in Deil. Follow XV-x.
4 van Santen, stillborn son, born on 10-08-1880 in Deil.
5 van Santen, stillborn son, born on 09-10-1884 in Deil.
XIV-ah IJda van Santen was born on 13-08-1848 in Deil, daughter of Maas van Santen (see XIII-g) and Johanna Geertruij Keij. IJda died on 22-04-1923 in Geldermalsen, aged 74.
Occupation:
dienstbode
At the age of 20, IJda married on 04-03-1869 in Beesd Hendrik Verzijl, aged 25. Hendrik was born on 22-12-1843 in Beesd, son of Hendrikus Verzijl and Jannigje van der Horst. Hendrik died on 18-09-1872 in Meteren, aged 28.
Occupation:
koopman, winkelier
Child of IJda and Hendrik:
1 Hendrik Verzijl, born in 1870 in Beesd. Hendrik died on 19-10-1940 in Geldermalsen, aged 69 or 70.
Note about Hendrik: tr Saartje Willemse, genlias
XIV-ai Johannes van Santen was born on 21-11-1853 in Deil, son of Maas van Santen (see XIII-g) and Johanna Geertruij Keij. Johannes died on 20-04-1897 in Deil, aged 43.
Occupation:
landman
At the age of 30, Johannes married on 27-03-1884 in Deil Elizabeth Verbeek, aged 25 or 26. Elizabeth was born in 1858 in Geldermalsen, daughter of Wouter Verbeek and Jantje Sofia van Meeteren. Elizabeth died on 20-12-1926 in Deil, aged 67 or 68.
Children of Johannes and Elizabeth:
1 Johanna Sophia van Santen, born in 1884 in Deil. Follow XV-y.
2 Jan Pieter van Santen, born in 1885 in Deil. Jan died on 21-12-1914 in Deil, aged 28 or 29.
3 van Santen, stillborn daughter, born on 14-01-1891 in Deil.
4 Elizabeth Johanna van Santen, born in 1896 in Deil. Elizabeth died on 31-08-1912 in Deil, aged 15 or 16.
XIV-aj Wilhelmina Ida Christina van Santen was born on 25-12-1842 in Nijmegen, daughter of Abraham van Santen (see XIII-h) and Wilhelmina Christina Petronella van Heel. Wilhelmina died on 08-12-1873 in Venlo, aged 30.
Note about Wilhelmina: wettiging tijdens huwelijk ouders
At the age of 23, Wilhelmina married on 22-08-1866 in Den Haag Joseph Jacob van den Miesen. Joseph died.
Child of Wilhelmina and Joseph:
1 van den Miesen, stillborn son, born on 04-09-1870 in Amersfoort.
XIV-ak Johannes Hendrikus Abraham van Santen was born on 07-08-1853 in Amersfoort, son of Abraham van Santen (see XIII-h) and Wilhelmina Christina Petronella van Heel. Johannes died on 07-05-1921 in Rotterdam, aged 67.
Occupation:
kapper
At the age of 22, Johannes married on 10-05-1876 in Rotterdam Johanna Cornelia Lammers, aged 24. Johanna was born on 18-02-1852 in Rotterdam. Johanna died on 10-04-1908 in Rotterdam, aged 56.
Children of Johannes and Johanna:
1 Wilhelmina Johanna Maria van Santen, born on 20-11-1878 in Rotterdam. Follow XV-z.
2 Wilhelmus Johannes Abraham van Santen, born on 07-08-1881 in Rotterdam. Wilhelmus died.
3 Johannes Abraham Josephus van Santen, born on 13-10-1883 in Rotterdam. Johannes died.
4 Margaretha Theodora Catharina van Santen, born on 19-01-1886 in Rotterdam. Margaretha died.
5 Agnes Anna Maria van Santen, born on 08-04-1888 in Rotterdam. Follow XV-aa.
6 Henriette Huberdina van Santen, born on 06-04-1891 in Rotterdam. Henriette died.
Note about Henriette: tweeling
7 Jacobus Johannes van Santen, born on 06-04-1891 in Rotterdam. Jacobus died on 23-04-1892 in Rotterdam, aged 1.
Note about Jacobus: tweeling
8 Christina Guillemette Maria van Santen, born on 06-11-1893 in Rotterdam. Christina died on 30-12-1970 in Groenlo, aged 77.
Note about Christina: PK aangevraagd en ontvangen maart 2009
zie ook haar zus Agnes Anna Maria
Christina was geestelijk gehandicapt (bron RvdHall) vandaar dat ze bij haar zus woonde)
Christina remained unmarried.
XIV-al Ida Cornelia Stap was born in 1858 in Zoelen, daughter of Hendrik Stap and Janna van Zanten (Santen) (see XIII-j). Ida died before 1884, aged less than 26. At the age of 20 or 21, Ida married on 07-11-1879 in Wadenoijen Huibert Thomas van Lith, aged 22 or 23. Huibert was born in 1856 in Wadenoijen, son of Jan Willem van Lith and Judith van Eck. Huibert died. Huibert married Aartje Stap (born 1863), see XIV-an, on 04-12-1884 in Zoelen.
Note about Huibert: Huibert trouwt met de zussen Ida en Aartje Stap
XIV-am Cornelis Stap was born on 21-10-1860 in Avezaath, son of Hendrik Stap and Janna van Zanten (Santen) (see XIII-j). Cornelis died.
Occupation:
1891    koopman
At the age of 30, Cornelis married on 22-05-1891 in Ophemert Rijkske van Heerewaarden, aged 23 or 24. Rijkske was born in 1867 in Ophemert, daughter of Gerrit van Heerewaarden and Janna Stevenia van Kuilenburg. Rijkske died.
XIV-an Aartje Stap was born in 1863 in Avezaath, daughter of Hendrik Stap and Janna van Zanten (Santen) (see XIII-j). Aartje died. At the age of 20 or 21, Aartje married on 04-12-1884 in Zoelen Huibert Thomas van Lith, aged 27 or 28. Huibert was born in 1856 in Wadenoijen, son of Jan Willem van Lith and Judith van Eck. Huibert died. Huibert was widower of Ida Cornelia Stap (1858-before 1884), whom he married on 07-11-1879 in Wadenoijen.
Note about Huibert: Huibert trouwt met de zussen Ida en Aartje Stap
XIV-ao Jan Hendrik Stap was born on 21-04-1867 in Zoelen, son of Hendrik Stap and Janna van Zanten (Santen) (see XIII-j). Jan died on 30-12-1948 in Zoelen, aged 81.
Occupation:
koopman, fruithandelaar
(1) At the age of 27, Jan married on 07-03-1895 in Zoelen Grietje van Dijk, aged 27. Grietje was born on 29-03-1867 in Buren, daughter of Peter van Dijk and Adriana Zondag. Grietje died on 13-09-1907 in Zoelen, aged 40.
(2) At the age of 44, Jan married on 05-05-1911 in Maurik Alieda Nout, aged 47 or 48. Alieda was born in 1863 in Maurik, daughter of Krijn Nout and Maaijke van Arkel. Alieda died before 1948, aged less than 85. Alieda was widow of Dirk Johannes van Keulen (died before 1911), whom she married before 1911.
Children of Jan and Grietje:
1 Adriana Stap, born on 19-08-1896 in Zoelen. Adriana died on 12-12-1985 in Zoelen, aged 89.
2 Hendrik Stap, born on 06-12-1897 in Zoelen. Follow XV-ab.
3 Peter Stap, born on 21-06-1900 in Zoelen. Follow XV-ac.
4 Ida Stap, born on 13-01-1901 in Zoelen. Ida died on 07-04-1983, aged 82.
5 Pieter Stap, born on 11-10-1905 in Zoelen. Pieter died on 28-03-1993 in Meyerton, Transvaal, South Africa, aged 87. He was buried on 01-04-1993 in Alberton, Transvaal, South Africa.
XIV-ap Hermanus Arie Stap was born in 1872 in Kapel-Avezaath, son of Hendrik Stap and Janna van Zanten (Santen) (see XIII-j). Hermanus died. At the age of 22 or 23, Hermanus married on 07-03-1895 in Zoelen Gerdina Mechtelina Kuipers, aged 21 or 22. Gerdina was born in 1873 in Ravenswaaij. Gerdina died.
XIV-aq Johannes van Eck (Ek) was born on 07-01-1846 in Beusichem, son of Cornelis van Eck (Ek) and Maaijke van Santen (see XIII-n). He was baptised on 07-01-1846 in Beusichem. Johannes died on 30-12-1914 in Culemborg, aged 68. At the age of 46, Johannes married on 29-12-1892 in Everdingen Teuntje Goedhart, aged about 50. Teuntje was born around 1842 in Everdingen, daughter of Peter Goedhart and Elisabeth Schenkel. Teuntje died on 11-08-1896 in Everdingen, aged about 54.
XIV-ar Hendrikus Konings was born on 05-04-1848 in Culemborg, son of Antonie Konings and Maaijke van Santen (see XIII-n). Hendrikus died on 24-01-1924 in Culemborg, aged 75. The death was registered on 26-01-1924.
Occupation:
landbouwer, bierhuishouder
At the age of 27, Hendrikus married on 03-12-1875 in Culemborg Adriana Sleeuwenhoek, aged 22. Adriana was born on 12-08-1853 in Culemborg, daughter of Antonie (Toon) Sleeuwenhoek and Teuntje den Hartog. Adriana died on 18-02-1898 in Culemborg, aged 44.
Children of Hendrikus and Adriana:
1 Antonie Konings, born in 1876 in Culemborg. Follow XV-ad.
2 Teuntje Konings, born on 15-02-1877 in Culemborg. Follow XV-ae.
3 Marinus Konings, born on 24-10-1878 in Culemborg. Marinus died on 26-12-1878 in Culemborg, aged 2 months.
4 Antonia Konings, born on 05-01-1880 in Culemborg. Antonia died on 31-10-1886 in Culemborg, aged 6.
5 Maria Hendrika Konings, born in 1882 in Culemborg. Follow XV-af.
6 Konings, stillborn child, born on 11-11-1883 in Culemborg.
XIV-as Willem van Santen was born in 1867 in Beusichem, son of Jan van Santen (see XIII-o) and Jannigje van Schoor(dijk) (see XIII-ax). Willem died on 02-06-1939 in Beusichem, aged 71 or 72. The death was registered on 03-06-1939.
Occupation:
1894    landbouwer
At the age of 26 or 27, Willem married on 29-03-1894 in Beusichem Jannigje Dirksen, aged 19 or 20. See XIV-jq for personal details of Jannigje.
Children of Willem and Jannigje:
1 Alida Adriana van Santen. Alida died. She was buried on 11-02-1980 in Amsterdam.
2 Jannigje van Santen, born on 14-03-1895 in Zoelmond. Jannigje died on 28-03-1910 in Zoelmond, aged 15. The death was registered on 29-03-1910.
3 Johanna Magdalena van Santen, born on 06-08-1898 in Zoelmond. Johanna died on 02-04-1910 in Zoelmond, aged 11. The death was registered on 02-04-1910.
4 Antonia Johanna van Santen, born on 03-06-1900 in Beusichem. Follow XV-ag.
5 N.N. van Santen, stillborn son, born on 20-07-1910 in Beusichem. The death was registered on 20-07-1910.
XIV-at Antonia Johanna van Santen was born in 1864 in Beusichem, daughter of Aalbert van Santen (see XIII-p) and Elizabeth van der Heijden. Antonia died on 04-10-1924 in Almelo, aged 59 or 60. At the age of 24 or 25, Antonia married on 13-06-1889 in Breda Hendrik Carel Oolbekkink, aged 30 or 31. Hendrik was born in 1858 in Holden. Hendrik died on 22-02-1909 in Almelo, aged 50 or 51.
Note about Hendrik: kinderen geboen te Almelo, genlias
XIV-au Antonie Johannes van Santen was born in 1865 in Beusichem, son of Anthonij van Santen (see XIII-q) and IJda van Arnhem. Antonie died on 27-02-1938 in Maurik, aged 72 or 73.
Occupation:
1902    landbouwer
At the age of 36 or 37, Antonie married on 07-05-1902 in Beusichem Willemina van Zijderveld, aged 23 or 24. Willemina was born in 1878 in Zoelmond, daughter of Willem van Zijderveld and Hendrika van Tricht. Willemina died after 1938, aged more than 60.
Occupation:
1902    dienstbode
XIV-av Johannes van Santen was born in 1869 in Beusichem, son of Anthonij van Santen (see XIII-q) and IJda van Arnhem. Johannes died.
Occupation:
landbouwer
(1) At the age of 25 or 26, Johannes married on 06-11-1895 in Beusichem Judith Gerdina van de Waardt, aged 21. Judith was born on 16-12-1873 in Beusichem, daughter of Hendrik van de Waardt and Judith van Zetten. Judith died on 06-09-1897 in Beusichem, aged 23.
(2) At the age of 28 or 29, Johannes married on 16-11-1898 in Beusichem Gerdina Serina de Graaf, aged 24 or 25. Gerdina was born in 1873 in Beusichem, daughter of Gerrit Johannes de Graaf and Steventje Brentjes. Gerdina died.
Children of Johannes and Gerdina:
1 Stijntje Alida van Santen, born on 23-09-1899 in Beusichem. Stijntje died on 02-06-1917 in Beusichem, aged 17. The death was registered on 02-06-1917. Stijntje remained unmarried.
2 Antonie van Santen, born on 18-04-1902 in Beusichem. Antonie died on 15-02-1921 in Beusichem, aged 18. The death was registered on 15-02-1921.
XIV-aw Roelof van Santen was born on 27-06-1871 in Beusichem, son of Anthonij van Santen (see XIII-q) and IJda van Arnhem. Roelof died on 18-07-1913 in Beusichem, aged 42. The death was registered on 18-07-1913.
Occupation:
1913    landbouwer
Roelof married Maria van Vlissingen (Wissingen). Maria died.
Child of Roelof and Maria:
1 Elisabeth van Santen, born on 10-03-1911 in Beusichem. Elisabeth died on 22-11-1911 in Beusichem, aged 8 months. The death was registered on 23-11-1911.
XIV-ax Adrianus van Santen was born on 21-01-1853 in Utrecht, son of Aalbert van Santen (see XIII-r) and Elizabeth Achterberg. Adrianus died on 29-07-1916 in Schiedam, aged 63.
Note about Adrianus: RAU Bevolkingsregister:
Adrianus, geh. met dina gerritje geul, geb, 21 januari 1853, te utrecht,
Adriana Dina, geb. 19 maart 1895, utrecht
Lagenoord 52, deel 16, folio 4792
Occupations:
1875    smid
1898    bankwerker
At the age of 22, Adrianus married on 12-05-1875 in Utrecht Dina Gerritje Geul, aged 25. Dina was born on 14-11-1849 in Utrecht, daughter of Martinus Johannes Geul and Gerritje Denters. Dina died on 10-01-1934 in Schiedam, aged 84.
Note about Dina: de naam Dina, vernoemd naar haar grootmoeder van vaders kant, Digna Veenhuijsen, komt ook in het nageslacht voor.
Occupations:
dienstbode
1905    geen
Children of Adrianus and Dina:
1 Albertus Cornelis van Santen, born on 04-04-1876 in Utrecht. Follow XV-ah.
2 Gerardus Jacobus van Santen, born on 23-10-1878 in Utrecht. Follow XV-ai.
3 Cornelis Martinus (Cees) van Santen, born on 09-03-1881 in Utrecht. Follow XV-aj.
4 Dina Adriana van Santen, born on 13-10-1883 in Utrecht. Follow XV-ak.
5 Cornelia Wilhelmina van Santen, born on 28-06-1887 in Utrecht. Follow XV-al.
6 Martina Adriana van Santen, born on 17-12-1892 in Utrecht. Follow XV-am.
7 Adriana Dina van Santen, born on 19-03-1895 in Utrecht. Follow XV-an.
XIV-ay Jacobus van Santen was born on 21-02-1855 in Utrecht, son of Aalbert van Santen (see XIII-r) and Elizabeth Achterberg. Jacobus died on 16-03-1932 at 12:00 in Utrecht, aged 77. The death was registered on 17-03-1932.
Note about Jacobus: RAU
jacobus van santen man, 21-2-55 utrecht, smid, per 1-1-00 dl, 24 blad 7037 wijk 4, trompstraat 43, overleden 16-3-32
johanna wilhelmina heijn, 30-1-55, overleden 19-2-17
3. cornelia wilhelmina theodora, dochter, 7-10-87, per 17-3-32 eigen kaart
Occupation:
1886    smid
At the age of 31, Jacobus married on 06-10-1886 in Utrecht Johanna Willemina Heijn, aged 33. Johanna was born on 30-01-1853 in Utrecht, daughter of Johannes Wilhelmus Heijn and Maria Uilenbroek. Johanna died on 19-02-1917 at 18:00 in Utrecht, aged 64. The death was registered on 20-02-1917.
Occupation:
1886    naaister
Child of Jacobus and Johanna:
1 Cornelia Wilhelmina Theodora van Santen, born on 07-10-1887 in Utrecht. Follow XV-ao.
XIV-az Geertruij Willemina Soesbergen was born in 1864 in Utrecht, daughter of Govert Soesbergen and Johanna Petronella de Groot (see XIII-s). Geertruij died on 19-03-1934 in Utrecht, aged 69 or 70. At the age of 49 or 50, Geertruij married on 28-12-1914 in Utrecht Machiel van den Bedem, aged 62 or 63. Machiel was born in 1851 in Utrecht, son of Wilhelmus Willemse van den Bedem and Catharina Bresser. Machiel died before 1934, aged less than 83. Machiel was widower of Aaltje Weerdenburg (born 1851), whom he married on 21-07-1875 in Utrecht.
XIV-ba Mijntje Soes(t)bergen was born in 1868 in Utrecht, daughter of Govert Soesbergen and Johanna Petronella de Groot (see XIII-s). Mijntje died on 18-03-1910 in Utrecht, aged 41 or 42. At the age of 25 or 26, Mijntje married on 12-09-1894 in Utrecht (Adrianus) Jan Hendrik Verhagen, aged 23 or 24. (Adrianus) was born in 1870 in Alkemade, son of Verhagen and Elsgeest. (Adrianus) died.
Children of Mijntje and (Adrianus):
1 Jacoba Johanna Petronella Verhagen, born on 22-02-1895 in Utrecht. Follow XV-ap.
2 Anna Petronella Maria Verhagen, born on 06-06-1896 in Utrecht. Follow XV-aq.
3 Johannes Hendrikus Verhagen, born on 19-10-1897 in Utrecht. Johannes died.
Note about Johannes: tr 1929 Geertruida vd Boogaard
4 Govert Verhagen, born on 09-06-1899 in Utrecht. Govert died on 16-10-1903 in Utrecht, aged 4.
5 Geertruida Willemina Joseph Verhagen, born on 19-03-1901 in Utrecht. Geertruida died.
XIV-bb Adriana de Groot was born on 17-09-1864 in Utrecht, daughter of Dirk de Groot (see XIII-t) and Agnes van Schroon. Adriana died on 24-07-1915 in Utrecht, aged 50. At the age of 27, Adriana married on 21-10-1891 in Utrecht Martinus Hendrikus Schoonhoven, aged 27. Martinus was born on 26-01-1864 in Utrecht, son of Johannes Jacobus Schoonhoven and Catharina Atteveld. Martinus died on 02-04-1922 in Utrecht, aged 58.
Note about Martinus: uit dit huwelijk 8 kinderen, zie www.attevelt.nl
Child of Adriana and Martinus:
1 Agnes Adriana Schoonhoven, born on 03-10-1893 in Utrecht. Follow XV-ar.
XIV-bc Jacobus Theodorus de Groot was born in 1860 in Utrecht, son of Jacobus de Groot (see XIII-u) and Alida van Zomeren. Jacobus died before 1899, aged less than 39. At the age of 23 or 24, Jacobus married on 06-02-1884 in Utrecht Maria Galesloot, aged 23 or 24. Maria was born in 1860 in Utrecht, daughter of Gerrit Galesloot and Johanna van der Linden. Maria died. Maria married Bastiaan Oskam (born 1862) on 25-01-1899 in Utrecht.
Children of Jacobus and Maria:
1 Jacobus Theodorus de Groot, born in 1885 in Utrecht. Follow XV-as.
2 Alida de Groot, born in 1889 in Utrecht. Follow XV-at.
3 Gerrit Johannes de Groot, born in 1891 in Utrecht. Follow XV-au.
4 Johannes de Groot, born in 1893 in Utrecht. Follow XV-av.
5 Maria de Groot, born in 1896 in Utrecht. Follow XV-aw.
XIV-bd Johanna Hendrica van Basten was born in 1865 in Utrecht, daughter of Christiaan Willebrordus van Basten (see XIII-v) and Johanna Hendrica van den Berg. Johanna died. At the age of 17 or 18, Johanna married on 06-06-1883 in Utrecht Roelof de Keijzer, aged 18 or 19. Roelof was born in 1864 in Deil, son of Theodorus de Keijzer and Petronella Franken. Roelof died.
Children of Johanna and Roelof:
1 Theodorus de Keijzer, born in Utrecht. Follow XV-ax.
2 Petronella de Keijzer, born in 1883 in Zuilen-Utrecht. Follow XV-ay.
3 Christianus Willebrordus de Keijzer, born in 1885 in Utrecht. Follow XV-az.
4 Petrus Roelof de Keijzer, born in 1885. Petrus died on 07-01-1919 in Zuilen-Utrecht, aged 33 or 34. The death was registered on 08-01-1919.
5 Roelof de Keijzer, born in 1889 in Utrecht. Follow XV-ba.
6 Theodora Johanna de Keijzer, born in 1892 in Utrecht. Follow XV-bb.
7 de Keijzer, born on 02-03-1901 in Utrecht. He died.
8 de Keijzer, born on 25-03-1906 in Utrecht. She died.
9 Albertus Jozef de Keijzer, born in 1908. Albertus died on 11-09-1910 in Zuilen-Utrecht, aged 1 or 2. The death was registered on 13-09-1910.
XIV-be Wilhelmina van Basten was born on 17-10-1867 in Utrecht, daughter of Christiaan Willebrordus van Basten (see XIII-v) and Johanna Hendrica van den Berg. Wilhelmina died on 17-05-1935 in Utrecht, aged 67.
Occupation:
dienstbode
At the age of 23, Wilhelmina married on 12-11-1890 in Utrecht Johannes Gadella, aged 25. Johannes was born on 29-11-1864 in Utrecht, son of Antonius (Teunis) Gadella and Willemina Schiltmans. Johannes died on 28-01-1923 in Utrecht, aged 58. He was buried on 01-02-1923 in Utrecht.
Occupation:
schilder bij de spoorwegen
XIV-bf Albertus van Basten was born on 17-04-1871 in Utrecht, son of Christiaan Willebrordus van Basten (see XIII-v) and Johanna Hendrica van den Berg. Albertus died on 14-04-1937 in Utrecht, aged 65.
Occupations:
werkman bij de gasfabriek
1893    winkelknecht
At the age of 22, Albertus married on 28-04-1893 in De Bilt Geertruij van den Hoeven, aged 22, after their intention to marry had been registered on 07-04-1893 in Utrecht. Geertruij was born on 18-02-1871 in De Bilt, daughter of Hendricus van den Hoeven and Geertruij Steiner. Geertruij died.
Children of Albertus and Geertruij:
1 Christiaan van Basten, born in 09-1893 in Utrecht. Christiaan died on 10-10-1893 at 06:30 in Utrecht, aged 1 month.
2 Geertruij van Basten, born on 15-10-1894 in Utrecht. Follow XV-bc.
3 Johanna Hendrica van Basten, born in 1896. Johanna died on 23-03-1897 in Utrecht, aged 0 or 1.
4 Johanna Hendrica van Basten, born on 16-06-1897 in Utrecht. Follow XV-bd.
5 Hendrica van Basten, born on 01-02-1899 in Utrecht. Follow XV-be.
6 Christiaan Willebrordus van Basten, born on 31-07-1901 in Utrecht. Christiaan died on 29-10-1902 at 13:30 in Utrecht, aged 1. The death was registered on 30-10-1902.
7 Albertus van Basten, born in 03-1903 in Utrecht. Albertus died on 16-09-1903 in Utrecht, aged 6 months.
8 Christiaan Willebrordus van Basten, born on 12-07-1904 in Utrecht. Christiaan died on 04-05-1916 at 21:30 in Utrecht, aged 11. The death was registered on 05-05-1916.
9 Albertus van Basten, born on 26-01-1906 in Utrecht. Follow XV-bf.
10 Cornelia van Basten, born on 24-01-1908 in Utrecht. Cornelia died.
11 Petronella van Basten, born on 05-04-1910 in Utrecht. Petronella died.
XIV-bg Christiaan van Basten was born on 17-10-1877 in Utrecht, son of Christiaan Willebrordus van Basten (see XIII-v) and Johanna Hendrica van den Berg. Christiaan died on 07-01-1970 in Utrecht, aged 92.
Occupation:
leerlooier
At the age of 22, Christiaan married on 13-06-1900 in Utrecht Catharina de Klein, aged 22. Catharina was born on 31-12-1877 in Utrecht, daughter of Theodorus de Klein and Geetruida Pot. Catharina died.
Children of Christiaan and Catharina:
1 Johanna Hendrika Maria van Basten, born on 29-09-1900 in Utrecht. Follow XV-bg.
2 Geertruida Johanna Maria van Basten, born on 31-10-1901 in Utrecht. Follow XV-bh.
3 Christina Wilhelmina van Basten, born on 18-11-1903 in Utrecht. Follow XV-bi.
4 Theodorus Johannes van Basten, born in 04-1905. Theodorus died on 18-01-1907 in Utrecht, aged 1.
5 Christiaan Willebrordus van Basten, born on 26-08-1906 in Utrecht. Follow XV-bj.
6 Theodora van Basten, born on 06-04-1908 in Utrecht. Follow XV-bk.
7 Catharina Johanna van Basten, born on 19-10-1909 in Utrecht. Catharina died.
Occupation:
winkeljuffrouw
8 Theodorus Johannes van Basten, born on 29-09-1911 in Utrecht. Theodorus died on 08-08-1983 in Utrecht, aged 71.
Occupation:
kantoorbediende
9 Albertus Johannes van Basten, born on 31-10-1913 in Utrecht. Follow XV-bl.
10 Johannes Wilhelmus Antonius van Basten, born on 20-04-1919 in Utrecht. Johannes died on 10-10-1923 in Utrecht, aged 4.
11 Roelof Aloysius van Basten, born on 21-06-1922 in Utrecht. Roelof died on 13-09-1984 in Bilthoven, aged 62.
Note about Roelof: "grootvader"van (geadopteerde) kleinzoon=schoonzoon van A. Agterberg
XIV-bh Hendrikus Jacobus van Basten was born on 25-05-1880 in Utrecht, son of Christiaan Willebrordus van Basten (see XIII-v) and Johanna Hendrica van den Berg. Hendrikus died.
Occupation:
monteur, bankwerker
At the age of 20, Hendrikus married on 04-07-1900 in Utrecht Geertruida de Jong, aged 21. Geertruida was born on 17-03-1879 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, daughter of Hendrik de Jong and Cornelia Oostrom. Geertruida died.
Children of Hendrikus and Geertruida:
1 Johanna Maria van Basten, born on 22-11-1900 in Utrecht. Johanna died.
2 Cornelia Jacoba van Basten, born on 18-11-1902 in Utrecht. Cornelia died.
3 Christianus Willebrordus van Basten, born on 21-08-1905 in Utrecht. Follow XV-bm.
4 Wilhelmina Geertruida Maria van Basten, born on 25-05-1911 in Utrecht.
XIV-bi Gerrit Jan van Buuren was born in 1861 in Beusichem, son of Cornelis Jacob van Buuren and Alida Struijk (see XIII-x). Gerrit died after 1929, aged more than 68. At the age of 24 or 25, Gerrit married on 03-03-1886 in Beusichem Metje van Nuijssenborgh, aged 28 or 29. Metje was born in 1857 in Beusichem, daughter of Elis van Nuijsenborgh and Kristina de Heus. Metje died on 12-03-1929 in Beusichem, aged 71 or 72. The death was registered on 12-03-1929.
Child of Gerrit and Metje:
1 Cornelia van Buuren, born in 1887 in Beusichem. Follow XV-bn.
XIV-bj Jacoba Cornelia van Santen was born on 16-09-1852 in Beusichem, daughter of Jacoba Cornelia van Santen (see XIII-z). Jacoba died on 09-01-1931 in Geldermalsen, aged 78 (cause: elders overleden). The death was registered on 06-12-1931.
Note about Jacoba: ook genoemd Van Zanten, 1921 huwelijk dochter Anna Jacoba
At the age of 28, Jacoba married on 03-06-1881 in Buren Willem Marinus van Haarlem, aged 32. Willem was born on 09-08-1848 in Buren, son of Willem Geurtse van Haarlem and Geertrui van der Haar. Willem died on 27-03-1920 in Buren, aged 71. Willem was widower of Geertrui Steenis (1845-1876), whom he married on 08-12-1866 in Buren.
Note about Willem: geboortedatum kan onjuist zijn gezien overlijdensdatum moeder
Occupation:
arbeider
Children of Jacoba and Willem:
1 van Haarlem, stillborn son, born on 26-08-1882 in Buren. The death was registered on 26-08-1882.
2 van Haarlem, stillborn son, born on 03-04-1885 in Buren.
3 van Haarlem, stillborn son, born on 07-08-1887 in Buren. The death was registered on 07-08-1887.
4 van Haarlem, stillborn daughter, born on 08-01-1889 in Buren.
5 van Haarlem, stillborn son, born on 23-02-1897 in Buren.
6 Anna Jacoba van Haarlem, born on 30-01-1891 in Buren. Follow XV-bo.
XIV-bk Hendrik Bronk was born on 14-09-1858 in Buren, son of Philip Bronk and Jacoba Cornelia van Santen (see XIII-z). Hendrik died on 05-07-1925 in Hatert (Nijmegen), aged 66.
Note about Hendrik: Bron B. Louwe-Bronk:
Hendrik was in 1886, bij zijn 1e huwelijk, wachtmeester bij de Huzaren. In Amersfoort heeft hij een sigarenwinkel. Na het overlijden van Alijda worden de kinderen ondergebracht bij familie en blijven daar. In 1894 woont Hendrik met zijn tweede vrouw en kind in Hemmen in huis nr.18, daar is hij Gemeente veldwachter. Op 29 april 1895 vertrekt hij met zijn tweede vrouw en hun kind naar Amsterdam
Occupations:
1886    Wachtmeester bij de Huzaren
1894    gemeente veldwachter
1908    klerk
1913    handelsreiziger
(1) At the age of 27, Hendrik married on 04-08-1886 in Amersfoort Alijda de Bree, aged 21. Alijda was born on 13-02-1865 in Amersfoort, daughter of Arris de Bree and Grietje Hartgerse. Alijda died on 14-12-1891 in Amersfoort, aged 26.
(2) At the age of 34, Hendrik married on 09-11-1892 in Amersfoort Petronella Francisca van de Gevel, aged 28. Petronella was born on 24-07-1864 in ’s-Hertogenbosch, daughter of Gerardus van de Gevel and Aloïsia Joanna Decades. Petronella died on 20-12-1938 in Amsterdam, aged 74.
Children of Hendrik and Alijda:
1 Margaretha Jacoba Cornelia Bronk (de Bree), born on 18-02-1886 in Amersfoort. Follow XV-bp.
2 Jacoba Cornelia Bronk, born on 09-02-1888 in Amersfoort. Follow XV-bq.
3 Arris Bronk, born on 23-02-1889 in Amersfoort. Follow XV-br.
4 Pilippus Bronk, born on 20-03-1891 in Amersfoort. Pilippus died on 22-03-1908 in Buren, aged 17. Pilippus remained unmarried.
Occupation:
1908    stoker
Child of Hendrik and Petronella:
5 Hendrik Petrus Bronk, born on 20-06-1894 in Hemmen (Gem. Hien en Dodeweert). Follow XV-bs.
XIV-bl Willem Cornelis Bronk was born on 01-03-1862 in Buren, son of Philip Bronk and Jacoba Cornelia van Santen (see XIII-z). Willem died on 22-09-1921 in Buren, aged 59. The death was registered on 22-09-1921.
Occupation:
los werkman, landman (1882), landarbeider
At the age of 20, Willem married on 06-07-1882 in Zoelen Helena Stap, aged 19. See XV-b for personal details of Helena.
Children of Willem and Helena:
1 Bronk, stillborn daughter, born on 01-01-1883 in Buurmalsen.
2 Jacoba Cornelia Bronk, born on 19-01-1884 in Buren. Follow XVI-a.
3 Gerdiena Agnieta Bronk, born on 21-12-1886 in Buren. Follow XVI-b.
4 Willem Philippus Bronk, born on 23-09-1889 in Buren. Follow XVI-c.
5 Gerrigje Bronk, born on 07-07-1892 in Buren. Follow XVI-d.
6 Cornelia Bronk, born on 28-12-1894 in Buren. Follow XVI-e.
7 Roelof Bronk, born on 26-06-1897 in Buren. Follow XVI-f.
8 Hendrika Pietronella Christina Bronk, born on 17-11-1899 in Buren. Hendrika died on 31-10-1910 in Buren, aged 10 (cause: verdronken).
9 Helena Wilhelmina Bronk, born on 01-07-1902 in Buren. Follow XVI-g.
10 Gerrit (Gert) Bronk, born on 18-05-1904 in Buren. Follow XVI-h.
XIV-bm Anna Bronk was born on 15-11-1864 in Buren, daughter of Philip Bronk and Jacoba Cornelia van Santen (see XIII-z). Anna died on 03-04-1933 in Culemborg, aged 68. The death was registered on 04-04-1933. At the age of 20, Anna married on 12-06-1885 in Culemborg Willem Balvers, aged 22. Willem was born on 19-11-1862 in Culemborg, son of Hendrikus Balvers and Maria van Veen. Willem died on 16-11-1922 in Culemborg, aged 59.
Occupation:
stoelenmaker
Children of Anna and Willem:
1 Maria Wilhelmina Bronk, born on 27-05-1885 in Culemborg. Maria died on 27-05-1885 in Culemborg, aged less than a day.
2 Jacob Philip Balvers, born on 15-05-1886 in Culemborg. Jacob died on 05-09-1886 in Culemborg, aged 3 months.
3 Hendrikus Balvers, born on 13-05-1887 in Culemborg. Follow XV-bt.
4 Philippus Balvers, born on 25-05-1889 in Culemborg. Follow XV-bu.
5 Wilhelmus Marinus Balvers, born on 24-02-1891 in Culemborg. Follow XV-bv.
6 Jacoba Cornelia Balvers, born on 14-03-1893 in Culemborg. Jacoba died on 27-11-1899 in Culemborg, aged 6.
7 Maria Balvers, born on 25-12-1894 in Culemborg. Follow XV-bw.
8 Gerrit Albertus Balvers, born on 09-12-1896 in Culemborg. Gerrit died on 18-07-1897 in Culemborg, aged 7 months.
9 Gerrit Albertus Balvers, born on 31-05-1898 in Culemborg. Gerrit died.
10 Jacoba Cornelia Balvers, born on 01-08-1900 in Culemborg. Jacoba died.
11 Antoon Balvers, born on 22-10-1904 in Culemborg. Antoon died.
12 Cornelis Balvers, born on 16-06-1906 in Culemborg. Cornelis died.
XIV-bn Gerrit Albertus Bronk was born on 04-11-1871 in Buren, son of Philip Bronk and Jacoba Cornelia van Santen (see XIII-z). Gerrit died on 09-11-1944 in Zoelen, aged 73.
Occupation:
landbouwer
At the age of 27, Gerrit married on 09-06-1899 in Buren Bartha Johanna Rijnberk, aged 21. Bartha was born on 09-07-1877 in Maurik, daughter of Jan Jansz. Rijnberk and Johanna van Sandijk (Santwijk). Bartha died on 11-07-1934 in Tiel, aged 57. The death was registered on 16-07-1934.
Children of Gerrit and Bartha:
1 Gerrit Albertus Bronk, born on 01-07-1900 in Buren. Follow XV-bx.
2 Johanna Jacoba Cornelia Bronk, born on 29-08-1902 in Buren. Follow XV-by.
XIV-bo Cornelia Bronk was born on 10-02-1875 in Buren, daughter of Philip Bronk and Jacoba Cornelia van Santen (see XIII-z). Cornelia died on 06-05-1946 in Naarden, aged 71. At the age of 38, Cornelia married on 21-08-1913 in Weesp Pieter van Rossum, aged 54. Pieter was born on 19-05-1859 in Weesp, son of Jan van Rossum and Maria Luijf. Pieter died on 30-06-1941 in Weesp, aged 82. Pieter was widower of Reintje Dogger (1860-1911), whom he married on 01-05-1884 in Weesp. Pieter remainded childless.
Occupation:
magazijnbaas
XIV-bp Johannes Verkerk was born in 1860 in Beusichem, son of Willem Czn Verkerk and Johanna van Santen (see XIII-aa). Johannes died on 24-12-1938 in Arnhem, aged 77 or 78. The death was registered on 27-12-1938.
Occupation:
groentenkoopman
(1) At the age of 25 or 26, Johannes married on 12-05-1886 in Utrecht Theodora Maria Willems, aged 30. Theodora was born on 14-11-1855 in Beusichem, daughter of Johannes Willems and Maria Mechtelina Lemmens. Theodora died on 28-05-1921 in Arnhem, aged 65.
(2) After the age of 69, Johannes married after 23-11-1929 in Arnhem? Carolina Frederika Bock, aged more than 50. Carolina was born in 1879 in Middachtersteeg (Rheden), daughter of August Bock and Jansje Verbeek. Carolina died. Carolina was widow of Gerrit Jan Sprukkelhorst (1880-1929), whom she married on 09-10-1903 in Diepenheim.
Children of Johannes and Theodora:
1 Willem Johannes Verkerk, born on 14-07-1887 in Zwolle. Follow XV-bz.
2 Maria Madelina Verkerk, born on 23-06-1889 in Zierikzee. Follow XV-ca.
3 Johanna Theodora Verkerk, born on 09-08-1891 in Utrecht. Follow XV-cb.
4 Lucas Verkerk, born after 1891. Lucas died.
Occupation:
telegrafist met als hobby schilderen
5 Johannes Cornelis (Jo) Verkerk, born on 21-09-1894 in Utrecht. Jo died.
XIV-bq Dirk Verkerk was born in 1865 in Beusichem, son of Willem Czn Verkerk and Johanna van Santen (see XIII-aa). He was baptised in Beusichem. Dirk died on 19-06-1939 in Beusichem, aged 73 or 74.
Occupation:
koopman
At the age of 29 or 30, Dirk married on 23-01-1895 in Arnhem Petronella Johanna Jansen, aged 26 or 27. Petronella was born in 1868 in Valburg, daughter of Gerrit Johannes Janssen and Johanna Blom. Petronella died.
Children of Dirk and Petronella:
1 Johanna Verkerk, born in 1900. Follow XV-cc.
2 Geertje Willemina Verkerk, born on 25-04-1905 in Buren. Geertje died on 28-11-1918 in Beusichem, aged 13. The death was registered on 28-11-1918.
XIV-br Cornelis Verkerk was born in 1868 in Beusichem, son of Willem Czn Verkerk and Johanna van Santen (see XIII-aa). Cornelis died on 08-02-1944 in Beusichem, aged 75 or 76.
Occupation:
1896    koopman
At the age of 27 or 28, Cornelis married on 20-05-1896 in Beusichem Helena de Jong, aged 26. Helena was born on 25-04-1870 in Zoelmond, daughter of Leendert de Jong and Jenneke Blom. Helena died after 1944, aged more than 74.
Occupation:
1896    dienstbode
Child of Cornelis and Helena:
1 Willem Verkerk, born in 1896 in Beusichem. Follow XV-cd.
XIV-bs Willem Verkerk was born in 1870 in Beusichem, son of Willem Czn Verkerk and Johanna van Santen (see XIII-aa). Willem died on 16-09-1933 in Utrecht, aged 62 or 63.
(1) At the age of 22 or 23, Willem married on 19-05-1893 in De Bilt Teuntje Jacoba Hartman, aged 21 or 22. Teuntje was born in 1871 in De Bilt, daughter of Gijsbert Hartman and Jacoba den Besten. Teuntje died before 1920, aged less than 49.
(2) At the age of 49 or 50, Willem married on 07-04-1920 in Utrecht Maagje Sloesarwij, aged 40. Maagje was born on 14-06-1879 in Kockengen, daughter of Willem Sloesarwij and Maagje Stigter. Maagje died after 1933, aged more than 54. Maagje was widow of Cornelis Hubert (1882-1908), whom she married on 21-10-1903 in Utrecht.
XIV-bt Lucas Johannes Christiaan Verkerk was born in 1876 in Beusichem, son of Willem Czn Verkerk and Johanna van Santen (see XIII-aa). Lucas died on 07-04-1918 in Utrecht, aged 41 or 42.
Occupation:
spoorwegbeambte
(1) At the age of 25 or 26, Lucas married on 08-01-1902 in Arnhem Geertruida Faas, aged 28 or 29. Geertruida was born in 1873 in Hoogeveen, daughter of Jacob Faas and Aaltje Lensen. Geertruida died on 27-10-1911 in Utrecht, aged 37 or 38.
(2) At the age of 36 or 37, Lucas married on 21-05-1913 in Utrecht Maria Bookelman, aged 31 or 32. Maria was born in 1881 in Polsbroek, daughter of Johannes Frederik Bookelman and Jannigje van der Meijden. Maria died after 07-04-1918, aged more than 37.
Child of Lucas and Geertruida:
1 Verkerk, stillborn daughter, born on 11-04-1902 in Utrecht.
XIV-bu Hermanus de Kogel was born in 1856 in Beusichem, son of Cornelis de Kogel and Johanna (Anna) van Santen (Zanten) (see XIII-ab). Hermanus died. At the age of 23 or 24, Hermanus married on 02-12-1880 in Schalkwijk Hendrika Antonia de Heus, aged 19 or 20. Hendrika was born in 1860 in Schalkwijk-Houten, daughter of Willem de Heus and Teuntje Steenbeek. Hendrika died.
XIV-bv Willem Klaas de Kogel was born in 1860 in Ameide, son of Cornelis de Kogel and Johanna (Anna) van Santen (Zanten) (see XIII-ab). Willem died. At the age of 24 or 25, Willem married on 04-11-1885 in Utrecht Wilhelmina van Hattem, aged 18 or 19. Wilhelmina was born in 1866 in Abcoude-Proosdij, daughter of Pieter van Hattem and Cornelia van der Poel. Wilhelmina died.
XIV-bw Anneke van Overbeek was born in 1875 in Beusichem, daughter of Dirk van Overbeek and Dirkje van Santen (see XIII-ad). Anneke died. At the age of 39 or 40, Anneke married on 18-11-1915 in Apeldoorn Pieter Wijmna, aged 40 or 41. Pieter was born in 1874 in Amsterdam, son of Gerrit Wijmna and Jansje Ballee. Pieter died. Pieter was widower of Huberta de Haas (died before 1915), whom he married before 1915.
Occupation:
1915    machinist
XIV-bx Willem van Overbeek was born in 1877 in Beusichem, son of Dirk van Overbeek and Dirkje van Santen (see XIII-ad). Willem died.
Occupation:
1904    werkman
At the age of 26 or 27, Willem married on 02-11-1904 Willemina Hendrika Putters, aged 19 or 20. Willemina was born in 1884 in Beusichem, daughter of Gerrit Jan Putters and Willemina Bokhoven. Willemina died.
XIV-by Johannes van Overbeek was born in 1879 in Beusichem, son of Dirk van Overbeek and Dirkje van Santen (see XIII-ad). Johannes died. At the age of 26 or 27, Johannes married on 01-11-1906 in Den Helder Neeltje van der Veer, aged 18 or 19. Neeltje was born in 1887 in Den Helder, daughter of IJtje Bruul. Neeltje died.
XIV-bz Albert van Overbeek was born in 1884 in Beusichem, son of Dirk van Overbeek and Dirkje van Santen (see XIII-ad). Albert died. At the age of 27 or 28, Albert married on 31-07-1912 in Beusichem Cornelia Alida van ’t Hart, aged 23 or 24. See XV-da for personal details of Cornelia.
XIV-ca Dirkje van Overbeek was born in 1886 in Beusichem, daughter of Dirk van Overbeek and Dirkje van Santen (see XIII-ad). Dirkje died. At the age of 22 or 23, Dirkje married on 04-08-1909 in Utrecht Hermanus Wilschut, aged 20 or 21. Hermanus was born in 1888 in Utrecht, son of Adrianus Wilschut and Theodora van Toorn. Hermanus died.
XIV-cb Jacoba van Overbeek was born on 16-04-1888 in Beusichem, daughter of Dirk van Overbeek and Dirkje van Santen (see XIII-ad). Jacoba died on 03-12-1992 in Delft, aged 104.
Note about Jacoba: bron: M. Huisman:
Mijn grootmoeder,Jacoba
(16-4-1888 / 3-12-1992)de jongste dochter van Dirckje van Zanten,is al
vrij jong met de familie waar ze diende verhuisd en via Utrecht in Delft
terecht gekomen en gebleven.
Occupation:
dienstbode
At the age of 27, Jacoba married on 13-10-1915 in Delft Nicolaas Johannes Ouwerling, aged 22. Nicolaas was born on 26-10-1892 in Delft. Nicolaas died on 03-07-1979 in Delft, aged 86.
Children of Jacoba and Nicolaas:
1 Dirkje Jacoba Ouwerling, born on 14-09-1917 in Delft. Dirkje died on 02-06-1996 in Rijswijk-ZH, aged 78.
2 Rijnandus Ouwerling, born on 24-05-1921 in Delft. Rijnandus died.
3 Clasina Jacoba Ouwerling, born on 30-07-1929 in Delft. Clasina died on 17-07-1983 in Delft, aged 53.
XIV-cc Theodora van Santen was born on 17-05-1864 in Ravenswaaij, daughter of Dirk van Santen (see XIII-ae) and Teuntje van Asch. Theodora died.
Note about Theodora: gewettigd op 9-jarige leeftijd bij het huwelijk van haar moeder
Occupation:
dienstbode
At the age of 27, Theodora married on 03-09-1891 in Ransdorp Leendert Ottevanger, aged 34 or 35. Leendert was born in 1856 in Papendrecht, son of Arie Ottevanger and Pieternella Verdoren. Leendert died. Leendert was widower of Anna Maria Kolk (died before 1891).
Occupation:
timmerman
XIV-cd Jacob Hendrik van Santen was born in 1874 in Beusichem, son of Dirk van Santen (see XIII-ae) and Teuntje van Asch. Jacob died before 1968, aged less than 94.
Occupations:
jachtopziener
1901    landman
At the age of 26 or 27, Jacob married on 03-07-1901 in Beusichem Maagje van Wakeren, aged 21 or 22. Maagje was born in 1879 in Herwijnen, daughter of Johannes van Wakeren and Hendrika van Leeuwen. Maagje died on 01-07-1968 in Geldermalsen, aged 88 or 89.
Children of Jacob and Maagje:
1 van Santen. He died before 1968.
2 Teuntje van Santen, born on 02-08-1901 in Beusichem. Follow XV-ce.
3 Johannes van Santen, born on 19-02-1904 in Culemborg. Johannes died.
4 Dirk van Santen, born on 07-08-1905 in Culemborg. Dirk died.
5 Johannes van Santen, born around 1917. Follow XV-cf.
XIV-ce Cornelis Aart van Santen was born in 1875 in Beusichem, son of Dirk van Santen (see XIII-ae) and Teuntje van Asch. Cornelis died. At the age of 31 or 32, Cornelis married on 23-08-1907 in Reeuwijk Jannetje Stouthart, aged 17 or 18. Jannetje was born in 1889 in Reeuwijk, daughter of Arie Stouthart and Jaantje van Donselaar. Jannetje died.
XIV-cf Cornelia van Santen was born in 1876 in Beusichem, daughter of Dirk van Santen (see XIII-ae) and Teuntje van Asch. Cornelia died on 27-11-1947, aged 70 or 71. At the age of 31 or 32, Cornelia married on 19-02-1908 in Beusichem Jacob Martinus Haagsman, aged 26 or 27. Jacob was born in 1881 in Beusichem, son of Jan Haagsman and Johanna Elisabeth van Buuren. Jacob died in 1972, aged 90 or 91.
Occupation:
1908    landman
XIV-cg Dirkje Antonia van Santen was born on 19-01-1879 in Beusichem, daughter of Dirk van Santen (see XIII-ae) and Teuntje van Asch. Dirkje died on 04-12-1962 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 83. She was buried on 08-12-1962 in Scherpenzeel (Gelderland).
Note about Dirkje: grootmoeder van Connie Veer, bron
14 kinderen
Occupation:
landman
At the age of 22, Dirkje married on 06-11-1901 in Beusichem Jan Veer, aged 23. Jan was born on 21-11-1877 in Scherpenzeel (Gelderland), son of Geurt Veer and Alberta Osnabrugge. Jan died on 22-09-1970 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 92. He was buried on 26-09-1970 in Scherpenzeel (Gelderland).
Occupation:
1901    landman
Children of Dirkje and Jan:
1 Alberdina Geertruida Veer, born on 01-02-1902 in Wassenaar. Alberdina died on 13-07-1991 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 89.
2 Dirk Antonius Veer, born on 12-08-1903 in Wassenaar. Dirk died on 22-12-1903 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 4 months.
3 Dirk Antonius Veer, born on 24-07-1904 in Scherpenzeel (Gelderland). Dirk died on 26-04-1912 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 7 (cause: eerste slachtoffer auto-ongeluk in Scherpenzeel).
Note about Dirk: Dirk was eerste slachtoffer auto-ongeluk. Dirk stak achter een paard en wagen de weg over en werd overreden door een auto.
4 Gerrit Jan Veer, born on 27-02-1906 in Scherpenzeel (Gelderland). Gerrit died on 02-10-1992 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 86.
5 Teunis Theodoor Veer, born on 06-02-1908 in Scherpenzeel (Gelderland). Teunis died on 25-11-1976 in Veenendaal, aged 68.
6 Jacob Hendrik Veer, born on 13-06-1909 in Scherpenzeel (Gelderland). Jacob died on 15-05-1945 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 35 (cause: omgebracht).
Note about Jacob: tweeling
neergeschoten op 4 mei 1945 en op 15 mei 1945 overleden te Ede
7 Jan Albertus Veer, born on 13-06-1909 in Scherpenzeel (Gelderland). Jan died on 01-09-1911 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 2.
Note about Jan: tweeling
8 Theodora Veer, born on 12-08-1910 in Scherpenzeel (Gelderland). Theodora died on 17-02-1911 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 6 months.
9 Jan Albertus Veer, born on 28-03-1912 in Scherpenzeel (Gelderland). Jan died on 07-10-1984 in Utrecht, aged 72.
Note about Jan: tweeling
10 Theodora Veer, born on 28-03-1912 in Scherpenzeel (Gelderland). Theodora died on 29-07-1992 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 80.
Note about Theodora: tweeling
11 Dirk Antonius (Dirk) Veer, born on 08-04-1913 in Scherpenzeel (Gelderland). Dirk died on 14-02-1955 in Woudenberg, aged 41 (cause: difteritus).
12 Everdina Veer, born on 31-07-1914 in Scherpenzeel (Gelderland). Everdina died on 23-11-1914 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 3 months.
13 Everdina Veer, born on 22-10-1920 in Scherpenzeel (Gelderland). Everdina died on 04-06-2011 in Scherpenzeel (Gelderland), aged 90.
14 Cornelia Geertruida Veer, born on 10-12-1921 in Veenendaal. Cornelia died on 04-12-2013 in Veenendaal, aged 91.
XIV-ch Geertruida van Santen was born on 16-07-1880 in Beusichem, daughter of Dirk van Santen (see XIII-ae) and Teuntje van Asch. Geertruida died.
Occupation:
landman
At the age of 21, Geertruida married on 09-10-1901 in Beusichem Evert Dirksen, aged 24 or 25. Evert was born in 1876 in Beusichem, son of Hermanus Dirksen and Neeltje van de Glind. Evert died.
Occupation:
1901    werkman
Child of Geertruida and Evert:
1 Hermanus Dirksen, born on 18-01-1902 in Maarn. Hermanus died.
XIV-ci Aalbert Johannes van Santen was born in 1883 in Beusichem, son of Dirk van Santen (see XIII-ae) and Teuntje van Asch. Aalbert died.
Occupation:
1911    landbouwer
At the age of 27 or 28, Aalbert married on 01-03-1911 in Beusichem Huibertje Knobbout, aged 22 or 23. Huibertje was born in 1888 in Beusichem, daughter of Dirk Johannis Knobbout and Berendina Brand. Huibertje died.
Occupation:
koopman
XIV-cj Aartje van Santen was born on 22-04-1885 in Beusichem, daughter of Dirk van Santen (see XIII-ae) and Teuntje van Asch. Aartje died.
Note about Aartje: 3-3-2005 bezoek RAU-bevolkingsregister
Aartje, geh. met cornelis gijsbertsen, geb. 22 april 1885 te beusichem,
27-10-09 uit beusichem: krommerijn 7, deel 5, folio 1251, 3-9-10 naar bunnik, 11-7-11 uit bunnik: Daendelstraat 13, deel 8, folio 2186
At the age of 24, Aartje married on 27-10-1909 in Beusichem Cornelis Gijsbertsen, aged 24. Cornelis was born on 10-04-1885 in Bunnik, son of Jan Gijsbertsen and Stijntje Catharina van den Heuvel. Cornelis died.
Occupation:
1909    schipper
XIV-ck Hendrik Cornelis Kievith was born in 1877 in Beusichem, son of Cornelis Kievith and Aartje van Zanten (see XIII-af). Hendrik died. At the age of 24 or 25, Hendrik married on 30-04-1902 in Beusichem Johanna Verkerk, aged 26 or 27. Johanna was born in 1875 in Eck en Wiel, daughter of Adrianus Verkerk and Alida van Ewijk. Johanna died.
XIV-cl Willem Kievith was born in 1879 in Beusichem, son of Cornelis Kievith and Aartje van Zanten (see XIII-af). Willem died on 21-03-1934 in Barneveld, aged 54 or 55. The death was registered on 22-03-1934.
(1) Willem married Heintje Burgers. Heintje died after 1934.
(2) Willem married Wilhelmina van Tintelers. Wilhelmina died.
XIV-cm Dirk Johannes Kievith was born in 1883 in Beusichem, son of Cornelis Kievith and Aartje van Zanten (see XIII-af). Dirk died. At the age of 24 or 25, Dirk married on 04-03-1908 in Beusichem Dirkje Johanna van Gent, aged 21 or 22. Dirkje was born in 1886 in Ravenswaaij, daughter of Antonie Johannes van Gent and Dirkje van Bekkum. Dirkje died.
XIV-cn Adrianus Kievith was born in 1884 in Beusichem, son of Cornelis Kievith and Aartje van Zanten (see XIII-af). Adrianus died. At the age of 32 or 33, Adrianus married on 31-10-1917 in Beusichem Janna Huiberta Haagsman, aged 28 or 29. Janna was born in 1888 in Beusichem, daughter of Jan Haagsman and Johanna Elisabeth van Buuren. Janna died.
XIV-co Albert Johannes Kievith was born in 1891 in Ravenswaaij, son of Cornelis Kievith and Aartje van Zanten (see XIII-af). Albert died. At the age of 28 or 29, Albert married on 28-04-1920 in Beusichem Elisabeth Gijsberta van Beusekom, aged 29 or 30. Elisabeth was born in 1890 in Beusichem, daughter of Gijsbert Peter van Beusekom and Maria de Jong. Elisabeth died.
XIV-cp Gerrit Kievith was born in 1891 in Ravenswaaij, son of Cornelis Kievith and Aartje van Zanten (see XIII-af). Gerrit died. At the age of 22 or 23, Gerrit married on 11-03-1914 in Beusichem Gerritje Johanna van Zetten, aged 23 or 24. Gerritje was born in 1890 in Zoelmond, daughter of Steven van Zetten and Hendrika Hestera van Arkel. Gerritje died.
XIV-cq Beatriks van Zanten was born in 1881 in Beusichem, daughter of Arie van Zanten (see XIII-ah) and Metje van Nuijssenborgch. Beatriks died. At the age of 24 or 25, Beatriks married on 11-10-1906 in Dordrecht Willem Boljé, aged 29 or 30. Willem was born in 1876 in Dordrecht. Willem died.
XIV-cr Cornelis van Zanten was born in 1882 in Culemborg, son of Arie van Zanten (see XIII-ah) and Metje van Nuijssenborgch. Cornelis died. At the age of 20 or 21, Cornelis married on 03-12-1903 in Dordrecht Maartje Marina Busink, aged 17 or 18. Maartje was born in 1885 in Dubbeldam. Maartje died.
Children of Cornelis and Maartje:
1 Metje van Zanten, born in 1905 in Dordrecht. Follow XV-cg.
2 Aartje van Zanten, born in 1906 in Dordrecht. Follow XV-ch.
3 Cornelia van Zanten, born in 1910 in Dordrecht. Follow XV-ci.
XIV-cs Jacoba Hendrika van Zanten was born on 01-02-1888 in Rotterdam, daughter of Arie van Zanten (see XIII-ah) and Metje van Nuijssenborgch. Jacoba died. At the age of 24, Jacoba married on 30-05-1912 in Dordrecht Cornelis de Pagter, aged 24 or 25. Cornelis was born in 1887 in Sliedrecht. Cornelis died in 1953, aged 65 or 66.
XIV-ct Arie van Zanten was born in 1890 in Antwerpen, son of Arie van Zanten (see XIII-ah) and Metje van Nuijssenborgch. Arie died.
Occupation:
koetsier
(1) At the age of 21 or 22, Arie married on 07-11-1912 in Dordrecht Jacoba van Leen, aged 16 or 17. The marriage was dissolved on 07-02-1918 in Dordrecht (echtscheiding). Jacoba was born in 1895 in Dordrecht. Jacoba died.
(2) At the age of 30 or 31, Arie married on 03-02-1921 in Dordrecht Lena Robbemond, aged 25 or 26. Lena was born in 1895 in Dubbeldam. Lena died.
XIV-cu Jannigje van Zanten was born on 11-07-1895 in Dordrecht, daughter of Arie van Zanten (see XIII-ah) and Metje van Nuijssenborgch. Jannigje died.
(1) At the age of 26, Jannigje married on 04-08-1921 in Dordrecht Nicolaas van den Berg, aged 38 or 39. The marriage was dissolved on 06-01-1925 in Dordrecht (echtscheiding). Nicolaas was born in 1882 in Langerak. Nicolaas died.
Note about Nicolaas: weduwnaar van Lijsje van Aalst
(2) At the age of 34, Jannigje married on 27-03-1930 in Dordrecht Govert Marinus van Zeven, aged 35 or 36. Govert was born in 1894 in Dordrecht. Govert died.
XIV-cv Metje van Zanten was born on 01-11-1897 in Dordrecht, daughter of Arie van Zanten (see XIII-ah) and Metje van Nuijssenborgch. Metje died. At the age of 23, Metje married on 22-09-1921 in Dordrecht Adrianus Volkert, aged 28 or 29. The marriage was dissolved on 23-02-1924 in Dordrecht (echtscheiding). Adrianus was born in 1892 in Dordrecht. Adrianus died.
XIV-cw Cornelia van Zanten was born on 29-08-1899 in Dordrecht, daughter of Arie van Zanten (see XIII-ah) and Metje van Nuijssenborgch. Cornelia died. At the age of 26, Cornelia married on 24-06-1926 in Dordrecht Pieter Cornelis Smits, aged 27 or 28. Pieter was born in 1898 in Dordrecht. Pieter died.
XIV-cx Martina van Zanten was born on 17-01-1901 in Dordrecht, daughter of Arie van Zanten (see XIII-ah) and Metje van Nuijssenborgch. Martina died. At the age of 20, Martina married on 11-08-1921 in Dordrecht Geuchien Koops, aged 20 or 21. Geuchien was born in 1900 in Dordrecht. Geuchien died.
XIV-cy Arie van Zanten was born on 26-04-1886 at 07:00 in Beusichem, son of Jacob Hendrik van Zanten (see XIII-ai) and Elisabeth Maria de Morrée (see XIV-ff). Arie died on 22-11-1944 in Amersfoort, aged 58.
Occupation:
koopman
At the age of 25, Arie married on 17-01-1912 in Beusichem Rika Mauritz, aged 25. Rika was born on 24-11-1886 in Maurik, daughter of Floris Mauritz and Christina Elisabeth Hol. Rika died on 21-01-1955, aged 68.
Note about Rika: tante van nichtje Christina Elisabeth Mauritz; zij trouwen de broers Van Zanten
Children of Arie and Rika:
1 Elisabeth Maria van Zanten, born on 22-07-1915. Follow XV-cj.
2 Flora van Zanten, born after 1915. Follow XV-ck.
3 Rika van Zanten, born after 1916. Follow XV-cl.
4 Arie van Zanten, born after 1917. Follow XV-cm.
5 Florus van Zanten, born on 17-02-1922 in Beusichem. Follow XV-cn.
6 Jan van Zanten, born on 17-02-1922. Jan died on 13-10-1991, aged 69.
Note about Jan: tweeling met Florus
7 Elias Marinus van Zanten, born on 27-07-1922. Elias died on 13-10-1991, aged 69.
8 Martha van Zanten, born after 1923. Follow XV-co.
9 IJda Jacoba van Zanten, born on 30-10-1930. IJda died on 03-04-2005, aged 74. IJda remained unmarried.
XIV-cz Jacob Hendrik van Zanten was born on 24-11-1889 in Beusichem, son of Jacob Hendrik van Zanten (see XIII-ai) and Elisabeth Maria de Morrée (see XIV-ff). Jacob died.
Occupation:
koopman
At the age of 26, Jacob married on 22-11-1916 in Maurik Christina Elisabeth Mauritz, aged 21. Christina was born on 20-10-1895 in Maurik, daughter of Jan Mauritz and Aaltje van Dijk. Christina died.
Note about Christina: nichtje van tante Rika Mauritz; zij trouwen de broers Van Zanten
XIV-da Beatriks van Zanten was born in 1884 in Beusichem, daughter of Cornelis van Zanten (see XIII-aj) and Wilhelmina de Jong. Beatriks died on 16-04-1936 in Culemborg, aged 51 or 52. At the age of 31 or 32, Beatriks married on 30-06-1916 in Culemborg Gijsbertus Everhardus de Kruijff, aged 23 or 24. Gijsbertus was born in 1892 in Culemborg, son of Gerrit de Kruijff and Elisabeth Bosboom. Gijsbertus died after 1936, aged more than 44.
Occupation:
sigarenmaker
Child of Beatriks and Gijsbertus:
1 Wilhelmina de Kruijf, born in 12-1924 in Culemborg. Wilhelmina died on 03-06-1926 in Culemborg, aged 1.
XIV-db Leendert van Zanten was born in 1885 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XIII-aj) and Wilhelmina de Jong. Leendert died on 17-11-1933 in Beusichem, aged 47 or 48. The death was registered on 18-11-1933.
Occupation:
1933    landbouwer
At the age of 31 or 32, Leendert married on 18-10-1917 in Beusichem Maria Cornelia van Nuijssenborgh, aged 25 or 26. Maria was born in 1891 in Beusichem, daughter of Ottolina Wilhelmina van Nuijssenborgh. Maria died on 09-08-1927 in Beusichem, aged 35 or 36.
Child of Leendert and Maria:
1 Cornelis van Zanten, born on 05-05-1923 in Beusichem. Cornelis died on 09-05-1924 in Beusichem, aged 1. The death was registered on 10-05-1924.
XIV-dc Jenneke van Zanten was born on 27-01-1887 in Beusichem, daughter of Cornelis van Zanten (see XIII-aj) and Wilhelmina de Jong. Jenneke died on 13-06-1947 in Tiel, aged 60 (cause: elders overleden). At the age of 26, Jenneke married on 01-10-1913 in Culemborg Klaas Eegdeman, aged 22 or 23. Klaas was born in 1890 in Culemborg, son of Willem Eegdeman and Marrigje Mudde. Klaas died on 28-12-1934 in Culemborg, aged 43 or 44.
Occupation:
bierbottelaar, caféhouder
XIV-dd Jacob Hendrik van Zanten was born in 1889 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XIII-aj) and Wilhelmina de Jong. Jacob died on 27-10-1947 in Beusichem, aged 57 or 58. At the age of 25 or 26, Jacob married on 18-03-1915 in Kesteren Clara van Doorn, aged 47 or 48. Clara was born in 1867 in Kesteren, daughter of Gradus Jan van Doorn and Gerritdina Karellina van der Zande. Clara died on 28-03-1915 in Kesteren, aged 47 or 48.
XIV-de Cornelis van Zanten was born in 1892 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XIII-aj) and Wilhelmina de Jong. Cornelis died.
Occupation:
landbouwer
At the age of 23 or 24, Cornelis married on 09-02-1916 in Beusichem Janna Willemina van Arkel, aged 20 or 21. Janna was born in 1895 in Zoelmond, daughter of Jan Willem van Arkel and Johanna van Beem. Janna died.
Child of Cornelis and Janna:
1 Jan Willem van Zanten, born on 06-06-1917 in Zoelmond. Jan died on 28-09-1917 in Zoelmond, aged 3 months. The death was registered on 28-09-1917.
XIV-df Gerrit van Zanten was born in 1897 in Beusichem, son of Cornelis van Zanten (see XIII-aj) and Wilhelmina de Jong. Gerrit died on 05-04-1948 in Culemborg, aged 50 or 51 (cause: elders overleden). At the age of 33 or 34, Gerrit married on 05-03-1931 in Lopik Marrigje den Hartogh, aged 24 or 25. Marrigje was born in 1906 in Lopik. Marrigje died.
XIV-dg Johannes de Groot was born on 24-04-1867 in Utrecht, son of Albertus de Groot (see XIII-ak) and Clasina van Roijen. Johannes died on 28-04-1901 in Utrecht, aged 34.
Occupation:
leerlooier, huidenzouter, timmerman
At the age of 25, Johannes married on 31-08-1892 in Utrecht Theodora van Os, aged 32. Theodora was born on 23-09-1859 at 15:00 in Utrecht, daughter of Jan Hendrik van Os and Jacoba Catharina de Vos. Theodora died on 23-12-1933 at 01:30 in Utrecht, aged 74. Theodora married Pieter Dielissen (died before 1933) after 1902.
Children of Johannes and Theodora:
1 Johannes de Groot, born on 31-01-1894 in Utrecht. Johannes died on 15-07-1894 in Utrecht, aged 5 months.
2 Johannes de Groot, born on 06-02-1895 in Utrecht. Johannes died on 13-05-1895 in Utrecht, aged 3 months.
3 Johannes de Groot, born on 24-04-1896 in Utrecht. Follow XV-cp.
4 Clasina de Groot, born on 06-07-1897 in Utrecht. Follow XV-cq.
XIV-dh Albertus de Groot was born on 15-09-1869 in Utrecht, son of Albertus de Groot (see XIII-ak) and Clasina van Roijen. Albertus died.
Occupation:
huidenkoopman, kleermaker
At the age of 23, Albertus married on 16-08-1893 in Utrecht Alberdina Geertruida van Sandwijk, aged 23 or 24. Alberdina was born in 1869 in Utrecht, daughter of Marinus Johannes van Sandwijk and Geertruida Alberdina Claver. Alberdina died.
Children of Albertus and Alberdina:
1 Alberdina Geertruida de Groot, born on 04-07-1894 in Utrecht. Alberdina died.
2 Albertus de Groot, born on 02-10-1895 in Utrecht. Albertus died.
3 Clazina de Groot, born in 1897 in Utrecht. Follow XV-cr.
4 Maria Johanna de Groot, born on 09-03-1899 in Utrecht. Maria died.
5 Theodora de Groot, born on 05-10-1900 in Utrecht. Theodora died.
XIV-di Gerardus de Groot was born on 12-06-1872 in Utrecht, son of Albertus de Groot (see XIII-ak) and Clasina van Roijen. Gerardus died.
Occupation:
kleermaker
At the age of 22, Gerardus married on 08-08-1894 in Utrecht Antonia Cornelia Kuipers, aged 27 or 28. Antonia was born in 1866 in Maurik, daughter of Lodewijk Kuipers and Antonia Cornelia Jansen. Antonia died.
XIV-dj Anthonia de Groot was born on 08-04-1875 in Utrecht, daughter of Albertus de Groot (see XIII-ak) and Clasina van Roijen. Anthonia died on 19-04-1925 in Utrecht, aged 50. At the age of 21, Anthonia married on 04-11-1896 in Utrecht Jacobus Kerkmeester, aged 28. Jacobus was born on 16-06-1868 in Utrecht, son of Hendrik Kerkmeester and Clasina van Rojen. Jacobus died.
Occupation:
sigarenmaker
Children of Anthonia and Jacobus:
1 Albertus Kerkmeester, born on 06-03-1893 in Utrecht. Follow XV-cs.
2 Hendrik Kerkmeester, born in 1897 in Utrecht. Follow XV-ct.
3 Gerardus Kerkmeester, born in 01-1899 in Utrecht. Gerardus died on 06-04-1899 in Utrecht, aged 3 months.
4 Gerardus Kerkmeester, born in 1901 in Utrecht. Gerardus died on 24-03-1901 in Utrecht, aged less than a year.
5 Clasina Kerkmeester, born in 1902 in Utrecht. Follow XV-cu.
XIV-dk Dirk Stevense van der Lingen was born in 1855 in Beusichem, son of Willem van der Lingen (see XIII-ap) and Willemijntje van den Berg. Dirk died on 06-05-1929 in Beusichem, aged 73 or 74. The death was registered on 06-05-1929.
Occupation:
landbouwer
At the age of 41 or 42, Dirk married on 21-04-1897 in Beusichem Gerrigje Alida van der Zande, aged 39 or 40. Gerrigje was born in 1857 in Beusichem, daughter of Dirk van der Zande and Wilhelmina van Asch. Gerrigje died on 13-02-1931 in Culemborg, aged 73 or 74. The death was registered on 16-02-1931.
XIV-dl Cornelia van der Lingen was born in 1858 in Beusichem, daughter of Willem van der Lingen (see XIII-ap) and Willemijntje van den Berg. Cornelia died on 02-09-1933 in Beusichem, aged 74 or 75. The death was registered on 04-09-1933. At the age of 38 or 39, Cornelia married on 09-04-1897 in Beusichem Dirk Arie van der Zande, aged 38. Dirk was born on 05-01-1859 in Beusichem, son of Dirk van der Zande and Wilhelmina van Asch. Dirk died on 11-11-1908 in Beusichem, aged 49. The death was registered on 12-11-1908.
Occupation:
landbouwer
Child of Cornelia and Dirk:
1 Willemina van der Zande, born in 1897. Follow XV-cv.
XIV-dm Jan Peter van der Lingen was born in 1863 in Beusichem, son of Willem van der Lingen (see XIII-ap) and Willemijntje van den Berg. Jan died. At the age of 42 or 43, Jan married on 01-02-1906 in Beusichem Alida Catharina van Mourik, aged 37 or 38. Alida was born in 1868 in Asch, daughter of Jan Pieter van Mourik and Francina Pietronella de Morrée. Alida died. Alida was widow of Evert Quint (1859-1900), whom she married on 18-05-1893 in Buren.
XIV-dn Anthonia Hendrika Stap was born on 19-12-1860 in Tiel, daughter of Hendrik Stap and Johanna Magdalena Janssen (see XIII-at). Anthonia died on 16-03-1899 in Ingen, aged 38. At the age of 21, Anthonia married on 19-05-1882 in Maurik Dirk Honders, aged 25. Dirk was born on 26-10-1856 in Eck en Wiel, son of Dirk Honders and Clasina van Dijk. Dirk died. Dirk was widower of Anna van Doleweerd (died before 1882).
XIV-do Willem Johannes van Delft was born in 1852 in Maurik, son of Adrianus van Delft and Maaike van Schoordijk (see XIII-aw). Willem died on 30-03-1937 in Culemborg, aged 84 or 85. The death was registered on 31-03-1937.
Occupation:
koopman, landman
(1) At the age of 27 or 28, Willem married on 13-10-1880 in Buren Hendrina van Druten, aged 22 or 23. Hendrina was born in 1857 in Buren, daughter of Gosijna Krasenberg. Hendrina died before 1901, aged less than 44.
(2) At the age of 48 or 49, Willem married on 25-09-1901 in Maurik Cornelia Udo, aged 37. Cornelia was born on 02-03-1864 in Ravenswaaij, daughter of Cornelis Udo and Jenneke van Asch. Cornelia died on 30-01-1926 in Ravenswaaij, aged 61.
XIV-dp Adrianus van Delft was born in 1858 in Maurik, son of Adrianus van Delft and Maaike van Schoordijk (see XIII-aw). Adrianus died on 13-10-1942 in Werkhoven, aged 83 or 84. At the age of 36 or 37, Adrianus married on 20-12-1895 in Werkhoven Elisabeth Maria Denkers, aged 24 or 25. Elisabeth was born in 1870 in Nijmegen, daughter of Jan Hendrik Denkers and Elisabeth Anneveldt. Elisabeth died on 27-02-1936 in Werkhoven, aged 65 or 66.
Children of Adrianus and Elisabeth:
1 Jan Pieter van Delft, born in 1899 in Werkhoven. Jan died on 18-10-1906 in Werkhoven, aged 6 or 7.
2 van Delft, stillborn daughter, born on 25-11-1902 in Werkhoven.
XIV-dq Rijk van Meenen was born in 1860 in Beusichem, son of Pieter van Meenen and Elisabeth van Schoordijk (see XIII-ay). Rijk died. At the age of 39 or 40, Rijk married on 21-09-1900 in Maurik Willemina Baars, aged 31. Willemina was born on 25-08-1869 in Maurik. Willemina died.
XIV-dr Johannes van Meenen was born in 1865 in Beusichem, son of Pieter van Meenen and Elisabeth van Schoordijk (see XIII-ay). Johannes died. At the age of 41 or 42, Johannes married on 07-03-1907 in Buurmalsen Wilhelmina Hendrika Prijs, aged 39 or 40. Wilhelmina was born in 1867 in Buurmalsen, daughter of Wouter Prijs and Wilhelmina Helena de Heus. Wilhelmina died on 05-01-1922 in Buurmalsen, aged 54 or 55. Wilhelmina was widow of Petrus Heikoop (born 1853), whom she married on 08-05-1894 in Buurmalsen.
Note about Wilhelmina: Wilhelmina Hendrika en haar zus Geertruida Wilhelmina trouwen de broers Heikoop
XIV-ds Willem van Meenen was born in 1872 in Beusichem, son of Pieter van Meenen and Elisabeth van Schoordijk (see XIII-ay). Willem died. At the age of 26 or 27, Willem married on 17-03-1899 in Buurmalsen Catharina Heikoop, aged 30 or 31. Catharina was born in 1868 in Buurmalsen, daughter of Cornelia Heikoop. Catharina died.
XIV-dt Elisabeth van Meenen was born in 1875 in Beusichem, daughter of Pieter van Meenen and Elisabeth van Schoordijk (see XIII-ay). Elisabeth died. At the age of 26 or 27, Elisabeth married on 14-05-1902 in Maurik Jan van Rijswijk, aged 30 or 31. Jan was born in 1871 in Maurik. Jan died.
XIV-du Marinus van Meenen was born in 1878 in Beusichem, son of Pieter van Meenen and Elisabeth van Schoordijk (see XIII-ay). Marinus died. At the age of 28 or 29, Marinus married on 26-04-1907 in Maurik Antonia de Bruin, aged 23 or 24. Antonia was born in 1883 in Maurik. Antonia died.
XIV-dv Alberta Udo was born in 1853 in Beusichem, daughter of Johannes Udo (see XIII-bc) and Johanna (Jannigje) Wansing. Alberta died. At the age of 19 or 20, Alberta married on 16-10-1873 in Wijk bij Duurstede Marinus Spee, aged 23 or 24. Marinus was born in 1849 in Wijk bij Duurstede, son of Johannes Spee and Helena van Aalten. Marinus died.
Child of Alberta and Marinus:
1 Hermanus Spee, born in 1877 in Wijk bij Duurstede. Follow XV-cw.
XIV-dw Gerrigje Udo was born in 1856 in Beusichem, daughter of Johannes Udo (see XIII-bc) and Johanna (Jannigje) Wansing. Gerrigje died. At the age of 17 or 18, Gerrigje married on 28-10-1874 in Beusichem Johannes Spee, aged 22 or 23. Johannes was born in 1851 in Wijk bij Duurstede, son of Johannes Spee and Helena van Aalten. Johannes died.
XIV-dx Antonie Udo was born on 22-09-1858 in Beusichem, son of Johannes Udo (see XIII-bc) and Johanna (Jannigje) Wansing. Antonie died on 24-06-1902 in Beusichem, aged 43. At the age of 23, Antonie married on 23-06-1882 in Culemborg Catharina Cornelia Vermeulen, aged 20. Catharina was born on 28-02-1862 in Culemborg, daughter of Antonie Vermeulen and Geertruida Verkerk. Catharina died on 27-12-1925 in Beusichem, aged 63. Catharina married Gerrit Jan Udo (1864-1932), see XIV-dy, on 22-05-1907 in Beusichem.
Children of Antonie and Catharina:
1 Jannigje Udo, born in 1883 in Beusichem. Follow XV-cx.
2 Johannes Udo, born in 04-1884 in Culemborg. Johannes died on 02-07-1884 in Culemborg, aged 3 months.
Note about Johannes: +/- 12 weken oud geworden
3 Antonio Udo, born on 20-06-1885 in Beusichem. Antonio died on 14-10-1885 in Beusichem, aged 3 months.
4 Johanna Geertruida Udo, born on 27-11-1887 in Beusichem. Johanna died on 25-12-1887 in Beusichem, aged 28 days.
5 Geertruida Udo, born in 1889 in Beusichem. Follow XV-cy.
6 Johannes Udo, born on 02-12-1892 in Beusichem. Johannes died on 21-11-1923 in Beusichem, aged 30.
7 Antonia Cornelia Udo, born on 02-10-1895 in Beusichem. Antonia died on 02-10-1895 in Beusichem, aged less than a day.
8 Catharina Cornelia Udo, born in 1899 in Beusichem. Follow XV-cz.
9 Gerrit Jan Udo, born on 01-02-1902 in Beusichem. Gerrit died on 23-05-1902 in Beusichem, aged 3 months.
10 Udo, stillborn son, born on 20-12-1903 in Beusichem.
XIV-dy Gerrit Jan Udo was born in 1864 in Beusichem, son of Johannes Udo (see XIII-bc) and Johanna (Jannigje) Wansing. Gerrit died on 13-10-1932 in Culemborg, aged 67 or 68. The death was registered on 24-10-1932. At the age of 42 or 43, Gerrit married on 22-05-1907 in Beusichem Catharina Cornelia Vermeulen, aged 45. Catharina was born on 28-02-1862 in Culemborg, daughter of Antonie Vermeulen and Geertruida Verkerk. Catharina died on 27-12-1925 in Beusichem, aged 63. Catharina was widow of Antonie Udo (1858-1902), whom she married on 23-06-1882 in Culemborg.
Child of Gerrit and Catharina:
1 Gerrit Jan Udo, born on 07-07-1907 in Beusichem. Gerrit died on 10-04-1910 in Beusichem, aged 2.
XIV-dz Willemina Udo was born in 1865 in Beusichem, daughter of Jan Udo (see XIII-bd) and Elisabeth Abramina Haagsman. Willemina died.
(1) At the age of 22 or 23, Willemina married on 08-02-1888 in Beusichem Willem Appeldoorn, aged 39 or 40. Willem was born in 1848 in Zeist, son of Roelof van Appeldoorn and Hendrijntje van Ginkel. Willem died.
(2) At the age of 36 or 37, Willemina married on 27-06-1902 in De Bilt Gerrit van Ginkel, aged 42 or 43. Gerrit was born in 1859 in De Bilt, son of Paulus van Ginkel and Margrieta (Grietje) van Rheenen. Gerrit died. Gerrit was widower of Neeltje Warps (1858-1901), whom he married on 17-02-1882 in De Bilt.
XIV-ea Elisabeth Abramina Udo was born in 1867 in Beusichem, daughter of Jan Udo (see XIII-bd) and Elisabeth Abramina Haagsman. Elisabeth died. At the age of 20 or 21, Elisabeth married on 18-01-1888 in Beusichem Jan van ’t Hart, aged 25 or 26. Jan was born in 1862 in Heukelum, son of Frans van ’t Hart and Cornelia Hol. Jan died.
Occupation:
1888 to 1912    rietdekker
Child of Elisabeth and Jan:
1 Cornelia Alida van ’t Hart, born in 1888 in Beusichem. Follow XV-da.
XIV-eb Angenita Udo was born in 1868 in Beusichem, daughter of Jan Udo (see XIII-bd) and Elisabeth Abramina Haagsman. Angenita died. At the age of 25 or 26, Angenita married on 05-12-1894 in Beusichem Johannes de Ruiter, aged 23 or 24. Johannes was born in 1870 in Houten, son of Johannes de Ruiter and Willempje Middag. Johannes died.
Occupation:
boerenknecht
XIV-ec Antonia Udo was born in 1875, daughter of Jan Udo (see XIII-bd) and Elisabeth Abramina Haagsman. Antonia died on 24-01-1910 in IJsselstein, aged 34 or 35. Antonia married Gerrit Brouwer. Gerrit died after 1910.
XIV-ed Jacoba Udo was born in 1882 in Beusichem, daughter of Jan Udo (see XIII-bd) and Elisabeth Abramina Haagsman. Jacoba died. At the age of 23 or 24, Jacoba married on 07-12-1906 in Kockengen Johannes van Rooijen, aged 25 or 26. Johannes was born in 1880 in Kockengen, son of Cornelis van Rooijen and Wilhelmina Stam. Johannes died.
XIV-ee Hendrikus Udo was born in 1881 in Culemborg, son of Johannes Udo (see XIII-bg) and Gerdina Bronk. Hendrikus died. At the age of 21 or 22, Hendrikus married on 02-12-1903 in Beusichem Margaretha van den Oever, aged 26 or 27. Margaretha was born in 1876 in Culemborg. Margaretha died. Margaretha was widow of Hendrik Bonouvrié (died before 1903), whom she married before 1903.
XIV-ef Johannes Udo was born in 1886 in Culemborg, son of Johannes Udo (see XIII-bg) and Gerdina Bronk. Johannes died on 26-11-1945 in Culemborg, aged 58 or 59.
Occupation:
fabrieksarbeider
At the age of 24 or 25, Johannes married on 30-06-1911 in Culemborg Gerarda Maria Collé, aged 20 or 21. Gerarda was born in 1890 in Culemborg, daughter of Cornelis Collé and Maria van Veen. Gerarda died.
XIV-eg Willemina Udo was born on 23-08-1889 in Culemborg, daughter of Johannes Udo (see XIII-bg) and Gerdina Bronk. Willemina died. At the age of 22, Willemina married on 16-08-1912 in Culemborg Leendert van Haaften, aged 32. Leendert was born on 03-11-1879 in Zoelen, son of Adrianus van Haaften and Jenneke van Zetten. Leendert died on 10-10-1921 in Culemborg, aged 41 (cause: doodgestoken bij burentwist, bron R. vd Velde).
Note about Leendert: zoon Johannes is oorlogslachtoffer, zie http://www.oorlogsslachtoffersculemborg.nl/
Occupation:
fabrieksarbeider
Children of Willemina and Leendert:
1 Gerdina van Haaften, born on 07-08-1910 in Culemborg. Follow XV-db.
2 Adrianus Johannes Jacobus van Haaften, born on 10-03-1913 in Culemborg. Follow XV-dc.
3 Johannes van Haaften, born on 08-09-1915 in Culemborg. Johannes died on 21-10-1944 in Culemborg, aged 29.
4 Leendert van Haaften, born on 04-04-1918 in Culemborg. Leendert died on 16-08-1924 in Culemborg, aged 6.
5 Willemina van Haaften, born on 03-07-1920 in Culemborg. Follow XV-dd.
6 Leendert Willem van Haaften, born on 19-12-1921 in Culemborg. Leendert died.
Note about Leendert: geboren 2 maanden na het overlijden van zijn vader
XIV-eh Gerrit Udo was born in 1895 in Culemborg, son of Johannes Udo (see XIII-bg) and Gerdina Bronk. Gerrit died. At the age of 26 or 27, Gerrit married on 26-10-1922 in Zaltbommel Steventje Gerdina van Leeuwen, aged 25 or 26. Steventje was born in 1896 in Zaltbommel, daughter of Antonie Adrianus van Leeuwen and Hendrika Bronk. Steventje died. Steventje was widow of Egen Paerls (died before 1922), whom she married before 1922.
Occupation:
lompensorteerder
XIV-ei Gerdina Udo was born on 10-10-1897 in Culemborg, daughter of Johannes Udo (see XIII-bg) and Gerdina Bronk. Gerdina died.
Note about Gerdina: woont 1915-1917 bij haar zus Willemina
At the age of 21, Gerdina married on 01-11-1918 in Culemborg Hendrik Wilhelm Langen, aged 26 or 27. Hendrik was born in 1891 in Nieuweschans. Hendrik died.
Occupation:
trambestuurder
XIV-ej Wilhelmina de Heus was born on 07-10-1878 in Beusichem, daughter of Adrianus de Heus and Aaltje Udo (see XIII-bh). Wilhelmina died on 06-08-1949 in Schoonrewoerd, aged 70. At the age of 31, Wilhelmina married on 20-10-1909 in Beusichem Willem Marcelis van Zanten, aged 35. Willem was born on 25-05-1874 in IJsselstein, son of Hendrik van Zanten and Maagje Verbaan. Willem died on 28-01-1943 in IJsselstein, aged 68.
Occupation:
koopman
Child of Wilhelmina and Willem:
1 Gijsbertus van Zanten, born on 06-09-1903 in Beusichem. Follow XV-de.
XIV-ek Frederik Jägers was born on 03-02-1867 in Culemborg, son of Johannes Jägers and Anna Maria van Zanten (see XIII-bk). Frederik died after 1938, aged more than 71.
Occupation:
1907 to 1916    glasblazer
At the age of 28, Frederik married on 20-05-1895 in Culemborg Elisabeth Antonia Vermeulen, aged 21. Elisabeth was born on 22-07-1873 in Culemborg, daughter of Cornelis Vermeulen and Cornelia van Vuuren. Elisabeth died on 30-10-1938 in Culemborg, aged 65.
Children of Frederik and Elisabeth:
1 Johannes Frederik Jägers, born in 06-1895 in Culemborg. Johannes died on 02-09-1895 in Culemborg, aged 3 months.
2 Frederik Johannes Jägers, born on 16-05-1896 in Culemborg. Frederik died on 23-05-1896 in Culemborg, aged 7 days.
3 Cornelis Antonie Jägers, born in 1901 in Culemborg. Cornelis died on 04-10-1907 in Culemborg, aged 5 or 6.
4 Johannes Antonie Jägers, born in 10-1902 in Culemborg. Johannes died on 29-01-1904 in Culemborg, aged 1.
5 Antonia Elisabeth Jägers, born in 01-1904 in Culemborg. Antonia died on 03-02-1904 in Culemborg, aged 1 month.
6 Cornelia Anna Elisabeth Jägers, born in 1908 in Culemborg. Cornelia died on 18-03-1910 in Culemborg, aged 1 or 2.
7 Elisabeth Cornelia Jägers, born in 03-1915 in Culemborg. Elisabeth died on 21-02-1916 in Culemborg, aged 11 months.
XIV-el Mechtelina Jägers was born in 1872 in Culemborg, daughter of Johannes Jägers and Anna Maria van Zanten (see XIII-bk). Mechtelina died.
(1) At the age of 23 or 24, Mechtelina married on 05-08-1896 in Utrecht Hendrik Theodorus Visee, aged 23 or 24. Hendrik was born in 1872 in Utrecht, son of Krijn Visee and Adriana Helena Hanssen. Hendrik died before 09-1913 in Utrecht, aged less than 41.
(2) At the age of 40 or 41, Mechtelina married on 03-09-1913 in Utrecht Hubertus Petrus Kools, aged 51 or 52. Hubertus was born in 1861 in Utrecht, son of Petrus Cornelis Kools and Hendrica van den Berg. Hubertus died.
XIV-em Judith Jägers was born on 23-10-1875 in Culemborg, daughter of Johannes Jägers and Anna Maria van Zanten (see XIII-bk). Judith died in 1957 in Utrecht-Zuilen, aged 81 or 82. At the age of 22, Judith married on 20-04-1898 in Amsterdam Lambertus Hoebée, aged 28. See XIV-ez for personal details of Lambertus.
Children of Judith and Lambertus:
1 Wilhelmina Anna Maria Lambertina (Mina) Hoebée, born on 06-04-1899 in Amsterdam. Follow XV-df.
2 Johannes Antonius Hoebée, born on 13-07-1900 at 14:00 in Amsterdam. Johannes died.
3 Anna Maria Juditha Hoebée, born on 27-09-1901 in Amsterdam. Follow XV-dg.
4 Johannes Lambertus Hoebée, born on 11-07-1902 in Amsterdam. Johannes died.
5 Juditha Lambertina Hoebée, born on 26-12-1904 at 10:00 in Amsterdam. Juditha died in Amsterdam.
XIV-en Jan van Santen was born on 24-01-1872 in Beusichem, son of Antonie van Santen (see XIII-bl) and Pietje van der Winkel. Jan died on 18-08-1922 in Utrecht, aged 50. The death was registered on 25-08-1922. At the age of 34, Jan married on 23-05-1906 in Beusichem Neeltje Dirkje Christina Vogelzang, aged 26. See XIV-km for personal details of Neeltje.
Children of Jan and Neeltje:
1 Toon van Santen. Toon died. Toon remained childless.
2 Pieter van Zanten, born on 16-11-1910 in Beusichem. Pieter died on 24-07-1911 in Beusichem, aged 8 months. The death was registered on 24-07-1911.
3 Judith van Zanten, born on 06-07-1918 in Beusichem. Judith died on 16-08-1918 in Beusichem, aged 1 month. The death was registered on 16-08-1918.
4 Neeltje Dirkje Christiana van Zanten, born on 06-07-1918 in Beusichem. Neeltje died on 07-04-1919 in Beusichem, aged 9 months. The death was registered on 07-04-1919.
XIV-eo Judith van Santen was born on 17-09-1875 in Beusichem, daughter of Antonie van Santen (see XIII-bl) and Pietje van der Winkel. Judith died.
Occupation:
apothekersbediende
At the age of 23, Judith married on 10-08-1899 in Beusichem Maarten Zeijlmans van Emmickhoven, aged 34 or 35. Maarten was born in 1864 in Brielle, son of Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmickhoven and Geertruida van den Berg. Maarten died.
XIV-ep Johanna van Zanten was born on 06-11-1877 in Beusichem, daughter of Antonie van Santen (see XIII-bl) and Pietje van der Winkel. Johanna died. At the age of 22, Johanna married on 17-10-1900 in Beusichem Nicolaas Adrianus van Veen, aged 19 or 20. Nicolaas was born in 1880 in Beusichem, son of Adrianus van Veen and Johanna van Lienden. Nicolaas died.
Child of Johanna and Nicolaas:
1 Pietje van Veen, born on 27-02-1902 in Beusichem. Pietje died on 24-03-1910 in Beusichem, aged 8. The death was registered on 25-03-1910.
XIV-eq Rijk van Zanten was born on 04-01-1881 in Beusichem, son of Antonie van Santen (see XIII-bl) and Pietje van der Winkel. Rijk died in Beusichem. At the age of 48, Rijk married on 01-05-1929 in Beusichem Jantje van Leeuwen, aged 37. Jantje was born on 20-11-1891 in Geldermalsen, daughter of Gerrit Jan van Leeuwen and Helena Wilhelmina Alida van Iterson. Jantje died.
Child of Rijk and Jantje:
1 Antonie (Toon) van Zanten, born on 03-02-1930 in Beusichem. Toon died on 08-01-2005, aged 74.
XIV-er Elisabeth Maria van Santen was born on 21-12-1883 in Beusichem, daughter of Antonie van Santen (see XIII-bl) and Pietje van der Winkel. Elisabeth died. At the age of 31, Elisabeth married on 03-11-1915 in Beusichem Hendrik Justus de Heus, aged 24 or 25. See XIV-gs for personal details of Hendrik.
Child of Elisabeth and Hendrik:
1 Cornelia de Heus, born on 23-04-1916 in Beusichem. Cornelia died on 01-12-2001 in Wormer, aged 85. She was buried on 07-12-2001 in Amsterdam-Zuid.
XIV-es Dirkje van Santen was born on 22-10-1886 in Beusichem, daughter of Antonie van Santen (see XIII-bl) and Pietje van der Winkel. Dirkje died on 23-01-1944 in Beusichem, aged 57.
Note about Dirkje: PK aangevraagd en ontvangen maart 2009, geen kinderen genoemd
At the age of 23, Dirkje married on 23-03-1910 in Beusichem Gerrit Roelof Janssen, aged 30. Gerrit was born on 05-01-1880 in Elst, son of Gerrit Johannes Janssen and Johanna Blom. Gerrit died.
Occupation:
1910    Remmer bij de Nederlandse Spoorwegen
Child of Dirkje and Gerrit:
1 Johanna Janssen, born after 1910. Follow XV-dh.
XIV-et Pieter van Santen was born on 14-02-1890 in Beusichem, son of Antonie van Santen (see XIII-bl) and Pietje van der Winkel. Pieter died in Amsterdam. Pieter married Adriana Clasina van Arkel. Adriana was born in 1897 in Beusichem. Adriana died on 30-06-1985 in Amsterdam-Osdorp, aged 87 or 88.
XIV-eu Adriaan van Santen was born on 24-04-1892 in Beusichem, son of Antonie van Santen (see XIII-bl) and Pietje van der Winkel. Adriaan died on 28-10-1981 in Alkmaar, aged 89. He was buried on 02-11-1981 in Alkmaar.
Note about Adriaan: Bijnaam: Kees (bron A. Rönitz- van Santen)
Occupation:
Remmer bij de Nederlandse Spoorwegen
At the age of 30, Adriaan married on 28-12-1922 in Amsterdam Wilhelmina Anna Maria Lambertina (Mina) Hoebée, aged 23. See XV-df for personal details of Mina.
Child of Adriaan and Mina:
1 Judith Pietje Wilhelmina van Santen, born on 15-09-1924 in Amsterdam. Judith died on 19-05-1925 in Amsterdam, aged 8 months.
XIV-ev Gerrit Johannes van Zanten was born on 21-08-1869 in Beusichem, son of Jacob Johannes van Zanten (see XIII-bm) and Hendrica van Alphen. Gerrit died on 27-04-1914 in Wadenoijen, aged 44.
Occupation:
1893 to 1914    schoenmaker
At the age of 23, Gerrit married on 10-03-1893 in Buren Andrieka Willemiena Buunders (Beunders), aged 24. Andrieka was born on 05-12-1868 in Buren, daughter of Andries Buunders and Cornelia Burgers (Bugers). Andrieka died in >1918.
Children of Gerrit and Andrieka:
1 Hendrika van Zanten, born on 27-11-1893 in Buurmalsen. Follow XV-di.
2 Cornelia van Zanten, born on 08-06-1895 in Wadenoijen. Follow XV-dj.
3 Jacoba Johanna van Zanten, born in 1897 in Buren. Follow XV-dk.
4 Andries van Zanten, born in 1899 in Buren. Follow XV-dl.
XIV-ew Judith van Zanten was born on 06-10-1872 in Beusichem, daughter of Jacob Johannes van Zanten (see XIII-bm) and Hendrica van Alphen. Judith died on 26-02-1944 in Driebergen-Rijsenburg, aged 71. At the age of 30, Judith married on 26-11-1902 in Beusichem Albert (Bart) van Dijk, aged 23. Bart was born on 18-11-1879 in Rhenen, son of Arie van Dijk. Bart died.
Note about Bart: Erkend door Arie van Dijk
Occupation:
1902 landman
XIV-ex Antonie (Anton) van Zanten was born on 30-12-1883 in Beusichem, son of Jacob Johannes van Zanten (see XIII-bm) and Hendrica van Alphen. Anton died on 10-12-1968 in Utrecht, aged 84.
Note about Anton: - Volgens inboedelverzekering bij Holland, polisnr. 474932: woonden
27 december 1915: Nicolaasstraat 36 (verzekeringsbedrag 1050 gulden voor diverse goederen, aanwezig in een huis van steen en een als dan niet daarmee gemeenschap hebbende schuur grootendeels van steen en verder van hout gebouwd, beide met pannen gedekt, waarin fruit- en aardappelwinkel met opslagplaats, door een gezin bewoond),
11 januari 1916: M.P. Lindostraat 45 (op zelfde formulier:.... goederen zijn overgebracht naar een huis gebouwd van steen en met pannen gedekt waarin aardappel- en fruithandel, bewoond door hoogstens twee gezinnen),
5 april 1917: Tiendstraat 32,
28 mei 1929: Jacob Simon de Rijkstraat 26, Utrecht (1 februari 1949: verzekeringsbedrag 2500 gulden op de gehele huishoudelijke inboedel, aanwezig in een woonhuis van beton gebouwd met harde dekking, etc. )
Occupation:
1915 to 1917    beambte Staats Spoorweg, tevens winkelier (fruit- en aardappelhandel)
At the age of 23, Anton married on 03-07-1907 in Utrecht Mijntje Gazenbeek, aged 19. A church ceremony was celebrated in 1907 in Utrecht. Mijntje was born on 10-10-1887 at 15:00 in Maarn, daughter of Herman Gazenbeek and Cornelia Boers. The birth was registered on 11-10-1887. Mijntje died on 02-03-1962 in Utrecht, aged 74.
Children of Anton and Mijntje:
1 Hendrika (Riek) van Zanten, born on 21-01-1909 in Abcoude. Follow XV-dm.
2 Hermanus (Harrie, Herman) van Zanten, born on 30-07-1910 in Utrecht. Follow XV-dn.
3 Jacobus Johannes (Co) van Zanten, born on 25-07-1912 in Heer. Follow XV-do.
4 Cornelius Antonie (Kees, Bob) van Zanten, born on 06-10-1914 in Utrecht. Kees, Bob died on 22-05-1999 in Utrecht, aged 84.
Note about Kees, Bob: Bob was zijn verzetsnaam, later ook roepnaam
Occupation:
koopman, winkelier (lederwaren)
5 Mijntje (Wil) van Zanten, born on 09-04-1916 in Utrecht. Follow XV-dp.
6 Cornelia (Corrie) van Zanten, born on 01-10-1917 in Utrecht. Follow XV-dq.
7 Antonie van Zanten, born on 02-06-1920 in Utrecht. Follow XV-dr.
8 Adriana (Adri) van Zanten, born on 17-06-1921 in Utrecht. Follow XV-ds.
9 Gerard van Zanten, born on 01-02-1925 in Utrecht. Follow XV-dt.
10 Nellie Marie (Nell) van Zanten, born on 24-04-1933 in Utrecht. Follow XV-du.
XIV-ey Neeltje van Zanten was born on 25-02-1885 in Beusichem, daughter of Jacob Johannes van Zanten (see XIII-bm) and Hendrica van Alphen. Neeltje died. At the age of 21, Neeltje married on 07-03-1906 in Beusichem Hendrik Warps, aged 29. Hendrik was born on 12-08-1876 in Buren, son of Hendrik Warps and Anna Elisabeth Vogelenzang (Vogelzang). Hendrik died on 04-10-1939 in Maastricht, aged 63. The death was registered on 05-10-1939.
Note about Hendrik: wettiging tijdens huwelijk ouders
via tantes (Neeltje en Johanna Warps) tr Van Ginkel, naar De Bilt en Van Santen-Scherpenzeel-tak
Occupation:
1906 werkman
XIV-ez Lambertus Hoebée was born on 11-09-1869 in Dordrecht, son of Antonius Hoebée and Wilhelmina van Santen (see XIII-bn). Lambertus died on 09-05-1905 at 16:00 in Amsterdam, aged 35 (cause: hartaanval).
Note about Lambertus: bron G. van Santen:
Zh. Ms. Stoomzijlschip der 1 klasse Johan Willem Friso
Marineschip vertrok in 1887 naar Nederlands Indié
Met aan boord Lambertus Hoebee.
Ten tijde van het huwelijk verbleef Lambertus aan boord van HMS. Wachtschip te Amsterdam, aldus getekend op 22-01-1898, Dit was een opleidingsschip, bron Anneke Ronitz-van Santen
Occupation:
1898    varensgezel (1899 Zeeman, 1900 barbier, 1901 matroos)
At the age of 28, Lambertus married on 20-04-1898 in Amsterdam Judith Jägers, aged 22. See XIV-em for personal details of Judith.
Children of Lambertus and Judith: see XIV-em.
XIV-fa Antonius Hoebée was born on 15-04-1876 in Rotterdam, son of Antonius Hoebée and Wilhelmina van Santen (see XIII-bn). Antonius died.
Note about Antonius: informatie inz. nakomelingen tbv George van Santen
Occupation:
schaapsscheerder
At the age of 26, Antonius married on 11-07-1902 in Culemborg Christina Theodora Alida van Pompe, aged 21. Christina was born on 26-03-1881 in Culemborg, daughter of Petrus Gregorius Pompe and Maria Hoebée. Christina died.
XIV-fb Juditha Hoebée was born on 27-02-1879 in Rotterdam, daughter of Antonius Hoebée and Wilhelmina van Santen (see XIII-bn). Juditha died. At the age of 20, Juditha married on 24-07-1899 Cornelis de Vries, aged 23. Cornelis was born on 02-08-1875 in Culemborg, son of Wilhelmus de Vries and Cornelia Hermans. Cornelis died.
Children of Juditha and Cornelis:
1 Cornelia Wilhelmina de Vries, born in 1901 in Culemborg. Follow XV-dv.
2 Lamberta Antonia Maria de Vries, born in 12-1907 in Culemborg. Lamberta died on 21-09-1908 in Culemborg, aged 9 months.
XIV-fc Neeltje de Morrée was born on 18-10-1850 in Beusichem, daughter of Arie de Morrée and Elisabeth Maria van Santen (see XIII-bo). She was baptised on 18-10-1850 in Beusichem. Neeltje died. Neeltje married Jan de Ronde. See XII-cs for personal details of Jan.
Children of Neeltje and Jan: see XII-cs.
XIV-fd Maaike de Morrée was born on 14-01-1852 in Beusichem, daughter of Arie de Morrée and Elisabeth Maria van Santen (see XIII-bo). She was baptised on 14-01-1852 in Beusichem. Maaike died on 20-03-1904 in Beusichem, aged 52. At the age of 31, Maaike married on 30-05-1883 in Beusichem Cornelis Johannes Verkerk, aged 32 or 33. Cornelis was born in 1850 in Zoelmond, son of Cornelis Johannes Verkerk and Anna Catharina van Mourik. Cornelis died on 20-05-1936 in Beusichem, aged 85 or 86.
Occupation:
1883    landbouwer
Child of Maaike and Cornelis:
1 Cornelia Johanna Verkerk, born in 1892. Follow XV-ea.
XIV-fe Jansje (Jantje) de Morrée was born on 25-08-1857 in Beusichem, daughter of Arie de Morrée and Elisabeth Maria van Santen (see XIII-bo). She was baptised on 04-10-1857 in Beusichem. Jantje died.
Occupation:
tapster
(1) At the age of 23, Jantje married on 04-02-1881 in Culemborg Cornelis van Glabbeek, aged 29. Cornelis was born on 19-12-1851 in Culemborg, son of Cornelis Aart van Glabbeek and Wilhelmina Lamberta Ruijs. Cornelis died on 06-07-1892 in Culemborg, aged 40.
Occupations:
1881    sigarenmaker
1892    tapper
(2) At the age of 37, Jantje married on 25-01-1895 in Culemborg Dirk van Deventer, aged 41. Dirk was born on 01-10-1853 in Culemborg, son of Gerrit van Deventer and Roelofje Cornelia Verkuil. Dirk died on 20-01-1941 in Culemborg, aged 87. Dirk was widower of Cornelia Veenendaal (died before 1857), whom he married before 1857.
Children of Jantje and Cornelis:
1 Wilhelmina Lamberta van Glabbeek, born on 10-02-1882 in Culemborg. Follow XV-eb.
2 Elisabeth Maria Alida van Glabbeek, born around 1883 in Culemborg. Follow XV-ec.
3 Cornelis Aart van Glabbeek, born in 1885 in Culemborg. Cornelis died on 27-04-1890 in Culemborg, aged 4 or 5.
4 Adriana Jansje Glabbeek, born on 06-01-1886 in Culemborg. Follow XV-ed.
5 Cornelia van Glabbeek, born on 16-06-1892 in Culemborg. Follow XV-ee.
Child of Jantje and Dirk:
6 Dirk van Deventer, born around 1896 in Culemborg. Dirk died.
XIV-ff Elisabeth Maria de Morrée was born on 03-09-1858 in Beusichem, daughter of Arie de Morrée and Elisabeth Maria van Santen (see XIII-bo). She was baptised on 31-10-1858 in Beusichem. Elisabeth died on 06-12-1893 in Beusichem, aged 35. The death was registered on 07-12-1893.
Note about Elisabeth: op huwelijksakte van zoon Arie staat Elisabeth Maria der Moree
At the age of 24, Elisabeth married on 08-11-1882 in Beusichem Jacob Hendrik van Zanten, aged 22. See XIII-ai for personal details of Jacob.
Children of Elisabeth and Jacob: see XIII-ai.
XIV-fg Maria Johanna van Bekkum (Bekkem) was born in 1880 in Beusichem, daughter of Willem van Bekkum (Bekkem) (see XIII-bq) and Geertruida Antonia Kerkhof. Maria died. At the age of 27 or 28, Maria married on 28-10-1908 in Beusichem Rutgerus Laponder, aged 39. See XIV-ge for personal details of Rutgerus.
XIV-fh Cornelia Braakman was born in 1881 in Utrecht, daughter of Pieter Antonie Braakman and Elisabeth Maria van Santen (see XIII-bt). Cornelia died. At the age of 19 or 20, Cornelia married on 11-09-1901 in Utrecht Pieter Jacobus van Doorn, aged 22 or 23. Pieter was born in 1878 in Jutphaas. Pieter died.
XIV-fi Elisabeth Cornelia de Heus was born on 30-01-1882 in Culemborg, daughter of Adrianus Cornelis de Heus and Tonia Maria van Zanten (see XIII-bu). Elisabeth died. At the age of 24, Elisabeth married on 26-09-1906 in Culemborg Arie Jan de Geus, aged 24. Arie was born on 06-12-1881 in Hardinxveld, son of Pieter de Geus and Janna Corstiana van der Meijden. Arie died.
Occupation:
opzichter
XIV-fj Gijsbert Jan de Heus was born on 10-12-1884 in Culemborg, son of Adrianus Cornelis de Heus and Tonia Maria van Zanten (see XIII-bu). Gijsbert died.
Occupation:
sigarenmaker
At the age of 24, Gijsbert married on 05-11-1909 in Culemborg Alida Romijn, aged 25. Alida was born on 31-10-1884 in Culemborg, daughter of Jacobus Johannes Romijn and Johanna Kootkar. Alida died.
XIV-fk Aardina Susanna de Heus was born in 1888 in Culemborg, daughter of Adrianus Cornelis de Heus and Tonia Maria van Zanten (see XIII-bu). Aardina died.
Occupation:
knecht bij Gerrit Jan Kelderman
At the age of 31 or 32, Aardina married on 16-06-1920 in Culemborg Gerrit Jan Kelderman, aged 27 or 28. The marriage was dissolved on 10-04-1953 in Groningen. Gerrit was born in 1892 in Rheden, son of Jacobus Johannes Kelderman and Jantje Scholten. Gerrit died.
Occupation:
timmerman
XIV-fl Huibertje van Santen was born on 16-12-1874 in Beusichem, daughter of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Huibertje died. At the age of 38, Huibertje married on 16-07-1913 in Beusichem Jan van Buuren, aged 36 or 37. Jan was born in 1876 in Beusichem, son of Hendrikus van Buuren and Anna van Burik. Jan died. Jan was widower of Adriana Elisabeth van der Zande (born 1875), whom he married on 30-11-1904 in Beusichem.
XIV-fm Elisabeth Cornelia van Zanten was born on 15-06-1876 in Beusichem, daughter of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Elisabeth died. At the age of 23, Elisabeth married on 10-05-1900 in Zandvoort Maarten Cornelis Snijer, aged 23. Maarten was born on 14-11-1876 in Zandvoort, son of Jan Snijer and Willempje van der Schinkel. Maarten died on 14-10-1921 in Rheden, aged 44. The death was registered.
Occupation:
tramconducteur
Children of Elisabeth and Maarten:
1 Jan Snijer, born on 04-03-1901 in Heemstede. Jan died.
2 Anthonie Snijer, born on 11-08-1902 in Haarlem. Follow XV-ef.
XIV-fn Cornelis van Zanten was born on 04-12-1877 in Beusichem, son of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Cornelis died.
Note about Cornelis: bron M. Breems-Janse:
Wagenvoerder,Spoorbeambte. Portier N.S. gebouwen Stompwijk .Cornelis heeft ook in Heemstede zijn geluk beproefd bij de E.S.M.(N.Z.H.).kort na zijn huwlijk. Later verhuisde hij naar Leidschendam-Veur/Stompwijk met zijn gezin. Hij is ook getuige bij zijn zuster Anna (Antonia) tijdens het huwlijk met Johannes Christiaan van Beekum in Den Haag.
Het gezin woonde op de Broekweg 7, 40,15,8. Stompwijk /Veur ook wel klein Oss genoemd.De huisje waren in die jaren door de N.S. laten bouwen voor hun werknemers. Het was een volksbuurt waar armoede heerste, het regelmatig onrustig was en tot ongeregeldheden kwam. In 1929 kwam het zelfs tot een moord om een stuk brood.
Na het overlijden van zijn vrouw vertrekt Cornelis naar Den Haag. Hij was inmiddels gepensioneerde ambtenaar N.S. Vinkensteijnstraat 71.
At the age of 26, Cornelis married on 15-06-1904 in Sloten (NH) Elisabeth Stoet, aged 24. Elisabeth was born on 30-04-1880 in Weesperkarspel. Elisabeth died on 15-04-1950 in Leidschendam/Stompwijk, aged 69.
Note about Elisabeth: M. Breems-Janse:
Bron: Burgelijke Stand Gemeente Leidschedam Gezinskaarten 1900-1937
Children of Cornelis and Elisabeth:
1 Antonie van Zanten, born in 1905 in Heemstede. Follow XV-eg.
2 Gerardus Cornelis van Zanten, born on 08-03-1915 in Stompwijk. Gerardus died.
Note about Gerardus: bron M. Breems-Janse:
Rangeerder N.S. Wagenmaker N.S.Vertrekt 07-06-1938 naar Den Haag Noordeinde 141
XIV-fo Dirk van Zanten was born on 18-09-1879 in Beusichem, son of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Dirk died on 26-08-1924 in Haarlem, aged 44.
Occupation:
wisselloper
At the age of 36, Dirk married on 02-02-1916 in Bloemendaal Elisabetha Gepkens, aged 24 or 25. Elisabetha was born in 1891 in Arnhem, daughter of Hendricus Petrus Gepkens and Johanna Petronella Versteeg. Elisabetha died before 1924, aged less than 33.
Occupation:
dienstbode
XIV-fp Jacobus (Jap) van Zanten was born on 17-03-1881 in Beusichem, son of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Jap died on 08-08-1969 in Beusichem, aged 88.
Note about Jap: ook genoemd Van Santen
Bron M. Breems-Janse:
Werd Jaap de Jager genoemd.Werkte aan het polderdistrict.
De eigen woning in de Gansesteeg te Beusichem had een waterpomp voor de deur in de steeg en het huske grenzend aan de varkensstal. Pas ca. 1950 kreeg men water en riolering in de huizen. Jacob en Cornelia waren zeer gemoedelijke gastvrije mensen; ze hadden het spek en de hammen nog te drogen hangen aan het plafond in de keuken. Je keek je ogen uit als stadskind.
At the age of 32, Jap married on 05-11-1913 in Beusichem Cornelia Verkuil, aged 25. Cornelia was born on 13-11-1887 in Zoelmond, daughter of Gerrit Hendrik Verkuil and Antonia van Welij. Cornelia died on 13-05-1960 in Beusichem, aged 72.
Children of Jap and Cornelia:
1 Gijsbertje (Gijsje) van Zanten, born on 19-07-1917 in Beusichem. Follow XV-eh.
2 Antonia Jacoba (Toos) van Zanten, born on 02-06-1918 in Beusichem. Follow XV-ei.
XIV-fq Jenneke van Zanten was born on 28-01-1883 in Beusichem, daughter of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Jenneke died on 10-09-1945 in Haarlem, aged 62.
Note about Jenneke: bron M. Breems-Janse:
Kinderen van Jenneke en Adrianus:
1 Gijsberta Wilhelmina Delissen, geboren op zaterdag 1 augustus 1908 in Heemstede. Gijsberta is overleden op woensdag 3 augustus 1938 in Haarlem., 30 jaar oud.
2 Adrianus Delissen, geboren op vrijdag 17 februari 1911 in Heemstede.
3 Johanna Wilhelmina Delissen, geboren op zondag 30 mei 1915 in Heemstede, , 20 jaar oud, op donderdag 12 september 1935 in Haarlem met Martinus Lemmers.
4 Wilhelmina Johanna Delissen, geboren op woensdag 14 februari 1917 in Heemstede trouwde, 17 jaar oud, op zondag 24 juni 1934 in Haarlem met Nicolaas Balk, 21 jaar oud. Nicolaas is geboren op zaterdag 5 april 1913 in Haarlem.
5 Elisabeth Delissen, geboren op zondag 22 mei 1921 in Heemstede.
6 Adrianus Delissen, levenloos geboren kind, geboren in 1934 in Heemstede.
Notitie bij overlijden van Adrianus: Zo was het genoteerd gezinskaart.
At the age of 21, Jenneke married on 24-11-1904 in Beusichem Adrianus Delissen, aged 37. Adrianus was born on 14-09-1867 in Haarlem, son of Winandus Delissen and Christina Strijbos. Adrianus died on 03-01-1945 in Haarlem, aged 77. Adrianus was widower of Wilhelmina Slobbe (1867-1903), whom he married on 07-02-1892 in Haarlem.
Child of Jenneke and Adrianus:
1 Wilhelmina Delissen, born in 10-1905 in Heemstede. Wilhelmina died on 02-11-1905 in Heemstede, aged 1 month.
XIV-fr Gijsbertje van Zanten was born on 02-12-1884 in Beusichem, daughter of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Gijsbertje died on 02-02-1952 in Beusichem, aged 67. At the age of 27, Gijsbertje married on 11-09-1912 in Beusichem Dirk Bosschaart, aged 31. Dirk was born on 12-03-1881 in Zoelmond, son of Pieter Gerard Bosschaart and Gijsberta Veltkamp. Dirk died on 15-03-1964 in Beusichem, aged 83.
Child of Gijsbertje and Dirk:
1 Pieter Antonie Bosschaart, born on 23-09-1913 in Beusichem.
XIV-fs Jacoba Elisabeth (Coosje) van Zanten was born on 12-08-1886 in Beusichem, daughter of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Coosje died on 27-11-1962 in Den Haag, aged 76.
Note about Coosje: bron M. Breems-Janse:
"Tante Coosje. Zeer apart mens. Lachen gieren brullen kon je met haar. Ze was Kamenierster bij zeer vermogende mensen in Den Haag en Wassenaar."
"Ze had wel 3 Pensioenen, dat zei mijn oma altijd gekscherend."
"Het was echt een gek mens met de meest idioote ingevingen. Regelmatig midden in de nacht intern verhuizen . Had ze bedacht dat die bank toch beter in de voorkamer stond dus zat ze knel tussen het deurkozijn en bank. Ze kon geen kant op en dan maar roepen om Klaas (met grote hangsnor) die het ook zat was dat gedoe. Ze beloofde keer op keer het niet meer te doen maar dat was ze gauw vergeten!"
At the age of 34, Coosje married on 03-08-1921 in Den Haag Arnoldus Nicolaas (Klaas) Claassen, aged 34. Klaas was born on 19-05-1887 in Arnhem, son of Nicolaas Claassen and Reintje Hendriks. Klaas died in 1957 in Den Haag, aged 69 or 70.
Note about Klaas: bron M. Breems-Janse:
Klaas en Co hebben elkaar ontmoet na dat Klaas met verlof was uit Indiè. Co was in dienst bij mensen waar Klaas over de vloer kwam. Ze heeft periodes allen gewoond om dat Klaas weer naar Indiè moest. Hij wilde niet dat ze mee ging.
Child of Coosje and Klaas:
1 Nicolaas Arnoldus (Niek) Claassen, born on 20-02-1922 in Den Haag. Niek died on 01-05-1979 in Den Haag, aged 57.
XIV-ft Antonia (Anna) van Santen was born on 31-08-1888 in Beusichem, daughter of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Anna died in Den Haag.
Note about Anna: bron M. Breems Janse:
Kinderen van Antonia en Christiaan:
1 Johannes Chritiaan van Beekum, geboren op vrijdag 16 augustus 1918 in Den Haag.
Notitie bij Johannes: Heeft twee dochters, woont in Rijswijk. Heeft voor zijn vader een hoorapperaat gemaakt. Heeft later ook een bedrijf of winkel in hoorapperaten gehad in Rijswijk?
2 Jacobus van Beekum, geboren op donderdag 3 juni 1920 in Den Haag.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is Koordirigent en naar Arnhem vertrokken.
At the age of 29, Anna married on 30-01-1918 in Den Haag Christiaan Johannes van Beekum, aged 22. Christiaan was born on 22-04-1895 in Den Haag, son of Johannes van Beekum and Christina Johanna Krouwels. Christiaan died.
Note about Christiaan: bron M. Breems-Janse:
Smid. Los Werkman. Christiaan Johannes was doof.
XIV-fu Jacomijntje van Zanten (Santen) was born on 03-07-1890 in Beusichem, daughter of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Jacomijntje died on 23-03-1974 in Haarlem, aged 83.
Note about Jacomijntje: Grootmoeder van Mary Breems-Janse, bron
Volledig nageslacht Jacomijntje in bestand.
Bron M. Breems-Janse:
Misschien een leuk verhaal dat mijn Oma Jacomijntje Van Zanten absoluut niet met mijn
Opa Hendricus Dirk mocht trouwen. Ze hadden elkaar op de Jaarkermis ontmoet in Beusichem. De vonk sloeg over maar hij had geen schijn van kans want haar vader en broers
jaagde hem Beusichem uit. Hij hield vol en uiteindelijk kwam het voor elkaar, er kon getrouwd worden. Opa was Koetsier bij een bedrijf ( Hotel?)op het Marktplein Culemborg. Hij had een nieuwe betrekking op een groot landgoed in Zeist met woning erbij midden in de bossen.
Voor het krieken van de dag na hun huwlijk werden ze uit de bedstee getrommeld door
“Teun de Jager” haar vader met de woorden, je wou hem hebben dus ga nu ook maar vort!
Ze konden niet met het Veer over varen bij Beusichem want de Lek was dicht gevroren . Ze
zijn glijend over het ijs naar de andere kant gekomen.( Dat waren nog eens winters!)
Door dat het huisje (bij het grote huis) midden in de bossen lag en mijn Opa op de gekste tijden de Familie met het rijtuig op moest halen of wegbrengen zat Oma alleen en ze was doodsbang.
Als we het dan over Emancipatie hebben gebeurde het volgende!
Ze ging in het voorjaar van 1912 ( ze was al zwanger van hun eerste zoon Henk) naar haar oudere zusters Elisabeth Cornelia( woonde toen Zandvoort ) Jenneke (woonde Heemstede). Na overleg ging mijn Oma solliciteren, voor mijn Opa, bij de N.Z.H (. toen nog Tram Maatsch.) als Wagenvoerder.
Toen ze terug kwam in Zeist had ze een betrekking voor Opa plus een woning om de hoek bij zus Jen. Later hebben ze nog jaren,3 huizen van elkaar, in de zelfde straat gewoond.
Opa heeft 48jr. bij de N.Z.H. gewerkt en ze zijn bijna 50jr getrouwd geweest tot volle
tevredenheid van beiden. Het was een leuk stel, vol humor en Oma kon de meest gekke fratsen uithalen . Mijn Opa die wat bedeesder en ingetogener was riep dan regelmatig, “nou nou Mien” maar vond het prachtig zodat ze elkaar heel goed aan vulde.
Eigenlijk die vrolijke ,opgeruimde gezellige aard zag je ook terug in Beusichem en Culemborg. Ook bij de zuster van mijn vader( die onlangs pas is overleden) ze kocht op 85 jr leeftijd nog een nieuwe auto. Altijd tip top verzorgd met gelakte nageltjes enz. ) Ook bij haar kinderen de zelfde humor.
We zien elkaar niet meer zo veel omdat ze verspreid over Nederland zitten maar zien we elkaar of bellen, is het dikke pret.
Deze en nog vele andere verhalen hebben mijn broer en ik vaak gehoord.
Aan mijn jeugd heb ik bijzonder prettige herrinneringen aan beiden. We gingen een paar keer per jaar met de auto naar Beusichem en Culemborg, mijn ouders ,broer en Opa en Oma.
Als we de straat uitreden voor dag en dauw kon je de klok erop gelijk zetten dat Oma aan het einde van de straat riep “wie wil er een ei” Ze zat steevast met een grote tas op schoot. Als kind vond je dat reuze spannend wat er allemaal uit de tas kwam. Op de terugweg naar Haarlem had ze altijd een reuze zak doppinda`s achter de hand wat een enorme rommel achter in de auto gaf waar mijn Vader altijd een beetje de pest over in kreeg.
Het begon met 2de Paasdag, Bloesemtijd, Kersentijd en Appel en Perentijd. Niet te vergeten met aardappels rooien die smaakte beter van kleigrond dan van de zandgrond rond Haarlem!
Zo kwamen we altijd volgeladen terug.
Omgekeerd logeerde er regelmatig Familie uit Beusichem en Culemborg in Haarlem.
Toen Opa was overleden brachten we Oma naar Beusichem. De nichten Toos en Gijsje vonden het altijd leuk als hun Tante kwam. Er werd druk over en weer getelefooneerd. Oma ging graag maar ze was nu toch zonder Henk. Ze ondernamen alles samen.
Ze kwam dagelijk bij ons langs en mijn Moeder beweerde dat ze aan haar loopje hoorde of ze wel of niet ging. Dat wisselde met de dag maar als ze eenmaal de knoop had doorgehakt ging ze er helemaal voor. De volgende Zondag haalden mijn ouders haar weer op en was ze blij dat ze was geweest en reuze naar haar zin gehad. Als de volgende logeerpartij naderden begon het spel van voren af aan. Naarmate dat ze tegen de tachtig liep kwam ze 2x per dag bij ons langs (geen probleem) opvallend genoeg als we net aan tafel gingen. Ze wilden nooit mee eten als mijn moeder bleef aandringen dat ze toch genoeg had enz. schoof ze aan tafel. Als mijn ouders voorstelde dat ze gewoon elke dag kwam eten wou ze daar niets van horen!!! Dus kwam ze wel elke dag onder het mom, ïk heb al gegeten maar als je toch over hebt schuif ik wel aan!
Onze hond Blacky veerde op als ze in aantocht was in het begin van de straat. Sein voor mijn moeder oh daar komt Moe aan. Ze bracht vaak b.v stukje worst voor hem mee. Mijn Moeder heeft het altijd uitstekend met haar schoonmoeder (ouders) kunnen vinden.
Al weken voor Kerstmis werd er druk overlegd wat er bij de poulier besteld zou worden. Ze waren gek op wild en konijn. Behalve mijn Moeder en ik. Mijn Moeder stond 2 dagen in de keuken( met plezier) was dan helemaal op en misselijk van geur die in huis hing. Wij samen aten rollade. Altijd gezellig eten met elkaar, gastvrijheid is iets wat wij allemaal in de Familie van Opa en Oma hebben meegekregen.
Garnalen at mijn Oma niet ,onder de mom van de kop en kont gooi je er af en de darmen eet je op! Het vreemde was dat de gebakken(gekookt) vis met graat en al naar binnen ging iets wat wij met afschuw bekeken en wachte de op de hoestbui .Haring liefs met kop en staart. Dat het attijd goed is gegaan is mij een raadsel.
Toen de wastobbe plus wasbord aan de wilgen werd gehangen plaats maakte voor de BIC langzaamwasser plus wringer stond mijn Moeder vooraan met het aanschaffen. Oma was sceptisch, kon nooit wat zijn! Nou, ze was direkt om zeep wat resulteerde in het feit dat Opa op Zondagmorgenvroeg puffend langs kwam dat mijn Vader direct langs Weezelman moest gaan want Oma wilde ook zo`n BIC wasmachine op Maandagmorgen vroeg want ze dan deed ze altijd de was. Ze had hem de hele nacht wakker gehouden over die wasmachine! Precies het zelfde gebeurde later met de Televisie in de jaren 50. Toon van Houten de echtgenoot van Gijsberta Maria Geb: 14-01-1914 hun dochter had als eerste een T.V. Opa en Oma togen naar Heemstede want Philips zou proefuitzenden. Ze waren altijd overal benieuwd naar en voor te porren. Mijn ouders kochten een paar maanden later een T.V toestel. Opa en oma kwamen Zaterdagsavonds kijken (eerst luisterende we altijd met elkaar naar de Radio) Opa voor aan in luie stoel , hoed (die hij altijd droeg) achter op zijn hoofd en de eeuwige dikke sigaar.Dat ging paar weken goed tot Oma weer van die nachtelijke partijen had en Opa op Zondmorgen vroeg weer voor de deur stond. Ze wilden de hele week s àvonds kijken al was het toen niet veel buiten het journaal. Gelukkig kende mijn Vader Weezelman persoonlijk die alles zo acuut moest leveren.
Mijn Oma was op 3 juli jarig maar werd altijd 4 juli gevierd. De jongste zus van mijn moeder was ook 4 juli jarig dus dat werd een avond in tweeen splitsen wat toch een beetje kriebel gaf.. Er hing wel ergens in de lucht dat ze 3 juli jarig was maar dat was volgens haar niet zo. Pas toen ze overleden was bleek uit de papieren dat ze inderdaad de3de jarig was Opa werd gewoon op zijn geboorte dag gevierd. Haar zuster Co(coosje) deed het zelfde 1 dag erna.
Kennelijk is dit iets wat zuiver bij de van Zantens voor kwam want ik las het op de site van Leo Ligtermoet dat de kleindochter van Elisabeth Jacoba van Zanten geh. met Klaas Ligtermoet zich dat ook afvroeg waarom haar Oma geboren 1 november het altijd op 2 november vierde. Niemand wist waarom?
In de jaren `50 kwam de petticoat in de mode.zo een van tule met laagjes en gekleurde randjes onderaan. Mijn Oma en ik gingen naar Vroom en Dreesman in de stad. Oma nam de rij wachtende mensen in ogenschouw voor de wand met rek met petticoats en moppelden
:”nou keind dat wordt kritiek”zei vervolgens tegen mij dat ik daar maar even moest wachten tot ze mij zou roepen! Ondertussen grapjes makend stond ze al gauw vooraan bij de toonbank Ze riep mij, ondertussen tegen de dames “ach dames wildt u zo vriendelijk zijn mijn kleindochter er even door te laten want ze moest even plassen. Niemand maakte bezwaar of sputterde tegen dat ze eigenlijk aan het voordringen was. Ze was beslist geen bijhandte of brutale vrouw. Het ging op een heel ontwapende natuurlijke manier. Toen we eenmaal buiten stonden met de grote papieren zak waar de petticoat in zat riep Oma : Ik zat toch in mijn piepzak of ze er genoeg hadden meggie en nu naar Flucks( Lunchroom ). Hier moet ik even van bij komen, al die dringende mensen ook!!!!
Ondertussen proestend van de lach. Dit was ze ten voeten uit!!
Er werd altij keurig A.B.N. gesproken maar soms zat er wel eens woord dialect tussen door vooral liefkozend bedoeld. Waren we in Beusichem/Culemborg dan werd er dialect gesproken.
Mijn Opa had ” de Tuin” samen met mijn Vader. Het was een flink stuk grond tegen de bossen daar achter weer de duinen. Het was vooral groenten en peulvruchten dat werd verbouwd, wat in gewekt werd en in het zout in Keulse potten. Wij hadden een grote voorraad kast en Oma ook. In de winter hoorde je regelmatig een grote knal en Oma kwam dan ook met de mededeling dat er een paar het niet gehaald hadden. De aardbeien die weelderig onder de nette groeide kwamen nooit van de tuin af . Wij kropen net zo hard onder het net als Oma om ze ter plekke op te eten. Het klinkt gek maar ik heb zo nooit meer zo lekker geproeft en zo diep rood.
Opa noemde haar liefkozend “de Opzichter”als hij haar zag aankomen. Ze bespraken hoe alles er bij stond.
De laatste paar jaar van haar leven woonde ze in een Bejaardenhuis. Ze was al de 80jr. gepasseerd. Kwam je haar weer tegen in de stad met een boodschappenlijstje( voor al die oudjes zo als ze zei!!!!) Zelf puffend want het werd allemaal wat minder met het hart en hoge bloeddruk. Ze bleef heel goed van geest, fief en kwiek Ze is in haar slaap overleden in de nacht van Zaterdag op Zondag.
(met dank aan M. Breems-Janse)
At the age of 21, Jacomijntje married on 06-12-1911 in Beusichem Hendrikus Dirk Jansen, aged 22. Hendrikus was born on 06-11-1889 in Culemborg, son of Hendrikus Jansen and Maria van Blitterswijk. Hendrikus died on 16-03-1960 in Haarlem, aged 70.
Note about Hendrikus: Bron M. Breems-Janse:
Haar Grootvader werd opgevoed bij zijn Tante Maaike Janse. Generaties voerden reeds diverse procedures voor een correcte naamgeving Janse ipv Jansen.
Dat begint bij Michiel Janse; hij krijgt in 1765 Attestie van Borgharen om zijn geluk te beproeven in Culemborg.
Children of Jacomijntje and Hendrikus:
1 Hendrikus Antonie Jansen, born on 21-10-1912 in Heemstede. Follow XV-ej.
2 Gijsberta Maria Jansen, born on 14-01-1915 in Heemstede. Follow XV-ek.
3 Michiel (Giel) Jansen, born on 16-06-1917 in Heemstede. Giel died on 24-12-1985 in Haarlem, aged 68.
Note about Giel: meer gegevens bekend, zie parenteel, bron M. Breems-Janse
XIV-fv Hermanus van Zanten was born on 14-07-1894 in Beusichem, son of Anthonie van Zanten (Santen) (see XIII-bv) and Gijsbertje van Bekkum. Hermanus died.
Note about Hermanus: bron M. Breems-Janse:
Landman, Conducteur E.S.M.( Eerste Stoom Maatschappij) Later de N.Z.H. Vermoedelijk gehuwd Sliedrecht. Komt naar Heemstede 06-10-1917. Woont Kogelstraat 8, Vertrekt 24-12-1918 naar Beusichem Gansensteeg 16. (adres van zijn ouders, kort na het overlijden van zijn moeder).
Occupation:
conducteur E.S.M. (N.Z.H.)
Hermanus married in Sliedrecht Christine Lakerveld. Christine was born on 11-10-1895 in Sliedrecht. Christine died.
Children of Hermanus and Christine:
1 Hermanus van Zanten, born on 05-06-1917 in Sliedrecht. Hermanus died.
2 Antonie van Zanten, born on 10-11-1918 in Heemstede. Antonie died.
XIV-fw Nicolaas Cornelis Ligtermoet was born in 1892 in Culemborg, son of Nicolaas (Klaas) Ligtermoet and Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten (see XIII-bw). Nicolaas died. At the age of 21 or 22, Nicolaas married on 15-10-1914 in Beverwijk Wilhelmina Elisabeth van Laar, aged 17 or 18. Wilhelmina was born in 1896 in Rhenen. Wilhelmina died.
XIV-fx Johannes Huijgen was born in 1862 in Culemborg, son of Willem Dirk Huijgen (see XIII-by) and Adriana van Blitterswijk. Johannes died. At the age of 28 or 29, Johannes married on 20-03-1891 in Culemborg Pieternella van der Linden, aged 30 or 31. Pieternella was born in 1860 in Culemborg, daughter of Marinus van der Linden and Hendrina van den Ham. Pieternella died.
XIV-fy Abraham Borgstijn was born in 1860 in Culemborg, son of Jan Borgstijn (Borgstein) and Elisabeth Huijgen (see XIII-bz). Abraham died on 05-03-1925 in Culemborg, aged 64 or 65. At the age of 25 or 26, Abraham married on 28-05-1886 in Culemborg Cornelia Struijk, aged 33 or 34. Cornelia was born in 1852 in Culemborg, daughter of Frans Struijk and Jennigje Kemp. Cornelia died on 27-09-1913 in Culemborg, aged 60 or 61.
Children of Abraham and Cornelia:
1 Jan Borgstijn, born in 06-1886 in Culemborg. Jan died on 03-08-1886 in Culemborg, aged 2 months.
2 Francina Borgstijn, born in 1888 in Culemborg. Follow XV-el.
3 Elisabeth Borgstijn, born in 1889 in Culemborg. Follow XV-em.
4 Jan Borgstijn, born in 1891 in Culemborg. Follow XV-en.
XIV-fz Willem Dirk Borgstein was born on 08-10-1867 in Culemborg, son of Jan Borgstijn (Borgstein) and Elisabeth Huijgen (see XIII-bz). Willem died after 1913, aged more than 46.
Occupation:
landbouwer
At the age of 28, Willem married on 25-06-1896 in Culemborg Antonia Maria Blitterswijk, aged 28. Antonia was born on 18-10-1867 in Culemborg, daughter of Wouter Blitterswijk and Maria Antonia Struik. Antonia died on 12-09-1913 in Culemborg, aged 45.
XIV-ga Cornelis van Toorn was born on 13-11-1866 in Maurik, son of Wouter van Toorn and Hendrika van Remmerden (see XIII-cd). Cornelis died.
Occupation:
gemeenteveldwachter
At the age of 24, Cornelis married on 20-02-1891 in Maurik Hendrika Stap, aged 18. Hendrika was born on 07-07-1872 in Maurik, daughter of Gerrit Stap and Gilia Janse. Hendrika died.
XIV-gb Petronella Ousen was born on 16-07-1868 in Rijswijk-Maurik, daughter of Arie Ousen and Antonia van Remmerden (see XIII-cf). Petronella died on 31-01-1937 in Leersum, aged 68. At the age of 20, Petronella married on 16-11-1888 in Maurik Johannes van Amerongen, aged 26. Johannes was born on 20-12-1861 in Eck en Wiel, son of Jan van Amerongen and Wilhelmina Quint (Kwint). Johannes died on 31-01-1937 in Leersum, aged 75.
Occupation:
boerenknecht
Children of Petronella and Johannes:
1 Wilhelmina Antonia van Amerongen, born on 12-07-1890 in Langbroek. Follow XV-eo.
2 Arie Hendrikus van Amerongen, born in 1893 in Maurik. Follow XV-ep.
3 Anthonia van Amerongen, born in 1897 in Amerongen. Follow XV-eq.
4 Jan van Amerongen, born on 30-07-1899 in Amerongen. Jan died on 22-02-1920 in Amerongen, aged 20.
5 Johannes van Amerongen, born on 23-10-1901 in Amerongen. Johannes died.
6 Petronella van Amerongen, born on 18-10-1903. Follow XV-er.
XIV-gc Agnita Arendina Ousen was born in 1872 in Maurik, daughter of Arie Ousen and Antonia van Remmerden (see XIII-cf). Agnita died. At the age of 21 or 22, Agnita married on 22-11-1894 in Maurik Adrianus Johannes Verkuijl. Adrianus died.
Child of Agnita and Adrianus:
1 Arie Hendrikus Verkuijl. Arie died.
XIV-gd Antonia Wilhelmina Pater was born on 15-03-1876 in Houten, daughter of Roelof Gerrit Pater and Gerrigje van Dijk (see XIII-cm). Antonia died on 06-06-1956 in Utrecht, aged 80. At the age of 17, Antonia married on 19-01-1894 in Houten Jan Jacob van Doorn, aged 20. Jan was born on 30-09-1873 in Odijk. Jan died on 12-10-1946 in Utrecht, aged 73.
Note about Jan: voorouders en meer aansluitingen bekend;
Child of Antonia and Jan:
1 Gerrit Jan van Doorn, born on 25-06-1918 in Houten. Gerrit died on 04-10-1991, aged 73 (cause: 2e hartinfarct).
Occupation:
loonspuiter (loonspuiter (bespuiten van fruitbomen tegen insecten))
XIV-ge Rutgerus Laponder was born on 25-12-1868 in Beusichem, son of Jerphaas Laponder and Elisabeth Cornelia van Zanten (see XIII-cn). Rutgerus died. At the age of 39, Rutgerus married on 28-10-1908 in Beusichem Maria Johanna van Bekkum (Bekkem), aged 27 or 28. See XIV-fg for personal details of Maria.
XIV-gf Cornelis Laponder was born on 23-10-1870 in Beusichem, son of Jerphaas Laponder and Elisabeth Cornelia van Zanten (see XIII-cn). Cornelis died. At the age of 35, Cornelis married on 01-11-1905 in Beusichem Gerritje Sophia Boon, aged 26 or 27. Gerritje was born in 1878 in Beusichem, daughter of Johannes Boon and Willemijntje van Alphen. Gerritje died.
Occupation:
wegwerker
XIV-gg Adriana Wilhelmina Laponder was born on 01-02-1872 in Beusichem, daughter of Jerphaas Laponder and Elisabeth Cornelia van Zanten (see XIII-cn). Adriana died. At the age of 26, Adriana married on 09-11-1898 in Beusichem Johannes Cornelis van Lunteren, aged 30. Johannes was born on 18-07-1868 in Ravenswaaij, son of Jan van Lunteren and Teuntje Drost. Johannes died on 25-06-1916 in Beusichem, aged 47. The death was registered on 26-06-1916.
Occupation:
koopman
XIV-gh Belia Cornelia Laponder was born on 06-08-1875 in Beusichem, daughter of Jerphaas Laponder and Elisabeth Cornelia van Zanten (see XIII-cn). Belia died. At the age of 25, Belia married on 29-05-1901 in Beusichem Albertus Johannes de Graaf, aged 30 or 31. Albertus was born in 1870 in Beusichem, son of Gerrit Johannes de Graaf and Steventje Brentjes. Albertus died on 14-01-1929 in Beusichem, aged 58 or 59. The death was registered on 14-01-1929.
XIV-gi Theodora Pietronella Laponder was born in 1879 in Beusichem, daughter of Jerphaas Laponder and Elisabeth Cornelia van Zanten (see XIII-cn). Theodora died. At the age of 27 or 28, Theodora married on 15-05-1907 in Beusichem Theunis van Mourik, aged 27 or 28. Theunis was born in 1879 in Asch, son of Aart van Mourik and Maaijke van Meerten. Theunis died.
XIV-gj Elisabeth Cornelia Laponder was born on 05-03-1880 in Beusichem, daughter of Jerphaas Laponder and Elisabeth Cornelia van Zanten (see XIII-cn). Elisabeth died. At the age of 26, Elisabeth married on 22-08-1906 in Beusichem Cornelis van Dijk, aged 26 or 27. Cornelis was born in 1879 in Beusichem, son of Willem van Dijk and Judith van Nifterik. Cornelis died.
XIV-gk Peter Laponder was born in 1885 in Beusichem, son of Jerphaas Laponder and Elisabeth Cornelia van Zanten (see XIII-cn). Peter died.
Occupations:
bode
werkman
At the age of 20 or 21, Peter married on 21-03-1906 in Beusichem Jacoba van Mourik, aged 21 or 22. Jacoba was born in 1884 in Buren, daughter of Aart van Mourik and Maaijke van Meerten. Jacoba died.
Occupation:
dienstbode
Children of Peter and Jacoba:
1 Maaike Laponder, born in 1909 in Beusichem. Maaike died on 14-01-1930 in Beusichem, aged 20 or 21. The death was registered on 15-01-1930.
2 Laponder, stillborn son, born on 26-03-1909 in Beusichem. The death was registered on 26-03-1909.
3 Jacobus Laponder, born on 02-07-1917 in Beusichem. Jacobus died on 18-05-1918 in Beusichem, aged 10 months. The death was registered on 18-05-1918.
XIV-gl Johanna Christina Laponder was born in 1889 in Beusichem, daughter of Jerphaas Laponder and Elisabeth Cornelia van Zanten (see XIII-cn). Johanna died. At the age of 20 or 21, Johanna married on 23-03-1910 in Beusichem Arie Adrianus Dirksen, aged 28 or 29. See XIV-js for personal details of Arie.
XIV-gm Engelina Pijsselman was born on 02-04-1850 in Tiel, daughter of Gerrit Adrianus Pijsselman and Gerdina Maria van Beusichem (see XIII-cp). Engelina died after 1907, aged more than 57. At the age of 35, Engelina married on 09-10-1885 in Culemborg Nicolaas Adrianus Koedam, aged 35. Nicolaas was born on 06-01-1850 in Culemborg, son of Dirk Koedam and Cornelia Clasina Kemp. Nicolaas died on 23-09-1907 in Culemborg, aged 57.
XIV-gn Gijsbert van Beusekom was born in 1875 in Beusichem, son of Jan Gerrit van Beusekom (see XIII-cq) and Dina van Mourik. Gijsbert died. At the age of 40 or 41, Gijsbert married on 12-10-1916 in Buurmalsen Cornelia van der Netten van Stigt, aged 32 or 33. Cornelia was born in 1883 in Buurmalsen, daughter of Andries van der Netten van Stigt and Maria Gerdina Bronk. Cornelia died.
XIV-go Gijsbert van Gessel was born in 1878 in Buren, son of Teunis van Gessel and Maria van Beusekom (Beusichem) (see XIII-cs). Gijsbert died on 27-03-1927 in Echteld, aged 48 or 49.
Occupation:
1927    landbouwer
At the age of 27 or 28, Gijsbert married on 03-05-1906 in Echteld Hendrikje van den Brink, aged 20 or 21. Hendrikje was born in 1885 in Ochten, daughter of Hendrik van den Brink and Johanna Gerdina van Lent. Hendrikje died after 1927, aged more than 42.
Child of Gijsbert and Hendrikje:
1 Teunis van Gessel, born on 16-04-1907 in Echteld. Teunis died on 15-05-1907 in Echteld, aged 29 days.
XIV-gp Geert van Gessel was born in 1879 in Buren, son of Teunis van Gessel and Maria van Beusekom (Beusichem) (see XIII-cs). Geert died. At the age of 35 or 36, Geert married on 11-11-1915 in Echteld Gerritje van Blijderveen, aged 29 or 30. Gerritje was born in 1885 in Echteld, daughter of Hendrik Cornelis van Blijderveen and Jantje van Toorn. Gerritje died.
Child of Geert and Gerritje:
1 Teunis van Gessel, born in 12-1920 in Echteld. Teunis died on 12-03-1922 in Echteld, aged 1.
XIV-gq Neeltje van Gessel was born in 1884 in Buren, daughter of Teunis van Gessel and Maria van Beusekom (Beusichem) (see XIII-cs). Neeltje died. At the age of 37 or 38, Neeltje married on 24-05-1922 in Buren Matthijs van Blijderveen, aged 37 or 38. Matthijs was born in 1884 in Echteld, son of Hendrik Cornelis van Blijderveen and Jantje van Toorn. Matthijs died.
XIV-gr Hessel Hendrikus van Gessel was born in 1892 in Buren, son of Teunis van Gessel and Maria van Beusekom (Beusichem) (see XIII-cs). Hessel died.
Occupation:
hoofdonderwijzer
At the age of 27 or 28, Hessel married on 14-09-1920 in Hoogwoud-NH Dieuwertje van der Gragt, aged 27 or 28. Dieuwertje was born in 1892 in Oude Niedorp. Dieuwertje died.
Occupation:
onderwijzeres
XIV-gs Hendrik Justus de Heus was born in 1890 in Beusichem, son of Hermanus de Heus (see XIII-cu) and Cornelia Hendrika van de Waardt. Hendrik died.
Occupation:
1915    landbouwer
At the age of 24 or 25, Hendrik married on 03-11-1915 in Beusichem Elisabeth Maria van Santen, aged 31. See XIV-er for personal details of Elisabeth.
Child of Hendrik and Elisabeth: see XIV-er.
XIV-gt Johannes van Zanten was born on 24-06-1847 in Utrecht, son of Johannes van Zanten (see XIII-cw) and Johanna Lancee. The birth was registered on 24-06-1847. Johannes died after 1913, aged more than 66.
Occupation:
graveur (1880-1913), zendeling (1916)
At the age of 30, Johannes married on 15-08-1877 in Leiden Antoinetta Piket, aged 21. Antoinetta was born on 16-02-1856 in Leiden, daughter of Klaas Piket and Alida Essers. Antoinetta died after 1913, aged more than 57.
Children of Johannes and Antoinetta:
1 Johanna van Zanten, born on 17-12-1878 in Utrecht. Follow XV-es.
2 Nicolaas van Zanten, born on 03-06-1880 in Utrecht. Follow XV-et.
3 Johannes van Zanten, born on 02-08-1881 in Utrecht. The birth was registered on 04-08-1881. Johannes died on 13-10-1882 in Utrecht, aged 1. The death was registered on 14-10-1882.
4 Alida van Zanten, born on 19-01-1883 in Utrecht. Alida died. The death was registered on 20-01-1883.
5 NN van Zanten, stillborn son, born on 05-04-1885 in Utrecht. The death was registered on 07-04-1885.
6 Johannes van Zanten, born on 30-05-1886 in Utrecht. Follow XV-eu.
7 Antoinette van Zanten, born on 17-03-1888 in Utrecht. The birth was registered on 19-03-1888. Antoinette died on 27-04-1888 in Utrecht, aged 1 month. The death was registered on 28-04-1888.
8 Wilhelmina Catharina van Zanten, born on 11-01-1890 in Utrecht. The birth was registered on 13-01-1890. Wilhelmina died on 09-02-1893 in Utrecht, aged 3. The death was registered on 12-02-1893.
9 Pieter van Zanten, born on 24-09-1893 in Utrecht. The birth was registered on 24-09-1893. Pieter died after 1921, aged more than 28.
10 Antoinetta van Zanten, born on 04-11-1894 in Utrecht. The birth was registered on 07-11-1894. Antoinetta died on 31-12-1894 in Utrecht, aged 1 month.
XIV-gu Jacoba Barnardina Dionijsia van Santen was born on 01-06-1862 in Culemborg, daughter of Hendrik van Santen (see XIII-cy) and Willemina Wouterina Hermandina van Gelder. Jacoba died on 23-06-1932 in Culemborg, aged 70. The death was registered on 24-06-1932. At the age of 23, Jacoba married on 01-06-1885 in Culemborg Emanuel de Boef, aged 23. Emanuel was born on 03-04-1862 in Culemborg, son of Cornelis de Boef and Geertje Saltzherr. Emanuel died on 12-12-1948 in Arnhem, aged 86.
Occupation:
steendrukker
Child of Jacoba and Emanuel:
1 Cornelis de Boef, born in 1886 in Culemborg. Cornelis died on 13-06-1911 in Culemborg, aged 24 or 25. The death was registered on 14-06-1911.
Occupation:
boekdrukker
XIV-gv Petrus van Zanten was born in 1864 in Culemborg, son of Hendrik van Santen (see XIII-cy) and Willemina Wouterina Hermandina van Gelder. Petrus died. At the age of 27 or 28, Petrus married on 21-09-1892 in Utrecht Maria Haarmans, aged 22 or 23. Maria was born in 1869 in Utrecht. Maria died.
Children of Petrus and Maria:
1 Maria van Zanten, born on 03-02-1892 in Utrecht. Maria died.
Note about Maria: erkenning tijdens huwelijk ouders
2 Theodora van Zanten, born in 1896 in Zeist. Follow XV-ev.
XIV-gw Simon Adrianus van Santen was born in 1868 in Culemborg, son of Hendrik van Santen (see XIII-cy) and Willemina Wouterina Hermandina van Gelder. Simon died on 24-04-1921 in Arnhem, aged 52 or 53. At the age of 23 or 24, Simon married on 16-11-1892 in Arnhem Magdalena Bekker, aged 22 or 23. Magdalena was born in 1869 in Arnhem, daughter of Hermanus Bekker and Petronella Arnoud. Magdalena died on 19-02-1952 in Arnhem, aged 82 or 83.
Children of Simon and Magdalena:
1 Hermanus van Santen, born in 1893 in Arnhem. Hermanus died on 20-01-1911 in Arnhem, aged 17 or 18.
2 Willem van Santen, born in 1895 in Arnhem. Willem died on 24-02-1920 in Arnhem, aged 24 or 25.
3 Petronella Magdalena van Santen, born in 1900 in Arnhem. Petronella died on 01-01-1914 in Arnhem, aged 13 or 14.
4 Lambertus Paulus van Santen, born in 1901 in Arnhem. Lambertus died on 13-06-1921 in Joure, aged 19 or 20.
5 Leendert van Santen, born in 1903 in Arnhem. Follow XV-ew.
6 Jacobus van Santen, born in 1904 in Arnhem. Follow XV-ex.
7 Josina van Santen, born in 03-1906 in Arnhem. Josina died on 03-09-1906 in Arnhem, aged 6 months.
XIV-gx Johanna Maria van Santen was born on 28-11-1870 in Culemborg, daughter of Hendrik van Santen (see XIII-cy) and Willemina Wouterina Hermandina van Gelder. Johanna died.
Note about Johanna: bron RAu
johanna maria, geh. met johannes van schevikhoven, 2811-1870 culemborg, Schutstraat 4, 22, 6475
At the age of 23, Johanna married on 09-05-1894 in Utrecht Johannes van Schevikhoven, aged 33 or 34, after their intention to marry had been registered on 27-04-1894 in Utrecht. Johannes was born in 1860 in Ouder Amstel, son of Joannes van Schevikhoven and Jannetje Borst. Johannes died on 06-05-1941 in Zuilen-Utrecht, aged 80 or 81.
Note about Johannes: dochter jannetje wilhelmina wordt erkend bij huwelijk
Children of Johanna and Johannes:
1 Jannetje Wilhelmina van Schevikhoven, born on 28-05-1892 in Utrecht. Jannetje died.
Note about Jannetje: erkenning bij huwelijk ouders
2 Johannes van Schevikhoven, born on 07-02-1895 in Utrecht. Follow XV-ey.
3 van Schevikhoven, born on 06-08-1897 in Utrecht. He died.
XIV-gy Johanna Maria van Santen was born in 1864 in Amsterdam, daughter of Willem van Santen (see XIII-cz) and Arnolda van der Muts. Johanna died on 04-08-1951 in Zeist, aged 86 or 87.
(1) At the age of 21 or 22, Johanna married on 21-01-1886 in Amsterdam Hendrik Johannes Ras, aged 20 or 21. Hendrik was born in 1865 in Amsterdam. Hendrik died before 1931, aged less than 66.
(2) At the age of 66 or 67, Johanna married on 11-03-1931 in Amsterdam Pieter Jacobus van Piggelen, aged 64 or 65. Pieter was born in 1866 in Utrecht. Pieter died before 1951, aged less than 85.
XIV-gz Hermanus van Santen was born in 1877 in Amsterdam, son of Willem van Santen (see XIII-cz) and Arnolda van der Muts. Hermanus died.
Occupation:
sigarenmaker
At the age of 27 or 28, Hermanus married on 01-03-1905 in Amsterdam Neeltje Susanna de Gilde, aged 30 or 31. Neeltje was born in 1874 in Amsterdam. Neeltje died.
XIV-ha Antonie Marinus van Santen was born on 27-02-1868 in Delft, son of Antonie Marinus van Santen (see XIII-db) and Catharina van Dam. Antonie died.
Note about Antonie: geeft aansluiting op bestand J. Hofland-Poot; in haar bestand div. personen Van Santen uit de Westland-tak,
uit dit huwelijk 10 kinderen, zie
http://www.stamboom-westland.nl/pootframeset.htm?poot000747.htm#14947
At the age of 29, Antonie married on 13-10-1897 in Delft Frederika Poot, aged 19. Frederika was born on 22-04-1878 in Delft. Frederika died on 15-05-1910 in Delft, aged 32.
XIV-hb Dirkje Jacoba van Son was born on 12-09-1861 in Culemborg, daughter of Thomas van Son and Mina Hendrica van Zanten (see XIII-dc). Dirkje died. At the age of 21, Dirkje married on 27-07-1883 in Culemborg Gerrit de Jager, aged 25. Gerrit was born on 10-06-1858 in Culemborg, son of Gerrigje de Jager. Gerrit died.
Child of Dirkje and Gerrit:
1 de Jager, born before 1883. He or she died.
Note: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIV-hc Dirk Gerrit van Son was born on 15-02-1869 in Culemborg, son of Thomas van Son and Mina Hendrica van Zanten (see XIII-dc). Dirk died. At the age of 31, Dirk married on 21-05-1900 in Culemborg Antonia Adriana Ansems, aged 29. Antonia was born on 20-02-1871 in Culemborg, daughter of Hendrikus Franciscus Ansems and Cornelia Johanna van Beusekom. Antonia died.
XIV-hd Johannes Hendrik van Son was born on 09-09-1871 in Culemborg, son of Thomas van Son and Mina Hendrica van Zanten (see XIII-dc). Johannes died. At the age of 23, Johannes married on 25-01-1895 in Culemborg Metje Gudde, aged 21. Metje was born on 18-12-1873 in Loosdrecht, daughter of Willem Gudde and Elisabeth Zevenboom. Metje died.
XIV-he Magdalena Maria van Son was born on 19-12-1879 in Culemborg, daughter of Thomas van Son and Mina Hendrica van Zanten (see XIII-dc). Magdalena died on 05-09-1909 in Culemborg, aged 29. The death was registered on 07-09-1909. At the age of 28, Magdalena married on 12-06-1908 in Culemborg Dirk Antonie Vermeulen, aged 24. Dirk was born on 05-10-1883 in Culemborg, son of Otto Vermeulen and Elisabeth Hak. Dirk died after 1909, aged more than 26.
XIV-hf Johannes Paulus van Zanten was born on 27-03-1874 in Culemborg, son of Jacob Jan van Zanten (see XIII-dd) and Maartje Christina Saltzherr. Johannes died after 1937, aged more than 63.
Occupation:
timmerman
At the age of 26, Johannes married on 18-05-1900 in Culemborg Adriana van Emmerik, aged 28. Adriana was born on 04-07-1871 in Culemborg, daughter of Sophia van Emmerik. Adriana died on 13-10-1937 in Culemborg, aged 66. The death was registered on 14-10-1937.
XIV-hg Gerdina Paulina van Santen was born on 07-08-1870 in Culemborg, daughter of Dirk Hendrik van Santen (see XIII-de) and Gerritje van Laar. Gerdina died. At the age of 26, Gerdina married on 11-12-1896 in Culemborg Stephanus van Logchem, aged 26. See XIV-kh for personal details of Stephanus.
XIV-hh Jacob (Job) van Santen was born on 26-04-1874 in Culemborg, son of Hendrik Johannes van Santen (see XIII-df) and Antje Blitterswijk. Job died on 10-05-1948 in Rotterdam, aged 74.
Note about Job: bron doorgegeven aan Tineke,
zie ook fsbeta.familysearch.org
At the age of 30, Job married on 20-05-1904 in Waspik (gem.Waalwijk) Jacoba Petronella Ruijtenberg, aged 24. Jacoba was born on 09-02-1880 in Waspik (gem.Waalwijk). Jacoba died on 12-02-1951 in Rotterdam, aged 71.
Children of Job and Jacoba:
1 Hendrik Johannis van Santen, born on 28-10-1904 in Maurik. Follow XV-ez.
2 Cornelia Adriana van Santen, born on 18-07-1906 in Waspik (gem.Waalwijk). Follow XV-fa.
3 Antoon Dirk van Santen, born on 02-01-1908 in Rotterdam. Antoon died on 16-01-1971 in Vught, aged 63.
4 Johanna Alida Wilhelmina van Santen, born on 17-12-1910 in Rotterdam. Johanna died on 29-05-1914 in Dusseldorf-Duitsland, aged 3.
5 Alida Adriana van Santen, born on 17-04-1917 in Rotterdam. Follow XV-fb.
6 Jacob van Santen, born on 25-12-1921 in Amsterdam. Jacob died on 15-01-1922 in Wesel (D), aged 21 days.
7 Nelly Pietronella van Santen, born on 21-02-1923 in Rotterdam. Nelly died on 20-03-1989 in Rotterdam, aged 66.
XIV-hi Hendrik Johannes van Santen was born on 05-05-1879 in Culemborg, son of Hendrik Johannes van Santen (see XIII-df) and Antje Blitterswijk. Hendrik died on 27-12-1970 in Rotterdam, aged 91.
Note about Hendrik: zijn zus Dirkje tr zijn zwager
grootouders van T. Ploeger- van Santen en H. van Santen, bronnen
Occupation:
schipper, bevrachter
At the age of 29, Hendrik married on 20-05-1908 in Rotterdam Dirkje Johanna van Zanten, aged 23. See XIV-ju for personal details of Dirkje.
Children of Hendrik and Dirkje:
1 Hendrik Johannes van Santen, born on 21-10-1908 in Rotterdam. Follow XV-fc.
2 Hendricus Dirk van Santen, born on 30-06-1912 in Rotterdam. Follow XV-fd.
XIV-hj Dirkje van Santen was born on 10-01-1884 in Culemborg, daughter of Hendrik Johannes van Santen (see XIII-df) and Antje Blitterswijk. Dirkje died on 29-01-1977 in Rotterdam, aged 93.
Note about Dirkje: haar broer Hendrik Johannes tr haar schoonzus
At the age of 26, Dirkje married on 10-08-1910 in Rotterdam Cornelis Hendricus van Zanten, aged 23. See XIV-jv for personal details of Cornelis.
Child of Dirkje and Cornelis:
1 Dirkje van Zanten, born on 22-05-1912 in Rotterdam. Follow XV-fe.
XIV-hk Rijk Antonie van Zanten was born in 1864 in Culemborg, son of Maaike van Zanten (see XIII-dg). Rijk died. At the age of 23 or 24, Rijk married on 01-03-1888 in Dalfsen Hendrika de Graaf, aged 24 or 25. Hendrika was born in 1863 in Dalfsen. Hendrika died.
Children of Rijk and Hendrika:
1 Johanna Suzanna van Zanten, born before 01-03-1888 in Dalfsen. Follow XV-ff.
2 Wilhelmus Antonius Hendrikus van Zanten, born in 1891 in Dalfsen. Follow XV-fg.
3 Gerrit Jan Martinus van Zanten, born in 1895 in Dalfsen. Follow XV-fh.
4 Marinus Gijsbertus van Zanten, born in 1898 in Dalfsen. Follow XV-fi.
XIV-hl Klazina Veldhuizen was born on 04-02-1877 in Ameide, daughter of Willem Veldhuijzen (Veldhuizen) and Maaike van Zanten (see XIII-dg). Klazina died. At the age of 21, Klazina married on 04-11-1898 in Ameide Hendrik van Vliet, aged 21 or 22. Hendrik was born in 1876 in Nieuw-Lekkerland. Hendrik died.
XIV-hm Alida Wammes, daughter of Gerrit Wammes (see XIII-dh) and Johanna Bosch (Bos). Alida died.
(1) Alida married before 1888 Johannes Ooms. Johannes died before 1888.
(2) Alida married on 31-08-1888 in Culemborg Johannes van der Hoeff, aged 28 or 29. Johannes was born in 1859 in Culemborg, son of Johannes van der Hoeff and Johanna van Sterkenburg. Johannes died.
Child of Alida and Johannes (2):
1 Johannes Hendrikus van der Hoeff, born in 10-1890 in Culemborg. Johannes died on 05-03-1892 in Culemborg, aged 1.
XIV-hn Johanna Wammes was born in 1867 in Culemborg, daughter of Gerrit Wammes (see XIII-dh) and Johanna Bosch (Bos). Johanna died on 25-05-1926 in Culemborg, aged 58 or 59. At the age of 18 or 19, Johanna married on 21-05-1886 in Culemborg Gerrit Camijn, aged 22 or 23. Gerrit was born in 1863 in Culemborg, son of Jan Willem Camijn and Margaretha Molders. Gerrit died.
XIV-ho Gerrit Johannes Wammes was born in 1874 in Culemborg, son of Gerrit Wammes (see XIII-dh) and Johanna Bosch (Bos). Gerrit died on 18-12-1927 in Culemborg, aged 52 or 53. Gerrit married Angenitha Jansen. Angenitha died.
Children of Gerrit and Angenitha:
1 Michiel Gerardus Wammes, born in 10-1898 in Culemborg. Michiel died on 21-01-1899 in Culemborg, aged 3 months.
2 Thomas Hendricus Wammes, born in 1903 in Culemborg. Thomas died on 18-12-1907 in Culemborg, aged 3 or 4.
XIV-hp Jannigje Vermeulen was born on 12-11-1853 in Culemborg, daughter of Jacobus Vermeulen and Maria Johanna Wammes (see XIII-dk). Jannigje died on 11-01-1926 in Culemborg, aged 72. At the age of 30, Jannigje married on 23-05-1884 in Culemborg Jan Pin, aged 30. Jan was born on 18-11-1853 in Culemborg, son of Evert Pin and Alida Borgstein. Jan died on 01-12-1926 in Culemborg, aged 73.
Children of Jannigje and Jan:
1 Evert Jacobus Pin, born in 1886 in Culemborg. Evert died on 26-02-1923 in Culemborg, aged 36 or 37.
2 Jacobus Johannes Pin, born in 1887 in Culemborg. Follow XV-fj.
3 Alida Pin, born in 1888 in Culemborg. Follow XV-fk.
4 Maria Johanna Pin, born in 1891 in Culemborg. Follow XV-fl.
5 Antonia Maria Pin, born in 1893 in Culemborg. Follow XV-fm.
6 Johanna Pin, born on 08-12-1895 in Culemborg. Follow XV-fn.
XIV-hq Antonia Vermeulen was born on 21-02-1861 in Culemborg, daughter of Jacobus Vermeulen and Maria Johanna Wammes (see XIII-dk). Antonia died. At the age of 27, Antonia married on 25-05-1888 in Culemborg Antonie Aloijsius de Beus, aged 24. Antonie was born on 22-06-1863 in Culemborg, son of Wouter Antonius de Beus and Jenneke Philipphi (Philippi). Antonie died on 18-08-1942 in Den Haag, aged 79.
Occupation:
1920    tabaksbewerker
Child of Antonia and Antonie:
1 Johanna Alberta de Beus, born on 14-08-1897 in Culemborg. Follow XV-fo.
XIV-hr Maria Vermeulen was born on 20-03-1866 in Culemborg, daughter of Jacobus Vermeulen and Maria Johanna Wammes (see XIII-dk). Maria died on 29-10-1940 in Utrecht, aged 74. She was buried on 02-11-1940 in Utrecht. Maria married Adrianus Johannes Lodewicus Lambermont. Adrianus was born on 10-07-1865 in Utrecht. Adrianus died on 26-07-1926 in Utrecht, aged 61. He was buried on 29-07-1926 in Utrecht.
Occupation:
besteller van Gend en Loos
XIV-hs Maria Wammes was born on 01-04-1864 in Culemborg, daughter of Bernardus Jacobus Wammes (see XIII-dl) and Hendrika van Kuik. Maria died on 28-06-1934 in Culemborg, aged 70. The death was registered on 30-06-1934. At the age of 36, Maria married on 28-05-1900 in Culemborg Gerrit Piek, aged 51. Gerrit was born on 20-11-1848 in Culemborg, son of Jan Piek and Johanna Werkhoven. Gerrit died before 1934, aged less than 86. Gerrit was widower of Hendrica van den Heiligenberg (died before 1900), whom he married before 1900.
XIV-ht Johannes Bernardus Wammes was born on 03-11-1868 in Culemborg, son of Bernardus Jacobus Wammes (see XIII-dl) and Hendrika van Kuik. Johannes died on 11-01-1929 in Culemborg, aged 60. The death was registered on 14-01-1929. At the age of 35, Johannes married on 16-05-1904 in Culemborg Maria van Panwijk, aged 27. Maria was born on 21-06-1876 in Culemborg, daughter of Antonie van Panwijk and Willemina Maria Verweij. Maria died on 15-04-1938 in Culemborg, aged 61. The death was registered on 16-04-1938.
XIV-hu Lambertus Wammes was born on 23-02-1862 in Culemborg, son of Lambertus Antonius Wammes (see XIII-dn) and Margaretha Snoek. Lambertus died.
Occupation:
mandenmaker
At the age of 22, Lambertus married on 16-05-1884 in Culemborg Cornelia Theodora van Kuik (Kruk), aged 28. Cornelia was born on 24-12-1855 in Culemborg, daughter of Jozef van Kuik and Margaritha Westerhout (Westhout). Cornelia died.
Children of Lambertus and Cornelia:
1 Marinus Wammes, born in 1870 in Culemborg. Follow XV-fp.
2 Lambertus Antonius Wammes, born in 05-1885 in Culemborg. Lambertus died on 27-09-1886 in Culemborg, aged 1. The death was registered on 28-09-1886.
3 Jozef Marinus Wammes, born in 1888 in Culemborg. Follow XV-fq.
4 Lambertus Antonius Wammes, born in 1890 in Culemborg. Follow XV-fr.
5 Gerardus Johannes Wammes, born in 1893 in Culemborg. Gerardus died on 16-12-1895 in Culemborg, aged 1 or 2. The death was registered on 18-12-1895.
6 Gradus Johannes Wammes, born in 1897 in Culemborg. Follow XV-fs.
XIV-hv Anna Maria Wammes was born in 1864 in Culemborg, daughter of Lambertus Antonius Wammes (see XIII-dn) and Margaretha Snoek. Anna died on 10-02-1914 in Culemborg, aged 49 or 50. Anna married Theodorus Bernardus Ignatius van Tienoven. Theodorus died after 1914.
XIV-hw Johanna Wammes was