Inleiding
Index

Parenteel van Arnt Janssoon (Andries) van Sancten


I Arnt Janssoon (Andries) van Sancten, * Tricht of Malsen? ±1425.
Notitie bij Andries: genoemd 12-08-1485 te Tricht (bron J. Voorberg):
" 1 morgen en 10 roeden land (ca. 85 are) in het rechtsgebied van Buren te Tricht, genaamd ’die Berwersche wayde’(de Beerweerdse wayde? zie hattinga-kaart met ’wayden’, Beerweg en Middelweg, zoe ook de opmerking bij de navolgende lenen van Buren, repertorium blz. 79) , aan de ene kant grenzend aan grond die Aris Dirxsoon (van Santen) bewerkt, en aan de andere (afwaterende) kant aan de grond die Dirck van Xanten bewerkt; met het noordelijk deel an de’wayde’grenzend en met het westelijk deel langs de (nog bestaande) Middelweg. Op de overeenkomst is het Zutphens (zakelijk) recht van toepassing: op 12 augustus 1485 werd het leen aan Arnt Janssoon (van Santen) verstrekt, die het overdroeg aan Derck van Santen."
Arnt Janssoon, neef van Art Dirxsoon, transporteert 12-08-1485 de grond dus aan Derck Arntssoon, zijn achterneef.
Beroep: schout.
Kinderen van Andries uit onbekende relatie:
1 Dyrck Andriesz van Zanten
Notitie bij Dyrck: ZEGEL
Heren en graven van Culemborg
2612 Laurens Woutersz., tynsrichter namens Mariënweerde, oorkondt, dat Dyrck van Zanten Andriesz. opdraagt ten behoeve van Johan Jan Berntzoonsz. 13 hont land onder Trycht, geheeten de Bontekont.
Datering 1497 Februari 21 [op sinte Petersavent ad cathedram]
NB Oorspr. (Inv. no. 5455), met de zegels van den tynsrichter en van den tynsgenoot Dyrck van Zanten vnd.; het zegel van Henrick MR. Willemsz. is verloren.
2 Jan Arntssoen van Zanthen, * Tricht? ±1455. Volgt II.
II Jan Arntssoen van Zanthen, * Tricht? ±1455, † ±1522, ±67 jr, zv Arnt Janssoon (Andries) van Sancten (zie I).
Notitie bij Jan: ook genoemd Langh (=lange) Jan Arntssoen (bron A. van Santen)
bron J. Voorberg:
RAA 0370, 5452 (regest S 89)
Met de deels (zwaar)geschonden en drie verloren zegels van de 15 oorkonders.
De inkt van een deel van de chartertekst is dusdanig vergaan dat de transcriptie van dat deel tussen # # is geplaatst, en aangevuld door een tussen { } geplaatste samenvatting van de vermoedelijke inhoud.
10 juli 1510
Ick gerit van Beesd, richter in de bancken van Malsen ende Tricht in den lande van bueren, ende wij, Wouter Jansz alert berntsz volken jansz, gherit goertsz jan maess gherit alertsz ende jan van zanthen, scepenen inder selver bancken voirschreven, ende wij, macharis van tyell, willem van spithooven [Spythooven], gelis pa[u]w loef van oerd [van Oordt, van Noort], henrick van varzendael, jan die moelre ende maes willimsz als scepen inden bancke van boesichem ende selmoende, bekenne mit desen opene brieff alsoe als jan van kuyck borger tot Culenborch gepant hefft evert loeff voor waerschap van seker jaer voor een camp lants gelegen op malsen in flemynxhoeff die jan van kuyck in voertijden gecoft [gekocht] hef tegen [van?] loeff lambertsz ende geertruyt syn echte wyff die vader ende moeder waeren van evert loeff voorschreven en van mary syn suster,
# na .. verm….en Inholdt .. … ende brieff die Jan van Kuyck voir ge..an.. off {voor enige jaren} Int recht getoont heft {d.w.z. dat de koopakte enige jaren geleden nog is getoond}. In welke waerschap Jan van Kuyck gebreck v..lt van hans boem ende mary sijn wyff ende soe jan evert loeffs van {wege?} syn pand uyt gedaen he[e]ft ende aen dat recht gecomen syn mit den spracken ende antwoert [= conform de regels der rechtspraak] naer ….. syn ….. ..sig {maakt?} daer op [waarna] wij Scepen voirgenoemd .ande rechtelick gewesen hebben voer recht dat evert loeff voirsz vertigen [afstaan] sal [aan] Jan van Kuyck voirgenoemd in [= één] derden halve schilt des Jaers naer wij …… syn segel ende brieff deur af he[e]fft soe sall evert loeff syn kynsdeel daeraff betalen alles sonder argelist #
In verconde der waerheyt soe hibben wij richter ende scepen voirschreven elck onse zegel beneden aen dese opene brieff gehangen. Gegeven int jaer ons here Duijsent vijfhondert ende tien op den tienden dach in julio.
Uitleg:
Jan van Kuyck, wiens grootvader schepen en raad van (de graaf van) Culemborg was, heeft jaren geleden van Loeff Lamberts en zijn vrouw Geertruyt een stuk land, gelegen in Flemincxhoeff te Malsen gekocht, en dit land vervolgens verpacht aan hun zoon Evert.
Formele vaststelling hiervan maakt het Jan van Kuyck mogelijk de verstreken jaarpachten [“renten”] op te eisen. De reden voor het expliciet noemen van Everts zuster Mary zal, nu de tekst gewag maakt van Everts erfdeel, vermoedelijk gelegen zijn in de onderwijl reeds gepasseerde boedelverdeling tussen de erfgenamen van de verkopers.
Nader commentaar:
Het betreft hier blijkbaar een zaak die hoog is opgelopen. Het gewicht dat aan deze uitspraak moet worden gehecht wordt weergegeven door het aantal zegelaars, en vooral door het feit dat blijkbaar namens de graaf van Culemborg is geoordeeld dat de onpartijdigheid gediend wordt door ook de schepenen van het naast-gelegen gerecht bij het beraad te betrekken en mede te laten zegelen.
Samenvatting van de akte [regest S89]:
Gerit van Beesd, richter van Malsen en Tricht, Alert Berntsz, Volken Jansz, Gherit Goertsz, Jan Maesz, Gherit Alertsz en Jan van Zanthen, schepenen aldaar, en Macharis van Tyell, Willem van Spithooven, Gelis Pauw, Loef van Oerd, Henrick van Varsendael, Jan die Moelre en Maes Willemsz, schepenen van Beusichem en Zoelmond, doen uitspraak in de geschillen tussen Jan van Kuyck, burger van Culenborch, en Evert Loeffsz, over een rente uit een kamp land in Flemynxhoeff te Malsen.
Functie: 10-4-1510 schepen van Malsen en Tricht (vermeld 10-04-1510 GN 1986/375 en ca. 1522 (Bu/1-2e)).
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen, * Buren of Tricht ±1490. Volgt III.
III Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen, * Buren of Tricht ±1490, zv Jan Arntssoen van Zanthen (zie II).
Notitie bij Arijes: naam staat genoemd in de Lenen van Buren, blz. 1a. (bron A. van Santen)
vermeld 1522/1523 (bron J. Voorberg)
Lenen van Buren, 1, 2e blad Arijes (Janse) van Santen, een half leen, wordt nu twee lenen, 1522/23; (bron J. Voorberg)
Kind van Arijes uit onbekende relatie:
1 Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen, * Buren of Tricht ±1520. Volgt IV.
IV Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen, * Buren of Tricht ±1520, zv Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen (zie III).
Notitie bij Jan: zoon van Arijes (Janse) van Santen Lenen van Buren 78 en 79) bron J. Voorberg
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen, * Buren of Tricht ±1550. Volgt V.
V Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen, * Buren of Tricht ±1550, † <4-4-1608, <58 jr, zv Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen (zie IV).
Notitie bij Andries: ook genaamd Arijs Jans van Santen
Lenen van Buren, blz 78: 19-04-1607 Arris Direck en Jan Arrisz te Tricht dragen over aan Andries Jansz (van Santen) van Tricht, brouwer te Zaltbommel (bron J. Voorberg)
Beroepen: van 1592 tot 1608 leenman van Buren te Tricht; 1607 brouwer te Zaltbommel.
Andries x Buren Agnesa (Agnies) Jansdr., † <3-12-1641.
Notitie bij Agnies: ook genaamd Agnesa Jansdr. en Agnies Jansdr.
zie ook kleinzoon andries aertsen
Genoemd in de schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht: op 1-12-1630 (inv.199, fol.18-18-v) verklaart Agnesa Jansdochter, weduwe van Andries Janss, met Rembout de Munter, haar momber, tot haar erfgenamen haar zonen Jan en Henrick Andriess, alsmede haar dochters Maeijken Andries (gehuwd met Aert Huijbertss) en Neeltgen Andriess (gehuwd met Jan Stevenss de Helt) en haar zoons zoon Jan Dirckss. Beslist wordt dat haar goederen na haar dood gelijkelijk onder hen verdeeld zullen worden.
Bron J. Voorberg: vermoeden dat zij Agnese Jansdr van Noort (van Oird) is geweest
Leenen van Buren, Fol. 258 Anthonie Wellants, burger te Culemborg, na opdracht Jan Claesz. namens juffr. Anna van Culenborch, 1592 september
Agnies, weduwe van Andries Jansz., na opdracht door Anthony Wellandts. Otto van Leeuwen, schout te Buren, is hulder, 1608 april 4 it.vet.
Aert Huyberts, vernieuwt den eed van sijn vrouws moeder, 1618 november 23.
Andries Aertsz, na doode van sijn grootmoeder Agnesa Jansdr., 1641 december 3, it vet.
Jan Dircx van Santen, na opdracht door Andries Aertsz. van Santen. Daarna draagt hij het leen op ten behoeve van sijn swager Adriaen van Mourick voor de boedel sijn overleden vader, die het daarop opdraagt ten behoeve van Gerrit Aertsz. Tricht, 1655 maart 7 it.vet.
Huybert Gerritsz., na doode van sijn vader end, 1694 februaris it.vet.
Di Jodocus van Laren, predikant te Tricht, van Gerrit het onmondig kind van wijlen Huybert Gerritsen, 1698 november 2.
Kinderen van Andries en Agnies:
1 Neeltgen Andriess van Santen. Volgt VI-a.
2 Aert Andriessen (Arijs) van Santen, * ±1580. Volgt VI-b.
3 Dirck Andriess van Santen, * ±1580. Volgt VI-c.
4 Maeijken Arijs van Santen, * ±1580. Volgt VI-d.
5 Jan Arrisz. van Santen, * Buren of Tricht? ±1583. Volgt VI-e.
6 Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen, * ±1584. Volgt VI-f.
VI-a Neeltgen Andriess van Santen, dv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij Neeltgen: genoemd in schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht, 1-1-1630 (inv. 299, fol.18-18v)
Neeltgen x Jan Stevenss de Helt.
VI-b Aert Andriessen (Arijs) van Santen, * ±1580, † 1662, ±82 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij Aert: De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
Aert x , ‡ kerk van Buren 6-2-1673.
Kinderen van Aert en :
1 Allaert Aertsen van Santen. Volgt VII-a.
2 Jan Aertsen van Santen. Volgt VII-b.
VI-c Dirck Andriess van Santen, * ±1580, † <1-12-1630, <50 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Kind van Dirck uit onbekende relatie:
1 Jan Dirckss van Santen, * ±1610. Volgt VII-c.
VI-d Maeijken Arijs van Santen, * ±1580, dv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij Maeijken: Lenen van Buren/79 (bron J. Voorberg)
schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht, 1-1-1630 (inv. 299, fol.18-18v)
Maeijken x, <22 jr, <12-11-1602 Aert Huijbertsz, 0dag, * Buren <11-9-1592.
Notitie bij Aert: genoemd in de leenregisters van het graafschap Buren, volgens het handschrift repertorium, samengesteld door Mr. A.P. van Schilfgaarde, wordt hij hierin genoemd:
11-09-1592 Arijs Janssen
12-11-1602 Aert Huijbertss, burger te Buren, na opdracht door zijn schoonvader, Arris voornoemd, met 2 1/2 morgen uit de 4 morgen. ( zie verder bij Hendrick Arris)
Beroep: van 1602 tot 1608 leenman van Buren te Tricht.
Kind van Maeijken en Aert:
1 Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen, * ±1610. Volgt VII-d.
VI-e Jan Arrisz. van Santen, * Buren of Tricht? ±1583, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij Jan: Lenen van Buren, blz. 65: 19-04-1607: Arris Direck en Jan Arrisz te Tricht dragen over aan Andies Jansz (van Santen) van Tricht, brouwer te Zaltbommel (bron J. Voorberg)
RA Buren inv.300 (Schepenprot. 1638-1653)
fol.33v-34, 18-01-1642
Jan Andries en Maria Sweeren lijftochten elkaar in al hun goederen. (bron BVH 09-03-1988)
fol. 138-138v, 11-06-1646
Voor o.m. schepen Hendrick Andriess stelt Jan Arris een erfwaarschap onder 1 1/2 morgen hof- en bouwland onder Geldermalsen (bron BVH 09-03-1988)
Jan x Maria Sweeren.
Kind van Jan en Maria:
1 Anthonis Janss Arris van Santen, * <1600. Volgt VII-e.
VI-f Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen, * ±1584, † Tricht 5-4-1668, ±84 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij Hendrick: ook genoemd Hendrik Errisz. van Santen en Hendrik Andriesz van Santen (J. Voorberg)
Tesamen met zijn vrouw Deliana Jansz wordt hij op de lidmatenlijst van Tricht 1660 vermeld. Op de lijst wordt hij direct na de predikant en diens gezin genoemd (bron Marco Schelling)
Lenen van Buren/78 fol. 255, 11-09-1592, 8 morgen land (met rondom ervan uit de Van Santen-familie) op 05-02-1608 (bron J. Voorberg)
genoemd in de leenregisters van het graafschap Buren, volgens het handschrift repertorium, samengesteld door Mr. A.P. van Schilfgaarde, wordt hij hierin genoemd:
11-09-1592 Arijs Janssen
12-11-1602 Aert Huijbertss, burger te Buren, na opdracht door zijn schoonvader, Arris voornoemd, met 2 1/2 morgen uit de 4 morgen.
05-02-1608 Hendrick Arriss, met de overgebleven 1 1/2 morgen
23-11-1618 idem, verheft het leen met ledigen hand
13-09-1647 idem, (nu genaamd Henrick Andriessen van Santen) verheft het leen met ledigen hand
10-11-1687 Erris Hendrickss van Santen, na de dood van zijn vader voornoemd. Daarna draagt hij het leen op ten behoeve van zijn zwager Cornelis Huijbertss Schenck
22-03-1698 executie der goederen
De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
Genoemd in de schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht:op 19-06-1617 (inv. 297.fol.3v-4v) belooft Henrick Andries aan Baers de Weert een rente van 12,- 10 stuivers jaarlijks, uit 5 1/2 hond land in een uiterwaard tegenover Deil, gelegen tussen Huijbert Jans en Jan Andriess , alsmede uit 3 1/2 morgen land in de Nieuwenhoeven ter hoogte van de hoge watermolen op Tricht. Dezelfde Hendrick Andriess bekent op 1-03-1629 (inv. 298,fol.221v-222) een identieke schuld aan Jan Dirckss van Zanten en diens erfgenamen; jaarlijks te betalen op Petri ad Cathedram (22 februari), tegen onderpand van 2 morgen land te Tricht in de Legemaet.
Op 8-09-1636 (inv.299, fol. 197-187v) vermaakt Henrick Andriess, schepen, gezond van lichaam en geest, aan de armen van Tricht 200,- Carolus. Zijn overige bezittingen vermaakt hij aan zijn erfgenamen, de zonen Andries en Dirck, en de dochters Anneken, Mariken en Peterken.
fol. 138-138v, 11-06-1646
Voor o.m. schepen Hendrick Andriess stelt Jan Arris een erfwaarscap onder 1 1/2 morgen hof- en bouwland onder Geldermalsen (bron BVH 09-03-1988)
Functies: van 1608 tot 1647 Leenman van Buren te Tricht (handschrift onduidelijk: tot 1647 of 1687); van 24-9-1628 tot voor 1648 Schepen van Buurmalsen en Tricht.
Hendrick x Deliana Jansdr., † Tricht <1667, dv Jan .
Notitie bij Deliana: Samen met haar man Hendrik ’Arisz’van Santen wordt zij op de lidmatenlijst van Tricht 1660 vermeld; op de lijst van 1667 staat zij niet meer genoemd.
Hendrick Andriesz. van Santen getrouwd is met Deliana Jans, de zuster van Anthonia Jans, vrouw van Cornelis Zegersz. van Maurick.
Zie ORA Buren 0138-301, fol. 218 en 219, 26-11-1658, boedelscheiding.
Deliana erft het lijfgoed en wat zilverwerk van haar overleden zuster.
Bron mw. L. Frieling
Kinderen van Hendrick en Deliana:
1 Anneken van Santen
2 Mariken van Santen
3 Peterken van Santen
4 Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen, * ±1610. Volgt VII-f.
VII-a Allaert Aertsen van Santen, ‡ Buren 5-11-1666, zv Aert Andriessen (Arijs) van Santen (zie VI-b) en .
Functie: 1666 buurmeester van de polder van Buren en Erichem.
Allaert:
(1) x <1640 Fijcke Walravens, † <1-4-1640.
(2) x Buren 1-4-1640 Lijsken Jeurifaes Crauwel, dv Jerefaes Crauwel † 1627 x Maria Geurts ‡ Buren 13-8-1649.
Kinderen van Allaert en Fijcke:
1 Arien van Santen, ~ Buren 9-1-1639
2 Fijken Alerts van Santen, ‡ Buren 12-10-1662
3 Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen, * Buren? ±1631. Volgt VIII-a.
Kinderen van Allaert en Lijsken:
4 van Santen, ‡ Buren 31-10-1646
5 van Santen, ‡ Buren 24-9-1650
6 van Santen, ‡ Buren 14-11-1644
7 Willemken van Santen, ~ Buren 1-8-1641, ‡ er 1643
Notitie bij Willemken: genoemd zonder achternaam
VII-b Jan Aertsen van Santen, ‡ kerk van Buren 23-2-1665, zv Aert Andriessen (Arijs) van Santen (zie VI-b) en .
Functie: 1664 buurmeester van de polder van Buren en Erichem.
Jan x Cornelissen.
VII-c Jan Dirckss van Santen, * ±1610, † >1663, >53 jr, zv Dirck Andriess van Santen (zie VI-c).
Notitie bij Jan: genoemd 23-0-1651 (bron J. Voorberg)
De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
genoemd in een groot aantal akten
Tricht grafsteden, rekening over 1657-1658: de koop van een grafstede van de kerk door Jan Dircks van Santen
Inv. nr. 274.35
1663, handelt over Jan Dirckss van Santen, die wil panden aan de gerede en ongerede goederen van Adriaen Corneliss van Maurick, en mede speciaal aan een zeker huis daar de “Swarte Leeuw” uithangt, te Tricht, voor 200,- cum interesse. Adriaen Corneliss van Maurick is een zwager van van Santen, en heeft hetzelfde ambt als diens vader, nl. gerechtsbode, maar dan te Culemborg. Jan Dirckss van Santen blijkt getrouwd met Cuijntje Cornelisdr van Maurick, wiens zuster Metgen Cornelisdr. van Maurick weduwe van Jan Janss van Duijnkercken is.
Zwarte Leeuw onder Tricht. 1732. Verkoop door Anna van Eck, weduwe van Gerridt de
Kemp, en Cornelis Teunisz van ’t Hoog en Anthonij van Haren, als voogden, van de huizinge
en herberg met annexe erven, binnen en buitendijks staande, voor ƒ 560,- aan Willem
Versteegh. 1750. Verkoop door Teuntje Vermeer, weduwe van Christiaan van Tussenbroeck
c.s., van de huizinge en herberg, voor ƒ 816:12:00 aan Barend Nieuwhoff. Vermoedelijk een
huisnaam, waarbij op een gevelsteen of uithangbord een zwarte leeuw was afgebeeld.
zie ook bij Barend Nieuwhoff
Functie: van 1650 tot 1652 arm- en maanmeester belast met het opstellen van inkomsten en uitgaven.
Jan x Cuijntje Cornelisdr van Maurick, dv Cornelis Segersz van Maurick x Anthonia Jansdr. .
Beroep: 1663 gerechtsbode van Culemborg.
VII-d Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen, * ±1610, ‡ kerk van Buren 22-8-1682, zv Aert Huijbertsz en Maeijken Arijs van Santen (zie VI-d).
Notitie bij Andries: bron W.H. Riehl:
belastingplichtige in het belastingcahier der stad Buren van 1672-1674, waarin hij werd aangeslagen voor de som van elf gulden en zestien stuivers.
genoemd in leenboeken van Buren:
03-12-1641 Andries Aerts, na de dood van zijn grootmoeder Agnesa Jansdr.
bron J. Voorberg:
Andries Aertsen van Santen (huwt Jannetje Jans (van den) Harthals), is de zoon van Aert Huijbertsz en Maeijken Arijs [Andries] van Santen en dus neemt moeders naam aan. Zie ook leenakte
Functies: van 1656 tot 1666 buurmeester van de polder van Buren en Erichem; van 12-1664 tot 12-1666 diaken van de Nederduits Gereformeerde kerk te Buren.
Andries x, ±31 jr, Buren 10-11-1641 Jannetje Jans (van de) Harthals, * nabij Cothen, ‡ Buren-Lambertuskerk 28-10-1678, dv Jan Cornelis Harthals .
Kinderen van Andries en Jannetje:
1 Maijke Andriesse van Santen, * Buren? ±1640. Volgt VIII-b.
2 Neeltje Andriesse van Santen, * Buren? ±1640
3 Ariën van Santen, ~ Buren 20-2-1642
4 Aart Andriesse van Santen, ~ Buren 20-12-1643. Volgt VIII-c.
5 Maas (Maes) Andriesz. van Santen, ~ Buren >16-6-1644. Volgt VIII-d.
VII-e Anthonis Janss Arris van Santen, * <1600, zv Jan Arrisz. van Santen (zie VI-e) en Maria Sweeren.
Notitie bij Anthonis: leenboeken van buren, pag 56: 3 1/2 morgen land en 1 morgen vrij goed: 28-10-1632 Anthonis Janssen te Tricht. 11-06-1651 Pieter Rootbeen, na opdracht door zijn schoonvader Anthonis Janssen van Santen.
Functies: 1616 schepen in de bank van Buurmalsen en Tricht (RAG Buren inv. 297 1616-1622, fol 1.); van 1632 tot 1651 Leenman van Buren te Tricht (zie brief BVH 15-02-1988).
Kind van Anthonis uit onbekende relatie:
1 Anna Thonisdr van Santen. Volgt VIII-e.
VII-f Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen, * ±1610, † Tricht 22-3-1690, ±80 jr, zv Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen (zie VI-f) en Deliana Jansdr..
Notitie bij Arris: ook genaamd Arris van Santen, Ewit van Santen, Erris Hendricxen van Zanten, Arri van Santen, Erris Hendricksz. van Santen en Aris Hendricks van Zanthen
(Arris, Ewit, Arri, Erris, Hendricxen, Hendricksz, van Zanten, van Zanthen)
gegoed te Tricht met 10 hond land 1647/1687 (bon J. Voorburg)
RA Buren inv.300 (Schepenprot. 1638-1653)
fol. 119-119v, 21-01-1646
Jan Cornelis de oude en Maijken Gijsberts, echtelieden, transporteren aan Erris Hendrickss van Santen ca. 16 hond land te Buurmalsen, genaamd de Grote en de Kleine Sonhoeck (bron BVH 09-03-1988)
fol. 189, 09-02-1648
Andries Hendricksen van Santen en Huijbertgen Jansdr, echtelieden, hebben getransporteerd aan Adriaan van den Harthals en zijn erfgenamen, ca 11 hond bouwland op Buurmalsen, genaamd Den Sonhoeck, met dijk en buitendijks weerdje.(bron BVH 09-03-1988)
Functies: van 1658 tot 1659 Buurmeester Tricht; 1674 Waarsman en Schepen te Tricht en Buurmalsen (29-09-1660 vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht; bron Marco Schelling
zie ook ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 303 folio nr 75).
Arris:
(1) x, ±28 jr, Buren ±1638 Huibertjen Jans Verbeek, ±25 jr, * ±1613, † ±1656, ±43 jr, dv Jan Corneliss Verbeeck (Coorencooper) de oude x Maijken Gijsbertsdr (of Hendricksken) Baers .
Van het overlijden is aangifte gedaan <1668.
Notitie bij Huibertjen: ook genoemd Huibertje Jans en Huijbertgen Jansdr. Verbeeck of Van Beeck
zie voor het zusje van Huibertjen Jans, Jantje Jans Coorncooper,en hun nichtje Cunera Cornelis Coorncooper het document "Een hechte familieband", auteur J. Voorberg
(2) x, ±45 jr, ±1655 Cornelisken Cornelisse van Eck, † Tricht <1668, dv Cornelis van Eck x Aeltgen Jacobs .
Notitie bij Cornelisken: Ook genaamd Cornelisken Cornelisdr.van Eck
Zij wordt vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht welke op 29 sept. 1660 opgesteld werd (bron Marco Schelling)
(3) x, ±58 jr, Beusichem 20-2-1668 Jantje Cornelisse van Rijnberck (Rijnberk), ±39 jr, * Zoelmond ±1629, † Tricht 26-3-1677, ±48 jr, dv Cornelis Jansz van Rijnberck * Zoelmond ±1610 ‡ er 4-5-1700 x ±1624 Adriana Anthonisdr de Raedt * Zoelmond ±1601 † ±9-1639.
Jantje is weduwe van Aert Imertsen van den Beijert (ovl. vóór 1668), wie zij trouwde <1668.
Notitie bij Jantje: Lidmaat te Asch 1645, blz. 1
toegetreden tot het Anthonius Gilde Beusichem in 1659, blz 10
Zij komt op 16 maart 1668 aan in Tricht met attestatie van Beusichem.
Zij komt in 1670 aan in Tricht, blz 9.
(4) x, ±68 jr, Tricht 30-6-1678 Bastiaantje Willems van IJseren, * Asperen, † <1686.
Bastiaantje is weduwe van Pieter den Kinder (ovl. vóór 1678), wie zij trouwde <9-6-1678.
Notitie bij Bastiaantje: zelfde?? als overleden tussen 1669-1674, bron http://www.geldermalsen.nl/documenten/internet/streekarchief/trichtgrafsteden1647pasc.pdf
rekening over 1669-1674: openen van de grafstede van de huisvrouw van Erris Hendrickz
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asperen 30-6-1678.
(5) x, ±76 jr, Tricht 14-3-1686 Lijsken Reijers, * Geldermalsen.
Lijsken is weduwe van Jan Goossen (ovl. vóór 1686), wie zij trouwde <1686.
Notitie bij Lijsken: zij komt op 27 september 1686 aan in Tricht met attestatie van Geldermalsen.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asperen 14-3-1686.
Kinderen van Arris en Huibertjen:
1 Lambert van Santen
Notitie bij Lambert: zelfde als tr 1674??
2 Lijske Arris van Santen, * Buren 3-4-1638. Volgt VIII-l.
3 Hendrick Arisz. van Santhen, * Tricht ±1639, † er 5-4-1668, ±29 jr
4 Hendrickske van Santen, * Tricht 4-9-1640. Volgt VIII-g.
5 Jantje Erris van Santen, * Buurmalsen ±1642. Volgt VIII-i.
6 Peter Errisz van Santen, ~ Buren 8-7-1643. Volgt VIII-m.
7 Roelof Errisz van Santen, * ±1644. Volgt VIII-n.
8 Grietje Erris van Santen, * Tricht <1647
Notitie bij Grietje: zij wordt vermeld op de lidmatenlijst te Tricht welke in 1667 werd opgemaakt (bron marco schelling)
9 Hendrika van Santen, * 1650
10 Jantjen (Aeris) van Santen, * Buurmalsen ±1655. Volgt VIII-j.
11 Lijntje Erris van Santen, * ±1656. Volgt VIII-k.
Kinderen van Arris en Cornelisken:
12 Cornelis Erris van Santen
13 Jenneke Erris van Santen
14 Liesbeth Erris van Santen
15 Huibertje Erris van Santen, * ±1663. Volgt VIII-h.
Kind van Arris en Jantje:
16 Hendrick Errisse van Santhen, * Tricht 24-1-1674. Volgt VIII-f.
VIII-a Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen, * Buren? ±1631, ‡ Buren 1-10-1698, zv Allaert Aertsen van Santen (zie VII-a) en Fijcke Walravens.
Notitie bij Walraven: tr (1) zonder achternaam
als Walraven Aelberts; bij geboorte zoon Aert genoemd als Walraaven Aartsen; bij overlijden genoemd als Walraven Alertz
Walraven:
(1) x, ±25 jr, Buren 6-2-1656 Hillicken Egberts (IJmers) van Heusden, * Heusden, ‡ Buren 6-11-1686.
Notitie bij Hillicken: Genoemd met achternaam Van Heusden alleen als weduwe bij 2e huwelijk Walraven 1692
(2) ging in ondertrouw, ±61 jr, Rhenen 13-3-1692 Annighjen Gijsberts van Hoolboom , * Agterberg.
Kinderen van Walraven en Hillicken:
1 van Santen, ‡ Buren 25-4-1661
2 Aert van Santen, ~ Buren 8-2-1663
3 Jan Walraven van Santen, ~ Buren 29-7-1666. Volgt IX-a.
4 Aelbert van Santen, ~ Buren 16-12-1668
Notitie bij Aelbert: genoemd zonder achternaam
VIII-b Maijke Andriesse van Santen, * Buren? ±1640, dv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VII-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Maijke x, ±28 jr, Buren 27-9-1668 Hendrik Rijcken, * Erichem.
Hendrik is weduwnaar van Maria Peters (ovl. 1660), wie hij trouwde <1660. Hendrik is weduwnaar van Maria van Deventer (ovl. vóór 1668), wie hij trouwde <1668.
VIII-c Aart Andriesse van Santen, ~ Buren 20-12-1643, † Tricht 4-2-1693, 49 jr, zv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VII-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Notitie bij Aart: ook genaamd Aert Andriesz. van Santen
Beroepen: 1673 soldaat te Hoornwijk; 1682 Soldaat op het kasteel van Buren.
Aart:
(1) x, 24 jr, Buren 26-4-1668 Cornelia Janssen van Soelen, * Den Haag, ‡ Buren 6-2-1673.
(2) x, 30 jr, Buren 21-12-1673 Petronella Peters van Alphen, ±38 jr, * Buren ±1635, † <1682, <47 jr.
Notitie bij Petronella: ook genaamd Pieternella Petersdr. van Alphen
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 31-12-1673.
(3) x, 38 jr, Buren 25-6-1682 Deliana Vonck, ±39 jr, * Buren ±1643.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 25-6-1682.
Kinderen van Aart en Petronella:
1 Peter Aertz van Santen, ~ Buren 27-9-1674, † er <3-1677, <2 jr
Notitie bij Peter: ook genaamd peter van santen
2 Maijke van Santen, ~ Buren 27-10-1675
3 Peter Aert Aertsen van Santen, ~ Buren 17-3-1677. Volgt IX-b.
VIII-d Maas (Maes) Andriesz. van Santen, ~ Buren >16-6-1644, † er >6-1715, 0maand, zv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VII-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Notitie bij Maas: ook genoemd Maes en Andriesz
Bron Afrekeningen Buren, Streekarchief:
Aan borgemeester De Leeuw voor verteringen in zijn huis voor het slaan van
de palen en vakken tot de reparatie en aanbesteding van de Aals- en Lingedijken
in juni 1715 ƒ 51:12:00Aan Maas Andriesse van Santen en zijn zoon Maas van Santen voor twee
wagenvrachten in voorsz. zaak en een vroedvrouw naar Heemert gebracht17 ƒ 08:00:00
Maas:
(1) x Hendrikje.
(2) x, <22 jr, Buren 13-2-1667 Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels), 22 jr, ~ Buren 16-6-1644, ‡ er 18-8-1714, dv Dirck Jeurifaes Crauwel (Crauwels) ‡ Buren 14-6-1664 x Lijsbeth Jans van Asperen ‡ Buren 27-9-1663.
Notitie bij Lijsbeth: ook genaamd Elisabeth Deriksdr Crauwels.
ook genaamd Lijsbeth
ook genoemd Lijsbeth Dircks
ook genaamd Craeuwel
Kinderen van Maas en Lijsbeth:
1 Adrianus van Santen, ~ Buren 21-3-1683. Volgt IX-e.
2 Dirk van Santen, ~ Buren 8-12-1667
3 Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 24-2-1678. Volgt IX-c.
4 Evertje Maessen van Santen, ~ Buren 19-11-1680. Volgt IX-d.
5 Jannigje van Santen, ~ Buren 29-3-1674
6 Jerefaas (Jerfaas) van Santen, ~ Buren 22-3-1676
7 Maas Maassen van Santen, ~ Buren 5-6-1687. Volgt IX-f.
8 Pietertje van Santen, * Buren
9 Rijcke van Santen, ~ Buren 19-11-1680
Notitie bij Rijcke: tweeling met Evertje
VIII-e Anna Thonisdr van Santen, dv Anthonis Janss Arris van Santen (zie VII-e).
Anna:
(1) x Jan Aerts van Wadenoijen.
(2) x Peter Peters Rootbeen, zv Peter Rootbeen .
VIII-f Hendrick Errisse van Santhen, * Tricht 24-1-1674, † <13-2-1728, <54 jr, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Jantje Cornelisse van Rijnberck (Rijnberk).
Notitie bij Hendrick: ook genaamd Hendrik van Santen
bij doop Andries 1697: genoemd als Hendrick Andriesz van Errisz van Santten
bij doop zoon Anthonis, 1700 en zoon Kornelis 1703, genoemd als Hendrik Errissen van Zanten.
Hendrick van Santhen moet dezelfde persoon zijn als Hendrik Errisse van Santen, zoals genoemd in het verhaal over het Heerenlogement, voorheen de Swaen.
Bron Afrekeningen Buren 1711, Streekarchief:
Aan de secretaris van Buren aan zegels in dienst van het graafschap ter
secretarie gebruikt6 ƒ 03:01:10
Aan dezelfde voor extra ordinaris schrijven in dienst van het graafschap met
bijbehoren de zegels bestaande uit copiëen van de biljetten over het vieren van
de sabbath, extract van de sententie van Hendrik Errisse, authentieke afschriften
over het plaatsvervangen van de ambten, de moord van Hendrik Clomp
gepleegd onder Culemborg, in de zaak van de schout en secretaris Roels ter eenre
en Comelis Coedam cum suis ten andere zijde en contra Arien Jelisse ƒ 27:05:14
Aan Wemmert Croes, tuchthuismeester te Utrecht, een jaar zitgeld voor
Hendrik Errisse van Santen, verschenen 13 februari 1716 ƒ 25:00:00
Aan Wemmert Croes een kwart jaar kostgeld voor Hendrik Errisse ingegaan
11 juni 1715 ƒ 25:00:00
Hendrick x, 21 jr, Beusichem 23-6-1695 Neeltje Theunisse Sterk, 20 jr, * Everdingen (aen den Diefdijck), † >13-2-1728, >53 jr, dv Theunis Stercks * ±1638 x Everdingen 30-11-1662 Teuntken Pellen van Rijn * Everdingen ±1641.
Notitie bij Neeltje: bij doop zoon Anthonis, 1700 genoemd: Neeltje Theunissen Sterk
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Beusichem 23-6-1695.
Kinderen van Hendrick en Neeltje:
1 Andries van Santen, * Beusichem 23-3-1697
2 Anthonij (Teunis) van Zanten, ~ Beusichem 11-2-1700. Volgt IX-g.
3 Kornelis van Zanten, * Beusichem 18-2-1703. Volgt IX-h.
4 Pelgrom van Zanten, ~ Beusichem 20-9-1705. Volgt IX-i.
5 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 17-7-1707
6 Jannetje (Jannigje) van Zanten, ~ Beusichem 3-3-1709. Volgt IX-j.
7 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 30-8-1711. Volgt IX-k.
8 Jakob van Zanten, ~ Beusichem 17-8-1713
9 Roelof van Santen, ~ Beusichem 25-12-1714
VIII-g Hendrickske van Santen, * Tricht 4-9-1640, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij Hendrickske: ook genaamd Hendrixken Erris van Santen
Hendrickske x, <33 jr, <1673 Peter de Groot.
Kind van Hendrickske en Peter:
1 Cornelisken de Groot
VIII-h Huibertje Erris van Santen, * ±1663, † 19-12-1705, ±42 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Cornelisken Cornelisse van Eck.
Notitie bij Huibertje: 04-12-1684 att. van Geldermalsen met att. vertrokken naar Rotterdam
Huibertje x, ±25 jr, Tricht 19-2-1688 Jan Peterse Stam, * Tricht, † er, zv Peter Willems Stam x Aaltje Dirks van Oort .
Jan is weduwnaar van Neeltje Hendriks (ovl. vóór 1688), wie hij trouwde <1688.
Notitie bij Jan: genoemd cd-rivierenland Tricht
1688 TriNGt1664-1723, blz 7, wed. Neeltje Hendricks, en
Tricht1717 TriNGt1664-1723, blz 17 wed. Huibertje van Santen
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 19-2-1688.
VIII-i Jantje Erris van Santen, * Buurmalsen ±1642, † Tricht 5-4-1695, ±53 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij Jantje: zelfde als zus Jantjen(Aeris)? ook overlijden nazien
cd-rivierenland, genoemd als Jannigje Aris van Santhen, Tricht, 1674, Not.Tri1648-1720 blz 1
Jantje x, ±40 jr, Tricht 16-4-1682 Louis Janse de Hotte, zv Jan Lowiesz de Hotte x Lijsken Jansd van Beest .
Kinderen van Jantje en Louis:
1 Jan Louwisse de Hotte, * Ophemert ±1684
2 Teuntje de Hotte, ~ Ophemert 12-6-1684
3 Erris (Ernst) de Hotte, * ±1693
VIII-j Jantjen (Aeris) van Santen, * Buurmalsen ±1655, † Tricht 5-4-1695, ±40 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij Jantjen: ook genaamd:
huwelijk 1676 Jantjen Aris van Santhen,
Jantgen van Santen,
bij geboorte zoon Huibert 1680 genoemd als Jantje Aertsen van Santhen
zelfde als zus Jantje Erris? ook overlijden nazien
Jantjen x, ±21 jr, Tricht 27-3-1676 Cornelis Huibertse Schenk, zv Huijbert Gijsbersz Schenck .
Notitie bij Cornelis: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen TriNGt1664-1723, blz 10, wed. Jantje Erris van Santen
Kinderen van Jantjen en Cornelis:
1 Jannetje Cornelis Schenck, * Tricht 1677
Notitie bij Jannetje: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 5, vader Cornelis Huybertsz Schenk
2 Huibert Schenk, * Tricht 1680
Notitie bij Huibert: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 5, vader Cornelis Huybertsz Schenk
3 Gijsbert Schenk, * Tricht 1683
Notitie bij Gijsbert: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 8, vader Cornelis Huybertse Schenk
4 Lambert Cornelisz. Schenck, * Tricht 1685. Volgt IX-l.
5 Maria Schenk, * Tricht 1687
Notitie bij Maria: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 12, vader Cornelis Huybertse Schenk
6 Hendrick Schenk, * Tricht 1688
Notitie bij Hendrick: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 12, vader Cornelis Huybertsz Schenk
7 Eris Hendricks Cornelis Schenk, * Tricht 1691
Notitie bij Eris: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 15, vader Cornelis Huybertsz Schenk
tr 1717?
VIII-k Lijntje Erris van Santen, * ±1656, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Lijntje x, ±25 jr, Tricht 8-5-1681 Cornelis Petersen van Oort.
Kinderen van Lijntje en Cornelis:
1 Peter van Oort, * 1682
2 Erris van Oort, * 1684
3 Teuntje van Oort, * 1687
VIII-l Lijske Arris van Santen, * Buren 3-4-1638, † Tricht, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij Lijske: ook genoemd Lijsken Aeris van Santen, Lijske Arris van Santen en Lijsken Aeris van Santhen
?????
26 december 1671 belijdenis te Tricht
4 oktober 1707 terug in Tricht met attestatie van Beusichem (bron anneke/a.van santen)
??????
zij doet haar belijdenis in Tricht op 07-04-1672 (bron Marco Schelling)
Lijske x, ±30 jr, 1668 Cornelis Dircksen van Rijnberck, ±22 jr, ~ Tricht 1646, † 1721, ±75 jr, zv Dirck Cornelisz van Rijnberck * Zoelmond ±1630 † <1700.
Notitie bij Cornelis: 26-12-1671 belijdenis te tricht
04-10-1707 terug in Tricht met attestatie van Beusichem
J. Thien:
Cornelis heeft een testament gemaakt ten behoeve van zijn kinderen in 1721 (RA Buren 322, los stuk) op 27-11-1721 - kot na zijn overlijden- nadere bepalingen mbt het voorgaande testament (RA Buren 322).
Beroep: 1668 timmerman (26-12-1671 belijdenis te Tricht).
Kinderen van Lijske en Cornelis:
1 Dirckje Cornelis van Rijnberk, ~ Buurmalsen 25-9-1670. Volgt IX-m.
2 Huibert Cornelis van Rijnberck, * Tricht. Volgt IX-n.
3 Dirck van Rijnberck, ~ Tricht 30-8-1674
4 Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck, ~ Tricht 10-10-1675. Volgt IX-o.
VIII-m Peter Errisz van Santen, ~ Buren 8-7-1643, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij Peter: Peter, geboren te Buren, tr Marike Jans en kort na de geboorte van zoon Gosen, vertrekken zij naar Geldermalsen. Via zoon Andries nageslacht Opijnen en Kesteren.
Alle register van vóór 1719 zijn verloren gegaan. Gegevens werden gevonden via notariele akten, processtukken.
Functies: 1764-1765, 1769-1774 Buurmeester van Tricht; van 1760 tot 1775 Schepen van Tricht.
Peter x, <29 jr, <1672 Maria (Marijke) Jans, † Geldermalsen 1719.
Notitie bij Marijke: ook genaamd Marijke Jans
Kinderen van Peter en Marijke:
1 Jantien Petersdr van Santen, * ±1668
2 Huibert Petersz van Santen, * ±1670. Volgt IX-p.
3 Huibertje Petersdr van Santen, * ±1670, † Geldermalsen 1719, ±49 jr
4 Gosen Peters (Goossen) van Santen, * Buurmalsen 1-9-1672, † Geldermalsen 1719, ±47 jr
Notitie bij Goossen: ook genaamd Goossen
is zijn zoon Arien Goosen, waard in Beusichem? zie aldaar
Functie: 1719 Schepen van Tricht.
5 Andries Peters van Santen, * Geldermalsen >1672. Volgt IX-q.
6 Hendrik Peterse van Santen, * Geldermalsen? >1672, † Geldermalsen 1719, <47 jr
7 Jan Petersz van Santen, * >1672. Volgt IX-r.
8 Joost Petersz van Santen, * ±1678
VIII-n Roelof Errisz van Santen, * ±1644, † >19-2-1693, >49 jr, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij Roelof: bij doop zoon Lambert staat: zoon van Roeloff Erisse van Santen en Gerrigje Huyberts Schenk;
ook genaamd Roelof Arrisz van Santen
Mogelijk vader van Elisabeth ’Roelofs’van Santen
Functies: 1692 schepen Bueren-Malsen ende Tricht (zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 30 - 30v); 1693 Waertsman over den Gemeene Lande van Tricht (zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 61v - 62).
Roelof x Tricht Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk, † Tricht >17-1-1701, dv Huijbert Gijsbersz Schenck .
Notitie bij Gerritje: ook genaamd Gerritje Huijberts Schenck
zie ook ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 23
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 17-2-1678.
Kinderen van Roelof en Gerritje:
1 Huibert Roelofse van Santen, ~ Tricht 8-12-1678. Volgt IX-s.
2 Huibertgen (Hubertje) van Santen, ~ Tricht 17-4-1681. Volgt IX-t.
3 Hendrik van Santen, ~ Tricht 24-6-1683
4 Lambert van Santen, ~ Tricht 3-1-1686. Volgt IX-u.
5 Maria van Santen, ~ Tricht 12-2-1688
6 Elisabeth Roelofs van Santen, ~ Tricht 28-9-1690. Volgt IX-v.
7 Hendrickjen (Hendrickje) van Santen, ~ Tricht 19-2-1693
IX-a Jan Walraven van Santen, ~ Buren 29-7-1666, zv Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen (zie VIII-a) en Hillicken Egberts (IJmers) van Heusden.
Notitie bij Jan: genoemd zonder achternaam
Jan x, 20 jr, Veenendaal 23-4-1687 Maijchien Claas, * Veenendaal.
Maijchien is weduwe van Jan Geurtsen (ovl. vóór 1687), wie zij x Veenendaal 7-4-1680.
Kinderen van Jan en Maijchien:
1 Walraven van Santen, ~ Veenendaal 15-1-1688
2 Hilletie van Santen, ~ Veenendaal 3-3-1689
3 Claasje Jansd van Santen, ~ Veenendaal 30-5-1691. Volgt X-a.
IX-b Peter Aert Aertsen van Santen, ~ Buren 17-3-1677, zv Aart Andriesse van Santen (zie VIII-c) en Petronella Peters van Alphen.
Peter:
(1) x Buren Weijntje Ariens van Beest, * Buren 1679, † <1732, <53 jr, dv Arien Theunis van Beest x Reijckje Jansdr. .
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 23-11-1704.
(2) x, 54 jr, Buren 13-2-1732 Anna Adelaar, ±43 jr, ~ Buren ±1689.
Kinderen van Peter en Weijntje:
1 Arien van Santen, ~ Buren 13-9-1705
2 Hendrickje van Santen, ~ Buren 11-9-1707, † <1708, <1 jr
3 Hendrikje van Santen, ~ Buren 3-10-1708, † er 9-9-1769, 60 jr
4 Aart van Santen, ~ Buren 30-8-1711
Notitie bij Aart: tweeling met Willem
5 Willem van Santen, ~ Buren 30-8-1711. Volgt X-b.
6 Neeltje van Santen, ~ Buren 21-2-1714, † <1718, <4 jr
7 Antonij van Santen, ~ Buren 24-5-1716
8 Neeltje van Santen, ~ Buren 27-11-1718
9 Anna Maria van Santen, ~ Buren 29-3-1722
IX-c Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 24-2-1678, ‡ er 18-4-1716, dv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VIII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Notitie bij Lijsbeth: ook genoemd Elisabeth Maessdr
Lijsbeth x, 30 jr, Buren 4-3-1708 Cornelis Janss van Baaren (Baeren), 37 jr, ~ Ingen 26-2-1671, † 1714, ±43 jr.
Notitie bij Cornelis: zoon van Jan Elbertss ook genaamd Jan Egberden van Baaren ook genaamd Baren en Bueren en Beuren en Willemsken Laurenss Krauwel ook genaamd Lensen en Krouwel en Crouwel
bron en aansluitingen:http://www.gendijk.nl/Genealogie%20Van%20Baaren%20deel%201.htm
IX-d Evertje Maessen van Santen, ~ Buren 19-11-1680, † >7-2-1749, >68 jr, dv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VIII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Notitie bij Evertje: tweeling met Rijkje,
bron J. Voorberg: vernoemd naar Evertje Jerephaes Crauwel, de overleden vrouw van Peter Jans Ringel (huwelijk: ondertrouw Buren, 7-12-1651)
Evertje x, 28 jr, Buren 17-2-1709 Arien Jansen de Vreede, 30 jr, ~ Kapel-Avezaath 6-10-1678, † Buren <7-2-1749, <70 jr, zv Jan Barten de Vreede * Zoelen † <1699 x Grietje Hendrixs * Avezaath † er >29-11-1716.
Notitie bij Arien: bron J. Voorberg:
tweede kind uit gezin
Arien Jansen de Vre(ed)e ~ Kapel-Avesaath 6-10-16781) overl. Buren, voor 7-2-17492) huwt Buren 17-2-17093)
[woont vanaf 1713 in de Rode Helstraat te Buren)]
1) koopt in 1710/1711 rechten op een woning aan de Stadswalstraat, welke "vrije eijgendom van de geregte helft van een huijs en erve met bouhuijs, plaats en twee bergen, staande en gelegen binnen Buren aan de Stadswallestraat, voor deselfe walle tot agter aan- [de] Bergstraat", afkomstig uit het bezit van de weduwe van schepen Willem Blij, met een [hypotheek]last van 150 gulden vanwege de kooppenningen die op 19-12-1710 op rente werden gezet, hij bij akte van 7-5-1712 vrij van thijns, enz. overdraagt aan zijn broer Bart en diens vrouw).
Arien en zijn vrouw Evertje wonen zelf vanaf 1713 in de Rode Helstraat te Buren, zoals blijkt uit een aankoopakte uit 1713) en uit een na zijn overlijden opgestelde schuldver¬klaring van zijn weduwe .
1a) [RAA 0138 (ORA-Buren), inv.nr. 109 (vrijwillige rechtspraak, protocol van transporten 1708-1715), fol. 179v-182r]:
2 akten van 7-12-1712:
fol. 179v: [in marge: "XLe penn- 1710 voldaan"] Transport van Arien de Vreede en sijn Huijsvrou ten behoeve van Bart de Vreede en sijn Huijsvrou:
Arien de Vreede en Evertje van Santen, echtelieden, wonende te Buren, dragen op en transporteren aan hun broer, zwager en schoonzuster, Bart de Vreede en Maria Trommels, een huis aan de Stadswalstraat, van achter doorlopend tot de Bergstraat, gelegen tussen het bezit van de weduwe van schepen Willem Blij en de weduwe van Hillebrant Moens.
Het geheel is vrij van thijns, dijkrecht, erfpacht en tiend. De akte bevat bepalingen over de gezamelkijke afwatering van de goten van het huis en de belendingen, en tevens bepalingen t.a.v. "alle schapen en verkens, die op of in de voors. huijsen en erve geteelt of gevoet zullen worden".
In de aansluitende akte van dezelfde datum vindt ook de overdracht plaats van het bij koopakte van 12-10-1711 verworven overige bezit op het perceel, waarbij bepalingen t.a.v. een "Backhuijs" en (opnieuw) afwatering der goten.
1b) [RAA 0138, inv.nr. 109, fol. 225, 1713]:
Transport van een huijs en erve in de Rode Helstraat, door de kinderen van Dionijs Nachenius, aan Bart de Vrede en Maria Trommel, echtelieden. Het geheel is afkomstig uit de nalattenschap van genoemde Dionijs Nachenius, en is belast met een jaarlijkse thijns van "drie hoenderen". Het perceel wordt ten oosten begrensd door bezit van Claes Hendriksz van Trigt, ten zuiden en westen door bezit van Geurt Verlee en ten noorden door de Rode Helstraat.
Het is dit bezit dat bij akte van 7-2-1749 door zijn dan weduwe geworden vrouw als onderpand voor een lening van 400 gulden wordt ingebracht (en waar dan ook schoonzoon Johannes van der Zande en diens vrouw Elisabeth de Vree wonen). 3) Buren Tr.: OT 1-2-1709, Tr. 17-2-1709: "Arien De Vreè, j.m. van [Ka]Pel Avesaet en Evertje van Santen, jD van Buren"
Kinderen, gedoopt te Buren, Doopboek Buren nagelopen van 1703 tot 1731:
a Jan 25-8-1709
b Lijsbeth 7-6-1711
c Jannighje 11-1-1713 d Jannighje 16-12-1714
e Aeltje 27-9-1716 f Jannighje 18-12-1718
g Aeltje 14-9-1721
Kinderen van Evertje en Arien:
1 Jan de Vreede, ~ Buren 25-8-1709
2 Lijsbeth de Vreede, ~ Buren 7-6-1711
3 Jannighie de Vreede, ~ Buren 11-1-1713
4 Jannighje de Vreede, ~ Buren 16-12-1714
5 Aeltje de Vreede, ~ Buren 27-9-1716
6 Jannighje de Vreede, ~ Buren 18-12-1718
7 Aeltje de Vreede, ~ Buren 14-9-1721
IX-e Adrianus van Santen, ~ Buren 21-3-1683, ‡ er 18-4-1716, zv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VIII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Notitie bij Adrianus: ook genoemd Andries, Adriaan Maasse
Adrianus x, 10 jr, Buren 15-4-1693 Grietje Teunisse van Eck.
Kinderen van Adrianus en Grietje:
1 Dirck van Santen, * 1694
2 Jannetje van Santen, ~ Buren 25-10-1696
3 Theunis van Santen, ~ Buren 16-6-1700. Volgt X-c.
4 Aert van Santen, ~ Buren 1-2-1702
5 Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 26-12-1706
IX-f Maas Maassen van Santen, ~ Buren 5-6-1687, zv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VIII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Notitie bij Maas: bron Afrekening Buren
Onder meer de volgende verteringen. Op 17 juli 1714 tijdens de inschrijving van de
rekening, ook door Arien van Tussenbroek. Op 21 juli Jan de schutter en Baltus Bunders
die aan de kade hadden gewerkt. De 23e de drossaard, rentmeester Van Borrevelt,
de schout Ter Borch en schout Rijnberk. Verder de schepenen Van Eck en Rijsbeek
toen Van Beusichem en zijn vrouw en Gerrit Jillissen hun verklaringen aflegden
betreffende Claas Rijnberk en Peter van Asch. Ook de naam Maas wordt genoemd.
Bron Afrekeningen Buren, Streekarchief:
Op 20 juli 1714 geciteerd alhier Maas van Santen, Hendrick van Beusigem en aan de
Aalsdijk Gerrit Jillisen van Bergen in de zaak Claes Jansen Rijnberk. Op 10 oktober
1714 te Erichem geciteerd Jan Comelissen en zijn huisvrouw om getuigenverklaringen
af te leggen vanwege het inslaan van haar glazen.
Aan borgemeester De Leeuw voor verteringen in zijn huis voor het slaan van
de palen en vakken tot de reparatie en aanbesteding van de Aals- en Lingedijken
in juni 1715 ƒ 51:12:00
Aan Maas Andriesse van Santen en zijn zoon Maas van Santen voor twee
wagenvrachten in voorsz. zaak en een vroedvrouw naar Heemert gebracht17 ƒ 08:00:00
Maas x, ±24 jr, Buren ±1711 Claaske Gompers, ±26 jr, * ±1685.
Kinderen van Maas en Claaske:
1 Lijntje van Santen, ~ Buren 26-11-1712
2 Jannetje van Santen, ~ Buren 2-12-1714
3 Lijsbeth van Santen, ~ Buren 26-12-1716
4 Geertruij van Santen, ~ Buren 26-9-1717. Volgt X-d.
5 Maas van Santen, ~ Buren 7-5-1719
6 Hendrik van Santen, ~ Buren 27-11-1720
7 Clasijna van Santen, ~ Buren 5-3-1724, † <1725, <1 jr
8 Clasijna van Santen, ~ Buren 14-10-1725
IX-g Anthonij (Teunis) van Zanten, ~ Beusichem 11-2-1700, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Notitie bij Teunis: ook wel genoemd Teunis van Santen
bij doop zoon Hendrik Erriszen 1725 genoemd als Teunis Hendrikszen van Zanten
Teunis x, 28 jr, Beusichem 17-10-1728 Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries), 27 jr, ~ Beusichem 2-10-1701, dv Willem Willemsz Coerius (Koerius) x Willempje Wambaijs .
Notitie bij Willempje, Willemijntje: ook wel genoemd Willemijntje Koerius
bij doop zoon Hendrik Erriszen 1725 genoemd als Willempje Willemsz Koerius
Kinderen van Teunis en Willempje, Willemijntje:
1 Hendrik Erriszen van Santen, ~ Beusichem 11-3-1725
Notitie bij Hendrik: ook genoemd Hendrik Ewitez
2 Willem Teunissen van Santen, ~ Culemborg 7-4-1727. Volgt X-e.
3 Andries van Santen, * Beusichem 23-1-1729
4 Teunis van Santen, ~ Beusichem 19-3-1734, † <1735, <1 jr
5 Teunis van Zanten, ~ Beusichem 29-4-1735. Volgt X-f.
6 Jakob van Zanten, ~ Beusichem 10-11-1737. Volgt X-g.
7 Roelant van Santen, ~ Beusichem 19-7-1744
IX-h Kornelis van Zanten, * Beusichem 18-2-1703, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Kornelis x, 18 jr, Beusichem 29-10-1721 Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf), ±16 jr, * Ophemert ±1705, dv Kornelis Hogerwerff .
Notitie bij Josijntje: bij doop zoon Hendrik Erriszen staat zij genoemd als Jesijn Cornelisz Hogerwerf
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Ophemert 12-11-1721.
Kinderen van Kornelis en Josijntje:
1 Neeltje van Santen, ~ Beusichem 29-3-1722. Volgt X-h.
2 Hendrik Erriszen van Zanten, ~ Beusichem 11-11-1725
Notitie bij Hendrik: zelfde als tr Teuntje Kouwenhoven?
3 Cornelis van Zanten, * 1728. Volgt X-i.
4 Steventje van Zanten, ~ Beusichem 9-3-1732
Notitie bij Steventje: tweeling met Willempje
5 Willempje van Zanten, ~ Beusichem 9-3-1732
Notitie bij Willempje: tweeling met Steventje
6 Willempje van Zanten, ~ Beusichem 20-3-1735
7 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 26-1-1738
IX-i Pelgrom van Zanten, ~ Beusichem 20-9-1705, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Pelgrom x Louisa Meijer.
Kind van Pelgrom en Louisa:
1 Lodewijk van Santen, ~ Culemborg 11-2-1735
IX-j Jannetje (Jannigje) van Zanten, ~ Beusichem 3-3-1709, dv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Notitie bij Jannigje: ook genoemd Jannigje van Zanten
relatie met Hilligje Jans van Santen (verkoop grond Hoeck Kamp, 1740. Cornelis de Ronde en Hilligje Jans )
Jannigje x, 31 jr, Cothen 26-4-1740 Kornelis Dirksz de Ronde, 44 jr, * Beusichem 27-10-1695, † er 24-4-1759, 63 jr.
Notitie bij Kornelis: zv Dirk Adriaans en Gerretie Claesdr van Tricht, zie bestand De Ronde
Hoeck Kamp onder Tricht.Hoeck Kamp onder Tricht.
1732. Verkoop door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde.
Kinderen van Jannigje en Kornelis:
1 Gerdina Jolina de Ronde, ~ Beusichem 25-9-1740. Volgt X-j.
2 Dirk Adriaan de Ronde, ~ Beusichem 7-1-1742, † er 15-11-1820, 78 jr
3 Kornelis de Ronde, ~ Beusichem 3-9-1743
4 Hendrik Nicolaas de Ronde, ~ Beusichem 14-3-1745
Notitie bij Hendrik: (Voorste) Kerktooren onder Buurmalsen. 1788. Verkoop door procureur H.N. de Ronde,
gemachtigde, van tweederde deel in anderhalve morgen weiland, genaamd de Voorste
Kerktooren, gelegen aan de Nieuwe Steeg voor ƒ 328,- aan Goossen van Beusichem.
Beroep: 1788 procureur.
5 Antonie de Ronde, ~ Beusichem 26-2-1747. Volgt X-k.
6 Jan de Ronde, ~ Beusichem 15-3-1750. Volgt X-l.
7 Kornelia Johanna de Ronde, ~ Beusichem 10-2-1752. Volgt X-m.
IX-k Johannes van Zanten, ~ Beusichem 30-8-1711, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Johannes x, 28 jr, Beusichem 27-2-1740 Anna Isabelle van Witsen, ±25 jr, ~ Asch 1715, dv Isak van Witsen x Eva van Leeuwaarden .
IX-l Lambert Cornelisz. Schenck, * Tricht 1685, † er 24-6-1740, ±55 jr, zv Cornelis Huibertse Schenk en Jantjen (Aeris) van Santen (zie VIII-j).
Notitie bij Lambert: relatie met Metje Brienense van Beusekom (tr Peter Jansz van Santen)
genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 10, vader Cornelis Huybertsz Schenk
genoemd cd-rivierenland Tricht 1731, 1734, 1737, 1740
Breebedde onder Tricht. 1740. Aangifte door het echtpaar Peter Jansz van Santen en Metje
van Beusichem, enig en universeel ex testamentair erfgenaam van haar op 24 juni te Tricht
overleden oom Lambert Comelisz Schenck van de helft van drie morgen genaamd Breebedde
gelegen in zes morgen aan de Hoeck van de Nieuwe Graafsesteeg, de wederhelft behoorde
toe aan Hiligje Jans van Santen, weduwe van L.C. Schenck. De overige drie morgen behoorden
toe aan burgemeester Borreveld. Vermoedelijk slaat het ‘bree’ op een stuk land dat breder dan lang was.
Lambert x, ±27 jr, Tricht 1712 Hilligje Jans van Santen, † >1749.
Notitie bij Hilligje: relatie met Peter Jansz van Santen (tr Metje Brienens van Beusekom)
Zie aldaar
Hoeck Kamp onder Tricht. 1730. Verkoop door Peter van der Meij, landrentmeester en
ontvanger der schat- en contributiepenningen van het graafschap Buren, van 5½ hond weiland,
als zijnde een kwart deel voor ƒ 20,- aan Peter Hendricksz van den Noort 1732. Verkoop
door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde. 1740. Aangifte door Hilligje Jans van Santen, weduwe van de op 24 juni
te Tricht overleden Lambert Cornelisz Schenck van dertien hond weiland, bestaande uit een
hoekkamp, noordwaarts de graaf van Buren, west- en zuidwaarts de Gemeinestraat en noordwaarts
Gerrit Ho ll. Geschatte waarde ƒ 400,-, zelfde perceel? 1759. Verkoop door Metje
Brienens van Beusekom, weduwe van Peter Jansz van Santen, van dertien hond weiland
voor ƒ600,- aan het echtpaar Mauris (Moris) Mom en Hendrina Zielho ff. 1783. Verkoop
door dit echtpaar van dertien hond weiland voor ƒ 746,- aan Meerten van Soest.
IX-m Dirckje Cornelis van Rijnberk, ~ Buurmalsen 25-9-1670, dv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VIII-l).
Dirckje x, 28 jr, Tricht 18-6-1699 Ernestus France de Morrée.
Kinderen van Dirckje en Ernestus:
1 Geertruij de Morrée, ~ Tricht 21-1-1700
2 Elisabeth de Morrée, ~ Tricht 30-7-1702
3 Frans de Morrée, ~ Tricht 3-5-1705. Volgt X-n.
4 Cornelia de Morrée, ~ Tricht 27-2-1707
5 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1-12-1709
IX-n Huibert Cornelis van Rijnberck, * Tricht, † Buren 12-10-1734, 61 jr, zv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VIII-l).
Notitie bij Huibert: bron J. Voorberg:
- GA 0138 ORA Buren Criminele processen: nr. 19.2:
Huijbert van Rijnberck vermoordt op dinsdagochtend 5 october 1734 zijn vrouw, Anneke Wouterssen van Vrouwerff.
Volgens verhoor en procesverbaal van 23 october is het volgen¬de bekend:
Huijbert van Rijnberck, "gedurende de tijd van 38 Jaeren" gehuwd geweest met Anneke Wouterssen van Vrouwerff, leefde al enige jaren in regelmatige onmin met zijn vrouw. Hij was niet gek, maar had bij vlagen buien, waarover wel eerder in het dorp gesproken was. Op de ochtend van 5 october wilde zijn vrouw "met twee kannen" gaan melken, terwijl Huijbert wilde dat zij vroeg thuis zou komen. In de volgende ruzie heeft hij zijn vrouw met een spade een slag op het hoofd gege¬ven, waardoor zij neerviel. Vervolgens heeft hij met een hakmes haar diverse wonden toegebracht en haar de hals vrijwel afgesneden. Hij heeft de moord vervolgens tegenover verschillende personen, waaronder zijn zwagers Cornelis Wouterssen van Vrouwerff en Arien West, bekend, en zich op de balken van het achterhuis van de weduwe van Cornelis van Santen verstopt. Toen in de middag de klok werd geluid om ieder voor de moordenaar te waarschuwen en te waarschuwen deze niet te verbergen, heeft Huijbert van Rijnberck zich vrijwillig aan de schout overgeleverd ["Wordt er om mij ge¬klept, zo zal ik gaan" zou Huijbert van Rijnberk gezegd hebben]. Hij is daarna opgesloten in het kasteel van Buren, en heeft "buijten pijn en banden van ijsere" [dus vrijwillig] bekend.
Het voorstel tot vonnis luidt, om tot voorbeeld in deze "gru¬welijke vrouwen-moordt" de dader op een kruis te leggen, te wurgen en de ledematen te breken, "dat er de dood nae volgt".
In een pleidooi voor de dader wordt zijn al eerdere "uijtsin¬nighe¬ijt" als verzachtende omstandigheid aangevoerd. Uit het procesdos¬sier blijkt dat dit argument uitvoerig is onderzocht, doch dat degenen die daarover zijn verhoord er weinig van konden zeggen. Bij lezing van het "verhoor" van de dominee ontstaat de indruk dat deze weinig moeite doet om verzachtende omstandigheden aan te voeren. Was de dominee op een "exempel" uit?
Op 9 november wordt definitief vonnis gewezen: Onthoofding "met dat selfde hakmes waar meede hij gevangen sijn vrouw om het leeven heeft gebragt" en begraven van het lijk op het galgeveld. De terechtstelling zelf heeft binnen het kasteel plaats gevonden.
- Is hier sprake van een "post-war-trauma", waarbij betrokkene onder bepaalde psychische druk zich niet langer kan beheersen?
Huybert van Rijnberck heeft in ieder geval langere tijd in het leger ge¬diend, zie noot 2).
1) Tricht Tr. [397.1/46 27-2] 14-3-1697 Hubregt Cornelisse van Rijn¬berk JM. en Anneke Wouters van Vrouwerf JD. "beide van Tric¬ht".
2) Tricht D. [397.1/25 26-3-1702: Cornelis, [vader] Huybert Rijn¬berk [moeder] Anna Wouters van Vrouwerf1). Vader was in ’t leger. Groot¬va¬der Cornelis Rijnberk3) in vaders plaats gestaan. getuige Dirkje Rijnberk.3) Cornelis Dircksz van Rijnberck was getrouwd met Lijske Aris van Santen
Beroep: 1702 Soldaat in het staatse leger.
Huibert x, 24 jr, Tricht 14-3-1697 Anneken Wouterse van Vrouwerff, † 1734, dv Wouter van Vrouwerf .
Notitie bij Anneken: vermoord door haar man, zie Huijbert van Rijnberck
Kinderen van Huibert en Anneken:
1 Elisabeth van Rijnberk, ~ Tricht 28-11-1697
2 Cornelis van Rijnberk, ~ Tricht 26-3-1702. Volgt X-o.
3 Aartje van Rijnberk, ~ Tricht 21-3-1704
Notitie bij Aartje: tweelingzus van Geertje
4 Geertje van Rijnberk, ~ Tricht 21-3-1704
Notitie bij Geertje: tweelingzus an Aartje
5 Dirkje van Rijnberk, ~ Tricht 26-9-1706
6 Huibertje van Rijnberk, ~ Tricht 20-1-1709, † <1711, <2 jr
7 Huibertje van Rijnberk, ~ Tricht 15-11-1711
8 Wouter van Rijnberk, ~ Tricht 10-5-1714. Volgt X-p.
IX-o Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck, ~ Tricht 10-10-1675, dv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VIII-l).
Notitie bij Anneken: ook genaamd Anneken van Rijnberk.
Anneken x, 24 jr, Tricht 17-3-1700 Jan Aartse van Hattum, 23 jr, ~ Tricht 9-7-1676, zv Aart Wouterse van Hattem alias Verkerck x Maicken Stevens .
Kinderen van Anneken en Jan:
1 Wouter van Hattum, ~ Tricht 12-2-1701. Volgt X-q.
2 Elisabeth Jansse van Hattem, * Tricht ±1704. Volgt X-r.
IX-p Huibert Petersz van Santen, * ±1670, † Geldermalsen 4-12-1731, ±61 jr, zv Peter Errisz van Santen (zie VIII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Kinderen van Huibert uit onbekende relatie:
1 Peter Huijbertse van Santen van Santen
Notitie bij Peter: Peter Huybertse van Santen, erfgenaam sijns broeders Gosen Huijbertsen van Santen, beleend 14 october 1768
2 Goosen Huibertsen van Santen, * ±1681
Notitie bij Goosen: bron lidmatenboek Geldermalsen:
per 20 april 1734 aangenomen: Goose Huijbertse van Santen
bron A. Peters: trouwt 1743
IX-q Andries Peters van Santen, * Geldermalsen >1672, zv Peter Errisz van Santen (zie VIII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Notitie bij Andries: uit notities A. van Santen:
De eerste drie kinderen worden geboren te Geldermalsen (niet zeker of Claas hun zoon is), daarna vertrekken ze naar Eck.
Andries bleek niet zonder reden uit Buurmalsen te zijn weggegaan. Hij had (waarschijnlijk) grote plannen. In 1725 had hij een lening aangegaan bij een zekere ’vrouwe Oudshoorn’van 400 Caroli guldens. geheel volgens de regels en met een overeengekomen rente van 4%. ook waren er deugdelijke afspraken gemaakt wat betreft de aflossing. het was een enorm bedrag voor die tijd. Nu hadden we hier nooit van geweten, als hij zich aan de afspraken had gehouden. Maar na mei 1733 laat hij niets meer van zich horen en stopt hij de rentebetalingen. Reden voor de erfgenamen van ’vrouwe Oudshoorn’zelf is zij intussen overleden, Andries een proces aan te doen. Hierin wordt vermeld , dat Andries van Santen, dit keer zonder Petersen en met een S, sinds 1725 in Eck woonde. Het hele proces is overigens in alle redelijkheid afgehandeld. Andries werd verplicht om uiterlijk 12 mei 1739 geleend kapitaal en de rente af te betalen, ook de achterstallige rente vanzelfsprekend....
In 1737 woont hij in Meteren
Ingeschreven met zijn vrouw 10-10-1739 in het lidmatenregister Geldermalsen.
Andries x, <45 jr, Buurmalsen 18-12-1717 Jantje Ariëns Huijgen, * Buurmalsen, † 1739, dv Ariën Huijgen * ±1714 x Maaijken Adams .
Kinderen van Andries en Jantje:
1 Marike van Santen, ~ Buurmalsen 15-1-1718
Notitie bij Marike: geboren kort na het huwelijk van haar ouders, wellicht jong overleden
2 Claas van Santen, * >1718, † Buurmalsen 21-1-1724, <6 jr
Notitie bij Claas: zie notities A. van Santen
3 Peter (Pieter) van Santen (Zanten), ~ Buurmalsen 21-12-1721. Volgt X-s.
4 Goosen van Santen, * Eck 1733. Volgt X-t.
5 Arie van Zante, * Eck ±1734. Volgt X-u.
6 Maijke van Santen (Xanten), * Eck <1737. Volgt X-v.
7 Neeltje van Santen, * Meteren 18-8-1737. Volgt X-w.
IX-r Jan Petersz van Santen, * >1672, † Geldermalsen 4-12-1731, <59 jr, zv Peter Errisz van Santen (zie VIII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Notitie bij Jan: bron lidmatenboek Geldermalsen, overzicht hoofdbewoners bij een huijs tot huijs collecte opgemaakt 6 december 1719:
Jan peterse van Santen, Marike Jans, Huijbert van Santen
bron A. van Santen, blz 18:
testament 13-09-1762:
"Jan Claasz. van Santen Scheepenen der dorpen en Heerlijkheden dat door ons gecomen en gecompareert zij Willem van Santen, Jan van Santen, Goossen Jansz van Santen, Gijsbertien van Santen wed Hendrikus Verweij, Mannetien van Santen getrouwt met Hendrikus van Malzen, Peter van Santen getrouwt met Metje van Brienen, Goossen van Santen, Claas van Santen getrouwt met Anneke Leman, Neeltje van Santen getrouwt met Jacob van den Graaff. Alle erfgenamen van wijlen Geertje van Santen weduwe van Gerrit Coedam, in leven Echteluyden, op 2 Mey 1762 in de dorpen Buurmalsen overleden".
Er is een geschil over een stuk grond van Geertje van Santen, goot vijf hondt dat de familie van de al eerder overleden Gerrit Coedam meende in bezit te krijgen. De erfgenamen van Geertje betwisten dit en winnen het proces. Onduidelijk in dit gheel is waarom Goossen van Santen (zoon van broer Andries Peters) dit land krijgt toegewezen en niet de andere leden van de familie of de hele groep.
Jan x Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel, ~ Haaften 1-3-1674, † >1731, >57 jr, dv Willem Lammers van Kessel .
Notitie bij Elisabeth: ook genaamd Elisabeth
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Geertje van Santen. Volgt X-x.
2 Gijsbertje van Santen, ~ Geldermalsen. Volgt X-y.
3 Goosen Jansz. van Santen, † >1762
4 Jan van Santen, ~ Geldermalsen, † >1762
5 Marike Jans (Mannetien) van Santen. Volgt X-z.
6 Willem van Santen, ~ Geldermalsen, † >1762
7 Peter Jansz van Santen, * Geldermalsen ±1711. Volgt X-aa.
IX-s Huibert Roelofse van Santen, ~ Tricht 8-12-1678, † <14-1-1714, <35 jr, zv Roelof Errisz van Santen (zie VIII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Notitie bij Huibert: ook genoemd Huijbert van Santen
wordt genoemd in ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 123v
Hogen Camp onder Tricht. 1702. Verkoop door het echtpaar Antoni Goes en Maria van
Darthuijsen van drie en een halve morgen weiland, gelegen in de Oude Slagen, aan Gijsbert Goes.
wordt genoemd in ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 123v, 07-09-1706
genoemd in saBuurmalsen 30 november 1696 verkoop huis en boomgaard onder Buurmalsen voor f 1054 aan Arie van Mourik
1708. Aalbert Goes, Jacob Versteegh en Huijbert van Santen, de eerste voor zichzelf
de laatste twee nomine uxoris, allen erfgenamen van Huijbert Goes. Drie en een halve morgen
weiland, gelegen in de Oude Slagen onder Tricht, geschatte waarde ƒ 500,-.
bron ontvangen van G. Brouwer-Verheijen:
0138 nr. 306
bldz. 1 Geertje van Santen, wed. van Huybert van Santen, erfgenaemen sijn 14-1-1714.
2070 t.b.v. Maria Francken wed. v.Peter Woutersz
bldz 16/v Geertje Goes, wed. van Huybert van Santen, momboir is Dirk Markesteijn, schepen van Trigt, transp. t.h.v. Maria Francken, 9-12-1714
bldz 17 id. transp. t.h.v. Lambert van Santen en sijn suster Huybertje van Santen 9-12-1714
bldz 17v Gerrigje van Santen als speciale laet na haer dochter Huybertje van Santen, tot voogd Dirk Markesteijn t.b.v. Maria Francken, 9-12-1714.
bldz 57v Geertje Goes, wed.
momboir Aelbert Goes en Lambert van Santen t.b.v. Japik Versteegh en Johanna Goes.
Huibert x, 22 jr, Tricht 17-4-1701 Geertje Anthonisse Goes, 21 jr, ~ Tricht 9-6-1679, dv Anthonis Goes † >1702 x Maria van Darthuijsen † >1702.
Kinderen van Huibert en Geertje:
1 Roelof van Santen, ~ Tricht 8-5-1701, † er <1703, <2 jr
2 Roelof van Santen (Zanten), ~ Tricht 24-3-1703. Volgt X-ab.
3 Anthonis van Santen, ~ Tricht 28-2-1706
4 Agnietje van Santen, ~ Tricht 23-12-1707
Notitie bij Agnietje: tr mogelijk Aalbert Goes
5 Huijbertje van Santen, * Rumpt. Volgt X-ac.
IX-t Huibertgen (Hubertje) van Santen, ~ Tricht 17-4-1681, dv Roelof Errisz van Santen (zie VIII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Notitie bij Huibertgen: onzeker of deze dochter van Roelof dezelfde is als tr Doeland (relatie met neef Roelof te Rotterdam)
zie het artikel over de doop kind van Doeland, kind van Jenneken van Doeland en Jacob Jansen Versteeg
Huibertgen ging in ondertrouw, 46 jr, Rotterdam 25-5-1727 Arnoldus van Doeland , zv Paulus Wouterse van Doeland * 1663 † 1737 x Antonia Hendrikse Hol .
Functie: 1736 Kerkmeester te Rumpt.
IX-u Lambert van Santen, ~ Tricht 3-1-1686, † >16-3-1748, >62 jr, zv Roelof Errisz van Santen (zie VIII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Notitie bij Lambert: Hij werd in 1720 verbannen uit het Graafschap Buren gedurende zijn leven. R.A. Buren (Bron: A. van Santen)
Lambert x Trijntje Spaen (Spaan), † >16-3-1748.
Kind van Lambert en Trijntje:
1 Geertrui van Zanten, ~ Rumpt 30-3-1727. Volgt X-ad.
IX-v Elisabeth Roelofs van Santen, ~ Tricht 28-9-1690, ‡ er 6-6-1758, dv Roelof Errisz van Santen (zie VIII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Notitie bij Elisabeth: Aankomst 02-06-1714 Tricht met Attestatie van Echteld.
23-12-1714 vertrokken met attestatie van Tricht naar Asch (bron Marco Schelling)
Elisabeth x, 35 jr, Tricht 28-7-1726 Dirk Dirks Kasteleijn, ‡ Tricht 1764.
Notitie bij Dirk: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/akkoord/u265a2-3-0
Kinderen van Elisabeth en Dirk:
1 Roelof Castelein, † >1781
Notitie bij Roelof: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
Beroep: 1773 president- schepen geregte van Trigt.
2 Metje Casteleijn, ~ Tricht 22-9-1721, † <17-6-1725, <3 jr
3 Metje Casteleijn, ~ Ravenswaaij 17-6-1725. Volgt X-ae.
4 Dirkje Kasteleijn, * Tricht 15-10-1730. Volgt X-af.
X-a Claasje Jansd van Santen, ~ Veenendaal 30-5-1691, dv Jan Walraven van Santen (zie IX-a) en Maijchien Claas.
Notitie bij Claasje: in 1712 attestatie van Rhenen naar Veenendaal
ondertrouw in Rhenen, huwelijk in Veenendaal
Claasje:
(1) x, 21 jr, Veenendaal 15-1-1713 Huijbert Jansen van Heijmensteijn, † <1724.
Notitie bij Huijbert: achternaam waarschijnlijk patroniem naar boerderij? zie landgoed Heimenstein, Grebbeberg, Rhenen
kinderen gedoopt zonder deze achternaam
(2) x, 32 jr, Veenendaal 5-3-1724 Jan Roelofse de Loos, * Veenendaal, † <13-4-1738.
(3) ging in ondertrouw, 46 jr, Veenendaal 13-4-1738 Geurt Barendsen Bolderman, ±50 jr, * ±1688.
Notitie bij Geurt: NIET zelfde als doop 27-01-1709, zv Barent Bolderman en Haasje Jans, want hij tr Geertje Cornelissen, zie familysearch
Kinderen van Claasje en Huijbert:
1 Huijbert van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 8-4-1714
Notitie bij Huijbert: bij doop geen achternaam
2 Johanna van Heijmensteijn, ~ Rhenen 1-7-1716
Notitie bij Johanna: gedoopt zonder achternaam
3 Wijmke van Heijmensteijn, ~ Rhenen 1-10-1718
Notitie bij Wijmke: gedoopt zonder achternaam
4 Maegje Claesz van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 7-9-1721. Volgt XI-a.
Kinderen van Claasje en Jan:
5 Crijntje de Loos, ~ Veenendaal Gld 22-4-1725
Notitie bij Crijntje: zie http://www.van-den-hout.nl/persoon.php?kaart=144435&lang=nl
Krijntje Jans tr (1) 14-10-1742 Willem Frederiks van Opheusden, tr (2) Willem Hendriksz van Groeneveld
GROENEVELD Willem Hendriks van, en Krijntje Jans de Loos,
Roelof 19-2-1747 Gld.
Johanna 3-5-1750 St.
Trijntje 15-4-1753
Willem 8-2-1756
Johannes 5-4-1761
Johannis 5-7-1767
6 Wijntje de Loos, ~ Veenendaal 29-8-1728
X-b Willem van Santen, ~ Buren 30-8-1711, † er 13-2-1784, 72 jr, zv Peter Aert Aertsen van Santen (zie IX-b) en Weijntje Ariens van Beest.
Notitie bij Willem: tweeling met Aart
Willem:
(1) x, 25 jr, Buren 19-2-1737 Geertruij van Santen, 19 jr.Zie X-d voor persoonsgegevens van Geertruij.
(2) x, 40 jr, Buren 26-3-1752 Aaltje Buenders, ±25 jr, * Buren 1727, † er 1779, ±52 jr.
Kinderen van Willem en Geertruij:
1 Aart van Santen, ~ Buren 16-6-1737
2 Claasje van Santen, ~ Buren 4-3-1739
3 Wijntje van Santen, * Buren, † <1745, <4 jr
4 Maasen van Santen, ~ Buren 30-9-1742. Volgt XI-b.
5 Wijntje van Santen, ~ Buren 17-2-1745
6 Hendrik van Santen, ~ 11-1-1747
Notitie bij Hendrik: zelfde als trouwt Mrritje Kas, HIlversum?
X-c Theunis van Santen, ~ Buren 16-6-1700, zv Adrianus van Santen (zie IX-e) en Grietje Teunisse van Eck.
Theunis x, 22 jr, Buren 1-11-1722 Dirckje van der Sandt.
X-d Geertruij van Santen, ~ Buren 26-9-1717, † <1752, <35 jr, dv Maas Maassen van Santen (zie IX-f) en Claaske Gompers.
Geertruij x, 19 jr, Buren 19-2-1737 Willem van Santen, 25 jr.
Zie X-b voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Geertruij en Willem: zie X-b.
X-e Willem Teunissen van Santen, ~ Culemborg 7-4-1727, † Beusichem 18-1-1782, 54 jr, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie IX-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Willem:
(1) x, 23 jr, Beusichem 12-7-1750 Neeltje Dirkse van Lit, 19 jr, ~ Beusichem 8-10-1730, dv Dirk Ariensen van Lit x Digna Ariens van Rosmalen .
(2) x, 28 jr, Beusichem 6-12-1755 Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem), 17 jr, ~ Beusichem 19-1-1738, † er 2-7-1817, 79 jr, dv Jacob Hendrik van Beusekom (Beusichem) ~ Beusichem 20-2-1718 ‡ er 16-7-1759 x Beusichem 21-5-1735 Maria van Keulen ~ 20-3-1712 ‡ 4-7-1759.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-7-1817. Johanna trouwde later Beusichem 3-10-1784 Gijsbert Jacobus (Gijsbert Gobelzen) van Beusichem (1737-vóór 1817).
Notitie bij Johanna: bij doop dochter Kunera genoemd als Hanna Mechlina van Beûzekom
Johanna van Beusekom
Hanna Mechelina van Beusekom
Johanna Meglena van Beuzekom
Johanna Magdalina van Beuzekom
Johanna Magdalina van Beusichem (overlijden)
Kind van Willem en Neeltje:
1 Aartje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 26-3-1752. Volgt XI-c.
Kinderen van Willem en Johanna:
2 Maria van Santen, ~ Beusichem 25-7-1756
3 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 18-1-1759
Notitie bij Jacob: tweeling met Willemijntje
4 Willemijntje van Santen, * Beusichem 18-1-1759. Volgt XI-d.
5 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 20-5-1762
6 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 23-10-1763
7 Antonia (Tonia) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 22-3-1767. Volgt XI-e.
8 Albertus van Santen, ~ Beusichem 29-10-1769. Volgt XI-f.
9 Kûnera van Santen, ~ Beusichem 5-4-1772. Volgt XI-g.
10 Willem van Santen, ~ Beusichem 12-2-1775
Notitie bij Willem: bron familysearch: getr met Catharina de Jong; volgens gegevens genlias is zij gehuwd met Willem, zv Jakob en Jannetje van Eerden
is hij dezelfde als Willem tr Catharina Peeters? Haar broer Jacob Gielen Petersz trouwt met de zus van Willem, Willemijntje
11 Sara (Clara) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23-2-1777. Volgt XI-h.
X-f Teunis van Zanten, ~ Beusichem 29-4-1735, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie IX-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Notitie bij Teunis: ook genoemd Anthonij van Santen
Teunis x, 26 jr, Beusichem 6-2-1762 Maria (Ariaantje) van Ingen, 26 jr, ~ Beusichem 30-10-1735, dv Jan Willemszen van Ingen * ±1700 x Aaltje Jansz van Asch * ±1700.
Notitie bij Ariaantje: ook genoemd Ariaantje Maria van Ingen,
ook genoemd Maria, Marie, Mari
volgens overlijdensakte 1852 dochter Maria, werd zij genoemd Maria van Beek
Kinderen van Teunis en Ariaantje:
1 Willemijntje van Santen, ~ Beusichem 30-1-1763
2 Jan van Santen, ~ Beusichem 7-10-1764, † <12-1-1766, <1 jr
3 Jan van Santen, ~ Beusichem 12-1-1766. Volgt XI-i.
4 Aaltje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25-9-1768. Volgt XI-j.
5 Antoni (Toon) van Santen, * Beusichem 3-3-1771. Volgt XI-k.
6 Willem van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23-5-1775. Volgt XI-l.
7 Maria van Zanten, * Beusichem 1-1-1781. Volgt XI-m.
X-g Jakob van Zanten, ~ Beusichem 10-11-1737, † er 4-2-1820, 82 jr, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie IX-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Notitie bij Jakob: ook genoemd Jacobus van Santen
Jakob x Beusichem Jannetje van Eerden (Eerde), * Beusichem ±1745, † er 3-3-1818, ±73 jr, dv Willem van Eerden x Heijltje (Steijntje?) van Hooven (Hooren?) .
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-3-1818.
Notitie bij Jannetje: ook genoemd Jantje van Eerden, Jaantje van Eerde en Jantje van Zanten
Kinderen van Jakob en Jannetje:
1 Willem van Zanten (Santen), * Sloterdijk 1768. Volgt XI-n.
2 Anthonie van Santen, * Sloterdijk 4-11-1770. Volgt XI-o.
3 Barend (Berend) van Santen, * Beusichem 10-10-1773. Volgt XI-p.
4 Roeland (Roelof) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 24-12-1775. Volgt XI-q.
5 Jacob van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25-10-1778. Volgt XI-r.
6 Willemijntje (Willemina) van Zanten, * Beusichem 1781. Volgt XI-s.
7 Hendricus (Hendrik) van Zanten, ~ Beusichem 1-6-1784. Volgt XI-t.
8 Gerdina Gosina van Santen (Zanten), ~ Beusichem 16-10-1785. Volgt XI-u.
9 Johannes van Santen, ~ Beusichem 16-6-1790. Volgt XI-v.
X-h Neeltje van Santen, ~ Beusichem 29-3-1722, † er 19-10-1813, 91 jr, dv Kornelis van Zanten (zie IX-h) en Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf).
Notitie bij Neeltje: ORA Graafschap Buren
Neeltje van Santen, Cornelisdr. j.d. te Beusichem , Hoererij. Niet verschenen.
Datering 1752
Inventarisnummer 23
Feit Hoererij. Niet verschenen.
Procesdossiernummer 4
Gedaagde Neeltje van Santen, Cornelisdr. j.d. te Beusichem
Vindplaats Gelders Archief
Neeltje x, 30 jr, Beusichem 2-12-1752 Teunis van Muiswinkel, 35 jr, ~ Beusichem 21-11-1717, zv Gijsbert Teuniszen van Muiswinkel * ±1692 x Johanna Willemsz van den Berg .
Teunis is weduwnaar van Ariaantje Jansen Kraaijpoel (geb. 1718), wie hij x Beusichem 8-1-1746.
Notitie bij Teunis: bron A. Rönitz:
Teunis van Muiswinkel, alias Teunis van Muijswinkel (1746), Teunis van Maaswinkel (1753), Teunis van Muijswinkel (1755), Teunis van Maaswinkel (1757), Teunis van Muijswinkel (1758-1760)
huw 1 (in ondertrouw (kerk) op donderdag 6 januari 1746 te Beusichem
trouwt (kerk) op zaterdag 8 januari 1746 te Beusichem
met Ariaantje Krapoen Perstef? alias Ariaantje Kraaijpoel, Ariaantje Krepoel, Jaantje Krepoel (1746)
dochter van Jan Krapoen Perstef? (48) en Heiltje Henderiksz Sterk (36)
Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 18 oktober 1718 te Beusichem (Kerk van Beusichem)
bron Roy vd Kerff (in onderzoek of dit dezelfde Teunis betreft):
uit de de procesdossiers van het Oud-Rechterlijk archief van het Graafschap Buren met name het volgende:
Teunis van Muijswinkel te Soelmond, Inbraak en diefstal. Verbanning voor het leven.
Datering 1756
Inventarisnummer 24
Feit Inbraak en diefstal. Verbanning voor het leven.
Procesdossiernummer 3
Gedaagde
Teunis van Muijswinkel te Soelmond
Kinderen van Neeltje en Teunis:
1 Harmeijntje van Santen, ~ Beusichem 13-11-1749
Notitie bij Harmeijntje: gedoopt als Van Santen, geboren voor het huwelijk
2 Kornelis van Muiswinkel, ~ Beusichem 23-11-1750. Volgt XI-w.
3 Steventje (Leentje) van Muiswinkel, ~ Beusichem 30-4-1752. Volgt XI-x.
4 [waarschijnlijk] Johanna Elisabeth Muiswinkel, * Beusichem 1753. Volgt XI-y.
5 Gijsbert van Maaswinkel, ~ Beusichem 20-12-1753
6 Knelis van Muijswinkel, ~ Beusichem 10-8-1755
7 Johannes van Maaswinkel, ~ Beusichem 13-3-1757
8 Zijna van Muijswinkel, ~ Beusichem 3-12-1758
9 Hendrik van Muijswinkel, ~ Beusichem 18-6-1759
X-i Cornelis van Zanten, * 1728, † <1816, <88 jr, zv Kornelis van Zanten (zie IX-h) en Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf).
Cornelis x Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil), ~ Ravenswaaij 16-10-1739, † Beusichem 13-2-1816, 76 jr, dv Ariën Roelofse Verkuijl(l) (Verkuil) x Maria Joosten van Essenvelt (Werzevet) * ±1714.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-2-1816.
Kinderen van Cornelis en Jaantje:
1 Cornelis van Santen, ~ Beusichem 13-3-1761. Volgt XI-z.
2 Arie van Santen, ~ Beusichem 10-4-1763
3 Maria van Zanten, ~ Beusichem 26-1-1766. Volgt XI-aa.
4 Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen), ~ Beusichem 28-10-1770. Volgt XI-ab.
5 Joost van Santen, ~ Beusichem 23-5-1773
6 Johannes van Santen, ~ Beusichem 2-1778
X-j Gerdina Jolina de Ronde, ~ Beusichem 25-9-1740, † er 2-4-1821, 80 jr, dv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie IX-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-4-1821. Gerdina x Cornelis Kemp, † >1784.
Notitie bij Cornelis: Het Hoff onder Tricht. 1703. Gerechtelijke verkoop door Heimbach voor f 8.900,- aan kapitein
François van Arkel. 1741 Verkoop door de hoogwelgeboren vrouwe Josina Adriana van
Hemert voor zichzelf en als gemachtigde van de hofstad, genaamd Het Ho ff met annexe
boomgaarden, hoven, bouw- en weiland, groot circa tien morgen, voor ƒ 5.000,- en ƒ 25,-
speldengeld aan Cornelis Kemp. 1781. Verkoop door Cornelis Kemp, Jan Kemp, Catharina
Elisabeth Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar
Cornelis Kemp en Catharina Eva Kroon, van de herenhuizinge en hofstad, genaamd Het
Hoff met alles wat aard- en nagelvast was met de annexe waterhoven rondom in een vijver
liggend, een hooiberg, een griendinge binnen- en buitendijks, de oude boomgaard voor de
huizinge, vier morgen land voor de huizinge, ten dele bepoot en genaamd het Starrebos, een
boomgaard genaamd de Kamerhof]; een boomgaard, genaamd de Jonge Hoff; totaal groot
circa tien morgen, vrij allodiale goederen met een dubbele zitplaats in de kerk van Tricht,
gelegen aan de Linge onder Tricht, aangeslagen in de ordinaire gelden voor vier morgen
twee hond. 1783. Verkoop door het echtpaar Cornelis Kemp en Gerardina Josina de Ronde
van een kwart deel in de herenhuizinge, Het Hof met landerijen c.a. voor ƒ 2.000,- aan
Gijsbert van Meeteren. Verkoop door hetzelfde echtpaar van een tweede kwart deel voor
ƒ 2.000,- aan Catharina Elisabeth Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely. 1784. Ingevolge
raadsresolutie 18-2-1784 op 26 juli teruggave van de 40e penning aan Cornelis Kemp, mr.
chirurgijn te Beusichem, vanwege de vernietigde verkoop van een kwart deel. 1785. Verkoop
door het echtpaar Jan Kemp en Cornelia Johanna van Zoelen van de helft van het goed
Het Hof bestaande uit een huizinge, tuin, boomgaarden en landerijen, voor ƒ 2.870,- aan hetechtpaar Men van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp. 1788. Verkoop door het echtpaar
Jacobus Cornelis van den Bosch en Maria Kemp van een kwart deel in de goederen genaamd,
Het Hof; bestaande uit een huis, waterhoven, vijvers, lanen, boomgaarden en aardappelland
voor ƒ 2.242,- aan het echtpaar Men van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp.
Jonge Hoff onder Tricht. 1781. Verkoop door Cornelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely, en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis
Kemp en Catharina Eva Kroon van een boomgaard, behorende bij de herenhuizinge en hofstad,
genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.
Kamerhoff onder Tricht. 1781. Verkoop door Comelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis
Kemp en Catharina Eva Kroon, van een boomgaard, behorende bij de herenhuizinge en hofstad,
genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.
Beroep: 1784 meester chirurgijn te Zoelen.
Kind van Gerdina en Cornelis:
1 Cornelia Johanna Kemp, ~ Beusichem 20-4-1779. Volgt XI-ac.
X-k Antonie de Ronde, ~ Beusichem 26-2-1747, zv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie IX-j).
Notitie bij Antonie: koppeling aan ouders op grond van vernoeming, controle
Antonie x, 20 jr, Beusichem 18-4-1767 Sara van Beusekom, 25 jr, ~ Beusichem 3-9-1741, † >1779, >38 jr, dv Aart van Beusichem * Beusichem ±1691 † <1783 x Johanna Schutter * Zoelmond ±1695 † <1783.
Notitie bij Sara: genoemd bij erfenis
Kinderen van Antonie en Sara:
1 Jantje Cornelia de Ronde, ~ Beusichem 24-10-1767. Volgt XI-ad.
2 Johanna Mechelina de Ronde, ~ Beusichem 1774. Volgt XI-ae.
3 Cornelis de Ronde, ~ Beusichem 13-5-1777, † er 9-12-1824, 47 jr
Beroep: landbouwer.
4 Johannes de Ronde, ~ Beusichem 1779, † er 4-5-1837, ±58 jr
X-l Jan de Ronde, ~ Beusichem 15-3-1750, † er 3-2-1821, 70 jr, zv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie IX-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-2-1821. Jan x Alida (Aaltje) Verkerk, dv Verkerk .
Notitie bij Aaltje: ook genoemd Alida
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Adriana Gijsberta de Ronde, * Beusichem 29-7-1804. Volgt XI-af.
2 Hendrik (Nicolaas) de Ronde, * Beusichem 17-1-1809. Volgt XI-ag.
X-m Kornelia Johanna de Ronde, ~ Beusichem 10-2-1752, † er 24-1-1825, 72 jr, dv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie IX-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-1-1825. Kornelia ging in ondertrouw, 22 jr, kerk van Beusichem 9-4-1774 Huibert van Muiswinkel, 35 jr, * Beusichem 18-2-1739, † er 26-1-1826, 86 jr, zv Jerephaas Huibertsen van Muiswinkel x Elizabeth van Verzendaal .
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-1-1826.
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Kornelia en Huibert:
1 Serphaas van Muiswinkel, ~ Beusichem 12-2-1775. Volgt XI-ah.
2 Jantje van Muijswinkel, ~ Beusichem 13-10-1776
3 Cornelis van Muijswinkel, ~ Beusichem 25-10-1778
4 Gerhardus van Muijswinkel, * Beusichem 5-4-1781, † er 19-1-1825, 43 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 20-1-1825.
5 Jan van Muiswinkel, ~ Beusichem 30-11-1783, † er <1-7-1787, <3 jr
6 Jan van Muiswinkel, ~ Beusichem 1-7-1787
7 Elizabeth van Muiswinkel, ~ Beusichem 25-1-1790, † er 13-3-1821, 31 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 14-3-1821.
8 Anthonij van Muiswinkel, ~ Beusichem 20-1-1794, † er <28-10-1796, <2 jr
9 (Dirk) Anthonij van Muiswinkel, ~ Beusichem 28-10-1796, † er 6-3-1814, 17 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 13-3-1814.
X-n Frans de Morrée, ~ Tricht 3-5-1705, † <1773, <68 jr, zv Ernestus France de Morrée en Dirckje Cornelis van Rijnberk (zie IX-m).
Notitie bij Frans: een van de voorouders van N.van Asch
Frans x, 21 jr, Tricht 28-7-1726 Maijke Casteleijn, † Tricht 13-12-1773.
Kinderen van Frans en Maijke:
1 Metje de Morrée, ~ Tricht 1727
2 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1728
3 Dirkje de Morrée, ~ Tricht 18-9-1729. Volgt XI-ai.
4 Metje de Morrée, ~ Tricht 1731
5 Dirk de Morrée, ~ Tricht 1732, † >1781, >49 jr
Notitie bij Dirk: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
6 Metje de Morrée, ~ Tricht 1734
7 Arie de Morrée, ~ Tricht 1736, † >1781, >45 jr
Notitie bij Arie: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
8 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1737
9 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1739, † >1781, >42 jr
Notitie bij Cornelis: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
X-o Cornelis van Rijnberk, ~ Tricht 26-3-1702, † >1771, >69 jr, zv Huibert Cornelis van Rijnberck (zie IX-n) en Anneken Wouterse van Vrouwerff.
Notitie bij Cornelis: Swaenecampen onder Buurmalsen. 1771. Verkoop door monsieur Cornelis Kelffkens,
gemachtigde, van acht morgen weiland, gelegen aan de Hennisdijk, waarvan twee morgen
allodiaal goed getransporteerd door Kelffkens en zes morgen leengoed, leenroerig aan het
graafschap Buren voor ƒ 1.500,- aan heer Cornelis van Rijnberk, scholtus van Beusichem en
Zoelmond.
Beroep: 1771 scholtus van Beusichem en Zoelmond.
Cornelis x, 27 jr, Tricht 22-5-1729 Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, 20 jr, ~ Beusichem 29-1-1709.
Kinderen van Cornelis en Lijsbeth:
1 Annigje van Rijnberk, ~ Beusichem 19-6-1730
2 Gerrit van Rijnberk, ~ Beusichem 6-4-1732
3 Aartje van Rijnberk, ~ Beusichem 5-7-1733
4 Dirkje van Rijnberk, * Beusichem 17-4-1735
5 Hendrikje van Rijnberk, ~ Beusichem 31-3-1737, † er <1743, <6 jr
6 Gerritje van Rijnberk, ~ Beusichem 6-3-1740
7 Geertje van Rijnberk, ~ Beusichem 1-1-1747
X-p Wouter van Rijnberk, ~ Tricht 10-5-1714, † >1756, >42 jr, zv Huibert Cornelis van Rijnberck (zie IX-n) en Anneken Wouterse van Vrouwerff.
Notitie bij Wouter: bron J. Thien:
Wouter heeft een geschil met de schepen van Tricht in 1756 (RA Buren, civ. proces 1756)
Wouter x, 28 jr, Beusichem 9-9-1742 Elisabeth Gerritsdr Quint, ~ Rijswijk.
X-q Wouter van Hattum, ~ Tricht 12-2-1701, zv Jan Aartse van Hattum en Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck (zie IX-o).
Notitie bij Wouter: Wouter was net als zijn grootvader Aart Woutersen van Hattem, alias Verkerk, gemeenschapsmolenaar te Tricht.
notitie
Stad Buren
Criminele procesdossiers 1637-1810
1756 24 4
Wouter van Hattum, ontslagen watermolenaar te Tricht, bedreiging, verwonding met mes op de openbare weg bij nacht. Levenslange verbanning.
Meer aansluitingen op site J. Lammers
Beroep: 1757 Watermolenaar teTricht.
Wouter x, 35 jr, Tricht 28-3-1736 Maijke van Vrouwerff.
Kind van Wouter en Maijke:
1 Ariaantje van Hattum, * Tricht 3-1740. Volgt XI-aj.
X-r Elisabeth Jansse van Hattem, * Tricht ±1704, † er 1-3-1732, ±28 jr, dv Jan Aartse van Hattum en Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck (zie IX-o).
Elisabeth x, ±21 jr, Tricht 18-3-1725 Steven Claesse Kievit, ±22 jr, * Tricht 1703, † er 1783, ±80 jr, zv Claas Willemse Kievit * Tricht 3-1678 † er 20-2-1754 x Berente Aartse van Hattum * Tricht 9-1673 † er 14-1-1754.
Steven trouwde later Tricht 30-11-1732 Grietje van Meurs (1706-1793).
X-s Peter (Pieter) van Santen (Zanten), ~ Buurmalsen 21-12-1721, † Herwijnen 15-3-1805, 83 jr, zv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Notitie bij Pieter: bron A. van Santen, blz 18: erfgenaam stuk grond
Pieter:
(1) ging in ondertrouw, 21 jr, Haaften 8-11-1743 Jenneke Verploeg (Verploegh) , 23 jr, ~ Herwijnen 28-1-1720, † <2-1766, <46 jr, dv Cornelius Hendricus Verploeg x Geertje Gerrits van Cuijlenborg .
(2) x, 44 jr, Herwijnen 24-2-1766 Judik Verkouw, ±26 jr, * Rumpt ±1740.
Kinderen van Pieter en Jenneke:
1 Cornelis van Zanten, ~ Hellouw 17-1-1745
2 Jantje van Zanten, ~ Hellouw 19-3-1747
3 Andries van Zanten, ~ Hellouw 8-3-1750. Volgt XI-ak.
4 Geertje van Zanten, ~ Herwijnen 15-4-1753. Volgt XI-al.
5 Hendrik van Zanten, ~ Herwijnen 18-1-1756. Volgt XI-am.
6 Maijke van Zanten, ~ Herwijnen 24-12-1758, ‡ er 6-12-1776
7 Neeltje van Zanten, ~ Herwijnen 24-1-1762
Notitie bij Neeltje: mogelijk zelfde??
Cornelia van Zanten ongehuwd ca 1772
Kinderen van Pieter en Judik:
8 Hermijntje van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 10-5-1767. Volgt XI-an.
9 Gosen van Zanten, ~ Herwijnen 10-9-1769. Volgt XI-ao.
X-t Goosen van Santen, * Eck 1733, † Tricht 22-10-1805, ±72 jr, zv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Notitie bij Goosen: bron A. van Santen, blz. 18:
Goossen erft diverse stukken land rond Geldermalsen, zie ook zijn oom Jan Petersz
Functie: van 1771 tot 1772 Buurmeester Tricht.
Goosen x, ±34 jr, Tricht 8-3-1767 Neeltje Sterk, 29 jr, ~ Leerdam 20-12-1737, † Buurmalsen 28-8-1784, 46 jr, dv Sterk * ±1711.
Neeltje is weduwe van Stoffel van Dien (ovl. vóór 1767), wie zij trouwde 24-4-1761.
Notitie bij Neeltje: uit haar eerste huwelijk, 3 kinderen,
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 8-3-1767.
Kinderen van Goosen en Neeltje:
1 Jantje van Santen, ~ Tricht 1-11-1767
2 Dirkje van Santen (Xanten), ~ Tricht 14-1-1769. Volgt XI-ap.
3 Andries van Santen, ~ Tricht 1-1-1775. Volgt XI-aq.
4 Jacob van Zanten (Santen), ~ Tricht 2-6-1776. Volgt XI-ar.
X-u Arie van Zante, * Eck ±1734, zv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Arie x, ±26 jr, Herwijnen 22-3-1760 Maria van Breemen, ±22 jr, * Asperen ±1738, † >13-9-1807, >69 jr, dv van Bremen .
Kinderen van Arie en Maria:
1 Andries van Zanten, ~ Herwijnen 30-11-1760
2 Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 26-9-1762, † <1766, <4 jr
3 Gerrit van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 29-1-1764. Volgt XI-as.
4 Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 9-1-1766. Volgt XI-at.
5 Jannetje van Zanten, ~ Herwijnen 5-6-1768
6 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 18-11-1772
X-v Maijke van Santen (Xanten), * Eck <1737, † >1784, >47 jr, dv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Notitie bij Maijke: ook genoemd Maijken van Xanten
erfgenaam van Geertje van Santen, weduwe van Gerrit Coedam
bron A. van Santen, blz 25: zie gegevens over testament 1784
Maijke bleef kinderloos. Maijke x, >22 jr, Buurmalsen 10-2-1759 Jacob van den Graaf, † <1784.
X-w Neeltje van Santen, * Meteren 18-8-1737, † >1779, >42 jr, dv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Neeltje:
(1) x, ±24 jr, 1761 Jacob Otto Verweij, † 1779.
(2) xr Huibert van Santen, * Rumpt, † >1780.
Huibert is weduwnaar van Catharina Versteeg (ovl. vóór 1779).
Notitie bij Huibert: bron A. van Santen, blz 18: waarschijnlijk haar neef.
bron:http://www.geldermalsen.nl/documenten/internet/streekarchief/40penning1780.pdf
4 januari 1780
1. Huijbert van Santen en Neeltje Otto Verweij, echtpaar 2. Verkoop en transport huizinge, erven en boomgaardje met annex griendje staande en
gelegen aan de Bulk in het dorp Tricht voor ƒ 700, de 40e penning bedraagt ƒ 17:10:00
3. Cornelis Versteegh
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buurmalsen.
Kinderen van Neeltje en Jacob:
1 Jantje Verweij, * Geldermalsen 1768. Volgt XI-au.
2 Hendrikus (Andries) Verweij, * Buurmalsen 24-10-1773. Volgt XI-av.
X-x Geertje van Santen, † Buurmalsen 2-5-1762, dv Jan Petersz van Santen (zie IX-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Notitie bij Geertje: ook genoemd Koedam, niet te verwarren met Geertje Jans Koedam
zie relatie met Evert Jans van Santen
Geertje x Gerrit Gerritsz Coedam, † Buurmalsen 10-11-1750.
Notitie bij Gerrit: meerdere kinderen zie http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498
bron A. van Santen:
Coedam was de naam van een stuk grond onder Buurmalsen:
Coedam onder Buurmalsen.
1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit de nalatenschap
van zijn vrouw Geertje Coedam, van negen morgen wei- en bouwland met bijbehorende
bepotinge gelegen aan de Broeksteeg, aangekocht van Willem de Bruijn, nog bezwaard
met de resterende kooppen-ningen bedragende ƒ 700,-. Geschatte waarde ƒ 400,-. Huizinge
en hofstad, berg en schuur staande en gelegen aan de Coedam onder Buur malsen met vier
hond bouwland; Geschatte waarde ƒ 600,-.
1745. Verkoop door de gezamenlijke kinderen en
erfgenamen van Hermen Drost en Anna van der Sandt van drie morgen weiland, gelegen aan
de Coedam, voor ƒ 969:16:00 aan Hendrick Hermensz Drost. 1751. Aangifte door Hessel
Coedam en Anthoni van Verrendaal ge trouwd met Beeligje Coedam, broer en zus, erfgenamen
in collaterale linie van de op 10 november 1750 te Buurmalsen overleden Gerrit Coedam,
van de helft in een huizinge, hofstede, berg en schuren met annexe boomgaard en weiland
totaal groot circa drie morgen twee hond, oostwaarts de weduwe van Jacob van Coesant,
westwaarts de Gemeine Straat, zuidwaarts Aart van Zuijlekom en noordwaarts de graaf
van Buren, belast met een jaarlijkse tijns van ƒ 3,- verschuldigd aan de graaf van Buren; de
wederhelft behoorde toe aan Geertje van Santen, weduwe van Gerrit Coedam. Verkoop door
Geertje van Santen, weduwe van Gerrid Coedam, van de helft van een huizinge en hofstede
en schuren en annexe boomgaarden en weiland, totaal groot drie morgen twee hond voor
ƒ 1.500,- aan het echtpaar Anthoni van Verrendaal en Beeligje Coedam.
Gout Campken onder Buurmalsen. 1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit nalatenschap
van zijn vrouw Geertie Coedam, van elf hond weiland, gelegen aan de Buurmalsense
Broeksteeg; geschatte waarde ƒ 425,-. 1760. Aangifte door de Weledelgestrenge heer
Henricus Martinus Beekman, drossaard van de stad en baronie Asperen, als oppervoogd en
speciaal gemachtigde van de collaterale erfgenamen van de op 18 januari te Vianen overleden
Hendrik Hijkoop, van de helft van 3½ morgen weiland gelegen aan de Broeksteeg onder
Buumialsen, belend oostwaarts Dirk van Beusighem, westwaarts de Broeksteeg, zuidwaarts
Allemans Campe en noordwaarts de kinderen van Dirck Tucker; wederhelft behoorde toe
aan Evert van Santen. Totaal geschatte waarde op ƒ 750,-, de helft dus op ƒ 375,-. Verkoop
door H.M. Beekman, gemachtigde, van 3½ morgen weiland, gelegen aan de Broeksteeg,
voor ƒ 400,- aan Evert van Santen, die de wederhelft al bezat.
Koppenkamp onder Tricht. 1739. Eigenaar de koorheren, pachter Gerrit Gerritsz Coedam
van zes morgen drie hond weiland. Met de koorheren wordt het Burense college van koorgezellen
bedoeld.
Vlaminghs Camp onder Buurmalsen. 1344. Op 8 december deed Willem Butsier ten behoeve
van de abdij van Mariënwaard afstand van 15½ hond en 28 schaft, gelegen in die
Oude Hoeven in Vlemines hoeve tussen enerzijds Gijsbrecht Henricszoen en anderzijds
Steven Butsiers erfgenamen. In de oudste door mij terruggevonden akte is sprake van Velmines hoeve. Vleminies
is vermoedelijk een persoonsnaam, een hoeve is een oppervlakte van 16 morgen. Later wordt
Vlemines verbasterd tot Vlamings of Vleijms. Hoeve ging over in Camp; een kamp is een
door een heining of palen omsloten stuk land.
Kinderen van Geertje en Gerrit:
1 Beeligje Coedam. Volgt XI-aw.
2 Hessel Gerritsz Coedam, ~ Buurmalsen 26-2-1699, † >1760, >61 jr
Notitie bij Hessel: Hoogelant onder Buurmalsen? 1760. Verkoop door Arien Dircksz Tucker, speciaal gemachtigde
van het echtpaar Jan Keeman en Jenneke van Spijk, wonende te Dordrecht, van drie
morgen weiland, aan Hessel Gerrritsz Coedam.
zie ook http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498
X-y Gijsbertje van Santen, ~ Geldermalsen, † >1762, dv Jan Petersz van Santen (zie IX-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Notitie bij Gijsbertje: komt vanuit Erichem in 1723 te Asch aan.
Gijsbertje x Geldermalsen Henricus (Hendrik) Verweij, ~ Erichem 31-10-1686, ‡ Asch-Buren 25-1-1755, zv Gerrit Jan Dercksen Verweij x Jannigje Jans van Stuijvenberg .
Notitie bij Hendrik: Komt vanuit Erichem in 1723 in Asch aan.
ook genaamd Hendrik
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Geldermalsen 18-4-1723.
X-z Marike Jans (Mannetien) van Santen, † >1762, dv Jan Petersz van Santen (zie IX-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Notitie bij Mannetien: bron: A. van Santen, blz. 18:
Marike Jans en Mannetien zijn dezelfde persoon
bron lidmatenboek Geldermalsen:
Nieuwe lidmaat in de gemeente, aangenomen 28-06-1720: Marike Jans van Santen
Mannetien x <1754 Hendrikus van Malzen, † >1762.
Notitie bij Hendrikus: bron W.H.van Rhiel, blz. 18:
in 1754 (inventarisnr 23, procesdossier 7) werd hij voor 10 jaar verbannen uit Geldermalsen, waar hij kennelijk met zijn vrouw woonde, omdat hij dronken was geweest, agressie had gepleegd, gevloekt en vernielingen had aangericht...
X-aa Peter Jansz van Santen, * Geldermalsen ±1711, † <1759, <48 jr, zv Jan Petersz van Santen (zie IX-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Notitie bij Peter: genoemd cd rivierenland, Geldermalsen, 1736 genea Verbeek blz 190, 191, idem Tricht 1759 BmsTri 40p n213, blz 20
relatie met Hilligje Jans van Santen
Mede rekening gehouden met het onderstaande, is Peter Jans gekoppeld aan deze ouders op grond van de informatie uit m.n. het testament van zijn zus Geertje 1762, zie de tekst bij zijn vader Jan Petersz van Santen.
VRAAG: in hoeverre zijn Peter Jansz en Hillichje Jans verwant aan elkaar, bron J. Voorberg:
Waar je met deze gegevens rond Cornelis en Lambert Schenk tegen op loopt is het risico dat je personen met gelijke voornaam en familienaam probeert te koppelen, terwijl de gegevens niet allen een betrouwbaar patroniem verschaffen.
Want er lopen aan de overkant van de Linge (Geldermalsen met helaas pas vanaf 1719 doop- en trouwboeken meen ik) ook Peter Jansse’s en Jan Petersen van Santen rond, maar in Tricht ook weer Peter Erisse, die wel aantoonbaar uit Tricht komt.
Nu een analyse van je tekst, te beginnen met C.H. Schenk en L.C. Schenk.
Trap als eerste niet in het woord "haar ... overleden oom" in het citaat uit Ron van Maanen’s toponimisch overzicht.
"Haar" moet heden ten dage als "hun" worden gelezen. Dat wil zeggen dat zolang er geen familieband tussen Metje van Beusichem en Lambert Cornelisz Schenk is aangetoond, de erfenis van het blijkbaar kinderloze echtpaar Schenk/ Van Santen weer in de familie terugkeert (Zutphens recht)
Peter Jansz van Santen kan dan als oomzegger niet anders dan de zoon van een nog niet in de tekst beschreven (dus "fictieve") Jan Jansz van Santen zijn, die de broer is van Hilligje Jans. ZIE VERDEROP
Het bezit van de 3 morgen komt daarmee, onder voorwaarde dat Metje niet aan Lambert Cornelis Schenk verwant is, van de Van Santen’s af.
Blijkbaar zijn deze Jan Jansz en Hilligje Jans ook de enige in de boedel gerechtigde kinderen van hun vader Jan NN., want Hilligje ontvangt als "tocht" (voorziening voor levensonderhoud) en erfgenaam ook 50% van het blijkbaar uit de Van Santen familie komende bezit van de genoemde drie morgen.
Ligging van het goed.
Waar dat bezit ligt is nog niet duidelijk, want de Nieuwe Graafse steeg ligt halverwege Culemborg aan het eind van de Broeksteeg (het verlengde van de huidige Crayensteinselaan), en omdat die weg ook in 1749 al Broeksteeg heet, mag ik er niet zonder meer van uit gaan dat met de Nieuwe Graaf de Lage en Hoge Graafse Wetering naar Asch, respectievelijk Beusichem worden bedoeld.
Zie (deel)kopie van mijn Hattingakaart (1749) op Santenkraamsite/Buren/bronnen/kaarten/Hattinga.html, waar midden op de linkerrand net nog de een deel van het woord Broeksteeg herkenbaar is, met daarboven de Lage Graafse Wetering.
Overigens is "bree" wel "breed", maar "bedde" is eerder een "bedding" dan een bed, wat in Brabant (Breda bijvoorbeeld en Alphen in Brabant) tot straatnamen als Lange Bedde leidt. En nu we toch aan het gissen zijn, zou dat weer op een ligging nabij Crayenstein kunnen wijzen. Want de op de Hattinga kaart(die een kopie is van een kaart uit 1644) goed zichtbare brede strook tussen de Leege of Lage Maat en de Weyen is niet minder dan een oude koedrift.
Een koedrift diende ertoe om het vee van de stallen in het dorp naar de wei te brengen. En koedriften zijn in Beusichem, Buurmalsen (zie die rare spinnevorm op de kaart), Tricht en Beesd bij hoog water tot de dijkaanleg rond 1100-1200 allemaal "overstroom"-goten" van de rivier geweest, dus nat, onbebouwbaar en bedding.
Ik ga door met de genealogische gegevens
Lambert sterft in 1740 en Peter vóór 1759, dus de als derde kind (kort?) na 1680 geboren Lambert is tegen de 60 jaar geworden, en Peter zal ongeveer tussen 1705 en 1710 geboren zijn. Zodat diens vader Jan Jans van Santen rond 1675-1680 zal zijn geboren, wat niet strijdig is met een mogelijke geboortedatum van Hilligje.
Nu maken we een niet erg zekere sprong.
Want bij overdracht van grond was het vrijwel altijd hoofddoel om deze in de familie te houden, en dan is het niet vreemd als men zelfs tot drie of vier generaties terug gaat. Ik ken daar te Tricht meerdere voorbeelden van, o.a. in het geslacht Van Noort / Van Oirde.
Hetgeen de vermeende Jan Jans van santen weer op losse schroeven kan zetten. Want dan valt niet uit te sluiten dat Peter Jans van Santen ook de zoon van een zekere Jan Peters van Santen kan zijn zonder dat hiermee het doorgeven van de grond via Hilligje Jans onbegrijpelijk wordt.
Men was in die tijd rekkelijk met begrippen als ’broer" (tevens zwager, soms zelfs "neef") en familie ("vrunden" of "vrienden")
Een rond 1675/1680 geboren Jan Peters van Santen is ook daarom een aanvaardbare optie, omdat er op 8-7-1643 te Tricht een Peter Erris van Santen wordt gedoopt, die later naar Geldermalsen verhuist, en trouwt met Maria Jans, wat een uit dat huwelijk rond 1675 geboren zoon Jan Peters van Santen minimaal tot een aannemelijke gedachte maakt.
Op vergelijkbare wijze kan deze Jan Peters natuurlijk een broer Erris Peters hebben (naar de vernoemingsregels de oudste van de twee), en dan komen we terecht bij je laatste citaat, met de veronderstelling dat de eind 1721 te Buurmalsen geboren, minder betrouwbare Peter Erris van Santen weer diens zoon is.
Maar pas op, dezelfde namen zijn aan de andere kant van Buren, namelijk in Erichem te vinden.
Ik laat het aan je over om de vrouw van Cornelis Huibertse Schenk, Jantje Aeris van Santen tenslotte aan te zien voor een zuster van de hiervoor genoemde Peter Erris. Haar huwelijk in 1676 schept, tegenover het rond 1675 geduide huwelijk van Peter Erris, een zekere verwachting.
Dit alles is koffiedik, dus meer de aanduiding van een zoekrichting, desnoods hypothese, dan zekerheid. Ik vrees dat archiefbezoek, inclusief het doorploegen van de folianten der Vrijwillige rechtspraak van Buurmalsen en Tricht, onvermijdelijk is om tot zekerder antwoorden te komen.
Tenslotte:
6 hond (van "honderd" ) = 600 roe = 1 morgen
Roelof Casteleijn koopt op de Klaphekken dus 44 hond voor zeg 2400 gulden, ofwel bijna 55 gulden per hont of circa 325 gulden per morgen
Hendricus Tucker betaalt voor 8 hont op dezelfde locatie ruim 60 gulden per hont ofwel 375 gulden de morgen.
En Cornelis en Lijntje van Oort betalen 92 gulden per hont ofwel 550 gulden per morgen. Alles bouwland. Die grond was zeker eerst voor hen gewassen en gestreken. Of de oogst stond er nog op, maar toch. De Van oorts lijken dus een beetje getild, tenzij ergens een leesfout is ingeslopen.
Peter x, ±25 jr, Varik 15-7-1736 Metje Brienens van Beusichem, dv [waarschijnlijk] Brienen Jansse van Beusichem * <1694.
Metje trouwde later Geldermalsen 2-12-1759 Berend de Bie (ovl. na 1784).
Notitie bij Metje: genoemd cd-rivierenland, Tricht, 1759, BmsTri40pn213, blz 20 tezamen met Peeter Franken van Santen en Roeloff van Santen
relatie met Lambert Cornelisz Schenck
Hoeck Kamp onder Tricht. 1730. Verkoop door Peter van der Meij, landrentmeester en
ontvanger der schat- en contributiepenningen van het graafschap Buren, van 5½ hond weiland,
als zijnde een kwart deel voor ƒ 20,- aan Peter Hendricksz van den Noort 1732. Verkoop
door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde. 1740. Aangifte door Hilligje Jans van Santen, weduwe van de op 24 juni
te Tricht overleden Lambert Cornelisz Schenck van dertien hond weiland, bestaande uit een
hoekkamp, noordwaarts de graaf van Buren, west- en zuidwaarts de Gemeinestraat en noordwaarts
Gerrit Ho ll. Geschatte waarde ƒ 400,-, zelfde perceel? 1759. Verkoop door Metje
Brienens van Beusekom, weduwe van Peter Jansz van Santen, van dertien hond weiland
voor ƒ600,- aan het echtpaar Mauris (Moris) Mom en Hendrina Zielho ff. 1783. Verkoop
door dit echtpaar van dertien hond weiland voor ƒ 746,- aan Meerten van Soest.
Kinderen van Peter en Metje:
1 Jan van Santen, ~ Geldermalsen 22-7-1736, † <29-3-1746, <9 jr
Notitie bij Jan: geboren een week na het huwelijk ouders
2 Johanna van Santen, ~ Geldermalsen 11-8-1737. Volgt XI-ax.
3 Lambertus van Santen, ~ Geldermalsen 21-10-1741
4 Brina (Barendina) van Santen, ~ Geldermalsen 21-3-1743
Notitie bij Barendina: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen 1743-1763 Genea Verbeek, blz 95
5 Jan Peterse van Zanten, ~ Geldermalsen 29-3-1746. Volgt XI-ay.
6 Brienen van Santen, ~ Geldermalsen 24-8-1749. Volgt XI-az.
7 Willem van Santen, ~ Geldermalsen 23-7-1752
8 Dirk van Santen (Zanten), ~ Geldermalsen 29-6-1754. Volgt XI-ba.
X-ab Roelof van Santen (Zanten), ~ Tricht 24-3-1703, ‡ Rotterdam 7-7-1774, zv Huibert Roelofse van Santen (zie IX-s) en Geertje Anthonisse Goes.
Notitie bij Roelof: Gezien de naamvoering in de nazaten, en de getuigen bij de doop van de kinderen is deze Roelof dezelfde als tr in Rotterdam.
zie ook Huibert x de Kevie, relatie?
Beroep: 1774 korenmeter (Zie afbeeldingen. In het beroepenboek staat het volgende over een "korenmeter" : die voor de bepaling van de verschuldigde impost op graan, met een korenmaat graan afmeet. In Amsterdam waren in 1626 "geswore Koren-meters deser stede".
Algemeen: De graanhandel was vanaf het midden van de zestiende eeuw de belangrijkste handel. Niet voor niets werd gesproken van de ’moedernegotie’. Het is vooral deze handel die van Amsterdam de stapelmarkt van Europa maakte. Vanuit verschillende landen werd graan geïmporteerd, met Polen en Rusland via de Baltische zeehavens als belangrijkste leveranciers. Het graan werd over zee aangevoerd, opgeslagen in de vele pakhuizen in Amsterdam en doorverkocht naar andere bestemmingen. De gebouwen van de graanhandelaren, graanmakelaars, korenzetters (de persoon die samen met de korenmeter met het meten van het graan belast was; zijn taak daarbij was het rechtzetten en rechthouden van de korenmaat) en korenmeters waren dicht bij elkaar gelegen in het gedeelte van de stad ten westen van het Damrak, tot aan de Nieuwezijds Voorburgwal. De transactie zelf vond plaats in de Korenbeurs; deze was vanaf 1617 gesitueerd naast de Oude Brug op het Damrak en bestond uit een open binnenplaats aan drie zijden omgeven door een overdekte houten galerij. Tegen de wanden van de galerijen waren kistjes geplaatst voor de bewaring van de graanmonsters. Voordat het graan werd verhandeld zorgden de korenmeters en korenzetters voor de verdeling van de partijen graan in door het gilde vastgestelde standaardmaten.
Tussen 1589 en 1654 waren de korenmeters en korenzetters verenigd in twee afzonderlijke gilden. Het onderkomen van de korenmeters was rond het midden van de zestiende eeuw gesitueerd in een houten huisje bij de Oude Brug. Al in 1558 nam de Vroedschap het besluit een nieuw Korenmetershuis te bouwen op de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam.).
Roelof x, 27 jr, Rotterdam 9-5-1730 Anna Maria van Hees, * Wezel-Duitsland, ‡ Rotterdam 23-6-1783.
Notitie bij Anna: ook genoemd Van Heest
notitie bij overledene liet na 1 minderjarig kind en 1 meerderjarig kind, kan dat?
(Cornelia en Geertruij beiden ouder dan 40 jaar, Roelofje is dan al overleden)
Akte Inventarisnummer U252a2, aktenummer 68
Aktedatum 16-04-1764
Aktesoort Overdracht
Notaris P. VAN SCHOONHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: (kinds)kinderen + Gerrit van Hees:
Naam eerste partij: Jan Adolph Houtekamp
Naam echtgenote eerste partij: x Helena van Hees
Naam eerste partij: kinderen Johanna van Hees:
Naam eerste partij: Cornelia Coox
Naam echtgenote eerste partij: wed. Simon Cortleven
Naam eerste partij: [ Reynhard Coox ]
Naam eerste partij: [ Pieter Cortleven ]
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria Coox
Naam eerste partij: Roeloff van Santen
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria van Hees
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem van Vloten
Beroep gemachtigde: notaris en procureur
Woonplaats gemachtigde: Utrecht
Naam eerste partij: Jacob de Leeuw
Naam echtgenote eerste partij: x Neelia van Hees
Naam eerste partij: Jan Stuuroort
Naam echtgenote eerste partij: x Aletta van Hees
Naam eerste partij: Willemina van Maurik, dochter + Willemina van Hees
Naam tweede partij: Gerarda Mars
Naam echtgenote tweede partij: wed. Wouter van Kessel
Woonplaats tweede partij: Dordrecht
Samenvatting inhoud akte: obligatie f 500,- ten comptoir der stad Dordrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 3-6-1763 voor notaris I. Vroombrouk te Rotterdam
Verwijzingen: scheiding d.d. 11-12-1759 voor notaris J. van der Star te Dordrecht
Verwijzingen: overdracht d.d. 16-10-1740 voor notaris P. de Ruyter te Dordrecht
Bijzonderheden: (kinds)kinderen + Gerrit van Hees mede-erfgenamen van zyn broer
: Benjamin van Hees, in leven rustend predikant te Burgt in
: Zeeland
Kinderen van Roelof en Anna:
1 Roelofje van Zanten, * Echteld. Volgt XI-bb.
2 Geertruij van Zanten, ~ Rotterdam 1-3-1731. Volgt XI-bc.
3 Anna van Sante, ~ Rotterdam 29-3-1733, ‡ er 25-2-1737
4 Gerrardus van Santen, ~ Rotterdam 6-11-1735, ‡ er 21-3-1742
5 Huijbert van Santen, ~ Rotterdam 20-3-1738, ‡ er 28-10-1741
6 Cornelia van Zanten, ~ Rotterdam 17-11-1740. Volgt XI-bd.
7 Maria van Zanten, ~ Rotterdam 26-5-1743, ‡ er 9-8-1749
8 Gerardus van Santen, ~ Rotterdam 21-9-1745, ‡ er 29-9-1745
X-ac Huijbertje van Santen, * Rumpt, dv Huibert Roelofse van Santen (zie IX-s) en Geertje Anthonisse Goes.
Huijbertje x, 18 jr, Rumpt 6-11-1728 Philip van Os, * Rumpt.
Kinderen van Huijbertje en Philip:
1 Gert van Os, ~ Rumpt 1-1-1730
2 Grietje van Os, ~ Rumpt 7-9-1732. Volgt XI-be.
3 Anna Margriet van Os, ~ Rumpt 3-3-1737
4 Geertje van Os, ~ Rumpt 17-1-1740
5 Geertjen van Os, ~ Rumpt 29-8-1741
6 Oth Philip van Os, ~ Rumpt 15-11-1744
7 Maijken van Os, ~ Rumpt 6-3-1745
Notitie bij Maijken: De gegevens kunnen niet juist zijn; het verschil tussen geboorte Ot Philip en Maijken is minder dan 9 maanden; nakijken
8 Oth van Os, ~ Rumpt 9-2-1749
X-ad Geertrui van Zanten, ~ Rumpt 30-3-1727, † >2-9-1770, >43 jr, dv Lambert van Santen (zie IX-u) en Trijntje Spaen (Spaan).
Geertrui ging in ondertrouw, 23 jr, Asperen 2-10-1750 Dirk van Ochten , 23 jr, ~ Deil 1-12-1726, † >2-9-1770, >43 jr, zv Johannes van Ochten x Adriaantje Leenderts Jonkers .
Kind van Geertrui en Dirk:
1 Adriana van Ochten, ~ Asperen 3-10-1751. Volgt XI-bf.
X-ae Metje Casteleijn, ~ Ravenswaaij 17-6-1725, † <4-7-1749, <24 jr, dv Dirk Dirks Kasteleijn en Elisabeth Roelofs van Santen (zie IX-v).
Notitie bij Metje: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/akkoord/u265a2-3-0
Metje x, 22 jr, Tricht 7-4-1748 Willem van Asch, 27 jr, * Ravenswaaij 19-9-1720, † er 16-9-1807, 86 jr, zv Rijk Stoffelse van Asch ~ Ravenswaaij 28-7-1678 x Ravenswaaij 29-1-1715 Lijsbeth Anthonisse van Mourik * Ravenswaaij.
Willem is weduwnaar van Neeltje van der Horst (ovl. vóór 1748). Willem trouwde later Tricht 4-7-1749 Dirkje de Morrée (geb. 1729), zie XI-ai.
Notitie bij Willem: Steltje onder Tricht.
1764. Verkoop door het echtpaar Willem van Asch en Dirkje de
Morreë, van vier hond bouwland, gelegen onder Tricht, voor ƒ 16:07:00 aan Anthony
Willemsz Versteeg.
X-af Dirkje Kasteleijn, * Tricht 15-10-1730, † Geldermalsen 25-3-1816, 85 jr, dv Dirk Dirks Kasteleijn en Elisabeth Roelofs van Santen (zie IX-v).
Notitie bij Dirkje: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
Dirkje x Peter Franken van Santen, * ±1700, † >1759, >59 jr, zv Franck van Santhen ~ Tricht 14-11-1675 † 1733 x Willemke Janse † >1740.
Notitie bij Peter: Rossums hofstadt onder Tricht.
1740. Aangifte door Peter Franken van
Santen als erfgenaam van zijn op 30 maart te Geldermalsen overleden oom Willem Petersz
van Santen van elf hond bouwland, genaamd Rossemers Hoffsteede, gelegen in de
Lagemaat, oostwaarts de weduwe van Peter Gijsbertse, westwaarts de graaf van Buren,
zuidwaarts het weeshuis van Buren en noordwaarts het volgende perceel vijf hond
bouwland, genaamd Rossemeers Hoffsteede gelegen in de Lagemaat, oostwaarts Jannetje
Franken van Santen, westwaarts de graaf van Buren, zuidwaarts de eerdergenoemde elf hond
en noordwaarts de weduwe van Frank Petersz van Santen.
1777 kinderen genoemd in erfenis broer Jan Francken
---------------------------------------
Klaphekken onder Tricht. 1781. Verkoop door het echtpaar Hendricus Tucker en Maria van
Aalst van zeven morgen twee hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor
ƒ 2.393:05:00 aan RoelofCasteleijn. Verkoop door het echtpaar Hendricus Tucker en Maria
van Aalst van een morgen twee hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor ƒ 500,-
aan Dirkje Casteleijn, weduwe van Peter van Santen. Verkoop door het echtpaar Dirk Kramer
en Pieternella Tucker van elf hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor
ƒ1.014:0:00 aan Comelis en Lijntje van Oort.
Kinderen van Dirkje en Peter:
1 Dirk van Santen, † >1777
2 Elizabet van Santen, † >1777
3 Frank van Santen, † >1777
4 Willem van Santen, † >1777
XI-a Maegje Claesz van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 7-9-1721, dv Huijbert Jansen van Heijmensteijn en Claasje Jansd van Santen (zie X-a).
Notitie bij Maegje: gedoopt zonder achternaam
Maegje x, 38 jr, Veenendaal 27-4-1760 Peter Hendriksz van Hoeven.
Peter is weduwnaar van Kornelia van Efteren (ovl. vóór 1760).
XI-b Maasen van Santen, ~ Buren 30-9-1742, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 10-2-1813, 70 jr, zv Willem van Santen (zie X-b) en Geertruij van Santen (zie X-d).
Notitie bij Maasen: genoemd Maas van Santen, Maasen Santen, Maas Sante
Maasen x, 29 jr, Buren 22-12-1771 Jannetje Vos, * Marienwaard, † <1813.
Kinderen van Maasen en Jannetje:
1 Willem van Santen, ~ Buren 11-4-1773
2 Zeger van Santen, ~ Buren 20-11-1774
3 Geertrui van Santen (Zanten), * Buren 25-2-1776. Volgt XII-a.
4 Pieter van Santen, ~ Buren 27-2-1780
5 Aart van Santen (Zanten), * Buren 16-1-1782. Volgt XII-b.
6 Abraham van Santen, ~ Buren 6-3-1785. Volgt XII-c.
7 Clasijnte van Santen, ~ Buren 25-5-1788
XI-c Aartje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 26-3-1752, † er 18-9-1826, 74 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Neeltje Dirkse van Lit.
Notitie bij Aartje: genoemd Aartje van Zanten 1813 huwelijk zoon Willem
Aartje:
(1) x, 22 jr, Beusichem 19-3-1775 Arie Teunissen van Dee, 30 jr, ~ Kerk Avezaath 20-12-1744, † <1779, <35 jr, zv Teunis van Dee x Dirkje van Eek .
(2) x, 26 jr, Beusichem 28-2-1779 Krijn van Utrecht (Uitert), 29 jr, ~ Kapel-Avezaath 8-11-1749, † Beusichem 19-2-1829, 79 jr, zv Hendrik van Utrecht (Uitert) x Metje van de Langsteeg .
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-2-1829.
Notitie bij Krijn: ook genoemd aalbert van uijtert (Utrecht)
Beroepen: oud veldschutter; schutter; veldschutter.
Kind van Aartje en Arie:
1 Willem van Dee, ~ Beusichem 12-4-1776
Kinderen van Aartje en Krijn:
2 Hendrik van Utrecht (Uitert), ~ Beusichem 31-10-1779. Volgt XII-d.
3 Jacob Hendrik van Utrecht, * Beusichem 10-2-1782. Volgt XII-e.
4 Metje van Utrecht, ~ Beusichem 21-11-1784
5 Willem van Utrecht (Uitert), * Beusichem 17-5-1787. Volgt XII-f.
6 Peter van Utrecht, ~ Beusichem 7-6-1789
7 Aalbert van Utrecht (Uijtert) (Uijter), * Beusichem 21-1-1794. Volgt XII-g.
XI-d Willemijntje van Santen, * Beusichem 18-1-1759, † er 5-4-1841, 82 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-4-1841.
Notitie bij Willemijntje: ook genoemd Willemijntje van Santen en Meijntje van Santen, van Zanten
Willemijntje xr Jacob Gielen Petersz, ~ Zoelmond 11-2-1759, † Beusichem 21-11-1842, 83 jr, zv Michiel Johannes Petersen x Elisabeth van Muiswinkel .
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-11-1842.
Notitie bij Jacob: ook genoemd Jacob (Gielen) Peters(e)
trouwt zijn zus Catharina met de Willem, de broer van zijn vrouw Willemijntje?
Beroep: werkman.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asch 13-6-1784.
Kinderen van Willemijntje en Jacob:
1 Merrigje Peterse, ~ Zoelmond 17-10-1784. Volgt XII-h.
2 Anthonie Petersse, ~ Zoelmond 22-1-1786. Volgt XII-i.
3 Michiel Peters, ~ Zoelmond 2-9-1787
4 Jacob Peterz, ~ Zoelmond 21-6-1789
5 Arnoldus Peterse, ~ Zoelmond 22-5-1791. Volgt XII-j.
6 Gijsbert (Lijbbartus) Peterse (Peetersz), ~ Zoelmond 7-7-1793. Volgt XII-k.
7 Willem Petersz, ~ Zoelmond 21-2-1796. Volgt XII-l.
8 Maria Peterse, ~ Zoelmond 1-10-1798
9 Jacobus Peterse, * Zoelmond 30-4-1801
10 Elisabeth Petersse, ~ Zoelmond 17-4-1805, † Beusichem 17-2-1820, 14 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 18-2-1820.
XI-e Antonia (Tonia) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 22-3-1767, † Tricht 8-4-1830, 63 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Notitie bij Tonia: ook genoemd Antonia van Zanten
Tonia x, 24 jr, Beusichem 4-3-1792 Dirk van de Water, 35 jr, ~ Beesd 18-4-1756, † Buurmalsen 9-8-1827, 71 jr, zv Jan Gijsbertszn van de Water ~ Beesd 16-2-1716 † er 9-5-1797 x Beesd 10-1-1740 Judith Bron * Beesd 19-1-1721 † er 7-2-1799.
Notitie bij Dirk: ook genoemd Dirk van de Winter
Kinderen van Tonia en Dirk:
1 Neeltje van de Water, * Tricht 13-2-1794. Volgt XII-m.
2 Willemijntje van de Water, * Tricht 1799, † er 18-4-1817, ±18 jr
3 Johannes van de Water, ~ Tricht 24-10-1801. Volgt XII-n.
4 Johanna Magdalena van de Water, * Tricht 1805, † Buren 27-1-1842, ±37 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 27-1-1842.
Beroep: 1842 dienstmeid.
XI-f Albertus van Santen, ~ Beusichem 29-10-1769, † er 1-2-1812, 42 jr, zv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-2-1812.
Notitie bij Albertus: ook genoemd Albert en Aalbert; ook Albert van Zanten
op huwelijksakte van zoon Jacob Hendrik staat er Albert van Zanten
Beroep: voerman.
Albertus x, 27 jr, Beusichem 26-2-1797 Johanna (Antje) van Asch, 24 jr, * Beusichem 11-2-1773, † er 3-6-1847, 74 jr, dv Gerrit van Asch ~ Beusichem 17-5-1750 x Beusichem 20-1-1770 Niesje (Nieske, Bregje) van Mourik * ±1748.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-6-1847. Antje trouwde later Beusichem 2-6-1815 Cornelis van Santen (1790-1846), zie XII-cd.
Kinderen van Albertus en Antje:
1 Johanna (Magdelina) van Santen, * Beusichem 13-7-1797. Volgt XII-o.
2 Gerrit van Santen, * Beusichem 4-6-1799
3 Willemijntje (Willemina) van Santen, * Beusichem 14-3-1801. Volgt XII-p.
4 Gerrigje van Zanten, * Beusichem 14-3-1801. Volgt XII-q.
5 Willem van Santen, * Beusichem 10-7-1804. Volgt XII-r.
6 Antonia van Santen, * Beusichem 15-12-1806, † er <1811, <5 jr
7 Jacob Hendrik van Santen (Zanten), * Beusichem 28-1-1809. Volgt XII-s.
8 Antonia van Santen, * Beusichem 18-6-1811. Volgt XII-t.
XI-g Kûnera van Santen, ~ Beusichem 5-4-1772, † er 16-1-1847, 74 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-1-1847.
Notitie bij Kûnera: bij overlijden dochter Johanna Machtalina, genoemd als Cornelia
Beroep: kroeghoudster.
Kûnera:
(1) x, 21 jr, Beusichem 4-8-1793 Willem Vogelpoel, 25 jr, * Beusichem 4-10-1767, † er 13-9-1810, 42 jr, zv Dirk Vogelpoel x Cornelia Beekhof .
Notitie bij Willem: komt voor met aansluitingen K. Kooij: http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00003.htm
(2) x, 41 jr, Beusichem 2-7-1813 Johannes van de Griend, 58 jr, * Varik 15-9-1754, † Beusichem 3-6-1827, 72 jr, zv Hendrik van de Griend x Hendrica van Duinen (Balgooij) .
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-6-1827. Johannes is weduwnaar van Hendrica van Scherdijk (ovl. vóór 1813), wie hij trouwde <1813.
Beroepen: bouwman en voerman; werkman.
Kinderen van Kûnera en Willem:
1 Cornelia Vogelpoel, * Beusichem. Volgt XII-u.
2 Johanna Machtalina Vogelpoel, * Beusichem 31-7-1796. Volgt XII-v.
3 Dirkje Vogelpoel, * Beusichem 28-4-1798
4 Antonia Dirkje Vogelpoel, * Beusichem 7-11-1799
5 Dirkje Antonia Vogelpoel, * Beusichem 3-7-1801
6 Dirk (Derk) Vogelpoel, * Beusichem 14-1-1804. Volgt XII-w.
7 Willem Vogelpoel, * Beusichem 15-1-1806. Volgt XII-x.
XI-h Sara (Clara) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23-2-1777, † er 24-7-1841, 64 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-7-1841.
Notitie bij Sara: ook genoemd Zara van Zanten
Sara x, 24 jr, Beusichem 20-9-1801 Johannis Prijs, 34 jr, ~ Zoelmond 29-3-1767, † Beusichem 2-11-1835, 68 jr, zv Johannis Prijs * Ravenswaaij ±1730 x Antonia Verlee * Zoelmond ±1740 † Beusichem ±1791.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-11-1835.
Beroep: landman.
Kind van Sara en Johannis:
1 Antonia Prijs, * Beusichem 25-10-1806. Volgt XII-y.
XI-i Jan van Santen, ~ Beusichem 12-1-1766, † er 23-7-1839, 73 jr, zv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-7-1839.
Notitie bij Jan: ook genoemd van Zanten
Jan x, 24 jr, Beusichem 30-5-1790 Maaijke de Jong, ±24 jr, * Culemborg 1766, † Beusichem 17-8-1833, ±67 jr, dv Adrianus de Jong .
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-8-1833.
Kinderen van Jan en Maaijke:
1 Elisabeth van Santen, * Beusichem 28-7-1793. Volgt XII-z.
2 Maria van Santen, * Beusichem 2-3-1796. Volgt XII-aa.
3 Anthonij (Anthonie) van Santen, * Beusichem 8-6-1799. Volgt XII-ab.
4 Adrianus van Santen, * Beusichem 10-8-1802. Volgt XII-ac.
XI-j Aaltje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25-9-1768, † er 17-1-1853, 84 jr, dv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-1-1853. Aaltje x, 26 jr, Beusichem 19-4-1795 Jan Udo, 22 jr, ~ Erichem 20-3-1773, † Beusichem 31-1-1809, 35 jr, zv Gerrit Fieren Udo * Rijswijk-G ±1746 † Erichem 13-9-1809 x Erichem 4-7-1773 Anneke (Anna) Catharina de Heus ~ Erichem 29-9-1748.
Notitie bij Jan: Anno 1802 blz. 9 in tegenwoordigheid der broederen ouderlingen Peter van den Zand en Huibert van Muiswinkel is tot lidmaat aangenomen Jan Udo. (Bron: Lidmaten der kerk Beusichem, periode 1792-1928 inventarisnr. 102a)
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Gerrit Antonie Udo, * Erichem 8-2-1795. Volgt XII-ad.
2 Antonij Udo, * Beusichem 10-8-1798. Volgt XII-ae.
3 Maria Udo, * 1803, † Beusichem 18-10-1829, ±26 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 19-10-1829. Maria bleef ongehuwd.
4 Johannes Udo, * Beusichem 22-11-1804, † Culemborg 2-8-1823, 18 jr
Beroep: schaapherder.
5 Jan Udo, * Beusichem 17-12-1807
XI-k Antoni (Toon) van Santen, * Beusichem 3-3-1771, † er 7-4-1836, 65 jr, zv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-4-1836.
Notitie bij Toon: (Anthonie,Toon) (van Zanten)
kon niet schrijven, wel zijn naam
Beroepen: landman; veerman; van 1829 tot 1835 arbeider; 1836 werkman.
Toon xr Lisabet (Elisabeth) van Winssen, * Ravenswaaij, † Beusichem 27-10-1851, 80 jr, dv Rijk van Winsen * Asch x Rijswijk-G 20-4-1767 Neeltje van Asch ~ Rijswijk-Maurik 19-6-1740.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-10-1851.
Notitie bij Elisabeth: ook genoemd Elisabeth
andere achternaam volgens gelders archief: Van Winsen, Van Wensen, Van Winter, Van Hensen
kon niet schrijven
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Ravenswaaij 10-1-1796.
Kinderen van Toon en Elisabeth:
1 Neeltje van Santen, * Beusichem 11-5-1796. Volgt XII-af.
2 Maria van Santen, * Beusichem 5-2-1799, † er 28-7-1881, 82 jr
3 Antonie (Antonie Azn) van Santen, * Beusichem 3-1-1802. Volgt XII-ag.
4 Rijk van Santen, * Beusichem 12-12-1804. Volgt XII-ah.
5 Hannes (Stames) van Santen, * Beusichem 15-9-1808
6 Johanna van Santen, * Beusichem 5-6-1811. Volgt XII-ai.
7 Elisabeth van Zanten, * Beusichem 18-2-1815. Volgt XII-aj.
XI-l Willem van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23-5-1775, † er 5-2-1842, 66 jr, zv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-2-1842.
Notitie bij Willem: ook genoemd van Zanten
Beroep: werkman.
Willem x Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil), * Buurmalsen ±1781, † Beusichem 1-2-1842, ±61 jr, dv Cornelis Verkuil en Antonia van Zijderveld .
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-2-1842.
Notitie bij Angeniet: ook genoemd Angenia en Verkuijl
Beroep: huisvrouw.
Kinderen van Willem en Angeniet:
1 Maria van Santen (Zanten), * Zoelmond 8-3-1801. Volgt XII-ak.
2 Anthonia van Santen, * Beusichem 2-10-1802. Volgt XII-al.
3 Cornelia van Santen, * Beusichem 1804. Volgt XII-am.
4 Elizabeth van Zanten, * Beusichem 16-2-1807, † er 30-3-1830, 23 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 1-4-1830.
5 Adriana Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 16-4-1816. Volgt XII-an.
XI-m Maria van Zanten, * Beusichem 1-1-1781, † er 15-9-1852, 71 jr, dv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-9-1852. Maria x Jan van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 5-2-1779, † er 8-7-1832, 53 jr, zv Gijsbert Jansse van Beusichem * Beusichem 12-8-1736 x Neeltje van Varseveld * ±1756.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-7-1832.
Beroep: werkman.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Neeltje van Beusekom, * Beusichem 30-7-1804. Volgt XII-ao.
2 Mietje van Beusekom, * Beusichem 5-1-1807, † <1822, <15 jr
3 Gijsberta van Beusichem (Beusekom), * Beusichem 23-10-1811. Volgt XII-ap.
4 Antonia van Beusekom, * Beusichem 1814. Volgt XII-aq.
5 Gijsbertus van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 21-4-1817. Volgt XII-ar.
6 Mijntje van Beusichem, * 1822. Volgt XII-as.
XI-n Willem van Zanten (Santen), * Sloterdijk 1768, † Vreeswijk 19-8-1833, ±65 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Beroep: zandschipper.
Willem:
(1) x, ±24 jr, Beusichem 10-6-1792 Jacoba Johanna van Dieën, * Tricht, † <1799.
(2) x, ±31 jr, ±1799 Catharina (Trijntje) de Jong, ±36 jr, * 1763, † Vreeswijk 16-11-1839, ±76 jr, dv Hendrik de Jong x Johanna Marij .
Kind van Willem en Jacoba:
1 Jacob van Zanten (Santen), * Beusichem 6-8-1793. Volgt XII-at.
Kinderen van Willem en Trijntje:
2 Johanna van Zanten, * Beusichem 11-10-1800. Volgt XII-au.
3 Joost Pieter (Pieter) van Santen, * Beusichem 26-10-1801. Volgt XII-av.
XI-o Anthonie van Santen, * Sloterdijk 4-11-1770, † Culemborg 28-3-1840, 69 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Notitie bij Anthonie: ook genoemd van Zanten
Beroepen: schipper; 1813 koekkramer.
Anthonie x, 37 jr, Culemborg 2-2-1808 Maaigje (Maaijke) van Eck, 25 jr, ~ Cothen 19-5-1782, † er 10-9-1827, 45 jr, dv Jacobus van Eck x Alida Maria Hamersveld .
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-9-1827. Maaijke is weduwe van Theodorus Orlemans, wie zij x Cothen 2-5-1802.
Notitie bij Maaijke: ook genoemd Maaijgje van Ek, Magdalena van Eck, Maaike van Eck en Maaijke van Ekeris, Maaike van Ek
Kinderen van Anthonie en Maaijke:
1 Alida Maria van Zanten, * Culemborg 26-1-1809, † Beusichem 12-10-1813, 4 jr
2 Jacob van Zanten, * Culemborg 2-6-1811. Volgt XII-aw.
3 Rijk van Santen, * Culemborg 15-2-1815. Volgt XII-ax.
XI-p Barend (Berend) van Santen, * Beusichem 10-10-1773, † Culemborg 9-12-1845, 72 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-12-1845.
Notitie bij Berend: ook genoemd van Zanten
Beroepen: schipper; vanaf 30-3-1796 lidmaat NHkerk te Beusichem; 1822 zandtrekker.
Berend x, 25 jr, Culemborg 12-3-1799 Helena Miolée, 23 jr, * Culemborg 17-1-1776, † er 23-3-1863, 87 jr, dv Johannes (Jean, Jan) Mignolet (Miolée) ~ Luik-B. (Eglise St. Veronique) 11-10-1721 x Culemborg 2-12-1760 Maria Elisabeth Janse (Lijsje) Parain (Paaraine, Parijn * Bremen ±1732 † Culemborg 15-2-1825.
Kinderen van Berend en Helena:
1 Maria Elisabeth (Maria) van Santen, * Culemborg 4-6-1800. Volgt XII-ay.
2 Jansje van Santen (Zanten), ~ Culemborg 17-7-1802. Volgt XII-az.
3 Helena Bernardina van Santen, * Culemborg 20-1-1806. Volgt XII-ba.
4 Johannes Jacobus van Santen, * Culemborg 20-3-1808. Volgt XII-bb.
5 Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten), ~ Culemborg 23-4-1810. Volgt XII-bc.
6 Henricus van Santen, * Culemborg 10-9-1812. Volgt XII-bd.
7 Lambertus van Santen, * Culemborg 29-8-1814, † er 3-1-1854, 39 jr
Beroep: kledermaker.
8 Jan van Santen, * Culemborg 16-10-1816. Volgt XII-be.
9 Johanna Maria van Santen, * Culemborg 8-1819, † er 24-10-1819, 2 mnd
XI-q Roeland (Roelof) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 24-12-1775, † Culemborg 25-9-1848, 72 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-9-1848.
Notitie bij Roeland: ook genoemd Roelof van Zanten 1866 overlijden echtgenote
Beroep: schipper.
Roeland x Geertje van de Vliet, ~ Nieuwpoort ±1786, † Culemborg 15-9-1866, ±80 jr.
Kind van Roeland en Geertje:
1 Jannegje van Santen, * 1814, † Culemborg 8-6-1815, ±1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 8-6-1815. Jannegje bleef ongehuwd.
XI-r Jacob van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25-10-1778, † er 23-5-1854, 75 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-5-1854.
Beroepen: werkman; 1830 arbeider; 1841 opzichter Domeinen; 1848 landman.
Jacob x Cornelia Veltkamp (Veldkamp), * Zoelmond 14-8-1778, † Beusichem 1-1-1861, 82 jr, dv Frans Veltkamp (Veldkamp) † <1823 x Johanna (Anna, Maria) van Masijk (Maseijk, Maseijck, Musijk) ~ Zoelmond 1751 † Ravenswaaij 21-9-1823.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-1-1861.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Jan van Santen (Zanten), * Beusichem 29-5-1799. Volgt XII-bf.
2 Ruthgerus van Zanten, * Beusichem 7-3-1802. Volgt XII-bg.
3 Anna van Santen, * Beusichem 9-6-1804. Volgt XII-bh.
4 Jacob van Zanten, * Beusichem 17-1-1807. Volgt XII-bi.
5 Dirk van Zanten, * Beusichem 18-1-1811. Volgt XII-bj.
6 Hendrica van Santen (Zanten), * Zoelmond 12-7-1815. Volgt XII-bk.
7 Cornelis van Zanten, * Beusichem 9-10-1817. Volgt XII-bl.
8 Jacoba van Santen (Zanten), * Beusichem 5-1-1820. Volgt XII-bm.
9 Francina Wilhelmina van Santen, * Beusichem 10-3-1823. Volgt XII-bn.
XI-s Willemijntje (Willemina) van Zanten, * Beusichem 1781, † er 14-9-1850, ±69 jr, dv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-9-1850. Willemina x Beusichem Johannes van Essen, * Beusichem, † er 25-6-1834, ±59 jr, zv Huibert van Essen * ±1737 x Johanna van Wezel .
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-6-1834.
Beroep: werkman.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Beusichem 30-4-1802.
Kinderen van Willemina en Johannes:
1 Johannes Jacobus van Essen, * Beusichem 1803, † er 17-4-1835, ±32 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 18-4-1835.
2 Anthonia van Essen, * Beusichem 10-2-1805. Volgt XII-bo.
3 Huibert van Essen, * Beusichem 13-3-1807, † er 3-11-1831, 24 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 4-11-1831.
Beroep: 1831 militair.
4 Jacob van Essen, * Beusichem 4-9-1811, † er 25-6-1814, 2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 27-6-1814.
5 Willem van Essen, * Beusichem 23-5-1814, † er 22-6-1839, 25 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 24-6-1839.
6 Jantje (Jannigje) van Essen, * Beusichem 12-11-1817. Volgt XII-bp.
XI-t Hendricus (Hendrik) van Zanten, ~ Beusichem 1-6-1784, † er 8-8-1874, 90 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-8-1874.
Beroepen: landman; schipper.
Hendrik x, 31 jr, Beusichem 15-9-1815 Magdalena (Maria) Neph, 18 jr.
Zie XII-ch voor persoonsgegevens van Magdalena.
Kinderen van Hendrik en Magdalena:
1 Jacob van Zanten, * Beusichem 25-10-1815, † er 27-4-1866, 50 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 28-4-1866.
Beroep: 1866 landman.
2 Maria van Santen, * Beusichem 30-9-1816. Volgt XII-bq.
3 Jantje van Zanten, * Beusichem 18-1-1820. Volgt XII-br.
4 Adriana van Zanten, * Beusichem 16-9-1822. Volgt XII-bs.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 23-4-1826. Volgt XII-bt.
6 Hendrik van Zanten, * Beusichem 5-10-1828. Volgt XII-bu.
XI-u Gerdina Gosina van Santen (Zanten), ~ Beusichem 16-10-1785, † Culemborg 29-1-1851, 65 jr, dv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1851.
Notitie bij Gerdina: genoemd van Zanten 1815 huwelijk dochter Dirkje en 1819 overlijden dochter Dirkje
Gerdina x Beusichem Dirk van Gaasbeek, * Culemborg 1775, † er 13-9-1851, ±76 jr, zv Johannes (Jan) van Gaasbeek ~ Culemborg 14-8-1748 † er 8-8-1831 x Dorothea (Theodora, Doortje) van Heijnsbergen (Hensbergen) ~ Culemborg 14-7-1751 † er 21-9-1831.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-9-1851. Dirk trouwde later <1806 Dirkje Veltkamp (ovl. vóór 1851).
Beroepen: van 1829 tot 1835 landbouwer; 1851 zakkendrager.
Kinderen van Gerdina en Dirk:
1 Jansje van Gaasbeek, ~ Culemborg 1807, † er 15-5-1820, ±13 jr
2 Theodorus Gaasbeek, ~ Culemborg 1808. Volgt XII-bv.
3 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1815. Volgt XII-bw.
4 Jacob (van) Gaasbeek, * Culemborg 1818. Volgt XII-bx.
5 Jan Gaasbeek, * Culemborg 9-1821, † er 13-7-1822, 10 mnd
6 Jansje van Gaasbeek, * Culemborg 1824. Volgt XII-by.
XI-v Johannes van Santen, ~ Beusichem 16-6-1790, † er 19-6-1839, 49 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-6-1839.
Beroepen: arbeider; werkman.
Johannes x, 23 jr, Beusichem 11-9-1813 Johanna Prijs, 22 jr, ~ Beusichem 3-5-1791, † er 30-11-1865, 74 jr, dv Kuinera (Aritje) Prijs * Zoelmond † Beusichem 12-2-1820.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-12-1865. Johanna trouwde later Beusichem 30-4-1841 Jacob Verkerk (geb. 1795).
Beroep: naaister.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 19-11-1813, † er 30-7-1814, 8 mnd
2 Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 16-5-1815. Volgt XII-bz.
3 Cunera van Santen, * Beusichem 9-7-1818, † er 24-9-1820, 2 jr
Notitie bij Cunera: ook genoemd Cuinera
4 Kuinera van Santen, * Beusichem 6-9-1821. Volgt XII-ca.
5 Jacoba van Zanten, * Beusichem 24-1-1824
Notitie bij Jacoba: NIET gehuwd met van der Tier
6 Gerrit van Santen, * Zoelmond 19-1-1830, † Beusichem 28-5-1832, 2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 30-5-1832.
XI-w Kornelis van Muiswinkel, ~ Beusichem 23-11-1750, † Deil 4-2-1827, 76 jr, zv Teunis van Muiswinkel en Neeltje van Santen (zie X-h).
Kornelis x Aaltje Koedam, * Tricht 1749, † Deil 18-5-1823, ±74 jr.
Kind van Kornelis en Aaltje:
1 Jan van Muiswinkel, * Deil 1791, † er 7-12-1829, ±38 jr
XI-x Steventje (Leentje) van Muiswinkel, ~ Beusichem 30-4-1752, † er 25-4-1819, 66 jr, dv Teunis van Muiswinkel en Neeltje van Santen (zie X-h).
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-4-1819.
Notitie bij Leentje: Volgens overlijdensakte 72 jaar oud, in werkelijkheid doop-overlijden 66 jaar
Leentje ging in ondertrouw, 22 jr, 16-10-1774 Dirk van Batenburg , † <1819.
Notitie bij Dirk: Zie ook Andries van Batenburg;
Bron J. Voorberg:
De Van Batenburgs:
Er zijn minimaal drie families Batenburg met een "gidsnaam" Andries in de Neder-Betuwe: Eén in Varik (kwartierstaat Lemmens), Rooms-Katholiek, en twee in Beusichem, beide laatsten ook met de naam Dirk als terugkerende voornaam.
De Van Batenburgs hadden niet zo’n geweldig bestaan.
Het merendeel van degenen die te Beusichem vrerdronken bij de dijkbreuk van 1809 behoorden tot de Van Batenburg’s;
daarvóór kreeg Goossen van Batenburg het voor elkaar om zijn naam in de registers van de Criminele rechtspraak te doen vereeuwigen:
Criminele Rechtspraak van Buren [RAA 0138] 1764: "Goossen van Batenburgh, te Ravenswaaij en Buurmalsen:
Diefstal van koren enz., misdadig persoon, levenslang verbannen uit de graafschappen Leerdam, Cuijlenburg, baronie van Acquoy en Buren."
Dat was eeen andere familie. Maar in de 19e eeuw is er veel gefantaseerd, waarbij er al dan niet opzettelijk (schaamte, trots) nogal wat verwisselingen tussen de in de verhalen voorkomende gezinnen ontstonden.
Dirk [Alberts Goossen] van Batenburg trouwde echter Aaltje Stigter (Beusichem OT 23-9-1752, en overleed reeds in 1757.
Aaltje zette in 1767 de Neder-Betuwse wereld op zijn kop door schout en schepenen samen met haar huisbaas voor het Hof van Gelre van klassejustitie te betichten (dat was het ook) toen haar huisbaas dacht de weduwe wel even uit haar woning te kunnen zetten, en hij en zijn notabele vrienden er geen probleem mee hadden om Aaltje te verbieden verweer te voeren.
Dirk van Batenburg en Steventje van Muijswinkel (deftigheid uit het aan Zoelmond grenzende deel van Ravenswaaij) huwen (OT 16-10-) 1774 en daar past Andries - die in 1791 al zoon Pieter krijgt en in 1786 reeds een dochter Sara dopen laat - niet meer tussen.
Kinderen van Leentje en Dirk:
1 Sara van Batenburg, * 1774, † Beusichem 14-11-1834, ±60 jr
2 Pieter van Batenburg, ~ Beusichem 8-1-1777. Volgt XII-cb.
XI-y Johanna Elisabeth Muiswinkel, * Beusichem 1753, † Buren 24-10-1832, ±79 jr, dv Teunis van Muiswinkel en [waarschijnlijk] Neeltje van Santen (zie X-h).
Notitie bij Johanna: mogelijk dochter van Teunis van Meuswinkel en Neeltje van Santen.
bron A. Rönitz: óf gedooopt tussen december 1752 en maart 1753 óf als pleegdochter. Vooralsnog NIET daarbij opgenomen;
bron P. van Markus: Johanna van Muiswinkel wordt bij de doop van haar kinderen Van Meuswinkel
genoemd
Johanna x, ±33 jr, Asch 12-3-1786 Dirk Christiaan Markus, 24 jr, ~ Asch 8-11-1761, † Buren 10-11-1817, 56 jr, zv Peter Louis Markus † Asch 1787 x 1761 Jannetje van der Lienden .
Kind van Johanna en Dirk:
1 Josiena Christina (Gosientje) Markus, * Asch 14-11-1806. Volgt XII-cc.
XI-z Cornelis van Santen, ~ Beusichem 13-3-1761, † er 13-9-1818, 57 jr, zv Cornelis van Zanten (zie X-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-9-1818.
Beroep: werkman.
Cornelis x, 29 jr, Beusichem 8-6-1790 Lammertje van Bekkum, 24 jr, ~ Asch 15-12-1765, † Buren 22-2-1827, 61 jr, dv Remmert van Bekkum en Anna Peterse van Vlaanderen .
Notitie bij Lammertje: zie voor familie Bekkum Aqua Vitae 2005
Kinderen van Cornelis en Lammertje:
1 Cornelis van Santen, ~ Beusichem 9-10-1790. Volgt XII-cd.
2 Remmel van Santen, ~ Beusichem 18-11-1792
3 Johanna van Santen, ~ Beusichem 14-2-1800. Volgt XII-ce.
4 Adrianus van Santen, * Beusichem 27-11-1802. Volgt XII-cf.
5 Reijntje van Zanten, * Beusichem 16-9-1806. Volgt XII-cg.
6 Arie van Zanten, * Beusichem 1812, † er 13-7-1814, ±2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 15-7-1814.
XI-aa Maria van Zanten, ~ Beusichem 26-1-1766, † er 28-1-1838, 72 jr, dv Cornelis van Zanten (zie X-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-1-1838. Maria x Johan Hendrik Neph, † <1838.
Notitie bij Johan: wordt sinds 1795 vermist
Kind van Maria en Johan:
1 Magdalena (Maria) Neph, ~ Wezel-Duitsland 30-9-1796. Volgt XII-ch.
XI-ab Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen), ~ Beusichem 28-10-1770, zv Cornelis van Zanten (zie X-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Gijsbertus x, 27 jr, Rotterdam 6-5-1798 Johanna Geertruijda (Gertrudis) Loohuijs, * Rotterdam, † er 7-10-1807.
Notitie bij Gertrudis: verlaten huisvrouw
Kinderen van Gijsbertus en Gertrudis:
1 Josephus van Zanten, * Rotterdam 5-1798. Volgt XII-ci.
2 Cornelius van Zanten, ~ Rotterdam 8-10-1801, † er 14-1-1802, 3 mnd
XI-ac Cornelia Johanna Kemp, ~ Beusichem 20-4-1779, † er 21-9-1832, 53 jr, dv Cornelis Kemp en Gerdina Jolina de Ronde (zie X-j).
Cornelia x, ±23 jr, ±1802 Johannes Koedam, ±36 jr, ~ Buurmalsen 1766, † Beusichem 15-5-1844, ±78 jr, zv Johannes Koedam * ±1741 x Josina Schaaij * ±1741.
Johannes trouwde later Houten 15-5-1834 Anna Maria Kemp (1782-1878).
Kinderen van Cornelia en Johannes:
1 Johannes Cornelis Koedam, * Beusichem 28-2-1802. Volgt XII-cj.
2 Gerardina Jozina Koedam, * Zoelmond 1805. Volgt XII-ck.
3 Cornelis Koedam, * Beusichem 25-12-1806. Volgt XII-cl.
4 Jozina Koedam, * Beusichem 1810. Volgt XII-cm.
5 Catharina Koedam, * Beusichem 1-1813, † er 17-10-1813, 9 mnd
6 Willem Koedam, * Beusichem 1-11-1814. Volgt XII-cn.
7 Jantje Cornelia Koedam, * Beusichem 1-4-1817. Volgt XII-co.
8 Jacoba Bardina Koedam, * Beusichem 12-7-1818. Volgt XII-cp.
XI-ad Jantje Cornelia de Ronde, ~ Beusichem 24-10-1767, † er 13-7-1833, 65 jr, dv Antonie de Ronde (zie X-k) en Sara van Beusekom.
Jantje x Willem van Winsen, † >1833.
Notitie bij Willem: zelfde als geboren ca. 1772??
Beroep: 1831 herbergier.
Kinderen van Jantje en Willem:
1 Diderika Adriana van Winsen, ~ Beusichem 21-4-1806. Volgt XII-cq.
2 Antonie van Winsen, ~ 24-10-1808. Volgt XII-cr.
XI-ae Johanna Mechelina de Ronde, ~ Beusichem 1774, † er 4-7-1820, ±46 jr, dv Antonie de Ronde (zie X-k) en Sara van Beusekom.
Johanna x Anthonie Stephanus Bresser, † <1820.
XI-af Adriana Gijsberta de Ronde, * Beusichem 29-7-1804, dv Jan de Ronde (zie X-l) en Alida (Aaltje) Verkerk.
Adriana x, 41 jr, Beusichem 13-9-1845 Johannes Christoffel van Asch, 48 jr, * Ravenswaaij 16-3-1797, † er 21-11-1882, 85 jr, zv Johannes (Jan) van Asch ~ Maurik 12-4-1750 † er 9-12-1825 x Willemina (Willemijntje, Willempje) Timmer * Dodewaard † Ravenswaaij 8-11-1847.
Beroep: 1845 broodbakker.
XI-ag Hendrik (Nicolaas) de Ronde, * Beusichem 17-1-1809, zv Jan de Ronde (zie X-l) en Alida (Aaltje) Verkerk.
Hendrik:
(1) x, ±35 jr, 1844 Jansje de Heus, ±37 jr, * Beusichem 4-4-1807, † <1862, <55 jr, dv Gijsbert de Heus * ±1782 † <1817 x <1817 Jantje Arnolda van der Lingen ~ Beusichem 28-4-1774 † er 29-4-1861.
(2) x, ±53 jr, 1862 Elisabeth van Asch, ±56 jr, * ±1806, dv Pieter (Peter) van Asch * Ravenswaaij 6-3-1781 † Maurik 16-2-1853 x Christina Willemina van Asch * Ravenswaaij 9-9-1788 † er 19-9-1858.
Kinderen van Hendrik en Jansje:
1 Jan de Ronde, * Beusichem 1844. Volgt XII-cs.
2 Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1848. Volgt XII-ct.
XI-ah Serphaas van Muiswinkel, ~ Beusichem 12-2-1775, zv Huibert van Muiswinkel en Kornelia Johanna de Ronde (zie X-m).
Notitie bij Serphaas: ook genoemd Jerephaas
Serphaas x, 53 jr, Beusichem 24-4-1828 Elisabeth de Heus, ±50 jr, * Beusichem ±1778, dv Geurt de Heus * ±1752 x Dirkje van Muiswinkel .
Elisabeth is weduwe van Hendrik de Heus (ovl. vóór 1828), wie zij trouwde <1828.
XI-ai Dirkje de Morrée, ~ Tricht 18-9-1729, dv Frans de Morrée (zie X-n) en Maijke Casteleijn.
Dirkje x, 19 jr, Tricht 4-7-1749 Willem van Asch, 28 jr, * Ravenswaaij 19-9-1720, † er 16-9-1807, 86 jr, zv Rijk Stoffelse van Asch ~ Ravenswaaij 28-7-1678 x Ravenswaaij 29-1-1715 Lijsbeth Anthonisse van Mourik * Ravenswaaij.
Willem is weduwnaar van Neeltje van der Horst (ovl. vóór 1748). Willem is weduwnaar van Metje Casteleijn (1725-vóór 1749), wie hij trouwde Tricht 7-4-1748, zie X-ae.
Notitie bij Willem: Steltje onder Tricht.
1764. Verkoop door het echtpaar Willem van Asch en Dirkje de
Morreë, van vier hond bouwland, gelegen onder Tricht, voor ƒ 16:07:00 aan Anthony
Willemsz Versteeg.
XI-aj Ariaantje van Hattum, * Tricht 3-1740, dv Wouter van Hattum (zie X-q) en Maijke van Vrouwerff.
Ariaantje ging in ondertrouw, 19 jr, Tricht 22-9-1759 Folkert Jansz Kieviet , 24 jr, ~ Tricht 26-12-1734, zv Jan Claasse Kievit * Tricht 2-1706 † er 24-7-1754 x Geerte Folkertse van Santen (Zanten) * Tricht ±1706 † er 24-7-1757.
Kinderen van Ariaantje en Folkert:
1 Geertje Folkertse Kievit, * Tricht 3-1759. Volgt XII-cu.
2 Maijke Kievit, * Tricht 11-1762
3 Jan Claassen Volke Kievit, * Tricht 8-1765. Volgt XII-cv.
4 Wouter Kievit, * Tricht 6-1768
XI-ak Andries van Zanten, ~ Hellouw 8-3-1750, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Andries x, 24 jr, Rumpt 4-4-1774 Elizabeth Zwamborn, * Rumpt.
Kinderen van Andries en Elizabeth:
1 Jenneke Andriesse van Zanten, * Rumpt ±1773. Volgt XII-cw.
2 Pieternella van Zante (Zanten), * Rumpt ±1781. Volgt XII-cx.
XI-al Geertje van Zanten, ~ Herwijnen 15-4-1753, dv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Kind van Geertje uit onbekende relatie:
1 Jan van Zanten, * Herwijnen 17-9-1775. Volgt XII-cy.
XI-am Hendrik van Zanten, ~ Herwijnen 18-1-1756, † er 26-1-1846, 90 jr, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Hendrik:
(1) x, 33 jr, Herwijnen 10-5-1789 Maaijke Storm, 25 jr, ~ Herwijnen 15-1-1764, † <1812, <48 jr, dv Adriaan Storm x Anneke van Eeuwijk .
(2) x, 56 jr, Herwijnen 14-11-1812 Jantje de Graaf, ±50 jr, * Herwijnen 1762, † er 22-8-1844, ±82 jr, dv Willemijntje de Graaf .
Jantje is weduwe van Willem van Eeuwijk (1761-1809), wie zij x Herwijnen 17-5-1789.
Kinderen van Hendrik en Maaijke:
1 Peter van Santen (Zanten), * Herwijnen 28-10-1789. Volgt XII-cz.
2 Anneke van Zanten, * Herwijnen 9-3-1791. Volgt XII-da.
3 Jenneke van Zanten, * Herwijnen 15-11-1792
4 Adriana van Zanten, * Herwijnen 10-7-1796. Volgt XII-db.
5 Arie van Zanten, * Herwijnen 13-1-1799
6 Jantje van Zante (Zanten), * Herwijnen 12-11-1801. Volgt XII-dc.
7 Neeltje van Zanten, * Herwijnen 5-4-1806
XI-an Hermijntje van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 10-5-1767, † er 24-9-1816, 49 jr, dv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Judik Verkouw.
Notitie bij Hermijntje: nicht en neef
Hermijntje x, 23 jr, Herwijnen 8-5-1791 Gerrit van Zante (Zanten), 27 jr.
Zie XI-as voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Hermijntje en Gerrit:
1 Jannetje van Zanten, * Herwijnen 7-6-1791, † er 24-5-1847, 55 jr
2 Arie van Zanten, * Herwijnen 8-10-1793
3 Judith (Judik) van Zante, * Herwijnen 25-12-1794, † er 14-4-1847, 52 jr
4 Arie van Zante, * Herwijnen 14-2-1798. Volgt XII-dd.
5 Peter van Zante (Zanten), * Herwijnen 15-10-1800, † <1807, <7 jr
6 Maria van Zante (Zanten), * Herwijnen 4-12-1803. Volgt XII-de.
7 Peter van Zanten, * Herwijnen 12-9-1807. Volgt XII-df.
8 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 11-7-1811, † er 7-1-1812, 5 mnd
XI-ao Gosen van Zanten, ~ Herwijnen 10-9-1769, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Judik Verkouw.
Gosen:
(1) x, 23 jr, Herwijnen 3-3-1793 Anneke Bouman, ±22 jr, * Schelluinen 1771, † Herwijnen 27-12-1807, ±36 jr.
(2) x, 39 jr, Herwijnen 10-9-1808 Anna Catrina Sloot, ±23 jr, * Doesburg ±1785.
Kinderen van Gosen en Anneke:
1 Aart van Santen, * Hellouw 17-12-1793. Volgt XII-dg.
2 Peter van Zanten, * Herwijnen 15-4-1795
3 Judich van Zanten, * Herwijnen 7-4-1797
4 Goossen van Zanten, * Herwijnen 28-4-1800
5 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 6-12-1802
XI-ap Dirkje van Santen (Xanten), ~ Tricht 14-1-1769, † er 22-8-1852, 83 jr, dv Goosen van Santen (zie X-t) en Neeltje Sterk.
Dirkje:
(1) x Aart Drost, ~ 1757, † Tricht 10-2-1813, ±56 jr.
(2) x, 47 jr, Geldermalsen 27-4-1816 Cornelis van Meteren, ±40 jr, * Tricht 1776, † <1852, <76 jr, zv Gijsbert van Meeteren ~ Tricht 11-11-1739 x Johanna van Bergen .
Kinderen van Dirkje en Aart:
1 Hendrik Drost, ~ Tricht 1800, † er 12-1-1850, ±50 jr
2 Neeltje Drost, ~ Buurmalsen 1802, † Tricht 27-12-1870, ±68 jr
3 Goossen Drost, ~ Tricht 1806, † er 15-11-1845, ±39 jr
4 Johannes Drost, ~ Buurmalsen 1810, † er 24-9-1868, ±58 jr
Beroep: landbouwer.
XI-aq Andries van Santen, ~ Tricht 1-1-1775, † Opijnen 9-12-1846, 71 jr, zv Goosen van Santen (zie X-t) en Neeltje Sterk.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-12-1846.
Beroep: van 20-8-1815 tot 9-12-1846 veldwachter (wordt opgevolgd door getuige bij overlijden, jan pennings).
Andries x, 31 jr, Opijnen 27-7-1806 Hendrika van der Lee, 22 jr, * Opijnen 10-9-1783, † er 17-3-1838, 54 jr, dv Cornelis van der Lee * Eck en Wiel ±1750 ‡ Opijnen 28-4-1811 x Geertje van Tusschenbroek * Opijnen 1746 † er 1-4-1836.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-3-1838.
Kinderen van Andries en Hendrika:
1 Neeltje van Santen (Zanten), ~ Opijnen 11-9-1806. Volgt XII-dh.
2 Gerrit van Santen, * Opijnen 11-1-1808. Volgt XII-di.
3 Gozewien van Santen, * Opijnen 13-7-1810. Volgt XII-dj.
4 Cornelis van Santen, * Opijnen 8-2-1813. Volgt XII-dk.
5 Gozen van Santen, * Opijnen 29-8-1818. Volgt XII-dl.
6 Klaas Willem van Santen, * Opijnen 18-4-1821. Volgt XII-dm.
7 Geertje van Santen, * Opijnen 4-4-1826
XI-ar Jacob van Zanten (Santen), ~ Tricht 2-6-1776, † er 21-12-1846, 70 jr, zv Goosen van Santen (zie X-t) en Neeltje Sterk.
Notitie bij Jacob: leeftijd bij overlijden in 1846 is 75 jaar, geboren 1771?
In alle aktes wordt gesproken van Jacob, alleen in zijn overlijden spreekt genlias (typefout?) over Willem. Alleen in die akte wordt een vader genoemd, Goossen. Het is waarschijnlijk, maar niet zeker dat dit dezelfde Goossen is als tr Neeltje Sterk.
Jacob x Cornelia den Ouden, ~ Asperen 1780, † Tricht 3-4-1855, ±75 jr, dv Rijk den Ouden x Martijntje de Weerd * ±1755.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Goosen (Goosse) van Zanten (Santen), ~ Asperen 1805, † Arnhem 27-1-1828, ±23 jr
Beroep: fuselier.
2 Neeltje van Santen, ~ Buurmalsen 1808, † er 4-2-1894, ±86 jr Neeltje bleef ongehuwd.
3 Rijk van Santen, ~ Buurmalsen 1810, † er 13-10-1878, ±68 jr
4 Willem van Santen, * Buurmalsen 1814, † er 24-6-1830, ±16 jr
5 Martinus van Zanten, * Tricht 1814. Volgt XII-dn.
6 Cornelis van Santen, * Tricht 5-1817, † er 8-11-1817, 6 mnd
7 Jacob van Santen, * Tricht 8-1820, † er 31-1-1821, 5 mnd
XI-as Gerrit van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 29-1-1764, † er 28-10-1838, 74 jr, zv Arie van Zante (zie X-u) en Maria van Breemen.
Notitie bij Gerrit: neef en nicht
Beroep: schipper.
Gerrit x, 27 jr, Herwijnen 8-5-1791 Hermijntje van Zante (Zanten), 23 jr.
Zie XI-an voor persoonsgegevens van Hermijntje.
Kinderen van Gerrit en Hermijntje: zie XI-an.
XI-at Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 9-1-1766, dv Arie van Zante (zie X-u) en Maria van Breemen.
Notitie bij Neelke: ook genoemd Neeltje Ariese van Zante
Neelke x, 22 jr, Herwijnen 11-5-1788 Gerrit van der Velde(n), ±22 jr, * Hellouw 1766, † Haaften 2-2-1829, ±63 jr.
Kinderen van Neelke en Gerrit:
1 Geertruij van der Velden, * Herwijnen 13-9-1788. Volgt XII-do.
2 Arie van der Velden, ~ Herwijnen 16-1-1791
3 Jan van der Velde, * Herwijnen 14-5-1793. Volgt XII-dp.
4 Andries van der Velde, * Hellouw 2-9-1797. Volgt XII-dq.
5 Maria van der Velde, * Herwijnen 30-4-1801. Volgt XII-dr.
6 Elizabeth van der Velden, ~ Herwijnen 28-10-1804
XI-au Jantje Verweij, * Geldermalsen 1768, dv Jacob Otto Verweij en Neeltje van Santen (zie X-w).
Jantje:
(1) x, <45 jr, <1813 Willem Blok, † <1813.
(2) x, ±45 jr, Geldermalsen 1-4-1813 Anthonij van Est, ±60 jr, * Buren 1753, zv Baltus van Est x Roelofke van Dijk (Eck) .
Anthonij is weduwnaar van Leena van Wijk (ovl. vóór 1813), wie hij trouwde <1813.
Beroep: 1813 landman.
XI-av Hendrikus (Andries) Verweij, * Buurmalsen 24-10-1773, zv Jacob Otto Verweij en Neeltje van Santen (zie X-w).
Notitie bij Hendrikus: tweelingbroer Andries
Beroep: dagloner.
Hendrikus:
(1) x, 24 jr, Opijnen 11-3-1798 Willemke van der Lee, 18 jr, * Opijnen 28-3-1779, † er 4-5-1821, 42 jr, dv Cornelis van der Lee * Eck en Wiel ±1750 ‡ Opijnen 28-4-1811 x Geertje van Tusschenbroek * Opijnen 1746 † er 1-4-1836.
(2) x, 49 jr, Est en Opijnen 30-8-1823 Stijntje van Berchem, 31 jr, * Opijnen 24-12-1791, dv Goossen van Berghem * Opijnen 29-9-1754 † er 28-2-1817 x Nijmegen 15-11-1789 Catharina Maria Vonders * Nijmegen 13-1-1762 † Opijnen 16-12-1831.
XI-aw Beeligje Coedam, † >1751, dv Gerrit Gerritsz Coedam en Geertje van Santen (zie X-x).
Notitie bij Beeligje: zie grondverkoop bij ouders, zie ook http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498, uit dit huwelijk 9 kinderen bekend
Beeligje x <1751 Anthonij van Versendaal.
XI-ax Johanna van Santen, ~ Geldermalsen 11-8-1737, † ±1765, ±28 jr, dv Peter Jansz van Santen (zie X-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Johanna x, 22 jr, Geldermalsen 30-3-1760 Jan van Gelder, † >1784.
Notitie bij Jan: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen 1765 BmsNgt1667-1776, blz 17, weduwnaar Johanna van Santen, testament idem met Geerke Hol
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
XI-ay Jan Peterse van Zanten, ~ Geldermalsen 29-3-1746, † >1784, >38 jr, zv Peter Jansz van Santen (zie X-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Notitie bij Jan: Jan en zijn broer Brienen, trouwen de zusjes De Wit
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
Jan x, 28 jr, Geldermalsen 7-8-1774 Corsje de Wit, 26 jr, ~ Geldermalsen 11-2-1748, dv Jan de With x Cornelia van der Burgh (Verburg) * <1722 † >1778.
Kinderen van Jan en Corsje:
1 Pieter van Santen, * Geldermalsen 1775. Volgt XII-ds.
2 Jan van Zanten, * Geldermalsen 14-12-1778. Volgt XII-dt.
XI-az Brienen van Santen, ~ Geldermalsen 24-8-1749, zv Peter Jansz van Santen (zie X-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Notitie bij Brienen: relatie ?? met Brienen van Zanten tr Commerijntje Huijgen
Brienen en zijn broer Jan, trouwen de zusjes De Wit
Brienen x Gerritje de Wit, * Geldermalsen 8-7-1742, dv Jan de With x Cornelia van der Burgh (Verburg) * <1722 † >1778.
Notitie bij Gerritje: komt voor op http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00007.htm
XI-ba Dirk van Santen (Zanten), ~ Geldermalsen 29-6-1754, † er 15-3-1843, 88 jr, zv Peter Jansz van Santen (zie X-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-3-1843.
Notitie bij Dirk: ook genoemd van Zanten
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
Dirk x, 27 jr, Geldermalsen 17-2-1782 Jenneke van Buuren (Buren, Bueren), 25 jr, * Beusichem 28-11-1756, † Geldermalsen 12-5-1823, 66 jr, dv Velten van Buuren * ±1722 x Beusichem 24-12-1752 Maria van Kuilenburg * Ravenswaaij 1722 † Zoelmond 22-2-1763.
Kinderen van Dirk en Jenneke:
1 Peter van Zanten, * Geldermalsen 5-7-1782
2 Aart (Arend) van Santen (Zanten), * Geldermalsen 29-12-1784. Volgt XII-du.
3 Johannis van Santen, * Geldermalsen 26-2-1787. Volgt XII-dv.
4 Metje van Zanten, * Geldermalsen 13-3-1788, † <9-4-1791, <3 jr
5 Adrianus van Santen (Zanten), * Geldermalsen 13-5-1788. Volgt XII-dw.
6 Dirk van Santen, ~ Geldermalsen 7-12-1789, † er 7-12-1797, 8 jr
7 Metje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 9-4-1791. Volgt XII-dx.
8 Willemijntje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 28-11-1793. Volgt XII-dy.
9 Dirk Willem van Santen, * Geldermalsen 18-11-1797, † er 7-12-1797, 19 dg
XI-bb Roelofje van Zanten, * Echteld, ‡ Rotterdam 17-10-1766, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie X-ab) en Anna Maria van Hees.
Notitie bij Roelofje: Roelofje als dochter toegevoegd ivm vernoeming en doopgetuigen, zij is geboren te Echteld, derhalve vraagteken (bij overlijden vader staat dat hij twee kinderen achterlaat, zij zou de derde zijn)
overledene liet na 2 minderjarige kinderen
Roelofje x Rotterdam 28-3-1751 Jan Dirk Kasseling, * Osnabruck-Duitsland.
Kinderen van Roelofje en Jan:
1 Maria Kasling, ~ Rotterdam 13-7-1751, † <1754, <3 jr
2 Gerhardus Kasseling, ~ Rotterdam 12-7-1752
3 Maria Kasseling, ~ Rotterdam 6-8-1754, † <1756, <2 jr
4 Maria Kasseling, ~ Rotterdam 9-5-1756
5 Dirkie Kasseling, ~ Rotterdam 10-2-1760
XI-bc Geertruij van Zanten, ~ Rotterdam 1-3-1731, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie X-ab) en Anna Maria van Hees.
Geertruij x, 21 jr, Rotterdam 23-11-1752 Jan van Hoek Junior, * Rotterdam.
Kinderen van Geertruij en Jan:
1 Jannetie van Hoek Junior, ~ Rotterdam 6-9-1753
2 Roeloff van Hoek Junior, ~ Rotterdam 18-9-1757
XI-bd Cornelia van Zanten, ~ Rotterdam 17-11-1740, ‡ er 12-7-1800, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie X-ab) en Anna Maria van Hees.
Notitie bij Cornelia: overledene liet na 2 minderjarige erfgenamen
Cornelia x, 21 jr, Rotterdam 12-8-1762 Huijbert van Os, * Rumpt, ‡ Rotterdam 12-4-1790.
Notitie bij Huijbert: liet 1 meerderjarig kind na
Beroep: 1790 zakkendrager.
Kinderen van Cornelia en Huijbert:
1 Roelof van Os, ~ Rotterdam 15-3-1763. Volgt XII-dz.
2 Anna Maria van Os, ~ Rotterdam 6-12-1767, † <1774, <7 jr
3 Anna Maria van Os, ~ Rotterdam 13-2-1774
XI-be Grietje van Os, ~ Rumpt 7-9-1732, dv Philip van Os en Huijbertje van Santen (zie X-ac).
Notitie bij Grietje: ook genoemd Gergje van Os
Grietje x, 21 jr, Deijl 1-3-1754 Lammert van Herwaarden, 29 jr, ~ Deil 14-5-1724, zv Gerrit Evertse van Herwaarden x Grietje Hendricks Prickel .
XI-bf Adriana van Ochten, ~ Asperen 3-10-1751, † Den Haag 7-5-1840, 88 jr, dv Dirk van Ochten en Geertrui van Zanten (zie X-ad).
Adriana x, 3 jr, Den Haag 2-4-1755 Coenraad Schmidt, * Langsdorf-Hessen-Duitsland, † Den Haag 30-4-1825.
Kind van Adriana en Coenraad:
1 Martinus Smit, ~ Den Haag 23-5-1784. Volgt XII-ea.
XII-a Geertrui van Santen (Zanten), * Buren 25-2-1776, † Maurik 11-7-1852, 76 jr, dv Maasen van Santen (zie XI-b) en Jannetje Vos.
Geertrui x, 31 jr, Zoelen 9-8-1807 Martinus (den) Ambtman, 34 jr, * Zoelen 12-1-1773, † er 25-1-1847, 74 jr, zv Dirk Janse Amptman ~ Erichem 9-6-1719 x Zoelen 28-6-1767 Pieternel (Petertje) van den Heijden ~ Zoelen 2-6-1738.
Notitie bij Martinus: kon niet schrijven
Beroep: dagloner, arbeider.
Kind van Geertrui uit onbekende relatie:
1 Maas van Zanten, * Buren 31-3-1798. Volgt XIII-a.
Kinderen van Geertrui en Martinus:
2 Dirkje Ambtman, ~ Zoelen 9-12-1807. Volgt XIII-b.
3 Jannigje Ambtman, ~ Zoelen 3-6-1810. Volgt XIII-c.
4 Peter Jan den Ambtman, * Zoelen 20-8-1812. Volgt XIII-d.
5 Hendrikus Martinus (den) Ambtman, * Zoelen 12-12-1814. Volgt XIII-e.
6 Willem Ambtman, * Zoelen 26-2-1817. Volgt XIII-f.
XII-b Aart van Santen (Zanten), * Buren 16-1-1782, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 30-7-1857, 75 jr, zv Maasen van Santen (zie XI-b) en Jannetje Vos.
Functie: dienstknecht, arbeider.
Aart x, ±33 jr, ±1815 Eijke van Maurik (Mourik), ±31 jr, * Meteren 5-6-1784, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 21-11-1852, 68 jr, dv Cornelis van Maurik (Mourik, Mourick) ~ 1744 † Geldermalsen 22-5-1819 x Catharina van Hattum ~ 1749 † Meteren 9-3-1814.
Notitie bij Eijke: ook genoemd Ijda, Ida, Eida
Kinderen van Aart en Eijke:
1 Maas van Santen, * Kapel-Avezaath 2-2-1815. Volgt XIII-g.
2 Abraham van Santen, * Zoelen 15-5-1818. Volgt XIII-h.
3 Elisabeth Catharina van Santen, * Kapel-Avezaath 16-8-1821
4 Arien van Zanten, * Avezaath 1824. Volgt XIII-i.
5 Janna van Zanten (Santen), * Avezaath 10-6-1828. Volgt XIII-j.
XII-c Abraham van Santen, ~ Buren 6-3-1785, † Utrecht 5-11-1865, 80 jr, zv Maasen van Santen (zie XI-b) en Jannetje Vos.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-11-1865.
Beroepen: 1823 ritmeester bij het regiment Lauiers 1810; 1865 gepensioneerd luitenant kolonel.
Abraham x, 26 jr, Leiden 5-6-1811 Elizabeth Broekhuijsen, ±28 jr, * Buurmalsen 1783, † Utrecht 1-5-1869, ±86 jr, dv Christiaan (Janus) Broekhuijzen (Broekhuisen, Broekhuizen) † <1869 x Neeltje de (| van der) Graaf † <1869.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-5-1869.
Kinderen van Abraham en Elizabeth:
1 Johanna Neeltje van Santen, * Den Haag 26-3-1815, † Utrecht 14-5-1884, 69 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 15-5-1884.
2 Christaan van Santen, * Haarlem 1819, † Utrecht 28-3-1865, ±46 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 29-3-1865. Christaan bleef ongehuwd.
Beroep: 1865 rijksambtenaar.
3 Alida Ida Geertruida van Santen, * Mechelen-België 1823, † Utrecht 28-3-1876, ±53 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 29-3-1876. Alida bleef ongehuwd.
4 Everdina Elisabeth Jacoba van Santen, * Zaltbommel 28-9-1823
5 Hermina Diderica Johanna van Santen, * Utrecht 1826, † Tiel 9-5-1827, ±1 jr
XII-d Hendrik van Utrecht (Uitert), ~ Beusichem 31-10-1779, † er 10-10-1833, 53 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie XI-c).
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-10-1833.
Notitie bij Hendrik: volgens overlijdensakte 48 jaar, conform doopakte derhalve 53 jaar geworden
Beroep: 1833 werkman.
Hendrik:
(1) x Elisabeth Huisman, ~ Culemborg, † Beusichem 29-12-1814, dv Martinus Huisman x Jenneke van Uitert .
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-12-1814.
(2) x, 35 jr, Beusichem 15-2-1815 Merrigje Peterse, 30 jr.Zie XII-h voor persoonsgegevens van Merrigje.
XII-e Jacob Hendrik van Utrecht, * Beusichem 10-2-1782, † er 1811, ±29 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie XI-c).
Jacob x Hendrica van Dalen.
XII-f Willem van Utrecht (Uitert), * Beusichem 17-5-1787, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie XI-c).
Beroep: bouwmeester.
Willem x, 26 jr, Zoelen 2-6-1813 Jantje van Dooijeweerd, 23 jr, ~ Wadenoijen 26-5-1790, dv Steven van Dooijeweerd x Aaltje van Dooijeweerd .
XII-g Aalbert van Utrecht (Uijtert) (Uijter), * Beusichem 21-1-1794, † er 26-5-1860, 66 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie XI-c).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-5-1860.
Notitie bij Aalbert: bij huwelijk met hermina verweij staat albert als kind van aartje van santen en aalbert van utrecht,
bij huwelijk met maaijke de braaff en bij overlijden staat hij als kind van aartje van santen en krijn van uijtert
Beroepen: 1828 veldschutter; 1860 landman.
Aalbert:
(1) x, 25 jr, Beusichem 3-12-1819 Maaijke de Braaff, ±23 jr, * Beusichem 1796, † er 9-1826, ±30 jr, dv Klaas de Braaff x Klasientje Kivit .
Beroep: werkman.
(2) x, 34 jr, Beusichem 23-5-1828 Hermina Verweij, 42 jr, * Asch 5-2-1786, † <1860, <74 jr, dv Gerrit Verweij * ±1750 x Neeltje van Tricht * ±1750.
XII-h Merrigje Peterse, ~ Zoelmond 17-10-1784, † Beusichem 1-10-1850, 65 jr, dv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-10-1850.
Notitie bij Merrigje: bruid en bruidegom zijn neef en nicht van elkaar
Beroep: boerenmeid.
Merrigje x, 30 jr, Beusichem 15-2-1815 Hendrik van Utrecht (Uitert), 35 jr.
Zie XII-d voor persoonsgegevens van Hendrik.
XII-i Anthonie Petersse, ~ Zoelmond 22-1-1786, † Beusichem 27-2-1816, 30 jr, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-2-1816. Anthonie x Pieternel van Schaik.
XII-j Arnoldus Peterse, ~ Zoelmond 22-5-1791, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Beroep: 1815 werkman.
Arnoldus x, 24 jr, Beusichem 24-11-1815 Wilhelmina Groeben, * Voorthuizen, dv Wilhelmina Groeben .
XII-k Gijsbert (Lijbbartus) Peterse (Peetersz), ~ Zoelmond 7-7-1793, † Nijmegen 3-1-1864, 70 jr, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Beroepen: militair, gepensioneerd adjudant; werkman.
Gijsbert x, 27 jr, Nijmegen 16-11-1820 Elisabeth Meuleman, 22 jr, * Nijmegen 10-10-1798, † >1864, >66 jr, dv Michael Meuleman x Elisabetha Derksen .
Beroep: dienstmaagd.
XII-l Willem Petersz, ~ Zoelmond 21-2-1796, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Beroep: 1821 werkman.
Willem x, 24 jr, Beusichem 27-1-1821 Dirkje de Wit, ±22 jr, * Tricht 1799, dv Peter de Wit x Petronella Verweij .
Dirkje trouwde later Utrecht 27-7-1836 Henricus Bloemendaal (geb. 1803).
Beroep: 1821 dienstmeid.
XII-m Neeltje van de Water, * Tricht 13-2-1794, † er 21-5-1879, 85 jr, dv Dirk van de Water en Antonia (Tonia) van Santen (Zanten) (zie XI-e).
Neeltje x, 26 jr, Buurmalsen 26-11-1820 Dirk van Hemert, ±31 jr, * Buurmalsen 1789, † <1879, <90 jr, zv Metje van Hemert .
XII-n Johannes van de Water, ~ Tricht 24-10-1801, † er 6-4-1871, 69 jr, zv Dirk van de Water en Antonia (Tonia) van Santen (Zanten) (zie XI-e).
Notitie bij Johannes: meerdere kinderen, zie genlias
Beroep: Watermolenaar.
Johannes:
(1) x, 22 jr, Buurmalsen 21-8-1824 Petronella van Dijk, 24 jr, ~ Tricht 18-4-1800, † <1839, <39 jr, dv Melis van Dijk x Henderijntje Schoordijk .
(2) x, 38 jr, Buurmalsen 14-11-1839 Aaltje van Kuilenburg, 28 jr, * Deil 15-10-1811, † <1871, <60 jr.
Kind van Johannes en Petronella:
1 Dirk van de Water, * Buurmalsen 4-12-1825. Volgt XIII-k.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
2 Anthonia Johanna van de Water, * Buurmalsen 20-9-1841. Volgt XIII-l.
3 Hermina van de Water, * Buurmalsen 6-3-1845. Volgt XIII-m.
4 Arnoldus van de Water, * Buurmalsen 17-2-1849, † er 15-2-1922, 72 jr
5 Melis van de Water, * Buurmalsen 26-7-1852, † er 15-8-1891, 39 jr
6 Wilhelmina Pieternella van de Water, * Beesd 16-7-1855
XII-o Johanna (Magdelina) van Santen, * Beusichem 13-7-1797, † er 16-3-1880, 82 jr, dv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-3-1880.
Notitie bij Johanna: in overlijdensakte van dochter elisabeth 1849 staan alle namen genoemd als van zanten
Beroep: 1854 landbouwster.
Johanna x, 25 jr, Beusichem 27-7-1822 Anthonij (Anthonie) van Santen, 23 jr.
Zie XII-ab voor persoonsgegevens van Anthonie.
Kinderen van Johanna en Anthonie:
1 Jan van Santen, * Beusichem 15-9-1822, † er 13-10-1822, 28 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 14-10-1822.
2 Maaijke van Santen, * Beusichem 12-11-1823. Volgt XIII-n.
3 Johannes van Santen, * Beusichem 28-10-1826, † er 5-10-1854, 27 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 5-10-1854. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep: 1854 landbouwer.
4 Jan van Santen, * Beusichem 9-8-1829. Volgt XIII-o.
5 Aalbert van Santen, * Beusichem 13-7-1833. Volgt XIII-p.
6 Elisabeth van Santen, * Beusichem 2-9-1835, † er 18-4-1849, 13 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 19-4-1849.
7 Anthonij van Santen, * Beusichem 11-1-1839. Volgt XIII-q.
XII-p Willemijntje (Willemina) van Santen, * Beusichem 14-3-1801, † Utrecht 12-6-1866, 65 jr, dv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1866.
Notitie bij Willemina: tweeling samen met zusje Gerrigje
Willemijntje is ongehuwd moeder tijdens geboorte Aalbert en Willem. later 2x getrouwd.
naam in geboorteakte is Willemijntje; ook genoemd Willemina
Mogelijke vader van Aalbert van Santen is Hendrik van de Waardt????
Willemijntje van Santen is bevallen van haar zoon Aalbert in de woning eigendom van en in aanwezigheid van Hendrik van de Waardt. Volgens de geboorteaangifte geeft híj (of wordt bedoeld de arts?) de naam van het kind en niet de moeder.
Ten tijde van deze geboorte(dec.1822) was Hendrik van de Waardt weduwnaar van zijn tweede echtgenote (sept.1820) en had minimaal twee kinderen uit zijn tweede huwelijk. In 1825 werd haar tweede zoon geboren en dan is Hendrik net gehuwd en woont Willemijntje in het huis van haar (gehuwde) achterneef Aalbert van Uitert en vertrekt ze naar Utrecht.Hendrik hertrouwde in 1825 (3e) en in 1830 (4e).
In Utrecht werd het overlijden van Willem (1826) aangegeven door Jacobus de Groot, waar zijn moeder Willemijntje later mee trouwde.
Willemijntje en haar zus Antonia komen van Beusichem naar Utrecht en trouwen daar beiden een echtgenoot De Groot
Beroepen: werkmeid; 1826 naaister.
Willemina:
(1) x, 26 jr, Utrecht 30-5-1827 Jacobus de Groot, 21 jr, ~ Utrecht 5-3-1806, † er 2-3-1833, 26 jr, zv Dirk de Groot * Utrecht 1769 † er 28-7-1841 x Petronella Verheul ~ Utrecht 31-3-1768 † er 15-4-1846.
Beroep: 1827 pottenbakker, koopman.
(2) x, 35 jr, Utrecht 13-4-1836 Pieter van Basten, 23 jr, * Utrecht 16-4-1812, † er 29-10-1870, 58 jr, zv Christiaan van Basten * Utrecht 16-12-1785 † er 6-5-1870 x Utrecht 2-10-1811 Johanna de Geest ~ Utrecht 8-3-1791 † er 12-4-1857.
Van de geboorte is aangifte gedaan 20-4-1812 Van het overlijden is aangifte gedaan 31-10-1870. Pieter trouwde later Utrecht 6-5-1868 Margaretha de Bruijn (1815-1871).
Notitie bij Pieter: broer Willem betovergrootvader van Marco van Basten
Beroep: 1836 werkman.
Kinderen van Willemina uit onbekende relatie:
1 Aalbert van Santen, * Beusichem 14-12-1822. Volgt XIII-r.
2 Willem van Santen, * Beusichem 23-6-1825, † Utrecht 26-10-1826, 1 jr
Kinderen van Willemina en Jacobus:
3 Johanna Petronella de Groot, * Utrecht 4-9-1827. Volgt XIII-s.
4 Dirk de Groot, * Utrecht 20-4-1830. Volgt XIII-t.
5 Jacobus de Groot, * Utrecht 1833. Volgt XIII-u.
Kinderen van Willemina en Pieter:
6 van Basten, levenloos geboren zoon, geboren 27-8-1836 in Utrecht
7 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 1838. Volgt XIII-v.
8 Johannes van Basten, * Utrecht 1842, † er 3-6-1842, 0jaar
XII-q Gerrigje van Zanten, * Beusichem 14-3-1801, † er 14-5-1875, 74 jr, dv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-5-1875.
Notitie bij Gerrigje: tweelingzus van willemijntje
Gerrigje x, 24 jr, Beusichem 30-4-1825 Jan Struik, 45 jr, * Beusichem 8-8-1779, † er 17-8-1841, 62 jr, zv Frans Struik * Zoelmond? † <1822 x Beusichem 28-4-1776 Antonia van Asch ~ Beusichem 27-3-1746 † er 18-2-1822.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-8-1841.
Beroep: landman.
Kinderen van Gerrigje en Jan:
1 Anthonia Struik (van Santen), * Beusichem 3-11-1822. Volgt XIII-w.
2 Alida Struijk, * Beusichem 1-2-1826. Volgt XIII-x.
3 Hendrika Johanna Struik, * Beusichem 1-2-1826, † er 5-3-1831, 5 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 5-3-1831.
Notitie bij Hendrika: gedoopt in de kerk te Beusichem
4 Anna Struik, * Beusichem 18-6-1828, † er 1-2-1904, 75 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 2-2-1904.
5 Johannes Struijk, * Beusichem 16-10-1830, † er 20-6-1898, 67 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 21-6-1898.
Beroep: 1898 werkman.
6 Johanna Struik, * Beusichem 16-10-1830
7 Gerrit Jan Struik, * Beusichem 1-4-1837, † er 19-12-1842, 5 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 20-12-1842.
XII-r Willem van Santen, * Beusichem 10-7-1804, † er 9-2-1874, 69 jr, zv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Beroepen: 1830 arbeider; 1855 werkman.
Willem x, 26 jr, Beusichem 24-11-1830 Anna van Santen, 26 jr.
Zie XII-bh voor persoonsgegevens van Anna.
Kinderen van Willem en Anna:
1 Albert van Santen, * Beusichem 8-1-1831. Volgt XIII-y.
2 Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 17-1-1833. Volgt XIII-z.
3 Johanna van Santen, * Beusichem 30-11-1834. Volgt XIII-aa.
4 Johanna (Anna) van Santen (Zanten), * Beusichem 1-12-1836. Volgt XIII-ab.
5 Wilhelmina Hendrica (Hendrica Wilhelmina) van Zanten, * Beusichem 16-1-1839, † er 29-10-1840, 1 jr
6 Dirkje van Santen, * Beusichem 9-4-1841, † er 7-6-1846, 5 jr
7 Wilhelmina van Santen, * Beusichem 25-7-1843. Volgt XIII-ac.
8 Jacob van Zanten, * 28-3-1845, † Beusichem 27-8-1845, 4 mnd
9 Dirkje van Santen, * Beusichem 20-7-1848. Volgt XIII-ad.
10 Johanna Wilhelmina van Santen, * Beusichem 18-1-1852
XII-s Jacob Hendrik van Santen (Zanten), * Beusichem 28-1-1809, † er 10-6-1879, 70 jr, zv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-6-1879.
Notitie bij Jacob: geschreven als Van Zanten tijdens 2e huwelijk
Beroep: landman.
Jacob:
(1) x, 33 jr, Beusichem 17-6-1842 Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk), 24 jr, * Zoelmond 23-9-1817, † Beusichem 18-2-1851, 33 jr, dv Aartje van Schaardijk (Scherdijk) (Schordijk) .
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-2-1851.
Notitie bij Cornelia: op huwelijksakte staat Cornelia van Schuurdijk
op overlijdensakte staat Cornelia van Schaardijk
(2) x, 44 jr, Everdingen 4-11-1853 Beatriks den Hartog (Hertog), 24 jr, * Everdingen 12-2-1829, † Beusichem 6-8-1868, 39 jr, dv Arie den Hertog x Jannigje Pesselse .
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-8-1868.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Albert Johannes van Santen, * Beusichem 5-8-1842
2 Dirk van Santen, * Beusichem 21-12-1843. Volgt XIII-ae.
3 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 15-11-1845, † er 12-1-1852, 6 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 12-1-1852.
4 Aartje van Zanten, * Beusichem 29-7-1850. Volgt XIII-af.
Kinderen van Jacob en Beatriks:
5 Jannigje van Santen (Zanten), * Beusichem 1855. Volgt XIII-ag.
6 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 4-1856, † er 30-12-1856, 8 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 30-12-1856.
7 Arie van Zanten, * Beusichem 29-4-1857. Volgt XIII-ah.
8 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 23-4-1858, † er 15-1-1860, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 16-1-1860.
9 Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 3-4-1860. Volgt XIII-ai.
10 Cornelis van Zanten, * Beusichem 1861. Volgt XIII-aj.
11 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 25-4-1862 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 26-4-1862.
12 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 23-5-1863, † er 15-7-1863, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 16-7-1863.
XII-t Antonia van Santen, * Beusichem 18-6-1811, † Utrecht 8-9-1891, 80 jr, dv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-9-1891.
Beroep: dienstbaar.
Antonia x, 23 jr, Utrecht 19-11-1834 Johannis de Groot, 18 jr, * Utrecht 19-10-1816, † er 11-10-1879, 62 jr, zv Jacobus de Groot * Utrecht 15-1-1785 † er 15-10-1836 x Aletta van den Raad * 1787 † Utrecht 16-3-1837.
Beroep: leerlooijer.
Kinderen van Antonia en Johannis:
1 Albertus de Groot, * Utrecht 14-11-1837. Volgt XIII-ak.
2 Aletta Sophia de Groot, * Utrecht 1840, † er 31-8-1911, ±71 jr
3 Anthonius Cornelis de Groot, * Utrecht 1843, † er 8-11-1848, ±5 jr
4 Antonia de Groot, * Utrecht 1856, † er 2-4-1856, 0jaar
5 Elisabeth de Groot, * Utrecht 10-1846, † er 11-2-1847, 4 mnd
Notitie bij Elisabeth: Tweeling met Johanna
6 Elisabeth de Groot, * Utrecht 1848, † er 30-6-1916, ±68 jr
7 Jacobus de Groot, * Utrecht 1836, † er 3-11-1848, ±12 jr
8 Jacobus de Groot, * Utrecht 1851. Volgt XIII-am.
9 Johanna de Groot, * Utrecht 10-1846, † er 7-2-1847, 4 mnd
Notitie bij Johanna: Tweeling met Elisabeth
10 Johannes Antonie de Groot, * Utrecht 1842. Volgt XIII-al.
XII-u Cornelia Vogelpoel, * Beusichem, † er 2-3-1880, 85 jr, dv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie XI-g).
Cornelia x, 21 jr, Beusichem 1-12-1815 Dirk Stevense van der Lingen, 37 jr, * Beusichem 12-11-1778, † er 4-2-1863, 84 jr, zv Steven Dirksen van der Lingen x Aresia Christina van Spall .
Dirk is weduwnaar van Johanna Struik (Struijk) (1775-1813), wie hij trouwde <1805.
Beroepen: 1815 bouwman; 1863 landman.
Kinderen van Cornelia en Dirk:
1 Wilhelmina van der Lingen, * Zoelmond 1817. Volgt XIII-an.
2 Kunera Johanna van der Lingen, * Beusichem 26-3-1820. Volgt XIII-ao.
3 Willem van der Lingen, * Beusichem 15-2-1825. Volgt XIII-ap.
XII-v Johanna Machtalina Vogelpoel, * Beusichem 31-7-1796, † Ravenswaaij 6-4-1862, 65 jr, dv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie XI-g).
Johanna x, 20 jr, Beusichem 5-10-1816 Hermanus van der Louw (Schouw), ±20 jr, * Utrecht 1796, † <1862, <66 jr, zv Peter van der Louw x Seijgje de Kruijff .
Notitie bij Hermanus: komt voor met aansluitingen K. Kooij: http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00003.htm
Beroep: 1816 koetsier.
XII-w Dirk (Derk) Vogelpoel, * Beusichem 14-1-1804, † er 17-4-1834, 30 jr, zv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie XI-g).
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-4-1834.
Beroepen: 1804 landman; 1834 werkman.
Derk x, 24 jr, Beusichem 2-5-1828 Aartje Schaardijk, ±33 jr, * Zoelmond 1795, dv Cornelis Schaardijk x Jannetje van den Berg .
Kinderen van Derk en Aartje:
1 Willem Vogelpoel, * Beusichem 22-10-1827, † er 17-11-1854, 27 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 18-11-1854.
Beroep: 1854 dienstknecht.
2 Antonie Vogelpoel, * 1833
XII-x Willem Vogelpoel, * Beusichem 15-1-1806, † er 31-8-1881, 75 jr, zv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie XI-g).
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-9-1881.
Beroepen: 1836 landman; 1860 wegwerker; 1881 arbeider.
Willem x, 30 jr, Beusichem 10-6-1836 Jantje (Jannigje) van Essen, 18 jr.
Zie XII-bp voor persoonsgegevens van Jannigje.
Kinderen van Willem en Jannigje:
1 Kuinera Vogelpoel, * Beusichem 1838. Volgt XIII-aq.
2 Johannes Willem Vogelpoel, * Beusichem 7-4-1840, † er 13-1-1849, 8 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 13-1-1849.
3 Willem Dirk Vogelpoel, * Beusichem 26-9-1842, † er 5-12-1863, 21 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 5-12-1863.
4 Huibert Jacob Vogelpoel, * Beusichem 24-4-1845, † er 8-8-1848, 3 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 8-8-1848.
5 Johannes Willem Vogelpoel, * Beusichem 20-2-1852, † er 1-5-1860, 8 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 2-5-1860.
6 Willemijntje Vogelpoel, * Beusichem 1856. Volgt XIII-ar.
7 Willem Vogelpoel, * Beusichem 1858. Volgt XIII-as.
XII-y Antonia Prijs, * Beusichem 25-10-1806, † Est en Opijnen 13-10-1883, 76 jr, dv Johannis Prijs en Sara (Clara) van Santen (Zanten) (zie XI-h).
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-10-1883. Antonia:
(1) x, 18 jr, Beusichem 25-8-1825 Anthoni Jansen (Janssen), ±33 jr, * Ewijk 1792, † <6-3-1861, <69 jr.
Anthoni trouwde later >1825 Geertje Kleijn.
Notitie bij Anthoni: ook genoemd Anthonij
Beroepen: boerenknecht; werkman.
(2) x, 54 jr, Beusichem 6-3-1861 Willem van Buuren, ±59 jr, * Buren 1802, † Beusichem 26-11-1880, ±78 jr, zv Harmen van Buuren x Meggelina van Duuren .
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-11-1880.
Kinderen van Antonia en Anthoni:
1 Johanna Magdalena Janssen, * Beusichem 1828. Volgt XIII-at.
2 Johannes Jansen, * Beusichem 20-2-1840
XII-z Elisabeth van Santen, * Beusichem 28-7-1793, † Rijswijk (Maurik) 18-12-1848, 55 jr, dv Jan van Santen (zie XI-i) en Maaijke de Jong.
Notitie bij Elisabeth: ook genoemd van Zanten
Elisabeth x, 19 jr, Beusichem 27-2-1813 Willem van Schoordijk, ±31 jr, * Maurik 1782, † Rijswijk (Maurik) 10-7-1848, ±66 jr, zv Rijk van Schoordijk x Neeltje van Meerten .
Beroep: planter.
Kinderen van Elisabeth en Willem:
1 Rijk van Schoordijk, * Beusichem 1814. Volgt XIII-au.
2 Neeltje van Schoordijk, * 1816. Volgt XIII-av.
3 Maaike van Schoordijk, * Maurik 1819. Volgt XIII-aw.
4 Jannigje van Schoordijk, * Rijswijk 23-3-1821, † er 1-6-1823, 2 jr
5 Jan van Schoordijk, * Rijswijk 9-10-1823, † er 13-4-1824, 6 mnd
6 Jannigje van Schoor(dijk), * Rijswijk-Maurik 28-4-1825. Volgt XIII-ax.
7 Elisabeth van Schoordijk, * Rijswijk 21-5-1829, † er 22-10-1829, 5 mnd
8 Elisabeth van Schoordijk, * Maurik 10-12-1830. Volgt XIII-ay.
XII-aa Maria van Santen, * Beusichem 2-3-1796, † Leerdam 1-7-1856, 60 jr, dv Jan van Santen (zie XI-i) en Maaijke de Jong.
Notitie bij Maria: ook genoemd van Zanten
Beroep: dienstmeid.
Maria x, 31 jr, Culemborg 18-4-1827 Egbert (Bart) van Elferen, ±26 jr, * Driel 1801, † Leerdam 5-5-1874, ±73 jr, zv Sebastiaan van Elferen x Hendrina Peters .
Beroep: arbeider.
Kinderen van Maria en Bart:
1 van Elferen, levenloos geboren dochter, geboren 8-12-1827 in Culemborg Van het overlijden is aangifte gedaan 10-12-1827. Zij bleef ongehuwd.
2 Hendrika van Elferen, * Culemborg 1829. Volgt XIII-az.
3 Bastiaan van Elferen, * Culemborg 3-1833, † er 18-6-1833, 3 mnd
4 Maaike van Elferen, * 1834, † Leerdam 20-7-1849, ±15 jr
5 Egbarta van Elferen, * 1837, † Leerdam 24-8-1849, ±12 jr
6 Adriana van Elferen, * Culemborg 1839
Notitie bij Adriana: tr 19-08-1865 te Leerdam met Gobel van Stenis, zie genlias
7 Cornelia Alida van Elteren, * Leerdam 27-12-1842
Notitie bij Cornelia: op geboorteakte staat naam vader als Elteren
XII-ab Anthonij (Anthonie) van Santen, * Beusichem 8-6-1799, † er 30-5-1854, 54 jr, zv Jan van Santen (zie XI-i) en Maaijke de Jong.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-5-1854.
Notitie bij Anthonie: op overlijdensakte dochter elisabeth 1849 staan de namen genoemd als van zanten
Beroepen: landman; werkman; 1854 landbouwer.
Anthonie x, 23 jr, Beusichem 27-7-1822 Johanna (Magdelina) van Santen, 25 jr.
Zie XII-o voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Anthonie en Johanna: zie XII-o.
XII-ac Adrianus van Santen, * Beusichem 10-8-1802, † >1859, >57 jr, zv Jan van Santen (zie XI-i) en Maaijke de Jong.
Notitie bij Adrianus: ook genoemd van Zanten
Adrianus x, 26 jr, Schalkwijk 3-7-1829 Elizabeth den Boer, ±30 jr, * Leerdam 1799, † Everdingen 6-8-1859, ±60 jr, dv Gerrit den Boer x Aaltje de Vos .
Notitie bij Elizabeth: bij huwelijk geboren ca 1801, bij overlijden geb ca 1799
Kinderen van Adrianus en Elizabeth:
1 Aaltje van Zanten, * Everdingen 14-5-1831, † er 25-4-1833, 1 jr
2 Gerrit van Santen, * Everdingen 8-6-1834, † Culemborg 14-6-1877, 43 jr
3 Aaltje van Santen, * Everdingen 13-8-1838, † er 8-2-1840, 1 jr
4 Jan van Zanten, * Everdingen 20-6-1841
XII-ad Gerrit Antonie Udo, * Erichem 8-2-1795, † Leiden 27-11-1865, 70 jr, zv Jan Udo en Aaltje van Santen (Zanten) (zie XI-j).
Gerrit x, 39 jr, Leiden 13-11-1834 Wilhelmina Frederica Sophia Heijman (Heijmans), 37 jr, ~ Leiden 27-11-1796, dv Leonard Heijman x Sophia Roelofs .
Kinderen van Gerrit en Wilhelmina:
1 Willem Frederik Udo, * Leiden 4-6-1833
2 Martinus Antonie Udo, * Leiden 22-8-1835
3 Susanne Udo, * Leiden 14-10-1838. Volgt XIII-ba.
XII-ae Antonij Udo, * Beusichem 10-8-1798, † er 2-6-1876, 77 jr, zv Jan Udo en Aaltje van Santen (Zanten) (zie XI-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-6-1876.
Beroepen: lompensorteerder; 1876 arbeider.
Antonij x, 24 jr, Beusichem 23-7-1823 Willemke van Kuilenburg (van Beugen), 21 jr, ~ Lienden 11-2-1802, † Beusichem 27-11-1889, 87 jr, dv Antonia (Aalbertje) van Kuilenburg ~ 1762 † Beusichem 8-3-1812.
Notitie bij Willemke: geschreven als Kuilenburg en Kuilenborg
Bron V. Brans: erkend door Johannes van Beugen als weduwnaar van Antonia van Kuilenburg tijdens het huwelijk van Willemke in 1823
Beroep: fruitverkoopster.
Kinderen van Antonij en Willemke:
1 Jannigje Antonia Udo, * Beusichem 30-7-1823. Volgt XIII-bb.
2 Johannes Udo, * Beusichem 27-1-1826. Volgt XIII-bc.
3 Maria Udo, * Beusichem 16-10-1829, † er 19-10-1829, 3 dg
4 Jan Udo, * Beusichem 4-9-1830. Volgt XIII-bd.
5 Antonia Udo, * Beusichem 31-1-1833. Volgt XIII-be.
6 Marinus Udo, * Beusichem 4-1-1836. Volgt XIII-bf.
7 Albertus Udo, * Beusichem 7-3-1840, † er 10-1-1852, 11 jr
8 Johannes Udo, * Beusichem 11-6-1843. Volgt XIII-bg.
9 Aaltje Udo, * Beusichem 22-10-1846. Volgt XIII-bh.
XII-af Neeltje van Santen, * Beusichem 11-5-1796, † Culemborg 17-12-1855, 59 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-12-1855. Neeltje x, 36 jr, Culemborg 7-9-1832 Martinus Holl (Hol), 39 jr, * Tricht 19-12-1792, † Culemborg 7-3-1848, 55 jr, zv Lambert Hol ~ 1760 † Buurmalsen 13-9-1831 x Jenneke Roelofse ~ Slijk-Ewijk 1763 † Buurmalsen 25-10-1834.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-3-1848. Martinus is weduwnaar van Willemina (Willemke) Spies (1788-1825), wie hij trouwde Zoelen 5-3-1817.
Beroep: van 1817 tot 1848 boerenknecht, arbeider.
Kinderen van Neeltje en Martinus:
1 Elisabeth Holl, * Culemborg 1833. Volgt XIII-bi.
2 Antonie Hol, * Culemborg 15-1-1836. Volgt XIII-bj.
XII-ag Antonie (Antonie Azn) van Santen, * Beusichem 3-1-1802, † er 28-6-1881, 79 jr, zv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-6-1881.
Notitie bij Antonie Azn: ook bekend als:
Antonij, Antoni, van Santen Azn, van Zanten, van Zante.
In de huwelijksakte staat te naam als Antoni van Xante
In het trouwboekje staat het achtervoegsel Azn. vermeld.
Ten tijde dat Antonie tot voogd werd benoemd over zijn nichtje Judith Jägers werd zijn naam met een Z geschreven.
(opm kon wel lezen en schrijven,)
Beroepen: 1835 winkelier; 1855 landbouwer; van 1866 tot 1871 werkman; van 1867 tot 1868 veerman; 1881 landman.
Antonie Azn x, 32 jr, Beusichem 29-3-1834 Judith van Raaij, 28 jr, * Bergharen 21-5-1805, † Beusichem 1-6-1870, 65 jr, dv Jacobus Dirk van Raaij * Bergharen 20-9-1778 † Tricht 2-6-1847 x Bergharen 12-5-1804 Anna Maria (Maria Anna) Buis * Bergharen ±1785 † Beusichem 12-5-1820.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-6-1870.
Notitie bij Judith: kon niet schrijven
Beroep: 1834 winkelierster.
Kinderen van Antonie Azn en Judith:
1 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 16-9-1835
2 Anna Maria van Zanten, * Beusichem 11-6-1837. Volgt XIII-bk.
3 Antonie van Santen, * Beusichem 31-1-1841. Volgt XIII-bl.
4 Jacob Johannes van Zanten, * Beusichem 25-10-1843. Volgt XIII-bm.
5 Wilhelmina van Santen, * Beusichem 19-8-1845. Volgt XIII-bn.
XII-ah Rijk van Santen, * Beusichem 12-12-1804, † er 30-9-1860, 55 jr, zv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Beroepen: 1829 arbeider, lanbouwer; 1835 werkman.
Rijk x, 24 jr, Beusichem 20-2-1829 Neeltje Verweij, 22 jr, * Zoelmond 24-6-1806, † Beusichem 6-7-1832, 26 jr, dv Maria Verweij .
Beroep: 1829 naaister.
Kinderen van Rijk en Neeltje:
1 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 27-4-1829. Volgt XIII-bo.
2 Gerrit Jan van Zanten, * Beusichem 17-8-1831, † er 3-11-1832, 1 jr
XII-ai Johanna van Santen, * Beusichem 5-6-1811, † er 27-3-1887, 75 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van de geboorte is aangifte gedaan 8-6-1811 Van het overlijden is aangifte gedaan 28-3-1887. Johanna x, 28 jr, Beusichem 25-11-1839 Willem van Bekkem (Bekkum), 29 jr, * Beusichem 11-2-1810, † er 12-1-1884, 73 jr, zv Neeltje (Aaltje) van Bekkem * Beusichem 1-7-1787 † er 7-5-1832.
Notitie bij Willem: voor familie van Bekkum zie Aqua Vitae
Beroep: van 1839 tot 1872 arbeider, werkman.
Kinderen van Johanna en Willem:
1 Elisabeth Maria van Bekkum, * Beusichem 3-2-1840. Volgt XIII-bp.
2 Willem van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 16-11-1841. Volgt XIII-bq.
3 Antonia Maria van Bekkum, * Beusichem 24-8-1844. Volgt XIII-br.
4 Maria Johanna van Bekkum, * Beusichem 14-11-1848. Volgt XIII-bs.
5 Johanna Wilhelmina van Bekkum, * Beusichem 18-1-1852, † er 10-2-1852, 23 dg
Notitie bij Johanna: johanna werd 23 dagen
6 Johannes van Bekkum, * Beusichem 19-12-1852, † er 21-12-1852, 2 dg
Notitie bij Johannes: johannes werd 2 dagen
XII-aj Elisabeth van Zanten, * Beusichem 18-2-1815, † er 6-5-1890, 75 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van de geboorte is aangifte gedaan 20-2-1815
Notitie bij Elisabeth: ook geschreven Zanten, zie ook anekdotes op site L. Ligtermoet
Elisabeth x, 20 jr, Beusichem 6-3-1835 Jacob van Zanten, 28 jr.
Zie XII-bi voor persoonsgegevens van Jacob.
Kinderen van Elisabeth en Jacob:
1 Jacob van Zanten, * Beusichem 2-7-1835, † er 11-12-1903, 68 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 12-12-1903.
2 Elizabeth Maria van Zanten, * Beusichem 25-2-1838, † er 25-3-1838, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 26-3-1838.
Notitie bij Elizabeth: Elizabeth werd 1 maand
3 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21-3-1839. Volgt XIII-bt.
4 Cornelis van Zanten, * Beusichem 22-8-1841, † er 24-6-1872, 30 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 25-6-1872.
Beroep: 1872 werkman.
5 Anthonij van Zanten, * Beusichem 29-5-1845, † er 4-8-1849, 4 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 16-8-1849.
6 Rijk van Zanten, * Beusichem 1-3-1848, † er 22-9-1888, 40 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 24-9-1888.
Beroep: 1888 werkman.
7 Tonia Maria van Zanten, * Beusichem 9-11-1850. Volgt XIII-bu.
8 Anthonie van Zanten (Santen), * Beusichem 10-3-1853. Volgt XIII-bv.
9 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 12-8-1855 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 13-8-1855.
10 Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten, * Beusichem 2-11-1856. Volgt XIII-bw.
XII-ak Maria van Santen (Zanten), * Zoelmond 8-3-1801, † Beusichem 26-7-1856, 55 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie XI-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Maria x, 22 jr, Maurik 12-4-1823 Johannes Huigen (Huijgen), 24 jr, * Maurik 6-4-1799, † Culemborg 27-5-1880, 81 jr, zv Jan Huigen ~ Hemmen (Gem. Hien en Dodeweert) 28-3-1751 † Maurik 21-12-1835 x Eck (Maurik) 30-4-1787 Gijsbertje van den Doleweert * Maurik 3-8-1760.
Beroep: bouwman.
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Gijsberta Huigen, * Culemborg 1824, † er 10-3-1825, ±1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 11-3-1825.
2 Gijsberta Huijgen, * Culemborg 1826. Volgt XIII-bx.
3 Willem Dirk Huijgen, * Culemborg 1829. Volgt XIII-by.
4 Jan Hendrik Huijgen, * Culemborg 1-1831, † er 14-6-1831, 5 mnd
5 Elisabeth Huijgen, * Culemborg 1832. Volgt XIII-bz.
6 Jan Hendrik Huigen, * Culemborg 1835. Volgt XIII-ca.
7 Agnieta Cornelia Huigen, * Culemborg 3-1839, † er 1-9-1839, 6 mnd
8 Cornelis Huijgen, * Culemborg 12-3-1843, † er 20-3-1843, 8 dg
XII-al Anthonia van Santen, * Beusichem 2-10-1802, † Maurik 28-11-1861, 59 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie XI-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Anthonia x, 24 jr, Beusichem 21-4-1827 Hendrik van Remmerden, 24 jr, * Maurik 13-12-1802, † er 8-4-1847, 44 jr, zv Aalbert van Remmerden x Jenneke van Wijk .
Beroep: boerenknegt.
Kinderen van Anthonia en Hendrik:
1 Albert van Remmerden, * Beusichem 4-2-1827. Volgt XIII-cb.
2 Elisabeth van Remmerden, * Amerongen 20-5-1830, † Maurik 25-8-1846, 16 jr Van de geboorte is aangifte gedaan 21-5-1830
3 Jennetje van Remmerden, * Maurik 1834, † er 8-1-1852, ±18 jr
4 Angenieta van Remmerden, * Maurik 26-11-1834. Volgt XIII-cc.
5 Hendrika van Remmerden, * Maurik 1837. Volgt XIII-cd.
6 Willemina van Remmerden, * Maurik 1843. Volgt XIII-ce.
7 Antonia van Remmerden, * Maurik 1846. Volgt XIII-cf.
XII-am Cornelia van Santen, * Beusichem 1804, † Tull en ’t Waal 2-12-1875, ±71 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie XI-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Notitie bij Cornelia: ook genoemd Kornelia
Cornelia x, ±22 jr, Beusichem 2-3-1826 Teunis van Dijk, 24 jr, * Vreeswijk 8-2-1802, † Tull en ’t Waal 29-1-1868, 65 jr, zv Cornelis van Dijk * ±1777 x Willemijntje Homburg .
Beroep: arbeider.
Kinderen van Cornelia en Teunis:
1 Kornelis van Dijk, * Beusichem 7-6-1826. Volgt XIII-cg.
2 Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1828. Volgt XIII-ch.
3 Willemeintje (Mijntje) van Dijk, * Tull en ’t Waal 12-2-1829. Volgt XIII-ci.
4 Jan van Dijk, * Tull en ’t Waal 24-7-1830. Volgt XIII-cj.
5 Serphaas Arie van Dijk, * Tull en ’t Waal 25-11-1832. Volgt XIII-ck.
6 Adrianus Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1840. Volgt XIII-cl.
7 Gerrigje van Dijk, * Tull en ’t Waal 13-12-1841. Volgt XIII-cm.
XII-an Adriana Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 16-4-1816, † er 6-11-1885, 69 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie XI-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Adriana x, 33 jr, Beusichem 4-5-1849 Ruthgerus van Zanten, 47 jr.
Zie XII-bg voor persoonsgegevens van Ruthgerus.
Kind van Adriana uit onbekende relatie:
1 Elisabeth Cornelia van Santen, * Beusichem 28-1-1840, † er 22-1-1847, 6 jr
Kind van Adriana en Ruthgerus:
2 Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 25-3-1850. Volgt XIII-cn.
XII-ao Neeltje van Beusekom, * Beusichem 30-7-1804, † Maurik 18-3-1883, 78 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Neeltje x, 29 jr, Maurik 30-8-1833 Hermanus de Vries, ±26 jr, * Maurik 1807, † >1883, >76 jr, zv Hermen de Vries ~ 18-1-1761 † Maurik 4-1-1840 x Jannigje van Arnhem * ±1768 † Maurik 2-5-1860.
Kind van Neeltje en Hermanus:
1 Hermanus de Vries, * Maurik 1837. Volgt XIII-co.
XII-ap Gijsberta van Beusichem (Beusekom), * Beusichem 23-10-1811, † Zoelmond 21-5-1891, 79 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-5-1891. Gijsberta:
(1) x, 31 jr, Wadenoijen 4-5-1843 Wouter Wielders, ±27 jr, * Drumpt 1816, † <1851, <35 jr, zv Bart Wielders * ±1791 x Alberdina Hoppe * ±1791.
Van het overlijden is aangifte gedaan <1851.
(2) x, 39 jr, Beusichem 1-3-1851 Cornelis Vermeulen, ±30 jr, * Zoelmond 1821, † >1891, >70 jr, zv Peter Vermeulen x Lammertje van Bentem .
Beroep: 1851 werkman.
XII-aq Antonia van Beusekom, * Beusichem 1814, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Antonia x, ±29 jr, Beusichem 13-5-1843 Dirk Reinolt, ±30 jr, * Zoelen 1813, zv Hendrik Reinold (Rijnold) * ±1795 x Hendrika Antonia Stap * ±1795.
Beroep: 1843 kleermaker.
XII-ar Gijsbertus van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 21-4-1817, † Ravenswaaij (Maurik) 3-7-1879, 62 jr, zv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Beroep: landbouwer, koopman.
Gijsbertus:
(1) x, 24 jr, Beusichem 18-3-1842 Engelina van Ommeren, 26 jr, * Ravenswaaij 29-4-1815, † Zoelmond 21-5-1849, 34 jr, dv Gerrit Jan van Ommeren * ±1790 † >1816 x ±1809 Maria de Raad * Culemborg 1784 † Beusichem 31-5-1816.
(2) x, 33 jr, Beusichem 20-9-1850 Geertrui van Arkel, ±27 jr, * Zoelmond 1823, † er 26-2-1856, ±33 jr, dv Hendrik van Arkel * Zoelmond † er 2-4-1872 x Beusichem 1-12-1815 Hesse van Zandwijk * Zoelen 1792 † Beusichem 24-2-1832.
Kinderen van Gijsbertus en Engelina:
1 Gerrit Jan van Beusekom, * Zoelmond 21-5-1842, † Beusichem 31-10-1842, 5 mnd
2 Gerdina Maria van Beusichem, * Zoelmond 31-8-1843. Volgt XIII-cp.
3 Jan Gerrit van Beusekom, * Beusichem 12-1845, † er 3-8-1846, 8 mnd
4 Jan Gerrit van Beusekom, * Zoelmond 14-12-1846. Volgt XIII-cq.
5 Willem Jacob van Beusekom, * Zoelmond 6-4-1848, † Beusichem 21-11-1852, 4 jr
6 Antonia van Beusekom, * Zoelmond 30-4-1849, † er 17-5-1849, 17 dg
Kinderen van Gijsbertus en Geertrui:
7 Hesje van Beusichem, * Zoelmond 1851. Volgt XIII-cr.
8 Maria van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 1853. Volgt XIII-cs.
9 van Beusekom, levenloos geboren dochter, geboren 14-3-1854 in Zoelmond
10 van Beusekom, levenloos geboren zoon, geboren 24-2-1856 in Beusichem
XII-as Mijntje van Beusichem, * 1822, † Beusichem 7-12-1889, ±67 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-12-1889.
Beroep: 1852 dienstmeid.
Mijntje x, ±30 jr, Beusichem 6-11-1852 Zweer de Heus, 30 jr, * Beusichem 12-9-1822, † er 18-9-1888, 66 jr, zv Hermanus de Heus * Beusichem 12-9-1794 † er 1-8-1855 x Beusichem 13-11-1819 Zwerina van Asch (As) * Geldermalsen † Beusichem 20-10-1854.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-9-1888.
Beroep: 1852 werkman.
Kinderen van Mijntje en Zweer:
1 Hermanus de Heus, * Beusichem 11-7-1853, † er 18-7-1853, 7 dg
2 Maria Antonia de Heus, * Beusichem 23-6-1854. Volgt XIII-ct.
3 Hermanus de Heus, * Beusichem 1858. Volgt XIII-cu.
4 Jan de Heus, * Beusichem 1860. Volgt XIII-cv.
5 Antonie de Heus, * Beusichem 16-10-1861, † er 23-6-1863, 1 jr
XII-at Jacob van Zanten (Santen), * Beusichem 6-8-1793, † Vreeswijk 22-11-1834, 41 jr, zv Willem van Zanten (Santen) (zie XI-n) en Jacoba Johanna van Dieën.
Beroepen: 1818 zandschipper; 1823 schipper aan boord van het vaartuig genaamd Johannes (liggende te utrecht buiten Tolsteeg).
Jacob x, 25 jr, Vreeswijk 4-10-1818 Jannigje van Dijk, 21 jr, * Vreeswijk 10-1-1797, † Loenen 29-4-1860, 63 jr, dv Jan van Dijk x Johanna van Dijk .
Kinderen van Jacob en Jannigje:
1 Jacoba Johanna van Zanten, * Vreeswijk 26-6-1819, † er 12-11-1819, 4 mnd
2 Johannes van Zanten, * Vreeswijk 15-12-1820. Volgt XIII-cw.
3 Willem van Santen, * Utrecht 8-2-1823, † er 26-3-1823, 1 mnd
4 Trijntje (Catharina) van Zanten, * Vreeswijk 25-2-1824, † Loenen 25-4-1861, 37 jr
5 Jan Jacob van Zanten, * Vreeswijk 31-8-1826. Volgt XIII-cx.
6 Jannigje van Santen, * Utrecht 12-9-1828
7 Johanna van Zanten, * 1830, † Utrecht 25-8-1830, 0jaar
8 Jacoba Johanna van Santen, * 1832, † Rhenen 22-3-1832, 0jaar
9 Hendrik van Santen, * Langerak 15-6-1833, † Culemborg 15-11-1833, 5 mnd
XII-au Johanna van Zanten, * Beusichem 11-10-1800, † Vreeswijk 29-7-1866, 65 jr, dv Willem van Zanten (Santen) (zie XI-n) en Catharina (Trijntje) de Jong.
Johanna x, 18 jr, Vreeswijk 23-5-1819 Dirk de Kieviet, 20 jr, * Vreeswijk 22-1-1799, † er 9-10-1873, 74 jr, zv Adrianus de Kieviet * ±1774 x Maria de Coole .
Kind van Johanna en Dirk:
1 Maria de Kieviet, * 1820, † Vreeswijk 2-8-1829, ±9 jr
XII-av Joost Pieter (Pieter) van Santen, * Beusichem 26-10-1801, † Veenhuizen (Norg) -Drente 15-12-1841, 40 jr, zv Willem van Zanten (Santen) (zie XI-n) en Catharina (Trijntje) de Jong.
Notitie bij Pieter: ook genoemd van Zanten
Beroep: arbeider, schipper, kolonist.
Pieter:
(1) x, 21 jr, Vianen 8-6-1823 Maria Hendrika (Hendrika) van Leer, 19 jr, * Vianen 20-12-1803, † Vreeswijk 28-4-1833, 29 jr, dv Hendrik van Leer * Utrecht 1769 † Vreeswijk 1831 x Jacomina van den Berg .
(2) x, 33 jr, Amersfoort 5-8-1835 Johanna van der Waa, ±25 jr, * Amersfoort 1810, † er 7-9-1888, ±78 jr, dv Wiegert van der Waa x Margrita van Eijkelenburg .
Johanna trouwde later Maarssen 18-3-1853 Cornelis van der Sluis (1793-1859).
Kinderen van Pieter en Hendrika:
1 van Zanten, levenloos geboren kind, geboren 14-1-1826 in Vreeswijk
2 Hendrik van Santen, * Vreeswijk 14-1-1828. Volgt XIII-cy.
3 Jacomina van Zanten, * Vreeswijk 9-5-1830, † er 27-12-1830, 7 mnd
Kind van Pieter en Johanna:
4 Willem van Santen, * Amersfoort 12-6-1836. Volgt XIII-cz.
XII-aw Jacob van Zanten, * Culemborg 2-6-1811, † er 8-2-1890, 78 jr, zv Anthonie van Santen (zie XI-o) en Maaigje (Maaijke) van Eck.
Notitie bij Jacob: bron T. Ploeger- van Santen:
later Jacob van Santen,
Bij het huwelijk van Jacob en Dirkje is aanwezig: Maria Magdalena, geboren 24 december 1832 "uit hunne vorige vereeniging te zijn voortgesproten", willen kind wettig erkennen bij hun huwelijk.
Beroep: schipper.
Jacob:
(1) x, 21 jr, Culemborg 8-2-1833 Dirkje van Haaren (Verharen), 26 jr, * Culemborg 24-1-1807, † er 10-2-1859, 52 jr, dv Hendrik Johannes van Haaren * Amsterdam 8-1-1787 † Culemborg 2-1-1856 x Jacomina (Maria) van Gaasbeek ~ Culemborg 15-10-1786 † er 10-9-1860.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-2-1859.
(2) x, 51 jr, Culemborg 3-4-1863 Annigje Geertrui Vermeulen, >41 jr, * Culemborg <11-4-1821, † er 14-9-1894, >73 jr, dv Gerrit Vermeulen * Culemborg 1794 † >1856 x Culemborg 11-4-1821 Cornelia Borgstein * Culemborg 1800 † er 20-9-1856.
Notitie bij Annigje: wettiging tijdens huwelijk ouders
Kinderen van Jacob en Dirkje:
1 Maria Magdalena van Zanten, * Culemborg 24-12-1832. Volgt XIII-da.
2 Hendrik Johannes van Zanten, * Culemborg 1834, † er 14-3-1835, ±1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 16-3-1835.
3 Antonie Marinus van Santen, * Culemborg 15-1-1836. Volgt XIII-db.
4 Mina Hendrica van Zanten, * Culemborg 1838. Volgt XIII-dc.
5 Jacob Jan van Zanten, * Culemborg 9-1839, † er 29-1-1841, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1841.
6 Jacob Jan van Zanten, * Culemborg 1842. Volgt XIII-dd.
7 Dirk Hendrik van Santen, * Culemborg 1843. Volgt XIII-de.
8 Johannes Cornelis van Zanten, * Culemborg 9-1846, † er 31-12-1866, 20 jr Johannes bleef ongehuwd.
Beroep: schippersknecht.
9 Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 4-8-1849. Volgt XIII-df.
XII-ax Rijk van Santen, * Culemborg 15-2-1815, † er 15-3-1848, 33 jr, zv Anthonie van Santen (zie XI-o) en Maaigje (Maaijke) van Eck.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-3-1848.
Beroep: schipper.
Rijk x, 21 jr, Culemborg 30-12-1836 Gijsbertje (Gijsje) Brouwer, 22 jr, * Heukelum 6-1-1814, † Zwolle 23-9-1884, 70 jr, dv Hendrik Brouwer x Johanna van der Stroom .
Gijsje trouwde later Culemborg 20-7-1849 Arie van Haarlem (1814-1855). Gijsje trouwde later Culemborg 26-11-1858 Arnoldus Braam (1805-vóór 1884).
Kinderen van Rijk en Gijsje:
1 Antonie van Zanten, * 1836, † Nijmegen 1-1-1859, ±23 jr
Beroep: militair.
2 Maaigje van Zanten, * Culemborg 1838, † er 8-11-1839, ±1 jr
3 Maaike van Zanten, * Culemborg 1841. Volgt XIII-dg.
4 Jacob van Santen, * Culemborg 1845, † er 17-2-1847, ±2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 17-2-1847. Jacob bleef ongehuwd.
XII-ay Maria Elisabeth (Maria) van Santen, * Culemborg 4-6-1800, † er 7-3-1881, 80 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-4-1881. Maria x, 21 jr, Culemborg 13-2-1822 Johannes Wammes, ±27 jr, * Culemborg 1795, † er 26-11-1857, ±62 jr, zv Gerrit Wammes † <1840 x Geertruida Verhoef (van der Hoeff) ~ Culemborg 1770 † er 29-10-1840.
Beroep: landbouwer, bouwman.
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Gerrit Wammes, * Culemborg 1823. Volgt XIII-dh.
2 Lena Berendina Wammes, * Culemborg 1825. Volgt XIII-di.
3 Bernardus Wammes, * Culemborg 8-1826, † er 8-2-1827, 6 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 10-2-1827. Bernardus bleef ongehuwd.
4 Geertruida Maria Wammes, * Culemborg 1828. Volgt XIII-dj.
5 Maria Johanna Wammes, * Culemborg 12-9-1829. Volgt XIII-dk.
6 Bernardus Jacobus Wammes, * Culemborg 1831. Volgt XIII-dl.
7 Johannes Antonius Wammes, * Culemborg 20-6-1833. Volgt XIII-dm.
8 Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg 1835. Volgt XIII-dn.
9 Johanna Wammes, * Culemborg 1837. Volgt XIII-do.
10 Johanna Maria Wammes, * Culemborg 5-1840, † er 5-6-1841, 1 jr
11 Gerarda Wammes, * Culemborg 6-1841, † er 6-8-1841, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 7-8-1841. Gerarda bleef ongehuwd.
12 Gerardus Wammes, * Culemborg 6-1841, † er 6-8-1841, 2 mnd
13 Godert Antonie Wammes, * Culemborg 17-3-1843. Volgt XIII-dp.
XII-az Jansje van Santen (Zanten), ~ Culemborg 17-7-1802, † er 27-3-1861, 58 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Jansje x, 26 jr, Culemborg 8-5-1829 Johannes Franciscus Sanderse (Zanderse), 27 jr, ~ Culemborg 3-5-1802, zv Henricus (Hendrik) Sanders (Sanden, Zanderse) * Harreveld x Cornelia Verhoef (van der Hoeff) .
Notitie bij Johannes: meerdere kinderen, genlias
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Jansje en Johannes:
1 Sanders, levenloos geboren dochter, geboren 8-3-1847 in Culemborg Van het overlijden is aangifte gedaan 9-3-1847.
2 Bernardus Lambertus Sanders, * Culemborg 1843. Volgt XIII-dq.
3 Evert Matthias Sanders, * Culemborg 2-1845, † er 24-3-1846, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 26-3-1846.
4 Helena Maria Sanders, * Culemborg 1836, † er 8-4-1842, ±6 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 9-4-1842.
XII-ba Helena Bernardina van Santen, * Culemborg 20-1-1806, † er 2-4-1892, 86 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Beroep: naaister.
Helena x, 23 jr, Culemborg 8-5-1829 Nicolaas van Weerdenburg, ±25 jr, * Culemborg 1804, † er 25-6-1881, ±77 jr, zv Cornelis van Weerdenburg * ±1779 x Jannigje Vermeulen * ±1779.
Beroep: 1875 stoelenmaker.
Kinderen van Helena en Nicolaas:
1 Johanna Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1831. Volgt XIII-dr.
2 Bernardus Antonius van Weerdenburg, * Culemborg 1833, † er 4-3-1858, ±25 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 4-3-1858.
Beroep: stoelenmaker.
3 Helena Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1835, † er 22-6-1855, ±20 jr Helena bleef ongehuwd.
4 Cornelia Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1837, † er 28-5-1847, ±10 jr
5 Clasina Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1839, † er 2-7-1855, ±16 jr Clasina bleef ongehuwd.
6 Cornelis Lambertus van Weerdenburg, * Culemborg 1-5-1841, † er 7-5-1841, 6 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1841. Cornelis bleef ongehuwd.
7 Cornelis Lambertus van Weerdenburg, * Culemborg 1842. Volgt XIII-ds.
8 Nicolaas Hendrikus van Weerdenburg, * Culemborg 9-1845, † er 2-12-1846, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 3-12-1846. Nicolaas bleef ongehuwd.
9 Nicolaas Bernardus van Weerdenburg, * Culemborg 1849, † er 30-1-1864, ±15 jr
Beroep: stoelenmaker.
10 van Weerdenburg, levenloos geboren zoon, geboren 11-11-1849 in Culemborg Van het overlijden is aangifte gedaan 12-11-1849. Hij bleef ongehuwd.
XII-bb Johannes Jacobus van Santen, * Culemborg 20-3-1808, † er 12-9-1883, 75 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-9-1883.
Beroepen: schipper; 1883 huisschilder.
Johannes x, 22 jr, Culemborg 9-2-1831 Francina Maria Kramer, 29 jr, * Culemborg 28-4-1801, † er 23-1-1875, 73 jr, dv Hendrik Antonie Kramer x Johanna Maria van der Maat .
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-1-1875.
Kinderen van Johannes en Francina:
1 Hendrikus Antonius van Zanten, * Culemborg 6-1833, † er 26-10-1833, 4 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 26-10-1833.
2 Nicolaas Hendrikus van Santen, * Culemborg 18-10-1834. Volgt XIII-dt.
3 Johanna Maria van Zanten, * Culemborg 6-12-1835. Volgt XIII-du.
4 Helena Elisabeth van Zanten, * Culemborg 24-3-1837, † er 1-12-1848, 11 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 2-12-1848.
5 Johannes Gerardus van Zanten, * Culemborg 16-8-1838, † er 1-9-1838, 16 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 3-9-1838.
6 Anna Antonia Hendrika van Zanten, * Culemborg 10-1839, † er 3-5-1840, 7 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 5-5-1840.
7 Antonia Alida van Zanten, * Culemborg 3-1842, † er 8-5-1842, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 10-5-1842.
8 Francina van Zanten, * Culemborg 5-6-1845, † er 9-10-1845, 4 mnd
9 Bernardus Timotheus van Santen, * Culemborg 23-11-1931. Volgt XIII-dv.
XII-bc Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten), ~ Culemborg 23-4-1810, † er 16-6-1885, 75 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-6-1885.
Notitie bij Nicolaas: ook genoemd van Zanten
Beroep: stoelenmaker.
Nicolaas x, 25 jr, Culemborg 31-7-1835 Annigje van Kessel, 21 jr, * Culemborg 29-4-1814, † er 31-8-1866, 52 jr, dv Cornelis van Kessel x Aartje (Antje) Oostindien .
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-8-1866.
Kinderen van Nicolaas en Annigje:
1 van Zanten, levenloos geboren dochter, geboren 13-9-1836 in Culemborg
2 Cornelis van Santen, * Culemborg 31-10-1837. Volgt XIII-dw.
3 van Zanten, levenloos geboren dochter, geboren 31-7-1839 in Culemborg
4 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 3-7-1840 in Culemborg
Notitie: tweeling
5 van Zanten, levenloos geboren dochter, geboren 3-7-1840 in Culemborg
Notitie: tweeling
6 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 31-3-1841 in Culemborg Van het overlijden is aangifte gedaan 31-3-1841.
7 Helena Maria van Zanten, * Culemborg 4-4-1842, † er 15-4-1842, 11 dg
8 Helena Hendrika van Zanten, * Culemborg 11-9-1843. Volgt XIII-dx.
9 Arnolda van Zanten, * Culemborg 5-3-1846, † er 16-3-1848, 2 jr
Notitie bij Arnolda: tweeling
10 Petronella van Zanten, * Culemborg 5-3-1846, † er 7-8-1849, 3 jr
Notitie bij Petronella: tweeling
11 Berend van Zanten, * Culemborg 4-8-1849, † er 12-8-1849, 8 dg
12 Aartje van Zanten, * Culemborg 11-1-1851. Volgt XIII-dy.
13 Barend van Zanten, * Culemborg 13-2-1853, † er 14-2-1853, 1 dag
14 Johannes Jacobus van Zanten, * Culemborg 14-2-1853. Volgt XIII-dz.
15 Johanna Francina van Zanten, * Culemborg 17-2-1856, † er 15-11-1859, 3 jr
16 Bernardus van Zanten, * Culemborg 13-2-1858, † er 15-11-1859, 1 jr
17 Johanna van Zanten, * Culemborg 5-8-1861. Volgt XIII-ea.
XII-bd Henricus van Santen, * Culemborg 10-9-1812, † er 29-1-1873, 60 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Henricus x, 28 jr, Culemborg 20-11-1840 Cornelia Groenewoudt, ±48 jr, * Schalkwijk 1792, † <1873, <81 jr.
Cornelia is weduwe van Arie Verkerk (ovl. vóór 1840).
XII-be Jan van Santen, * Culemborg 16-10-1816, † er 28-12-1863, 47 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-12-1863.
Beroep: stoelenmaker.
Jan x, 31 jr, Culemborg 19-5-1848 Johanna Flora de Koning, 32 jr, * Culemborg 1-2-1816, † er 7-9-1879, 63 jr, dv Johannes (Jan) de Koning x Gerrigje Zielhorst .
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-9-1879. Johanna is weduwe van Willebrordus Wilhelmus Braam (ovl. vóór 1848).
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Helena Elisabeth van Zanten, * Culemborg, † er 1-12-1848 Van het overlijden is aangifte gedaan 2-12-1848. Helena bleef ongehuwd.
2 Helena Gerarda van Santen, * Culemborg 24-2-1849, † er 25-2-1849, 1 dag Van het overlijden is aangifte gedaan 27-2-1849. Helena bleef ongehuwd.
3 Gerarda Helena van Santen, * Culemborg 16-3-1850, † er 24-6-1850, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 25-6-1850. Gerarda bleef ongehuwd.
4 Johannes van Santen, * Culemborg 29-10-1851, † er 4-6-1856, 4 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 5-6-1856. Johannes bleef ongehuwd.
5 Gerarda Johanna van Santen, * Culemborg 22-5-1854, † er 3-8-1855, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 4-8-1855. Gerarda bleef ongehuwd.
6 Fransicus Borgias van Santen, * Culemborg 10-10-1857, † er 15-10-1857, 5 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 15-10-1857. Fransicus bleef ongehuwd.
XII-bf Jan van Santen (Zanten), * Beusichem 29-5-1799, † Utrecht 9-2-1881, 81 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Beroep: werkman.
Jan x, 23 jr, Beusichem 26-4-1823 Johanna van (den) Andel, ±25 jr, * Beusichem 1798, † er 4-7-1867, ±69 jr, dv Nicolaas van (den) Andel * 1775.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-7-1867.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Jacob van Santen, * Beusichem 22-2-1823. Volgt XIII-eb.
2 Elizabeth van Santen, * Beusichem 13-6-1825. Volgt XIII-ec.
3 Cornelis Rutgerus van Santen, * Beusichem 13-7-1828
Notitie bij Cornelis: zelfde als tr Maria van Waveren??
4 Nicolasina (Klasina) van Santen, * Beusichem 3-9-1832, † Leerdam 19-9-1853, 21 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 24-9-1853.
Beroep: tot 19-9-1853 dienstbode.
5 Jan van Santen, * Beusichem 1834, † Buurmalsen 29-9-1863, ±29 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 7-10-1863.
Beroep: 1863 schippersknecht.
6 Jan van Santen, * Beusichem 16-9-1836, † Buurmalsen 29-9-1863, 27 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 7-10-1863.
7 Pietronella van Santen, * Beusichem 1-10-1840, † Utrecht 13-12-1875, 35 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 15-12-1875. Pietronella bleef ongehuwd.
XII-bg Ruthgerus van Zanten, * Beusichem 7-3-1802, † er 5-3-1885, 82 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-3-1885.
Beroep: 1885 arbeider.
Ruthgerus x, 47 jr, Beusichem 4-5-1849 Adriana Wilhelmina van Zanten, 33 jr.
Zie XII-an voor persoonsgegevens van Adriana.
Kind van Ruthgerus en Adriana: zie XII-an.
XII-bh Anna van Santen, * Beusichem 9-6-1804, † er 22-12-1873, 69 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-12-1873.
Beroep: 1830 boerenmeid.
Anna x, 26 jr, Beusichem 24-11-1830 Willem van Santen, 26 jr.
Zie XII-r voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Anna en Willem: zie XII-r.
XII-bi Jacob van Zanten, * Beusichem 17-1-1807, † er 7-12-1860, 53 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-12-1860.
Notitie bij Jacob: echterneef trouwt achternicht
ook geschreven Zanten, zie ook anekdotes op site L. Ligtermoet
Beroepen: werkman; 1835 arbeider.
Jacob x, 28 jr, Beusichem 6-3-1835 Elisabeth van Zanten, 20 jr.
Zie XII-aj voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kinderen van Jacob en Elisabeth: zie XII-aj.
XII-bj Dirk van Zanten, * Beusichem 18-1-1811, † Kesteren 20-11-1896, 85 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Beroepen: schipper; 1835 werkman.
Dirk x, 54 jr, Beusichem 15-11-1865 Gijsberta Verkerk, 45 jr, * Beusichem 9-4-1820, † er 10-7-1890, 70 jr, dv Arie Verkerk x Aaltje Bisdonk .
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-7-1890. Gijsberta is weduwe van Bart van Breda (1819-1852), wie zij trouwde Beusichem 3-3-1843.
Kind van Dirk en Gijsberta:
1 Gerrit Adrianus van Zanten, * Beusichem 1859. Volgt XIII-ed.
XII-bk Hendrica van Santen (Zanten), * Zoelmond 12-7-1815, † er 21-10-1859, 44 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-11-1859.
Notitie bij Hendrica: Na haar overlijden hertrouwt Willem met haar achternicht Anna Veldkamp, de dochter van haar moeders broer
Hendrica x, 25 jr, Beusichem 23-1-1841 Willem van der Linden, ±28 jr, * Zoelmond 1813, zv Gijsbert van der Linden * Zoelmond 1777 † er 3-3-1860 x Jenneke Smits † Beusichem 21-11-1825.
Willem is weduwnaar van Dirkje Helena van Meningen (1802-1839), wie hij trouwde Beusichem 13-5-1837. Willem trouwde later Beusichem 19-9-1860 Anna Veldkamp (1818-1879).
Beroepen: 1841 broodbakkersknecht; 1860 landman.
Kinderen van Hendrica en Willem:
1 Jacob Johannes van der Linden, * Zoelmond 2-5-1841, † Beusichem 23-10-1851, 10 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 24-10-1851.
2 Gijsbert van der Linden, * Zoelmond 19-3-1843, † Beusichem 27-10-1855, 12 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 29-10-1855.
3 Cornelis van der Linden, * Zoelmond 1845. Volgt XIII-ee.
4 Hendrikus van der Linden, * Beusichem 1849. Volgt XIII-ef.
5 Rutgerus van der Linden, * Zoelmond 1851, † er 30-1-1856, ±5 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1856.
6 Jacob van der Linden, * Zoelmond 1-2-1853, † er 25-11-1854, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 25-11-1854.
7 Jan Willem van der Linden, * Zoelmond 1855. Volgt XIII-eg.
8 Jenneke van der Linden, * Zoelmond 23-11-1857, † er 8-2-1860, 2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 8-2-1860.
XII-bl Cornelis van Zanten, * Beusichem 9-10-1817, † er 12-6-1877, 59 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1877.
Beroep: 1877 arbeider.
Cornelis:
(1) x, 30 jr, Beusichem 8-9-1848 Aresia Christina van der Lingen, 25 jr, * Beusichem 29-10-1822, † er 20-1-1864, 41 jr, dv Aresia Christina van der Lingen * Beusichem 21-3-1792 † er 3-8-1841 x Beusichem 28-4-1815 Gerrit Dirkse van der Lingen * Beusichem 6-1-1788 † >1833.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-1-1864.
(2) x, 56 jr, Beusichem 21-1-1874 Gerritje van der Lingen, 44 jr, * Beusichem 9-10-1829, † er 29-4-1885, 55 jr, dv Gerrit Stevense van der Lingen x Johanna Roeland .
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-4-1885. Gerritje is weduwe van Jan Willem Braakman (ovl. vóór 1874).
Kinderen van Cornelis en Aresia:
1 Jacob(us) van Zanten, * Beusichem 1-10-1848. Volgt XIII-eh.
2 Gerrit Dirk van Zanten, * Beusichem 15-2-1850. Volgt XIII-ei.
3 Cornelia van Zanten, * Beusichem 1851. Volgt XIII-ej.
4 Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 1-3-1853, † er 31-1-1854, 10 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1854.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 14-4-1854, † Culemborg 30-9-1928, 74 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 4-10-1928.
Beroep: 1928 arbeider.
6 Nicolaas van Zanten, * Beusichem 28-11-1857. Volgt XIII-ek.
7 Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 26-7-1862. Volgt XIII-el.
XII-bm Jacoba van Santen (Zanten), * Beusichem 5-1-1820, † Wijk bij Duurstede 1-11-1869, 49 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij Jacoba: genoemd van Zanten 1861, overlijden dochter Cornelia
Jacoba x, 33 jr, Wijk bij Duurstede 14-10-1853 Gerardus (Gerrit) de Ruijter (Ruiter, Ruyter), ±25 jr, * Wijk bij Duurstede 1828, zv Willem de Ruijter x Petronella Elisabeth Hendriks .
Gerrit trouwde later Wijk bij Duurstede 3-2-1870 Cornelia Middelweerd (geb. 1830).
Kinderen van Jacoba en Gerrit:
1 Gerardus Hendricus de Ruijter, * Wijk bij Duurstede 28-10-1854. Volgt XIII-em.
2 Geertruida Cornelia de Ruiter, * Wijk bij Duurstede 24-5-1856, † er 12-4-1886, 29 jr
Notitie bij Geertruida: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 764
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 26-05-1856
Kind Geertruida Cornelia de Ruiter
Geslacht: V
Geboortedatum: 24-05-1856
Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Gerardus de Ruiter
Moeder Jacoba van Santen
3 Cornelia de Ruiter, * Wijk bij Duurstede 17-2-1861, † er 17-2-1861, 0dag
XII-bn Francina Wilhelmina van Santen, * Beusichem 10-3-1823, † Zoelmond 31-1-1916, 92 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-1-1916. Francina x, 25 jr, Beusichem 10-11-1848 Cornelis van Meerten, 25 jr, * Zoelen 18-11-1822, † Beusichem 7-5-1895, 72 jr, zv Cornelis van Meerten x Maaijke Versteeg .
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1895.
Notitie bij Cornelis: via broer Cornelis naar Prijs
Beroep: 1848 veerknecht.
Kinderen van Francina en Cornelis:
1 Cornelis van Meerten, * Beusichem 5-2-1849
2 Cornelia van Meerten, * Beusichem 21-2-1852
3 Jacob van Meerten, * Beusichem 8-2-1858, † er 22-3-1858, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 22-3-1858.
4 Jacob van Meerten, * Beusichem 1860, † er 20-5-1933, ±73 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 22-5-1933.
Beroep: 1933 landbouwer.
XII-bo Anthonia van Essen, * Beusichem 10-2-1805, † er 16-7-1891, 86 jr, dv Johannes van Essen en Willemijntje (Willemina) van Zanten (zie XI-s).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-7-1891. Anthonia x, 21 jr, Beusichem 4-12-1826 Arie Udo, 28 jr, * Beusichem, † er 26-2-1874, 76 jr, zv Arien Udo * 1750 † Beusichem 18-6-1829 x Johanna van Arkel † <1829.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-2-1874.
Kinderen van Anthonia en Arie:
1 Antonia Elisabeth Udo, * Beusichem 6-9-1824, † er 2-7-1828, 3 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 3-7-1828.
2 Arie Udo, * Beusichem 3-6-1827, † er 28-6-1827, 25 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 29-6-1827.
3 Arie Udo, * Beusichem 3-6-1827, † er 22-10-1872, 45 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 23-10-1872.
4 Wilhelmina Antonia Udo, * Beusichem 3-2-1830, † er 10-2-1832, 2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 11-2-1832.
5 Wilhelmina Antonia Udo, * Beusichem 1832. Volgt XIII-en.
6 Johanna Udo, * Beusichem 1834. Volgt XIII-eo.
7 Jenneke Udo, * Beusichem 1839. Volgt XIII-ep.
8 Willemina Udo, * Beusichem 1840. Volgt XIII-eq.
9 Dirkje Udo, * Beusichem 1843. Volgt XIII-er.
10 Johanna Antonia Udo, * Beusichem 12-7-1846. Volgt XIII-es.
11 Jacoba Udo, * Beusichem 27-11-1848, † er 14-4-1870, 21 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 16-4-1870.
XII-bp Jantje (Jannigje) van Essen, * Beusichem 12-11-1817, † Elst 1-2-1895, 77 jr, dv Johannes van Essen en Willemijntje (Willemina) van Zanten (zie XI-s).
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-5-1895.
Beroep: arbeidster.
Jannigje x, 18 jr, Beusichem 10-6-1836 Willem Vogelpoel, 30 jr.
Zie XII-x voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Jannigje en Willem: zie XII-x.
XII-bq Maria van Santen, * Beusichem 30-9-1816, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Maria:
(1) x, 26 jr, Nijmegen 10-5-1843 Anthonij Peters van Driel.
(2) x, 35 jr, Nijmegen 3-1-1852 Adam Willem Frederik Rapp.
XII-br Jantje van Zanten, * Beusichem 18-1-1820, † er 9-10-1905, 85 jr, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-10-1905. Jantje x, 42 jr, Beusichem 3-12-1862 Arie van den Berg, 51 jr, * Beusichem 5-10-1811, † er 13-6-1877, 65 jr, zv Jacobus Johannes van den Berg * 1786 † Beusichem 18-12-1850 x Petronella (Pieternella) van den Berg .
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1877.
Beroep: metselaar.
XII-bs Adriana van Zanten, * Beusichem 16-9-1822, † er 25-2-1906, 83 jr, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-2-1906. Adriana x, 42 jr, Beusichem 12-7-1865 Antonie van Asch, 56 jr, * Ravenswaaij 7-2-1809, † Beusichem 4-6-1872, 63 jr, zv Johannes Teunisz. van Asch * Ravenswaaij 1784 † Beusichem 20-8-1860 x Gerrigje van Blitterswijk * Zoelen 1784 † Beusichem 11-11-1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-6-1872.
Beroep: schipper.
XII-bt Cornelis van Zanten, * Beusichem 23-4-1826, † er 11-10-1892, 66 jr, zv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-10-1892.
Beroep: schipper.
Cornelis x, 28 jr, Beusichem 12-5-1854 Lena de Raad, 20 jr, * Beusichem 16-6-1833, † er 4-12-1906, 73 jr, dv Coenraad (Coen) de Raad * Culemborg 19-3-1802 † Beusichem 2-12-1889 x Culemborg 5-3-1829 Cornelia Sterk * Culemborg 9-6-1807 † Beusichem 12-2-1882.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-12-1906.
Notitie bij Lena: Omgekomen bij een brand, samen met haar zoon Jan en twee kleinkinderen, Johanna Nout en Lena van Zanten
Betovergrootmoeder van T. Ploeger van Zanten
Kinderen van Cornelis en Lena:
1 Hendricus van Zanten, * Beusichem 12-9-1854. Volgt XIII-et.
2 Cornelia van Zanten, * Beusichem 20-6-1856. Volgt XIII-eu.
3 Coenraad van Zanten, * Beusichem 3-9-1858. Volgt XIII-ev.
4 Magdalena van Zanten, * Beusichem 6-7-1861. Volgt XIII-ew.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 23-11-1864. Volgt XIII-ex.
6 Speijer van Zanten, * Beusichem 14-2-1866. Volgt XIII-ey.
7 Jacob van Zanten, * Beusichem 24-2-1868. Volgt XIII-ez.
8 Jan van Zanten, * Beusichem 2-10-1870, † er 4-12-1906, 36 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 4-12-1906.
Notitie bij Jan: Omgekomen bij een brand, samen met zijn moeder en 2 nichtjes
Beroep: 1906 landbouwer.
9 Gijsbert Markus van Zanten, * Beusichem 12-3-1874. Volgt XIII-fa.
10 Alida Cornelia Engelina van Zanten, * Beusichem 30-5-1878, † er 3-4-1879, 10 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 3-4-1879.
XII-bu Hendrik van Zanten, * Beusichem 5-10-1828, † Maarsseveen 8-9-1900, 71 jr, zv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Beroep: schipper.
Hendrik x, 37 jr, Beusichem 15-11-1865 Cornelia van Dijk, ±36 jr, * Ravenswaaij 1829, † Maarssen 8-2-1913, ±84 jr, dv Cornelis van Dijk * ±1804 x Cornelia Hak .
Kind van Hendrik en Cornelia:
1 Cornelis Hendrikus van Zanten, * Beusichem, † Tull en ’t Waal 21-7-1884 Van het overlijden is aangifte gedaan 31-7-1884.
Beroep: 1884 schipper.
XII-bv Theodorus Gaasbeek, ~ Culemborg 1808, † er 30-8-1866, ±58 jr, zv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie XI-u).
Beroepen: 1829 stoelenmaker; 1866 nachtwaker.
Theodorus x, ±21 jr, Culemborg 22-5-1829 Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg), ±22 jr, * Culemborg 1807, dv Jan Bleijenberg x Alida Koedam ~ Zoelmond 22-1-1775 † Beusichem 2-4-1855.
Kinderen van Theodorus en Seijntje, Josina:
1 Dirk Gaasbeek, * Culemborg 10-1829, † er 11-9-1830, 11 mnd
2 Aaltje Gaasbeek, * Culemborg 1832. Volgt XIII-fb.
3 Gerdina Josina Gaasbeek, * Culemborg 1833. Volgt XIII-fc.
4 Jan Jacobus Gaasbeek, * Culemborg 4-1834, † er 12-1-1835, 9 mnd
5 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1835, † er 5-5-1838, ±3 jr
6 Dirk Gaasbeek, * Culemborg 1839, † er 15-6-1840, ±1 jr
7 Johannes Gaasbeek, * Culemborg 3-1841, † er 9-8-1841, 5 mnd
8 Clasina Gaasbeek, * Culemborg 1843, † er 27-8-1866, ±23 jr
9 Theodorus Gaasbeek, * Culemborg 1846. Volgt XIII-fd.
10 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1849, † er 20-10-1852, ±3 jr
11 Dirk Gaasbeek, * Culemborg 5-1853, † er 25-6-1853, 1 mnd
XII-bw Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1815, † er 21-10-1889, ±74 jr, dv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie XI-u).
Dirkje x, ±21 jr, Culemborg 4-5-1836 Stephanus van Logchem, ±20 jr, * Culemborg 1816, † er 5-3-1886, ±70 jr, zv Gerrit van Logchem x Stijntje van den Ham .
Beroep: 1863 nachtwacht.
Kinderen van Dirkje en Stephanus:
1 Gerarda Cornelia van Logchem, * Culemborg 1838. Volgt XIII-fe.
2 Cornelis van Logchem, * Culemborg 1843. Volgt XIII-ff.
3 Dirk van Logchem, * Culemborg 1845. Volgt XIII-fg.
4 Stephanus van Logchem, * Culemborg 1858. Volgt XIII-fh.
XII-bx Jacob (van) Gaasbeek, * Culemborg 1818, † er 19-10-1907, ±89 jr, zv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie XI-u).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-10-1907. Jacob x, ±34 jr, Culemborg 22-10-1852 Magdalena Johanna Alberta Groeneveldt, ±31 jr, * Utrecht 1821, † <1907, <86 jr, dv Hendricus Johannes Groeneveldt x Jacoba Theodora Storm .
XII-by Jansje van Gaasbeek, * Culemborg 1824, † er 6-4-1881, ±57 jr, dv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie XI-u).
Jansje:
(1) x, ±19 jr, Culemborg 4-8-1843 Johannes van Kleef, ±21 jr, * Culemborg 1822, † er 22-9-1855, ±33 jr, zv Cornelis van Kleef x Margaretha van den Ham .
Beroep: stoelenmaker.
(2) x, ±35 jr, Culemborg 27-5-1859 Martinus Verrips, ±49 jr, * Culemborg 1810, † er 16-11-1887, ±77 jr, zv Aart Gerritse Verrips x Geertrui de Jong .
Martinus is weduwnaar van Johanna de Weerd (Weerdt) (ovl. vóór 1859), wie hij trouwde <1859.
Kinderen van Jansje en Johannes:
1 Cornelia van Kleef, * Culemborg 1843, † er 25-11-1848, ±5 jr
2 Dirk Hendrik van Kleef, * Culemborg 1844, † er 29-11-1848, ±4 jr
3 Margrieta van Kleef, * Culemborg 1847, † er 8-12-1848, ±1 jr
4 Cornelia Jacoba van Kleef, * Culemborg 1850. Volgt XIII-fi.
5 Gerdina van Kleef, * Culemborg 3-1851, † er 13-2-1852, 11 mnd
6 Cornelis Johannes van Kleef, * Culemborg 8-1852, † er 31-5-1853, 9 mnd
7 Cornelis van Kleef, * Culemborg 1854. Volgt XIII-fj.
8 Johannes van Kleef, * Culemborg 12-1855, † er 16-1-1856, 1 mnd
Notitie bij Johannes: geboren na het overlijden van zijn vader
XII-bz Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 16-5-1815, † Buren 12-11-1853, 38 jr, dv Johannes van Santen (zie XI-v) en Johanna Prijs.
Beroep: dienstbode.
Jantje x, 36 jr, Buren 1-11-1851 Pieter van Meenen, ±25 jr, * Buren 1826, zv Evert van Meenen x Maria Cornelia van Hoorn * Buren 1804 † er 9-4-1887.
Pieter trouwde later Buren 19-5-1855 Elisabeth van Schoordijk (1830-1885), zie XIII-ay.
Kind van Jantje en Pieter:
1 Evert Johannes van Meenen, * Buren 27-1-1853. Volgt XIII-fk.
XII-ca Kuinera van Santen, * Beusichem 6-9-1821, † Zoelmond 10-2-1899, 77 jr, dv Johannes van Santen (zie XI-v) en Johanna Prijs.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-2-1899.
Notitie bij Kuinera: is zij ook de moeder van Jacoba Johanna van Zanten, geb 1844 Beusichem tr Roelof ven Genderen??
Kuinera x, 29 jr, Beusichem 15-8-1851 Dirk Pieters van der Goot, 44 jr, * Oosterzee-Friesland 11-6-1807, † Zoelmond 2-10-1882, 75 jr, zv Pieter Jans van der Goot en Geeske Jans .
Dirk is weduwnaar van Elisabeth van Heest, wie hij trouwde <1851.
Beroepen: wegwerker; 1851 veldwachter.
Kinderen van Kuinera en Dirk:
1 Johannes van der Goot, * Zoelmond 28-4-1852, † er 5-4-1878, 25 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 5-4-1878.
2 Johanna Cunera van der Goot, * Zoelmond 20-9-1861, † Beusichem 11-11-1876, 15 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 11-11-1876.
3 Antje van der Goot, * Beusichem 1864. Volgt XIII-fl.
XII-cb Pieter van Batenburg, ~ Beusichem 8-1-1777, † er 11-5-1832, 55 jr, zv Dirk van Batenburg en Steventje (Leentje) van Muiswinkel (zie XI-x).
Pieter x Teuntje van Essen, * ±1777, † >1832, >55 jr.
XII-cc Josiena Christina (Gosientje) Markus, * Asch 14-11-1806, † Buren 15-2-1892, 85 jr, dv Dirk Christiaan Markus en Johanna Elisabeth Muiswinkel (zie XI-y).
Gosientje x, 27 jr, Buren 6-9-1834 Jan Vogelzang, 23 jr, * Opijnen 19-2-1811, † Buren 5-9-1846, 35 jr, zv Jan Vogelzang † Opijnen 25-9-1831 x Martijntje den Otter † Est en Opijnen 27-4-1813.
Kind van Gosientje en Jan:
1 Dirk Christianus Vogelzang, * Buren 28-2-1845. Volgt XIII-fm.
XII-cd Cornelis van Santen, ~ Beusichem 9-10-1790, † er 21-7-1846, 55 jr, zv Cornelis van Santen (zie XI-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-7-1846.
Beroep: werkman.
Cornelis x, 24 jr, Beusichem 2-6-1815 Johanna (Antje) van Asch, 42 jr, * Beusichem 11-2-1773, † er 3-6-1847, 74 jr, dv Gerrit van Asch ~ Beusichem 17-5-1750 x Beusichem 20-1-1770 Niesje (Nieske, Bregje) van Mourik * ±1748.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-6-1847. Antje is weduwe van Albertus van Santen (1769-1812), wie zij trouwde Beusichem 26-2-1797, zie XI-f.
XII-ce Johanna van Santen, ~ Beusichem 14-2-1800, † er 19-7-1830, 30 jr, dv Cornelis van Santen (zie XI-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-7-1830.
Kinderen van Johanna uit onbekende relatie:
1 van Santen
2 van Santen
3 Aaltje van Zanten, * Beusichem 10-5-1821. Volgt XIII-fn.
XII-cf Adrianus van Santen, * Beusichem 27-11-1802, † er 4-4-1877, 74 jr, zv Cornelis van Santen (zie XI-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-4-1877.
Beroep: arbeider.
Adrianus x, 29 jr, Beusichem 5-5-1832 Susanna Clazina van Zon, 21 jr, * Culemborg 3-11-1810, dv Johannes van Zon x Cornelia Jansen .
Kinderen van Adrianus en Susanna:
1 Cornelis van Zanten, * Culemborg 4-1838, † er 15-5-1838, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 17-5-1838.
2 Lammertje van Zanten, * Culemborg 1839, † er 20-11-1842, ±3 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 22-11-1842.
3 Cornelis van Santen, * Culemborg 1843. Volgt XIII-fo.
4 Cornelia van Zanten, * Culemborg 3-9-1845, † er 12-10-1845, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 13-10-1845.
5 Lammertje van Santen, * Culemborg 1851, † er 29-2-1856, ±5 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 29-2-1856.
XII-cg Reijntje van Zanten, * Beusichem 16-9-1806, † Kedichem 12-3-1884, 77 jr, dv Cornelis van Santen (zie XI-z) en Lammertje van Bekkum.
Notitie bij Reijntje: schoonmoeder van dochter Cornelia is Tonia van Zanten
Reijntje x, 28 jr, Beusichem 14-2-1835 Leendert Jzn Bron, 45 jr, ~ Culemborg 22-2-1789, † Nieuwland 24-12-1871, 82 jr, zv Jan Bron ~ Beesd 1-8-1734 † Culemborg 22-1-1812 x Culemborg 26-12-1767 Cornelia van der Gragt ~ Culemborg 4-9-1756 † er 19-6-1809.
Leendert is weduwnaar van Neeltje Gelderblom (1775-1830), wie hij trouwde Kedichem 23-5-1812.
Notitie bij Leendert: Als Leendert steeds vader wordt in zijn tweede huwelijk, trouwen de kinderen uit zijn eerste huwelijk en wordt hij gelijktijdig grootvader.
Beroep: kooiman.
Kinderen van Reijntje en Leendert:
1 Lambertus Bron, * Nieuwland 12-2-1836, † er 23-2-1836, 11 dg
2 Lambertus (Bart) Bron, * Nieuwland 26-4-1837. Volgt XIII-fp.
3 Cornelia Bron, * Nieuwland 25-11-1838. Volgt XIII-fq.
4 Cornelis Bron, * Nieuwland 9-9-1840, † er 9-7-1842, 1 jr
5 Bron, levenloos geboren zoon, geboren 12-11-1841 in Nieuwland
6 Kornelis Bron, * Nieuwland 23-1-1844, † er 5-2-1844, 13 dg
7 Bron, levenloos geboren zoon, geboren 6-6-1846 in Nieuwland
XII-ch Magdalena (Maria) Neph, ~ Wezel-Duitsland 30-9-1796, † Beusichem 18-6-1857, 60 jr, dv Johan Hendrik Neph en Maria van Zanten (zie XI-aa).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-6-1857. Magdalena x, 18 jr, Beusichem 15-9-1815 Hendricus (Hendrik) van Zanten, 31 jr.
Zie XI-t voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Magdalena en Hendrik: zie XI-t.
XII-ci Josephus van Zanten, * Rotterdam 5-1798, † er 7-4-1862, 63 jr, zv Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen) (zie XI-ab) en Johanna Geertruijda (Gertrudis) Loohuijs.
Josephus x, 25 jr, Rotterdam 10-3-1824 Cornelia Hennekam, ±28 jr, * Rotterdam 1796.
XII-cj Johannes Cornelis Koedam, * Beusichem 28-2-1802, † er 26-6-1862, 60 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Johannes x, 25 jr, Beusichem 10-5-1827 Diderika Adriana van Winsen, 21 jr.
Zie XII-cq voor persoonsgegevens van Diderika.
XII-ck Gerardina Jozina Koedam, * Zoelmond 1805, † <1859, <54 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Gerardina x, ±24 jr, Beusichem 21-8-1829 Gerrit Dirk de Kruijf, 36 jr, ~ Beusichem 8-10-1792, † er 7-11-1859, 67 jr, zv Willem de Kruijf x Beeligje van Rijnberk .
XII-cl Cornelis Koedam, * Beusichem 25-12-1806, † er 10-4-1884, 77 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Cornelis x, 28 jr, Zoelen 9-6-1835 Maria Berta van der Woerd, ±32 jr, * Zoelen 1803, dv Andries Cornelisse van der Woerd x Jenneke Clasina de Haas .
Kind van Cornelis en Maria:
1 Johannes Koedam, * Beusichem 25-10-1840, † er 10-6-1863, 22 jr
XII-cm Jozina Koedam, * Beusichem 1810, † Zoelmond 22-6-1856, ±46 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Jozina x, ±29 jr, Beusichem 11-1-1839 Willem van Kuik, ±40 jr, * Zoelmond 1799, zv Dirk van Kuik x Jacoba Ett .
Beroep: meester kleermaker.
XII-cn Willem Koedam, * Beusichem 1-11-1814, † er 19-10-1861, 46 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Willem x, 28 jr, Tiel 4-8-1843 Hendrica Maria de Haas, 29 jr, * Zoelen 10-3-1814, dv Klaas de Haas x Maijken van Eck .
XII-co Jantje Cornelia Koedam, * Beusichem 1-4-1817, † er 28-1-1855, 37 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Jantje x, 19 jr, Beusichem 20-1-1837 Gerrit Naves, ±21 jr, * Tiel 1816.
XII-cp Jacoba Bardina Koedam, * Beusichem 12-7-1818, † Asch 8-5-1869, 50 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Notitie bij Jacoba: volgens huwelijksakte 1841, geboortejaar ca.1818
volgens huwelijskakte 1851, geboortejaar ca. 1826
volgens overlijdenakte 1869, geboortejaar 1830
kind uit eerste huwelijk is geboren < 1841, derhalve geboortejaar 1818 meest aannemelijk
Jacoba:
(1) x, 22 jr, Beusichem 13-1-1841 Dirk Jacob van Wijk, ±22 jr, * Beusichem 1819, † <2-10-1851, <32 jr, zv Aaldert van Wijk ~ Maurik 19-11-1784 † Beusichem 19-1-1867 x <1813 Johanna Maria van Buren (Buuren) ~ Beusichem 10-3-1792 † er 24-11-1824.
(2) x, 33 jr, Buren 2-10-1851 Johannes Adrianus van Reekum, ±25 jr, * Maurik 1826, zv Hendrik van Reekum x Hendrina van Ingen .
Kind van Jacoba en Dirk:
1 van Wijk, * <13-1-1841
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders
XII-cq Diderika Adriana van Winsen, ~ Beusichem 21-4-1806, † er 28-4-1868, 62 jr, dv Willem van Winsen en Jantje Cornelia de Ronde (zie XI-ad).
Diderika x, 21 jr, Beusichem 10-5-1827 Johannes Cornelis Koedam, 25 jr.
Zie XII-cj voor persoonsgegevens van Johannes.
XII-cr Antonie van Winsen, ~ 24-10-1808, † Beusichem 22-1-1859, 50 jr, zv Willem van Winsen en Jantje Cornelia de Ronde (zie XI-ad).
Beroep: landbouwer.
Antonie x, 22 jr, Beusichem 16-5-1831 Aartje van Kempen, ±25 jr, * Beusichem 1806, † >1859, >53 jr, dv Christoffel van Kempen x Willemijntje van Soest .
Kinderen van Antonie en Aartje:
1 Willem van Winsen, * Beusichem 2-9-1834, † er 7-9-1834, 5 dg
2 Willem van Winsen, * Beusichem 1836. Volgt XIII-fr.
3 Geertje van Winsen, * 1839. Volgt XIII-fs.
XII-cs Jan de Ronde, * Beusichem 1844, † er 24-8-1931, ±87 jr, zv Hendrik (Nicolaas) de Ronde (zie XI-ag) en Jansje de Heus.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-8-1931.
Beroep: landbouwer.
Jan x Neeltje de Morrée.
Zie XIV-fc voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1880. Volgt XV-dw.
2 Elisabeth Jansje de Ronde, * Beusichem 1883. Volgt XV-dx.
3 Jansje de Ronde, * Beusichem 25-3-1885, † er 16-3-1886, 11 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 17-3-1886.
4 Arie de Ronde, * Beusichem 1890. Volgt XV-dy.
5 Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1891. Volgt XV-dz.
XII-ct Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1848, † er 31-3-1928, ±80 jr, zv Hendrik (Nicolaas) de Ronde (zie XI-ag) en Jansje de Heus.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-3-1928.
Beroep: landbouwer.
Gijsbert x, ±34 jr, Beusichem 15-11-1882 Leentje Kievith, ±35 jr, * Beusichem 1847, † er 6-10-1936, ±89 jr, dv Willem Kievith * Beusichem 26-3-1806 † er 31-1-1886 x Beusichem 30-4-1841 Dirkje van der Lingen * Beusichem 12-1-1811 † er 4-1-1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-10-1936.
Kinderen van Gijsbert en Leentje:
1 Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1884. Volgt XIII-ft.
2 Dirkje de Ronde, * Beusichem 1886. Volgt XIII-fu.
3 Jansje de Ronde, * Beusichem 23-11-1889, † er 4-1-1890, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 6-1-1890.
XII-cu Geertje Folkertse Kievit, * Tricht 3-1759, dv Folkert Jansz Kieviet en Ariaantje van Hattum (zie XI-aj).
Geertje:
(1) x, 22 jr, Beesd 10-6-1781 Ot van Middelkoop, † Beesd 8-3-1805.
(2) x, 47 jr, Beesd 4-5-1806 Remmert van Dommelen, 48 jr, * Beesd 2-4-1758, zv Abraham van Dommelen x Trijntje van der Kroon .
XII-cv Jan Claassen Volke Kievit, * Tricht 8-1765, zv Folkert Jansz Kieviet en Ariaantje van Hattum (zie XI-aj).
Jan x, 27 jr, Tricht 28-4-1793 Willemke van ’t Gijn, 27 jr, * Deil 15-9-1765, dv Lijsbet van ’t Gijn * ±1740.
Notitie bij Willemke: ook genoemd Willemke van Geijnt (huwelijk dochter Elisabeth 1830)
Kind van Jan en Willemke:
1 Elisabeth (Lijsbeth) Kievit, * ±1806. Volgt XIII-fv.
XII-cw Jenneke Andriesse van Zanten, * Rumpt ±1773, dv Andries van Zanten (zie XI-ak) en Elizabeth Zwamborn.
Jenneke x, ±25 jr, Haaften 25-2-1798 Hendrik Franse Donker, * Middelburg.
XII-cx Pieternella van Zante (Zanten), * Rumpt ±1781, dv Andries van Zanten (zie XI-ak) en Elizabeth Zwamborn.
Pieternella x, ±24 jr, Herwijnen 21-1-1805 Jan van der Meijde, ±25 jr, * ±1780, zv Dirk van der Meijde * Herwijnen 3-5-1751 † er 16-8-1804 x Engelina van der Salm ~ Brakel 28-12-1760 † Herwijnen 16-12-1811.
Notitie bij Jan: ook genoemd vdMijden
Kinderen van Pieternella en Jan:
1 Jenneke van der Meijde, * Herwijnen 23-7-1805. Volgt XIII-fw.
2 Elizabeth van der Meijde, ~ Herwijnen 25-10-1807
3 Dirk van der Mijden, * Herwijnen 30-6-1810
Notitie bij Dirk: tr 1834 Maria van Mil, zie genlias
XII-cy Jan van Zanten, * Herwijnen 17-9-1775, † Goes 29-5-1860, 84 jr, zv Geertje van Zanten (zie XI-al).
Jan:
(1) is de biologische vader van kinderen van Pieternella Welbie, * ±1775.
(2) begon een relatie met Gerrigje van der Meijde, * Herwijnen 1781, † er 5-3-1814, ±33 jr, dv Dirk van der Meijde * Herwijnen 3-5-1751 † er 16-8-1804 x Engelina van der Salm ~ Brakel 28-12-1760 † Herwijnen 16-12-1811.
Notitie bij Gerrigje: volgens opgaaf moeder is Jan van Zanten de vader
Kinderen van Jan en Pieternella:
1 Cornelis Welbie, * Herwijnen 28-7-1799. Volgt XIII-fx.
2 Welbie, levenloos geboren zoon, geboren 21-8-1807 in Herwijnen
Kind van Jan en Gerrigje:
3 Jenneke van der Meijde, ~ Herwijnen 1-3-1801
XII-cz Peter van Santen (Zanten), * Herwijnen 28-10-1789, † Haaften 26-7-1830, 40 jr, zv Hendrik van Zanten (zie XI-am) en Maaijke Storm.
Notitie bij Peter: Peter trouwt met zijn achternicht, dochter van vaders vader zijn halbroers dochter
Peter x, 19 jr, Herwijnen 9-9-1809 Geertruij van der Velden, 20 jr.
Zie XII-do voor persoonsgegevens van Geertruij.
Kinderen van Peter en Geertruij:
1 Maaike van Zante(n) (Santen), ~ Herwijnen 17-10-1813. Volgt XIII-fy.
2 Gerrit van Zanten, ~ Herwijnen 26-4-1820. Volgt XIII-fz.
3 Hendrik van Santen, * 1824. Volgt XIII-ga.
XII-da Anneke van Zanten, * Herwijnen 9-3-1791, dv Hendrik van Zanten (zie XI-am) en Maaijke Storm.
Notitie bij Anneke: ook genoemd Van Zante
Anneke x, 25 jr, Herwijnen 20-3-1816 Rijk Pannekoek, zv Berend Pannekoek x Grietje den Ouden .
Rijk is weduwnaar van Maaijke van Vliet (ovl. vóór 1816), wie hij trouwde <1816.
Kinderen van Anneke en Rijk:
1 Jantje Pannekoek, * Asperen 1818, † Herwijnen 8-9-1840, ±22 jr
2 Kasper Pannekoek, * Asperen 1828. Volgt XIII-gb.
XII-db Adriana van Zanten, * Herwijnen 10-7-1796, † er 22-2-1877, 80 jr, dv Hendrik van Zanten (zie XI-am) en Maaijke Storm.
Adriana x, 31 jr, Waardenburg 16-11-1827 Gerrit van Dooijeweert, 30 jr, * Waardenburg 9-9-1797, † er 21-8-1850, 52 jr, zv Steven van Dooijeweert x Dirkje van de Wal .
XII-dc Jantje van Zante (Zanten), * Herwijnen 12-11-1801, † er 25-1-1891, 89 jr, dv Hendrik van Zanten (zie XI-am) en Maaijke Storm.
Jantje x, 19 jr, Herwijnen 27-4-1821 Dirk Huigen, 25 jr, * Herwijnen 2-11-1795, † er 6-11-1859, 64 jr, zv Gijsbert Huigen x Adriana van Eijzeren .
Kinderen van Jantje en Dirk:
1 Gijsbert Dirk Huigen, * Herwijnen 1823, † er 19-1-1891, ±68 jr
2 Arie Huigen, * Herwijnen 13-11-1827. Volgt XIII-gc.
3 Maaike Huigen, * Herwijnen 3-4-1831. Volgt XIII-gd.
4 Peter Huigen, * Herwijnen 1836. Volgt XIII-ge.
5 Jan Albert Huigen, * Herwijnen 1845. Volgt XIII-gf.
XII-dd Arie van Zante, * Herwijnen 14-2-1798, † er 30-6-1855, 57 jr, zv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XI-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie XI-an).
Arie x, 22 jr, Herwijnen 5-1-1821 Maaike Vroegh, 38 jr, * Herwijnen 6-2-1782, † Zuilichem 18-3-1858, 76 jr, dv Arie Vroegh x Willemke van der Mel .
Kinderen van Arie en Maaike:
1 Arie van Zante, * Herwijnen 26-1-1821. Volgt XIII-gg.
2 Hermanus van Sante, * Herwijnen 15-6-1823. Volgt XIII-gh.
3 Dirk van Zante, * Herwijnen 1826, † er 7-4-1848, ±22 jr
4 Gerritje (Geertje) van Zanten, * Herwijnen 2-2-1828. Volgt XIII-gi.
5 Willemke van Zante, * Herwijnen 5-9-1833. Volgt XIII-gj.
XII-de Maria van Zante (Zanten), * Herwijnen 4-12-1803, † er 6-1-1879, 75 jr, dv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XI-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie XI-an).
Beroep: naaister.
Maria x, 31 jr, Herwijnen 20-12-1834 Arie Cousijn (Kozijn), 23 jr, ~ Herwijnen 19-2-1811, † er 2-4-1874, 63 jr, zv Arie Cozijn x Jantje Jansen .
Notitie bij Arie: ook genoemd Kozijn, 1879 overlijden Maria van Zanten
kinderen zie genlias
Beroep: griendschipper.
Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Gerrit van Zante (Zanten), * Herwijnen 1832. Volgt XIII-gk.
Kind van Maria en Arie:
2 Jantje Cousijn, * Herwijnen 9-1-1835. Volgt XIII-gl.
XII-df Peter van Zanten, * Herwijnen 12-9-1807, zv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XI-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie XI-an).
Peter x, 28 jr, Herwijnen 13-5-1836 Maaike de Joode, 26 jr, * Herwijnen 5-3-1810.
Kind van Peter en Maaike:
1 Cornelia van Zante, * Herwijnen 1-1-1840
XII-dg Aart van Santen, * Hellouw 17-12-1793, zv Gosen van Zanten (zie XI-ao) en Anneke Bouman.
Beroep: leerloojier.
Aart x, 32 jr, Haarlem 18-1-1826 Marie Toengronde, ±25 jr, * Haarlem 1801.
XII-dh Neeltje van Santen (Zanten), ~ Opijnen 11-9-1806, † <29-6-1854, <47 jr, dv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Notitie bij Neeltje: genoemd Van Zanten huwelijk 1834
Beroep: arbeidster.
Neeltje x, 27 jr, Est en Opijnen 14-2-1834 Gijsbert van Hees, 28 jr, * Gameren 22-4-1805, zv Gijsbert van Hees x Adriaaantje Roelofsen .
Gijsbert trouwde later Zaltbommel 29-6-1854 Maria Margaretha van Zetten (geb. 1831).
Beroep: kleermaker.
Kinderen van Neeltje uit onbekende relatie:
1 Andries van Santen, * Opijnen 9-4-1830. Volgt XIII-gm.
2 Hendrik van Santen, * Opijnen 9-4-1830. Volgt XIII-gn.
Kinderen van Neeltje en Gijsbert:
3 Hendrika van Hees, * Opijnen 1836, † er 10-1-1850, ±14 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 11-1-1850.
4 Willemke van Hees, * Opijnen 22-10-1837. Volgt XIII-go.
XII-di Gerrit van Santen, * Opijnen 11-1-1808, † 1-2-1888, 80 jr, zv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-2-1888.
Beroep: 1887 arbeider.
Gerrit x, 29 jr, Opijnen 2-7-1837 Carolina van de Werken, 23 jr, * Nederhemert 4-11-1813, † Opijnen 28-6-1871, 57 jr, dv Jan van de Werken † 12-9-1831 x Maria Catharina Keizer .
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-6-1871.
Beroep: arbeidster.
Kinderen van Gerrit en Carolina:
1 van Santen, levenloos geboren dochter, geboren 4-3-1838 in Opijnen Van het overlijden is aangifte gedaan 4-3-1838.
2 Hendrika van Santen, * Opijnen 1840, † er 30-1-1841, ±1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 31-1-1841.
3 Hendrika van Santen, * Opijnen 4-3-1842. Volgt XIII-gp.
4 Jan van Santen, * Opijnen 13-2-1845. Volgt XIII-gq.
5 Andries van Santen, * Opijnen 4-9-1848, † er 22-6-1850, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 23-6-1850.
6 Maria Catharina van Santen, * Opijnen 21-4-1851, † er 23-12-1876, 25 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 23-12-1876. Maria bleef ongehuwd.
7 Andries (Dries) van Santen, * Opijnen 15-7-1857. Volgt XIII-gr.
XII-dj Gozewien van Santen, * Opijnen 13-7-1810, † er 9-5-1885, 74 jr, dv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-5-1885.
Notitie bij Gozewien: ook genoemd Gozewina
Beroep: dienstmeid.
Gozewien x, 28 jr, Est en Opijnen 15-2-1839 Roelof van de Lang, 36 jr, * Opijnen 13-11-1802, † er 15-10-1882, 79 jr, zv Huibert van de Lang(e) * Opijnen 13-9-1761 † er 1-3-1837 x Roelofke de Keijzer † Opijnen 6-4-1811.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-10-1882.
Beroep: schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1865-1866).
Kinderen van Gozewien en Roelof:
1 Huibert van de Lang, * Opijnen 22-4-1839 Huibert bleef ongehuwd.
Beroep: schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1865-1866).
2 Hendrika van de Lang, * Opijnen 1841. Volgt XIII-gs.
3 Andries van de Lang, * Opijnen 1849, † er 30-3-1882, ±33 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 30-3-1882.
Beroep: arbeider.
XII-dk Cornelis van Santen, * Opijnen 8-2-1813, † Deil 30-11-1896, 83 jr, zv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-12-1896.
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk, overlijden en overlijden echtgenote geschreven als ’van Zanten’
staat ingeschreven met geboortemaand januari, als burger Nieuwaal, Gameren 1763-1879. als werkman, vertrekt in 1861 naar Deil, bron streekarchief
Cornelis:
(1) x, 48 jr, Herwijnen 30-3-1861 Bartje van Asch, 42 jr, * Deil 25-12-1818, † er 26-5-1870, 51 jr, dv Rijk Janssen van Asch † >1870 x Maria van Manen (Maren) * Deil 25-12-1818 † er 26-5-1870.
(2) x, 58 jr, Opijnen 28-10-1871 Lena Zuurmond, ±35 jr, * Deil ±1836, † er 6-1-1921, ±85 jr, dv Jakob Zuurmond * ±1811 x Maria van Kranenburg .
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-1-1921.
XII-dl Gozen van Santen, * Opijnen 29-8-1818, zv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Beroep: arbeider, boerenknecht.
Gozen x, 35 jr, Est en Opijnen 18-2-1854 Jenneke de Ruiter, ±26 jr, * Neerijnen 1828, dv Gerrit Jan de Ruiter x Hester de Keijzer .
Kinderen van Gozen en Jenneke:
1 Andries Gerrit Jan van Santen, * Waardenburg 1856. Volgt XIII-gt.
2 Hester van Santen, * Neerijnen 1859. Volgt XIII-gu.
3 Hendrik van Santen, * Neerijnen 1862. Volgt XIII-gv.
4 Gerrit Jan van Santen, * Neerijnen 1865. Volgt XIII-gw.
XII-dm Klaas Willem van Santen, * Opijnen 18-4-1821, † er 20-1-1906, 84 jr, zv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-1-1906.
Beroepen: 1857 boerenknecht; 1857 schipper; 1863 visser.
Klaas x, 35 jr, Est en Opijnen 7-2-1857 Christina van Oijen, ±26 jr, * Est en Opijnen 1831, † <1906, <75 jr, dv Hendrikus van Oijen * Opijnen 20-10-1800 † er 19-2-1882 x Est en Opijnen 2-10-1824 Rijkske van Zon ~ Tiel 7-6-1801 † er 7-10-1876.
Kinderen van Klaas en Christina:
1 Hendrika van Santen, * Opijnen 1857. Volgt XIII-gx.
2 Rijkske van Santen, * Est en Opijnen 7-9-1858. Volgt XIII-gy.
3 Antje van Santen, * Opijnen 1860, † Est en Opijnen 24-1-1869, ±9 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 25-1-1869.
4 Hendrikus van Santen, * Est en Opijnen 8-2-1863, † er 9-2-1863, 1 dag Van het overlijden is aangifte gedaan 9-2-1863.
5 Hendrikus van Santen, * Opijnen 1865. Volgt XIII-gz.
6 Andries van Santen, * Opijnen 25-2-1869, † Est en Opijnen 10-3-1869, 13 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 10-3-1869.
7 Antje van Santen, * Opijnen 6-2-1871. Volgt XIII-ha.
XII-dn Martinus van Zanten, * Tricht 1814, † er 28-3-1891, ±77 jr, zv Jacob van Zanten (Santen) (zie XI-ar) en Cornelia den Ouden.
Notitie bij Martinus: volgens huwelijksakte geboortejaar 1812
volgens overlijdensakte geboortejaar 1814
ook genoemd Van Santen
1891 overlijdensakte
Beroep: muzikant.
Martinus x, ±37 jr, Buurmalsen 31-10-1851 Neeltje Hol, 37 jr, * Tricht 29-4-1814, † Buurmalsen 2-4-1886, 71 jr, dv Lammert Hol * Haaften 1778 † Buurmalsen 29-1-1826 x Aaltje van Steenis ~ Tricht 1775 † er 4-5-1840.
Kind van Martinus en Neeltje:
1 Cornelia van Zanten, * Tricht 16-1-1852. Volgt XIII-hb.
XII-do Geertruij van der Velden, * Herwijnen 13-9-1788, † Haaften 12-12-1834, 46 jr, dv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie XI-at).
Geertruij:
(1) x, 20 jr, Herwijnen 9-9-1809 Peter van Santen (Zanten), 19 jr.Zie XII-cz voor persoonsgegevens van Peter.
(2) x, 44 jr, Haaften 4-10-1832 Jan Aldus, 44 jr, * Haaften 19-5-1788, † er 20-12-1840, 52 jr, zv Huibert Aldus ~ Haaften 1759 † er 14-6-1830 x Teuntje de Wind † <1830.
Jan trouwde later Haaften 5-5-1836 Johanna Klop (geb. 1810).
Beroep: Watermolenaar.
Kind van Geertruij uit onbekende relatie:
1 Neeltje van der Velde, ~ Hellouw 4-2-1807. Volgt XIII-hc.
Kinderen van Geertruij en Peter: zie XII-cz.
XII-dp Jan van der Velde, * Herwijnen 14-5-1793, † Geldermalsen 23-7-1854, 61 jr, zv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie XI-at).
Notitie bij Jan: neef en nicht, zijn vrouw Neeltje is de dochter van zijn zus
meerdere kinderen, genlias
Jan x, 32 jr, Herwijnen 8-4-1826 Neeltje van der Velde, 19 jr.
Zie XIII-hc voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kind van Jan en Neeltje:
1 Geertrui van der Velde, * Herwijnen 1825, † er 27-11-1847, ±22 jr
XII-dq Andries van der Velde, * Hellouw 2-9-1797, † Haaften 11-5-1877, 79 jr, zv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie XI-at).
Andries x, 23 jr, Herwijnen 19-5-1821 Heilke Keppel, ±23 jr, * Herwijnen 1798, † Haaften 12-9-1866, ±68 jr, dv Peter (Pieter) Keppel ~ Herwijnen 7-4-1776 † er 19-6-1813 x Willemke Appeldoorn .
XII-dr Maria van der Velde, * Herwijnen 30-4-1801, dv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie XI-at).
Maria x, 19 jr, Herwijnen 23-3-1821 Jan van Eeuwijk, 22 jr, * Herwijnen 6-11-1798.
Kind van Maria en Jan:
1 Neeltje van Eewijk, * Herwijnen 24-10-1830. Volgt XIII-hd.
XII-ds Pieter van Santen, * Geldermalsen 1775, zv Jan Peterse van Zanten (zie XI-ay) en Corsje de Wit.
Pieter:
(1) x, ±39 jr, Dordrecht 22-6-1814 Cornelia Bonten, ±31 jr, * Dordrecht 1783.
(2) x, ±49 jr, Dordrecht 21-1-1824 Hermina van den Berg, ±42 jr, * Dordrecht 1782.
XII-dt Jan van Zanten, * Geldermalsen 14-12-1778, zv Jan Peterse van Zanten (zie XI-ay) en Corsje de Wit.
Beroep: arbeider.
Jan x, 38 jr, Waardenburg 16-1-1817 Willemijntje Jongbloed, 28 jr, * Tuil 12-11-1788, dv Dirk Jongbloed x Anna Catharina Zwamborn .
Kinderen van Jan en Willemijntje:
1 Anna Catharina van Zanten, * Waardenburg 1819. Volgt XIII-he.
2 Korstina van Zanten, * Waardenburg 1822. Volgt XIII-hf.
XII-du Aart (Arend) van Santen (Zanten), * Geldermalsen 29-12-1784, † Vianen 18-3-1860, 75 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Notitie bij Arend: genoemd Aert van Santen (huwelijk 1814)
Beroepen: koopman; logementhouder, buiten de Zandpoort te Vianen; 1814 koetsier.
Arend:
(1) x, 29 jr, Utrecht 4-5-1814 Diderica Gerdina Spies, 30 jr, ~ Lienden 12-2-1784, † Vianen 13-6-1828, 44 jr, dv Gerrit Spies † Lienden 1795 x Dirkje Hober † Lienden 1795.
(2) x, 45 jr, Vianen 24-12-1830 Hendrika Anthonia Blanken, ±32 jr, * Utrecht 1798, † Vianen 7-12-1851, ±53 jr, dv Leendert Blanke x Dorothea Elizabeth Heldberg .
Kinderen van Arend en Diderica:
1 Dirk van Zanten, * Vianen 19-2-1815. Volgt XIII-hg.
2 Jansje van Zanten, * Vianen 17-11-1816. Volgt XIII-hh.
3 Gerrit Hendrik van Zanten, * Vianen 15-7-1819. Volgt XIII-hi.
4 Peter van Zanten, * Vianen 18-6-1821, † er 15-7-1822, 1 jr
5 Peter Antonius (Piet) van Zanten, * Vianen 17-5-1823. Volgt XIII-hj.
6 Diderika Wilhelmina van Zanten, * Vianen 9-6-1825, † er 2-8-1826, 1 jr
Kinderen van Arend en Hendrika:
7 Jacob van Zanten, * Vianen 23-3-1831. Volgt XIII-hk.
8 Dorothea Margrieta van Zanten, * Vianen 26-5-1832. Volgt XIII-hl.
9 Adrianus van Zanten, * Vianen 14-8-1833, † er 15-9-1833, 1 mnd
10 Metje van Zanten, * Vianen 2-8-1834, † er 10-9-1834, 1 mnd
11 Metje van Zanten, * Vianen 22-8-1835. Volgt XIII-hm.
12 Leendert van Zanten, * Vianen 8-8-1837, † er 27-8-1837, 19 dg
13 Leendert Otto van Zanten, * Vianen 15-1-1839, † er 27-3-1839, 2 mnd
14 Johannes Adrianus van Zanten, * Vianen 4-6-1842. Volgt XIII-hn.
XII-dv Johannis van Santen, * Geldermalsen 26-2-1787, † er 18-10-1843, 56 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Beroep: werkman, landman, gemeentebode, ambtenaar, [bode, schutter en veldgraaf 1827-1834],.
Johannis x, 28 jr, Geldermalsen 21-10-1815 Antje Leegemaat, 25 jr, * Zierikzee 21-3-1790, † Amsterdam 13-7-1861, 71 jr, dv Bartel Jansse Leegemaat (Legemaate) * Doorn 11-5-1732 † 4-11-1806 x Zierikzee 16-6-1765 Johanna van der Poel * Brouwershaven ±1744 † 18-6-1802.
Notitie bij Antje: ook genoemd Aaltje (van de), Legemaat
Kinderen van Johannis en Antje:
1 Bartel Johan van Santen, * Geldermalsen 27-4-1816. Volgt XIII-ho.
2 Jenneke van Santen, * Geldermalsen 1-3-1818. Volgt XIII-hp.
3 Dirk van Santen, * Geldermalsen 13-9-1820. Volgt XIII-hq.
4 Abraham van Zanten, * Geldermalsen 4-12-1823. Volgt XIII-hr.
5 Angenes Sophia van Santen, * Culemborg 1-4-1826. Volgt XIII-hs.
6 Johanna Martina van Santen, * Geldermalsen 18-5-1828. Volgt XIII-ht.
XII-dw Adrianus van Santen (Zanten), * Geldermalsen 13-5-1788, † er 8-6-1865, 77 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Notitie bij Adrianus: genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1819, polder WB 310 blz 4, kieslijst grondbezit Tielerwaard
idem 1853 Polder WB 503, blz 12, geerfde polder Tielerwaard,
idem 1853 gecommitteerde Polder WB 299, blz 1, idem 1819 kieslijst grondbezit Tielerwaard, Polder WB 310, blz 4
Beroep: landman, koopman.
Adrianus x, 31 jr, Geldermalsen 6-5-1820 Maaijke van Tiffelen (Tippelen), 39 jr, * Deil 2-9-1780, † Geldermalsen 14-5-1855, 74 jr, dv Hendrik van Tiffelen x Artje Sluimer (Wagchem) .
Maaijke is weduwe van Antonij de Jager (±1782-vóór 1820), wie zij trouwde <1820.
Notitie bij Maaijke: bron T. de Goei: Maaijke heeft 5 kinderen uit huwelijk met Antonij de Jager
Beroep: landeigenaresse.
Kinderen van Adrianus en Maaijke:
1 Jenneke Adriana van Santen, * Geldermalsen 28-8-1820, † er 7-1-1822, 1 jr
2 Jenneke Adriana van Santen, * Geldermalsen 2-11-1822. Volgt XIII-hu.
3 Maaike Willemina van Santen, * Geldermalsen 20-6-1825. Volgt XIII-hv.
XII-dx Metje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 9-4-1791, † er 12-8-1868, 77 jr, dv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Metje x, 20 jr, Geldermalsen 26-3-1812 Dirk Anthonie van Mourik, 31 jr, ~ Rhenen 31-12-1780, † Geldermalsen 1-4-1867, 86 jr.
Beroepen: 1813 herbergier; van 1815 tot 1833 bakker; 1838 kastelein; 1848 herbergier; 1851 bruggaarder; 1853 herbergier.
Kinderen van Metje en Dirk:
1 Dirk Anthonij van Mourik, * Geldermalsen 1813. Volgt XIII-hw.
2 Willem Dirk van Mourik, * Geldermalsen 1813. Volgt XIII-hx.
3 Johanna Hendrika van Mourik, * Geldermalsen 1816. Volgt XIII-hy.
4 Metje Adriana van Mourik, * Geldermalsen 1826. Volgt XIII-hz.
5 Dirkje van Mourik, * Geldermalsen 1829. Volgt XIII-ia.
6 Jacob van Mourik, * Geldermalsen 1829. Volgt XIII-ib.
7 Anthonia van Mourik, * Geldermalsen 1832. Volgt XIII-ic.
8 Pieternella van Mourik, * Geldermalsen 1834, † er 24-4-1838, ±4 jr
XII-dy Willemijntje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 28-11-1793, † er 8-3-1823, 29 jr, dv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Willemijntje x, 20 jr, Geldermalsen 19-5-1814 Gerrit Lam, ±25 jr, * Buren 1789, † Geldermalsen 29-1-1857, ±68 jr, zv Gerrit Lam x Lijsbeth van Malsen .
Beroepen: 1814 bakker; 1842 veerschipper.
Kinderen van Willemijntje en Gerrit:
1 Geerdina Pietronella Lam, * 1815. Volgt XIII-id.
2 Cornelis Dirk Lam, * Geldermalsen 1819. Volgt XIII-ie.
3 Hendrica Lisabetta Lam, * Geldermalsen 1819. Volgt XIII-if.
4 Jenneke Antonia Lam, * Geldermalsen 1821. Volgt XIII-ig.
XII-dz Roelof van Os, ~ Rotterdam 15-3-1763, zv Huijbert van Os en Cornelia van Zanten (zie XI-bd).
Roelof x Corenlia Dooremans.
Kind van Roelof en Corenlia:
1 Corenlia van Os, ~ Rotterdam 13-7-1784
XII-ea Martinus Smit, ~ Den Haag 23-5-1784, † er 11-6-1834, 50 jr, zv Coenraad Schmidt en Adriana van Ochten (zie XI-bf).
Beroep: smid.
Martinus x, 23 jr, Den Haag 24-4-1808 Zwaantje Vogelzang, 24 jr, ~ Den Haag 8-6-1783, † ’s Gravenhage 2-2-1850, 66 jr, dv Coenraad Vogelesang x Magdalena Stuijver .
Kind van Martinus en Zwaantje:
1 Zwaantje Smit, * Den Haag 29-8-1820. Volgt XIII-ih.
XIII-a Maas van Zanten, * Buren 31-3-1798, † Tiel 18-5-1848, 50 jr, zv Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Notitie bij Maas: onwettig
vraag van F. van Zoelen:
Is deze Maas, dezelfde persoon als Manus van Zoelen?
Manus van Zoelen heeft gedurende 2 tijdsperioden bij 2 onderdelen in dienst gezeten. Hiervan zijn 2 inschrijvingen gevonden
Inschrijving 1:
De ouders van de betreffende Manus van Zoelen heten Gertruy de Man (moeder) en Willem (achternaam werd niet vermeld).
Manus heeft hier als geboortedatum 31-3-1798 te Buren
Inschrijving 2:
De ouders van de betreffende Manus van Zoelen heten Geertrui van Zanten (moeder) en Willem (achternaam werd niet vermeld).
Manus heeft hier als geboortedatum 31-3-1800 te Buren
Beroep: militair (bij overlijden gepensioneerd).
Maas x, 30 jr, Tiel 14-2-1829 Maria Barlo, 22 jr, * Deil 4-9-1806, † Tiel 11-12-1852, 46 jr, dv Gerrit Jan Barlo x Teuntje van Zijl .
Notitie bij Maria: ook genoemd Berlo, Beverloo
Beroep: naaister.
Kinderen van Maas en Maria:
1 Maria van Zanten, * Tiel 1843. Volgt XIV-a.
2 Geertrui Antonia van Zanten, * Tiel 1845, † Montfoort-Utrecht 15-5-1855, ±10 jr
3 Maas van Zanten, * Tiel 1848. Volgt XIV-b.
XIII-b Dirkje Ambtman, ~ Zoelen 9-12-1807, dv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Dirkje x, 26 jr, Maurik 26-2-1834 Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw), ±29 jr, * Rijswijk-G 1805, zv Roelof Baauw x Petronella van Bruchem .
Beroep: landman.
Kinderen van Dirkje en Dirk:
1 Roelofje Baauw, * Maurik 29-4-1834. Volgt XIV-c.
2 Geertrui Hendrica Bauw, * Zoelen 1835. Volgt XIV-d.
3 Petronella Cornelia Bauw, * Avezaath 1838. Volgt XIV-e.
4 Peter Jacobus Baauw (Baouw), * Avezaath 1847. Volgt XIV-f.
5 Jannigje Baouw, * Sneek 1849. Volgt XIV-g.
6 Willem Hendrikus Bauw, * Avezaath 1851. Volgt XIV-h.
XIII-c Jannigje Ambtman, ~ Zoelen 3-6-1810, dv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Jannigje x, 23 jr, Maurik 7-2-1834 Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg), ±23 jr, * Maurik 1811, zv Pier van Stuivenberg (Stuijvenberg) x Jannetje Flipsen .
Kinderen van Jannigje en Dirk:
1 Martinus van Stuijvenberg, * Maurik 1838. Volgt XIV-i.
2 Jannigje van Stuijvenberg, * Maurik 1840. Volgt XIV-j.
3 Geertruida van Stuijvenberg, * Maurik 1841. Volgt XIV-k.
4 Elisabeth van Stuijvenberg, * Maurik 29-5-1851. Volgt XIV-l.
XIII-d Peter Jan den Ambtman, * Zoelen 20-8-1812, † Maurik 3-4-1875, 62 jr, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Beroep: dienstbaar.
Peter:
(1) x, 28 jr, Maurik 16-12-1840 Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek), ±21 jr, * Maurik 1819, † <1852, <33 jr, dv Hermen (Harmen) van Rijnberk (Remberk) * Rijswijk 15-12-1772 † <1823 x <1812 Hermijntje de Jong * Deil 25-10-1786.
Notitie bij Hermijntje: genoemd Rijnbeek 1870 huwelijk zoon Herman
(2) x, 40 jr, Maurik 26-11-1852 Anna Maria Karolina van Hattem, 31 jr, * Lienden 26-11-1821, † er 25-3-1887, 65 jr, dv Asuerus van Hattem (Hattum) x Catharina Spies .
Anna is weduwe van Jan Jansen Rennes (ovl. vóór 1852), wie zij trouwde <1852.
Beroep: baker (vroedvrouw).
Kinderen van Peter en Hermijntje:
1 Herman Ambtman, * Maurik 26-3-1844. Volgt XIV-m.
2 Martinus Ambtman, * Maurik 1847. Volgt XIV-n.
3 Willem Hendrikus den Ambtman, * Maurik 1849. Volgt XIV-o.
Kinderen van Peter en Anna:
4 Jannigje Hermina den Ambtman, * Maurik 1854. Volgt XIV-p.
5 Azuerus den Ambtman, * Maurik 10-4-1855. Volgt XIV-q.
6 Adriana Catharina den Ambtman, * Maurik 21-1-1856. Volgt XIV-r.
7 Peter Jan den Ambtman, * Maurik 18-3-1858. Volgt XIV-s.
8 Geertruida den Ambtman, * Maurik 1862. Volgt XIV-t.
XIII-e Hendrikus Martinus (den) Ambtman, * Zoelen 12-12-1814, † er 28-2-1892, 77 jr, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Hendrikus x, 26 jr, Zoelen 17-6-1841 Johanna van Meeteren, 21 jr, * Zoelen 23-1-1820, † er 4-8-1897, 77 jr, dv Herman van Meeteren x Antje van Ingen .
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
1 Geertruij den Ambtman, * Zoelen 7-8-1842. Volgt XIV-u.
2 Johanna Willemina (Anna Hermina) (den) Ambtman, * Zoelen 1844. Volgt XIV-v.
3 Martinus Hendrikus den Ambtman, * Zoelen 10-6-1847. Volgt XIV-w.
4 Dirkje den Ambtman, * Zoelen 1853. Volgt XIV-x.
5 Herman Cornelis den Ambtman, * Twello 1856. Volgt XIV-y.
6 Gerrit den Ambtman, * Zoelen 7-11-1860. Volgt XIV-z.
XIII-f Willem Ambtman, * Zoelen 26-2-1817, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Willem:
(1) x, 30 jr, Zoelen 26-2-1847 Elisabeth van Rijnberk, ±31 jr, * Rijswijk-G 1816, † <1859, <43 jr, dv Hermen (Harmen) van Rijnberk (Remberk) * Rijswijk 15-12-1772 † <1823 x <1812 Hermijntje de Jong * Deil 25-10-1786.
(2) x, 42 jr, Tiel 30-4-1859 Johanna Maria de Wit, 30 jr, * Drumpt 26-2-1829, dv Aaldert de Wit x Antonia Zweenen .
Notitie bij Johanna: Drumpt is een voormalig dorpje, wat aan het eind van het 20e eeuw opgeslokt is door de gemeente en later de stad Tiel. Drumpt is gelegen in de wijk Tiel-Noord. Drumpt is gelegen aan de A15 in het noordwesten van de stad.
Het dorp breidde al uit toen het bij Tiel ging horen. Bij opslokking door Tiel is het zuidelijke buitengebied volgebouwd. Dit deel staat bekend als Drumpt-Zuid. Het eigenlijke hart vormt de Dorpsstraat. De Hervormde kerk van Drumpt bevindt zich aan de Burgemeester Meslaan
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Martinus den Ambtman, * Tiel 1848. Volgt XIV-aa.
2 Willem Hendrikus den Ambtman, * Tiel 1852. Volgt XIV-ab.
Kinderen van Willem en Johanna:
3 Albertus den Ambtman, * Tiel 1867. Volgt XIV-ac.
4 Peter Hendrikus den Ambtman, * Wadenoijen 1872. Volgt XIV-ad.
XIII-g Maas van Santen, * Kapel-Avezaath 2-2-1815, † Deil 5-1-1855, 39 jr, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XII-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Functie: daggelder.
Maas x, 21 jr, Deil 30-4-1836 Johanna Geertruij Keij, 20 jr, * Deil 14-10-1815, † er 21-12-1895, 80 jr, dv Gerrit Keij ~ Deil 1776 † er 23-10-1850 x Cornelia van Waghem .
Kinderen van Maas en Johanna:
1 Cornelis van Santen, * Deil 2-10-1836. Volgt XIV-ae.
2 Margrieta Cornelia van Santen, * Deil 13-8-1839. Volgt XIV-af.
3 Aart van Santen, * Deil 1842. Volgt XIV-ag.
4 Gerrit Jan van Santen, * Deil 18-12-1844, † er 30-11-1854, 9 jr
5 IJda van Santen, * Deil 13-8-1848. Volgt XIV-ah.
6 Gerrit van Santen, * Deil 13-12-1850, † er 13-8-1917, 66 jr
7 Johannes van Santen, * Deil 21-11-1853. Volgt XIV-ai.
XIII-h Abraham van Santen, * Zoelen 15-5-1818, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XII-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Notitie bij Abraham: er zijn kinderen geboren voor het huwelijk, vader niet bekend. Bij het huwelijk werd 1 kind gewettigd; de anderen mogelijk jong overleden.
Beroep: van 1852 tot 1952 militair.
Abraham x, 34 jr, Nijmegen 3-6-1852 Wilhelmina Christina Petronella van Heel, 29 jr, * Nijmegen 11-3-1823, dv Arnoldus van Heel x Wilhelmina Christina Graadt .
Kinderen van Abraham en Wilhelmina:
1 Wilhelmina Ida Christina van Santen, * Nijmegen 25-12-1842. Volgt XIV-aj.
2 Johannes Hendrikus Abraham van Santen, * Amersfoort 7-8-1853. Volgt XIV-ak.
3 Jacobus Arnoldus Aart van Santen, * Amersfoort 9-4-1856, † er 7-1-1859, 2 jr
4 Ida Christina Cornelia van Santen, * Amersfoort 5-3-1859
XIII-i Arien van Zanten, * Avezaath 1824, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XII-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Beroep: arbeider.
Arien x, ±24 jr, Zoelen 29-12-1848 Gerdina Udo, ±32 jr, * Erichem 1816, dv Fier Udo ~ Erichem 16-5-1776 † er 15-10-1849 x Neeltje (Aaltje) van de Water ~ 14-4-1780 † Erichem 14-4-1850.
Beroep: dienstmeid.
XIII-j Janna van Zanten (Santen), * Avezaath 10-6-1828, † Kapel-Avezaath 14-2-1897, 68 jr, dv Aart van Santen (Zanten) (zie XII-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Beroep: dienstmeid.
Janna x, 25 jr, Zoelen 22-7-1853 Hendrik Stap, 26 jr, * Avezaath 6-4-1827, zv Harmen Stap (Stapraden) * Zoelen 13-5-1805 † er 14-8-1863 x Beesd 18-11-1826 Cornelia de Weerd * Tricht 1799.
Notitie bij Hendrik: bron L. Loef: opa van mijn opa van moederskant.
Beroep: dienstknecht.
Kinderen van Janna en Hendrik:
1 Ida Cornelia Stap, * Zoelen 1858. Volgt XIV-al.
2 Cornelis Stap, * Avezaath 21-10-1860. Volgt XIV-am.
3 Aartje Stap, * Avezaath 1863. Volgt XIV-an.
4 Jan Hendrik Stap, * Zoelen 21-4-1867. Volgt XIV-ao.
5 Hermanus Arie Stap, * Kapel-Avezaath 1872. Volgt XIV-ap.
XIII-k Dirk van de Water, * Buurmalsen 4-12-1825, † Tricht 9-6-1881, 55 jr, zv Johannes van de Water (zie XII-n) en Petronella van Dijk.
Notitie bij Dirk: 6 kinderen, zie familysearch
Dirk x, 26 jr, Buurmalsen 29-10-1852 Arnolda van Zetten, 20 jr, * Deil 5-1-1832.
Kinderen van Dirk en Arnolda:
1 Lambertus Hermanus van de Water, * Tricht 4-1854, † er 26-7-1854, 3 mnd
2 Hermanus van de Water, * Tricht 12-1862, † er 18-2-1864, 1 jr
XIII-l Anthonia Johanna van de Water, * Buurmalsen 20-9-1841, † er 4-12-1915, 74 jr, dv Johannes van de Water (zie XII-n) en Aaltje van Kuilenburg.
Anthonia x, 25 jr, Buurmalsen 11-1-1867 Johannes (Jan) Huigen, ±27 jr, * Buurmalsen 1840, † er 6-11-1916, ±76 jr, zv Arie (Arien) Huijgen * 1-3-1794 † Buurmalsen 3-5-1870 x Buurmalsen 9-3-1832 Magdalena van Loenen † >1870.
Beroep: kuiper.
XIII-m Hermina van de Water, * Buurmalsen 6-3-1845, † Tricht 7-4-1874, 29 jr, dv Johannes van de Water (zie XII-n) en Aaltje van Kuilenburg.
Hermina x, 19 jr, Buurmalsen 21-7-1864 Cornelis Hol, ±26 jr, * Buurmalsen 1838, † er 28-12-1920, ±82 jr, zv Cornelis Dirk Hol x Jantje van der Maas .
Cornelis trouwde later Buurmalsen 9-12-1874 Drikje van Helten (1839-1912).
Beroep: landbouwer.
XIII-n Maaijke van Santen, * Beusichem 12-11-1823, † Culemborg 17-12-1889, 66 jr, dv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XII-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XII-o).
Maaijke:
(1) x, 21 jr, Culemborg 4-7-1845 Cornelis van Eck (Ek), 27 jr, * Culemborg 16-5-1818, † er 3-4-1847, 28 jr, zv Johannes van Eck (Ek) † >1819 x Aaltje (Otje) Bron ~ 1780 † Culemborg 11-6-1819.
(2) x, 25 jr, Beusichem 8-12-1848 Antonie Konings, 23 jr, * Everdingen 8-1-1825, † Culemborg 31-1-1890, 65 jr, zv Hendrikus Konings x Catrina van Iperen .
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-2-1890.
Beroep: 1848 werkman.
Kind van Maaijke en Cornelis:
1 Johannes van Eck (Ek), * Beusichem 7-1-1846. Volgt XIV-aq.
Kinderen van Maaijke en Antonie:
2 Hendrikus Konings, * Culemborg 5-4-1848. Volgt XIV-ar.
3 Antonia Johanna Konings, * Culemborg 14-10-1857, † er 20-11-1857, 1 mnd
XIII-o Jan van Santen, * Beusichem 9-8-1829, † Zoelmond 20-2-1897, 67 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XII-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XII-o).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-2-1897.
Beroepen: 1857 landman; 1897 landbouwer.
Jan x, 27 jr, Beusichem 2-5-1857 Jannigje van Schoor(dijk), 32 jr.
Zie XIII-ax voor persoonsgegevens van Jannigje.
Kinderen van Jan en Jannigje:
1 Johanna Magdelina van Santen, * Beusichem 17-7-1858
2 Elisabeth Wilhelmina van Santen, * Beusichem 11-12-1859, † er 23-6-1864, 4 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 23-6-1864.
3 Anthonie Johannes van Santen, * Beusichem 10-8-1864, † Zoelmond 30-12-1876, 12 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 30-12-1876.
4 Willem van Santen, * Beusichem 1867. Volgt XIV-as.
XIII-p Aalbert van Santen, * Beusichem 13-7-1833, † er 23-10-1913, 80 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XII-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XII-o).
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-10-1913.
Beroep: 1864 landbouwer.
Aalbert:
(1) x, 30 jr, Beusichem 24-2-1864 Elizabeth van der Heijden, 28 jr, * Zoelen 7-6-1835, † Beusichem 30-4-1867, 31 jr, dv Gijsbert van der Heijden (Heiden) x Dirkje Brinkman .
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-4-1867.
Beroep: 1864 dienstmeid.
(2) x, 41 jr, Beusichem 29-7-1874 Wilhelmina van Santen, 31 jr.Zie XIII-ac voor persoonsgegevens van Wilhelmina.
Kinderen van Aalbert en Elizabeth:
1 Antonia Johanna van Santen, * Beusichem 1864. Volgt XIV-at.
2 Gijsbertus Johannes van Santen, * Beusichem 21-3-1866, † er 9-7-1866, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 9-7-1866.
XIII-q Anthonij van Santen, * Beusichem 11-1-1839, † er 6-5-1904, 65 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XII-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XII-o).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-5-1904.
Beroepen: arbeider; werkman; 1864 landman; 1904 landbouwer.
Anthonij x, 25 jr, Beusichem 27-7-1864 IJda van Arnhem, 25 jr, * Zoelen 22-1-1839, † Beusichem 8-4-1878, 39 jr, dv Dirk van Arnhem * Maurik 23-3-1805 x Buurmalsen 8-10-1833 Roelofke van den Oever * Buurmalsen 8-4-1809.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-4-1878.
Notitie bij IJda: ook genoemd Ieda, Yda
Beroep: 1864 dienstmeid.
Kinderen van Anthonij en IJda:
1 Antonie Johannes van Santen, * Beusichem 1865. Volgt XIV-au.
2 Dirk Johannes van Santen, * Beusichem 9-4-1866, † er 20-8-1866, 4 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 21-8-1866.
3 Dirkje Johanna van Santen, * Beusichem 3-9-1867, † er 30-1-1897, 29 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1897.
4 Johannes van Santen, * Beusichem 1869. Volgt XIV-av.
5 Roelof van Santen, * Beusichem 27-6-1871. Volgt XIV-aw.
6 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 17-3-1873 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 18-3-1873.
7 Aalbert van Santen, * Beusichem 26-9-1876, † er 20-3-1878, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 20-3-1878.
8 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 21-3-1878 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 22-3-1878.
XIII-r Aalbert van Santen, * Beusichem 14-12-1822, † Utrecht 11-6-1891, 68 jr, zv Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Van de geboorte is aangifte gedaan 16-12-1822 Van het overlijden is aangifte gedaan 11-6-1891.
Beroep: kleerbleekersknecht.
Aalbert x, 27 jr, Utrecht 16-10-1850 Elizabeth Achterberg, 27 jr, * Utrecht 18-8-1823, † Nijkerk 18-5-1900, 76 jr, dv Adrianus Achterberg (Agterberg) ~ Utrecht 12-4-1788 † er 14-4-1837 x Utrecht 1-11-1809 Gerarda Burgers (Bongers) ~ Arnhem 7-5-1789 † Utrecht 26-4-1866.
Van de geboorte is aangifte gedaan 19-8-1823
Kinderen van Aalbert en Elizabeth:
1 Johanna van Santen, * Utrecht 17-7-1851, † er 8-3-1852, 7 mnd Van de geboorte is aangifte gedaan 19-7-1852 Van het overlijden is aangifte gedaan 9-3-1852.
2 Adrianus van Santen, * Utrecht 21-1-1853. Volgt XIV-ax.
3 Jacobus van Santen, * Utrecht 21-2-1855. Volgt XIV-ay.
4 Elisabeth van Santen, * Utrecht 30-4-1858, † er 7-5-1858, 7 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1858.
5 Willem van Santen, * Utrecht 22-5-1859, † er 8-6-1859, 17 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 9-6-1859.
6 Gerarda van Santen, * Utrecht 26-7-1860, † er 10-2-1861, 6 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 11-2-1861.
7 Cornelia van Santen, * Utrecht 26-6-1862, † er 16-6-1866, 3 jr
8 Johanna Hendrika van Santen, * Utrecht 21-11-1864, † er 9-3-1865, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 11-3-1865.
XIII-s Johanna Petronella de Groot, * Utrecht 4-9-1827, † er 18-2-1913, 85 jr, dv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Notitie bij Johanna: geboren 4 maanden na het huwelijk van haar ouders
Johanna x, 25 jr, Utrecht 13-4-1853 Govert Soesbergen, ±31 jr, * Utrecht 1822, † er 30-11-1892, ±70 jr, zv Hendrik van Soesbergen (Soestbergen) * Utrecht 1786 x Utrecht 15-4-1818 Geertruij Agterberg * Utrecht 1794.
Kinderen van Johanna en Govert:
1 Soesbergen, levenloos geboren zoon, geboren 30-1-1854 in Utrecht
2 Geertruida Soesbergen, * 1856, † Utrecht 3-1-1858, ±2 jr
3 Jacobus Soesbergen, * 1857, † Utrecht 14-11-1860, ±3 jr
4 Hendrik Soesbergen, * 11-1858, † Utrecht 5-6-1859, 7 mnd
5 Willem Soesbergen, * 1861, † Utrecht 7-6-1866, ±5 jr
6 Soesbergen, levenloos geboren zoon, geboren 27-7-1863 in Utrecht
7 Geertruij Willemina Soesbergen, * Utrecht 1864. Volgt XIV-az.
8 Soesbergen, levenloos geboren zoon, geboren 18-12-1866 in Utrecht
9 Mijntje Soes(t)bergen, * Utrecht 1868. Volgt XIV-ba.
XIII-t Dirk de Groot, * Utrecht 20-4-1830, † er 11-8-1901, 71 jr, zv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Beroep: touwslager.
Dirk x, 30 jr, Utrecht 11-4-1861 Agnes van Schroon, 29 jr, * Utrecht 18-10-1831, † er 14-1-1909, 77 jr, dv Hendrik van Schroon x Adriana Atteveld .
Kinderen van Dirk en Agnes:
1 Wilhelmina de Groot, * Utrecht 19-10-1861, † er 23-3-1876, 14 jr
2 Adriana de Groot, * Utrecht 17-9-1864. Volgt XIV-bb.
3 Dirk de Groot, * Utrecht 5-3-1867, † er 9-3-1871, 4 jr
4 Jacobus de Groot, * Utrecht 30-3-1870, † er 22-1-1874, 3 jr
XIII-u Jacobus de Groot, * Utrecht 1833, † er 16-7-1866, ±33 jr, zv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Jacobus x, ±26 jr, Utrecht 11-5-1859 Alida van Zomeren, ±34 jr, * Utrecht 1825, † >1866, >41 jr, dv Dirk van Zomeren x Hendrica Walbeek .
Alida is weduwe van Reinier Meeuwsen (1824-1854), wie zij trouwde Utrecht 8-9-1852.
Kind van Jacobus en Alida:
1 Jacobus Theodorus de Groot, * Utrecht 1860. Volgt XIV-bc.
XIII-v Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 1838, † er 19-7-1887, ±49 jr, zv Pieter van Basten en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Beroep: touwslager.
Christiaan x, ±23 jr, Utrecht 13-3-1861 Johanna Hendrica van den Berg, ±22 jr, * Utrecht 1839, † er 29-4-1922, ±83 jr, dv Jacobus Johannes van den Berg * Utrecht 1812 x Utrecht 12-5-1830 Hendrica van Beusekom ~ Utrecht 2-10-1809.
Kinderen van Christiaan en Johanna:
1 Pieter van Basten, * Utrecht 1862, † er 17-5-1885, ±23 jr
2 Johanna van Basten, * Utrecht 1-1863, † er 4-2-1863, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 5-2-1863.
3 Johanna Hendrica van Basten, * Utrecht 1865. Volgt XIV-bd.
4 Wilhelmina van Basten, * Utrecht 17-10-1867. Volgt XIV-be.
5 Albertus van Basten, * Utrecht 17-4-1871. Volgt XIV-bf.
6 Christiaan van Basten, * Utrecht 17-10-1877. Volgt XIV-bg.
7 Hendrikus Jacobus van Basten, * Utrecht 25-5-1880. Volgt XIV-bh.
XIII-w Anthonia Struik (van Santen), * Beusichem 3-11-1822, † er 6-1-1904, 81 jr, dv Jan Struik en Gerrigje van Zanten (zie XII-q).
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-1-1904.
Notitie bij Anthonia: geboren voor het huwelijk van haar ouders als Van Santen, gewettigd bij huwelijk ouders
Anthonia x, 44 jr, Utrecht 6-2-1867 Dirk van Elst, ±34 jr, * Rhenen 1833, † <6-1-1904, <71 jr, zv Antonie van Elst x Aartje van Agterberg .
Dirk is weduwnaar van Maria de Heus (ovl. vóór 1867), wie hij trouwde <1867.
XIII-x Alida Struijk, * Beusichem 1-2-1826, dv Jan Struik en Gerrigje van Zanten (zie XII-q).
Alida x, 30 jr, Beusichem 29-11-1856 Cornelis Jacob van Buuren, 31 jr, * Beusichem 26-12-1824, † er 11-11-1878, 53 jr, zv Hendrikus van Buuren ~ Beusichem 13-8-1802 † er 28-3-1857 x Beusichem 12-8-1826 Cornelia Verlee * Beusichem 1801.
Kind van Alida en Cornelis:
1 Gerrit Jan van Buuren, * Beusichem 1861. Volgt XIV-bi.
XIII-y Albert van Santen, * Beusichem 8-1-1831, † Utrecht 11-6-1914, 83 jr, zv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1914.
Notitie bij Albert: RAU Bevolkingsregister:
Albert van Santen, geh. met R. Prijs, geb. 08-01-1831 te beusichem, weerdsingel o.z. 13, deel 24, folio 6962
Beroep: 1855 boerenknecht.
Albert x, 24 jr, Beusichem 4-8-1855 Rijkje Prijs, ±26 jr, * Zoelmond 1829, † Utrecht 30-6-1913, ±84 jr, dv Gijsje Prijs .
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-7-1913.
XIII-z Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 17-1-1833, † Buren 18-11-1914, 81 jr, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-11-1914. Jacoba x, 25 jr, Buren 14-5-1858 Philip Bronk, 22 jr, * Buren 14-12-1835, † er 2-7-1912, 76 jr, zv Hendrik Bronk (Sprong) ~ Buren 9-2-1801 † er 8-7-1870 x Buren 23-9-1824 Anna de Jongh (Jong) ~ Buren 31-3-1799 † er 6-2-1872.
Beroep: 1882 landman.
Kinderen van Jacoba uit onbekende relatie:
1 Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 16-9-1852. Volgt XIV-bj.
2 Anna van Santen, * Beusichem 19-7-1855, † er 3-2-1857, 1 jr
Kinderen van Jacoba en Philip:
3 Hendrik Bronk, * Buren 14-9-1858. Volgt XIV-bk.
4 Willem Bronk, * Buren 10-8-1860, † er 7-5-1861, 8 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1861.
5 Willem Cornelis Bronk, * Buren 1-3-1862. Volgt XIV-bl.
6 Anna Bronk, * Buren 15-11-1864. Volgt XIV-bm.
7 Dirkje Bronk, * Buren 6-6-1867, † er 9-6-1867, 3 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 9-6-1867.
8 Johanna Elisabeth Bronk, * Buren 13-6-1868, † er 6-7-1930, 62 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 7-7-1930.
9 Gerrit Albertus Bronk, * Buren 4-11-1871. Volgt XIV-bn.
10 Cornelia Bronk, * Buren 10-2-1875. Volgt XIV-bo.
XIII-aa Johanna van Santen, * Beusichem 30-11-1834, † er 7-4-1906, 71 jr, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-4-1906. Johanna:
(1) x, 23 jr, Beusichem 10-2-1858 Willem Czn Verkerk, 28 jr, * Beusichem 1-1-1830, † er 6-4-1881, 51 jr, zv Cornelis Verkerk ~ Beusichem 27-4-1797 † er 20-3-1861 x >9-1834 Dirkje Johanna Verkerk * Beusichem 1803 † er 9-4-1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-4-1881.
Notitie bij Willem: geboren terwijl zijn moeder ongehuwd was
Beroepen: 1858 werkman; 1868 koopman; 1881 landman.
(2) x, 47 jr, Beusichem 15-3-1882 Jan van Ingen, 48 jr, * IJzendoorn 23-12-1833, † Beusichem 9-2-1915, 81 jr, zv Arie van Ingen .
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-2-1915. Jan is weduwnaar van Neeltje Berné, wie hij trouwde <1882.
Beroepen: 1882 landman; 1915 koopman.
Kinderen van Johanna en Willem:
1 Dirkje Johanna Verkerk, * Beusichem 9-1-1859, † er 5-8-1859, 6 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 6-8-1859.
2 Johannes Verkerk, * Beusichem 1860. Volgt XIV-bp.
3 Dirk Verkerk, * Beusichem 1865. Volgt XIV-bq.
4 Willem Verkerk, * Beusichem 17-11-1865, † er 10-12-1868, 3 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 11-12-1868.
5 Cornelis Verkerk, * Beusichem 1868. Volgt XIV-br.
6 Willem Verkerk, * Beusichem 1870. Volgt XIV-bs.
7 Lucas Johannes Christiaan Verkerk, * Beusichem 1876. Volgt XIV-bt.
8 Anna Wilhelmina Verkerk, * Beusichem 20-6-1881, † er 29-7-1881, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 30-7-1881.
XIII-ab Johanna (Anna) van Santen (Zanten), * Beusichem 1-12-1836, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Notitie bij Anna: ook geschreven Zanten
Anna x, 23 jr, Beusichem 7-12-1859 Cornelis de Kogel, ±25 jr, * Ameide 1834, zv Willem Klaasse de Kogel x Helena van Dokkum .
Kinderen van Anna en Cornelis:
1 Hermanus de Kogel, * Beusichem 1856. Volgt XIV-bu.
2 Willem Klaas de Kogel, * Ameide 1860. Volgt XIV-bv.
XIII-ac Wilhelmina van Santen, * Beusichem 25-7-1843, † er 10-2-1928, 84 jr, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-2-1928.
Beroep: 1874 dienstmeid.
Wilhelmina x, 31 jr, Beusichem 29-7-1874 Aalbert van Santen, 41 jr.
Zie XIII-p voor persoonsgegevens van Aalbert.
XIII-ad Dirkje van Santen, * Beusichem 20-7-1848, † er 26-11-1905, 57 jr, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Notitie bij Dirkje: bron M. Huisman:
Het leven van Dirckje was erg triest en er is niet veel over gesproken.
ook genoemd Dirckje van Zanten
Dirkje x, 26 jr, Beusichem 28-10-1874 Dirk van Overbeek, 25 jr, * Beusichem 12-12-1848, † er 6-11-1924, 75 jr, zv Johannes van Overbeek * Beusichem 25-7-1811 † er 10-6-1872 x Beusichem 22-8-1839 Anneke van Est * Zoelen 1816.
Notitie bij Dirk: bron M. Huisman:
Dirk was een arme alcoholist die zijn vrouw en kinderen
met zeer grote regelmaat het huis in en uit sloeg.De schande van de
familie dus.
Beroepen: arbeider; 1904 werkman; van 1912 tot 1917 barbier.
Kinderen van Dirkje en Dirk:
1 Dirk Johannes van Overbeek, * Beusichem 10-9-1867, † Wijk bij Duurstede 17-7-1885, 17 jr
Notitie bij Dirk: erkenning tijdens huwelijk ouders
Beroep: 1885 boerenknecht.
2 Anneke van Overbeek, * Beusichem 1875. Volgt XIV-bw.
3 Willem van Overbeek, * Beusichem 1877. Volgt XIV-bx.
4 Johannes van Overbeek, * Beusichem 1879. Volgt XIV-by.
5 Albert van Overbeek, * Beusichem 3-12-1880, † er 14-1-1881, 1 mnd
6 Anna Wilhelmina van Overbeek, * Beusichem 13-3-1882, † er 14-3-1956, 74 jr
Notitie bij Anna: Bron M. Huisman:
Anna Wilhelmina heeft haar leven
lang in Beusichem gewoond, is ongetrouwd gebleven maar had wel 4
kinderen
7 Albert van Overbeek, * Beusichem 1884. Volgt XIV-bz.
8 Dirkje van Overbeek, * Beusichem 1886. Volgt XIV-ca.
9 Jacoba van Overbeek, * Beusichem 16-4-1888. Volgt XIV-cb.
10 Jan Hendrik van Overbeek, * Beusichem 1891, † Utrecht 20-4-1917, ±26 jr
Beroep: 1917 koopman.
XIII-ae Dirk van Santen, * Beusichem 21-12-1843, † er 24-4-1911, 67 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XII-s) en Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-4-1911.
Notitie bij Dirk: voogd van jacob hendrik van zanten, geb. 1860 tijdens huwelijk met wilhelmina de jong
Beroep: landbouwer, landman.
Dirk x, 29 jr, Beusichem 7-5-1873 Teuntje van Asch, 34 jr, * Ravenswaaij 17-7-1838, † Beusichem 20-6-1893, 54 jr, dv Cornelis van Asch * ±1813 x Geertrui van Haarlem * ±1813.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-6-1893.
Kinderen van Dirk en Teuntje:
1 Theodora van Santen, * Ravenswaaij 17-5-1864. Volgt XIV-cc.
2 Jacob Hendrik van Santen, * Beusichem 1874. Volgt XIV-cd.
3 Cornelis Aart van Santen, * Beusichem 1875. Volgt XIV-ce.
4 Cornelia van Santen, * Beusichem 1876. Volgt XIV-cf.
5 Dirkje Antonia van Santen, * Beusichem 19-1-1879. Volgt XIV-cg.
6 Geertruida van Santen, * Beusichem 16-7-1880. Volgt XIV-ch.
7 Aalbert Johannes van Santen, * Beusichem 1883. Volgt XIV-ci.
8 Aartje van Santen, * Beusichem 22-4-1885. Volgt XIV-cj.
XIII-af Aartje van Zanten, * Beusichem 29-7-1850, † Lienden 19-3-1925, 74 jr, dv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XII-s) en Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk).
Aartje x, 23 jr, Beusichem 25-2-1874 Cornelis Kievith, ±35 jr, * Beusichem 1839, † Ravenswaaij (Maurik) 13-7-1914, ±75 jr, zv Willem Kievith * Beusichem 26-3-1806 † er 31-1-1886 x Beusichem 28-12-1830 Aresia Christina van der Lingen * Beusichem 16-11-1805 † er 12-5-1840.
Cornelis is weduwnaar van Jantje van Meerten (ovl. vóór 1874), wie hij trouwde <1874.
Beroep: landbouwer, landman, koopman.
Kinderen van Aartje en Cornelis:
1 Willem Kievith, * Beusichem 19-1-1875, † er 18-7-1875, 5 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 19-7-1875.
2 Hendrik Cornelis Kievith, * Beusichem 1877. Volgt XIV-ck.
3 Willem Kievith, * Beusichem 1879. Volgt XIV-cl.
4 Arie Kievith, * Ravenswaaij (Maurik) 1883, † er 9-9-1894, ±11 jr
5 Dirk Johannes Kievith, * Beusichem 1883. Volgt XIV-cm.
6 Adrianus Kievith, * Beusichem 1884. Volgt XIV-cn.
7 Geertruida Kievith, * Beusichem 19-5-1885, † er 30-8-1885, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 1-9-1885.
8 Cornelis Kievith, * Beusichem 15-7-1886, † er 6-9-1886, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 6-9-1886.
9 Gerrit Kievith, * Ravenswaaij (Maurik) 17-9-1888, † er 8-2-1890, 1 jr
10 Albert Johannes Kievith, * Ravenswaaij 1891. Volgt XIV-co.
11 Gerrit Kievith, * Ravenswaaij 1891. Volgt XIV-cp.
XIII-ag Jannigje van Santen (Zanten), * Beusichem 1855, dv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XII-s) en Beatriks den Hartog (Hertog).
Jannigje x, ±26 jr, Breda 21-7-1881 Laerentius Hendrikus Hintzen, ±26 jr, * Usquert 1855, zv Johannes Hendrikus Adolphus Hintzen x Allegonda Maria Theresia van Lintel .
XIII-ah Arie van Zanten, * Beusichem 29-4-1857, † Dordrecht <1926, <69 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XII-s) en Beatriks den Hartog (Hertog).
Beroep: 1880 landbouwer.
Arie x, 23 jr, Beusichem 26-5-1880 Metje van Nuijssenborgch, ±24 jr, * Beusichem 1856, † Dordrecht >1930, >74 jr, dv Cornelis (Kornelis) van Nuijssenborgch (Nuijssenburg) * Beusichem 20-12-1829 † er 12-3-1908 x Beusichem 5-2-1855 Pietronella Boon * Beusichem 1825 † >1908.
Notitie bij Metje: via vader Cornelis, zv Martinus x Metje van S/Zanten
Kinderen van Arie en Metje:
1 Beatriks van Zanten, * Beusichem 1881. Volgt XIV-cq.
2 Cornelis van Zanten, * Culemborg 1882. Volgt XIV-cr.
3 Jacoba Hendrika van Zanten, * Rotterdam 20-10-1884, † er 3-12-1884, 1 mnd
4 Pieter van Zanten, * Rotterdam 26-9-1885
5 Jacoba Hendrika van Zanten, * Rotterdam 1-2-1888. Volgt XIV-cs.
6 Arie van Zanten, * Antwerpen 1890. Volgt XIV-ct.
7 Metje van Zanten, * Dordrecht 22-2-1893, † <1897, <4 jr
8 Jannigje van Zanten, * Dordrecht 11-7-1895. Volgt XIV-cu.
9 Metje van Zanten, * Dordrecht 1-11-1897. Volgt XIV-cv.
10 Cornelia van Zanten, * Dordrecht 29-8-1899. Volgt XIV-cw.
11 Martina van Zanten, * Dordrecht 17-1-1901. Volgt XIV-cx.
XIII-ai Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 3-4-1860, † er 9-7-1919, 59 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XII-s) en Beatriks den Hartog (Hertog).
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-7-1919.
Beroepen: landbouwer; landman; 1919 koopman.
Jacob:
(1) x, 22 jr, Beusichem 8-11-1882 Elisabeth Maria de Morrée, 24 jr.Zie XIV-ff voor persoonsgegevens van Elisabeth.
(2) x, 33 jr, Beusichem 29-3-1894 Maria Johanna van Bekkum, 45 jr.Zie XIII-bs voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Jacob en Elisabeth:
1 Beatriks van Zanten, * Beusichem 18-2-1883, † er 10-10-1883, 7 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 10-10-1883.
2 Beatriks van Zanten, * Beusichem 10-3-1884, † er 30-9-1884, 6 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 1-10-1884.
3 Elisabeth Maria van Zanten, * Beusichem 5-4-1885, † er 9-7-1885, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 10-7-1885.
4 Arie van Zanten, * Beusichem 26-4-1886. Volgt XIV-cy.
5 Beatriks van Zanten, * Beusichem 15-10-1888, † er 15-11-1888, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 16-11-1888.
6 Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 24-11-1889. Volgt XIV-cz.
7 Elisabeth Maria van Zanten, * Beusichem 13-5-1891, † er 24-10-1918, 27 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 24-10-1918.
XIII-aj Cornelis van Zanten, * Beusichem 1861, † er 4-3-1933, ±72 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XII-s) en Beatriks den Hartog (Hertog).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-3-1933.
Beroep: landbouwer.
Cornelis x, ±21 jr, Beusichem 13-9-1882 Wilhelmina de Jong, 18 jr, * Zoelmond 22-2-1864, † Beusichem 10-5-1938, 74 jr, dv Leendert de Jong * Deil 16-6-1827 † Beusichem 14-12-1899 x Culemborg 10-8-1855 Jenneke Blom * Ravenswaaij 30-6-1830 † Zoelmond 10-3-1881.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-5-1938.
Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:
1 Beatriks van Zanten, * Beusichem 1884. Volgt XIV-da.
2 Leendert van Zanten, * Beusichem 1885. Volgt XIV-db.
3 Jenneke van Zanten, * Beusichem 27-1-1887. Volgt XIV-dc.
4 Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 1889. Volgt XIV-dd.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 1892. Volgt XIV-de.
6 Gerrit van Zanten, * Beusichem 1897. Volgt XIV-df.
7 Maria Helena van Zanten, * Beusichem 1902, † er 27-9-1928, ±26 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 27-9-1928.
XIII-ak Albertus de Groot, * Utrecht 14-11-1837, † er 23-4-1898, 60 jr, zv Johannis de Groot en Antonia van Santen (zie XII-t).
Beroep: leerlooijer, smid.
Albertus x, 25 jr, Utrecht 6-5-1863 Clasina van Roijen, 20 jr, * Utrecht 1-6-1842, † Oud-Zuilen 26-10-1929, 87 jr, dv Antonie van Roijen * Utrecht 19-1-1809 x Utrecht 30-11-1836 Gerritje Stuivenberg * Scherpenzeel (Gelderland) 1806 † Utrecht 2-6-1854.
Kinderen van Albertus en Clasina:
1 Antonia de Groot, * Utrecht 12-5-1864, † er 20-5-1866, 2 jr
2 Gerarda de Groot, * Utrecht 1-2-1866, † er 23-5-1866, 3 mnd
3 Johannes de Groot, * Utrecht 24-4-1867. Volgt XIV-dg.
4 Albertus de Groot, * Utrecht 15-9-1869. Volgt XIV-dh.
5 Gerardus de Groot, * Utrecht 12-6-1872. Volgt XIV-di.
6 Anthonia de Groot, * Utrecht 8-4-1875. Volgt XIV-dj.
XIII-al Johannes Antonie de Groot, * Utrecht 1842, † er 5-4-1888, ±46 jr, zv Johannis de Groot en Antonia van Santen (zie XII-t).
Beroep: smid.
Johannes x, ±35 jr, Utrecht 18-7-1877 Elisabeth Anna Mulder, ±21 jr, * Utrecht 1856, dv Joannis Mulder x Anna Elisabeth Westerhoudt .
XIII-am Jacobus de Groot, * Utrecht 1851, zv Johannis de Groot en Antonia van Santen (zie XII-t).
Beroep: leerlooier.
Jacobus x, ±46 jr, Utrecht 1-7-1897 Cornelia Mulder, ±37 jr, * Utrecht 1860, dv Joannis Mulder x Anna Elisabeth Westerhoudt .
XIII-an Wilhelmina van der Lingen, * Zoelmond 1817, dv Dirk Stevense van der Lingen en Cornelia Vogelpoel (zie XII-u).
Wilhelmina x, ±33 jr, Beusichem 26-4-1850 Adrianus Laponder, ±29 jr, * Ravenswaaij 1821, zv Peter Laponder x Anna Catharina van Stuijvenberg * 1785 † Zoelmond 9-11-1865.
Beroep: 1850 landbouwer.
XIII-ao Kunera Johanna van der Lingen, * Beusichem 26-3-1820, † er 14-9-1896, 76 jr, dv Dirk Stevense van der Lingen en Cornelia Vogelpoel (zie XII-u).
Beroep: landman.
Kunera x, 30 jr, Beusichem 26-4-1850 Willem Hendrik Kievit(h), 31 jr, * Beusichem 20-11-1818, † er 5-3-1876, 57 jr, zv Cornelis Dirk Kievit(h) * Bunnik 8-1782 † Beusichem 12-6-1832 x Bunnik 13-4-1806 Dirkje van Deventer * Beusichem 28-7-1782.
XIII-ap Willem van der Lingen, * Beusichem 15-2-1825, † er 16-4-1902, 77 jr, zv Dirk Stevense van der Lingen en Cornelia Vogelpoel (zie XII-u).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-4-1902.
Beroep: landbouwer.
Willem x, 29 jr, Beusichem 23-3-1854 Willemijntje van den Berg, 29 jr, * Buren 12-2-1825, † Beusichem 6-2-1890, 64 jr, dv Johannes van den Berg * Beusichem 1798 † >1830 x Beusichem 31-7-1823 Geertje van Kempen * Beusichem † er 16-2-1830.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-2-1890.
Kinderen van Willem en Willemijntje:
1 Dirk Stevense van der Lingen, * Beusichem 1855. Volgt XIV-dk.
2 Geertje van der Lingen, * Beusichem 18-8-1855, † er 28-11-1876, 21 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 29-11-1876.
Beroep: dienstbode.
3 Cornelis van der Lingen, * Beusichem 15-7-1856, † er 22-6-1857, 11 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 23-6-1857.
4 Cornelia van der Lingen, * Beusichem 1858. Volgt XIV-dl.
5 Johanna van der Lingen, * Beusichem 31-7-1859, † er 25-1-1877, 17 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 25-1-1877.
6 Jan Peter van der Lingen, * Beusichem 1863. Volgt XIV-dm.
7 Neeltje van der Lingen, * Beusichem 12-10-1864, † er 4-7-1865, 8 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 5-7-1865.
XIII-aq Kuinera Vogelpoel, * Beusichem 1838, dv Willem Vogelpoel (zie XII-x) en Jantje (Jannigje) van Essen (zie XII-bp).
Beroep: 1862 werkster.
Kuinera x, ±24 jr, Beusichem 28-5-1862 Leendert den Hertog, ±31 jr, * Beusichem 1831, zv Cornelis den Hertog x Mijntje van den Berg .
Beroep: 1862 arbeider.
XIII-ar Willemijntje Vogelpoel, * Beusichem 1856, dv Willem Vogelpoel (zie XII-x) en Jantje (Jannigje) van Essen (zie XII-bp).
Willemijntje x, ±20 jr, Beusichem 2-8-1876 Jurrien Brugmans, ±24 jr, * Herwijnen 1852, zv Sijmen Brugmans x Stijntje van Zuidam .
XIII-as Willem Vogelpoel, * Beusichem 1858, zv Willem Vogelpoel (zie XII-x) en Jantje (Jannigje) van Essen (zie XII-bp).
Beroep: 1858 werkman.
Willem x, ±23 jr, Beusichem 1-6-1881 Johanna Maria Cornelia Visscher, dv Dirk Visscher x Petronella van Os .
Kinderen van Willem en Johanna:
1 N.N. Vogelpoel, levenloos geboren zoon, geboren 12-3-1884 in Beusichem
2 Pieter Daniel Vogelpoel, * Beusichem 8-11-1886, † er 9-1-1887, 2 mnd
XIII-at Johanna Magdalena Janssen, * Beusichem 1828, † <1865, <37 jr, dv Anthoni Jansen (Janssen) en Antonia Prijs (zie XII-y).
Johanna x, ±29 jr, Beusichem 7-10-1857 Hendrik Stap, 27 jr, * Tiel 26-6-1830, † Eck en Wiel 17-1-1899, 68 jr, zv Gerrit Stap * Zoelen 23-2-1794 x Tiel 20-11-1822 Antjen Feritz (Feeris) * Tiel 6-11-1803.
Hendrik trouwde later Tiel 5-8-1865 Janna Stap (1829-1911).
Beroep: steenovensgezel.
Kind van Johanna en Hendrik:
1 Anthonia Hendrika Stap, * Tiel 19-12-1860. Volgt XIV-dn.
XIII-au Rijk van Schoordijk, * Beusichem 1814, † Rijswijk (Maurik) 20-5-1897, ±83 jr, zv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XII-z).
Rijk x, ±30 jr, Maurik 15-5-1844 Wilhelmina Antonia van Asch, ±31 jr, * Beusichem 1813, † <1897, <84 jr, dv Pieter (Peter) van Asch * Ravenswaaij 6-3-1781 † Maurik 16-2-1853 x Christina Willemina van Asch * Ravenswaaij 9-9-1788 † er 19-9-1858.
XIII-av Neeltje van Schoordijk, * 1816, † Harmelen 1-4-1869, ±53 jr, dv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XII-z).
Neeltje x Johannes Branger, † >1869.
XIII-aw Maaike van Schoordijk, * Maurik 1819, † Ravenswaaij (Maurik) 29-7-1859, ±40 jr, dv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XII-z).
Maaike x, ±31 jr, Maurik 19-10-1850 Adrianus van Delft, ±31 jr, * Ravenswaaij 1819, † >1859, >40 jr, zv Johannes van Delft x Hilligje van Ingen .
Notitie bij Adrianus: komt voor op http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00002.htm#BM1011
Kinderen van Maaike en Adrianus:
1 Willem Johannes van Delft, * Maurik 1852. Volgt XIV-do.
2 Adrianus van Delft, * Maurik 1858. Volgt XIV-dp.
XIII-ax Jannigje van Schoor(dijk), * Rijswijk-Maurik 28-4-1825, † Zoelmond 20-1-1900, 74 jr, dv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XII-z).
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-1-1900. Jannigje x, 32 jr, Beusichem 2-5-1857 Jan van Santen, 27 jr.
Zie XIII-o voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Jannigje en Jan: zie XIII-o.
XIII-ay Elisabeth van Schoordijk, * Maurik 10-12-1830, † Beusichem 17-11-1885, 54 jr, dv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XII-z).
Elisabeth x, 24 jr, Buren 19-5-1855 Pieter van Meenen, ±29 jr, * Buren 1826, zv Evert van Meenen x Maria Cornelia van Hoorn * Buren 1804 † er 9-4-1887.
Pieter is weduwnaar van Jantje Cornelia van Santen (1815-1853), wie hij trouwde Buren 1-11-1851, zie XII-bz.
Kinderen van Elisabeth en Pieter:
1 Willem van Meenen, * Zoelmond 19-5-1856, † er 1-7-1866, 10 jr
2 Pieter van Meenen, * Zoelmond 29-1-1858, † er 30-6-1866, 8 jr
3 Rijk van Meenen, * Beusichem 1860. Volgt XIV-dq.
4 Marinus van Meenen, * Zoelmond 5-6-1862, † er 1-7-1866, 4 jr
5 Johannes van Meenen, * Beusichem 1865. Volgt XIV-dr.
6 Willem Pieter van Meenen, * Beusichem 1867, † Arnhem 19-6-1904, ±37 jr
7 van Meenen, levenloos geboren kind, geboren 19-7-1870 in Beusichem
8 Willem van Meenen, * Beusichem 1872. Volgt XIV-ds.
9 Elisabeth van Meenen, * Beusichem 1875. Volgt XIV-dt.
10 Marinus van Meenen, * Beusichem 1878. Volgt XIV-du.
XIII-az Hendrika van Elferen, * Culemborg 1829, † Leerdam 4-1-1902, ±73 jr, dv Egbert (Bart) van Elferen en Maria van Santen (zie XII-aa).
Hendrika x, ±25 jr, Leerdam 20-5-1854 Jan van den Bos, ±43 jr, * Dordrecht 1811, † <1902, <91 jr.
XIII-ba Susanne Udo, * Leiden 14-10-1838, dv Gerrit Antonie Udo (zie XII-ad) en Wilhelmina Frederica Sophia Heijman (Heijmans).
Susanne x, 18 jr, Leiden 25-1-1857 Franciscus Matthijs Oostveen.
Kinderen van Susanne uit onbekende relatie:
1 Susanne Frederika Udo, * Leiden 1-2-1855
2 Maria Elizabeth Udo, * Leiden 25-1-1857
XIII-bb Jannigje Antonia Udo, * Beusichem 30-7-1823, † er 11-7-1909, 85 jr, dv Antonij Udo (zie XII-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Jannigje x, 31 jr, Geldermalsen 30-9-1854 Jan van Zoelen, ±26 jr, * Maurik 1828, zv Cornelia van Zoelen .
XIII-bc Johannes Udo, * Beusichem 27-1-1826, † er 16-5-1882, 56 jr, zv Antonij Udo (zie XII-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Johannes x, 26 jr, Culemborg 11-6-1852 Johanna (Jannigje) Wansing, 25 jr, * Culemborg 6-5-1827, † Beusichem 24-2-1887, 59 jr, dv Gerrit Wansing * IJsselstein 1791 † Culemborg 25-7-1833 x Culemborg 20-7-1814 Gerrigje Borgstijn * Culemborg 1793 † er 25-3-1874.
Kinderen van Johannes en Jannigje:
1 Alberta Udo, * Beusichem 1853. Volgt XIV-dv.
2 Gerrigje Udo, * Beusichem 1856. Volgt XIV-dw.
3 Antonie Udo, * Beusichem 22-9-1858. Volgt XIV-dx.
4 Gerrit Jan Udo, * Beusichem 1864. Volgt XIV-dy.
XIII-bd Jan Udo, * Beusichem 4-9-1830, † er 15-8-1886, 55 jr, zv Antonij Udo (zie XII-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Jan x, 33 jr, Beusichem 25-5-1864 Elisabeth Abramina Haagsman, ±28 jr, * Maurik 1836, † Beusichem 2-11-1925, ±89 jr, dv Abraham Haagsman * Asch 10-10-1791 † Zoelmond 14-5-1862 x Buurmalsen 8-3-1821 Elisabeth (van) Merkestein (Markesteijn, Markestein) * Tricht 14-5-1786 † Zoelmond 21-11-1871.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Willemina Udo, * Beusichem 1865. Volgt XIV-dz.
2 Elisabeth Abramina Udo, * Beusichem 1867. Volgt XIV-ea.
3 Angenita Udo, * Beusichem 1868. Volgt XIV-eb.
4 Antonie Udo, * Beusichem 26-7-1870, † er 26-1-1872, 1 jr
5 Antonia Udo, * 1875. Volgt XIV-ec.
6 Antonie Udo, * Beusichem 1876, † er 9-1-1932, ±56 jr
7 Cornelia Alida Udo, * Beusichem 28-12-1877, † er 17-11-1883, 5 jr
8 Jan Udo, * Beusichem 13-9-1880, † er 1-12-1881, 1 jr
9 Jacoba Udo, * Beusichem 1882. Volgt XIV-ed.
XIII-be Antonia Udo, * Beusichem 31-1-1833, dv Antonij Udo (zie XII-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Antonia x, 26 jr, Beusichem 23-5-1859 Daniël van Ee, 25 jr, * Leersum 1-3-1834.
XIII-bf Marinus Udo, * Beusichem 4-1-1836, † Utrecht 3-9-1898, 62 jr, zv Antonij Udo (zie XII-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Marinus x, 41 jr, Zuilen-Utrecht 28-12-1877 Francina van der Hoek, ±46 jr, * Utrecht ±1831, dv Wilhelmus van der Hoek x Hendrica Buijen .
XIII-bg Johannes Udo, * Beusichem 11-6-1843, † Culemborg 21-2-1909, 65 jr, zv Antonij Udo (zie XII-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Beroep: 1878 schaapherder.
Johannes x, 35 jr, Buren 7-11-1878 Gerdina Bronk, ±21 jr, * Buren 1857, † er 26-2-1939, ±82 jr, dv Hendrikus Bronk * Buren 12-5-1831 † er 22-6-1878 x Buren 16-2-1854 Gerdina Smits * 1832 † >1878.
Notitie bij Gerdina: Gerdina is zowel via vaders kant als moeders kant een afstammeling van Hendrik Bronk en Elisabeth Lugtermans
Kinderen van Johannes en Gerdina:
1 Hendrikus Udo, * Culemborg 1881. Volgt XIV-ee.
2 Willemina Udo, * Culemborg 1884, † er 28-1-1886, ±2 jr
3 Johannes Udo, * Culemborg 1886. Volgt XIV-ef.
4 Gerrit Udo, * Culemborg 12-1887, † er 15-10-1888, 10 mnd
5 Willemina Udo, * Culemborg 23-8-1889. Volgt XIV-eg.
6 Gerrit Udo, * Culemborg 15-1-1893, † er 2-2-1893, 18 dg
7 Gerrit Udo, * Culemborg 1895. Volgt XIV-eh.
8 Gerdina Udo, * Culemborg 10-10-1897. Volgt XIV-ei.
9 Udo, levenloos geboren zoon, geboren 24-3-1901 in Culemborg
10 Aaltje Udo, * Culemborg 10-4-1902, † er 23-4-1902, 13 dg
XIII-bh Aaltje Udo, * Beusichem 22-10-1846, † er 11-11-1930, 84 jr, dv Antonij Udo (zie XII-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Aaltje x, 30 jr, Beusichem 22-8-1877 Adrianus de Heus, ±28 jr, * Beusichem 1849, zv Gijsbert de Heus * ±1824 x Christina van der Lingen .
Kind van Aaltje en Adrianus:
1 Wilhelmina de Heus, * Beusichem 7-10-1878. Volgt XIV-ej.
XIII-bi Elisabeth Holl, * Culemborg 1833, dv Martinus Holl (Hol) en Neeltje van Santen (zie XII-af).
Elisabeth x, ±23 jr, Culemborg 1856 Willem van Bemmel, ±30 jr, * Culemborg 1826.
XIII-bj Antonie Hol, * Culemborg 15-1-1836, zv Martinus Holl (Hol) en Neeltje van Santen (zie XII-af).
Antonie x, 29 jr, Ameide 15-11-1865 Annigje Brouwer, 24 jr, * Ameide 6-9-1841.
XIII-bk Anna Maria van Zanten, * Beusichem 11-6-1837, † Culemborg 21-3-1894, 56 jr, dv Antonie (Antonie Azn) van Santen (zie XII-ag) en Judith van Raaij.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-3-1894.
Beroep: 1855 winkelierster.
Anna:
(1) x, 17 jr, Beusichem 29-3-1855 Steven van Wakeren, 18 jr, * Culemborg 19-6-1836, zv Johannes van Wakeren x Hendrika Knoop .
Beroep: 1855 molenaarsknecht.
De scheiding werd uitgesproken in Tiel 8-5-1863.
(2) x, 29 jr, Culemborg 12-10-1866 Johannes Jägers, 28 jr, * Culemborg 31-7-1838, † er 2-12-1885, 47 jr, zv Fredericus (Frederik) Jaigers (Jägers) * Wijk bij Duurstede 17-12-1787 † Culemborg 9-7-1854 x Culemborg 3-5-1833 Mechtelina (Magdalena) de Klerk ~ Culemborg 24-8-1807 † er 21-2-1879.
Beroep: 1866 arbeider.
Kind van Anna en Steven:
1 Johannes Hendrikus Cornelis van Wakeren, * Beusichem 1856, † Zutphen 22-9-1880, ±24 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 28-9-1889.
Kinderen van Anna en Johannes:
2 Frederik Jägers, * Culemborg 3-2-1867. Volgt XIV-ek.
3 Mechtelina Jägers, * Culemborg 1872. Volgt XIV-el.
4 Johannes Julius Jägers, * Culemborg 1-1874, † er 12-12-1874, 11 mnd
5 Judith Jägers, * Culemborg 23-10-1875. Volgt XIV-em.
6 Johannes Marinus Jägers, * Culemborg ±25-6-1877, † er 9-8-1877, ±1 mnd
XIII-bl Antonie van Santen, * Beusichem 31-1-1841, † er 29-6-1913, 72 jr, zv Antonie (Antonie Azn) van Santen (zie XII-ag) en Judith van Raaij.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-6-1913.
Notitie bij Antonie: op de huwelijksakte staan de namen genoemd als van zanten
n.a.v. het uitreksel van de Nationale Militie (Regiment Grenadiers en Jagers) werd de achternaam bij de burgelijke stand v.w.b. Antonie, gewijzigd in Van Zanten.
Beroepen: landman; voerman; 1913 veehandelaar.
Antonie x, 30 jr, Beusichem 12-7-1871 Pietje van der Winkel, 24 jr, * Tricht-Buurmalsen 3-9-1846, † Beusichem 2-9-1928, 81 jr, dv Jan van der Winkel x Johanna van Offeren .
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-9-1928.
Beroep: dienstmeid.
Kinderen van Antonie en Pietje:
1 Jan van Santen, * Beusichem 24-1-1872. Volgt XIV-en.
2 Antonie van Santen, * Beusichem 13-12-1873, † er 25-9-1928, 54 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 26-9-1928.
Notitie bij Antonie: Een huwelijk is (nog) niet bekend.
Beroep: 1928 landbouwer.
3 Judith van Santen, * Beusichem 17-9-1875. Volgt XIV-eo.
4 Johanna van Zanten, * Beusichem 6-11-1877. Volgt XIV-ep.
5 Jacobus van Santen, * Beusichem 29-11-1879, † er 22-12-1879, 23 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 22-12-1879.
6 Jacobus van Santen, * Beusichem 4-1-1881, † er 15-3-1900, 19 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 16-3-1900.
Notitie bij Jacobus: Bij overlijden werd zijn achternaam geschreven als Van Zanten (bron A. Rönitz- van Santen)
Jacobus bleef ongehuwd.
Beroep: 1900 werkman.
7 Rijk van Zanten, * Beusichem 4-1-1881. Volgt XIV-eq.
8 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 1-11-1882, † er 24-2-1883, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 26-2-1883.
9 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21-12-1883. Volgt XIV-er.
10 Dirkje van Santen, * Beusichem 22-10-1886. Volgt XIV-es.
11 Pietje van Santen, * Beusichem 19-6-1888, † er 2-8-1888, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 4-8-1888.
12 Pieter van Santen, * Beusichem 14-2-1890. Volgt XIV-et.
13 Adriaan van Santen, * Beusichem 24-4-1892. Volgt XIV-eu.
XIII-bm Jacob Johannes van Zanten, * Beusichem 25-10-1843, † er 25-10-1913, 70 jr, zv Antonie (Antonie Azn) van Santen (zie XII-ag) en Judith van Raaij.
Van de geboorte is aangifte gedaan 25-10-1843 Van het overlijden is aangifte gedaan 27-10-1913.
Beroep: van 1862 tot 1907 landbouwer, landman, voerman, koopman, landbouwer.
Jacob x, 23 jr, Beusichem 14-8-1867 Hendrica van Alphen, 28 jr, * Beusichem 20-3-1839, † er 1-11-1920, 81 jr, dv Gerrit Johannes van Alphen * Beusichem 11-4-1812 † er 5-3-1891 x Beusichem 10-3-1837 Neeltje van Batenburg * Beusichem 9-8-1816 † er 4-6-1900.
Van de geboorte is aangifte gedaan 21-3-1839
Kinderen van Jacob en Hendrica:
1 Judith van Zanten, * Beusichem 12-6-1868, † er 7-8-1868, 1 mnd
2 Gerrit Johannes van Zanten, * Beusichem 21-8-1869. Volgt XIV-ev.
3 Judith van Zanten, * Beusichem 26-8-1870, † er 1-9-1870, 6 dg
4 Jacobus van Zanten, * Beusichem 8-9-1871
Beroep: veehandelaar en/of veeboer.
5 Judith van Zanten, * Beusichem 6-10-1872. Volgt XIV-ew.
6 Antonie van Zanten, * Beusichem 4-9-1874, † er 6-10-1874, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 7-10-1874.
7 Neeltje van Zanten, * Beusichem 25-3-1876, † er 7-3-1877, 11 mnd
8 Antonie van Zanten, * Beusichem 17-11-1877, † er 3-2-1878, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 4-2-1878.
9 Neeltje van Zanten, * Beusichem 14-3-1879, † er 28-3-1879, 14 dg
10 Neeltje van Zanten, * Beusichem 31-5-1882, † er 23-11-1882, 5 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 24-11-1882.
11 Antonie (Anton) van Zanten, * Beusichem 30-12-1883. Volgt XIV-ex.
12 Neeltje van Zanten, * Beusichem 25-2-1885. Volgt XIV-ey.
XIII-bn Wilhelmina van Santen, * Beusichem 19-8-1845, dv Antonie (Antonie Azn) van Santen (zie XII-ag) en Judith van Raaij.
Wilhelmina:
(1) x, 23 jr, Beusichem 16-9-1868 Antonius Hoebée, 23 jr, * Loenen 16-5-1845, † Rotterdam 29-9-1880, 35 jr, zv Lambertus Hoebée * ’s-Gravenbroek 18-1-1814 x Maria Christina van Rooij * ±1823.
Beroep: 1868 timmerman.
(2) x, 41 jr, Rotterdam 25-5-1887 Marinus Romijn, 38 jr, * Culemborg 5-10-1848, zv Petrus Romijn * Culemborg 4-12-1797 † er 16-9-1859 x Culemborg 25-11-1836 Maria Joanna (Anna) van Raaij * Leur 10-7-1810 † Culemborg 7-8-1849.
Van de geboorte is aangifte gedaan 7-10-1848 Marinus is weduwnaar van Cornelia van de Poll (ovl. vóór 1887), wie hij trouwde <1887.
Notitie bij Marinus: Wilhelmina is een volle nicht van Marinus
Kinderen van Wilhelmina en Antonius:
1 Lambertus Hoebée, * Dordrecht 11-9-1869. Volgt XIV-ez.
2 Alida Hoebée, * Rotterdam 16-5-1872
3 Anthonius Hoebée, * Rotterdam 23-1-1874, † <15-4-1876, <2 jr
4 Antonius Hoebée, * Rotterdam 15-4-1876. Volgt XIV-fa.
5 Juditha Hoebée, * Rotterdam 27-2-1879. Volgt XIV-fb.
Kind van Wilhelmina en Marinus:
6 Cornelis Franciscus Romijn, * Rotterdam 17-10-1889
XIII-bo Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 27-4-1829, † er 18-5-1904, 75 jr, dv Rijk van Santen (zie XII-ah) en Neeltje Verweij.
Elisabeth x, 21 jr, Beusichem 3-5-1850 Arie de Morrée, 25 jr, * Beusichem 16-3-1825, † er 6-7-1864, 39 jr, zv Jan Martinus de Morrée x Maaijke (Maaigje) van den Berg .
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-7-1864.
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Elisabeth en Arie:
1 Neeltje de Morrée, * Beusichem 18-10-1850. Volgt XIV-fc.
2 Maaike de Morrée, * Beusichem 14-1-1852. Volgt XIV-fd.
3 Rijk de Morrée, * Beusichem 7-10-1854
4 Jansje (Jantje) de Morrée, * Beusichem 25-8-1857. Volgt XIV-fe.
5 Elisabeth Maria de Morrée, * Beusichem 3-9-1858. Volgt XIV-ff.
6 Jan Marinus de Morrée, * Beusichem 19-11-1861, † er 15-8-1924, 62 jr
XIII-bp Elisabeth Maria van Bekkum, * Beusichem 3-2-1840, † er 26-1-1922, 81 jr, dv Willem van Bekkem (Bekkum) en Johanna van Santen (zie XII-ai).
Elisabeth x, 41 jr, Beusichem 17-1-1882 Philippus Albert van der Haar, ±37 jr, * Buren 1845, zv Philippus van der Haar * Buren 1818 † >1875 x Buren 24-2-1844 Nieske van Malsen * Zoelen 11-2-1813 † Buren 2-1-1875.
Philippus trouwde voorheen Buren 23-2-1870 Antonia Gerdiena Willemina van der Haar (1843-1891).
Beroep: veldwachter Beusichem.
XIII-bq Willem van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 16-11-1841, † er 8-12-1932, 91 jr, zv Willem van Bekkem (Bekkum) en Johanna van Santen (zie XII-ai).
Willem x, 27 jr, Beusichem 31-3-1869 Geertruida Antonia Kerkhof, ±29 jr, * Deil 1840, dv Aart Kerkhof x Jeannetta Susanna Giliana van Son .
Kind van Willem en Geertruida:
1 Maria Johanna van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 1880. Volgt XIV-fg.
XIII-br Antonia Maria van Bekkum, * Beusichem 24-8-1844, † Culemborg 19-3-1895, 50 jr, dv Willem van Bekkem (Bekkum) en Johanna van Santen (zie XII-ai).
Antonia x, 25 jr, Culemborg 5-8-1870 Antoine Woerdenbach, ±29 jr, * Culemborg 1841, zv Johannes Woerdenbach x Hendrika van de Water * ±1816.
XIII-bs Maria Johanna van Bekkum, * Beusichem 14-11-1848, † er 2-4-1900, 51 jr, dv Willem van Bekkem (Bekkum) en Johanna van Santen (zie XII-ai).
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-4-1900. Maria x, 45 jr, Beusichem 29-3-1894 Jacob Hendrik van Zanten, 33 jr.
Zie XIII-ai voor persoonsgegevens van Jacob.
XIII-bt Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21-3-1839, dv Jacob van Zanten (zie XII-bi) en Elisabeth van Zanten (zie XII-aj).
Notitie bij Elisabeth: ook genoemd van Zanten
Elisabeth x, 24 jr, Wijk bij Duurstede 21-5-1863 Pieter Antonie Braakman, ±23 jr, * Wijk bij Duurstede 1840, zv Lambertus Braakman x Johanna Knoop .
Kind van Elisabeth en Pieter:
1 Cornelia Braakman, * Utrecht 1881. Volgt XIV-fh.
XIII-bu Tonia Maria van Zanten, * Beusichem 9-11-1850, † er 23-1-1939, 88 jr, dv Jacob van Zanten (zie XII-bi) en Elisabeth van Zanten (zie XII-aj).
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-1-1939.
Notitie bij Tonia: ook geschreven Zanten
Tonia x, 28 jr, Culemborg 28-3-1879 Adrianus Cornelis de Heus, ±23 jr, * Culemborg 1856, † er 25-9-1927, ±71 jr, zv Gijsbert Jan de Heus * ±1831 x Cornelia Christina Vermeulen .
Kinderen van Tonia en Adrianus:
1 Aardina Susanna de Heus, * Culemborg 1879, † er 17-9-1887, ±8 jr
2 Elisabeth Cornelia de Heus, * Culemborg 30-1-1882. Volgt XIV-fi.
3 Gijsbert Jan de Heus, * Culemborg 10-12-1884. Volgt XIV-fj.
4 Aardina Susanna de Heus, * Culemborg 1888. Volgt XIV-fk.
XIII-bv Anthonie van Zanten (Santen), * Beusichem 10-3-1853, † er 27-2-1922, 68 jr, zv Jacob van Zanten (zie XII-bi) en Elisabeth van Zanten (zie XII-aj).
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-2-1922.
Notitie bij Anthonie: ook genoemd Van Zanten
3 foto’s bron M. Breems-Janse
bron M. Breems-Janse:
Bijna alle kinderen van Antonie van Zanten, genoemd Teun de Jager, en Gijsbertje van Bekkum zijn weggetrokken uit Beusichem.
Men had een hechte familieband.
De N.Z.H. (nu Connexxion ) speelt een belangrijke rol hier in. Ze helpen elkaar op het paard als ze aankomen in Heemstede. Ook in Denhaag en Bloemendaal Zandvoort gebeurde het zelfde. Eigenlijk lag Cornelis van Zanten gehuwd met Elisabeth Stoet hier een beetje buiten. Hij gaat ook werken bij de N.Z.H. woonde bij zijn zussen enz. in Heemstede maar vertrekt naar Stompwijk (nu Leidschendam) gaat werken bij de N.S. Hij is nog een keer getuige bij zijn zus Antonia in Den Haag. Dat was het dan. Kontakt was over. Ze gingen niet meer met elkaar om.
Beroep: 1922 landbouwer.
Anthonie x, 21 jr, Beusichem 1-7-1874 Gijsbertje van Bekkum, 22 jr, * Zoelmond 2-5-1852, † Beusichem 28-4-1918, 65 jr, dv Dirk van Bekkum x Huibertje Koorn (Korn) .
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-4-1918.
Notitie bij Gijsbertje: ook genoemd Bekkem
Kinderen van Anthonie en Gijsbertje:
1 Huibertje van Santen, * Beusichem 16-12-1874. Volgt XIV-fl.
2 Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 15-6-1876. Volgt XIV-fm.
3 Cornelis van Zanten, * Beusichem 4-12-1877. Volgt XIV-fn.
4 Dirk van Zanten, * Beusichem 18-9-1879. Volgt XIV-fo.
5 Jacobus (Jap) van Zanten, * Beusichem 17-3-1881. Volgt XIV-fp.
6 Jenneke van Zanten, * Beusichem 28-1-1883. Volgt XIV-fq.
7 Gijsbertje van Zanten, * Beusichem 2-12-1884. Volgt XIV-fr.
8 Jacoba Elisabeth (Coosje) van Zanten, * Beusichem 12-8-1886. Volgt XIV-fs.
9 Antonia (Anna) van Santen, * Beusichem 31-8-1888. Volgt XIV-ft.
10 Jacomijntje van Zanten (Santen), * Beusichem 3-7-1890. Volgt XIV-fu.
11 Tonia Maria van Santen, * Beusichem 6-5-1892, † er 26-7-1892, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 27-7-1892.
12 Hermanus van Zanten, * Beusichem 14-7-1894. Volgt XIV-fv.
13 Anthonie van Zanten, * Beusichem 7-12-1898, † er 14-1-1899, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 16-1-1899.
XIII-bw Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten, * Beusichem 2-11-1856, † Amsterdam 27-4-1943, 86 jr, dv Jacob van Zanten (zie XII-bi) en Elisabeth van Zanten (zie XII-aj).
Notitie bij Kossie van Bettemeui: Tijdens de Paasdagen van 1943, dat viel op 25 en 26 april, was er een luchtaanval. Haar zoon Rijk was op beide dagen bij haar op bezoek en zou daarna terug gaan naar Amersfoort. Het schrijven van haar kleindochter eindigt met "En toen kwam het vliegtuig", beide kwamen om..
bron L. Ligtermoet
zie ook www.oorlogsslachtoffersgemeenteburen.nl
Kossie van Bettemeui x, 22 jr, Beusichem 19-6-1879 Nicolaas (Klaas) Ligtermoet, 23 jr, * Culemborg 9-4-1856, † Amsterdam 20-3-1929, 72 jr, zv Marinus Martinus Ligtermoet * Culemborg 1825 † er 9-8-1910 x Culemborg 21-7-1848 Alberdina Johanna van Kuijk * Culemborg 10-10-1821 † er 26-11-1897.
Notitie bij Klaas: zeven kinderen,
zie ook bron L. Ligtermoet
Kinderen van Kossie van Bettemeui en Klaas:
1 Rijk Jacob Cornelis Ligtermoet, * Culemborg 7-1-1890, † Amsterdam 27-4-1943, 53 jr
Notitie bij Rijk: samen met zijn moeder omgekomen tijdens bombardement in Amsterdam, zie site L. Ligtermoet
Beroep: sigarenmaker.
2 Nicolaas Cornelis Ligtermoet, * Culemborg 1892. Volgt XIV-fw.
XIII-bx Gijsberta Huijgen, * Culemborg 1826, dv Johannes Huigen (Huijgen) en Maria van Santen (Zanten) (zie XII-ak).
Gijsberta x, ±26 jr, Culemborg 4-6-1852 Gerrit Pels, ±24 jr, * Opheusden 1828, zv Theodoris Pels x Antonia de Man .
XIII-by Willem Dirk Huijgen, * Culemborg 1829, † er 1900, ±71 jr, zv Johannes Huigen (Huijgen) en Maria van Santen (Zanten) (zie XII-ak).
Beroep: landbouwer.
Willem x, ±32 jr, Culemborg 26-4-1861 Adriana van Blitterswijk, ±28 jr, * Culemborg 1833, † er 22-2-1912, ±79 jr, dv Jodocus van Blitterswijk * Culemborg 28-9-1801 † er 17-3-1886 x Culemborg 14-3-1830 Cuijnera van Wijk * Erichem 28-3-1803 † Culemborg 26-8-1884.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-2-1912.
Kind van Willem en Adriana:
1 Johannes Huijgen, * Culemborg 1862. Volgt XIV-fx.
XIII-bz Elisabeth Huijgen, * Culemborg 1832, † er 27-7-1889, ±57 jr, dv Johannes Huigen (Huijgen) en Maria van Santen (Zanten) (zie XII-ak).
Elisabeth x, ±24 jr, Culemborg 8-8-1856 Jan Borgstijn (Borgstein), ±23 jr, * Culemborg 1833, zv Abraham Borgstijn * ±1808 x Philippina Wilhelmina van Eijseren .
Kinderen van Elisabeth en Jan:
1 Abraham Borgstijn, * Culemborg 1860. Volgt XIV-fy.
2 Willem Dirk Borgstein, * Culemborg 8-10-1867. Volgt XIV-fz.
XIII-ca Jan Hendrik Huigen, * Culemborg 1835, † er 12-3-1911, ±76 jr, zv Johannes Huigen (Huijgen) en Maria van Santen (Zanten) (zie XII-ak).
Beroep: winkelier.
Jan x, ±27 jr, Culemborg 24-12-1862 Hendrica van Selm, ±28 jr, * Wijk bij Duurstede 1834, † <1911, <77 jr, dv Teunis van Selm x Aartje van Oorschot .
XIII-cb Albert van Remmerden, * Beusichem 4-2-1827, † Maurik 9-6-1908, 81 jr, zv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XII-al).
Albert x, 36 jr, Lienden 24-4-1863 Hendrika van Kegelaar, ±25 jr, * Lienden 1838, † >1908, >70 jr, dv Cornelis van Kegelaar x Antonia van Hoeven .
XIII-cc Angenieta van Remmerden, * Maurik 26-11-1834, † Lienden 17-11-1910, 75 jr, dv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XII-al).
Beroep: dienstmeid.
Angenieta:
(1) x, 38 jr, Maurik 2-5-1873 Gijsbertus van Oorschot, ±53 jr, * Rijswijk-Maurik 1820, † <1881, <61 jr, zv Aart van Oorschot x Elizabeth van Brink .
Beroep: schoenmaker.
(2) x, 46 jr, Maurik 20-10-1881 Dirk van Meerten, 65 jr, * Lienden 6-2-1816, † er 4-2-1885, 68 jr, zv Jan Dirk van Meerten * Lienden 1786 † er 29-10-1871 x 21-4-1815 Antonia (Teuntje, Toontje) Brouwer ~ Axel 4-8-1789 † Lienden 14-2-1875.
Dirk is weduwnaar van Willemina van Zetten (1819-1859), wie hij trouwde Lienden 20-11-1840.
Beroep: arbeider.
(3) x, 51 jr, Lienden 14-4-1886 Albertus Kramp, ±53 jr, * Lienden 1833, † <1910, <77 jr, zv Gerrit Jan Kramp x Otje van Eck .
Albertus bleef kinderloos.
XIII-cd Hendrika van Remmerden, * Maurik 1837, † er 23-8-1896, ±59 jr, dv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XII-al).
Hendrika x, ±29 jr, Maurik 13-9-1866 Wouter van Toorn, ±25 jr, * Maurik 1841, † >1896, >55 jr, zv Cornelis van Toorn x Aaltje van Dolderen .
Kinderen van Hendrika en Wouter:
1 Cornelis van Toorn, * Maurik 13-11-1866. Volgt XIV-ga.
2 Antonia van Toorn, * Maurik 1875
XIII-ce Willemina van Remmerden, * Maurik 1843, † er 16-7-1903, ±60 jr, dv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XII-al).
Willemina x, ±29 jr, Maurik 26-1-1872 Hermanus de Vries, ±35 jr.
Zie XIII-co voor persoonsgegevens van Hermanus.
XIII-cf Antonia van Remmerden, * Maurik 1846, † Rijswijk (Maurik) 8-3-1914, ±68 jr, dv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XII-al).
Antonia x, ±21 jr, Maurik 10-10-1867 Arie Ousen, ±27 jr, * Rijswijk-G 1840, † >1914, >74 jr, zv Arend Ousen * 10-6-1787 x Maurik 6-11-1833 Petronella Koetsier * Ravenswaaij 1807.
Kinderen van Antonia en Arie:
1 Petronella Ousen, * Rijswijk-Maurik 16-7-1868. Volgt XIV-gb.
2 Agnita Arendina Ousen, * Maurik 1872. Volgt XIV-gc.
XIII-cg Kornelis van Dijk, * Beusichem 7-6-1826, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XII-am).
Kornelis x, 32 jr, Houten 22-12-1858 Sophia Swanink, ±36 jr, * Houten 1822, dv Hermanus Swanink x Gijsbertje Lagerweij .
XIII-ch Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1828, † er 22-6-1876, ±48 jr, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XII-am).
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-6-1876. Willem x, ±48 jr, Tull en ’t Waal 16-2-1876 Maria van Wakeren, ±42 jr, * Culemborg 1834, † >1876, >42 jr, dv Arent van Wakeren * Culemborg 1800 † <1882 x Culemborg 29-4-1825 Christina de Raad * Culemborg 1804 † er 11-5-1882.
XIII-ci Willemeintje (Mijntje) van Dijk, * Tull en ’t Waal 12-2-1829, † Beusichem 15-10-1858, 29 jr, dv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XII-am).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-10-1858. Mijntje x Martinus van Ojen, † >15-10-1858.
XIII-cj Jan van Dijk, * Tull en ’t Waal 24-7-1830, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XII-am).
Jan x, 31 jr, Houten 31-10-1861 Hendrika van Dijk, ±31 jr, * Hagestein 1830, dv Boudewijn van Dijk * ±1805 x Cornelia de Leeuw .
XIII-ck Serphaas Arie van Dijk, * Tull en ’t Waal 25-11-1832, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XII-am).
Serphaas x Johanna van Ek, * De Bilt 1834, dv Willem van Ek x Johanna van Ingen .
XIII-cl Adrianus Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1840, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XII-am).
Adrianus x Hermina Versteeg, * Veenendaal 1844, dv Jan Versteeg x Evertje Dikkenberg .
XIII-cm Gerrigje van Dijk, * Tull en ’t Waal 13-12-1841, dv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XII-am).
Gerrigje x, 21 jr, 6-11-1863 Roelof Gerrit Pater, 27 jr, * Renswoude 9-8-1836.
Kind van Gerrigje en Roelof:
1 Antonia Wilhelmina Pater, * Houten 15-3-1876. Volgt XIV-gd.
XIII-cn Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 25-3-1850, † er 9-12-1937, 87 jr, dv Ruthgerus van Zanten (zie XII-bg) en Adriana Wilhelmina van Zanten (zie XII-an).
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is 16 jaar bij huwelijk
Elisabeth x, 16 jr, Beusichem 4-7-1866 Jerphaas Laponder, 25 jr, * Beusichem 7-8-1840, † er 12-3-1896, 55 jr, zv Karel Laponder * Buren 20-9-1812 † Zoelmond 31-3-1880 x Belia Cornelia Knobbout .
Notitie bij Jerphaas: bron anneke Ronitz:
lid van schietvereniging Willem Tell in 1930. woonachtend in de Oranjestraat (mail. angelique)
Kinderen van Elisabeth en Jerphaas:
1 Karel Laponder, * Beusichem 14-10-1866, † Utrecht 19-5-1924, 57 jr Karel bleef ongehuwd.
Beroep: landbouwer.
2 Rutgerus Laponder, * Beusichem 25-12-1868. Volgt XIV-ge.
3 Cornelis Laponder, * Beusichem 23-10-1870. Volgt XIV-gf.
4 Adriana Wilhelmina Laponder, * Beusichem 1-2-1872. Volgt XIV-gg.
5 Belia Cornelia Laponder, * Beusichem 6-8-1875. Volgt XIV-gh.
6 Willem Johannes Laponder, * Beusichem 3-11-1877
7 Theodora Pietronella Laponder, * Beusichem 1879. Volgt XIV-gi.
8 Elisabeth Cornelia Laponder, * Beusichem 5-3-1880. Volgt XIV-gj.
9 Peter Laponder, * Beusichem 1885. Volgt XIV-gk.
10 Johanna Christina Laponder, * Beusichem 1889. Volgt XIV-gl.
11 Christina Laponder, * Beusichem 7-6-1892, † er 3-9-1892, 2 mnd
XIII-co Hermanus de Vries, * Maurik 1837, † >1903, >66 jr, zv Hermanus de Vries en Neeltje van Beusekom (zie XII-ao).
Hermanus x, ±35 jr, Maurik 26-1-1872 Willemina van Remmerden, ±29 jr.
Zie XIII-ce voor persoonsgegevens van Willemina.
XIII-cp Gerdina Maria van Beusichem, * Zoelmond 31-8-1843, dv Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (zie XII-ar) en Engelina van Ommeren.
Gerdina x, 18 jr, Tiel 7-11-1861 Gerrit Adrianus Pijsselman, 30 jr, * Tiel 2-9-1831.
Beroep: logementhouder.
Kind van Gerdina en Gerrit:
1 Engelina Pijsselman, * Tiel 2-4-1850. Volgt XIV-gm.
XIII-cq Jan Gerrit van Beusekom, * Zoelmond 14-12-1846, † er 10-1-1913, 66 jr, zv Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (zie XII-ar) en Engelina van Ommeren.
Jan x, 27 jr, Beusichem 13-5-1874 Dina van Mourik, 29 jr, * Zoelmond 7-9-1844, † Beusichem 16-6-1919, 74 jr.
Kind van Jan en Dina:
1 Gijsbert van Beusekom, * Beusichem 1875. Volgt XIV-gn.
XIII-cr Hesje van Beusichem, * Zoelmond 1851, dv Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (zie XII-ar) en Geertrui van Arkel.
Hesje x, ±22 jr, Tiel 20-11-1873 Matthijs Barend Heimans, ±24 jr, * Tiel 1849, zv Jacob Heimans x Tiel 31-3-1849 Maria Stap * Maurik 18-1-1824.
Notitie bij Matthijs: kinderen, zie genlias
Beroep: bloemist.
XIII-cs Maria van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 1853, † Asch-Buren 9-2-1927, ±74 jr, dv Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (zie XII-ar) en Geertrui van Arkel.
Maria x, ±22 jr, Buren 11-6-1875 Teunis van Gessel, ±24 jr, * Asch-Buren 1851, † er 6-11-1912, ±61 jr, zv Gerrit van Gessel * Zoelen 21-2-1819 † Asch-Buren 27-2-1888 x Buren 23-6-1849 Neeltje van Mourik * Ravenswaaij 2-12-1824 † Asch-Buren 7-4-1900.
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Maria en Teunis:
1 Gijsbert van Gessel, * Buren 1878. Volgt XIV-go.
2 Geert van Gessel, * Buren 1879. Volgt XIV-gp.
3 Antonie Nicolaas van Gessel, * Buren 1881, † er 19-3-1940, ±59 jr Antonie bleef ongehuwd.
Beroep: 1940 landbouwer.
4 Neeltje van Gessel, * Buren 1884. Volgt XIV-gq.
5 Hestera Hendrika van Gessel, * Asch-Buren 11-11-1887, † er 14-11-1887, 3 dg
6 Hessel Hendrikus van Gessel, * Buren 1892. Volgt XIV-gr.
XIII-ct Maria Antonia de Heus, * Beusichem 23-6-1854, † er 18-7-1891, 37 jr, dv Zweer de Heus en Mijntje van Beusichem (zie XII-as).
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-7-1891. Maria x, 36 jr, Beusichem 29-10-1890 Antonie Johannes van Gent, ±32 jr, * Ravenswaaij 1858, † Beusichem 17-1-1927, ±69 jr, zv Jan Anthonie van Gent * Ravenswaaij 18-9-1824 † Zoelmond 26-8-1892 x Buren 16-1-1852 Johanna van Alphen (Alfen) * Asch 23-12-1826 † Zoelmond 25-4-1894.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-1-1927. Antonie is weduwnaar van Dirkje van Bekkum (1857-1889), wie hij trouwde Beusichem 3-3-1880.
Beroep: werkman.
Kind van Maria en Antonie:
1 Johannes Marinus van Gent, * Zoelmond 1-7-1891, † er 2-8-1891, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 3-8-1891.
XIII-cu Hermanus de Heus, * Beusichem 1858, zv Zweer de Heus en Mijntje van Beusichem (zie XII-as).
Beroep: landbouwer.
Hermanus x, ±28 jr, Beusichem 2-6-1886 Cornelia Hendrika van de Waardt, ±30 jr, * Beusichem 1856, dv Hendrik van de Waardt * Beusichem 29-10-1827 † er 18-5-1895 x Beusichem 7-3-1851 Judith van Zetten * Beusichem 16-3-1829 † er 14-9-1888.
Kind van Hermanus en Cornelia:
1 Hendrik Justus de Heus, * Beusichem 1890. Volgt XIV-gs.
XIII-cv Jan de Heus, * Beusichem 1860, zv Zweer de Heus en Mijntje van Beusichem (zie XII-as).
Jan x, ±30 jr, Beusichem 22-1-1890 Elisabeth Wilhelmina Haagsman, ±24 jr, * Beusichem 1866, dv Anthonij Hendrikus Haagsman * Maurik 18-2-1829 † Beusichem 25-6-1911 x Beusichem 21-3-1860 Jannetje van Ojen * Beusichem 1830 † >1911.
XIII-cw Johannes van Zanten, * Vreeswijk 15-12-1820, † Utrecht 27-5-1892, 71 jr, zv Jacob van Zanten (Santen) (zie XII-at) en Jannigje van Dijk.
Van de geboorte is aangifte gedaan 17-12-1820 Johannes x, 25 jr, Utrecht 3-6-1846 Johanna Lancee, 24 jr, * Utrecht 23-3-1822, † er 15-11-1905, 83 jr, dv Johannes Lancee x Johanna de Klerk .
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Johannes van Zanten, * Utrecht 24-6-1847. Volgt XIV-gt.
2 Maria Johanna van Zanten, * Utrecht 25-1-1852, † Koog aan de Zaan 21-6-1854, 2 jr
3 Jan Willem van Zanten, * Utrecht 30-1-1855
4 Maria Johanna van Zanten, * Maarssen 9-11-1857
5 Wilhelmina van Zanten, * Utrecht 15-9-1864, † er 19-9-1864, 4 dg
XIII-cx Jan Jacob van Zanten, * Vreeswijk 31-8-1826, † Utrecht 12-2-1865, 38 jr, zv Jacob van Zanten (Santen) (zie XII-at) en Jannigje van Dijk.
Jan x, 28 jr, Utrecht 22-8-1855 Fenneke Hendrika de Liefde, ±28 jr, * Utrecht 1827, † >1865, >38 jr, dv Hendrik de Liefde x Neeltje van der Valk .
XIII-cy Hendrik van Santen, * Vreeswijk 14-1-1828, † Utrecht 28-12-1900, 72 jr, zv Joost Pieter (Pieter) van Santen (zie XII-av) en Maria Hendrika (Hendrika) van Leer.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-12-1900.
Beroepen: 1861 schipper; 1900 bleeker.
Hendrik:
(1) x, 33 jr, Culemborg 24-5-1861 Willemina Wouterina Hermandina van Gelder, ±21 jr, * Culemborg 1840, † er 4-4-1872, ±32 jr, dv Simon Adrianus van Gelder * Culemborg 9-3-1811 † er 29-4-1856 x Culemborg 5-8-1836 Jacoba Bernardina Dionisa van Malssen * Culemborg 13-9-1817 † er 30-11-1858.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-4-1872.
(2) x, 53 jr, Utrecht 2-2-1881 Hendrica Elisabeth Rosenberg, 51 jr, * Utrecht 26-10-1829, † >1900, >71 jr, dv Sijbrandus Rosenberg x Petronella Mansveld .
Hendrica is weduwe van Hendrikus Nicolaas Beunders (ovl. vóór 1881), wie zij trouwde Utrecht 4-6-1856.
Kinderen van Hendrik en Willemina:
1 Simon van Santen, * Culemborg 21-4-1861, † er 13-7-1861, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 16-7-1861.
Notitie bij Simon: wettiging tijdens huwelijk ouders 1861, geboren voor het huwelijk, overleden kort na het huwelijk van zijn ouders
2 Jacoba Barnardina Dionijsia van Santen, * Culemborg 1-6-1862. Volgt XIV-gu.
3 Petrus van Zanten, * Culemborg 1864. Volgt XIV-gv.
4 Simon Adrianus van Santen, * Culemborg 22-12-1866, † er 1-1-1867, 10 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 2-1-1867.
5 Simon Adrianus van Santen, * Culemborg 1868. Volgt XIV-gw.
6 Johanna Maria van Santen, * Culemborg 28-11-1870. Volgt XIV-gx.
XIII-cz Willem van Santen, * Amersfoort 12-6-1836, zv Joost Pieter (Pieter) van Santen (zie XII-av) en Johanna van der Waa.
Notitie bij Willem: bij geboorte: ouders wonen in Vreeswijk
Beroep: 1863 metselaar.
Willem x, 27 jr, Amsterdam 9-9-1863 Arnolda van der Muts, ±26 jr, * Amersfoort 1837.
Kinderen van Willem en Arnolda:
1 Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 1864. Volgt XIV-gy.
2 Hermanus van Santen, * Amsterdam 1877. Volgt XIV-gz.
XIII-da Maria Magdalena van Zanten, * Culemborg 24-12-1832, † er 1-1-1870, 37 jr, dv Jacob van Zanten (zie XII-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Notitie bij Maria: wettiging tijdens huwelijk ouders
Maria x, 33 jr, Culemborg 2-2-1866 Joseph Maas, ±23 jr, * Warmond 1843, † >1870, >27 jr.
Beroep: 1866 polderwerker.
Kind van Maria en Joseph:
1 Maria Theresia Maas, * Culemborg 9-2-1866, † er 23-2-1866, 14 dg
XIII-db Antonie Marinus van Santen, * Culemborg 15-1-1836, † Delft 24-4-1903, 67 jr, zv Jacob van Zanten (zie XII-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Antonie x, 31 jr, Delft 27-2-1867 Catharina van Dam, 26 jr, * Delft 4-1-1841, † er 18-12-1924, 83 jr, dv Bart van Dam x Elizabeth Scheening .
Kind van Antonie en Catharina:
1 Antonie Marinus van Santen, * Delft 27-2-1868. Volgt XIV-ha.
XIII-dc Mina Hendrica van Zanten, * Culemborg 1838, † er 27-1-1908, ±70 jr, dv Jacob van Zanten (zie XII-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-1-1908. Mina x, ±20 jr, Culemborg 24-12-1858 Thomas van Son, ±21 jr, * Culemborg 1837, † er 27-2-1896, ±59 jr, zv Maria van Son .
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-2-1896.
Kinderen van Mina en Thomas:
1 Jacob Dirk van Son, * Culemborg 11-1858, † er 26-2-1859, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 28-2-1859.
Notitie bij Jacob: wettiging tijdens huwelijk ouders
2 Dirkje Jacoba van Son, * Culemborg 12-9-1861. Volgt XIV-hb.
3 Dirk Gerrit van Son, * Culemborg 15-2-1869. Volgt XIV-hc.
4 Johannes Hendrik van Son, * Culemborg 9-9-1871. Volgt XIV-hd.
5 Jacoba Johanna van Son, * Culemborg 16-3-1874, † er 17-3-1874, 1 dag Van het overlijden is aangifte gedaan 19-3-1874.
6 van Son, levenloos geboren zoon, geboren 15-4-1875 in Culemborg Van het overlijden is aangifte gedaan 16-4-1875.
7 van Son, levenloos geboren zoon, geboren 12-3-1876 in Culemborg Van het overlijden is aangifte gedaan 13-3-1876.
8 Jacob Dirk van Son, * Culemborg 22-4-1877, † er 24-4-1877, 2 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 26-4-1877.
9 Jacob Paulus van Son, * Culemborg 13-10-1878, † er 14-10-1878, 1 dag Van het overlijden is aangifte gedaan 15-10-1878.
10 Magdalena Maria van Son, * Culemborg 19-12-1879. Volgt XIV-he.
XIII-dd Jacob Jan van Zanten, * Culemborg 1842, zv Jacob van Zanten (zie XII-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Notitie bij Jacob: na het overlijden van Paulina Dina hertrouwt Jacob Jan met haar zus Maartje Christina
Beroep: schipper.
Jacob:
(1) x, ±27 jr, Culemborg 8-10-1869 Paulina Dina Saltzherr, 25 jr, * Culemborg 12-6-1844, † er 8-4-1871, 26 jr, dv Johannes Saltzherr * Culemborg 5-5-1806 † er 2-7-1871 x Paulina Ligtermoet * Maassluis 1810 † Culemborg 15-4-1886.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-4-1871.
(2) x, ±31 jr, Culemborg 6-6-1873 Maartje Christina Saltzherr, 24 jr, * Culemborg 6-7-1848, dv Johannes Saltzherr * Culemborg 5-5-1806 † er 2-7-1871 x Paulina Ligtermoet * Maassluis 1810 † Culemborg 15-4-1886.
Kinderen van Jacob en Maartje:
1 Johannes Paulus van Zanten, * Culemborg 27-3-1874. Volgt XIV-hf.
2 Maarten van Zanten, * Culemborg 18-11-1877, † er 20-11-1877, 2 dg
XIII-de Dirk Hendrik van Santen, * Culemborg 1843, † er 13-8-1899, ±56 jr, zv Jacob van Zanten (zie XII-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-8-1899.
Beroep: schipper.
Dirk x, ±23 jr, Culemborg 18-5-1866 Gerritje van Laar, ±33 jr, * Wageningen 1833, † >1899, >66 jr, dv Teunis van Laar x Gerritje Meinders .
Kinderen van Dirk en Gerritje:
1 Jakob Johan van Zanten, * 1867, † Culemborg 31-1-1869, ±2 jr
2 Gardina Wouterina van Santen, * Culemborg 10-1869, † er 27-2-1871, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 1-3-1871.
3 Gerdina Paulina van Santen, * Culemborg 7-8-1870. Volgt XIV-hg.
4 Johanna Hendrika van Santen, * Culemborg 11-5-1875, † er 2-6-1875, 22 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 3-6-1875.
5 Mina Hendrica van Santen, * Culemborg 11-5-1875, † er 29-5-1875, 18 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 31-5-1875. Mina bleef ongehuwd.
XIII-df Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 4-8-1849, † Rotterdam 24-7-1932, 82 jr, zv Jacob van Zanten (zie XII-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Notitie bij Hendrik: 7 kinderen, waarvan er 4 jong overleden
Beroep: schipper.
Hendrik x, 24 jr, Culemborg 8-8-1873 Antje Blitterswijk, 23 jr, * Culemborg 30-8-1849, † Rotterdam 3-3-1936, 86 jr, dv Jodocus van Blitterswijk * Culemborg 28-9-1801 † er 17-3-1886 x Culemborg 14-3-1830 Cuijnera van Wijk * Erichem 28-3-1803 † Culemborg 26-8-1884.
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Jacob (Job) van Santen, * Culemborg 26-4-1874. Volgt XIV-hh.
2 Jodocus van Santen, * Culemborg 7-1875, † er 19-9-1875, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 20-9-1875.
3 Kuinera Cornelia van Santen, * Culemborg 1-1878, † er 12-7-1878, 6 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 12-7-1878.
4 Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 5-5-1879. Volgt XIV-hi.
5 Kunera Cornelia van Santen, * Culemborg 4-1881, † er 3-7-1881, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 4-7-1881.
6 Cornelis van Santen, * Culemborg 11-1882, † er 23-3-1883, 4 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 24-3-1883.
7 Dirkje van Santen, * Culemborg 10-1-1884. Volgt XIV-hj.
8 Cunera Cornelia van Santen, * Culemborg 7-1885, † er 6-8-1885, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 7-8-1885.
XIII-dg Maaike van Zanten, * Culemborg 1841, † Ameide 8-2-1917, ±76 jr, dv Rijk van Santen (zie XII-ax) en Gijsbertje (Gijsje) Brouwer.
Maaike x, ±25 jr, Culemborg 3-8-1866 Willem Veldhuijzen (Veldhuizen), ±34 jr, * Ameide 1832, zv Frederik van Es Veldhuijzen x Johanna Metz .
Beroep: schoenmaker.
Kind van Maaike uit onbekende relatie:
1 Rijk Antonie van Zanten, * Culemborg 1864. Volgt XIV-hk.
Kinderen van Maaike en Willem:
2 Frederik Alexander Veldhuizen, * Culemborg 3-1867, † er 22-11-1867, 8 mnd
3 Klazina Veldhuizen, * Ameide 4-2-1877. Volgt XIV-hl.
XIII-dh Gerrit Wammes, * Culemborg 1823, † er 18-10-1900, ±77 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-10-1900.
Beroep: arbeider.
Gerrit:
(1) x, ±29 jr, Culemborg 28-5-1852 Hendrika Sterkenburg, ±25 jr, * Culemborg 1827, † er 11-1-1857, ±30 jr, dv IJsbrand Sterkenburg * Culemborg 1792 † er 3-2-1864 x Maria de Groot .
(2) x, ±35 jr, Culemborg 25-6-1858 Johanna Bosch (Bos), ±23 jr, * 1835, † >1900, >65 jr, dv Arnoldus Bosch x IJda Terneuse .
Johanna is weduwe van Petrus Renks (ovl. vóór 1858).
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Alida Wammes. Volgt XIV-hm.
2 Johanna Wammes, * Culemborg 1867. Volgt XIV-hn.
3 Gerrit Johannes Wammes, * Culemborg 1874. Volgt XIV-ho.
XIII-di Lena Berendina Wammes, * Culemborg 1825, † er 17-5-1907, ±82 jr, dv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-5-1907. Lena:
(1) x, ±23 jr, Culemborg 26-5-1848 Arien Piek, zv Jan Piek x Catarina Verhoef .
(2) x, ±33 jr, Culemborg 1-10-1858 Johannes Alblas, ±30 jr, * Culemborg 1828, † <1907, <79 jr, zv Aartje Terneuse .
XIII-dj Geertruida Maria Wammes, * Culemborg 1828, dv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Geertruida x, ±25 jr, Culemborg 29-4-1853 Johannes Anthonius van Haren, ±30 jr, * Culemborg 1823.
XIII-dk Maria Johanna Wammes, * Culemborg 12-9-1829, † er 2-3-1897, 67 jr, dv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Maria x, 23 jr, Culemborg 13-5-1853 Jacobus Vermeulen, 29 jr, * Culemborg 28-6-1823, † er 26-11-1878, 55 jr, zv Anthonie Vermeulen * Culemborg 1788 † er 4-9-1831 x Culemborg 29-7-1820 Jannigje van Hillo (Hillen) ~ Culemborg 1795 † er 16-12-1877.
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Maria en Jacobus:
1 Jannigje Vermeulen, * Culemborg 12-11-1853. Volgt XIV-hp.
2 Johanna Maria Vermeulen, * Culemborg 12-10-1857
3 Antonia Vermeulen, * Culemborg 21-2-1861. Volgt XIV-hq.
4 Maria Vermeulen, * Culemborg 20-3-1866. Volgt XIV-hr.
5 Johannes Jacobus Vermeulen, * Culemborg 1-12-1869
6 Jacobus Vermeulen, * Culemborg 11-8-1872
XIII-dl Bernardus Jacobus Wammes, * Culemborg 1831, † er 30-12-1906, ±75 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-12-1906. Bernardus x, ±31 jr, Culemborg 2-5-1862 Hendrika van Kuik, ±32 jr, * Culemborg 1830, dv Cornelis van Kuik * Culemborg 1796 † er 23-11-1847 x Culemborg 4-10-1820 Theodora (Dirckje) Hulskes * Culemborg 1799 † er 11-1-1880.
Kinderen van Bernardus en Hendrika:
1 Wammes, levenloos geboren dochter, geboren 7-9-1862 in Culemborg Van het overlijden is aangifte gedaan 9-9-1862.
2 Maria Wammes, * Culemborg 1-4-1864. Volgt XIV-hs.
3 Cornelia Johanna Wammes, * Culemborg 1866, † er 18-4-1871, ±5 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 19-4-1871.
4 Johannes Bernardus Wammes, * Culemborg 3-11-1868. Volgt XIV-ht.
XIII-dm Johannes Antonius Wammes, * Culemborg 20-6-1833, † er 5-8-1904, 71 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Johannes x, 24 jr, Culemborg 30-4-1858 Anna Maria Snoek, 24 jr, * Culemborg 12-10-1833, † er 27-7-1909, 75 jr, dv Bart Snoek * Culemborg 1779 † er 7-1-1846 x Culemborg 8-2-1816 Maria van den Ham * Culemborg 1791 † er 22-4-1854.
XIII-dn Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg 1835, † er 10-1-1909, ±74 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-1-1909.
Beroep: arbeider.
Lambertus x, ±26 jr, Culemborg 17-5-1861 Margaretha Snoek, ±25 jr, * Culemborg 1836, † er 21-12-1911, ±75 jr, dv Bart Snoek * Culemborg 5-9-1804 † er 3-4-1884 x Culemborg 7-8-1835 Jannigje van Gelderen * Wijk bij Duurstede 12-4-1806 † Culemborg 28-7-1875.
Kinderen van Lambertus en Margaretha:
1 Bartje Wammes, * Culemborg 1860, † er 28-12-1873, ±13 jr
2 Lambertus Wammes, * Culemborg 23-2-1862. Volgt XIV-hu.
3 Anna Maria Wammes, * Culemborg 1864. Volgt XIV-hv.
4 Maria Wammes, * Culemborg 1864, † Culemburg 24-7-1866, ±2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 24-7-1866.
5 Johanna Wammes, * Culemborg 1866, † er 13-4-1867, ±1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 13-4-1867.
6 Johannes Antonius Wammes, * Culemborg 1868, † er 14-2-1894, ±26 jr
7 Metje Wammes, * Culemborg 9-1872, † er 10-4-1873, 7 mnd
8 Johanna Wammes, * Culemborg 1873. Volgt XIV-hw.
9 Antonia Wammes, * Culemborg 1877, † er 2-11-1881, ±4 jr
10 Wammes, levenloos geboren kind, geboren 12-1-1878 in Culemborg
11 Wammes, levenloos geboren kind, geboren 6-1-1879 in Culemborg
12 Wammes, levenloos geboren kind, geboren 5-1-1881 in Culemborg
XIII-do Johanna Wammes, * Culemborg 1837, † er 5-12-1925, ±88 jr, dv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Johanna x, ±21 jr, Culemborg 8-10-1858 Cornelis Vermeulen, ±27 jr, * Culemborg 1831, † <1925, <94 jr, zv Johannes Vermeulen x Sophia van Hoogwaarden .
XIII-dp Godert Antonie Wammes, * Culemborg 17-3-1843, † er 8-9-1883, 40 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XII-ay).
Godert x, 32 jr, Culemborg 14-5-1875 Johanna Wilhelmina Smits, 23 jr, * Culemborg 11-5-1852, † er 22-12-1919, 67 jr, dv Jan Willem Smits * Buren 3-7-1823 † Culemborg 1-3-1854.
Notitie bij Johanna: hertrouwt Stephanus Colle
Kind van Godert en Johanna:
1 Maria Gijsberta Wammes, * Culemborg 14-6-1881. Volgt XIV-hx.
XIII-dq Bernardus Lambertus Sanders, * Culemborg 1843, † er 4-8-1881, ±38 jr, zv Johannes Franciscus Sanderse (Zanderse) en Jansje van Santen (Zanten) (zie XII-az).
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-8-1881.
Beroep: stoelenmaker.
Bernardus x, ±25 jr, Culemborg 25-9-1868 Antonia Koteris, ±30 jr, * Montfoort-Utrecht 1838, dv Jacobus Koteris x Petronella van Baaren .
XIII-dr Johanna Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1831, † er 17-3-1890, ±59 jr, dv Nicolaas van Weerdenburg en Helena Bernardina van Santen (zie XII-ba).
Johanna:
(1) x, ±23 jr, Culemborg 26-5-1854 Johannes van Veen, ±25 jr, * Culemborg 1829, † er 4-10-1865, ±36 jr, zv Otto van Veen * Culemborg 1809 † er 3-12-1847 x Culemborg 5-12-1828 Maria Hermans ~ Culemborg 25-9-1809 † er 10-4-1878.
Beroep: stoelenmaker.
(2) x, ±46 jr, Culemborg 12-10-1877 Cornelis Kootkar, ±25 jr, * Culemborg 1852, zv Hermanus Kootkar x Maria van Bemmel .
Cornelis trouwde later Culemborg 29-5-1891 Gerarda Brouwer (geb. 1864).
Beroep: 1877 mandenmaker.
XIII-ds Cornelis Lambertus van Weerdenburg, * Culemborg 1842, † Utrecht 4-7-1911, ±69 jr, zv Nicolaas van Weerdenburg en Helena Bernardina van Santen (zie XII-ba).
Beroep: stoelenmaker.
Cornelis x, ±33 jr, Culemborg 7-5-1875 Johanna Schoonderwoerd, ±26 jr, * Culemborg 1849, † >4-7-1911, >62 jr, dv Hendrikus Schoonderwoerd x Hendrina Catharina Spronk .
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 van Weerdenburg, levenloos geboren zoon, geboren 26-3-1876 in Culemborg
2 Hendrina Johanna van Weerdenburg, * Culemborg 4-3-1877. Volgt XIV-hy.
3 Helena Bernardina van Weerdenburg, * Culemborg 1880. Volgt XIV-hz.
4 Henricus Bernardus van Weerdenburg, * Culemborg 14-8-1882. Volgt XIV-ia.
5 Cornelis Theodorus van Weerdenburg, * Culemborg 1894. Volgt XIV-ib.
XIII-dt Nicolaas Hendrikus van Santen, * Culemborg 18-10-1834, † Utrecht 26-4-1894, 59 jr, zv Johannes Jacobus van Santen (zie XII-bb) en Francina Maria Kramer.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-4-1894.
Notitie bij Nicolaas: een schilderij is in bezit van dhr. Hendrik van Maurik
Beroep: kunstschilder.
Nicolaas x, 38 jr, Utrecht 6-11-1872 Geertruij van Lexmond, 35 jr, * IJsselstein 29-8-1837, † Utrecht 14-3-1914, 76 jr, dv Gijsbertus van Lexmond * IJsselstein 1805 † er 9-4-1847 x IJsselstein 25-4-1830 Belia van Dijk * IJsselstein 1-1-1807 † er 4-4-1883.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-3-1914.
Notitie bij Geertruij: RAU Bevolkingsregister:
geboren Geertruida Lexmond, 29 aug 1837 te utrecht, Bloemstraat 26,
13-11-1900 brijtstraat 13, deel 16, folio 4659,
5-6-12 uit zwolle, Kerksraat 17 bis, deel 14, folio 3894
Kinderen van Nicolaas en Geertruij:
1 Jacobus Gijsbertus van Santen, * Utrecht 3-5-1874, † er 14-5-1874, 11 dg Van de geboorte is aangifte gedaan 4-5-1874 Van het overlijden is aangifte gedaan 15-5-1874.
2 Francina Maria Belia van Santen, * Utrecht 22-10-1875. Volgt XIV-ic.
3 Gijsbertus Nicolaas (Bertus) van Santen, * Utrecht 2-2-1879. Volgt XIV-id.
XIII-du Johanna Maria van Zanten, * Culemborg 6-12-1835, † Den Haag 25-2-1927, 91 jr, dv Johannes Jacobus van Santen (zie XII-bb) en Francina Maria Kramer.
Beroep: huisvrouw.
Johanna x, 24 jr, Culemborg 10-8-1860 Johannes Peperkamp, 27 jr, * Utrecht 16-12-1832, † Ommen 27-12-1869, 37 jr, zv Gerardus Peperkamp x Petronella Jaspers .
Beroep: smidsknecht.
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Petronella Gerarda Peperkamp, * Culemborg 17-9-1860. Volgt XIV-ie.
2 Francina Maria Peperkamp, * 11-1862, † Utrecht 5-6-1863, 7 mnd
3 Peperkamp, levenloos geboren dochter, geboren 12-12-1863 in Utrecht
4 Francina Maria Peperkamp, * 7-1865, † Utrecht 9-10-1865, 3 mnd
5 Johannes Gerardus Peperkamp, * Amsterdam 15-7-1866, † Culemborg 19-12-1867, 1 jr
XIII-dv Bernardus Timotheus van Santen, * Culemborg 23-11-1931, † Utrecht 7-5-1891, zv Johannes Jacobus van Santen (zie XII-bb) en Francina Maria Kramer.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1891.
Beroep: schilder.
Bernardus x Utrecht 11-6-1862 Anthonia Cornelia Smit, ±24 jr, * Utrecht 1838, † er 11-11-1911, ±73 jr, dv Gerardus Smit † <1911 x Clasina van Vessel † <1911.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-11-1911.
Kind van Bernardus en Anthonia:
1 Gerardus Jacobus van Santen, * Utrecht 11-5-1863, † er 5-5-1876, 12 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 6-5-1876.
Notitie bij Gerardus: aansluiting met Koos
XIII-dw Cornelis van Santen, * Culemborg 31-10-1837, † er 23-4-1917, 79 jr, zv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XII-bc) en Annigje van Kessel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-4-1917.
Beroep: tot 1917 stoelenmaker.
Cornelis x, 23 jr, Culemborg 21-6-1861 Adriana (Aartje) van Stigt, 23 jr, * Culemborg 5-7-1837, † er 28-1-1927, 89 jr, dv Johannes Franciscus van Stigt ~ Culemborg 1798 † er 25-4-1856 x Culemborg 3-1-1821 Johanna (Jannigje) Mastbraak ~ Culemborg 1798 † er 30-9-1854.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-1-1927.
Kinderen van Cornelis en Aartje:
1 Anna van Santen, * Culemborg 6-4-1862. Volgt XIV-if.
2 Johanna Francina van Santen, * Culemborg 15-1-1864. Volgt XIV-ig.
3 Klasina van Santen, * Culemborg 6-1866, † er 13-7-1866, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 14-7-1866. Klasina bleef ongehuwd.
4 Adriana van Santen, * Culemborg 18-8-1869. Volgt XIV-ih.
5 Clara van Santen, * Culemborg 9-8-1871. Volgt XIV-ii.
6 Johannes van Santen, * Culemborg 2-4-1874. Volgt XIV-ij.
7 Petronella van Santen, * Culemborg 6-1878, † er 9-9-1878, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 10-9-1878. Petronella bleef ongehuwd.
8 Pieternella van Santen, * Culemborg 2-1880, † er 12-4-1881, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 14-4-1881. Pieternella bleef ongehuwd.
XIII-dx Helena Hendrika van Zanten, * Culemborg 11-9-1843, † er 2-1-1927, 83 jr, dv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XII-bc) en Annigje van Kessel.
Helena:
(1) x, 21 jr, Culemborg 11-11-1864 Cornelis Antonius van der Veer, ±26 jr, * Culemborg 1838, † er 22-8-1866, ±28 jr, zv Evert van der Veer * ±1813 x Cornelia van Wijngaarden .
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-8-1866.
Beroep: van 1864 tot 1866 mandenmaker.
(2) x, 25 jr, Culemborg 13-8-1869 Gerrit Romijn, 32 jr, * Culemborg 22-3-1837, † Utrecht 11-9-1914, 77 jr, zv Martinus Romijn * Culemborg 9-7-1803 x Culemborg 17-6-1836 Gerarda (Gerrigje) Smits ~ Culemborg 15-11-1810.
Gerrit is weduwnaar van Engelina Snoek (1844-vóór 1869), wie hij trouwde Culemborg 6-9-1867.
Beroep: bierbrouwersknecht.
Kind van Helena en Cornelis:
1 Evert van der Veer, * Culemborg 1866. Volgt XIV-ik.
Kinderen van Helena en Gerrit:
2 Gerarda Romijn, * Culemborg 1870. Volgt XIV-il.
3 Johanna Romijn, * Culemborg 1872. Volgt XIV-im.
4 Martinus Romijn, * Culemborg 1874, † er 27-4-1878, ±4 jr
5 Nicolaas Romijn, * Culemborg 11-1875, † er 29-8-1876, 9 mnd
6 Nicolaas Romijn, * Culemborg 3-6-1877. Volgt XIV-in.
7 Arnolda Pieternella Romijn, * Culemborg 18-9-1879. Volgt XIV-io.
8 Maria Pieternella Romijn, * Culemborg 1882. Volgt XIV-ip.
9 Martina Romijn, * Culemborg 9-2-1886. Volgt XIV-iq.
10 Maarten Martinus Romijn, * Culemborg 1889. Volgt XIV-ir.
XIII-dy Aartje van Zanten, * Culemborg 11-1-1851, † Amsterdam 26-3-1922, 71 jr, dv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XII-bc) en Annigje van Kessel.
Notitie bij Aartje: zie ook http://www.beltzer.eu/grafischekwartierstaatmelkert/index.html
Aartje x, 23 jr, Culemborg 10-7-1874 Johannes Wilhelmus Martinus Melkert, ±40 jr, * Culemborg 1834, zv Christiaan Melkert x Catrina Zant (Zante) * Monnickendam?.
Beroep: schipper.
XIII-dz Johannes Jacobus van Zanten, * Culemborg 14-2-1853, † er 27-5-1912, 59 jr, zv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XII-bc) en Annigje van Kessel.
Beroep: mandenmaker.
Johannes x, 31 jr, Culemborg 13-2-1885 Cornelia Barbara Smits, 26 jr, * Culemborg 17-5-1858, † er 13-3-1932, 73 jr, dv Lambertus Smits x Antonia Nieuwenhuizen (Nieuwenhuijsen) .
Beroep: mandenmaker.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Nicolaas Lambertus van Zanten, * Culemborg 1886, † er 24-1-1912, ±26 jr
Beroep: mandenmaker.
2 Antonia Barbara van Zanten, * Culemborg 23-7-1887. Volgt XIV-is.
3 Anna Cornelia van Zanten, * Culemborg 1-1889, † er 17-4-1890, 1 jr
4 Lambertus Cornelis van Zanten, * Culemborg 12-1890, † er 8-4-1891, 4 mnd
5 Lambertus Cornelis van Zanten, * Culemborg 1892. Volgt XIV-it.
6 Anna Pieternella van Zanten, * Culemborg 1894, † er 2-11-1899, ±5 jr
7 Cornelis Petrus Johannes van Zanten, * Culemborg 1896. Volgt XIV-iu.
XIII-ea Johanna van Zanten, * Culemborg 5-8-1861, † Amsterdan >1907, >46 jr, dv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XII-bc) en Annigje van Kessel.
Johanna x, 20 jr, Culemborg 16-6-1882 Willem Philippi, 24 jr, * Culemborg 19-3-1858, † Amsterdam >1907, >49 jr, zv Johannes Philippi * Culemborg 1826 † er 9-11-1860 x Culemborg 19-1-1849 Jannigje Bosman † >1860.
Beroep: sigarenmaker.
XIII-eb Jacob van Santen, * Beusichem 22-2-1823, † Utrecht 5-12-1880, 57 jr, zv Jan van Santen (Zanten) (zie XII-bf) en Johanna van (den) Andel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-12-1880.
Beroep: 1880 koopman.
Jacob x, 34 jr, Utrecht 13-5-1857 Christina ten Geusendam, ±41 jr, * Wassenaar 1816, † Utrecht 13-3-1898, ±82 jr, dv Johannes ten Geusendam † <1898 x Aaltje Timmermans † <1898.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-3-1898.
XIII-ec Elizabeth van Santen, * Beusichem 13-6-1825, dv Jan van Santen (Zanten) (zie XII-bf) en Johanna van (den) Andel.
Van de geboorte is aangifte gedaan 14-6-1825 Elizabeth x, 27 jr, Culemborg 1-10-1852 Jan Franse van Mourik, 27 jr, * Buren 9-4-1825, † er 18-2-1891, 65 jr, zv Gerrit Adrianus van Mourik * ±1800 x Elizabeth van Alphen * ±1800.
Beroep: schoenmaker.
Kinderen van Elizabeth en Jan:
1 Elizabeth Johanna van Mourik, * Buren 29-11-1852, † er 12-4-1853, 4 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 12-4-1853.
2 Elisabeth Clasina van Mourik, * Buren 1856. Volgt XIV-iv.
3 Gerrit Adrianus van Mourik, * Buren 13-4-1857. Volgt XIV-iw.
4 Jansje Jacoba van Mourik, * Buren 1861. Volgt XIV-ix.
5 Jacob-Johannes van Mourik, * Buren 1863. Volgt XIV-iy.
6 Jan Cornelis Rutgerus van Mourik, * Buren 25-11-1864. Volgt XIV-iz.
7 Pieter Jacobus van Mourik, * Buren 1870. Volgt XIV-ja.
XIII-ed Gerrit Adrianus van Zanten, * Beusichem 1859, † Vreeswijk 31-5-1938, ±79 jr, zv Dirk van Zanten (zie XII-bj) en Gijsberta Verkerk.
Notitie bij Gerrit: wettiging tijdens huwelijk ouders
ook genoemd Gerard Adrianus
Beroep: schipper.
Gerrit x, ±28 jr, Beusichem 25-5-1887 Annigje Salomons, 26 jr, * Hoogeveen 8-6-1860, dv Jan Alberts Salomons x Catharina Booij .
Kinderen van Gerrit en Annigje:
1 Derk van Zanten, * Arnhem 1890. Volgt XIV-jb.
2 van Zanten, levenloos geboren dochter, geboren 28-5-1891 in Rotterdam
3 Catharina van Zanten, * Rotterdam 18-2-1893, † <1899, <6 jr
4 Jan Catharinus van Zanten, * Duisburg-Ruhrort Duitsland 1895. Volgt XIV-jc.
5 Gijsbertus van Zanten, * Rotterdam 6-5-1896. Volgt XIV-jd.
6 Catharina van Zanten, * Deventer 1899. Volgt XIV-je.
XIII-ee Cornelis van der Linden, * Zoelmond 1845, † Beusichem 3-6-1930, ±85 jr, zv Willem van der Linden en Hendrica van Santen (Zanten) (zie XII-bk).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-6-1930. Cornelis x, ±39 jr, Beusichem 5-3-1884 Johanna van Gent, ±31 jr, * Zoelmond 1853, † <1930, <77 jr, dv David Adrianus van Gent x Johanna van der Horst .
Beroep: 1884 werkman.
XIII-ef Hendrikus van der Linden, * Beusichem 1849, zv Willem van der Linden en Hendrica van Santen (Zanten) (zie XII-bk).
Hendrikus x, ±32 jr, Tull en ’t Waal 21-12-1881 Jannigje van den Berg, ±26 jr, * Tull en ’t Waal 1855, † er 11-11-1920, ±65 jr.
XIII-eg Jan Willem van der Linden, * Zoelmond 1855, † Zeist 28-11-1941, ±86 jr, zv Willem van der Linden en Hendrica van Santen (Zanten) (zie XII-bk).
Jan:
(1) x, ±24 jr, Beusichem 5-2-1879 Cornelia Verbeek, ±19 jr, * Buren 1860, † <1941, <81 jr, dv Jacobus Marinus Verbeek * Buren 9-10-1824 † Erichem x Buren 1-10-1853 Dirkje Stap * Kerk Avezaath 23-1-1829 † Erichem 25-11-1895.
Beroep: 1879 werkman.
(2) x, >24 jr, >1879 Anna Catharina Slager.
XIII-eh Jacob(us) van Zanten, * Beusichem 1-10-1848, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Jacob(us):
(1) x, 34 jr, Zuidzande 26-10-1882 Wilhelmina Cathalintje de Gellekens (Gillekens), ±22 jr, * Zuidzande 1860, † <1892, <32 jr, dv Jannis de Gellekens x Maria Geelhoed .
(2) x, 43 jr, Biggekerke zld. 22-7-1892 Cornelia van der Burght, ±25 jr, * Poortvliet 1867, dv Izaak van der Burght x Cornelia Breure * ±1845.
Kind van Jacob(us) en Wilhelmina:
1 Jannis Cornelis van Zanten, * Zuidzande 13-6-1882
Notitie bij Jannis: erkend bij huwelijk van zijn ouders
XIII-ei Gerrit Dirk van Zanten, * Beusichem 15-2-1850, † er 17-12-1916, 66 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-12-1916.
Notitie bij Gerrit: 2 kinderen vZanten trouwen 2 kinderen vIeperen
Beroepen: arbeider; werkman; 1916 landman.
Gerrit x, 27 jr, Beusichem 4-7-1877 Johanna van Tuil, 23 jr, * Beusichem 11-12-1853, † er 5-5-1920, 66 jr, dv Jan van Tuil * Buren 1817 x Beusichem 29-6-1850 Dirkje Bronk * Buren 6-3-1822 † Beusichem 10-9-1896.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-5-1920.
Beroep: dienstbode.
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Aresia Christina (Tresia) van Zanten, * Beusichem 8-10-1877. Volgt XIV-jf.
2 Jantje Dirkje van Zanten, * Beusichem 7-11-1880, † er 16-1-1899, 18 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 16-1-1899.
3 Cornelis van Zanten, * Beusichem 6-5-1882, † >1921, >39 jr
Beroep: 1921 landbouwer.
4 Dirk Gerrit Johannes van Zanten, * Beusichem 25-9-1884, † er 3-10-1884, 8 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 4-10-1884.
5 Dirkje van Zanten, * Beusichem 3-9-1885, † er 25-1-1887, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 26-1-1887.
6 Nicolaas Jacob (Klaas) van Zanten, * Beusichem 1-1-1888. Volgt XIV-jg.
7 Dirk Johannes Antonie van Zanten, * Beusichem 25-4-1890. Volgt XIV-jh.
8 Cornelia Jenneke van Zanten, * Doorn 13-9-1892. Volgt XIV-ji.
9 Jantje Dirkje van Zanten, * Beusichem 18-5-1899. Volgt XIV-jj.
XIII-ej Cornelia van Zanten, * Beusichem 1851, † Renkum 2-12-1915, ±64 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XII-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Cornelia x, ±29 jr, Beusichem 17-11-1880 Marinus Johannes van Ingen, ±25 jr, * Eck en Wiel 1855, † er 1939, ±84 jr, zv Jan van Ingen * IJzendoorn 23-12-1833 † Beusichem 9-2-1915 x <1882 Neeltje Berné .
Marinus is weduwnaar van Catrina Johanna van Druten (ovl. vóór 1880).
Beroep: werkman.
Kinderen van Cornelia en Marinus:
1 van Ingen, levenloos geboren zoon, geboren 15-4-1881 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 16-4-1881.
2 van Ingen, levenloos geboren dochter, geboren 17-5-1882 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 17-5-1882.
Notitie: tweeling
3 van Ingen, levenloos geboren dochter, geboren 17-5-1882 in Beusichem
Notitie: tweeling
4 van Ingen, levenloos geboren zoon, geboren 23-5-1883 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 24-5-1883.
5 van Ingen, levenloos geboren zoon, geboren 16-4-1884 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 17-4-1884.
6 van Ingen, levenloos geboren dochter, geboren 27-5-1885 in Beusichem
7 van Ingen, levenloos geboren dochter, geboren 5-3-1888 in Beusichem
8 Neeltje van Ingen, * Beusichem 6-7-1889, † er 11-2-1890, 7 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 12-2-1890.
9 van Ingen, levenloos geboren kind, geboren 19-10-1890 in Elden-Elst Van het overlijden is aangifte gedaan 20-10-1890.
10 van Ingen, levenloos geboren kind, geboren 12-8-1892 in Elst Van het overlijden is aangifte gedaan 13-8-1892.
11 van Ingen, levenloos geboren kind, geboren 5-4-1896 in Elst Van het overlijden is aangifte gedaan 7-4-1896.
XIII-ek Nicolaas van Zanten, * Beusichem 28-11-1857, † er 16-11-1945, 87 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Notitie bij Nicolaas: op overlijdensakte zoon Cornelis staat er Nicolaas van Santen
Beroepen: arbeider; landbouwer; werkman.
Nicolaas x, 34 jr, Beusichem 26-10-1892 Anneke Johanna van Deest, 23 jr, * Buren 6-9-1869, dv Gerrit van Deest * Buren 29-1-1835 † Beusichem 22-1-1886 x Buren 22-2-1866 Jenneke Everdina van Overbeek * Zoelen 1839 † >1886.
Notitie bij Anneke: op overlijdensakte zoon Cornelis staat zij als Johanna van Deest en vader als Nicolaas van Santen
Kinderen van Nicolaas en Anneke:
1 Cornelis van Santen, * Beusichem 6-1894, † Renkum 30-10-1894, 4 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 2-11-1894.
2 Gerrit Jan van Zanten, * Beusichem 24-11-1895. Volgt XIV-jk.
3 Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 1897. Volgt XIV-jl.
4 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 23-10-1902 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 23-10-1902.
5 Jacob van Zanten, * Beusichem 21-9-1905. Volgt XIV-jm.
6 Nicolaas van Zanten, * Beusichem 14-11-1909, † er 8-7-1910, 7 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 9-7-1910.
XIII-el Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 26-7-1862, † Vianen 12-8-1943, 81 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XII-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Aresia x, 40 jr, Vianen 30-4-1903 Johannis Wiggers, ±41 jr, * Vianen 1862, zv Jan Hendrik Wiggers x Neeltje Brouwer .
XIII-em Gerardus Hendricus de Ruijter, * Wijk bij Duurstede 28-10-1854, zv Gerardus (Gerrit) de Ruijter (Ruiter, Ruyter) en Jacoba van Santen (Zanten) (zie XII-bm).
Van de geboorte is aangifte gedaan 30-10-1854 Gerardus x, 33 jr, Gorinchem 18-11-1887 Neeltje Elizabeth Slomp, ±20 jr, * Hoogblokland 1867.
Kind van Gerardus en Neeltje:
1 Gerrit de Ruijter, * <18-11-1887
Notitie bij Gerrit: erkenning tijdens huwelijk ouders
XIII-en Wilhelmina Antonia Udo, * Beusichem 1832, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XII-bo).
Wilhelmina x, ±28 jr, Beusichem 31-10-1860 Barend de Bruijn, ±29 jr, * Culemborg 1831.
XIII-eo Johanna Udo, * Beusichem 1834, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XII-bo).
Johanna x, ±32 jr, Beusichem 18-7-1866 Marinus Adrianus van Asch, ±33 jr, * Ravenswaaij 1833, zv Johannes van Asch * ±1808 x Dirkje Verkuil * ±1808.
Beroep: werkman.
XIII-ep Jenneke Udo, * Beusichem 1839, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XII-bo).
Jenneke:
(1) x Hendrik Verbaust, † <1881.
(2) x, ±42 jr, Beusichem 10-3-1881 Hendrik van Verseveld, ±52 jr, * Lienden 1829.
Hendrik is weduwnaar van Klasina van Eck (ovl. vóór 1881).
XIII-eq Willemina Udo, * Beusichem 1840, † Culemborg 13-11-1921, ±81 jr, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XII-bo).
Willemina x, ±26 jr, Beusichem 20-6-1866 Cornelis van Logchem, ±23 jr.
Zie XIII-ff voor persoonsgegevens van Cornelis.
Kinderen van Willemina en Cornelis:
1 Willemina van Logchem, * Beusichem 20-4-1862. Volgt XIV-jn.
2 Stephanus van Logchem, * Culemborg 5-9-1867. Volgt XIV-jo.
3 van Logchem, levenloos geboren zoon, geboren 2-11-1868 in Culemborg
4 van Logchem, levenloos geboren zoon, geboren 14-10-1869 in Culemborg
5 Arie van Logchem, * Culemborg 1871, † er 7-4-1879, ±8 jr
6 Dirkje van Logchem, * Culemborg 1873, † er 30-12-1938, ±65 jr
7 Antonie van Logchem, * Culemborg 1875, † er 1-10-1900, ±25 jr
Beroep: pakkistenmaker.
8 Gerdina van Logchem, * Culemborg 24-4-1876. Volgt XIV-jp.
9 Cornelis van Logchem, * Culemborg 1879, † er 9-2-1881, ±2 jr
10 Dirk van Logchem, * Culemborg 5-1885, † er 3-7-1885, 2 mnd
XIII-er Dirkje Udo, * Beusichem 1843, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XII-bo).
Beroep: 1863 dienstmeid.
Dirkje x, ±20 jr, Beusichem 18-2-1863 Jan Johannes Mesker, ±21 jr, * Ameide 1842, zv Mesker x van Dijk * ±1817.
Beroep: 1863 kleermaker.
XIII-es Johanna Antonia Udo, * Beusichem 12-7-1846, † er 16-7-1916, 70 jr, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XII-bo).
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-7-1916. Johanna x, 26 jr, Beusichem 7-5-1873 Johannis Dirksen, 25 jr, * Beusichem 29-3-1848, † er 25-6-1918, 70 jr, zv Arie Dirksen * Beusichem 1820 † er 31-10-1888 x Beusichem 29-3-1844 Jannigje Bronk * Buren 6-4-1820 † Beusichem 27-2-1897.
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Johanna en Johannis:
1 Jannigje Dirksen, * Beusichem 1874. Volgt XIV-jq.
2 Arie Antonie Dirksen, * Beusichem 24-11-1875, † er 9-6-1880, 4 jr
3 Arie Adrianus Dirksen, * Beusichem 3-2-1878, † er 2-9-1878, 6 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 3-9-1878.
4 Antonia Dirksen, * Beusichem 1879. Volgt XIV-jr.
5 Arie Adrianus Dirksen, * Beusichem 1881. Volgt XIV-js.
6 Arie Antonie Dirksen, * Beusichem 4-10-1882, † er 11-2-1887, 4 jr
7 Dirk Dirksen, * Beusichem 8-3-1885, † er 11-8-1919, 34 jr
8 Johannes Dirksen, * Beusichem 1886. Volgt XIV-jt.
XIII-et Hendricus van Zanten, * Beusichem 12-9-1854, † Echteld 9-3-1939, 84 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bt) en Lena de Raad.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-3-1939.
Beroep: schipper.
Hendricus x, 28 jr, Beusichem 17-1-1883 Dirkje van Zetten, 20 jr, * Zoelmond 7-10-1862, † Rotterdam 27-1-1927, 64 jr, dv Johannes van Zetten * Zoelmond 1836 † >1909 x Beusichem 28-5-1862 Dirkje van Muiswinkel * Beusichem 6-12-1840 † Zoelmond 1-11-1909.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-2-1927.
Kinderen van Hendricus en Dirkje:
1 Lena Johanna van Zanten, * Zoelmond 10-5-1883, † er 2-8-1883, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 3-8-1883.
2 Dirkje Johanna van Zanten, * Beusichem 3-6-1884. Volgt XIV-ju.
3 Magdalena van Zanten, * Nijmegen 9-1885, † Arnhem 18-10-1885, 1 mnd
4 Cornelis Hendricus van Zanten, * Beusichem 14-11-1886. Volgt XIV-jv.
5 Lena van Zanten, * Beusichem 7-5-1888, † Zoelmond 27-4-1891, 2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 28-4-1891.
6 Antonia Elisabeth van Zanten, * Beusichem 11-4-1890. Volgt XIV-jw.
7 van Zanten, levenloos geboren dochter, geboren 6-10-1891 in Zoelmond Van het overlijden is aangifte gedaan 7-10-1891.
8 Hendrikus Cornelis van Zanten, * Weesp 6-10-1892. Volgt XIV-jx.
9 Lena van Zanten, * Beusichem 21-10-1894. Volgt XIV-jy.
10 Johannes van Zanten, * Ruhrort-D. 21-9-1896. Volgt XIV-jz.
11 van Zanten, * Beusichem 20-8-1898, † er 20-8-1898, 0dag Van het overlijden is aangifte gedaan 20-8-1898.
12 Cornelia van Zanten, * Beusichem 27-8-1900. Volgt XIV-ka.
13 Gijsbertus van Zanten, * 1906, † Everdingen 23-3-1906, 0jaar
XIII-eu Cornelia van Zanten, * Beusichem 20-6-1856, † Everdingen 21-1-1937, 80 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XII-bt) en Lena de Raad.
Cornelia x, 26 jr, Beusichem 4-4-1883 Jan Marinus Nout, ±28 jr, * Rijswijk-Maurik 1855, † Everdingen 13-2-1935, ±80 jr, zv Gerrit Nout * Beusichem 1816 x Beusichem 17-5-1848 Janna Koch * Maurik 1822.
Beroep: schipper.
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Johanna Maria Nout, * Beusichem 7-9-1883, † er 4-12-1906, 23 jr
2 Lena Cornelia Nout, * 1887, † Zeist 20-1-1945, ±58 jr
3 Gerrit Nout, * Beusichem 1889
4 Cornelia Nout, * Vreeswijk 9-12-1890, † Zeist 3-5-1945, 54 jr Cornelia bleef ongehuwd.
Beroep: schipper.
5 Teuntje Francina Nout, * Vreeswijk 13-2-1892
6 Teuntje Francina Nout, * Vreeswijk 23-2-1893, † er 24-6-1893, 4 mnd
7 Jan Marinus Nout, * Hagestein 11-5-1894, † er 28-6-1894, 1 mnd
8 Jan Marinus Nout, * 1898, † Utrecht 20-12-1921, ±23 jr
9 Gijsbert Nout, * Everdingen 11-8-1902, † er 10-4-1903, 7 mnd
XIII-ev Coenraad van Zanten, * Beusichem 3-9-1858, † er 13-7-1945, 86 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bt) en Lena de Raad.
Beroep: schipper.
Coenraad x Jacoba Hendrika van Zanten.
Kinderen van Coenraad en Jacoba:
1 Cornelia van Zanten, * Beusichem 12-12-1924, † er 26-12-1924, 14 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 27-12-1924.
2 Cornelis van Zanten, * Beusichem 12-12-1924, † er 16-1-1925, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 16-1-1925.
XIII-ew Magdalena van Zanten, * Beusichem 6-7-1861, † Echteld 14-6-1935, 73 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XII-bt) en Lena de Raad.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-6-1935. Magdalena x, 36 jr, Beusichem 21-10-1897 Gerrit Cornelis van Stuivenberg, 30 jr, * Kesteren 30-9-1867, † >1935, >68 jr, zv Adrianus Cornelis van Stuivenberg x Angenies van Doorn .
Beroep: broodbakker.
Kinderen van Magdalena en Gerrit:
1 Gerrit Cornelis Adrianus van Stuijvenberg, * Echteld 27-7-1898. Volgt XIV-kb.
2 Lena van Stuijvenberg, * 1899, † 1969, ±70 jr
Notitie bij Lena: bron T. Ploeger-van Zanten: geb. 15-11-1899 Echteld, overl. 23-9-1969 Tiel; tr. 9-10-1941 Echteld met Johan Pieter Wouter Koimans, geb. 16-12-1899 Tiel, overl. 1981 Echteld; leraar; geen kinderen.
XIII-ex Cornelis van Zanten, * Beusichem 23-11-1864, † er 16-6-1948, 83 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bt) en Lena de Raad.
Beroep: schipper.
Cornelis x, 25 jr, Beusichem 7-5-1890 Cornelia Elisabeth de Raad, ±23 jr, * Beusichem 1867, dv Coenraad de Raad * Beusichem 3-7-1839 † er 26-11-1919 x Beusichem 9-5-1866 Cornelia Jacoba Kraijpoel (Kraaijpoel) * Beusichem 23-3-1842 † er 18-2-1878.
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Cornelis van Zanten, * Beusichem 1890. Volgt XIV-kc.
2 Hendrikus Gijsbert Gerrit van Zanten, * Beusichem 16-4-1894, † er 7-9-1939, 45 jr
Beroep: schipper.
XIII-ey Speijer van Zanten, * Beusichem 14-2-1866, † er 29-8-1934, 68 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bt) en Lena de Raad.
Beroep: schipper.
Speijer x, 30 jr, Beusichem 25-5-1896 Marretje Baars, ±22 jr, * Millingen 1874, † Beusichem 7-1-1949, ±75 jr.
Kind van Speijer en Marretje:
1 Cornelis van Zanten, * Rotterdam 2-4-1900
XIII-ez Jacob van Zanten, * Beusichem 24-2-1868, † er 17-4-1930, 62 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bt) en Lena de Raad.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-4-1930.
Beroepen: schipper; 1930 winkelier.
Jacob:
(1) x, 29 jr, Beusichem 12-1-1898 Cornelia Catharina van Mourik, ±21 jr, * Zoelmond 1877, † Krimpen a/d Lek 10-1-1902, ±25 jr, dv Cornelis van Mourik * Zoelmond 6-9-1836 † er 4-1-1904 x Catharina van Arkel * Zoelmond 24-10-1842 † Beusichem 3-12-1919.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-1-1902.
(2) x, 34 jr, Hoedekenskerke 21-8-1902 Johanna Kooman, ±17 jr, * Kloetinge 1885, † Amsterdam 11-4-1905, ±20 jr, dv Anthonie Kooman x Gina Christina den Dekker .
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-4-1905.
(3) x, 42 jr, Poederoijen 7-9-1910 Jannigje van Ooijen (Oijen), ±19 jr, * Poederoijen 1891, dv Willem van Ooijen x Anneke Clement .
Kind van Jacob en Cornelia:
1 Lena van Zanten, * Amsterdam 23-4-1898, † Beusichem 4-12-1906, 8 jr Van de geboorte is aangifte gedaan 25-4-1898 Van het overlijden is aangifte gedaan 4-12-1906.
Kind van Jacob en Jannigje:
2 Willem van Zanten, * Beusichem 1-9-1913, † Amsterdam 2-9-1913, 1 dag Van het overlijden is aangifte gedaan 5-9-1913.
XIII-fa Gijsbert Markus van Zanten, * Beusichem 12-3-1874, † Wijk bij Duurstede 4-3-1961, 86 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-bt) en Lena de Raad.
Notitie bij Gijsbert: Bij de brand in 1906, waar zijn moeder, broer en twee nichtjes omkwamen, werd hij genoemd als overlevende. Hij redde zichzelf en de koeien.
T. Ploeger-vZanten:
Het bezoek aan oom Gijs in Wijk bij Duurstede was al in de jaren vijftig, ik was ca. 12-13 jaar en hij was toen al een oude man.
Ik heb een goed geheugen en zie die man nog voor mij. Ik was met een andere oom uit Echteld, wiens moeder een zus van Gijs was, en op de fiets. Hij bracht ons met het pont over, en ik herinner me mijn verbazing dat wij - als familie - aan zijn veerknecht de overtocht moesten betalen.
Enige tijd later is hij overleden.
Beroepen: Hij was de baas van het veer en woonde in het grote witte huis op de dijk, vlak voor je Wijk bij D. in gaat.; 1911 landbouwer.
Gijsbert x, 30 jr, Beusichem 25-5-1904 Dirkje Nout, ±23 jr, * Ravenswaaij 1881, † Wijk bij Duurstede 22-6-1955, ±74 jr, dv Arie Nout x Jannetje van Malsen .
Kinderen van Gijsbert en Dirkje:
1 Jannetje van Zanten, * 1906, † Beusichem 22-8-1944, ±38 jr
2 Jan Cornelis van Zanten, * 1907, † Wijk bij Duurstede 13-12-1934, ±27 jr
3 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 12-6-1911 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1911.
XIII-fb Aaltje Gaasbeek, * Culemborg 1832, dv Theodorus Gaasbeek (zie XII-bv) en Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg).
Aaltje x, ±27 jr, Vreeswijk 2-4-1859 Gerrit van Zoelen, ±21 jr, * Vreeswijk 1838, zv Arie van Zoelen x Neeltje de Jong .
XIII-fc Gerdina Josina Gaasbeek, * Culemborg 1833, † er 12-7-1899, ±66 jr, dv Theodorus Gaasbeek (zie XII-bv) en Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg).
Gerdina:
(1) x, ±21 jr, Culemborg 27-10-1854 Johannes Antonius van Suijlekom, ±25 jr, * Culemborg 1829, † er 23-6-1878, ±49 jr, zv Jan van Suijlekom x Antonia van Hateren .
Beroep: arbeider.
(2) x, ±46 jr, Culemborg 9-5-1879 Jan Willem Camijn, ±54 jr, * Beusichem 1825, † Culemborg 6-10-1911, ±86 jr, zv Willem Frederik Camijn x Helena Christina Timmerman .
Jan is weduwnaar van Margaretha Molders (1822-1869), wie hij trouwde Culemborg 18-7-1845. Jan is weduwnaar van Margaretha Mennekes (1822-vóór 1879), wie hij trouwde Culemborg 15-10-1869.
Kinderen van Gerdina en Johannes:
1 Theodora van Suijlekom, * Culemborg 3-1855, † er 10-2-1856, 11 mnd
2 Theodorus van Suijlekom, * Culemborg 7-1-1859. Volgt XIV-kd.
3 Antonie van Suijlekom, * Culemborg 2-1861, † er 7-4-1861, 2 mnd
4 Jan van Suijlekom, * Culemborg 1866. Volgt XIV-ke.
5 Arie van Suijlekom, * 1869. Volgt XIV-kf.
6 Clasina van Suijlekom, * Culemborg 30-4-1872. Volgt XIV-kg.
XIII-fd Theodorus Gaasbeek, * Culemborg 1846, † er 18-9-1870, ±24 jr, zv Theodorus Gaasbeek (zie XII-bv) en Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg).
Notitie bij Theodorus: overleden rond de geboorte van zijn dochter
Beroep: stoelenmaker.
Theodorus x, ±24 jr, Culemborg 13-5-1870 Alida de Jong, ±21 jr, * Culemborg 1849.
Kind van Theodorus en Alida:
1 Petronella Antonia Gaasbeek, * 1871, † Utrecht 11-11-1875, ±4 jr
Notitie bij Petronella: geboren kort na het overlijden van haar vader
XIII-fe Gerarda Cornelia van Logchem, * Culemborg 1838, † er 20-2-1905, ±67 jr, dv Stephanus van Logchem en Dirkje Gaasbeek (zie XII-bw).
Gerarda x, ±25 jr, Culemborg 15-5-1863 Carel Willem Frederik Severin, 28 jr, * Culemborg 4-8-1834, † er 5-3-1907, 72 jr, zv Jeremias George Severin * Den Haag 31-5-1801 † Culemborg 20-3-1884 x Culemborg 9-2-1825 Christina Braam ~ Culemborg 24-6-1803 † er 8-7-1845.
Beroep: 1863 kleermaker.
XIII-ff Cornelis van Logchem, * Culemborg 1843, † er 24-10-1938, ±95 jr, zv Stephanus van Logchem en Dirkje Gaasbeek (zie XII-bw).
Beroep: timmerman, pakkistenmaker.
Cornelis x, ±23 jr, Beusichem 20-6-1866 Willemina Udo, ±26 jr.
Zie XIII-eq voor persoonsgegevens van Willemina.
Kinderen van Cornelis en Willemina: zie XIII-eq.
XIII-fg Dirk van Logchem, * Culemborg 1845, † er 5-9-1881, ±36 jr, zv Stephanus van Logchem en Dirkje Gaasbeek (zie XII-bw).
Beroep: timmerman.
Dirk x, ±24 jr, Culemborg 5-11-1869 Cornelia Peek, ±22 jr, * Culemborg 1847, dv Peter Peek x Geertje van Eck .
Kind van Dirk en Cornelia:
1 Stephanus van Logchem, * Culemborg 3-4-1870. Volgt XIV-kh.
XIII-fh Stephanus van Logchem, * Culemborg 1858, † er 1-10-1939, ±81 jr, zv Stephanus van Logchem en Dirkje Gaasbeek (zie XII-bw).
Notitie bij Stephanus: meerdere kinderen, zie genlias
Beroep: 1858 sigarenmaker.
Stephanus x, ±23 jr, Culemborg 8-4-1881 Carolina Johanna van Hillo, 22 jr, * Culemborg 23-12-1858, † er 21-5-1919, 60 jr, dv Anthonie Johannes (Johannes) van Hillo * Culemborg 1822 † er 6-6-1892 x Culemborg 13-8-1847 Johanna Hoogsteder (Hoogsteden) * Culemborg 1825 † er 29-3-1913.
Kinderen van Stephanus en Carolina:
1 Johannes van Logchem, * Culemborg 10-1-1879. Volgt XIV-ki.
2 Johanna Carolina van Logchem, * Culemborg 2-1883, † er 29-12-1883, 10 mnd
3 Dirkje van Logchem, * Culemborg 1885. Volgt XIV-kj.
XIII-fi Cornelia Jacoba van Kleef, * Culemborg 1850, † er 28-2-1890, ±40 jr, dv Johannes van Kleef en Jansje van Gaasbeek (zie XII-by).
Cornelia x, ±22 jr, Utrecht 2-8-1872 Pieter van der Winkel, ±25 jr, * Culemborg 1847, † <1890, <43 jr, zv Pieter van der Winkel x Gerarda (Gerritje) van Eck .
Beroep: mandenmaker.
Kind van Cornelia en Pieter:
1 van der Winkel, * Culemborg <2-8-1872
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIII-fj Cornelis van Kleef, * Culemborg 1854, † er 16-10-1934, ±80 jr, zv Johannes van Kleef en Jansje van Gaasbeek (zie XII-by).
Cornelis x, ±23 jr, Culemborg 23-11-1877 Johanna Cornelia van Beuzekom (Beusekom), ±19 jr, * Culemborg 1858, † <1934, <76 jr, dv Johannes Hendrikus van Beuzekom x Johanna van Son .
XIII-fk Evert Johannes van Meenen, * Buren 27-1-1853, † er 1-9-1886, 33 jr, zv Pieter van Meenen en Jantje Cornelia van Santen (zie XII-bz).
Beroep: klompenmaker.
Evert x, 25 jr, Buren 2-5-1878 Willemina Elisabeth Segveld, 22 jr, * Lienden 4-12-1855, † Buren 16-9-1900, 44 jr, dv Antony Segveld (Zegveld) * Zegveld 1822 x Lienden 28-10-1854 Elisabeth Gosina Smits * Lienden 1832.
Kinderen van Evert en Willemina:
1 Elisabeth Wilhelmina van Meenen, * Buren 8-3-1881, † er 29-10-1882, 1 jr
2 Evert Johannes van Meenen, * Buren 1882. Volgt XIV-kk.
3 Antonie van Meenen, * Buren 1884. Volgt XIV-kl.
4 Maria Cornelia van Meenen, * Buren 21-6-1885, † er 15-5-1887, 1 jr
5 Elisabeth van Meenen, * Buren 12-2-1887, † er 22-3-1901, 14 jr
XIII-fl Antje van der Goot, * Beusichem 1864, dv Dirk Pieters van der Goot en Kuinera van Santen (zie XII-ca).
Antje:
(1) x, ±19 jr, Beusichem 5-9-1883 Cornelis van Arkel, 31 jr, * Zoelmond 14-1-1852, † er 7-9-1891, 39 jr, zv Wouter van Arkel * Zoelmond 1808 † <1884 x Beusichem 10-5-1837 Jantje van Arkel * Zoelmond 20-1-1814 † er 29-6-1884.
(2) x, ±36 jr, Zoelen 18-7-1900 Evert Koenen, ±39 jr, * Avezaath 1861, † <1915, <54 jr, zv Willem Koenen x Anna Cornelia Hendrika Boudewijn .
Beroep: tuinman.
(3) x, ±51 jr, Zoelen 10-6-1915 Joost Bontam, ±54 jr, * Beusichem 1861, † Erichem 14-5-1928, ±67 jr, zv Jan Bontan * Maurik 1826 x Maurik 15-9-1860 Neeltje van Alphen * Beusichem 18-9-1838 † Maurik 28-4-1890.
Joost is weduwnaar van Bartje van Heerwaarden (1863-vóór 1915), wie hij trouwde Buren 25-9-1885.
XIII-fm Dirk Christianus Vogelzang, * Buren 28-2-1845, † er 11-1-1918, 72 jr, zv Jan Vogelzang en Josiena Christina (Gosientje) Markus (zie XII-cc).
Dirk x, 28 jr, Buren 27-11-1873 Jenneke Cornelia Merkens (Markus), 22 jr, * Buurmalsen 3-10-1851, † Buren 11-7-1894, 42 jr, dv Arien Markus * Buurmalsen 21-11-1806 † er 9-5-1863 x Maurik 30-3-1850 Fenna van Lienden * Maurik 24-9-1822 † Buurmalsen 17-12-1857.
Kind van Dirk en Jenneke:
1 Neeltje Dirkje Christina Vogelzang, * Buren 7-4-1880. Volgt XIV-km.
XIII-fn Aaltje van Zanten, * Beusichem 10-5-1821, † Buren 28-12-1895, 74 jr, dv Johanna van Santen (zie XII-ce).
Aaltje x, 23 jr, Beusichem 14-3-1845 Willem Hendrikus van Loon (alias van Nieuwenhuizen), 24 jr, * Buren 5-1-1821, † er 23-7-1879, 58 jr, zv Johannes Cornelis van Loon * Buren 1-12-1792 † er 21-3-1860 x Buren 9-2-1821 Engeltje Regina (Engel Gerdina) Nieuwenhuizen (Nieuwenhuijzen) * 1797 † Buren 17-1-1829.
Notitie bij Willem: Gebruikt de naam van zijn moeder. ook genoemd van Nieuwenhuijzen
Beroepen: werkman; 1845 boerenknecht.
Kinderen van Aaltje en Willem:
1 Anthonij Johannes van Loon, * Beusichem 28-10-1843, † Zaltbommel 19-7-1866, 22 jr
Notitie bij Anthonij: erkenning tijdens huwelijk ouders
2 Engelina van Loon, * Beusichem 29-11-1846, † er 11-3-1847, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 12-3-1847.
3 Johanna Machelina van Loon, * Beusichem 30-1-1848, † er 16-5-1848, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 17-5-1848.
4 Engelina van Loon, * Buren 1851. Volgt XIV-kn.
5 Johanna Magdalena van Loon, * Buren 24-8-1852, † er 23-10-1852, 1 mnd
6 Gerrit Jan van Loon, * Buren 1854, † er 24-4-1923, ±69 jr
7 Johannes van Loon (alias van Nieuwenhuijsen), * Buren 6-5-1856, † er 29-12-1896, 40 jr
8 van Loon, levenloos geboren dochter, geboren 14-4-1859 in Buren
9 Johanna Elizabeth van Loon, * Buren 1862. Volgt XIV-ko.
XIII-fo Cornelis van Santen, * Culemborg 1843, zv Adrianus van Santen (zie XII-cf) en Susanna Clazina van Zon.
Cornelis x, ±21 jr, Culemborg 18-11-1864 Maria van Gasteren, 25 jr, * Culemborg 4-3-1839, † er 24-1-1922, 82 jr, dv Martinus van Gasteren * Culemborg 28-10-1801 † er 24-12-1843 x Culemborg 7-5-1830 Gerrigje Verbeek * Culemborg 10-4-1806.
Maria trouwde later Culemborg 24-12-1886 Jan Schouw (1851-1935). De scheiding werd uitgesproken in Tiel 21-10-1885.
XIII-fp Lambertus (Bart) Bron, * Nieuwland 26-4-1837, † Kedichem 22-1-1872, 34 jr, zv Leendert Jzn Bron en Reijntje van Zanten (zie XII-cg).
Bart x, 26 jr, Leerdam 15-4-1864 Maria van der Plas, ±26 jr, * Almkerk 1838.
Kinderen van Bart en Maria:
1 Jan Bron, * Kedichem 1866
Notitie bij Jan: tr 1907 Adriana Boon, zie genlias
2 Jannigje Bron, * Nieuwland 27-1-1868, † er 8-2-1868, 12 dg
3 Jannigje Bron, * Kedichem 1869. Volgt XIV-kp.
4 Bartje Maria Bron, * Kedichem 1872
Notitie bij Bartje: tr 1902 Willem van Wijngaarden, zie genlias
XIII-fq Cornelia Bron, * Nieuwland 25-11-1838, dv Leendert Jzn Bron en Reijntje van Zanten (zie XII-cg).
Cornelia x, 27 jr, Arkel 10-2-1866 Teunis van Bruggen, 30 jr, * Arkel 18-2-1835, zv Dirk van Brugge * ±1810 x Tonia van Zanten * ±1810.
XIII-fr Willem van Winsen, * Beusichem 1836, † Deil 6-6-1918, ±82 jr, zv Antonie van Winsen (zie XII-cr) en Aartje van Kempen.
Beroep: landbouwer, landman.
Willem:
(1) x, ±29 jr, Beusichem 30-8-1865 Hendrika Bronk, ±27 jr, * Beusichem 1838, † Geldermalsen 6-10-1883, ±45 jr, dv Hendrikus Bronk ~ Tricht 11-4-1802 † Beusichem 18-8-1869 x Beusichem 20-1-1832 Johanna (Anna, Antje) van Duuren ~ Beusichem 15-7-1799 † er 12-7-1871.
Beroep: dienstmeid.
(2) x, ±48 jr, Geldermalsen 23-2-1884 Jenneke van Mourik, ±28 jr, * 1856, † >1918, >62 jr, dv Jan Teunis van Mourik x Jenneke Hester Willemke Schrook .
Kinderen van Willem en Hendrika:
1 Antonia van Winsen, * Beusichem 1867. Volgt XIV-kq.
2 Aartje van Winsen, * Geldermalsen 4-1869, † er 28-6-1870, 1 jr
3 Anthonie Willem van Winsen, * Geldermalsen 1876. Volgt XIV-kr.
XIII-fs Geertje van Winsen, * 1839, † Soest 9-5-1914, ±75 jr, dv Antonie van Winsen (zie XII-cr) en Aartje van Kempen.
Geertje x Jan Klein, † <1914.
XIII-ft Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1884, zv Gijsbert Pieter de Ronde (zie XII-ct) en Leentje Kievith.
Beroep: veekoopman.
Hendrik x, ±30 jr, Beesd 8-4-1914 Jaantje Hendrika Temminck, ±20 jr, * Beesd 1894, dv Hendrik Theodorus Adrianus Temminck x Pieternella Alijda Bos .
Beroep: landbouwer.
XIII-fu Dirkje de Ronde, * Beusichem 1886, dv Gijsbert Pieter de Ronde (zie XII-ct) en Leentje Kievith.
Dirkje x, ±28 jr, Beusichem 19-3-1914 Dirk Cornelis Kievith, ±25 jr, * Nieuwerkerk a/d IJssel 1889, zv Adrianus Kievith * Beusichem 12-1-1836 x Leerbroek 31-12-1878 Heiltje Bel * Schoonrewoerd 27-1-1843.
Beroep: wagenmaker.
XIII-fv Elisabeth (Lijsbeth) Kievit, * ±1806, † <1879, <73 jr, dv Jan Claassen Volke Kievit (zie XII-cv) en Willemke van ’t Gijn.
Notitie bij Lijsbeth: ook genoemd Lijsbert Kievid (huwelijk)
Beroep: dienstmeid.
Lijsbeth x, ±24 jr, Buren 19-2-1830 Antonie van Cuilenborg, 28 jr, ~ Erichem 12-12-1801, † er 31-12-1879, 78 jr, zv Hendrik van Cuilenborg * ±1776 † <1837 x Buren 26-2-1798 Hillegonda (Hilleke) van Bemmel * 1774 † Buren 29-12-1837.
Notitie bij Antonie: ook genoemd Culenborg, Anthonie van Culemborg
Beroep: arbeider.
Kinderen van Lijsbeth en Antonie:
1 Hendrik van Cuilenborg, * Erichem 2-5-1830. Volgt XIV-ks.
2 Jan van Culenborg, * Erichem 1838. Volgt XIV-kt.
XIII-fw Jenneke van der Meijde, * Herwijnen 23-7-1805, † Gameren 29-9-1843, 38 jr, dv Jan van der Meijde en Pieternella van Zante (Zanten) (zie XII-cx).
Jenneke x, 28 jr, Gameren 12-7-1834 Wouter van Zuidam, 26 jr, * Gameren 19-12-1807, † >1843, >36 jr, zv Gerrit van Zuidam * ±1778 x Hendrika Valk .
XIII-fx Cornelis Welbie, * Herwijnen 28-7-1799, † Heenvliet 17-3-1881, 81 jr, zv Jan van Zanten (zie XII-cy) en Pieternella Welbie.
Notitie bij Cornelis: volgens opgaaf van de moeder is Jan van Zanten de vader
Cornelis x, 39 jr, Heenvliet 31-5-1839 Jacoba Simarina Bouwman, ±34 jr, * 1805.
XIII-fy Maaike van Zante(n) (Santen), ~ Herwijnen 17-10-1813, † Strijen 7-3-1882, 68 jr, dv Peter van Santen (Zanten) (zie XII-cz) en Geertruij van der Velden (zie XII-do).
Notitie bij Maaike: kinderen uit het beide huwelijken, genlias
Maaike:
(1) x, 21 jr, Groede-Zld 30-10-1834 Bastiaan van Horssen, ±31 jr, * Herwijnen 1803, † Strijen 9-4-1843, ±40 jr, zv Nicolaas (Klaas) van Horssen ~ 1775 † Herwijnen 10-8-1819 x Grietje Vroegh ~ 1780 † Herwijnen 2-2-1831.
(2) x, 32 jr, Strijen 13-6-1846 Cornelis van Herwijnen, ±38 jr, * 1808, † Strijen 18-5-1879, ±71 jr.
XIII-fz Gerrit van Zanten, ~ Herwijnen 26-4-1820, † Gorinchem 6-6-1900, 80 jr, zv Peter van Santen (Zanten) (zie XII-cz) en Geertruij van der Velden (zie XII-do).
Notitie bij Gerrit: NOOIT GEHUWD GEWEEST met Gerrit van Zanten , maar kregen wel 8 kinderen. Gerrit van Zanten heeft ze allen aangegeven. Enkel zoon Hendrik * 01-04-1848 (Vuren) heeft de naam van Zante
(bron historische ver. Herwijnen, 2009)
Er zijn kinderen vernoemd naar zijn vader en zoon Hendrik is vernoemd naar grootvader. Hendrik heeft vrijstelling omdat hij enig wettig zoon is, terwijl hij een jongere broer Aart heeft.
Na het overlijden van Geertrui trouwt hij een jaar later met Teuntje.
bron G. Noorloos:
Uit Bevolkingsregister van Werkendam periode (1860-1890) het volgende.
Gerrit van Zante,Teuntje Henke (2e vrouw), Hendrik van Zante,Aart Vroege
komen op 20-12-1873 vanuit Gorinchem naar Werkendam.
Pietje Vroege volgt op 15-2-1874. en wonen allevijf op het Slik nr. 292.
Gerrit van Zante en Teuntje Henke gaan op 26-4-1887 met kleinkind Geertrui Cornelia Buller.geb Werkendam 20-11-1877 naar Gorinchem vanuit Werkendam
Beroep: Watermolenaar op de Herwijnsche watermolen.
Gerrit:
(1) begon een relatie met Geertrui Vroegh, * Herwijnen 21-11-1820, † Dalem 3-2-1861, 40 jr, dv Aart van Holten * Oud-Alblas 24-8-1796 † Herwijnen 1-5-1839 x Herwijnen 3-3-1825 Hendrika Vroegh * Herwijnen 24-12-1793 † Asperen 21-2-1864.
Notitie bij Geertrui: gewettigd bij huwelijk ouders
NOOIT GEHUWD GEWEEST met Gerrit van Zanten , maar kregen wel 8 kinderen. Gerrit van Zanten heeft ze allen aangegeven
(bron historische ver. Herwijnen, 2009)
Bij de geboorteaktes staat genoemd dat zij zijn huishoudster was.
(2) x, 41 jr, Gorinchem 7-12-1861 Teuntje Henke, 32 jr, * Vuren 2-2-1829, † Gorinchem 23-11-1912, 83 jr, dv Bastiaan Henke * Poederoijen 7-1-1802 † Barsingerhorn-Vuren 26-1-1846 x Vuren 15-6-1828 Cornelia van der Giessen * Dalem 20-11-1806 † Spijk 5-12-1838.
Teuntje is weduwe van Albertus (Bart) Verbrugge (1829-vóór 1861), wie zij trouwde Vuren 15-11-1851.
Kinderen van Gerrit en Geertrui:
1 Geertrui Vroegh, * Herwijnen 4-12-1842, † er 23-12-1842, 19 dg
Notitie bij Geertrui: bij overlijden genoemd, dochter van Gerrit van Zante en Geertrui Vroegh
2 Geertrui Vroegh, * Herwijnen 1844. Volgt XIV-ku.
3 Hendrik van Zante, * Vuren 1-4-1848. Volgt XIV-kv.
4 Peter Vroege, * Vuren 5-1849, † er 20-8-1850, 1 jr
Notitie bij Peter: zoon van Geertrui
5 Aart Vroege, * Vuren 30-5-1850, † Werkendam 5-10-1881, 31 jr
Notitie bij Aart: zoon van Geertrui
Aart bleef ongehuwd.
6 Pietje Vroege, * Vuren 1853, † er 10-6-1856, ±3 jr
Notitie bij Pietje: dochter van Geertrui
7 Pietje Vroege, * Vuren 2-1-1857. Volgt XIV-kw.
8 van Zante, levenloos geboren dochter, geboren 3-2-1861 in Dalem
Notitie: dochter van Geertrui
XIII-ga Hendrik van Santen, * 1824, † Strijen 12-11-1856, ±32 jr, zv Peter van Santen (Zanten) (zie XII-cz) en Geertruij van der Velden (zie XII-do).
Hendrik x, ±23 jr, Strijen 23-10-1847 Geertruij Heijkoop, ±22 jr, * 1825.
XIII-gb Kasper Pannekoek, * Asperen 1828, zv Rijk Pannekoek en Anneke van Zanten (zie XII-da).
Kasper:
(1) x, ±37 jr, Deventer 4-5-1865 Maria Sophia Kuilen (Keulen), ±37 jr, * Geleen 1828, † <1894, <66 jr, dv Theodoor Keulen x Maria Joanna Tummers .
(2) x, ±66 jr, Venlo 20-8-1894 Hilleke Vink, 64 jr, * Tuil-Haaften 14-2-1830, dv Teunis Corneliszoon Vink * Gameren 1-3-1794 † Haaften 17-11-1869 x Haaften 7-4-1820 Jenneke Brugman * Haaften 26-12-1790 † >1869.
Hilleke is weduwe van Frans van Trigt (1822-1883), wie zij trouwde Haaften 16-9-1858.
XIII-gc Arie Huigen, * Herwijnen 13-11-1827, zv Dirk Huigen en Jantje van Zante (Zanten) (zie XII-dc).
Arie x, 23 jr, Herwijnen 1-5-1851 Maria Bergakker, 24 jr, * Herwijnen 15-11-1826, dv Steven Bergakker x Artje van Woerkum .
XIII-gd Maaike Huigen, * Herwijnen 3-4-1831, dv Dirk Huigen en Jantje van Zante (Zanten) (zie XII-dc).
Maaike x, 24 jr, Herwijnen 13-12-1855 Hendrik van Vliet, 44 jr, * Waddinxveen 1-7-1811.
Beroep: veldwachter.
XIII-ge Peter Huigen, * Herwijnen 1836, † Tiel 27-4-1864, ±28 jr, zv Dirk Huigen en Jantje van Zante (Zanten) (zie XII-dc).
Beroep: schipper.
Peter x, ±27 jr, Herwijnen 22-5-1863 Peterke van Woerkom, ±25 jr, * Zuilichem 1838, † <1910, <72 jr.
Peterke trouwde later Brakel 24-1-1868 Willem van Zanten (1831-1910).
XIII-gf Jan Albert Huigen, * Herwijnen 1845, † 22-6-1883, ±38 jr, zv Dirk Huigen en Jantje van Zante (Zanten) (zie XII-dc).
Jan x, ±25 jr, Vuren 20-8-1870 Maria Henke, ±24 jr, * Vuren 1846.
XIII-gg Arie van Zante, * Herwijnen 26-1-1821, zv Arie van Zante (zie XII-dd) en Maaike Vroegh.
Beroep: schipper.
Arie x, 28 jr, Haaften 27-6-1849 Hendrika van Hemert, 31 jr, * Haaften 14-2-1818, dv Teunis van Hemert x Antje van Heusden .
Kind van Arie en Hendrika:
1 Antje Adriana van Sante, ~ Herwijnen 1852, † Rotterdam 18-6-1854, ±2 jr
XIII-gh Hermanus van Sante, * Herwijnen 15-6-1823, † er 17-8-1852, 29 jr, zv Arie van Zante (zie XII-dd) en Maaike Vroegh.
Beroep: schipper.
Hermanus x, 27 jr, Haaften 16-8-1850 Arnolda van Hemert, 24 jr, * Haaften 19-10-1825, † >1852, >27 jr, dv Teunis van Hemert x Antje van Heusden .
XIII-gi Gerritje (Geertje) van Zanten, * Herwijnen 2-2-1828, † Zuilichem 14-9-1907, 79 jr, dv Arie van Zante (zie XII-dd) en Maaike Vroegh.
Notitie bij Geertje: ook genoemd Van Zante
Beroep: dienstbode.
Geertje x, 22 jr, Zuilichem 14-9-1850 Gijsbert van Pouderoijen, 27 jr, * Zuilichem 16-2-1823, zv Dirk van Pouderoijen x Geertruij de Hoog .
Kinderen van Geertje en Gijsbert:
1 Dirk van Pouderoijen, * Zuilichem 1852. Volgt XIV-kx.
2 Arie Marianus van Pouderoijen, * Herwijnen 25-12-1853. Volgt XIV-ky.
3 Bastiaan van Pouderoijen, * Zuilichem 1855. Volgt XIV-kz.
4 Maaijke van Pouderoijen, * Zuilichem 1864. Volgt XIV-la.
XIII-gj Willemke van Zante, * Herwijnen 5-9-1833, dv Arie van Zante (zie XII-dd) en Maaike Vroegh.
Willemke x, 18 jr, Herwijnen 15-11-1851 Goossen van Pouderoijen, 31 jr, * Zuilichem 27-8-1820, zv Dirk van Pouderoijen x Geertruij de Hoog .
XIII-gk Gerrit van Zante (Zanten), * Herwijnen 1832, † er 23-3-1882, ±50 jr, zv [waarschijnlijk] Maria van Zante (Zanten) (zie XII-de).
Beroep: schipper, arbeider.
Gerrit x, ±34 jr, Herwijnen 2-6-1866 Neeltje van Eewijk, 35 jr.
Zie XIII-hd voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kinderen van Gerrit en Neeltje:
1 Marinus van Zante, * Haaften 1867. Volgt XIV-lb.
2 Maria Willemina van Zante, * Haaften 1871. Volgt XIV-lc.
XIII-gl Jantje Cousijn, * Herwijnen 9-1-1835, † Brakel 22-8-1880, 45 jr, dv Arie Cousijn (Kozijn) en Maria van Zante (Zanten) (zie XII-de).
Jantje x, 22 jr, Brakel 31-1-1857 Cornelis van Dalen, 35 jr, * Brakel 1-8-1821, † <1880, <59 jr, zv Jacob van Dalen x Maria van der Vliet .
XIII-gm Andries van Santen, * Opijnen 9-4-1830, † Tricht 4-12-1884, 54 jr, zv Neeltje van Santen (Zanten) (zie XII-dh).
Van de geboorte is aangifte gedaan 9-4-1830
Notitie bij Andries: tweeling met Hendrik (bron T. de Groot)
leeftijd bij huwelijk 1864=33 jr, geb ca 1831, leeftijd bij overlijden 1884=50 jr, geb. 1834
Beroep: arbeider, panovenbaas.
Andries x, 33 jr, Buurmalsen 25-2-1864 Dirkje de Lang, 25 jr, * Buurmalsen 29-3-1838, † er 3-8-1911, 73 jr, dv Cornelis de Lang * Buurmalsen ±1808 † Tricht 2-5-1865 x Buurmalsen 26-3-1836 Hijltje van Helten ~ Buurmalsen 10-8-1808.
Kinderen van Andries en Dirkje:
1 van Santen, levenloos geboren dochter, geboren 4-2-1865 in Tricht
2 Cornelis van Santen, * Buurmalsen 12-4-1866. Volgt XIV-ld.
3 Neeltje van Santen, * Buurmalsen 24-9-1867. Volgt XIV-le.
XIII-gn Hendrik van Santen, * Opijnen 9-4-1830, † <1889, <59 jr, zv Neeltje van Santen (Zanten) (zie XII-dh).
Van de geboorte is aangifte gedaan 9-4-1830
Notitie bij Hendrik: tweeling met Andries
zie ook aqua vitae 2005
Beroep: 1871 smidsknecht.
Hendrik:
(1) x, 28 jr, Heerewaarden 18-11-1858 Neeske (Nieske) de Wijs, 23 jr, * Heerewaarden 22-4-1835, † <1871, <36 jr, dv Gradus de Wijs * Heerewaarden 27-7-1786 † er 5-3-1849 x Rossum 30-5-1819 Adriana Ton * Heerewaarden 23-12-1792 † er 19-1-1863.
Van het overlijden is aangifte gedaan <1871.
(2) x, 40 jr, Beusichem 22-2-1871 Willemina (Willemijntje) van Bekkem, 48 jr, * Beusichem 15-9-1822, dv Dirk van Bekkem * Beusichem † er 31-8-1870 x Beusichem 4-9-1812 Sara (Saartje) van Batenburg ~ Beusichem 16-4-1786 † er 26-2-1853.
Van de geboorte is aangifte gedaan 16-9-1822 Willemijntje is weduwe van Johannes Koedam (1813-1870), wie zij trouwde Beusichem 21-12-1849. Willemijntje trouwde later Tiel 15-6-1889 Jan Geurts (geb. 1826).
Notitie bij Willemijntje: genoemd Van Bekkum 1871 huwelijk
zie voor familie Bekkum Aqua Vitae
Kinderen van Hendrik en Nieske:
1 Andries van Santen, * Buurmalsen 1-1-1859. Volgt XIV-lf.
2 Gradus van Santen, * Heerewaarden 1862. Volgt XIV-lg.
3 Adriana van Santen, * Tiel 1865. Volgt XIV-lh.
4 Cornelis van Santen, * Tiel 1870. Volgt XIV-li.
XIII-go Willemke van Hees, * Opijnen 22-10-1837, dv Gijsbert van Hees en Neeltje van Santen (Zanten) (zie XII-dh).
Willemke x, 29 jr, Zaltbommel 14-12-1866 Commerinus Kemp, 28 jr, * Buurmalsen 28-9-1838, zv Cornelis Kemp x Margaretha Aaltje Nout .
XIII-gp Hendrika van Santen, * Opijnen 4-3-1842, dv Gerrit van Santen (zie XII-di) en Carolina van de Werken.
Notitie bij Hendrika: via fam Koers relatie naar Elizabeth van Zanten 1837 tr v Hekesen naar Driel
Hendrika x, 33 jr, Rossum 6-8-1875 Gerrit Jan van der Zalm, 29 jr, * Rossum 24-4-1846, zv Arie van der Zalm x Hermke de Leeuw .
Kinderen van Hendrika en Gerrit:
1 Carolina van der Zalm
2 Hermien van der Zalm
3 Carolina Maria van der Zalm, * Rossum 22-12-1877. Volgt XIV-lj.
4 Arie van der Zalm, * Rossum 1880. Volgt XIV-lk.
5 Gerrit van der Zalm, * Rossum 1882. Volgt XIV-ll.
XIII-gq Jan van Santen, * Opijnen 13-2-1845, † Est en Opijnen 17-3-1935, 90 jr, zv Gerrit van Santen (zie XII-di) en Carolina van de Werken.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-3-1935.
Beroepen: 1877 visser; 1882 tuinman bij de burgemeester.
Jan x, 32 jr, Opijnen 2-5-1877 Maria van der Heijden, ±33 jr, * Opijnen 1844, † Est en Opijnen 19-1-1933, ±89 jr, dv Arie van der Heijden x Maria de Goeij .
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-1-1933.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Geertje van Santen
2 Carolina van Santen, * Opijnen 1879. Volgt XIV-lm.
3 Maria van Santen, * Opijnen 1881. Volgt XIV-ln.
4 Gerrit van Santen, * Opijnen 1883, † er 20-11-1886, ±3 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 20-11-1886.
5 Hijltje van Santen, * Opijnen 16-2-1886, † er 17-2-1886, 1 dag Van het overlijden is aangifte gedaan 18-2-1886.
XIII-gr Andries (Dries) van Santen, * Opijnen 15-7-1857, † er 6-9-1929, 72 jr, zv Gerrit van Santen (zie XII-di) en Carolina van de Werken.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-9-1929.
Beroepen: arbeider; veldwachter.
Dries x, 26 jr, Opijnen 30-8-1883 Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch, 28 jr.
Zie XV-jl voor persoonsgegevens van Mieke.
Kinderen van Dries en Mieke:
1 Carolina Maria van Santen, * Opijnen 17-5-1884. Volgt XIV-lo.
2 Govert Jan van Santen, * Opijnen 16-2-1887. Volgt XIV-lp.
3 Elisabeth van Santen, * Opijnen 14-12-1889. Volgt XIV-lq.
4 Geertje van Santen, * Opijnen 3-7-1893. Volgt XIV-lr.
5 Hendrika van Santen, * Opijnen 12-1-1897. Volgt XIV-ls.
6 Adrianus Hendrikus van Santen, * Opijnen 17-12-1899. Volgt XIV-lt.
XIII-gs Hendrika van de Lang, * Opijnen 1841, † er 28-12-1891, ±50 jr, dv Roelof van de Lang en Gozewien van Santen (zie XII-dj).
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-12-1891. Hendrika x Frederik Beenen, † >1891.
XIII-gt Andries Gerrit Jan van Santen, * Waardenburg 1856, † Est en Opijnen 1-5-1933, ±77 jr, zv Gozen van Santen (zie XII-dl) en Jenneke de Ruiter.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-5-1933.
Beroep: voerman.
Andries x Judig Zondag, * Geldermalsen 1853, † Est en Opijnen 18-9-1923, ±70 jr, dv Arie Zondag * Geldermalsen 1810 † er 9-1-1886 x Neeltje Hak † <1886.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-9-1923.
Kinderen van Andries en Judig:
1 Dirkje Johanna van Santen, * Waardenburg 1882. Volgt XIV-lu.
2 Jenneke van Santen, * Neerijnen 1883, † Est en Opijnen 8-3-1914, ±31 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 9-3-1914.
3 Cornelia van Santen, * Neerijnen (gem Waardenburg) 14-5-1885. Volgt XIV-lv.
4 Gozewina Hendrika van Santen, * Waardenburg 1887. Volgt XIV-lw.
5 Areke van Santen, * Opijnen 1-1890, † er 13-6-1891, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1891.
6 Hesterke van Santen, * Opijnen 4-1891, † er 9-2-1892, 10 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 20-2-1892.
7 Hesterke van Santen, * Opijnen 1894. Volgt XIV-lx.
XIII-gu Hester van Santen, * Neerijnen 1859, dv Gozen van Santen (zie XII-dl) en Jenneke de Ruiter.
Hester x, ±19 jr, Waardenburg 1-3-1878 Dirk Jan Struiken, ±22 jr, * Neerijnen 1856, zv Willem Hendrik Struiken x Cornelia Johanna Frieling .
Kind van Hester en Dirk:
1 Struiken, * <1-3-1878
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIII-gv Hendrik van Santen, * Neerijnen 1862, zv Gozen van Santen (zie XII-dl) en Jenneke de Ruiter.
Beroep: 1890 arbeider.
Hendrik x, ±28 jr, Haaften 12-9-1890 Mareke Zwamborn, ±22 jr, * Tuil 1868, dv Hendrik Zwamborn x Geertje de Fokkert .
Kinderen van Hendrik en Mareke:
1 Jenneke van Santen, * Opijnen 1-1891, † er 24-2-1891, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 24-2-1891.
2 Jenneke van Santen, * Waardenburg 1894. Volgt XIV-ly.
3 Geertje van Santen, * Waardenburg 1-8-1899. Volgt XIV-lz.
XIII-gw Gerrit Jan van Santen, * Neerijnen 1865, † >1945, >80 jr, zv Gozen van Santen (zie XII-dl) en Jenneke de Ruiter.
Beroep: arbeider, landbouwer.
Gerrit x, ±21 jr, Waardenburg 11-12-1886 Lijntje van Leerdam, ±21 jr, * Waardenburg 1865, † Buurmalsen 17-2-1945, ±80 jr, dv Aart van Leerdam * Waardenburg 1830 x Est en Opijnen 2-7-1853 Artje van Leeuwen * Est 1830.
Kinderen van Gerrit en Lijntje:
1 Gosen van Santen, * 1888
2 Dirk Jan van Santen, * Neerijnen 10-1888, † Opijnen 26-2-1889, 4 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 27-2-1889.
3 Aart van Santen, * Waardenburg 1890. Volgt XIV-ma.
4 Dirk Jan van Santen, * Waardenburg 1892. Volgt XIV-mb.
5 Cornelis van Santen, * 1895, † Utrecht 8-5-1925, ±30 jr Cornelis bleef ongehuwd.
6 Jenneke van Santen, * Neerijnen 1900. Volgt XIV-mc.
XIII-gx Hendrika van Santen, * Opijnen 1857, † Est en Opijnen 16-5-1935, ±78 jr, dv Klaas Willem van Santen (zie XII-dm) en Christina van Oijen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-5-1935. Hendrika x, ±21 jr, Est en Opijnen 22-8-1878 Marcus van Acquoij, ±23 jr, * Waardenburg 1855, † Est en Opijnen 13-10-1921, ±66 jr, zv Jan van Acquoij x Johanna Catharina Post .
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-10-1921.
Kinderen van Hendrika en Marcus:
1 Janna Catharina van Acquoij, * Opijnen 11-1878, † er 21-1-1879, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 22-1-1879.
2 Jan van Acquoij, * Opijnen 10-1879, † er 9-12-1879, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 11-12-1879.
3 Nicolaas Willemse van Acquoij, * Opijnen 18-9-1880. Volgt XIV-md.
4 Janna Catharina van Acquoij, * Opijnen 1882. Volgt XIV-me.
5 Christiana Maria van Acquoij, * Opijnen 1883. Volgt XIV-mf.
6 Hanna Catharina van Acquoij, * Opijnen 1885. Volgt XIV-mg.
7 Elisabeth Cornelia van Acquoij, * Opijnen 1886. Volgt XIV-mh.
8 Dirkje Adriana van Acquoij, * Opijnen 1894. Volgt XIV-mi.
9 Marcus van Acquoij, * Opijnen 12-1898, † er 28-5-1899, 5 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 29-5-1899.
XIII-gy Rijkske van Santen, * Est en Opijnen 7-9-1858, † Rossum 14-6-1899, 40 jr, dv Klaas Willem van Santen (zie XII-dm) en Christina van Oijen.
Rijkske x, 27 jr, Rossum 6-11-1885 Gerrit Pieter van der Zalm, 26 jr, * Rossum 18-6-1859, zv Arie van der Zalm x Hermke de Leeuw .
Kinderen van Rijkske en Gerrit:
1 Catrina Maria van der Zalm, * Rossum 1887. Volgt XIV-mj.
2 Hermke van der Zalm, * Rossum 1890. Volgt XIV-mk.
3 Arendje van der Zalm, * Rossum 1894. Volgt XIV-ml.
XIII-gz Hendrikus van Santen, * Opijnen 1865, † er 24-4-1911, ±46 jr, zv Klaas Willem van Santen (zie XII-dm) en Christina van Oijen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-4-1911. Hendrikus x, ±31 jr, Est en Opijnen 10-9-1896 Geurtje van Eck, ±28 jr, * Opijnen 1868, † Est en Opijnen 16-12-1935, ±67 jr, dv Korsje Weigerse .
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-12-1935.
Kinderen van Hendrikus en Geurtje:
1 Koosje Hendrika van Santen, * Opijnen 1887. Volgt XIV-mm.
2 Nicolaas Willem van Santen, * Opijnen 1897. Volgt XIV-mn.
XIII-ha Antje van Santen, * Opijnen 6-2-1871, † Est en Opijnen 4-1-1925, 53 jr, dv Klaas Willem van Santen (zie XII-dm) en Christina van Oijen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-1-1925.
Notitie bij Antje: grootouders van Andries F. Verweij, zie http://www.myheritage.nl/site-33323771/verweij-web-site
kleindochter Nelli Greta Verweij tr Fonville
Antje x, 21 jr, Est en Opijnen 12-1-1893 Andries Verweij, 27 jr, * Est en Opijnen 14-7-1865, † Opijnen 12-1-1962, 96 jr, zv Antonie Verweij x Gozewien van der Pol .
Beroep: 1922 onderbaas baggerwerk.
Kinderen van Antje en Andries:
1 Antonie Verweij, * Opijnen 1893. Volgt XIV-mo.
2 Nicolaas Willem Verweij, * 23-10-1894, † 10-1-1972, 77 jr
Notitie bij Nicolaas: tr Ingena de Bruijn, zie http://www.myheritage.nl/site-33323771/verweij-web-site
3 Gozewina Christina Verweij, * Opijnen 23-8-1896. Volgt XIV-mp.
4 Christina Gozewina Verweij, * Opijnen 18-8-1898. Volgt XIV-mq.
5 Maria Verweij, * Opijnen 11-8-1902, † er 21-1-1982, 79 jr
Notitie bij Maria: tr Gerrit van Riemsdijk, zie http://www.myheritage.nl/site-33323771/verweij-web-site
6 Hendrikus Verweij, * Opijnen 12-1903, † er 30-1-1905, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 5-5-?.
7 Hendrikus Verweij, * Opijnen 7-11-1905, † er 21-11-1905, 14 dg Van het overlijden is aangifte gedaan 21-11-1905.
8 Verweij, levenloos geboren dochter, geboren 18-11-1906 in Opijnen Van het overlijden is aangifte gedaan 19-11-1906.
9 Andries Verweij, * Opijnen 22-3-1908. Volgt XIV-mr.
10 Antje Hendrika Johanna Verweij, * Opijnen 17-6-1913, † er 15-4-1993, 79 jr
Notitie bij Antje: tr Martinus Jan van Riemsdijk, zie http://www.myheritage.nl/site-33323771/verweij-web-site
XIII-hb Cornelia van Zanten, * Tricht 16-1-1852, † Schiedam 6-9-1930, 78 jr, dv Martinus van Zanten (zie XII-dn) en Neeltje Hol.
Notitie bij Cornelia: bron A. Huigen (*1946): Het gezin Huigen / v.Zanten is in het verleden naar Schiedam verhuisd , ik denk met het in bedrijf stellen van de nieuwe glasfabriek aldaar
omdat alle mannen werkzaam zijn geweest op de glashut als glasblazer en als arbeider.
Foto ontvangen van A. Huigen
zie ook http://www.swaen.org/geschiedenis%20zwijndrecht/bedrijvigheden/glasfabricage.htm
Cornelia x, 23 jr, Buurmalsen 2-7-1875 Gerrit Hendrik Huigen, 21 jr, * Zoelen 22-4-1854, † Schiedam 5-2-1932, 77 jr, zv Bernardus Adrianus Huijgen * Geldermalsen 26-2-1812 † Zoelen 2-3-1871 x Zoelen 14-6-1837 Klara Rijnold * Zoelen 22-10-1816 † er 23-8-1865.
Notitie bij Gerrit: meer gegevens bekend, zie http://www.xs4all.nl/~rhgn
foto met zonen, die allen gewoond en gewerkt hebben te Schiedam, ontvangen van Aad Huigen
Beroep: fabrieksarbeider, loswerkman, stoker, glasblazer.
Kinderen van Cornelia en Gerrit:
1 Kaatje Huigen, * Tricht 15-11-1875. Volgt XIV-ms.
2 Martinus Huigen, * Leerdam 11-4-1877. Volgt XIV-mt.
3 Albertus (Bart) Huigen, * Buurmalsen 1-8-1878. Volgt XIV-mu.
4 Lammert Huigen, * Tricht 2-10-1879, † er 14-1-1880, 3 mnd
5 Neeltje Huigen, * Buurmalsen 10-1880, † Tricht 2-2-1882, 1 jr
6 Gerrit Hendrik Huigen, * Buurmalsen 8-10-1881. Volgt XIV-mv.
7 Neeltje Huigen, * Tricht 14-4-1883, † Breda 4-3-1970, 86 jr
Notitie bij Neeltje: bron A. Huigen: mogelijk gehuwd geweest met Bern(h)ard Vieth en hebben in Eindhoven gewoond
8 Cornelis Huigen, * Tricht 2-12-1885, † er 15-8-1887, 1 jr
9 Johan (Jan) Huigen, * Buurmalsen 6-12-1886. Volgt XIV-mw.
10 Cornelia Huigen, * Tricht 14-3-1888, † er 16-1-1889, 10 mnd
11 Cornelis (Kees) Huigen, * Leerdam 27-8-1891. Volgt XIV-mx.
12 Adrianus (Janus) Huigen, * Leerdam 19-1-1894. Volgt XIV-my.
XIII-hc Neeltje van der Velde, ~ Hellouw 4-2-1807, † Herwijnen 4-9-1880, 73 jr, dv Geertruij van der Velden (zie XII-do).
Neeltje:
(1) x, 19 jr, Herwijnen 8-4-1826 Jan van der Velde, 32 jr.Zie XII-dp voor persoonsgegevens van Jan.
(2) x, >47 jr, >1854 Johannes den Hollander.
Kind van Neeltje en Jan: zie XII-dp.
XIII-hd Neeltje van Eewijk, * Herwijnen 24-10-1830, † er 21-3-1897, 66 jr, dv Jan van Eeuwijk en Maria van der Velde (zie XII-dr).
Neeltje:
(1) x, 25 jr, 13-10-1856 Gijsbert de Jong, † <1866.
(2) x, 35 jr, Herwijnen 2-6-1866 Gerrit van Zante (Zanten), ±34 jr.Zie XIII-gk voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Neeltje en Gerrit: zie XIII-gk.
XIII-he Anna Catharina van Zanten, * Waardenburg 1819, † er 7-2-1892, ±73 jr, dv Jan van Zanten (zie XII-dt) en Willemijntje Jongbloed.
Anna bleef ongehuwd.
Kind van Anna uit onbekende relatie:
1 Dirk van Zanten, * Waardenburg 15-12-1851. Volgt XIV-mz.
XIII-hf Korstina van Zanten, * Waardenburg 1822, dv Jan van Zanten (zie XII-dt) en Willemijntje Jongbloed.
Korstina x, ±27 jr, Waardenburg 3-3-1849 Jan Polman, ±36 jr, * Waardenburg 1813, zv Willem Polman x Aaltje van Beusekom .
Beroep: bouwman.
Kinderen van Korstina en Jan:
1 Aaltje Polman, * Neerijnen 5-7-1849. Volgt XIV-na.
2 Wilhelmina Hendrika Polman, * Neerijnen 1851. Volgt XIV-nb.
XIII-hg Dirk van Zanten, * Vianen 19-2-1815, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XII-du) en Diderica Gerdina Spies.
Dirk x, 24 jr, Middelburg 24-1-1840 Maatje Volkers, 30 jr, * Middelburg 16-2-1809, dv Jan Volkers x Lena Johanna van Hadegem .
Kinderen van Dirk en Maatje:
1 Hendrika van Zanten, * Middelburg 1840. Volgt XIV-nc.
2 Maria Adriana van Zanten, * Middelburg ±1845. Volgt XIV-nd.
XIII-hh Jansje van Zanten, * Vianen 17-11-1816, † er 28-1-1890, 73 jr, dv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XII-du) en Diderica Gerdina Spies.
Jansje x, 27 jr, Vianen 7-12-1843 Willem Schouten, ±35 jr, * Vianen 1808, † er 5-1-1884, ±76 jr.
Willem is weduwnaar van Adriana Homburg (ovl. vóór 1843).
XIII-hi Gerrit Hendrik van Zanten, * Vianen 15-7-1819, † Meerkerk 21-2-1877, 57 jr, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XII-du) en Diderica Gerdina Spies.
Gerrit:
(1) x, 27 jr, Meerkerk 12-6-1847 Klasina Hoeijenbos, ±24 jr, * Meerkerk 1823, † er 14-10-1858, ±35 jr, dv Willem Hoeijenbos x Anna Helena Donkersloot .
(2) x, 41 jr, Vianen 3-5-1861 Reintje Kosterman, 35 jr, * Wijk bij Duurstede 1-2-1826, † Meerkerk 14-2-1882, 56 jr, dv Cornelis Kosterman x Johanna Hunniks .
Kinderen van Gerrit en Klasina:
1 Klazina van Zanten, * Meerkerk 17-3-1846. Volgt XIV-ne.
2 Hendrika Gerdina van Zanten, * Meerkerk 2-10-1847, † Ameide 3-1-1914, 66 jr
3 Willem van Zanten, * Meerkerk 31-5-1849. Volgt XIV-nf.
4 Anna Helena van Zanten, * Meerkerk 4-9-1850. Volgt XIV-ng.
5 Jenneke van Zanten, * Meerkerk 6-5-1852. Volgt XIV-nh.
6 Aart van Zanten, * Meerkerk 5-12-1853, † er 13-2-1854, 2 mnd
Notitie bij Aart: tweeling met Gerrit
7 Gerrit van Zanten, * Meerkerk 5-12-1853, † er 2-3-1854, 2 mnd
Notitie bij Gerrit: tweeling met Aart
8 Aart van Zanten, * Meerkerk 1856. Volgt XIV-ni.
9 Adriana van Zanten, * Meerkerk 17-1-1856, † er 7-2-1856, 21 dg
10 Adriana van Zanten, * Meerkerk 23-1-1857. Volgt XIV-nj.
11 Klaas van Zanten, * Meerkerk 14-10-1858, † er 18-3-1859, 5 mnd
Kinderen van Gerrit en Reintje:
12 Johanna Gelderina van Zanten, * Meerkerk 21-3-1862. Volgt XIV-nk.
13 Gerrit Hendrik van Zanten, * Meerkerk 21-4-1864, † er 15-5-1883, 19 jr
14 Cornelia Gijsberta van Zanten, * Meerkerk 14-10-1865. Volgt XIV-nl.
15 Jansje van Zanten, * Meerkerk 22-2-1867, † er 8-11-1867, 8 mnd
16 Jansje van Zanten, * Meerkerk 23-4-1870, † er 31-5-1870, 1 mnd
XIII-hj Peter Antonius (Piet) van Zanten, * Vianen 17-5-1823, † er 21-5-1897, 74 jr, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XII-du) en Diderica Gerdina Spies.
Beroepen: voerman; werkman.
Piet x, 26 jr, Vianen 25-4-1850 Jannetje Homburg, 21 jr, * Vianen 23-1-1829, † Utrecht 25-5-1906, 77 jr, dv Servaas Homburg x Neeltje van Veen .
Notitie bij Jannetje: zie http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/4461/kw_cindy/kwst6.htm
Kinderen van Piet en Jannetje:
1 Aart van Zanten, * Vianen 23-11-1851. Volgt XIV-nm.
2 Servaas van Zanten, * Vianen 12-5-1854. Volgt XIV-nn.
3 Diderika van Zanten, * Vianen 8-3-1857. Volgt XIV-no.
4 Neeltje van Zanten, * Vianen 18-3-1860. Volgt XIV-np.
5 Jansje (Jannetje) van Zanten, * Vianen 8-10-1862, † er 26-5-1863, 7 mnd
6 Dirk Peter van Zanten, * Vianen 21-8-1865, † er 9-1-1867, 1 jr
7 Maria van Zanten, * Vianen 14-8-1868. Volgt XIV-nq.
8 Gerrit Hendrik van Zanten, * Vianen 19-5-1872, † Utrecht 7-7-1928, 56 jr Gerrit bleef ongehuwd.
XIII-hk Jacob van Zanten, * Vianen 23-3-1831, † er 17-4-1884, 53 jr, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XII-du) en Hendrika Anthonia Blanken.
Beroep: werkman.
Jacob:
(1) x, 26 jr, Vianen 5-2-1858 Elizabeth Heggie, 26 jr, * Vianen 23-9-1831, † er 9-5-1866, 34 jr, dv Johannes Petrus Jacobus Heggi * 1804 † Vianen 15-8-1849 x Vianen 27-2-1825 Maria van den Bosch * Zijderveld 1801 † Vianen 26-6-1885.
(2) x, 39 jr, Vianen 3-3-1871 Christina Versteeg, 41 jr, * Hagestein 25-12-1829, † Vianen 17-2-1909, 79 jr, dv Gerrit Versteeg x Hendrica Baars .
Kinderen van Jacob en Elizabeth:
1 Maria van Zanten (Heggie), * Vianen 18-11-1854. Volgt XIV-nr.
2 Janna van Zanten (Heggie), * Vianen 12-12-1857. Volgt XIV-ns.
Kinderen van Jacob en Christina:
3 Gerarda Adriana van Zanten, * Vianen 14-7-1871, † er 30-7-1889, 18 jr
Notitie bij Gerarda: geboren 4 maanden na huwelijk ouders
4 Aart van Zanten, * Vianen 6-5-1874. Volgt XIV-nt.
5 Bartus Johannes van Zanten, * Vianen 24-3-1876. Volgt XIV-nu.
XIII-hl Dorothea Margrieta van Zanten, * Vianen 26-5-1832, † er 25-9-1918, 86 jr, dv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XII-du) en Hendrika Anthonia Blanken.
Notitie bij Dorothea: Dorothea Margrieta en broer Johannes Adrianus trouwen de broer/zus Van Rooijen
bron T. de Goei: uit dit huwelijk 6 kinderen
Dorothea x, 24 jr, Vianen 26-9-1856 Dirk Peter van Rooijen, ±27 jr, * Vianen 1829, zv Dirk van Rooijen x Maria de Graaff .
XIII-hm Metje van Zanten, * Vianen 22-8-1835, † er 10-12-1879, 44 jr, dv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XII-du) en Hendrika Anthonia Blanken.
Notitie bij Metje: bron T. de Goei: uit dit huwelijk 12 kinderen
Metje x, 23 jr, Vianen 21-1-1859 Pieter van Iperen, ±23 jr, * Willige Langerak 1836, † Vianen 24-1-1913, ±77 jr, zv Pieter van Iperen x Lena Speksnijder .
Notitie bij Pieter: meerdere kinderen, genlias
Kinderen van Metje en Pieter:
1 Pieter van Iperen, * Vianen 30-4-1859. Volgt XIV-nv.
2 Johannes Adrianus van Iperen, * Vianen 1871. Volgt XIV-nw.
XIII-hn Johannes Adrianus van Zanten, * Vianen 4-6-1842, † er 22-1-1874, 31 jr, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XII-du) en Hendrika Anthonia Blanken.
Notitie bij Johannes: Johannes en zus Dorothea Margrieta trouwen de broer/zus Van Rooijen
Johannes overlijdt als de kinderen nog erg jong zijn.
Johannes x, 23 jr, Vianen 11-5-1866 Johanna Adriana van Rooijen, ±24 jr, * Vianen 1842, † Utrecht 14-4-1904, ±62 jr, dv Dirk van Rooijen x Maria de Graaff .
Notitie bij Johanna: bron T. de Goei:
Johanna tr (2) 05-01-1882 te Utrecht Christoffel Johannes Welter, *’s Gravenhage 1855 †Utrecht 20-12-1928, zn van Willem Frederik Welter en Anna Catharina Meulman [uit dit huwelijk 1 kind].
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Hendrika Maria van Zanten, * Vianen 2-9-1866. Volgt XIV-nx.
2 Maria Petronella van Zanten, * Vianen 5-9-1868. Volgt XIV-ny.
3 Berdina Theodora van Zanten, * Vianen 10-5-1870
4 Johannes Adrianus van Zanten, * Vianen 29-1-1872, † er 10-9-1872, 7 mnd
5 Adrianus Johannes van Zanten, * Vianen 13-7-1873. Volgt XIV-nz.
XIII-ho Bartel Johan van Santen, * Geldermalsen 27-4-1816, † Amsterdam 11-11-1881, 65 jr, zv Johannis van Santen (zie XII-dv) en Antje Leegemaat.
Beroep: kleermaker.
Bartel:
(1) x, 26 jr, Geldermalsen 11-11-1842 Dirkje Bussink, 26 jr, * Meteren 8-7-1816, † Amsterdam 14-4-1865, 48 jr, dv Hendrik Jan Bussink x Jantje de Kock .
(2) x, 49 jr, Amsterdam 21-6-1865 Elisabeth Mans, 39 jr, * Hasselt 21-4-1826, † Amsterdam 14-9-1886, 60 jr.
Notitie bij Elisabeth: weduwe van Barend Kruse
Kinderen van Bartel en Dirkje:
1 Aaltje van Santen, * Geldermalsen 18-6-1843. Volgt XIV-oa.
2 Jantje van Santen, * Geldermalsen 11-8-1845, † er 18-7-1853, 7 jr
XIII-hp Jenneke van Santen, * Geldermalsen 1-3-1818, † Deil 30-5-1907, 89 jr, dv Johannis van Santen (zie XII-dv) en Antje Leegemaat.
Notitie bij Jenneke: bron T. de Goei: uit dit huwelijk 4 kinderen
Jenneke x, 24 jr, Geldermalsen 10-8-1842 Gerrit de Jong, 26 jr, * Deil 16-12-1815, † er 25-2-1901, 85 jr, zv Ruth de Jong * Deil 16-1-1791 † er 2-10-1865 x Deil 10-5-1815 Beligje Verkerk * Beusichem 20-12-1789 † <1865.
Kinderen van Jenneke en Gerrit:
1 Jan de Jong
Notitie bij Jan: overlijdensdatum, en leeftijd kunnen niet juist zijn
2 Aaltje Johanna de Jong, * Deil 1846. Volgt XIV-ob.
3 Bart de Jong, * Deil 1849
Notitie bij Bart: tr Deil 1883 Veeltje Helena Lucas, genlias
XIII-hq Dirk van Santen, * Geldermalsen 13-9-1820, † er 12-3-1885, 64 jr, zv Johannis van Santen (zie XII-dv) en Antje Leegemaat.
Beroep: dagloner.
Dirk x, 32 jr, Buurmalsen 21-1-1853 Geertje van Gelder(en), 20 jr, * Haaften 14-9-1832, † Geldermalsen 23-9-1870, 38 jr, dv Klaas van Gelder(en) * Wadenoijen 18-6-1796 † Haaften 23-6-1844 x Wadenoijen 2-4-1823 Geertje de Weijer ~ Tiel 29-3-1798 † Haaften 6-8-1840.
Notitie bij Geertje: ook genoemd Geldere(n)
Kinderen van Dirk en Geertje:
1 Johannis van Santen, * Geldermalsen 10-11-1853, † er 20-12-1855, 2 jr
2 Klaas van Santen, * Geldermalsen 2-1-1855. Volgt XIV-oc.
3 Johanna Gerdina van Santen, * Geldermalsen 13-8-1857, † er 10-12-1870, 13 jr
4 Johannis Aalbert van Santen, * Geldermalsen 27-11-1859. Volgt XIV-od.
5 Dirkje van Santen, * Geldermalsen 10-1-1862. Volgt XIV-oe.
6 Geerit van Santen, * Geldermalsen 18-5-1863. Volgt XIV-of.
7 Aaltje van Santen, * Geldermalsen 26-3-1866. Volgt XIV-og.
8 Jenneke van Santen, * Geldermalsen 25-10-1868, † Amsterdam 14-8-1872, 3 jr
XIII-hr Abraham van Zanten, * Geldermalsen 4-12-1823, † Amsterdam 18-2-1885, 61 jr, zv Johannis van Santen (zie XII-dv) en Antje Leegemaat.
Beroep: pakhuisknecht.
Abraham x, 38 jr, Amsterdam 7-5-1862 Hendrika Wilhelmina Vonk, ±26 jr, * Zutphen 1836, † >1885, >49 jr, dv Stephanus Vonk x Aaltje Leegemaat .
Beroep: winkelierster te Haarlem(1888).
Kind van Abraham en Hendrika:
1 Abraham van Santen, * Amsterdam 8-10-1865. Volgt XIV-oh.
XIII-hs Angenes Sophia van Santen, * Culemborg 1-4-1826, † er 27-10-1859, 33 jr, dv Johannis van Santen (zie XII-dv) en Antje Leegemaat.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-10-1859. Angenes x, 27 jr, Culemborg 29-4-1853 Pieter Breij, 29 jr, * Geldermalsen 22-6-1823, † Culemborg 20-8-1874, 51 jr, zv Cornelis Breij * Vreeswijk 1796 † Culemborg 20-1-1848 x Culemborg 13-6-1821 Johanna Hendrika van Haaren ~ Amsterdam 22-4-1792 † Culemborg 9-1-1848.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-8-1874. Pieter trouwde later 31-8-1866 Johanna Bleijenberg (1820-na 1874).
Notitie bij Pieter: bron T. de Goei: uit 1e huwelijk 3 kinderen
Beroep: stoelenmaker.
Kind van Angenes uit onbekende relatie:
1 Johannes van Santen, * Geldermalsen 16-11-1848. Volgt XIV-oi.
Kinderen van Angenes en Pieter:
2 Johanna Hendrika Breij, * Culemborg 1855. Volgt XIV-oj.
3 Cornelis Breij, * Culemborg 1857, † er 15-10-1859, ±2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 15-10-1859.
XIII-ht Johanna Martina van Santen, * Geldermalsen 18-5-1828, † Amsterdam 22-12-1883, 55 jr, dv Johannis van Santen (zie XII-dv) en Antje Leegemaat.
Notitie bij Johanna: kinderen te amsterdam
Beroep: dienstbode.
Johanna x, 27 jr, Amsterdam 30-1-1856 Carl West, 44 jr, * Rönne - Denemarken 17-5-1811, † Amsterdam 3-2-1862, 50 jr.
Notitie bij Carl: weduwnaar van Catharina Elisabeth Kroon
Beroep: zeeman.
XIII-hu Jenneke Adriana van Santen, * Geldermalsen 2-11-1822, † er 16-4-1876, 53 jr, dv Adrianus van Santen (Zanten) (zie XII-dw) en Maaijke van Tiffelen (Tippelen).
Notitie bij Jenneke: veroordeling ivm brandstichting in hun woning juli 1856
Jenneke:
(1) x, 32 jr, Geldermalsen 15-7-1855 Aart Cornelis Vermeulen, ±30 jr, * Geldermalsen 1825, † Leeuwarden 13-5-1876, ±51 jr, zv Abraham Vermeulen x Roelofke van den Oever .
(2) x, 44 jr, Geldermalsen 14-9-1867 Gerrit Steenis, ±45 jr, * Geldermalsen 1822, zv Jan Steenis * Geldermalsen 1788 x Geldermalsen 1-3-1814 Maria Ganzeman * Erichem 1788.
Gerrit is weduwnaar van Jenneke van Mameren (ovl. vóór 1867).
Kind van Jenneke uit onbekende relatie:
1 Adrianus van Santen, * Geldermalsen 15-5-1850, † er 20-8-1850, 3 mnd
Kind van Jenneke en Aart:
2 Vermeulen, * >15-7-1855
Notitie: bron T. de Goei: uit haar 1e huwelijk met Aart Vermeulen, 1 kind
XIII-hv Maaike Willemina van Santen, * Geldermalsen 20-6-1825, dv Adrianus van Santen (Zanten) (zie XII-dw) en Maaijke van Tiffelen (Tippelen).
Notitie bij Maaike: H. van Bloemen, bron, is nazaat.
De kinderen van Maaike zijn geboren vóór het huwelijk met Jan Christiaan; gezien de namen van de kinderen is hij wellicht de vader.
Op alle doopaktes staat dat Maaike Wilhelmina de moeder is.
Alleen bij de eerste dochter, Maria, is Jan Christiaan de aangever geweest, voor de overige kinderen was het de vroedvrouw!
Alle kinderen zijn dus verwekt terwijl Jan Christiaan Hasse getrouwd was met Margaretha Smit. Een paar maanden na haar overlijden trouwt hij met Maaike van Santen.
Maaike x, 50 jr, Amsterdam 22-7-1875 Jan Christiaan Hasse, 55 jr, * Loenen 13-7-1820, † Amsterdam 3-12-1882, 62 jr, zv Pieter Christiaan Hasse x Engelina Post .
Jan is weduwnaar van Margaretha Smit (1813-1875), wie hij trouwde Amsterdam 14-9-1843.
Beroep: smidsknecht.
Kinderen van Maaike en Jan:
1 Maria Christina van Santen, * Amsterdam 11-10-1854
Notitie bij Maria: geboren voor het huwelijk ouders, zie notitie bij moeder.
zelfde als tr 03-06-1876 F.Korthof?
2 Jan Christiaan van Santen, * Amsterdam 13-3-1860. Volgt XIV-ok.
3 Engelina van Santen, * Amsterdam 26-2-1861, † er 27-10-1862, 1 jr
Notitie bij Engelina: geboren voor het huwelijk ouders, zie notitie bij moeder.
4 Pieter Christiaan (Pieter) van Santen, * Amsterdam 4-5-1866. Volgt XIV-ol.
XIII-hw Dirk Anthonij van Mourik, * Geldermalsen 1813, zv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XII-dx).
Beroep: koopman.
Dirk x, ±49 jr, Geldermalsen 18-1-1862 Helena Aletta Marianna Cox, ±32 jr, * Amsterdam 1830, dv Johann Herman Cox x Catharina Maria de Graaf .
Helena trouwde voorheen <1862 Jan Minne. Dit huwelijk werd ontbonden <1862 (echtscheiding).
Beroep: naaister.
XIII-hx Willem Dirk van Mourik, * Geldermalsen 1813, zv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XII-dx).
Beroepen: bediende; van 1860 tot 1870 koetsier te Amsterdam.
Willem x, ±20 jr, Geldermalsen 26-10-1833 Maria Elisabeth Tepe, ±26 jr, * Utrecht 1807, dv Hermanus Hendricus Tepe x Maria Elisabeth Breiman .
Kind van Willem en Maria:
1 Elizabeth van Mourik, * Meteren 15-4-1834. Volgt XIV-om.
XIII-hy Johanna Hendrika van Mourik, * Geldermalsen 1816, † er 9-5-1902, ±86 jr, dv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XII-dx).
Johanna x, ±23 jr, Geldermalsen 8-2-1839 Peter van Aken, ±22 jr, * Brakel 1817, † <1902, <85 jr, zv Joost van Aken x Alida de Jongh .
Beroep: molenaar.
XIII-hz Metje Adriana van Mourik, * Geldermalsen 1826, dv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XII-dx).
Metje x, ±22 jr, Geldermalsen 14-12-1848 Arnoldus Antonie Winkelman, ±24 jr, * Mijdrecht 1824.
Beroep: koopman.
XIII-ia Dirkje van Mourik, * Geldermalsen 1829, dv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XII-dx).
Dirkje x, ±22 jr, Geldermalsen 29-11-1851 Gijsbertus Jan Willem van Lakerveld, ±27 jr, * Vianen 1824, zv Jan Willem van Lakerveld x Elisabeth van As .
Beroep: brugwachter.
Kind van Dirkje en Gijsbertus:
1 van Lakerveld, * <29-11-1851
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIII-ib Jacob van Mourik, * Geldermalsen 1829, † Utrecht 3-10-1882, ±53 jr, zv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XII-dx).
Jacob:
(1) x, ±23 jr, Buurmalsen 21-1-1852 Juliana Louisa Sophia Monhémius, ±23 jr, * Buurmalsen 1829, † <1875, <46 jr, dv Simon Gerardus Monhémius x Maria van Meteren .
(2) x, ±46 jr, Utrecht 13-10-1875 Margarita van Beusekom, ±62 jr, * Breukelen-Nijenrode 1813, † >1882, >69 jr, dv Jan van Beusekom x Petronella Boer .
Margarita is weduwe van Cornelis Griffioen (ovl. vóór 1875), wie zij trouwde <1875.
XIII-ic Anthonia van Mourik, * Geldermalsen 1832, dv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XII-dx).
Anthonia x, ±21 jr, Geldermalsen 2-12-1853 Johannes Hendricus Beijer, ±25 jr, * Amsterdam 1828, zv Meijndert Beijer x Anna Haverdink .
Beroep: winkelier.
XIII-id Geerdina Pietronella Lam, * 1815, dv Gerrit Lam en Willemijntje van Zanten (Santen) (zie XII-dy).
Geerdina x, ±27 jr, Bellingwolde-Gr. 18-6-1842 Durk Klazes Osinga, ±28 jr, * 1814.
Beroep: 1842 belastingambtenaar.
XIII-ie Cornelis Dirk Lam, * Geldermalsen 1819, † Utrecht 17-1-1884, ±65 jr, zv Gerrit Lam en Willemijntje van Zanten (Santen) (zie XII-dy).
Cornelis:
(1) x, ±25 jr, Utrecht 8-5-1844 Maria Cornelia Coops, ±28 jr, * Utrecht 1816, † <1852, <36 jr, dv Gerrit Coops x Antonie Nieuwenhuijsen .
Maria is weduwe van Johannes Adam (Jan Adam) Wilhelms (Wilhelm) (1813-vóór 1844), wie zij trouwde Utrecht 19-8-1835.
(2) x, ±33 jr, Utrecht 19-5-1852 Berendina Rikkers, ±32 jr, * Barneveld 1820, † <1884, <64 jr.
XIII-if Hendrica Lisabetta Lam, * Geldermalsen 1819, † er 10-6-1874, ±55 jr, dv Gerrit Lam en Willemijntje van Zanten (Santen) (zie XII-dy).
Hendrica x, ±50 jr, Geldermalsen 13-8-1869 Hendrikus van Hemert, ±57 jr, * Geldermalsen 1812.
Hendrikus is weduwnaar van Willemke van As (ovl. vóór 1869), wie hij trouwde <1869.
XIII-ig Jenneke Antonia Lam, * Geldermalsen 1821, † Est en Opijnen 26-7-1894, ±73 jr, dv Gerrit Lam en Willemijntje van Zanten (Santen) (zie XII-dy).
Jenneke x, ±36 jr, Geldermalsen 1-5-1857 Cornelis van Oort, ±46 jr, * Zuilichem 1811, † <1894, <83 jr, zv Dirk van Oort x Petronella Leonora Teegman de Bisparoode .
Cornelis is weduwnaar van Jacoba de Pater (ovl. vóór 1857), wie hij trouwde <1857.
Beroep: molenaarsknecht.
XIII-ih Zwaantje Smit, * Den Haag 29-8-1820, † er 27-6-1904, 83 jr, dv Martinus Smit (zie XII-ea) en Zwaantje Vogelzang.
Beroep: wasvrouw.
Zwaantje x Gerardus Hartman, ~ Bergen op Zoom 5-9-1810, † Oegstgeest (militaire strafgevangenis) 1-6-1850, 39 jr, zv Joseph Hartman x Adriana Clasina Bremers .
Beroep: sergeant der jagers (nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht, overleden in de militaire strafgevangenis te Oegstgeest).
Kind van Zwaantje en Gerardus:
1 Adriana Gerardina Smit, * ’s Gravenhage 30-1-1846. Volgt XIV-on.
XIV-a Maria van Zanten, * Tiel 1843, † er 25-1-1907, ±64 jr, dv Maas van Zanten (zie XIII-a) en Maria Barlo.
Beroep: naaister.
Maria x, ±28 jr, Tiel 6-5-1871 Jan van Deijsen, ±26 jr, * Tiel 1845, zv Johanna Deijsen .
Kind van Maria en Jan:
1 Johanna Maria van Deijsen, * Tiel 1871. Volgt XV-a.
XIV-b Maas van Zanten, * Tiel 1848, † Valburg 29-11-1905, ±57 jr, zv Maas van Zanten (zie XIII-a) en Maria Barlo.
Beroep: kleermaker.
Maas x, ±34 jr, Valburg 23-11-1882 Teuntje Cornelisse, ±38 jr, * Dodewaard 1844, † Valburg 10-1-1928, ±84 jr.
XIV-c Roelofje Baauw, * Maurik 29-4-1834, dv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XIII-b).
Roelofje x, 28 jr, Tiel 13-9-1862 Gerrit Stap, 31 jr, * Zoelen 2-3-1831, zv Harmen Stap (Stapraden) ~ Zoelen 26-8-1804 † Ingen 10-4-1887 x Zoelen 6-5-1830 Helena (Leena) van Roosmalen * Rossum 6-9-1808.
Gerrit trouwde later Zoelen 20-8-1870 Angeniet van Schaik.
Kinderen van Roelofje en Gerrit:
1 Helena Stap, * Avezaath 19-12-1862. Volgt XV-b.
2 Dirk Lodewijk Stap, * Zoelen 1865
Notitie bij Dirk: tr 1889 Marretje Maria van Eck, zie genlias
XIV-d Geertrui Hendrica Bauw, * Zoelen 1835, dv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XIII-b).
Geertrui x, ±48 jr, Zoelen 21-9-1883 Ages Simkes van Dijk, ±64 jr, * Harlingen 1819.
Ages is weduwnaar van Geertje Ike (ovl. vóór 1883), wie hij trouwde <1883.
Beroep: rijksboekhouder.
XIV-e Petronella Cornelia Bauw, * Avezaath 1838, dv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XIII-b).
Petronella x, ±36 jr, Zoelen 19-6-1874 Willem van Weelderen, ±35 jr, * Avezaath 1839.
XIV-f Peter Jacobus Baauw (Baouw), * Avezaath 1847, zv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XIII-b).
Beroep: landbouwer.
Peter x, ±28 jr, Zoelen 18-10-1875 Anna Margaretha Reiërina Stap, ±27 jr, * Maurik 1848, dv Nicolaas Stap * Maurik 1819 x Maurik 5-4-1848 Maria Martha van Sandwijk * Maurik 1818.
Kinderen van Peter en Anna:
1 Anna Margaretha Reiërina Baauw, * 1886, † Wassenaar 14-2-1887, ±1 jr
2 Pieter Jacobus Baauw, * 1887. Volgt XV-c.
3 Anton Baauw, * Wassenaar 9-8-1889, † er 29-9-1889, 1 mnd
XIV-g Jannigje Baouw, * Sneek 1849, dv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XIII-b).
Jannigje x, ±27 jr, Zaltbommel 13-10-1876 Arie van Oosterom, ±23 jr, * Zaltbommel 1853.
XIV-h Willem Hendrikus Bauw, * Avezaath 1851, zv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XIII-b).
Willem x, ±30 jr, Zoelen 24-6-1881 Maria Catharina van Waardenburg, ±30 jr, * 1851.
XIV-i Martinus van Stuijvenberg, * Maurik 1838, zv Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) en Jannigje Ambtman (zie XIII-c).
Martinus x, ±26 jr, Maurik 10-11-1864 Alida den Hartogh, ±23 jr, * Eck en Wiel 1841, dv Cornelis Johannes den Hartogh x Cornelia van Eck .
XIV-j Jannigje van Stuijvenberg, * Maurik 1840, dv Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) en Jannigje Ambtman (zie XIII-c).
Jannigje x, ±23 jr, Maurik 2-10-1863 Martinus de Keijzer, ±34 jr, * Opijnen 1829, † Maurik 14-12-1896, ±67 jr, zv Robert de Keijzer x Catharina (Kaatje) Zondag .
XIV-k Geertruida van Stuijvenberg, * Maurik 1841, dv Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) en Jannigje Ambtman (zie XIII-c).
Geertruida x, ±36 jr, Maurik 4-10-1877 Cornelis van der Berg, ±29 jr, * Maurik 1848, zv Rijk van den Berg * Maurik 1827 x Maurik 7-6-1848 Jenneke van Remmerden * Zoelen 1823.
XIV-l Elisabeth van Stuijvenberg, * Maurik 29-5-1851, † Ingen 9-8-1909, 58 jr, dv Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) en Jannigje Ambtman (zie XIII-c).
Elisabeth x, 22 jr, Maurik 5-7-1873 Jan Dirk den Otter, ±22 jr, * Ingen 1851, zv Martinus den Otter x Adriana de Haas .
Beroep: veerknecht.
XIV-m Herman Ambtman, * Maurik 26-3-1844, † Lienden 6-10-1900, 56 jr, zv Peter Jan den Ambtman (zie XIII-d) en Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek).
Beroep: planter.
Herman:
(1) x, 26 jr, Lienden 29-9-1870 Gerritje Spies, 30 jr, * Lienden 21-11-1839, † er 15-5-1886, 46 jr, dv Willem Spies * 1794 x Dirkje Spies * 1799.
Gerritje is weduwe van Johannes van Raven (ovl. vóór 1870), wie zij trouwde <1870.
(2) x, 45 jr, Hilversum 28-8-1889 Elisabeth van Zetten, ±43 jr, * Maurik 1846, † >1900, >54 jr, dv Jan Hendrik van Zetten * Ingen 1808 x Maurik 25-7-1834 Johanna van Rijnberk * Rijswijk-G 1812.
XIV-n Martinus Ambtman, * Maurik 1847, zv Peter Jan den Ambtman (zie XIII-d) en Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek).
Martinus x, ±23 jr, Zoelen 24-6-1870 Christina van Dijk, ±32 jr, * Avezaath 1838.
Kind van Martinus en Christina:
1 Peter Jan Ambtman, * Kerk Avezaath 1871. Volgt XV-d.
XIV-o Willem Hendrikus den Ambtman, * Maurik 1849, zv Peter Jan den Ambtman (zie XIII-d) en Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek).
Willem x, ±45 jr, Lienden 7-6-1894 Teuntje Klasina van Dijk, ±36 jr, * Ingen 1858.
Kind van Willem en Teuntje:
1 Klasina Alida den Ambtman, * Lienden 14-6-1897, † er 10-11-1897, 4 mnd
XIV-p Jannigje Hermina den Ambtman, * Maurik 1854, dv Peter Jan den Ambtman (zie XIII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Beroep: huishoudster.
Jannigje x, ±34 jr, Lienden 11-5-1888 Frederik Johan van Dodeweerd, ±32 jr, * Kesteren 1856.
Frederik is weduwnaar van Hendrika van de Weerd (ovl. vóór 1888), wie hij trouwde <1888.
Beroep: koopman.
XIV-q Azuerus den Ambtman, * Maurik 10-4-1855, zv Peter Jan den Ambtman (zie XIII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Azuerus x, 27 jr, Maurik 11-5-1882 Anna Johanna van Stuijvenberg, 29 jr, * Maurik 10-4-1853.
XIV-r Adriana Catharina den Ambtman, * Maurik 21-1-1856, dv Peter Jan den Ambtman (zie XIII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Adriana x, 25 jr, Maurik 25-2-1881 Cornelis de Vree, 22 jr, * Maurik 12-9-1858, zv Cornelis de Vree x Roelofje van Blitterswijk .
XIV-s Peter Jan den Ambtman, * Maurik 18-3-1858, zv Peter Jan den Ambtman (zie XIII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Peter x, 24 jr, Maurik 5-4-1882 Gosewina Alberta de Vries, 20 jr, * Maurik 24-10-1861.
XIV-t Geertruida den Ambtman, * Maurik 1862, dv Peter Jan den Ambtman (zie XIII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Geertruida x, ±22 jr, Wadenoijen 22-8-1884 Lambertus van Kessel, ±26 jr, * Avezaath 1858, † <1905, <47 jr.
XIV-u Geertruij den Ambtman, * Zoelen 7-8-1842, † Kerk Avezaath 27-11-1910, 68 jr, dv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XIII-e) en Johanna van Meeteren.
Geertruij x, 21 jr, Zoelen 7-5-1864 Dirk Jan Snoek, 29 jr, * Kerk Avezaath 28-12-1834, † er 29-10-1893, 58 jr, zv Jan Snoek x Aaltje Spies .
Kinderen van Geertruij en Dirk:
1 Jan Snoek, * Kerk Avezaath 7-2-1865
2 Hendrikus Snoek, * Kerk Avezaath 19-12-1866. Volgt XV-e.
3 Alida Johanna Snoek, * Kerk Avezaath 17-1-1869. Volgt XV-f.
4 Johannes Snoek, * Kerk Avezaath 19-2-1871. Volgt XV-g.
5 Christiaan Snoek, * Kerk Avezaath 27-7-1873. Volgt XV-h.
6 Geertruida Snoek, * Kerk Avezaath 31-7-1875. Volgt XV-i.
7 Dirkje Snoek, * Kerk Avezaath 15-7-1878. Volgt XV-j.
8 Martinus Snoek, * Kerk Avezaath 7-3-1881. Volgt XV-k.
9 Dirk Jan Snoek, * Kerk Avezaath 13-4-1885, † 28-4-1909, 24 jr
10 Herman Cornelis Snoek, * Kerk Avezaath 15-2-1886, † 1917, ±31 jr
XIV-v Johanna Willemina (Anna Hermina) (den) Ambtman, * Zoelen 1844, dv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XIII-e) en Johanna van Meeteren.
Anna Hermina x, ±26 jr, Wadenoijen 21-10-1870 Bart van Mourik, 24 jr, * Wadenoijen 20-12-1845, zv Artje van Mourik * Wadenoijen ±1817 † er 14-10-1885.
Kind van Anna Hermina en Bart:
1 Artje van Mourik, * Wadenoijen 1872. Volgt XV-l.
XIV-w Martinus Hendrikus den Ambtman, * Zoelen 10-6-1847, zv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XIII-e) en Johanna van Meeteren.
Martinus x, 28 jr, Kesteren 3-9-1875 Hendrina van der Linden, 23 jr, * Kesteren 20-7-1852.
Kinderen van Martinus en Hendrina:
1 Hendrina Martina den Ambtman, * Kesteren <3-9-1875. Volgt XV-m.
2 Hendrikus Martinus den Ambtman, * Zoelen 1876. Volgt XV-n.
XIV-x Dirkje den Ambtman, * Zoelen 1853, dv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XIII-e) en Johanna van Meeteren.
Dirkje:
(1) x, ±21 jr, Maurik 5-3-1874 Willem Jan Onink, ±21 jr, * Maurik 1853, † <1886, <33 jr.
(2) x, ±33 jr, Zoelen 18-6-1886 Paulus van Bekkem, ±37 jr, * Zoelen 1849.
Paulus is weduwnaar van Metje Beekman (ovl. vóór 1886), wie hij trouwde <1886.
XIV-y Herman Cornelis den Ambtman, * Twello 1856, zv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XIII-e) en Johanna van Meeteren.
Herman x, ±25 jr, Voorst 5-11-1881 Christina Johanna Schoneveld, ±22 jr, * Twello 1859.
XIV-z Gerrit den Ambtman, * Zoelen 7-11-1860, zv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XIII-e) en Johanna van Meeteren.
Gerrit x, 22 jr, Maurik 4-5-1883 Johanna (Eva Janna) Udo, 21 jr, * Rijswijk 27-8-1861, dv Nicolaas Udo x Gijsberta Vermeulen .
Kind van Gerrit en Eva Janna:
1 Johanna Hendrika den Ambtman, * Maurik 1888. Volgt XV-o.
XIV-aa Martinus den Ambtman, * Tiel 1848, zv Willem Ambtman (zie XIII-f) en Elisabeth van Rijnberk.
Martinus x, ±24 jr, Wadenoijen 2-5-1872 Hendrika Maria van Schalkwijk, ±30 jr, * Tiel 1842.
XIV-ab Willem Hendrikus den Ambtman, * Tiel 1852, zv Willem Ambtman (zie XIII-f) en Elisabeth van Rijnberk.
Willem x, ±24 jr, Tiel 23-9-1876 Jacomina Stam, ±25 jr, * Tiel 1851.
XIV-ac Albertus den Ambtman, * Tiel 1867, zv Willem Ambtman (zie XIII-f) en Johanna Maria de Wit.
Beroep: sigarenmaker.
Albertus x, ±24 jr, Tiel 20-6-1891 Helena Dirkje van Meerten, ±26 jr, * Tiel 1865.
XIV-ad Peter Hendrikus den Ambtman, * Wadenoijen 1872, zv Willem Ambtman (zie XIII-f) en Johanna Maria de Wit.
Beroep: sigarenmaker.
Peter x, ±25 jr, Tiel 11-6-1897 Elizabeth Bertha den Daas, ±24 jr, * Tiel 1873.
XIV-ae Cornelis van Santen, * Deil 2-10-1836, † er 29-4-1915, 78 jr, zv Maas van Santen (zie XIII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Cornelis x, 27 jr, Deil 3-3-1864 Geerke de Raat (Maat), 28 jr, * Deil 6-11-1835, † er 23-8-1887, 51 jr, dv Hermanus de Raat * Beesd 8-12-1809 † <1871 x Deil 12-10-1833 Roelofke Hakkert * Deil 14-10-1814.
Kinderen van Cornelis en Geerke:
1 Johanna Maria van Santen, * Deil 5-1-1865. Volgt XV-p.
2 Roelofke Hermina van Santen, * Deil 22-2-1869. Volgt XV-q.
3 Maas van Santen, * Deil 1-3-1873. Volgt XV-r.
4 Hermanus Jan van Santen, * Deil 15-1-1879. Volgt XV-s.
XIV-af Margrieta Cornelia van Santen, * Deil 13-8-1839, † er 20-10-1908, 69 jr, dv Maas van Santen (zie XIII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Notitie bij Margrieta: komt ook voor op www.werkman.info
Beroep: dagloonster, landvrouw.
Margrieta x, 27 jr, Deil 18-5-1867 Kornelis van Dooijewaard, ±31 jr, * Deil 1836, † er 11-1-1917, ±81 jr, zv Gerrit van Dooijewaard x Maaike Blanken .
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-1-1917. Kornelis is weduwnaar van Catrina van Asch (±1836-vóór 1867), wie hij trouwde <1867.
Kind van Margrieta uit onbekende relatie:
1 Gerrit Jan van Santen, * Deil 25-10-1864. Volgt XV-t.
Kinderen van Margrieta en Kornelis:
2 Maas van Dooijewaard, * Deil 1868. Volgt XV-u.
3 Johannes van Dooijewaard, * Deil 2-1872, † er 27-7-1872, 5 mnd
4 Johannis van Dooijewaard, * Deil 6-1873, † er 30-9-1873, 3 mnd
5 Johanna Geertrui van Dooijewaard, * Deil 27-4-1877. Volgt XV-v.
XIV-ag Aart van Santen, * Deil 1842, † er 9-7-1926, ±84 jr, zv Maas van Santen (zie XIII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Beroep: landbouwer, landman.
Aart x, ±32 jr, Geldermalsen 6-3-1874 Maria van Wagchem, 28 jr, * Geldermalsen 21-12-1845, † Deil 21-9-1908, 62 jr, dv Jan Cornelis van Wagchem ~ Deil 1809 † Geldermalsen 22-1-1849 x Geldermalsen 20-5-1843 Jantje Sofia van Meeteren * Geldermalsen 1814 † er 8-7-1866.
Kinderen van Aart en Maria:
1 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 21-7-1874 in Deil
2 Johanna Sophia (Hanneke) van Santen, * Deil 3-1-1876. Volgt XV-w.
3 Janna Geertruida van Santen, * Deil 1877. Volgt XV-x.
4 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 10-8-1880 in Deil
5 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 9-10-1884 in Deil
XIV-ah IJda van Santen, * Deil 13-8-1848, † Geldermalsen 22-4-1923, 74 jr, dv Maas van Santen (zie XIII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Beroep: dienstbode.
IJda x, 20 jr, Beesd 4-3-1869 Hendrik Verzijl, 25 jr, * Beesd 22-12-1843, † Meteren 18-9-1872, 28 jr, zv Hendrikus Verzijl x Jannigje van der Horst .
Beroep: koopman, winkelier.
Kind van IJda en Hendrik:
1 Hendrik Verzijl, * Beesd 1870, † Geldermalsen 19-10-1940, ±70 jr
Notitie bij Hendrik: tr Saartje Willemse, genlias
XIV-ai Johannes van Santen, * Deil 21-11-1853, † er 20-4-1897, 43 jr, zv Maas van Santen (zie XIII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Beroep: landman.
Johannes x, 30 jr, Deil 27-3-1884 Elizabeth Verbeek, ±26 jr, * Geldermalsen 1858, † Deil 20-12-1926, ±68 jr, dv Wouter Verbeek * Geldermalsen 1821 † Wijk bij Duurstede 15-4-1899 x Geldermalsen 28-2-1852 Jantje Sofia van Meeteren * Geldermalsen 1814 † er 8-7-1866.
Kinderen van Johannes en Elizabeth:
1 Johanna Sophia van Santen, * Deil 1884. Volgt XV-y.
2 Jan Pieter van Santen, * Deil 1885, † er 21-12-1914, ±29 jr
3 van Santen, levenloos geboren dochter, geboren 14-1-1891 in Deil
4 Elizabeth Johanna van Santen, * Deil 1896, † er 31-8-1912, ±16 jr
XIV-aj Wilhelmina Ida Christina van Santen, * Nijmegen 25-12-1842, † Venlo 8-12-1873, 30 jr, dv Abraham van Santen (zie XIII-h) en Wilhelmina Christina Petronella van Heel.
Notitie bij Wilhelmina: wettiging tijdens huwelijk ouders
Wilhelmina x, 23 jr, Den Haag 22-8-1866 Joseph Jacob van den Miesen.
Kind van Wilhelmina en Joseph:
1 van den Miesen, levenloos geboren zoon, geboren 4-9-1870 in Amersfoort
XIV-ak Johannes Hendrikus Abraham van Santen, * Amersfoort 7-8-1853, † Rotterdam 7-5-1921, 67 jr, zv Abraham van Santen (zie XIII-h) en Wilhelmina Christina Petronella van Heel.
Beroep: kapper.
Johannes x, 22 jr, Rotterdam 10-5-1876 Johanna Cornelia Lammers, 24 jr, * Rotterdam 18-2-1852, † er 10-4-1908, 56 jr.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Wilhelmina Johanna Maria van Santen, * Rotterdam 20-11-1878. Volgt XV-z.
2 Wilhelmus Johannes Abraham van Santen, * Rotterdam 7-8-1881
3 Johannes Abraham Josephus van Santen, * Rotterdam 13-10-1883
4 Margaretha Theodora Catharina van Santen, * Rotterdam 19-1-1886
5 Agnes Anna Maria van Santen, * Rotterdam 8-4-1888. Volgt XV-aa.
6 Henriette Huberdina van Santen, * Rotterdam 6-4-1891
Notitie bij Henriette: tweeling
7 Jacobus Johannes van Santen, * Rotterdam 6-4-1891, † er 23-4-1892, 1 jr
Notitie bij Jacobus: tweeling
8 Christina Guillemette Maria van Santen, * Rotterdam 6-11-1893, † Groenlo 30-12-1970, 77 jr
Notitie bij Christina: PK aangevraagd en ontvangen maart 2009
zie ook haar zus Agnes Anna Maria
Christina was geestelijk gehandicapt (bron RvdHall) vandaar dat ze bij haar zus woonde)
Christina bleef ongehuwd.
XIV-al Ida Cornelia Stap, * Zoelen 1858, † <1884, <26 jr, dv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XIII-j).
Ida x, ±21 jr, Wadenoijen 7-11-1879 Huibert Thomas van Lith, ±23 jr, * Wadenoijen 1856, zv Jan Willem van Lith x Judith van Eck .
Huibert trouwde later Zoelen 4-12-1884 Aartje Stap (geb. 1863), zie XIV-an.
Notitie bij Huibert: Huibert trouwt met de zussen Ida en Aartje Stap
XIV-am Cornelis Stap, * Avezaath 21-10-1860, zv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XIII-j).
Beroep: 1891 koopman.
Cornelis x, 30 jr, Ophemert 22-5-1891 Rijkske van Heerewaarden, ±24 jr, * Ophemert 1867, dv Gerrit van Heerewaarden x Janna Stevenia van Kuilenburg .
XIV-an Aartje Stap, * Avezaath 1863, dv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XIII-j).
Aartje x, ±21 jr, Zoelen 4-12-1884 Huibert Thomas van Lith, ±28 jr, * Wadenoijen 1856, zv Jan Willem van Lith x Judith van Eck .
Huibert is weduwnaar van Ida Cornelia Stap (1858-vóór 1884), wie hij trouwde Wadenoijen 7-11-1879, zie XIV-al.
Notitie bij Huibert: Huibert trouwt met de zussen Ida en Aartje Stap
XIV-ao Jan Hendrik Stap, * Zoelen 21-4-1867, † er 30-12-1948, 81 jr, zv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XIII-j).
Beroep: koopman, fruithandelaar.
Jan:
(1) x, 27 jr, Zoelen 7-3-1895 Grietje van Dijk, 27 jr, * Buren 29-3-1867, † Zoelen 13-9-1907, 40 jr, dv Peter van Dijk x Adriana Zondag .
(2) x, 44 jr, Maurik 5-5-1911 Alieda Nout, ±48 jr, * Maurik 1863, † <1948, <85 jr, dv Krijn Nout * Maurik 1822 † <1873 x Beusichem 16-1-1857 Maaijke van Arkel * Zoelmond 1829.
Alieda is weduwe van Dirk Johannes van Keulen (ovl. vóór 1911), wie zij trouwde <1911.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Adriana Stap, * Zoelen 19-8-1896, † er 12-12-1985, 89 jr
2 Hendrik Stap, * Zoelen 6-12-1897. Volgt XV-ab.
3 Peter Stap, * Zoelen 21-6-1900. Volgt XV-ac.
4 Ida Stap, * Zoelen 13-1-1901, † 7-4-1983, 82 jr
5 Pieter Stap, * Zoelen 11-10-1905, † Meyerton, Transvaal, South Africa 28-3-1993, 87 jr
XIV-ap Hermanus Arie Stap, * Kapel-Avezaath 1872, zv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XIII-j).
Hermanus x, ±23 jr, Zoelen 7-3-1895 Gerdina Mechtelina Kuipers, ±22 jr, * Ravenswaaij 1873.
XIV-aq Johannes van Eck (Ek), * Beusichem 7-1-1846, † Culemborg 30-12-1914, 68 jr, zv Cornelis van Eck (Ek) en Maaijke van Santen (zie XIII-n).
Johannes x, 46 jr, Everdingen 29-12-1892 Teuntje Goedhart, ±50 jr, * Everdingen ±1842, † er 11-8-1896, ±54 jr, dv Peter Goedhart x Elisabeth Schenkel .
XIV-ar Hendrikus Konings, * Culemborg 5-4-1848, † er 24-1-1924, 75 jr, zv Antonie Konings en Maaijke van Santen (zie XIII-n).
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-1-1924.
Beroep: landbouwer, bierhuishouder.
Hendrikus x, 27 jr, Culemborg 3-12-1875 Adriana Sleeuwenhoek, 22 jr, * Culemborg 12-8-1853, † er 18-2-1898, 44 jr, dv Antonie (Toon) Sleeuwenhoek * Lexmond (Vianen) 23-8-1806 † Beesd 19-6-1885 x Culemborg 23-4-1838 Teuntje den Hartog * Culemborg 30-6-1817 † er 9-9-1873.
Kinderen van Hendrikus en Adriana:
1 Antonie Konings, * Culemborg 1876. Volgt XV-ad.
2 Teuntje Konings, * Culemborg 15-2-1877. Volgt XV-ae.
3 Marinus Konings, * Culemborg 24-10-1878, † er 26-12-1878, 2 mnd
4 Antonia Konings, * Culemborg 5-1-1880, † er 31-10-1886, 6 jr
5 Maria Hendrika Konings, * Culemborg 1882. Volgt XV-af.
6 Konings, levenloos geboren kind, geboren 11-11-1883 in Culemborg
XIV-as Willem van Santen, * Beusichem 1867, † er 2-6-1939, ±72 jr, zv Jan van Santen (zie XIII-o) en Jannigje van Schoor(dijk) (zie XIII-ax).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-6-1939.
Beroep: 1894 landbouwer.
Willem x, ±27 jr, Beusichem 29-3-1894 Jannigje Dirksen, ±20 jr.
Zie XIV-jq voor persoonsgegevens van Jannigje.
Kinderen van Willem en Jannigje:
1 Alida Adriana van Santen, ‡ Amsterdam 11-2-1980
2 Jannigje van Santen, * Zoelmond 14-3-1895, † er 28-3-1910, 15 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 29-3-1910.
3 Johanna Magdalena van Santen, * Zoelmond 6-8-1898, † er 2-4-1910, 11 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 2-4-1910.
4 Antonia Johanna van Santen, * Beusichem 3-6-1900. Volgt XV-ag.
5 N.N. van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 20-7-1910 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 20-7-1910.
XIV-at Antonia Johanna van Santen, * Beusichem 1864, † Almelo 4-10-1924, ±60 jr, dv Aalbert van Santen (zie XIII-p) en Elizabeth van der Heijden.
Antonia x, ±25 jr, Breda 13-6-1889 Hendrik Carel Oolbekkink, ±31 jr, * Holden 1858, † Almelo 22-2-1909, ±51 jr.
Notitie bij Hendrik: kinderen geboen te Almelo, genlias
XIV-au Antonie Johannes van Santen, * Beusichem 1865, † Maurik 27-2-1938, ±73 jr, zv Anthonij van Santen (zie XIII-q) en IJda van Arnhem.
Beroep: 1902 landbouwer.
Antonie x, ±37 jr, Beusichem 7-5-1902 Willemina van Zijderveld, ±24 jr, * Zoelmond 1878, † >1938, >60 jr, dv Willem van Zijderveld x Hendrika van Tricht .
Beroep: 1902 dienstbode.
XIV-av Johannes van Santen, * Beusichem 1869, zv Anthonij van Santen (zie XIII-q) en IJda van Arnhem.
Beroep: landbouwer.
Johannes:
(1) x, ±26 jr, Beusichem 6-11-1895 Judith Gerdina van de Waardt, 21 jr, * Beusichem 16-12-1873, † er 6-9-1897, 23 jr, dv Hendrik van de Waardt * Beusichem 29-10-1827 † er 18-5-1895 x Beusichem 7-3-1851 Judith van Zetten * Beusichem 16-3-1829 † er 14-9-1888.
(2) x, ±29 jr, Beusichem 16-11-1898 Gerdina Serina de Graaf, ±25 jr, * Beusichem 1873, dv Gerrit Johannes de Graaf * Beusichem 26-2-1834 † er 28-3-1902 x Beusichem 13-3-1861 Steventje Brentjes * Waardenburg 28-7-1833 † Beusichem 5-2-1914.
Kinderen van Johannes en Gerdina:
1 Stijntje Alida van Santen, * Beusichem 23-9-1899, † er 2-6-1917, 17 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 2-6-1917. Stijntje bleef ongehuwd.
2 Antonie van Santen, * Beusichem 18-4-1902, † er 15-2-1921, 18 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 15-2-1921.
XIV-aw Roelof van Santen, * Beusichem 27-6-1871, † er 18-7-1913, 42 jr, zv Anthonij van Santen (zie XIII-q) en IJda van Arnhem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-7-1913.
Beroep: 1913 landbouwer.
Roelof x Maria van Vlissingen (Wissingen).
Kind van Roelof en Maria:
1 Elisabeth van Santen, * Beusichem 10-3-1911, † er 22-11-1911, 8 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 23-11-1911.
XIV-ax Adrianus van Santen, * Utrecht 21-1-1853, † Schiedam 29-7-1916, 63 jr, zv Aalbert van Santen (zie XIII-r) en Elizabeth Achterberg.
Notitie bij Adrianus: RAU Bevolkingsregister:
Adrianus, geh. met dina gerritje geul, geb, 21 januari 1853, te utrecht,
Adriana Dina, geb. 19 maart 1895, utrecht
Lagenoord 52, deel 16, folio 4792
Beroepen: 1875 smid; 1898 bankwerker.
Adrianus x, 22 jr, Utrecht 12-5-1875 Dina Gerritje Geul, 25 jr, * Utrecht 14-11-1849, † Schiedam 10-1-1934, 84 jr, dv Martinus Johannes Geul * Brielle 24-9-1820 † Utrecht 11-7-1866 x Utrecht 5-5-1847 Gerritje Denters * IJsselstein 8-8-1814 † Utrecht 24-6-1852.
Notitie bij Dina: de naam Dina, vernoemd naar haar grootmoeder van vaders kant, Digna Veenhuijsen, komt ook in het nageslacht voor.
Beroepen: dienstbode; 1905 geen.
Kinderen van Adrianus en Dina:
1 Albertus Cornelis van Santen, * Utrecht 4-4-1876. Volgt XV-ah.
2 Gerardus Jacobus van Santen, * Utrecht 23-10-1878. Volgt XV-ai.
3 Cornelis Martinus (Cees) van Santen, * Utrecht 9-3-1881. Volgt XV-aj.
4 Dina Adriana van Santen, * Utrecht 13-10-1883. Volgt XV-ak.
5 Cornelia Wilhelmina van Santen, * Utrecht 28-6-1887. Volgt XV-al.
6 Martina Adriana van Santen, * Utrecht 17-12-1892. Volgt XV-am.
7 Adriana Dina van Santen, * Utrecht 19-3-1895. Volgt XV-an.
XIV-ay Jacobus van Santen, * Utrecht 21-2-1855, † er 16-3-1932, 77 jr, zv Aalbert van Santen (zie XIII-r) en Elizabeth Achterberg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-3-1932.
Notitie bij Jacobus: RAU
jacobus van santen man, 21-2-55 utrecht, smid, per 1-1-00 dl, 24 blad 7037 wijk 4, trompstraat 43, overleden 16-3-32
johanna wilhelmina heijn, 30-1-55, overleden 19-2-17
3. cornelia wilhelmina theodora, dochter, 7-10-87, per 17-3-32 eigen kaart
Beroep: 1886 smid.
Jacobus x, 31 jr, Utrecht 6-10-1886 Johanna Willemina Heijn, 33 jr, * Utrecht 30-1-1853, † er 19-2-1917, 64 jr, dv Johannes Wilhelmus Heijn * Doesburg 1828 † Utrecht 8-11-1874 x Utrecht 12-5-1852 Maria Uilenbroek * Utrecht 1827 † >1874.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-2-1917.
Beroep: 1886 naaister.
Kind van Jacobus en Johanna:
1 Cornelia Wilhelmina Theodora van Santen, * Utrecht 7-10-1887. Volgt XV-ao.
XIV-az Geertruij Willemina Soesbergen, * Utrecht 1864, † er 19-3-1934, ±70 jr, dv Govert Soesbergen en Johanna Petronella de Groot (zie XIII-s).
Geertruij x, ±50 jr, Utrecht 28-12-1914 Machiel van den Bedem, ±63 jr, * Utrecht 1851, † <1934, <83 jr, zv Wilhelmus Willemse van den Bedem x Catharina Bresser .
Machiel is weduwnaar van Aaltje Weerdenburg (geb. 1851), wie hij trouwde Utrecht 21-7-1875.
XIV-ba Mijntje Soes(t)bergen, * Utrecht 1868, † er 18-3-1910, ±42 jr, dv Govert Soesbergen en Johanna Petronella de Groot (zie XIII-s).
Mijntje x, ±26 jr, Utrecht 12-9-1894 (Adrianus) Jan Hendrik Verhagen, ±24 jr, * Alkemade 1870, zv Verhagen x Elsgeest .
Kinderen van Mijntje en (Adrianus):
1 Jacoba Johanna Petronella Verhagen, * Utrecht 22-2-1895. Volgt XV-ap.
2 Anna Petronella Maria Verhagen, * Utrecht 6-6-1896. Volgt XV-aq.
3 Johannes Hendrikus Verhagen, * Utrecht 19-10-1897
Notitie bij Johannes: tr 1929 Geertruida vd Boogaard
4 Govert Verhagen, * Utrecht 9-6-1899, † er 16-10-1903, 4 jr
5 Geertruida Willemina Joseph Verhagen, * Utrecht 19-3-1901
XIV-bb Adriana de Groot, * Utrecht 17-9-1864, † er 24-7-1915, 50 jr, dv Dirk de Groot (zie XIII-t) en Agnes van Schroon.
Adriana x, 27 jr, Utrecht 21-10-1891 Martinus Hendrikus Schoonhoven, 27 jr, * Utrecht 26-1-1864, † er 2-4-1922, 58 jr, zv Johannes Jacobus Schoonhoven x Catharina Atteveld .
Notitie bij Martinus: uit dit huwelijk 8 kinderen, zie www.attevelt.nl
Kind van Adriana en Martinus:
1 Agnes Adriana Schoonhoven, * Utrecht 3-10-1893. Volgt XV-ar.
XIV-bc Jacobus Theodorus de Groot, * Utrecht 1860, † <1899, <39 jr, zv Jacobus de Groot (zie XIII-u) en Alida van Zomeren.
Jacobus x, ±24 jr, Utrecht 6-2-1884 Maria Galesloot, ±24 jr, * Utrecht 1860, dv Gerrit Galesloot x Johanna van der Linden .
Maria trouwde later Utrecht 25-1-1899 Bastiaan Oskam (geb. 1862).
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Jacobus Theodorus de Groot, * Utrecht 1885. Volgt XV-as.
2 Alida de Groot, * Utrecht 1889. Volgt XV-at.
3 Gerrit Johannes de Groot, * Utrecht 1891. Volgt XV-au.
4 Johannes de Groot, * Utrecht 1893. Volgt XV-av.
5 Maria de Groot, * Utrecht 1896. Volgt XV-aw.
XIV-bd Johanna Hendrica van Basten, * Utrecht 1865, dv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XIII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Johanna x, ±18 jr, Utrecht 6-6-1883 Roelof de Keijzer, ±19 jr, * Deil 1864, zv Theodorus de Keijzer * Beesd 2-1-1829 † Deil 19-12-1864 x Beesd 2-5-1861 Petronella Franken * Beesd 15-2-1836 † er 6-10-1909.
Kinderen van Johanna en Roelof:
1 Theodorus de Keijzer, * Utrecht. Volgt XV-ax.
2 Petronella de Keijzer, * Zuilen-Utrecht 1883. Volgt XV-ay.
3 Christianus Willebrordus de Keijzer, * Utrecht 1885. Volgt XV-az.
4 Petrus Roelof de Keijzer, * 1885, † Zuilen-Utrecht 7-1-1919, ±34 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 8-1-1919.
5 Roelof de Keijzer, * Utrecht 1889. Volgt XV-ba.
6 Theodora Johanna de Keijzer, * Utrecht 1892. Volgt XV-bb.
7 de Keijzer, * Utrecht 2-3-1901
8 de Keijzer, * Utrecht 25-3-1906
9 Albertus Jozef de Keijzer, * 1908, † Zuilen-Utrecht 11-9-1910, ±2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 13-9-1910.
XIV-be Wilhelmina van Basten, * Utrecht 17-10-1867, † er 17-5-1935, 67 jr, dv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XIII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Beroep: dienstbode.
Wilhelmina x, 23 jr, Utrecht 12-11-1890 Johannes Gadella, 25 jr, * Utrecht 29-11-1864, † er 28-1-1923, 58 jr, zv Antonius (Teunis) Gadella x Willemina Schiltmans .
Beroep: schilder bij de spoorwegen.
XIV-bf Albertus van Basten, * Utrecht 17-4-1871, † er 14-4-1937, 65 jr, zv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XIII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Beroepen: werkman bij de gasfabriek; 1893 winkelknecht.
Albertus x, 22 jr, De Bilt 28-4-1893 Geertruij van den Hoeven, 22 jr, * De Bilt 18-2-1871, dv Hendricus van den Hoeven * Utrecht 1832 x Utrecht 16-8-1854 Geertruij Steiner * Utrecht 1828.
Kinderen van Albertus en Geertruij:
1 Christiaan van Basten, * Utrecht 9-1893, † er 10-10-1893, 1 mnd
2 Geertruij van Basten, * Utrecht 15-10-1894. Volgt XV-bc.
3 Johanna Hendrica van Basten, * 1896, † Utrecht 23-3-1897, ±1 jr
4 Johanna Hendrica van Basten, * Utrecht 16-6-1897. Volgt XV-bd.
5 Hendrica van Basten, * Utrecht 1-2-1899. Volgt XV-be.
6 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 31-7-1901, † er 29-10-1902, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 30-10-1902.
7 Albertus van Basten, * Utrecht 3-1903, † er 16-9-1903, 6 mnd
8 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 12-7-1904, † er 4-5-1916, 11 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 5-5-1916.
9 Albertus van Basten, * Utrecht 26-1-1906. Volgt XV-bf.
10 Cornelia van Basten, * Utrecht 24-1-1908
11 Petronella van Basten, * Utrecht 5-4-1910
XIV-bg Christiaan van Basten, * Utrecht 17-10-1877, † er 7-1-1970, 92 jr, zv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XIII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Beroep: leerlooier.
Christiaan x, 22 jr, Utrecht 13-6-1900 Catharina de Klein, 22 jr, * Utrecht 31-12-1877, dv Theodorus de Klein * Odijk 1850 x Utrecht 11-5-1870 Geetruida Pot * Utrecht 1848.
Kinderen van Christiaan en Catharina:
1 Johanna Hendrika Maria van Basten, * Utrecht 29-9-1900. Volgt XV-bg.
2 Geertruida Johanna Maria van Basten, * Utrecht 31-10-1901. Volgt XV-bh.
3 Christina Wilhelmina van Basten, * Utrecht 18-11-1903. Volgt XV-bi.
4 Theodorus Johannes van Basten, * 4-1905, † Utrecht 18-1-1907, 1 jr
5 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 26-8-1906. Volgt XV-bj.
6 Theodora van Basten, * Utrecht 6-4-1908. Volgt XV-bk.
7 Catharina Johanna van Basten, * Utrecht 19-10-1909
Beroep: winkeljuffrouw.
8 Theodorus Johannes van Basten, * Utrecht 29-9-1911, † er 8-8-1983, 71 jr
Beroep: kantoorbediende.
9 Albertus Johannes van Basten, * Utrecht 31-10-1913. Volgt XV-bl.
10 Johannes Wilhelmus Antonius van Basten, * Utrecht 20-4-1919, † er 10-10-1923, 4 jr
11 Roelof Aloysius van Basten, * Utrecht 21-6-1922, † Bilthoven 13-9-1984, 62 jr
Notitie bij Roelof: "grootvader"van (geadopteerde) kleinzoon=schoonzoon van A. Agterberg
XIV-bh Hendrikus Jacobus van Basten, * Utrecht 25-5-1880, zv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XIII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Beroep: monteur, bankwerker.
Hendrikus x, 20 jr, Utrecht 4-7-1900 Geertruida de Jong, 21 jr, * Haarlemmerliede en Spaarnwoude 17-3-1879, dv Hendrik de Jong x Cornelia Oostrom .
Kinderen van Hendrikus en Geertruida:
1 Johanna Maria van Basten, * Utrecht 22-11-1900
2 Cornelia Jacoba van Basten, * Utrecht 18-11-1902
3 Christianus Willebrordus van Basten, * Utrecht 21-8-1905. Volgt XV-bm.
4 Wilhelmina Geertruida Maria van Basten, * Utrecht 25-5-1911
XIV-bi Gerrit Jan van Buuren, * Beusichem 1861, † >1929, >68 jr, zv Cornelis Jacob van Buuren en Alida Struijk (zie XIII-x).
Gerrit x, ±25 jr, Beusichem 3-3-1886 Metje van Nuijssenborgh, ±29 jr, * Beusichem 1857, † er 12-3-1929, ±72 jr, dv Elis van Nuijsenborgh * Beusichem 13-11-1818 † er 20-2-1895 x Beusichem 19-8-1854 Kristina de Heus * Beusichem 11-1-1829 † er 20-11-1869.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-3-1929.
Kind van Gerrit en Metje:
1 Cornelia van Buuren, * Beusichem 1887. Volgt XV-bn.
XIV-bj Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 16-9-1852, † Geldermalsen 9-1-1931, 78 jr, dv Jacoba Cornelia van Santen (zie XIII-z).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-12-1931.
Notitie bij Jacoba: ook genoemd Van Zanten, 1921 huwelijk dochter Anna Jacoba
Jacoba x, 28 jr, Buren 3-6-1881 Willem Marinus van Haarlem, 32 jr, * Buren 9-8-1848, † er 27-3-1920, 71 jr, zv Willem Geurtse van Haarlem * Buren 23-8-1803 † er 5-11-1877 x Buren 23-4-1836 Geertrui van der Haar ~ Buren 11-8-1802 † er 27-9-1847.
Willem is weduwnaar van Geertrui Steenis (1845-1876), wie hij trouwde Buren 8-12-1866.
Notitie bij Willem: geboortedatum kan onjuist zijn gezien overlijdensdatum moeder
Beroep: arbeider.
Kinderen van Jacoba en Willem:
1 van Haarlem, levenloos geboren zoon, geboren 26-8-1882 in Buren Van het overlijden is aangifte gedaan 26-8-1882.
2 van Haarlem, levenloos geboren zoon, geboren 3-4-1885 in Buren
3 van Haarlem, levenloos geboren zoon, geboren 7-8-1887 in Buren Van het overlijden is aangifte gedaan 7-8-1887.
4 van Haarlem, levenloos geboren dochter, geboren 8-1-1889 in Buren
5 van Haarlem, levenloos geboren zoon, geboren 23-2-1897 in Buren
6 Anna Jacoba van Haarlem, * Buren 30-1-1891. Volgt XV-bo.
XIV-bk Hendrik Bronk, * Buren 14-9-1858, † Hatert (Nijmegen) 5-7-1925, 66 jr, zv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XIII-z).
Notitie bij Hendrik: Bron B. Louwe-Bronk:
Hendrik was in 1886, bij zijn 1e huwelijk, wachtmeester bij de Huzaren. In Amersfoort heeft hij een sigarenwinkel. Na het overlijden van Alijda worden de kinderen ondergebracht bij familie en blijven daar. In 1894 woont Hendrik met zijn tweede vrouw en kind in Hemmen in huis nr.18, daar is hij Gemeente veldwachter. Op 29 april 1895 vertrekt hij met zijn tweede vrouw en hun kind naar Amsterdam
Beroepen: 1886 Wachtmeester bij de Huzaren; 1894 gemeente veldwachter; 1908 klerk; 1913 handelsreiziger.
Hendrik:
(1) x, 27 jr, Amersfoort 4-8-1886 Alijda de Bree, 21 jr, * Amersfoort 13-2-1865, † er 14-12-1891, 26 jr, dv Arris de Bree x Grietje Hartgerse .
(2) x, 34 jr, Amersfoort 9-11-1892 Petronella Francisca van de Gevel, 28 jr, * ’s-Hertogenbosch 24-7-1864, † Amsterdam 20-12-1938, 74 jr, dv Gerardus van de Gevel x Aloïsia Joanna Decades .
Kinderen van Hendrik en Alijda:
1 Margaretha Jacoba Cornelia Bronk (de Bree), * Amersfoort 18-2-1886. Volgt XV-bp.
2 Jacoba Cornelia Bronk, * Amersfoort 9-2-1888. Volgt XV-bq.
3 Arris Bronk, * Amersfoort 23-2-1889. Volgt XV-br.
4 Pilippus Bronk, * Amersfoort 20-3-1891, † Buren 22-3-1908, 17 jr Pilippus bleef ongehuwd.
Beroep: 1908 stoker.
Kind van Hendrik en Petronella:
5 Hendrik Petrus Bronk, * Hemmen (Gem. Hien en Dodeweert) 20-6-1894. Volgt XV-bs.
XIV-bl Willem Cornelis Bronk, * Buren 1-3-1862, † er 22-9-1921, 59 jr, zv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XIII-z).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-9-1921.
Beroep: los werkman, landman (1882), landarbeider.
Willem x, 20 jr, Zoelen 6-7-1882 Helena Stap, 19 jr.
Zie XV-b voor persoonsgegevens van Helena.
Kinderen van Willem en Helena:
1 Bronk, levenloos geboren dochter, geboren 1-1-1883 in Buurmalsen
2 Jacoba Cornelia Bronk, * Buren 19-1-1884. Volgt XVI-a.
3 Gerdiena Agnieta Bronk, * Buren 21-12-1886. Volgt XVI-b.
4 Willem Philippus Bronk, * Buren 23-9-1889. Volgt XVI-c.
5 Gerrigje Bronk, * Buren 7-7-1892. Volgt XVI-d.
6 Cornelia Bronk, * Buren 28-12-1894. Volgt XVI-e.
7 Roelof Bronk, * Buren 26-6-1897. Volgt XVI-f.
8 Hendrika Pietronella Christina Bronk, * Buren 17-11-1899, † er 31-10-1910, 10 jr
9 Helena Wilhelmina Bronk, * Buren 1-7-1902. Volgt XVI-g.
10 Gerrit (Gert) Bronk, * Buren 18-5-1904. Volgt XVI-h.
XIV-bm Anna Bronk, * Buren 15-11-1864, † Culemborg 3-4-1933, 68 jr, dv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XIII-z).
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-4-1933. Anna x, 20 jr, Culemborg 12-6-1885 Willem Balvers, 22 jr, * Culemborg 19-11-1862, † er 16-11-1922, 59 jr, zv Hendrikus Balvers x Maria van Veen .
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Anna en Willem:
1 Maria Wilhelmina Bronk, * Culemborg 27-5-1885, † er 27-5-1885, 0dag
2 Jacob Philip Balvers, * Culemborg 15-5-1886, † er 5-9-1886, 3 mnd
3 Hendrikus Balvers, * Culemborg 13-5-1887. Volgt XV-bt.
4 Philippus Balvers, * Culemborg 25-5-1889. Volgt XV-bu.
5 Wilhelmus Marinus Balvers, * Culemborg 24-2-1891. Volgt XV-bv.
6 Jacoba Cornelia Balvers, * Culemborg 14-3-1893, † er 27-11-1899, 6 jr
7 Maria Balvers, * Culemborg 25-12-1894. Volgt XV-bw.
8 Gerrit Albertus Balvers, * Culemborg 9-12-1896, † er 18-7-1897, 7 mnd
9 Gerrit Albertus Balvers, * Culemborg 31-5-1898
10 Jacoba Cornelia Balvers, * Culemborg 1-8-1900
11 Antoon Balvers, * Culemborg 22-10-1904
12 Cornelis Balvers, * Culemborg 16-6-1906
XIV-bn Gerrit Albertus Bronk, * Buren 4-11-1871, † Zoelen 9-11-1944, 73 jr, zv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XIII-z).
Beroep: landbouwer.
Gerrit x, 27 jr, Buren 9-6-1899 Bartha Johanna Rijnberk, 21 jr, * Maurik 9-7-1877, † Tiel 11-7-1934, 57 jr, dv Jan Jansz. Rijnberk * Maurik 1824 x Maurik 13-7-1854 Johanna van Sandijk (Santwijk) * Maurik 1834.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-7-1934.
Kinderen van Gerrit en Bartha:
1 Gerrit Albertus Bronk, * Buren 1-7-1900. Volgt XV-bx.
2 Johanna Jacoba Cornelia Bronk, * Buren 29-8-1902. Volgt XV-by.
XIV-bo Cornelia Bronk, * Buren 10-2-1875, † Naarden 6-5-1946, 71 jr, dv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XIII-z).
Cornelia x, 38 jr, Weesp 21-8-1913 Pieter van Rossum, 54 jr, * Weesp 19-5-1859, † er 30-6-1941, 82 jr, zv Jan van Rossum x Maria Luijf .
Pieter is weduwnaar van Reintje Dogger (1860-1911), wie hij trouwde Weesp 1-5-1884. Pieter bleef kinderloos.
Beroep: magazijnbaas.
XIV-bp Johannes Verkerk, * Beusichem 1860, † Arnhem 24-12-1938, ±78 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XIII-aa).
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-12-1938.
Beroep: groentenkoopman.
Johannes:
(1) x, ±26 jr, Utrecht 12-5-1886 Theodora Maria Willems, 30 jr, * Beusichem 14-11-1855, † Arnhem 28-5-1921, 65 jr, dv Johannes Willems * Utrecht 11-7-1831 † er 27-11-1889 x Utrecht 11-10-1854 Maria Mechtelina Lemmens * Utrecht 24-12-1833 † er 30-6-1866.
(2) x, >69 jr, Arnhem? >23-11-1929 Carolina Frederika Bock, >50 jr, * Middachtersteeg (Rheden) 1879, dv August Bock x Jansje Verbeek .
Carolina is weduwe van Gerrit Jan Sprukkelhorst (1880-1929), wie zij trouwde Diepenheim 9-10-1903.
Kinderen van Johannes en Theodora:
1 Willem Johannes Verkerk, * Zwolle 14-7-1887. Volgt XV-bz.
2 Maria Madelina Verkerk, * Zierikzee 23-6-1889. Volgt XV-ca.
3 Johanna Theodora Verkerk, * Utrecht 9-8-1891. Volgt XV-cb.
4 Lucas Verkerk, * >1891
Beroep: telegrafist met als hobby schilderen.
5 Johannes Cornelis (Jo) Verkerk, * Utrecht 21-9-1894
XIV-bq Dirk Verkerk, * Beusichem 1865, † er 19-6-1939, ±74 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XIII-aa).
Beroep: koopman.
Dirk x, ±30 jr, Arnhem 23-1-1895 Petronella Johanna Jansen, ±27 jr, * Valburg 1868, dv Gerrit Johannes Janssen x Johanna Blom .
Kinderen van Dirk en Petronella:
1 Johanna Verkerk, * 1900. Volgt XV-cc.
2 Geertje Willemina Verkerk, * Buren 25-4-1905, † Beusichem 28-11-1918, 13 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 28-11-1918.
XIV-br Cornelis Verkerk, * Beusichem 1868, † er 8-2-1944, ±76 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XIII-aa).
Beroep: 1896 koopman.
Cornelis x, ±28 jr, Beusichem 20-5-1896 Helena de Jong, 26 jr, * Zoelmond 25-4-1870, † >1944, >74 jr, dv Leendert de Jong * Deil 16-6-1827 † Beusichem 14-12-1899 x Culemborg 10-8-1855 Jenneke Blom * Ravenswaaij 30-6-1830 † Zoelmond 10-3-1881.
Beroep: 1896 dienstbode.
Kind van Cornelis en Helena:
1 Willem Verkerk, * Beusichem 1896. Volgt XV-cd.
XIV-bs Willem Verkerk, * Beusichem 1870, † Utrecht 16-9-1933, ±63 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XIII-aa).
Willem:
(1) x, ±23 jr, De Bilt 19-5-1893 Teuntje Jacoba Hartman, ±22 jr, * De Bilt 1871, † <1920, <49 jr, dv Gijsbert Hartman x Jacoba den Besten .
(2) x, ±50 jr, Utrecht 7-4-1920 Maagje Sloesarwij, 40 jr, * Kockengen 14-6-1879, † >1933, >54 jr, dv Willem Sloesarwij * Kockengen 10-6-1846 † Utrecht 17-11-1925 x Kockengen 4-10-1872 Maagje Stigter * Kockengen 14-9-1851 † Utrecht 19-9-1894.
Maagje is weduwe van Cornelis Hubert (1882-1908), wie zij trouwde Utrecht 21-10-1903.
XIV-bt Lucas Johannes Christiaan Verkerk, * Beusichem 1876, † Utrecht 7-4-1918, ±42 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XIII-aa).
Beroep: spoorwegbeambte.
Lucas:
(1) x, ±26 jr, Arnhem 8-1-1902 Geertruida Faas, ±29 jr, * Hoogeveen 1873, † Utrecht 27-10-1911, ±38 jr, dv Jacob Faas x Aaltje Lensen .
(2) x, ±37 jr, Utrecht 21-5-1913 Maria Bookelman, ±32 jr, * Polsbroek 1881, † >7-4-1918, >37 jr, dv Johannes Frederik Bookelman x Jannigje van der Meijden .
Kind van Lucas en Geertruida:
1 Verkerk, levenloos geboren dochter, geboren 11-4-1902 in Utrecht
XIV-bu Hermanus de Kogel, * Beusichem 1856, zv Cornelis de Kogel en Johanna (Anna) van Santen (Zanten) (zie XIII-ab).
Hermanus x, ±24 jr, Schalkwijk 2-12-1880 Hendrika Antonia de Heus, ±20 jr, * Schalkwijk-Houten 1860, dv Willem de Heus * ±1835 x Teuntje Steenbeek .
XIV-bv Willem Klaas de Kogel, * Ameide 1860, zv Cornelis de Kogel en Johanna (Anna) van Santen (Zanten) (zie XIII-ab).
Willem x, ±25 jr, Utrecht 4-11-1885 Wilhelmina van Hattem, ±19 jr, * Abcoude-Proosdij 1866, dv Pieter van Hattem x Cornelia van der Poel .
XIV-bw Anneke van Overbeek, * Beusichem 1875, dv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XIII-ad).
Anneke x, ±40 jr, Apeldoorn 18-11-1915 Pieter Wijmna, ±41 jr, * Amsterdam 1874, zv Gerrit Wijmna x Jansje Ballee .
Pieter is weduwnaar van Huberta de Haas (ovl. vóór 1915), wie hij trouwde <1915.
Beroep: 1915 machinist.
XIV-bx Willem van Overbeek, * Beusichem 1877, zv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XIII-ad).
Beroep: 1904 werkman.
Willem x, ±27 jr, 2-11-1904 Willemina Hendrika Putters, ±20 jr, * Beusichem 1884, dv Gerrit Jan Putters x Willemina Bokhoven .
XIV-by Johannes van Overbeek, * Beusichem 1879, zv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XIII-ad).
Johannes x, ±27 jr, Den Helder 1-11-1906 Neeltje van der Veer, ±19 jr, * Den Helder 1887, dv IJtje Bruul .
XIV-bz Albert van Overbeek, * Beusichem 1884, zv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XIII-ad).
Albert x, ±28 jr, Beusichem 31-7-1912 Cornelia Alida van ’t Hart, ±24 jr.
Zie XV-da voor persoonsgegevens van Cornelia.
XIV-ca Dirkje van Overbeek, * Beusichem 1886, dv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XIII-ad).
Dirkje x, ±23 jr, Utrecht 4-8-1909 Hermanus Wilschut, ±21 jr, * Utrecht 1888, zv Adrianus Wilschut x Theodora van Toorn .
XIV-cb Jacoba van Overbeek, * Beusichem 16-4-1888, † Delft 3-12-1992, 104 jr, dv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XIII-ad).
Notitie bij Jacoba: bron: M. Huisman:
Mijn grootmoeder,Jacoba
(16-4-1888 / 3-12-1992)de jongste dochter van Dirckje van Zanten,is al
vrij jong met de familie waar ze diende verhuisd en via Utrecht in Delft
terecht gekomen en gebleven.
Beroep: dienstbode.
Jacoba x, 27 jr, Delft 13-10-1915 Nicolaas Johannes Ouwerling, 22 jr, * Delft 26-10-1892, † er 3-7-1979, 86 jr.
Kinderen van Jacoba en Nicolaas:
1 Dirkje Jacoba Ouwerling, * Delft 14-9-1917, † Rijswijk-ZH 2-6-1996, 78 jr
2 Rijnandus Ouwerling, * Delft 24-5-1921
3 Clasina Jacoba Ouwerling, * Delft 30-7-1929, † er 17-7-1983, 53 jr
XIV-cc Theodora van Santen, * Ravenswaaij 17-5-1864, dv Dirk van Santen (zie XIII-ae) en Teuntje van Asch.
Notitie bij Theodora: gewettigd op 9-jarige leeftijd bij het huwelijk van haar moeder
Beroep: dienstbode.
Theodora x, 27 jr, Ransdorp 3-9-1891 Leendert Ottevanger, ±35 jr, * Papendrecht 1856, zv Arie Ottevanger x Pieternella Verdoren .
Leendert is weduwnaar van Anna Maria Kolk (ovl. vóór 1891).
Beroep: timmerman.
XIV-cd Jacob Hendrik van Santen, * Beusichem 1874, † <1968, <94 jr, zv Dirk van Santen (zie XIII-ae) en Teuntje van Asch.
Beroepen: jachtopziener; 1901 landman.
Jacob x, ±27 jr, Beusichem 3-7-1901 Maagje van Wakeren, ±22 jr, * Herwijnen 1879, † Geldermalsen 1-7-1968, ±89 jr, dv Johannes van Wakeren x Hendrika van Leeuwen .
Kinderen van Jacob en Maagje:
1 van Santen, † <1968
2 Teuntje van Santen, * Beusichem 2-8-1901. Volgt XV-ce.
3 Johannes van Santen, * Culemborg 19-2-1904
4 Dirk van Santen, * Culemborg 7-8-1905
5 Johannes van Santen, * ±1917. Volgt XV-cf.
XIV-ce Cornelis Aart van Santen, * Beusichem 1875, zv Dirk van Santen (zie XIII-ae) en Teuntje van Asch.
Cornelis x, ±32 jr, Reeuwijk 23-8-1907 Jannetje Stouthart, ±18 jr, * Reeuwijk 1889, dv Arie Stouthart x Jaantje van Donselaar .
XIV-cf Cornelia van Santen, * Beusichem 1876, † 27-11-1947, ±71 jr, dv Dirk van Santen (zie XIII-ae) en Teuntje van Asch.
Cornelia x, ±32 jr, Beusichem 19-2-1908 Jacob Martinus Haagsman, ±27 jr, * Beusichem 1881, † 1972, ±91 jr, zv Jan Haagsman x Johanna Elisabeth van Buuren .
Beroep: 1908 landman.
XIV-cg Dirkje Antonia van Santen, * Beusichem 19-1-1879, † Scherpenzeel (Gelderland) 4-12-1962, 83 jr, dv Dirk van Santen (zie XIII-ae) en Teuntje van Asch.
Notitie bij Dirkje: grootmoeder van Connie Veer, bron
14 kinderen
Beroep: landman.
Dirkje x, 22 jr, Beusichem 6-11-1901 Jan Veer, 23 jr, * Scherpenzeel (Gelderland) 21-11-1877, † er 22-9-1970, 92 jr, zv Geurt Veer x Alberta Osnabrugge .
Beroep: 1901 landman.
Kinderen van Dirkje en Jan:
1 Alberdina Geertruida Veer, * Wassenaar 1-2-1902, † Scherpenzeel (Gelderland) 13-7-1991, 89 jr
2 Dirk Antonius Veer, * Wassenaar 12-8-1903, † Scherpenzeel (Gelderland) 22-12-1903, 4 mnd
3 Dirk Antonius Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 24-7-1904, † er 26-4-1912, 7 jr
Notitie bij Dirk: Dirk was eerste slachtoffer auto-ongeluk. Dirk stak achter een paard en wagen de weg over en werd overreden door een auto.
4 Gerrit Jan Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 27-2-1906, † er 2-10-1992, 86 jr
5 Teunis Theodoor Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 6-2-1908, † Veenendaal 25-11-1976, 68 jr
6 Jacob Hendrik Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 13-6-1909, † er 15-5-1945, 35 jr
Notitie bij Jacob: tweeling
neergeschoten op 4 mei 1945 en op 15 mei 1945 overleden te Ede
7 Jan Albertus Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 13-6-1909, † er 1-9-1911, 2 jr
Notitie bij Jan: tweeling
8 Theodora Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 12-8-1910, † er 17-2-1911, 6 mnd
9 Jan Albertus Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 28-3-1912, † Utrecht 7-10-1984, 72 jr
Notitie bij Jan: tweeling
10 Theodora Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 28-3-1912, † er 29-7-1992, 80 jr
Notitie bij Theodora: tweeling
11 Dirk Antonius (Dirk) Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 8-4-1913, † Woudenberg 14-2-1955, 41 jr
12 Everdina Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 31-7-1914, † er 23-11-1914, 3 mnd
13 Everdina Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 22-10-1920, † er 4-6-2011, 90 jr
14 Cornelia Geertruida Veer, * Veenendaal 10-12-1921, † er 4-12-2013, 91 jr
XIV-ch Geertruida van Santen, * Beusichem 16-7-1880, dv Dirk van Santen (zie XIII-ae) en Teuntje van Asch.
Beroep: landman.
Geertruida x, 21 jr, Beusichem 9-10-1901 Evert Dirksen, ±25 jr, * Beusichem 1876, zv Hermanus Dirksen * Beusichem 1847 x Beusichem 29-10-1873 Neeltje van de Glind * 30-6-1855.
Beroep: 1901 werkman.
Kind van Geertruida en Evert:
1 Hermanus Dirksen, * Maarn 18-1-1902
XIV-ci Aalbert Johannes van Santen, * Beusichem 1883, zv Dirk van Santen (zie XIII-ae) en Teuntje van Asch.
Beroep: 1911 landbouwer.
Aalbert x, ±28 jr, Beusichem 1-3-1911 Huibertje Knobbout, ±23 jr, * Beusichem 1888, dv Dirk Johannis Knobbout * Beusichem 1862 x Beusichem 11-11-1887 Berendina Brand * Wijhe 1863.
Beroep: koopman.
XIV-cj Aartje van Santen, * Beusichem 22-4-1885, dv Dirk van Santen (zie XIII-ae) en Teuntje van Asch.
Notitie bij Aartje: 3-3-2005 bezoek RAU-bevolkingsregister
Aartje, geh. met cornelis gijsbertsen, geb. 22 april 1885 te beusichem,
27-10-09 uit beusichem: krommerijn 7, deel 5, folio 1251, 3-9-10 naar bunnik, 11-7-11 uit bunnik: Daendelstraat 13, deel 8, folio 2186
Aartje x, 24 jr, Beusichem 27-10-1909 Cornelis Gijsbertsen, 24 jr, * Bunnik 10-4-1885, zv Jan Gijsbertsen x Stijntje Catharina van den Heuvel .
Beroep: 1909 schipper.
XIV-ck Hendrik Cornelis Kievith, * Beusichem 1877, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XIII-af).
Hendrik x, ±25 jr, Beusichem 30-4-1902 Johanna Verkerk, ±27 jr, * Eck en Wiel 1875, dv Adrianus Verkerk x Alida van Ewijk .
XIV-cl Willem Kievith, * Beusichem 1879, † Barneveld 21-3-1934, ±55 jr, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XIII-af).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-3-1934. Willem:
(1) x Heintje Burgers, † >1934.
(2) x Wilhelmina van Tintelers.
XIV-cm Dirk Johannes Kievith, * Beusichem 1883, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XIII-af).
Dirk x, ±25 jr, Beusichem 4-3-1908 Dirkje Johanna van Gent, ±22 jr, * Ravenswaaij 1886, dv Antonie Johannes van Gent * Ravenswaaij 1858 † Beusichem 17-1-1927 x Beusichem 3-3-1880 Dirkje van Bekkum * Zoelmond 11-3-1857 † er 16-7-1889.
XIV-cn Adrianus Kievith, * Beusichem 1884, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XIII-af).
Adrianus x, ±33 jr, Beusichem 31-10-1917 Janna Huiberta Haagsman, ±29 jr, * Beusichem 1888, dv Jan Haagsman x Johanna Elisabeth van Buuren .
XIV-co Albert Johannes Kievith, * Ravenswaaij 1891, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XIII-af).
Albert x, ±29 jr, Beusichem 28-4-1920 Elisabeth Gijsberta van Beusekom, ±30 jr, * Beusichem 1890, dv Gijsbert Peter van Beusekom * Beusichem 1854 † er 16-3-1938 x Beusichem 12-12-1877 Maria de Jong * Ravenswaaij 16-2-1856 † Beusichem 5-4-1931.
XIV-cp Gerrit Kievith, * Ravenswaaij 1891, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XIII-af).
Gerrit x, ±23 jr, Beusichem 11-3-1914 Gerritje Johanna van Zetten, ±24 jr, * Zoelmond 1890, dv Steven van Zetten * Beusichem 1869 † er 19-5-1940 x Beusichem 10-3-1897 Hendrika Hestera van Arkel * Zoelmond 1872 † Beusichem 27-11-1927.
XIV-cq Beatriks van Zanten, * Beusichem 1881, dv Arie van Zanten (zie XIII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Beatriks x, ±25 jr, Dordrecht 11-10-1906 Willem Boljé, ±30 jr, * Dordrecht 1876.
XIV-cr Cornelis van Zanten, * Culemborg 1882, zv Arie van Zanten (zie XIII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Cornelis x, ±21 jr, Dordrecht 3-12-1903 Maartje Marina Busink, ±18 jr, * Dubbeldam 1885.
Kinderen van Cornelis en Maartje:
1 Metje van Zanten, * Dordrecht 1905. Volgt XV-cg.
2 Aartje van Zanten, * Dordrecht 1906. Volgt XV-ch.
3 Cornelia van Zanten, * Dordrecht 1910. Volgt XV-ci.
XIV-cs Jacoba Hendrika van Zanten, * Rotterdam 1-2-1888, dv Arie van Zanten (zie XIII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Jacoba x, 24 jr, Dordrecht 30-5-1912 Cornelis de Pagter, ±25 jr, * Sliedrecht 1887, † 1953, ±66 jr.
XIV-ct Arie van Zanten, * Antwerpen 1890, zv Arie van Zanten (zie XIII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Beroep: koetsier.
Arie:
(1) x, ±22 jr, Dordrecht 7-11-1912 Jacoba van Leen, ±17 jr, * Dordrecht 1895.
Het huwelijk werd ontbonden in Dordrecht 7-2-1918 (echtscheiding).
(2) x, ±31 jr, Dordrecht 3-2-1921 Lena Robbemond, ±26 jr, * Dubbeldam 1895.
XIV-cu Jannigje van Zanten, * Dordrecht 11-7-1895, dv Arie van Zanten (zie XIII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Jannigje:
(1) x, 26 jr, Dordrecht 4-8-1921 Nicolaas van den Berg, ±39 jr, * Langerak 1882.
Notitie bij Nicolaas: weduwnaar van Lijsje van Aalst
Het huwelijk werd ontbonden in Dordrecht 6-1-1925 (echtscheiding).
(2) x, 34 jr, Dordrecht 27-3-1930 Govert Marinus van Zeven, ±36 jr, * Dordrecht 1894.
XIV-cv Metje van Zanten, * Dordrecht 1-11-1897, dv Arie van Zanten (zie XIII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Metje x, 23 jr, Dordrecht 22-9-1921 Adrianus Volkert, ±29 jr, * Dordrecht 1892.
Het huwelijk werd ontbonden in Dordrecht 23-2-1924 (echtscheiding).
XIV-cw Cornelia van Zanten, * Dordrecht 29-8-1899, dv Arie van Zanten (zie XIII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Cornelia x, 26 jr, Dordrecht 24-6-1926 Pieter Cornelis Smits, ±28 jr, * Dordrecht 1898.
XIV-cx Martina van Zanten, * Dordrecht 17-1-1901, dv Arie van Zanten (zie XIII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Martina x, 20 jr, Dordrecht 11-8-1921 Geuchien Koops, ±21 jr, * Dordrecht 1900.
XIV-cy Arie van Zanten, * Beusichem 26-4-1886, † Amersfoort 22-11-1944, 58 jr, zv Jacob Hendrik van Zanten (zie XIII-ai) en Elisabeth Maria de Morrée (zie XIV-ff).
Beroep: koopman.
Arie x, 25 jr, Beusichem 17-1-1912 Rika Mauritz, 25 jr, * Maurik 24-11-1886, † 21-1-1955, 68 jr, dv Floris Mauritz * Kesteren 1833 x Maurik 24-8-1859 Christina Elisabeth Hol * Ravenswaaij 1842.
Notitie bij Rika: tante van nichtje Christina Elisabeth Mauritz; zij trouwen de broers Van Zanten
Kinderen van Arie en Rika:
1 Elisabeth Maria van Zanten, * 22-7-1915. Volgt XV-cj.
2 Flora van Zanten, * >1915. Volgt XV-ck.
3 Rika van Zanten, * >1916. Volgt XV-cl.
4 Arie van Zanten, * >1917. Volgt XV-cm.
5 Florus van Zanten, * Beusichem 17-2-1922. Volgt XV-cn.
6 Jan van Zanten, * 17-2-1922, † 13-10-1991, 69 jr
Notitie bij Jan: tweeling met Florus
7 Elias Marinus van Zanten, * 27-7-1922, † 13-10-1991, 69 jr
8 Martha van Zanten, * >1923. Volgt XV-co.
9 IJda Jacoba van Zanten, * 30-10-1930, † 3-4-2005, 74 jr IJda bleef ongehuwd.
XIV-cz Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 24-11-1889, zv Jacob Hendrik van Zanten (zie XIII-ai) en Elisabeth Maria de Morrée (zie XIV-ff).
Beroep: koopman.
Jacob x, 26 jr, Maurik 22-11-1916 Christina Elisabeth Mauritz, 21 jr, * Maurik 20-10-1895, dv Jan Mauritz * Maurik 1864 x Maurik 11-7-1895 Aaltje van Dijk * Beesd 1865.
Notitie bij Christina: nichtje van tante Rika Mauritz; zij trouwen de broers Van Zanten
XIV-da Beatriks van Zanten, * Beusichem 1884, † Culemborg 16-4-1936, ±52 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XIII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Beatriks x, ±32 jr, Culemborg 30-6-1916 Gijsbertus Everhardus de Kruijff, ±24 jr, * Culemborg 1892, † >1936, >44 jr, zv Gerrit de Kruijff x Elisabeth Bosboom .
Beroep: sigarenmaker.
Kind van Beatriks en Gijsbertus:
1 Wilhelmina de Kruijf, * Culemborg 12-1924, † er 3-6-1926, 1 jr
XIV-db Leendert van Zanten, * Beusichem 1885, † er 17-11-1933, ±48 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XIII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-11-1933.
Beroep: 1933 landbouwer.
Leendert x, ±32 jr, Beusichem 18-10-1917 Maria Cornelia van Nuijssenborgh, ±26 jr, * Beusichem 1891, † er 9-8-1927, ±36 jr, dv Ottolina Wilhelmina van Nuijssenborgh .
Kind van Leendert en Maria:
1 Cornelis van Zanten, * Beusichem 5-5-1923, † er 9-5-1924, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 10-5-1924.
XIV-dc Jenneke van Zanten, * Beusichem 27-1-1887, † Tiel 13-6-1947, 60 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XIII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Jenneke x, 26 jr, Culemborg 1-10-1913 Klaas Eegdeman, ±23 jr, * Culemborg 1890, † er 28-12-1934, ±44 jr, zv Willem Eegdeman x Marrigje Mudde .
Beroep: bierbottelaar, caféhouder.
XIV-dd Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 1889, † er 27-10-1947, ±58 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XIII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Jacob x, ±26 jr, Kesteren 18-3-1915 Clara van Doorn, ±48 jr, * Kesteren 1867, † er 28-3-1915, ±48 jr, dv Gradus Jan van Doorn x Gerritdina Karellina van der Zande .
XIV-de Cornelis van Zanten, * Beusichem 1892, zv Cornelis van Zanten (zie XIII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Beroep: landbouwer.
Cornelis x, ±24 jr, Beusichem 9-2-1916 Janna Willemina van Arkel, ±21 jr, * Zoelmond 1895, dv Jan Willem van Arkel * Zoelmond 1847 † Beusichem 29-5-1929 x Johanna van Beem † <1929.
Kind van Cornelis en Janna:
1 Jan Willem van Zanten, * Zoelmond 6-6-1917, † er 28-9-1917, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 28-9-1917.
XIV-df Gerrit van Zanten, * Beusichem 1897, † Culemborg 5-4-1948, ±51 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XIII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Gerrit x, ±34 jr, Lopik 5-3-1931 Marrigje den Hartogh, ±25 jr, * Lopik 1906.
XIV-dg Johannes de Groot, * Utrecht 24-4-1867, † er 28-4-1901, 34 jr, zv Albertus de Groot (zie XIII-ak) en Clasina van Roijen.
Beroep: leerlooier, huidenzouter, timmerman.
Johannes x, 25 jr, Utrecht 31-8-1892 Theodora van Os, 32 jr, * Utrecht 23-9-1859, † er 23-12-1933, 74 jr, dv Jan Hendrik van Os * ±1834 x Jacoba Catharina de Vos .
Theodora trouwde later >1902 Pieter Dielissen (ovl. vóór 1933).
Kinderen van Johannes en Theodora:
1 Johannes de Groot, * Utrecht 31-1-1894, † er 15-7-1894, 5 mnd
2 Johannes de Groot, * Utrecht 6-2-1895, † er 13-5-1895, 3 mnd
3 Johannes de Groot, * Utrecht 24-4-1896. Volgt XV-cp.
4 Clasina de Groot, * Utrecht 6-7-1897. Volgt XV-cq.
XIV-dh Albertus de Groot, * Utrecht 15-9-1869, zv Albertus de Groot (zie XIII-ak) en Clasina van Roijen.
Beroep: huidenkoopman, kleermaker.
Albertus x, 23 jr, Utrecht 16-8-1893 Alberdina Geertruida van Sandwijk, ±24 jr, * Utrecht 1869, dv Marinus Johannes van Sandwijk x Geertruida Alberdina Claver .
Kinderen van Albertus en Alberdina:
1 Alberdina Geertruida de Groot, * Utrecht 4-7-1894
2 Albertus de Groot, * Utrecht 2-10-1895
3 Clazina de Groot, * Utrecht 1897. Volgt XV-cr.
4 Maria Johanna de Groot, * Utrecht 9-3-1899
5 Theodora de Groot, * Utrecht 5-10-1900
XIV-di Gerardus de Groot, * Utrecht 12-6-1872, zv Albertus de Groot (zie XIII-ak) en Clasina van Roijen.
Beroep: kleermaker.
Gerardus x, 22 jr, Utrecht 8-8-1894 Antonia Cornelia Kuipers, ±28 jr, * Maurik 1866, dv Lodewijk Kuipers x Antonia Cornelia Jansen .
XIV-dj Anthonia de Groot, * Utrecht 8-4-1875, † er 19-4-1925, 50 jr, dv Albertus de Groot (zie XIII-ak) en Clasina van Roijen.
Anthonia x, 21 jr, Utrecht 4-11-1896 Jacobus Kerkmeester, 28 jr, * Utrecht 16-6-1868, zv Hendrik Kerkmeester * Utrecht 1837 x Utrecht 14-2-1866 Clasina van Rojen * Utrecht 1845.
Beroep: sigarenmaker.
Kinderen van Anthonia en Jacobus:
1 Albertus Kerkmeester, * Utrecht 6-3-1893. Volgt XV-cs.
2 Hendrik Kerkmeester, * Utrecht 1897. Volgt XV-ct.
3 Gerardus Kerkmeester, * Utrecht 1-1899, † er 6-4-1899, 3 mnd
4 Gerardus Kerkmeester, * Utrecht 1901, † er 24-3-1901, 0jaar
5 Clasina Kerkmeester, * Utrecht 1902. Volgt XV-cu.
XIV-dk Dirk Stevense van der Lingen, * Beusichem 1855, † er 6-5-1929, ±74 jr, zv Willem van der Lingen (zie XIII-ap) en Willemijntje van den Berg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-5-1929.
Beroep: landbouwer.
Dirk x, ±42 jr, Beusichem 21-4-1897 Gerrigje Alida van der Zande, ±40 jr, * Beusichem 1857, † Culemborg 13-2-1931, ±74 jr, dv Dirk van der Zande * Beusichem 28-8-1829 † er 2-7-1911 x Beusichem 16-3-1855 Wilhelmina van Asch * Beusichem 27-1-1829 † er 21-2-1910.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-2-1931.
XIV-dl Cornelia van der Lingen, * Beusichem 1858, † er 2-9-1933, ±75 jr, dv Willem van der Lingen (zie XIII-ap) en Willemijntje van den Berg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-9-1933. Cornelia x, ±39 jr, Beusichem 9-4-1897 Dirk Arie van der Zande, 38 jr, * Beusichem 5-1-1859, † er 11-11-1908, 49 jr, zv Dirk van der Zande * Beusichem 28-8-1829 † er 2-7-1911 x Beusichem 16-3-1855 Wilhelmina van Asch * Beusichem 27-1-1829 † er 21-2-1910.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-11-1908.
Beroep: landbouwer.
Kind van Cornelia en Dirk:
1 Willemina van der Zande, * 1897. Volgt XV-cv.
XIV-dm Jan Peter van der Lingen, * Beusichem 1863, zv Willem van der Lingen (zie XIII-ap) en Willemijntje van den Berg.
Jan x, ±43 jr, Beusichem 1-2-1906 Alida Catharina van Mourik, ±38 jr, * Asch 1868, dv Jan Pieter van Mourik * Asch 1831 x Beusichem 26-4-1865 Francina Pietronella de Morrée * Beusichem 1836.
Alida is weduwe van Evert Quint (1859-1900), wie zij trouwde Buren 18-5-1893.
XIV-dn Anthonia Hendrika Stap, * Tiel 19-12-1860, † Ingen 16-3-1899, 38 jr, dv Hendrik Stap en Johanna Magdalena Janssen (zie XIII-at).
Anthonia x, 21 jr, Maurik 19-5-1882 Dirk Honders, 25 jr, * Eck en Wiel 26-10-1856, zv Dirk Honders * Maurik 1816 x Maurik 30-9-1843 Clasina van Dijk * Zoelen 1823.
Dirk is weduwnaar van Anna van Doleweerd (ovl. vóór 1882).
XIV-do Willem Johannes van Delft, * Maurik 1852, † Culemborg 30-3-1937, ±85 jr, zv Adrianus van Delft en Maaike van Schoordijk (zie XIII-aw).
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-3-1937.
Beroep: koopman, landman.
Willem:
(1) x, ±28 jr, Buren 13-10-1880 Hendrina van Druten, ±23 jr, * Buren 1857, † <1901, <44 jr, dv Gosijna Krasenberg .
(2) x, ±49 jr, Maurik 25-9-1901 Cornelia Udo, 37 jr, * Ravenswaaij 2-3-1864, † er 30-1-1926, 61 jr, dv Cornelis Udo * Wijk bij Duurstede 4-9-1820 † Ravenswaaij 26-1-1901 x Maurik 14-8-1846 Jenneke van Asch * Rijswijk-Maurik 21-10-1824 † Ravenswaaij 2-2-1890.
XIV-dp Adrianus van Delft, * Maurik 1858, † Werkhoven 13-10-1942, ±84 jr, zv Adrianus van Delft en Maaike van Schoordijk (zie XIII-aw).
Adrianus x, ±37 jr, Werkhoven 20-12-1895 Elisabeth Maria Denkers, ±25 jr, * Nijmegen 1870, † Werkhoven 27-2-1936, ±66 jr, dv Jan Hendrik Denkers x Elisabeth Anneveldt .
Kinderen van Adrianus en Elisabeth:
1 Jan Pieter van Delft, * Werkhoven 1899, † er 18-10-1906, ±7 jr
2 van Delft, levenloos geboren dochter, geboren 25-11-1902 in Werkhoven
XIV-dq Rijk van Meenen, * Beusichem 1860, zv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XIII-ay).
Rijk x, ±40 jr, Maurik 21-9-1900 Willemina Baars, 31 jr, * Maurik 25-8-1869.
XIV-dr Johannes van Meenen, * Beusichem 1865, zv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XIII-ay).
Johannes x, ±42 jr, Buurmalsen 7-3-1907 Wilhelmina Hendrika Prijs, ±40 jr, * Buurmalsen 1867, † er 5-1-1922, ±55 jr, dv Wouter Prijs * Buurmalsen 1830 † Tricht 27-2-1894 x Wilhelmina Helena de Heus * Buren 1833 † Buurmalsen 11-5-1906.
Wilhelmina is weduwe van Petrus Heikoop (geb. 1853), wie zij trouwde Buurmalsen 8-5-1894.
Notitie bij Wilhelmina: Wilhelmina Hendrika en haar zus Geertruida Wilhelmina trouwen de broers Heikoop
XIV-ds Willem van Meenen, * Beusichem 1872, zv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XIII-ay).
Willem x, ±27 jr, Buurmalsen 17-3-1899 Catharina Heikoop, ±31 jr, * Buurmalsen 1868, dv Cornelia Heikoop .
XIV-dt Elisabeth van Meenen, * Beusichem 1875, dv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XIII-ay).
Elisabeth x, ±27 jr, Maurik 14-5-1902 Jan van Rijswijk, ±31 jr, * Maurik 1871.
XIV-du Marinus van Meenen, * Beusichem 1878, zv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XIII-ay).
Marinus x, ±29 jr, Maurik 26-4-1907 Antonia de Bruin, ±24 jr, * Maurik 1883.
XIV-dv Alberta Udo, * Beusichem 1853, dv Johannes Udo (zie XIII-bc) en Johanna (Jannigje) Wansing.
Alberta x, ±20 jr, Wijk bij Duurstede 16-10-1873 Marinus Spee, ±24 jr, * Wijk bij Duurstede 1849, zv Johannes Spee x Helena van Aalten * ±1824.
Kind van Alberta en Marinus:
1 Hermanus Spee, * Wijk bij Duurstede 1877. Volgt XV-cw.
XIV-dw Gerrigje Udo, * Beusichem 1856, dv Johannes Udo (zie XIII-bc) en Johanna (Jannigje) Wansing.
Gerrigje x, ±18 jr, Beusichem 28-10-1874 Johannes Spee, ±23 jr, * Wijk bij Duurstede 1851, zv Johannes Spee x Helena van Aalten * ±1824.
XIV-dx Antonie Udo, * Beusichem 22-9-1858, † er 24-6-1902, 43 jr, zv Johannes Udo (zie XIII-bc) en Johanna (Jannigje) Wansing.
Antonie x, 23 jr, Culemborg 23-6-1882 Catharina Cornelia Vermeulen, 20 jr, * Culemborg 28-2-1862, † Beusichem 27-12-1925, 63 jr, dv Antonie Vermeulen x Geertruida Verkerk .
Catharina trouwde later Beusichem 22-5-1907 Gerrit Jan Udo (1864-1932), zie XIV-dy.
Kinderen van Antonie en Catharina:
1 Jannigje Udo, * Beusichem 1883. Volgt XV-cx.
2 Johannes Udo, * Culemborg 4-1884, † er 2-7-1884, 3 mnd
Notitie bij Johannes: +/- 12 weken oud geworden
3 Antonio Udo, * Beusichem 20-6-1885, † er 14-10-1885, 3 mnd
4 Johanna Geertruida Udo, * Beusichem 27-11-1887, † er 25-12-1887, 28 dg
5 Geertruida Udo, * Beusichem 1889. Volgt XV-cy.
6 Johannes Udo, * Beusichem 2-12-1892, † er 21-11-1923, 30 jr
7 Antonia Cornelia Udo, * Beusichem 2-10-1895, † er 2-10-1895, 0dag
8 Catharina Cornelia Udo, * Beusichem 1899. Volgt XV-cz.
9 Gerrit Jan Udo, * Beusichem 1-2-1902, † er 23-5-1902, 3 mnd
10 Udo, levenloos geboren zoon, geboren 20-12-1903 in Beusichem
XIV-dy Gerrit Jan Udo, * Beusichem 1864, † Culemborg 13-10-1932, ±68 jr, zv Johannes Udo (zie XIII-bc) en Johanna (Jannigje) Wansing.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-10-1932. Gerrit x, ±43 jr, Beusichem 22-5-1907 Catharina Cornelia Vermeulen, 45 jr, * Culemborg 28-2-1862, † Beusichem 27-12-1925, 63 jr, dv Antonie Vermeulen x Geertruida Verkerk .
Catharina is weduwe van Antonie Udo (1858-1902), wie zij trouwde Culemborg 23-6-1882, zie XIV-dx.
Kind van Gerrit en Catharina:
1 Gerrit Jan Udo, * Beusichem 7-7-1907, † er 10-4-1910, 2 jr
XIV-dz Willemina Udo, * Beusichem 1865, dv Jan Udo (zie XIII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Willemina:
(1) x, ±23 jr, Beusichem 8-2-1888 Willem Appeldoorn, ±40 jr, * Zeist 1848, zv Roelof van Appeldoorn * Leersum 1806 x Maarn 10-11-1842 Hendrijntje van Ginkel * Maarn 1820.
(2) x, ±37 jr, De Bilt 27-6-1902 Gerrit van Ginkel, ±43 jr, * De Bilt 1859, zv Paulus van Ginkel * Leersum 4-11-1821 † De Bilt 20-11-1880 x De Bilt 12-11-1842 Margrieta (Grietje) van Rheenen * De Bilt 21-4-1818 † er 18-3-1880.
Gerrit is weduwnaar van Neeltje Warps (1858-1901), wie hij trouwde De Bilt 17-2-1882.
XIV-ea Elisabeth Abramina Udo, * Beusichem 1867, dv Jan Udo (zie XIII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Elisabeth x, ±21 jr, Beusichem 18-1-1888 Jan van ’t Hart, ±26 jr, * Heukelum 1862, zv Frans van ’t Hart x Cornelia Hol .
Beroep: van 1888 tot 1912 rietdekker.
Kind van Elisabeth en Jan:
1 Cornelia Alida van ’t Hart, * Beusichem 1888. Volgt XV-da.
XIV-eb Angenita Udo, * Beusichem 1868, dv Jan Udo (zie XIII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Angenita x, ±26 jr, Beusichem 5-12-1894 Johannes de Ruiter, ±24 jr, * Houten 1870, zv Johannes de Ruiter x Willempje Middag .
Beroep: boerenknecht.
XIV-ec Antonia Udo, * 1875, † IJsselstein 24-1-1910, ±35 jr, dv Jan Udo (zie XIII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Antonia x Gerrit Brouwer, † >1910.
XIV-ed Jacoba Udo, * Beusichem 1882, dv Jan Udo (zie XIII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Jacoba x, ±24 jr, Kockengen 7-12-1906 Johannes van Rooijen, ±26 jr, * Kockengen 1880, zv Cornelis van Rooijen x Wilhelmina Stam .
XIV-ee Hendrikus Udo, * Culemborg 1881, zv Johannes Udo (zie XIII-bg) en Gerdina Bronk.
Hendrikus x, ±22 jr, Beusichem 2-12-1903 Margaretha van den Oever, ±27 jr, * Culemborg 1876.
Margaretha is weduwe van Hendrik Bonouvrié (ovl. vóór 1903), wie zij trouwde <1903.
XIV-ef Johannes Udo, * Culemborg 1886, † er 26-11-1945, ±59 jr, zv Johannes Udo (zie XIII-bg) en Gerdina Bronk.
Beroep: fabrieksarbeider.
Johannes x, ±25 jr, Culemborg 30-6-1911 Gerarda Maria Collé, ±21 jr, * Culemborg 1890, dv Cornelis Collé x Maria van Veen .
XIV-eg Willemina Udo, * Culemborg 23-8-1889, dv Johannes Udo (zie XIII-bg) en Gerdina Bronk.
Willemina x, 22 jr, Culemborg 16-8-1912 Leendert van Haaften, 32 jr, * Zoelen 3-11-1879, † Culemborg 10-10-1921, 41 jr, zv Adrianus van Haaften * Zoelen 18-9-1853 † Culemborg 18-3-1937 x Zoelen 4-7-1879 Jenneke van Zetten * Zoelen 1858 † Culemborg 11-6-1940.
Notitie bij Leendert: zoon Johannes is oorlogslachtoffer, zie http://www.oorlogsslachtoffersculemborg.nl/
Beroep: fabrieksarbeider.
Kinderen van Willemina en Leendert:
1 Gerdina van Haaften, * Culemborg 7-8-1910. Volgt XV-db.
2 Adrianus Johannes Jacobus van Haaften, * Culemborg 10-3-1913. Volgt XV-dc.
3 Johannes van Haaften, * Culemborg 8-9-1915, † er 21-10-1944, 29 jr
4 Leendert van Haaften, * Culemborg 4-4-1918, † er 16-8-1924, 6 jr
5 Willemina van Haaften, * Culemborg 3-7-1920. Volgt XV-dd.
6 Leendert Willem van Haaften, * Culemborg 19-12-1921
Notitie bij Leendert: geboren 2 maanden na het overlijden van zijn vader
XIV-eh Gerrit Udo, * Culemborg 1895, zv Johannes Udo (zie XIII-bg) en Gerdina Bronk.
Gerrit x, ±27 jr, Zaltbommel 26-10-1922 Steventje Gerdina van Leeuwen, ±26 jr, * Zaltbommel 1896, dv Antonie Adrianus van Leeuwen * Zaltbommel 19-1-1873 x Zaltbommel 1-2-1894 Hendrika Bronk * Buren 2-2-1860.
Steventje is weduwe van Egen Paerls (ovl. vóór 1922), wie zij trouwde <1922.
Beroep: lompensorteerder.
XIV-ei Gerdina Udo, * Culemborg 10-10-1897, dv Johannes Udo (zie XIII-bg) en Gerdina Bronk.
Notitie bij Gerdina: woont 1915-1917 bij haar zus Willemina
Gerdina x, 21 jr, Culemborg 1-11-1918 Hendrik Wilhelm Langen, ±27 jr, * Nieuweschans 1891.
Beroep: trambestuurder.
XIV-ej Wilhelmina de Heus, * Beusichem 7-10-1878, † Schoonrewoerd 6-8-1949, 70 jr, dv Adrianus de Heus en Aaltje Udo (zie XIII-bh).
Wilhelmina x, 31 jr, Beusichem 20-10-1909 Willem Marcelis van Zanten, 35 jr, * IJsselstein 25-5-1874, † er 28-1-1943, 68 jr, zv Hendrik van Zanten * IJsselstein 26-4-1848 † er 5-8-1920 x Jaarsveld 25-4-1873 Maagje Verbaan * Jaarsveld 24-4-1848 † IJsselstein 20-9-1913.
Beroep: koopman.
Kind van Wilhelmina en Willem:
1 Gijsbertus van Zanten, * Beusichem 6-9-1903. Volgt XV-de.
XIV-ek Frederik Jägers, * Culemborg 3-2-1867, † >1938, >71 jr, zv Johannes Jägers en Anna Maria van Zanten (zie XIII-bk).
Beroep: van 1907 tot 1916 glasblazer.
Frederik x, 28 jr, Culemborg 20-5-1895 Elisabeth Antonia Vermeulen, 21 jr, * Culemborg 22-7-1873, † er 30-10-1938, 65 jr, dv Cornelis Vermeulen x Cornelia van Vuuren .
Kinderen van Frederik en Elisabeth:
1 Johannes Frederik Jägers, * Culemborg 6-1895, † er 2-9-1895, 3 mnd
2 Frederik Johannes Jägers, * Culemborg 16-5-1896, † er 23-5-1896, 7 dg
3 Cornelis Antonie Jägers, * Culemborg 1901, † er 4-10-1907, ±6 jr
4 Johannes Antonie Jägers, * Culemborg 10-1902, † er 29-1-1904, 1 jr
5 Antonia Elisabeth Jägers, * Culemborg 1-1904, † er 3-2-1904, 1 mnd
6 Cornelia Anna Elisabeth Jägers, * Culemborg 1908, † er 18-3-1910, ±2 jr
7 Elisabeth Cornelia Jägers, * Culemborg 3-1915, † er 21-2-1916, 11 mnd
XIV-el Mechtelina Jägers, * Culemborg 1872, dv Johannes Jägers en Anna Maria van Zanten (zie XIII-bk).
Mechtelina:
(1) x, ±24 jr, Utrecht 5-8-1896 Hendrik Theodorus Visee, ±24 jr, * Utrecht 1872, † er <9-1913, <41 jr, zv Krijn Visee * Wijk bij Duurstede 6-11-1834 † Utrecht 14-3-1907 x Utrecht 14-9-1870 Adriana Helena Hanssen * Utrecht 1832 † er 29-5-1896.
(2) x, ±41 jr, Utrecht 3-9-1913 Hubertus Petrus Kools, ±52 jr, * Utrecht 1861, zv Petrus Cornelis Kools x Hendrica van den Berg .
XIV-em Judith Jägers, * Culemborg 23-10-1875, † Utrecht-Zuilen 1957, ±82 jr, dv Johannes Jägers en Anna Maria van Zanten (zie XIII-bk).
Judith x, 22 jr, Amsterdam 20-4-1898 Lambertus Hoebée, 28 jr.
Zie XIV-ez voor persoonsgegevens van Lambertus.
Kinderen van Judith en Lambertus:
1 Wilhelmina Anna Maria Lambertina (Mina) Hoebée, * Amsterdam 6-4-1899. Volgt XV-df.
2 Johannes Antonius Hoebée, * Amsterdam 13-7-1900
3 Anna Maria Juditha Hoebée, * Amsterdam 27-9-1901. Volgt XV-dg.
4 Johannes Lambertus Hoebée, * Amsterdam 11-7-1902
5 Juditha Lambertina Hoebée, * Amsterdam 26-12-1904, † er
XIV-en Jan van Santen, * Beusichem 24-1-1872, † Utrecht 18-8-1922, 50 jr, zv Antonie van Santen (zie XIII-bl) en Pietje van der Winkel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-8-1922. Jan x, 34 jr, Beusichem 23-5-1906 Neeltje Dirkje Christina Vogelzang, 26 jr.
Zie XIV-km voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Toon van Santen Toon bleef kinderloos.
2 Pieter van Zanten, * Beusichem 16-11-1910, † er 24-7-1911, 8 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 24-7-1911.
3 Judith van Zanten, * Beusichem 6-7-1918, † er 16-8-1918, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 16-8-1918.
4 Neeltje Dirkje Christiana van Zanten, * Beusichem 6-7-1918, † er 7-4-1919, 9 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 7-4-1919.
XIV-eo Judith van Santen, * Beusichem 17-9-1875, dv Antonie van Santen (zie XIII-bl) en Pietje van der Winkel.
Beroep: apothekersbediende.
Judith x, 23 jr, Beusichem 10-8-1899 Maarten Zeijlmans van Emmickhoven, ±35 jr, * Brielle 1864, zv Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmickhoven x Geertruida van den Berg .
XIV-ep Johanna van Zanten, * Beusichem 6-11-1877, dv Antonie van Santen (zie XIII-bl) en Pietje van der Winkel.
Johanna x, 22 jr, Beusichem 17-10-1900 Nicolaas Adrianus van Veen, ±20 jr, * Beusichem 1880, zv Adrianus van Veen x Johanna van Lienden .
Kind van Johanna en Nicolaas:
1 Pietje van Veen, * Beusichem 27-2-1902, † er 24-3-1910, 8 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 25-3-1910.
XIV-eq Rijk van Zanten, * Beusichem 4-1-1881, † er, zv Antonie van Santen (zie XIII-bl) en Pietje van der Winkel.
Rijk x, 48 jr, Beusichem 1-5-1929 Jantje van Leeuwen, 37 jr, * Geldermalsen 20-11-1891, dv Gerrit Jan van Leeuwen x Helena Wilhelmina Alida van Iterson .
Kind van Rijk en Jantje:
1 Antonie (Toon) van Zanten, * Beusichem 3-2-1930, † 8-1-2005, 74 jr
XIV-er Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21-12-1883, dv Antonie van Santen (zie XIII-bl) en Pietje van der Winkel.
Elisabeth x, 31 jr, Beusichem 3-11-1915 Hendrik Justus de Heus, ±25 jr.
Zie XIV-gs voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kind van Elisabeth en Hendrik:
1 Cornelia de Heus, * Beusichem 23-4-1916, † Wormer 1-12-2001, 85 jr
XIV-es Dirkje van Santen, * Beusichem 22-10-1886, † er 23-1-1944, 57 jr, dv Antonie van Santen (zie XIII-bl) en Pietje van der Winkel.
Notitie bij Dirkje: PK aangevraagd en ontvangen maart 2009, geen kinderen genoemd
Dirkje x, 23 jr, Beusichem 23-3-1910 Gerrit Roelof Janssen, 30 jr, * Elst 5-1-1880, zv Gerrit Johannes Janssen x Johanna Blom .
Beroep: 1910 Remmer bij de Nederlandse Spoorwegen.
Kind van Dirkje en Gerrit:
1 Johanna Janssen, * >1910. Volgt XV-dh.
XIV-et Pieter van Santen, * Beusichem 14-2-1890, † Amsterdam, zv Antonie van Santen (zie XIII-bl) en Pietje van der Winkel.
Pieter x Adriana Clasina van Arkel, * Beusichem 1897, † Amsterdam-Osdorp 30-6-1985, ±88 jr.
XIV-eu Adriaan van Santen, * Beusichem 24-4-1892, † Alkmaar 28-10-1981, 89 jr, zv Antonie van Santen (zie XIII-bl) en Pietje van der Winkel.
Notitie bij Adriaan: Bijnaam: Kees (bron A. Rönitz- van Santen)
Beroep: Remmer bij de Nederlandse Spoorwegen.
Adriaan x, 30 jr, Amsterdam 28-12-1922 Wilhelmina Anna Maria Lambertina (Mina) Hoebée, 23 jr.
Zie XV-df voor persoonsgegevens van Mina.
Kind van Adriaan en Mina:
1 Judith Pietje Wilhelmina van Santen, * Amsterdam 15-9-1924, † er 19-5-1925, 8 mnd
XIV-ev Gerrit Johannes van Zanten, * Beusichem 21-8-1869, † Wadenoijen 27-4-1914, 44 jr, zv Jacob Johannes van Zanten (zie XIII-bm) en Hendrica van Alphen.
Beroep: van 1893 tot 1914 schoenmaker.
Gerrit x, 23 jr, Buren 10-3-1893 Andrieka Willemiena Buunders (Beunders), 24 jr, * Buren 5-12-1868, † >1918, dv Andries Buunders * ±1843 x Cornelia Burgers (Bugers) .
Kinderen van Gerrit en Andrieka:
1 Hendrika van Zanten, * Buurmalsen 27-11-1893. Volgt XV-di.
2 Cornelia van Zanten, * Wadenoijen 8-6-1895. Volgt XV-dj.
3 Jacoba Johanna van Zanten, * Buren 1897. Volgt XV-dk.
4 Andries van Zanten, * Buren 1899. Volgt XV-dl.
XIV-ew Judith van Zanten, * Beusichem 6-10-1872, † Driebergen-Rijsenburg 26-2-1944, 71 jr, dv Jacob Johannes van Zanten (zie XIII-bm) en Hendrica van Alphen.
Judith x, 30 jr, Beusichem 26-11-1902 Albert (Bart) van Dijk, 23 jr, * Rhenen 18-11-1879, zv Arie van Dijk * ±1854.
Notitie bij Bart: Erkend door Arie van Dijk
Beroep: 1902 landman.
XIV-ex Antonie (Anton) van Zanten, * Beusichem 30-12-1883, † Utrecht 10-12-1968, 84 jr, zv Jacob Johannes van Zanten (zie XIII-bm) en Hendrica van Alphen.
Notitie bij Anton: - Volgens inboedelverzekering bij Holland, polisnr. 474932: woonden
27 december 1915: Nicolaasstraat 36 (verzekeringsbedrag 1050 gulden voor diverse goederen, aanwezig in een huis van steen en een als dan niet daarmee gemeenschap hebbende schuur grootendeels van steen en verder van hout gebouwd, beide met pannen gedekt, waarin fruit- en aardappelwinkel met opslagplaats, door een gezin bewoond),
11 januari 1916: M.P. Lindostraat 45 (op zelfde formulier:.... goederen zijn overgebracht naar een huis gebouwd van steen en met pannen gedekt waarin aardappel- en fruithandel, bewoond door hoogstens twee gezinnen),
5 april 1917: Tiendstraat 32,
28 mei 1929: Jacob Simon de Rijkstraat 26, Utrecht (1 februari 1949: verzekeringsbedrag 2500 gulden op de gehele huishoudelijke inboedel, aanwezig in een woonhuis van beton gebouwd met harde dekking, etc. )
Beroep: van 1915 tot 1917 beambte Staats Spoorweg, tevens winkelier (fruit- en aardappelhandel).
Anton x, 23 jr, Utrecht 3-7-1907 Mijntje Gazenbeek, 19 jr, * Maarn 10-10-1887, † Utrecht 2-3-1962, 74 jr, dv Herman Gazenbeek * Woudenberg 2-1-1859 † Eindhoven 8-2-1933 x Renswoude 23-8-1883 Cornelia Boers * Leersum 20-4-1862 † Vleuten 5-2-1937.
Van de geboorte is aangifte gedaan 11-10-1887 Het kerkelijk huwelijk vond plaats Utrecht 1907.
Kinderen van Anton en Mijntje:
1 Hendrika (Riek) van Zanten, * Abcoude 21-1-1909. Volgt XV-dm.
2 Hermanus (Harrie, Herman) van Zanten, * Utrecht 30-7-1910. Volgt XV-dn.
3 Jacobus Johannes (Co) van Zanten, * Heer 25-7-1912. Volgt XV-do.
4 Cornelius Antonie (Kees, Bob) van Zanten, * Utrecht 6-10-1914, † er 22-5-1999, 84 jr
Notitie bij Kees, Bob: Bob was zijn verzetsnaam, later ook roepnaam
Beroep: koopman, winkelier (lederwaren).
5 Mijntje (Wil) van Zanten, * Utrecht 9-4-1916. Volgt XV-dp.
6 Cornelia (Corrie) van Zanten, * Utrecht 1-10-1917. Volgt XV-dq.
7 Antonie van Zanten, * Utrecht 2-6-1920. Volgt XV-dr.
8 Adriana (Adri) van Zanten, * Utrecht 17-6-1921. Volgt XV-ds.
9 Gerard van Zanten, * Utrecht 1-2-1925. Volgt XV-dt.
10 Nellie Marie (Nell) van Zanten, * Utrecht 24-4-1933. Volgt XV-du.
XIV-ey Neeltje van Zanten, * Beusichem 25-2-1885, dv Jacob Johannes van Zanten (zie XIII-bm) en Hendrica van Alphen.
Neeltje x, 21 jr, Beusichem 7-3-1906 Hendrik Warps, 29 jr, * Buren 12-8-1876, † Maastricht 4-10-1939, 63 jr, zv Hendrik Warps * Zoelmond 1853 x Buren 8-11-1876 Anna Elisabeth Vogelenzang (Vogelzang) .
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-10-1939.
Notitie bij Hendrik: wettiging tijdens huwelijk ouders
via tantes (Neeltje en Johanna Warps) tr Van Ginkel, naar De Bilt en Van Santen-Scherpenzeel-tak
Beroep: 1906 werkman.
XIV-ez Lambertus Hoebée, * Dordrecht 11-9-1869, † Amsterdam 9-5-1905, 35 jr, zv Antonius Hoebée en Wilhelmina van Santen (zie XIII-bn).
Notitie bij Lambertus: bron G. van Santen:
Zh. Ms. Stoomzijlschip der 1 klasse Johan Willem Friso
Marineschip vertrok in 1887 naar Nederlands Indié
Met aan boord Lambertus Hoebee.
Ten tijde van het huwelijk verbleef Lambertus aan boord van HMS. Wachtschip te Amsterdam, aldus getekend op 22-01-1898, Dit was een opleidingsschip, bron Anneke Ronitz-van Santen
Beroep: 1898 varensgezel (1899 Zeeman, 1900 barbier, 1901 matroos).
Lambertus x, 28 jr, Amsterdam 20-4-1898 Judith Jägers, 22 jr.
Zie XIV-em voor persoonsgegevens van Judith.
Kinderen van Lambertus en Judith: zie XIV-em.
XIV-fa Antonius Hoebée, * Rotterdam 15-4-1876, zv Antonius Hoebée en Wilhelmina van Santen (zie XIII-bn).
Notitie bij Antonius: informatie inz. nakomelingen tbv George van Santen
Beroep: schaapsscheerder.
Antonius x, 26 jr, Culemborg 11-7-1902 Christina Theodora Alida van Pompe, 21 jr, * Culemborg 26-3-1881, dv Petrus Gregorius Pompe * Culemborg 1841 † er 6-1-1895 x Culemborg 11-11-1870 Maria Hoebée * Loenen 1848 † >1895.
XIV-fb Juditha Hoebée, * Rotterdam 27-2-1879, dv Antonius Hoebée en Wilhelmina van Santen (zie XIII-bn).
Juditha x, 20 jr, 24-7-1899 Cornelis de Vries, 23 jr, * Culemborg 2-8-1875, zv Wilhelmus de Vries x Cornelia Hermans .
Kinderen van Juditha en Cornelis:
1 Cornelia Wilhelmina de Vries, * Culemborg 1901. Volgt XV-dv.
2 Lamberta Antonia Maria de Vries, * Culemborg 12-1907, † er 21-9-1908, 9 mnd
XIV-fc Neeltje de Morrée, * Beusichem 18-10-1850, dv Arie de Morrée en Elisabeth Maria van Santen (zie XIII-bo).
Neeltje x Jan de Ronde.
Zie XII-cs voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Neeltje en Jan: zie XII-cs.
XIV-fd Maaike de Morrée, * Beusichem 14-1-1852, † er 20-3-1904, 52 jr, dv Arie de Morrée en Elisabeth Maria van Santen (zie XIII-bo).
Maaike x, 31 jr, Beusichem 30-5-1883 Cornelis Johannes Verkerk, ±33 jr, * Zoelmond 1850, † Beusichem 20-5-1936, ±86 jr, zv Cornelis Johannes Verkerk † <1908 x Anna Catharina van Mourik ~ Zoelmond 24-1-1808 † er 12-5-1908.
Beroep: 1883 landbouwer.
Kind van Maaike en Cornelis:
1 Cornelia Johanna Verkerk, * 1892. Volgt XV-ea.
XIV-fe Jansje (Jantje) de Morrée, * Beusichem 25-8-1857, dv Arie de Morrée en Elisabeth Maria van Santen (zie XIII-bo).
Beroep: tapster.
Jantje:
(1) x, 23 jr, Culemborg 4-2-1881 Cornelis van Glabbeek, 29 jr, * Culemborg 19-12-1851, † er 6-7-1892, 40 jr, zv Cornelis Aart van Glabbeek * Culemborg 1820 † er 3-9-1856 x Wilhelmina Lamberta Ruijs * Culemborg 1819 † er 13-7-1902.
Beroepen: 1881 sigarenmaker; 1892 tapper.
(2) x, 37 jr, Culemborg 25-1-1895 Dirk van Deventer, 41 jr, * Culemborg 1-10-1853, † er 20-1-1941, 87 jr, zv Gerrit van Deventer x Roelofje Cornelia Verkuil .
Dirk is weduwnaar van Cornelia Veenendaal (ovl. vóór 1857), wie hij trouwde <1857.
Kinderen van Jantje en Cornelis:
1 Wilhelmina Lamberta van Glabbeek, * Culemborg 10-2-1882. Volgt XV-eb.
2 Elisabeth Maria Alida van Glabbeek, * Culemborg ±1883. Volgt XV-ec.
3 Cornelis Aart van Glabbeek, * Culemborg 1885, † er 27-4-1890, ±5 jr
4 Adriana Jansje Glabbeek, * Culemborg 6-1-1886. Volgt XV-ed.
5 Cornelia van Glabbeek, * Culemborg 16-6-1892. Volgt XV-ee.
Kind van Jantje en Dirk:
6 Dirk van Deventer, * Culemborg ±1896
XIV-ff Elisabeth Maria de Morrée, * Beusichem 3-9-1858, † er 6-12-1893, 35 jr, dv Arie de Morrée en Elisabeth Maria van Santen (zie XIII-bo).
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-12-1893.
Notitie bij Elisabeth: op huwelijksakte van zoon Arie staat Elisabeth Maria der Moree
Elisabeth x, 24 jr, Beusichem 8-11-1882 Jacob Hendrik van Zanten, 22 jr.
Zie XIII-ai voor persoonsgegevens van Jacob.
Kinderen van Elisabeth en Jacob: zie XIII-ai.
XIV-fg Maria Johanna van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 1880, dv Willem van Bekkum (Bekkem) (zie XIII-bq) en Geertruida Antonia Kerkhof.
Maria x, ±28 jr, Beusichem 28-10-1908 Rutgerus Laponder, 39 jr.
Zie XIV-ge voor persoonsgegevens van Rutgerus.
XIV-fh Cornelia Braakman, * Utrecht 1881, dv Pieter Antonie Braakman en Elisabeth Maria van Santen (zie XIII-bt).
Cornelia x, ±20 jr, Utrecht 11-9-1901 Pieter Jacobus van Doorn, ±23 jr, * Jutphaas 1878.
XIV-fi Elisabeth Cornelia de Heus, * Culemborg 30-1-1882, dv Adrianus Cornelis de Heus en Tonia Maria van Zanten (zie XIII-bu).
Elisabeth x, 24 jr, Culemborg 26-9-1906 Arie Jan de Geus, 24 jr, * Hardinxveld 6-12-1881, zv Pieter de Geus x Janna Corstiana van der Meijden .
Beroep: opzichter.
XIV-fj Gijsbert Jan de Heus, * Culemborg 10-12-1884, zv Adrianus Cornelis de Heus en Tonia Maria van Zanten (zie XIII-bu).
Beroep: sigarenmaker.
Gijsbert x, 24 jr, Culemborg 5-11-1909 Alida Romijn, 25 jr, * Culemborg 31-10-1884, dv Jacobus Johannes Romijn * Culemborg 1841 † er 21-3-1920 x Culemborg 10-10-1873 Johanna Kootkar * Culemborg 1849 † er 27-4-1935.
XIV-fk Aardina Susanna de Heus, * Culemborg 1888, dv Adrianus Cornelis de Heus en Tonia Maria van Zanten (zie XIII-bu).
Beroep: knecht bij Gerrit Jan Kelderman.
Aardina x, ±32 jr, Culemborg 16-6-1920 Gerrit Jan Kelderman, ±28 jr, * Rheden 1892, zv Jacobus Johannes Kelderman x Jantje Scholten .
Beroep: timmerman.
Het huwelijk werd ontbonden in Groningen 10-4-1953.
XIV-fl Huibertje van Santen, * Beusichem 16-12-1874, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Huibertje x, 38 jr, Beusichem 16-7-1913 Jan van Buuren, ±37 jr, * Beusichem 1876, zv Hendrikus van Buuren * 1852 † Beusichem 28-2-1931 x Beusichem 8-3-1876 Anna van Burik † <2-3-1931.
Jan is weduwnaar van Adriana Elisabeth van der Zande (geb. 1875), wie hij trouwde Beusichem 30-11-1904.
XIV-fm Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 15-6-1876, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Elisabeth x, 23 jr, Zandvoort 10-5-1900 Maarten Cornelis Snijer, 23 jr, * Zandvoort 14-11-1876, † Rheden 14-10-1921, 44 jr, zv Jan Snijer x Willempje van der Schinkel .
Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep: tramconducteur.
Kinderen van Elisabeth en Maarten:
1 Jan Snijer, * Heemstede 4-3-1901
2 Anthonie Snijer, * Haarlem 11-8-1902. Volgt XV-ef.
XIV-fn Cornelis van Zanten, * Beusichem 4-12-1877, zv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Notitie bij Cornelis: bron M. Breems-Janse:
Wagenvoerder,Spoorbeambte. Portier N.S. gebouwen Stompwijk .Cornelis heeft ook in Heemstede zijn geluk beproefd bij de E.S.M.(N.Z.H.).kort na zijn huwlijk. Later verhuisde hij naar Leidschendam-Veur/Stompwijk met zijn gezin. Hij is ook getuige bij zijn zuster Anna (Antonia) tijdens het huwlijk met Johannes Christiaan van Beekum in Den Haag.
Het gezin woonde op de Broekweg 7, 40,15,8. Stompwijk /Veur ook wel klein Oss genoemd.De huisje waren in die jaren door de N.S. laten bouwen voor hun werknemers. Het was een volksbuurt waar armoede heerste, het regelmatig onrustig was en tot ongeregeldheden kwam. In 1929 kwam het zelfs tot een moord om een stuk brood.
Na het overlijden van zijn vrouw vertrekt Cornelis naar Den Haag. Hij was inmiddels gepensioneerde ambtenaar N.S. Vinkensteijnstraat 71.
Cornelis x, 26 jr, Sloten (NH) 15-6-1904 Elisabeth Stoet, 24 jr, * Weesperkarspel 30-4-1880, † Leidschendam/Stompwijk 15-4-1950, 69 jr.
Notitie bij Elisabeth: M. Breems-Janse:
Bron: Burgelijke Stand Gemeente Leidschedam Gezinskaarten 1900-1937
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Antonie van Zanten, * Heemstede 1905. Volgt XV-eg.
2 Gerardus Cornelis van Zanten, * Stompwijk 8-3-1915
Notitie bij Gerardus: bron M. Breems-Janse:
Rangeerder N.S. Wagenmaker N.S.Vertrekt 07-06-1938 naar Den Haag Noordeinde 141
XIV-fo Dirk van Zanten, * Beusichem 18-9-1879, † Haarlem 26-8-1924, 44 jr, zv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Beroep: wisselloper.
Dirk x, 36 jr, Bloemendaal 2-2-1916 Elisabetha Gepkens, ±25 jr, * Arnhem 1891, † <1924, <33 jr, dv Hendricus Petrus Gepkens x Johanna Petronella Versteeg .
Beroep: dienstbode.
XIV-fp Jacobus (Jap) van Zanten, * Beusichem 17-3-1881, † er 8-8-1969, 88 jr, zv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Notitie bij Jap: ook genoemd Van Santen
Bron M. Breems-Janse:
Werd Jaap de Jager genoemd.Werkte aan het polderdistrict.
De eigen woning in de Gansesteeg te Beusichem had een waterpomp voor de deur in de steeg en het huske grenzend aan de varkensstal. Pas ca. 1950 kreeg men water en riolering in de huizen. Jacob en Cornelia waren zeer gemoedelijke gastvrije mensen; ze hadden het spek en de hammen nog te drogen hangen aan het plafond in de keuken. Je keek je ogen uit als stadskind.
Jap x, 32 jr, Beusichem 5-11-1913 Cornelia Verkuil, 25 jr, * Zoelmond 13-11-1887, † Beusichem 13-5-1960, 72 jr, dv Gerrit Hendrik Verkuil * Zoelmond 12-10-1846 † er 16-12-1909 x Buren 13-11-1872 Antonia van Welij * Asch 1847 † Culemborg 27-3-1929.
Kinderen van Jap en Cornelia:
1 Gijsbertje (Gijsje) van Zanten, * Beusichem 19-7-1917. Volgt XV-eh.
2 Antonia Jacoba (Toos) van Zanten, * Beusichem 2-6-1918. Volgt XV-ei.
XIV-fq Jenneke van Zanten, * Beusichem 28-1-1883, † Haarlem 10-9-1945, 62 jr, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Notitie bij Jenneke: bron M. Breems-Janse:
Kinderen van Jenneke en Adrianus:
1 Gijsberta Wilhelmina Delissen, geboren op zaterdag 1 augustus 1908 in Heemstede. Gijsberta is overleden op woensdag 3 augustus 1938 in Haarlem., 30 jaar oud.
2 Adrianus Delissen, geboren op vrijdag 17 februari 1911 in Heemstede.
3 Johanna Wilhelmina Delissen, geboren op zondag 30 mei 1915 in Heemstede, , 20 jaar oud, op donderdag 12 september 1935 in Haarlem met Martinus Lemmers.
4 Wilhelmina Johanna Delissen, geboren op woensdag 14 februari 1917 in Heemstede trouwde, 17 jaar oud, op zondag 24 juni 1934 in Haarlem met Nicolaas Balk, 21 jaar oud. Nicolaas is geboren op zaterdag 5 april 1913 in Haarlem.
5 Elisabeth Delissen, geboren op zondag 22 mei 1921 in Heemstede.
6 Adrianus Delissen, levenloos geboren kind, geboren in 1934 in Heemstede.
Notitie bij overlijden van Adrianus: Zo was het genoteerd gezinskaart.
Jenneke x, 21 jr, Beusichem 24-11-1904 Adrianus Delissen, 37 jr, * Haarlem 14-9-1867, † er 3-1-1945, 77 jr, zv Winandus Delissen x Christina Strijbos .
Adrianus is weduwnaar van Wilhelmina Slobbe (1867-1903), wie hij trouwde Haarlem 7-2-1892.
Kind van Jenneke en Adrianus:
1 Wilhelmina Delissen, * Heemstede 10-1905, † er 2-11-1905, 1 mnd
XIV-fr Gijsbertje van Zanten, * Beusichem 2-12-1884, † er 2-2-1952, 67 jr, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Gijsbertje x, 27 jr, Beusichem 11-9-1912 Dirk Bosschaart, 31 jr, * Zoelmond 12-3-1881, † Beusichem 15-3-1964, 83 jr, zv Pieter Gerard Bosschaart * Zoelmond 6-1-1841 † er 22-1-1894 x Beusichem 29-9-1869 Gijsberta Veltkamp * Zoelmond 1843 † >22-1-1894.
Kind van Gijsbertje en Dirk:
1 Pieter Antonie Bosschaart, * Beusichem 23-9-1913
XIV-fs Jacoba Elisabeth (Coosje) van Zanten, * Beusichem 12-8-1886, † Den Haag 27-11-1962, 76 jr, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Notitie bij Coosje: bron M. Breems-Janse:
"Tante Coosje. Zeer apart mens. Lachen gieren brullen kon je met haar. Ze was Kamenierster bij zeer vermogende mensen in Den Haag en Wassenaar."
"Ze had wel 3 Pensioenen, dat zei mijn oma altijd gekscherend."
"Het was echt een gek mens met de meest idioote ingevingen. Regelmatig midden in de nacht intern verhuizen . Had ze bedacht dat die bank toch beter in de voorkamer stond dus zat ze knel tussen het deurkozijn en bank. Ze kon geen kant op en dan maar roepen om Klaas (met grote hangsnor) die het ook zat was dat gedoe. Ze beloofde keer op keer het niet meer te doen maar dat was ze gauw vergeten!"
Coosje x, 34 jr, Den Haag 3-8-1921 Arnoldus Nicolaas (Klaas) Claassen, 34 jr, * Arnhem 19-5-1887, † Den Haag 1957, ±70 jr, zv Nicolaas Claassen * Heteren 1857 x Reintje Hendriks * Almelo-stad 1860.
Notitie bij Klaas: bron M. Breems-Janse:
Klaas en Co hebben elkaar ontmoet na dat Klaas met verlof was uit Indiè. Co was in dienst bij mensen waar Klaas over de vloer kwam. Ze heeft periodes allen gewoond om dat Klaas weer naar Indiè moest. Hij wilde niet dat ze mee ging.
Kind van Coosje en Klaas:
1 Nicolaas Arnoldus (Niek) Claassen, * Den Haag 20-2-1922, † er 1-5-1979, 57 jr
XIV-ft Antonia (Anna) van Santen, * Beusichem 31-8-1888, † Den Haag, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Notitie bij Anna: bron M. Breems Janse:
Kinderen van Antonia en Christiaan:
1 Johannes Chritiaan van Beekum, geboren op vrijdag 16 augustus 1918 in Den Haag.
Notitie bij Johannes: Heeft twee dochters, woont in Rijswijk. Heeft voor zijn vader een hoorapperaat gemaakt. Heeft later ook een bedrijf of winkel in hoorapperaten gehad in Rijswijk?
2 Jacobus van Beekum, geboren op donderdag 3 juni 1920 in Den Haag.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is Koordirigent en naar Arnhem vertrokken.
Anna x, 29 jr, Den Haag 30-1-1918 Christiaan Johannes van Beekum, 22 jr, * Den Haag 22-4-1895, zv Johannes van Beekum * 1865 x Christina Johanna Krouwels * 1862.
Notitie bij Christiaan: bron M. Breems-Janse:
Smid. Los Werkman. Christiaan Johannes was doof.
XIV-fu Jacomijntje van Zanten (Santen), * Beusichem 3-7-1890, † Haarlem 23-3-1974, 83 jr, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Notitie bij Jacomijntje: Grootmoeder van Mary Breems-Janse, bron
Volledig nageslacht Jacomijntje in bestand.
Bron M. Breems-Janse:
Misschien een leuk verhaal dat mijn Oma Jacomijntje Van Zanten absoluut niet met mijn
Opa Hendricus Dirk mocht trouwen. Ze hadden elkaar op de Jaarkermis ontmoet in Beusichem. De vonk sloeg over maar hij had geen schijn van kans want haar vader en broers
jaagde hem Beusichem uit. Hij hield vol en uiteindelijk kwam het voor elkaar, er kon getrouwd worden. Opa was Koetsier bij een bedrijf ( Hotel?)op het Marktplein Culemborg. Hij had een nieuwe betrekking op een groot landgoed in Zeist met woning erbij midden in de bossen.
Voor het krieken van de dag na hun huwlijk werden ze uit de bedstee getrommeld door
“Teun de Jager” haar vader met de woorden, je wou hem hebben dus ga nu ook maar vort!
Ze konden niet met het Veer over varen bij Beusichem want de Lek was dicht gevroren . Ze
zijn glijend over het ijs naar de andere kant gekomen.( Dat waren nog eens winters!)
Door dat het huisje (bij het grote huis) midden in de bossen lag en mijn Opa op de gekste tijden de Familie met het rijtuig op moest halen of wegbrengen zat Oma alleen en ze was doodsbang.
Als we het dan over Emancipatie hebben gebeurde het volgende!
Ze ging in het voorjaar van 1912 ( ze was al zwanger van hun eerste zoon Henk) naar haar oudere zusters Elisabeth Cornelia( woonde toen Zandvoort ) Jenneke (woonde Heemstede). Na overleg ging mijn Oma solliciteren, voor mijn Opa, bij de N.Z.H (. toen nog Tram Maatsch.) als Wagenvoerder.
Toen ze terug kwam in Zeist had ze een betrekking voor Opa plus een woning om de hoek bij zus Jen. Later hebben ze nog jaren,3 huizen van elkaar, in de zelfde straat gewoond.
Opa heeft 48jr. bij de N.Z.H. gewerkt en ze zijn bijna 50jr getrouwd geweest tot volle
tevredenheid van beiden. Het was een leuk stel, vol humor en Oma kon de meest gekke fratsen uithalen . Mijn Opa die wat bedeesder en ingetogener was riep dan regelmatig, “nou nou Mien” maar vond het prachtig zodat ze elkaar heel goed aan vulde.
Eigenlijk die vrolijke ,opgeruimde gezellige aard zag je ook terug in Beusichem en Culemborg. Ook bij de zuster van mijn vader( die onlangs pas is overleden) ze kocht op 85 jr leeftijd nog een nieuwe auto. Altijd tip top verzorgd met gelakte nageltjes enz. ) Ook bij haar kinderen de zelfde humor.
We zien elkaar niet meer zo veel omdat ze verspreid over Nederland zitten maar zien we elkaar of bellen, is het dikke pret.
Deze en nog vele andere verhalen hebben mijn broer en ik vaak gehoord.
Aan mijn jeugd heb ik bijzonder prettige herrinneringen aan beiden. We gingen een paar keer per jaar met de auto naar Beusichem en Culemborg, mijn ouders ,broer en Opa en Oma.
Als we de straat uitreden voor dag en dauw kon je de klok erop gelijk zetten dat Oma aan het einde van de straat riep “wie wil er een ei” Ze zat steevast met een grote tas op schoot. Als kind vond je dat reuze spannend wat er allemaal uit de tas kwam. Op de terugweg naar Haarlem had ze altijd een reuze zak doppinda`s achter de hand wat een enorme rommel achter in de auto gaf waar mijn Vader altijd een beetje de pest over in kreeg.
Het begon met 2de Paasdag, Bloesemtijd, Kersentijd en Appel en Perentijd. Niet te vergeten met aardappels rooien die smaakte beter van kleigrond dan van de zandgrond rond Haarlem!
Zo kwamen we altijd volgeladen terug.
Omgekeerd logeerde er regelmatig Familie uit Beusichem en Culemborg in Haarlem.
Toen Opa was overleden brachten we Oma naar Beusichem. De nichten Toos en Gijsje vonden het altijd leuk als hun Tante kwam. Er werd druk over en weer getelefooneerd. Oma ging graag maar ze was nu toch zonder Henk. Ze ondernamen alles samen.
Ze kwam dagelijk bij ons langs en mijn Moeder beweerde dat ze aan haar loopje hoorde of ze wel of niet ging. Dat wisselde met de dag maar als ze eenmaal de knoop had doorgehakt ging ze er helemaal voor. De volgende Zondag haalden mijn ouders haar weer op en was ze blij dat ze was geweest en reuze naar haar zin gehad. Als de volgende logeerpartij naderden begon het spel van voren af aan. Naarmate dat ze tegen de tachtig liep kwam ze 2x per dag bij ons langs (geen probleem) opvallend genoeg als we net aan tafel gingen. Ze wilden nooit mee eten als mijn moeder bleef aandringen dat ze toch genoeg had enz. schoof ze aan tafel. Als mijn ouders voorstelde dat ze gewoon elke dag kwam eten wou ze daar niets van horen!!! Dus kwam ze wel elke dag onder het mom, ïk heb al gegeten maar als je toch over hebt schuif ik wel aan!
Onze hond Blacky veerde op als ze in aantocht was in het begin van de straat. Sein voor mijn moeder oh daar komt Moe aan. Ze bracht vaak b.v stukje worst voor hem mee. Mijn Moeder heeft het altijd uitstekend met haar schoonmoeder (ouders) kunnen vinden.
Al weken voor Kerstmis werd er druk overlegd wat er bij de poulier besteld zou worden. Ze waren gek op wild en konijn. Behalve mijn Moeder en ik. Mijn Moeder stond 2 dagen in de keuken( met plezier) was dan helemaal op en misselijk van geur die in huis hing. Wij samen aten rollade. Altijd gezellig eten met elkaar, gastvrijheid is iets wat wij allemaal in de Familie van Opa en Oma hebben meegekregen.
Garnalen at mijn Oma niet ,onder de mom van de kop en kont gooi je er af en de darmen eet je op! Het vreemde was dat de gebakken(gekookt) vis met graat en al naar binnen ging iets wat wij met afschuw bekeken en wachte de op de hoestbui .Haring liefs met kop en staart. Dat het attijd goed is gegaan is mij een raadsel.
Toen de wastobbe plus wasbord aan de wilgen werd gehangen plaats maakte voor de BIC langzaamwasser plus wringer stond mijn Moeder vooraan met het aanschaffen. Oma was sceptisch, kon nooit wat zijn! Nou, ze was direkt om zeep wat resulteerde in het feit dat Opa op Zondagmorgenvroeg puffend langs kwam dat mijn Vader direct langs Weezelman moest gaan want Oma wilde ook zo`n BIC wasmachine op Maandagmorgen vroeg want ze dan deed ze altijd de was. Ze had hem de hele nacht wakker gehouden over die wasmachine! Precies het zelfde gebeurde later met de Televisie in de jaren 50. Toon van Houten de echtgenoot van Gijsberta Maria Geb: 14-01-1914 hun dochter had als eerste een T.V. Opa en Oma togen naar Heemstede want Philips zou proefuitzenden. Ze waren altijd overal benieuwd naar en voor te porren. Mijn ouders kochten een paar maanden later een T.V toestel. Opa en oma kwamen Zaterdagsavonds kijken (eerst luisterende we altijd met elkaar naar de Radio) Opa voor aan in luie stoel , hoed (die hij altijd droeg) achter op zijn hoofd en de eeuwige dikke sigaar.Dat ging paar weken goed tot Oma weer van die nachtelijke partijen had en Opa op Zondmorgen vroeg weer voor de deur stond. Ze wilden de hele week s àvonds kijken al was het toen niet veel buiten het journaal. Gelukkig kende mijn Vader Weezelman persoonlijk die alles zo acuut moest leveren.
Mijn Oma was op 3 juli jarig maar werd altijd 4 juli gevierd. De jongste zus van mijn moeder was ook 4 juli jarig dus dat werd een avond in tweeen splitsen wat toch een beetje kriebel gaf.. Er hing wel ergens in de lucht dat ze 3 juli jarig was maar dat was volgens haar niet zo. Pas toen ze overleden was bleek uit de papieren dat ze inderdaad de3de jarig was Opa werd gewoon op zijn geboorte dag gevierd. Haar zuster Co(coosje) deed het zelfde 1 dag erna.
Kennelijk is dit iets wat zuiver bij de van Zantens voor kwam want ik las het op de site van Leo Ligtermoet dat de kleindochter van Elisabeth Jacoba van Zanten geh. met Klaas Ligtermoet zich dat ook afvroeg waarom haar Oma geboren 1 november het altijd op 2 november vierde. Niemand wist waarom?
In de jaren `50 kwam de petticoat in de mode.zo een van tule met laagjes en gekleurde randjes onderaan. Mijn Oma en ik gingen naar Vroom en Dreesman in de stad. Oma nam de rij wachtende mensen in ogenschouw voor de wand met rek met petticoats en moppelden
:”nou keind dat wordt kritiek”zei vervolgens tegen mij dat ik daar maar even moest wachten tot ze mij zou roepen! Ondertussen grapjes makend stond ze al gauw vooraan bij de toonbank Ze riep mij, ondertussen tegen de dames “ach dames wildt u zo vriendelijk zijn mijn kleindochter er even door te laten want ze moest even plassen. Niemand maakte bezwaar of sputterde tegen dat ze eigenlijk aan het voordringen was. Ze was beslist geen bijhandte of brutale vrouw. Het ging op een heel ontwapende natuurlijke manier. Toen we eenmaal buiten stonden met de grote papieren zak waar de petticoat in zat riep Oma : Ik zat toch in mijn piepzak of ze er genoeg hadden meggie en nu naar Flucks( Lunchroom ). Hier moet ik even van bij komen, al die dringende mensen ook!!!!
Ondertussen proestend van de lach. Dit was ze ten voeten uit!!
Er werd altij keurig A.B.N. gesproken maar soms zat er wel eens woord dialect tussen door vooral liefkozend bedoeld. Waren we in Beusichem/Culemborg dan werd er dialect gesproken.
Mijn Opa had ” de Tuin” samen met mijn Vader. Het was een flink stuk grond tegen de bossen daar achter weer de duinen. Het was vooral groenten en peulvruchten dat werd verbouwd, wat in gewekt werd en in het zout in Keulse potten. Wij hadden een grote voorraad kast en Oma ook. In de winter hoorde je regelmatig een grote knal en Oma kwam dan ook met de mededeling dat er een paar het niet gehaald hadden. De aardbeien die weelderig onder de nette groeide kwamen nooit van de tuin af . Wij kropen net zo hard onder het net als Oma om ze ter plekke op te eten. Het klinkt gek maar ik heb zo nooit meer zo lekker geproeft en zo diep rood.
Opa noemde haar liefkozend “de Opzichter”als hij haar zag aankomen. Ze bespraken hoe alles er bij stond.
De laatste paar jaar van haar leven woonde ze in een Bejaardenhuis. Ze was al de 80jr. gepasseerd. Kwam je haar weer tegen in de stad met een boodschappenlijstje( voor al die oudjes zo als ze zei!!!!) Zelf puffend want het werd allemaal wat minder met het hart en hoge bloeddruk. Ze bleef heel goed van geest, fief en kwiek Ze is in haar slaap overleden in de nacht van Zaterdag op Zondag.
(met dank aan M. Breems-Janse)
Jacomijntje x, 21 jr, Beusichem 6-12-1911 Hendrikus Dirk Jansen, 22 jr, * Culemborg 6-11-1889, † Haarlem 16-3-1960, 70 jr, zv Hendrikus Jansen x ±1889 Maria van Blitterswijk .
Notitie bij Hendrikus: Bron M. Breems-Janse:
Haar Grootvader werd opgevoed bij zijn Tante Maaike Janse. Generaties voerden reeds diverse procedures voor een correcte naamgeving Janse ipv Jansen.
Dat begint bij Michiel Janse; hij krijgt in 1765 Attestie van Borgharen om zijn geluk te beproeven in Culemborg.
Kinderen van Jacomijntje en Hendrikus:
1 Hendrikus Antonie Jansen, * Heemstede 21-10-1912. Volgt XV-ej.
2 Gijsberta Maria Jansen, * Heemstede 14-1-1915. Volgt XV-ek.
3 Michiel (Giel) Jansen, * Heemstede 16-6-1917, † Haarlem 24-12-1985, 68 jr
Notitie bij Giel: meer gegevens bekend, zie parenteel, bron M. Breems-Janse
XIV-fv Hermanus van Zanten, * Beusichem 14-7-1894, zv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XIII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Notitie bij Hermanus: bron M. Breems-Janse:
Landman, Conducteur E.S.M.( Eerste Stoom Maatschappij) Later de N.Z.H. Vermoedelijk gehuwd Sliedrecht. Komt naar Heemstede 06-10-1917. Woont Kogelstraat 8, Vertrekt 24-12-1918 naar Beusichem Gansensteeg 16. (adres van zijn ouders, kort na het overlijden van zijn moeder).
Beroep: conducteur E.S.M. (N.Z.H.).
Hermanus x Sliedrecht Christine Lakerveld, * Sliedrecht 11-10-1895.
Kinderen van Hermanus en Christine:
1 Hermanus van Zanten, * Sliedrecht 5-6-1917
2 Antonie van Zanten, * Heemstede 10-11-1918
XIV-fw Nicolaas Cornelis Ligtermoet, * Culemborg 1892, zv Nicolaas (Klaas) Ligtermoet en Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten (zie XIII-bw).
Nicolaas x, ±22 jr, Beverwijk 15-10-1914 Wilhelmina Elisabeth van Laar, ±18 jr, * Rhenen 1896.
XIV-fx Johannes Huijgen, * Culemborg 1862, zv Willem Dirk Huijgen (zie XIII-by) en Adriana van Blitterswijk.
Johannes x, ±29 jr, Culemborg 20-3-1891 Pieternella van der Linden, ±31 jr, * Culemborg 1860, dv Marinus van der Linden * Culemborg 1826 † er 6-8-1907 x Culemborg 27-3-1852 Hendrina van den Ham * Culemborg 1824 † er 27-1-1900.
XIV-fy Abraham Borgstijn, * Culemborg 1860, † er 5-3-1925, ±65 jr, zv Jan Borgstijn (Borgstein) en Elisabeth Huijgen (zie XIII-bz).
Abraham x, ±26 jr, Culemborg 28-5-1886 Cornelia Struijk, ±34 jr, * Culemborg 1852, † er 27-9-1913, ±61 jr, dv Frans Struijk * Beusichem 1809 † <1887 x Beusichem 28-4-1843 Jennigje Kemp * Rotterdam 1811 † Culemborg 2-12-1887.
Kinderen van Abraham en Cornelia:
1 Jan Borgstijn, * Culemborg 6-1886, † er 3-8-1886, 2 mnd
2 Francina Borgstijn, * Culemborg 1888. Volgt XV-el.
3 Elisabeth Borgstijn, * Culemborg 1889. Volgt XV-em.
4 Jan Borgstijn, * Culemborg 1891. Volgt XV-en.
XIV-fz Willem Dirk Borgstein, * Culemborg 8-10-1867, † >1913, >46 jr, zv Jan Borgstijn (Borgstein) en Elisabeth Huijgen (zie XIII-bz).
Beroep: landbouwer.
Willem x, 28 jr, Culemborg 25-6-1896 Antonia Maria Blitterswijk, 28 jr, * Culemborg 18-10-1867, † er 12-9-1913, 45 jr, dv Wouter Blitterswijk * Culemborg 1835 † er 13-11-1913 x Culemborg 6-5-1864 Maria Antonia Struik * Culemborg 1838 † er 6-11-1910.
XIV-ga Cornelis van Toorn, * Maurik 13-11-1866, zv Wouter van Toorn en Hendrika van Remmerden (zie XIII-cd).
Beroep: gemeenteveldwachter.
Cornelis x, 24 jr, Maurik 20-2-1891 Hendrika Stap, 18 jr, * Maurik 7-7-1872, dv Gerrit Stap * Zoelen 1825 † Wijk bij Duurstede 21-10-1896 x Buren 26-2-1859 Gilia Janse * Avezaath 1833 † <1896.
XIV-gb Petronella Ousen, * Rijswijk-Maurik 16-7-1868, † Leersum 31-1-1937, 68 jr, dv Arie Ousen en Antonia van Remmerden (zie XIII-cf).
Petronella x, 20 jr, Maurik 16-11-1888 Johannes van Amerongen, 26 jr, * Eck en Wiel 20-12-1861, † Leersum 31-1-1937, 75 jr, zv Jan van Amerongen * Maurik 1822 x 25-9-1861 Wilhelmina Quint (Kwint) * Maurik 1836.
Beroep: boerenknecht.
Kinderen van Petronella en Johannes:
1 Wilhelmina Antonia van Amerongen, * Langbroek 12-7-1890. Volgt XV-eo.
2 Arie Hendrikus van Amerongen, * Maurik 1893. Volgt XV-ep.
3 Anthonia van Amerongen, * Amerongen 1897. Volgt XV-eq.
4 Jan van Amerongen, * Amerongen 30-7-1899, † er 22-2-1920, 20 jr
5 Johannes van Amerongen, * Amerongen 23-10-1901
6 Petronella van Amerongen, * 18-10-1903. Volgt XV-er.
XIV-gc Agnita Arendina Ousen, * Maurik 1872, dv Arie Ousen en Antonia van Remmerden (zie XIII-cf).
Agnita x, ±22 jr, Maurik 22-11-1894 Adrianus Johannes Verkuijl.
Kind van Agnita en Adrianus:
1 Arie Hendrikus Verkuijl
XIV-gd Antonia Wilhelmina Pater, * Houten 15-3-1876, † Utrecht 6-6-1956, 80 jr, dv Roelof Gerrit Pater en Gerrigje van Dijk (zie XIII-cm).
Antonia x, 17 jr, Houten 19-1-1894 Jan Jacob van Doorn, 20 jr, * Odijk 30-9-1873, † Utrecht 12-10-1946, 73 jr.
Notitie bij Jan: voorouders en meer aansluitingen bekend;
Kind van Antonia en Jan:
1 Gerrit Jan van Doorn, * Houten 25-6-1918, † 4-10-1991, 73 jr
Beroep: loonspuiter (loonspuiter (bespuiten van fruitbomen tegen insecten)).
XIV-ge Rutgerus Laponder, * Beusichem 25-12-1868, zv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-cn).
Rutgerus x, 39 jr, Beusichem 28-10-1908 Maria Johanna van Bekkum (Bekkem), ±28 jr.
Zie XIV-fg voor persoonsgegevens van Maria.
XIV-gf Cornelis Laponder, * Beusichem 23-10-1870, zv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-cn).
Cornelis x, 35 jr, Beusichem 1-11-1905 Gerritje Sophia Boon, ±27 jr, * Beusichem 1878, dv Johannes Boon * Beusichem 19-7-1836 † er 9-7-1915 x Beusichem 22-1-1873 Willemijntje van Alphen * Beusichem 19-10-1842 † er 4-5-1935.
Beroep: wegwerker.
XIV-gg Adriana Wilhelmina Laponder, * Beusichem 1-2-1872, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-cn).
Adriana x, 26 jr, Beusichem 9-11-1898 Johannes Cornelis van Lunteren, 30 jr, * Ravenswaaij 18-7-1868, † Beusichem 25-6-1916, 47 jr, zv Jan van Lunteren x Teuntje Drost .
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-6-1916.
Beroep: koopman.
XIV-gh Belia Cornelia Laponder, * Beusichem 6-8-1875, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-cn).
Belia x, 25 jr, Beusichem 29-5-1901 Albertus Johannes de Graaf, ±31 jr, * Beusichem 1870, † er 14-1-1929, ±59 jr, zv Gerrit Johannes de Graaf * Beusichem 26-2-1834 † er 28-3-1902 x Beusichem 13-3-1861 Steventje Brentjes * Waardenburg 28-7-1833 † Beusichem 5-2-1914.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-1-1929.
XIV-gi Theodora Pietronella Laponder, * Beusichem 1879, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-cn).
Theodora x, ±28 jr, Beusichem 15-5-1907 Theunis van Mourik, ±28 jr, * Asch 1879, zv Aart van Mourik * Asch 1851 † >1913 x Buren 19-11-1875 Maaijke van Meerten * Beusichem 1852 † Asch 23-1-1913.
XIV-gj Elisabeth Cornelia Laponder, * Beusichem 5-3-1880, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-cn).
Elisabeth x, 26 jr, Beusichem 22-8-1906 Cornelis van Dijk, ±27 jr, * Beusichem 1879, zv Willem van Dijk * ±1854 x Judith van Nifterik .
XIV-gk Peter Laponder, * Beusichem 1885, zv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-cn).
Beroepen: bode; werkman.
Peter x, ±21 jr, Beusichem 21-3-1906 Jacoba van Mourik, ±22 jr, * Buren 1884, dv Aart van Mourik * Asch 1851 † >1913 x Buren 19-11-1875 Maaijke van Meerten * Beusichem 1852 † Asch 23-1-1913.
Beroep: dienstbode.
Kinderen van Peter en Jacoba:
1 Maaike Laponder, * Beusichem 1909, † er 14-1-1930, ±21 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 15-1-1930.
2 Laponder, levenloos geboren zoon, geboren 26-3-1909 in Beusichem Van het overlijden is aangifte gedaan 26-3-1909.
3 Jacobus Laponder, * Beusichem 2-7-1917, † er 18-5-1918, 10 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 18-5-1918.
XIV-gl Johanna Christina Laponder, * Beusichem 1889, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-cn).
Johanna x, ±21 jr, Beusichem 23-3-1910 Arie Adrianus Dirksen, ±29 jr.
Zie XIV-js voor persoonsgegevens van Arie.
XIV-gm Engelina Pijsselman, * Tiel 2-4-1850, † >1907, >57 jr, dv Gerrit Adrianus Pijsselman en Gerdina Maria van Beusichem (zie XIII-cp).
Engelina x, 35 jr, Culemborg 9-10-1885 Nicolaas Adrianus Koedam, 35 jr, * Culemborg 6-1-1850, † er 23-9-1907, 57 jr, zv Dirk Koedam * Culemborg 1824 † er 13-2-1854 x Beusichem 4-6-1847 Cornelia Clasina Kemp * Beusichem 1822 † Culemborg 20-1-1892.
XIV-gn Gijsbert van Beusekom, * Beusichem 1875, zv Jan Gerrit van Beusekom (zie XIII-cq) en Dina van Mourik.
Gijsbert x, ±41 jr, Buurmalsen 12-10-1916 Cornelia van der Netten van Stigt, ±33 jr, * Buurmalsen 1883, dv Andries van der Netten van Stigt * Buurmalsen ±24-10-1849 † er 23-2-1931 x Buurmalsen 12-11-1878 Maria Gerdina Bronk * Buurmalsen 1854 † er 29-5-1937.
XIV-go Gijsbert van Gessel, * Buren 1878, † Echteld 27-3-1927, ±49 jr, zv Teunis van Gessel en Maria van Beusekom (Beusichem) (zie XIII-cs).
Beroep: 1927 landbouwer.
Gijsbert x, ±28 jr, Echteld 3-5-1906 Hendrikje van den Brink, ±21 jr, * Ochten 1885, † >1927, >42 jr, dv Hendrik van den Brink x Johanna Gerdina van Lent .
Kind van Gijsbert en Hendrikje:
1 Teunis van Gessel, * Echteld 16-4-1907, † er 15-5-1907, 29 dg
XIV-gp Geert van Gessel, * Buren 1879, zv Teunis van Gessel en Maria van Beusekom (Beusichem) (zie XIII-cs).
Geert x, ±36 jr, Echteld 11-11-1915 Gerritje van Blijderveen, ±30 jr, * Echteld 1885, dv Hendrik Cornelis van Blijderveen x Jantje van Toorn .
Kind van Geert en Gerritje:
1 Teunis van Gessel, * Echteld 12-1920, † er 12-3-1922, 1 jr
XIV-gq Neeltje van Gessel, * Buren 1884, dv Teunis van Gessel en Maria van Beusekom (Beusichem) (zie XIII-cs).
Neeltje x, ±38 jr, Buren 24-5-1922 Matthijs van Blijderveen, ±38 jr, * Echteld 1884, zv Hendrik Cornelis van Blijderveen x Jantje van Toorn .
XIV-gr Hessel Hendrikus van Gessel, * Buren 1892, zv Teunis van Gessel en Maria van Beusekom (Beusichem) (zie XIII-cs).
Beroep: hoofdonderwijzer.
Hessel x, ±28 jr, Hoogwoud-NH 14-9-1920 Dieuwertje van der Gragt, ±28 jr, * Oude Niedorp 1892.
Beroep: onderwijzeres.
XIV-gs Hendrik Justus de Heus, * Beusichem 1890, zv Hermanus de Heus (zie XIII-cu) en Cornelia Hendrika van de Waardt.
Beroep: 1915 landbouwer.
Hendrik x, ±25 jr, Beusichem 3-11-1915 Elisabeth Maria van Santen, 31 jr.
Zie XIV-er voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kind van Hendrik en Elisabeth: zie XIV-er.
XIV-gt Johannes van Zanten, * Utrecht 24-6-1847, † >1913, >66 jr, zv Johannes van Zanten (zie XIII-cw) en Johanna Lancee.
Van de geboorte is aangifte gedaan 24-6-1847
Beroep: graveur (1880-1913), zendeling (1916).
Johannes x, 30 jr, Leiden 15-8-1877 Antoinetta Piket, 21 jr, * Leiden 16-2-1856, † >1913, >57 jr, dv Klaas Piket * Leiden 29-5-1822 x Leiden 27-8-1840 Alida Essers * Leiden 1-5-1821.
Kinderen van Johannes en Antoinetta:
1 Johanna van Zanten, * Utrecht 17-12-1878. Volgt XV-es.
2 Nicolaas van Zanten, * Utrecht 3-6-1880. Volgt XV-et.
3 Johannes van Zanten, * Utrecht 2-8-1881, † er 13-10-1882, 1 jr Van de geboorte is aangifte gedaan 4-8-1881 Van het overlijden is aangifte gedaan 14-10-1882.
4 Alida van Zanten, * Utrecht 19-1-1883 Van het overlijden is aangifte gedaan 20-1-1883.
5 NN van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 5-4-1885 in Utrecht Van het overlijden is aangifte gedaan 7-4-1885.
6 Johannes van Zanten, * Utrecht 30-5-1886. Volgt XV-eu.
7 Antoinette van Zanten, * Utrecht 17-3-1888, † er 27-4-1888, 1 mnd Van de geboorte is aangifte gedaan 19-3-1888 Van het overlijden is aangifte gedaan 28-4-1888.
8 Wilhelmina Catharina van Zanten, * Utrecht 11-1-1890, † er 9-2-1893, 3 jr Van de geboorte is aangifte gedaan 13-1-1890 Van het overlijden is aangifte gedaan 12-2-1893.
9 Pieter van Zanten, * Utrecht 24-9-1893, † >1921, >28 jr Van de geboorte is aangifte gedaan 24-9-1893
10 Antoinetta van Zanten, * Utrecht 4-11-1894, † er 31-12-1894, 1 mnd Van de geboorte is aangifte gedaan 7-11-1894
XIV-gu Jacoba Barnardina Dionijsia van Santen, * Culemborg 1-6-1862, † er 23-6-1932, 70 jr, dv Hendrik van Santen (zie XIII-cy) en Willemina Wouterina Hermandina van Gelder.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-6-1932. Jacoba x, 23 jr, Culemborg 1-6-1885 Emanuel de Boef, 23 jr, * Culemborg 3-4-1862, † Arnhem 12-12-1948, 86 jr, zv Cornelis de Boef x Culemborg 6-6-1851 Geertje Saltzherr * Culemborg 29-3-1829 † er 31-5-1902.
Beroep: steendrukker.
Kind van Jacoba en Emanuel:
1 Cornelis de Boef, * Culemborg 1886, † er 13-6-1911, ±25 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 14-6-1911.
Beroep: boekdrukker.
XIV-gv Petrus van Zanten, * Culemborg 1864, zv Hendrik van Santen (zie XIII-cy) en Willemina Wouterina Hermandina van Gelder.
Petrus x, ±28 jr, Utrecht 21-9-1892 Maria Haarmans, ±23 jr, * Utrecht 1869.
Kinderen van Petrus en Maria:
1 Maria van Zanten, * Utrecht 3-2-1892
Notitie bij Maria: erkenning tijdens huwelijk ouders
2 Theodora van Zanten, * Zeist 1896. Volgt XV-ev.
XIV-gw Simon Adrianus van Santen, * Culemborg 1868, † Arnhem 24-4-1921, ±53 jr, zv Hendrik van Santen (zie XIII-cy) en Willemina Wouterina Hermandina van Gelder.
Simon x, ±24 jr, Arnhem 16-11-1892 Magdalena Bekker, ±23 jr, * Arnhem 1869, † er 19-2-1952, ±83 jr, dv Hermanus Bekker x Petronella Arnoud .
Kinderen van Simon en Magdalena:
1 Hermanus van Santen, * Arnhem 1893, † er 20-1-1911, ±18 jr
2 Willem van Santen, * Arnhem 1895, † er 24-2-1920, ±25 jr
3 Petronella Magdalena van Santen, * Arnhem 1900, † er 1-1-1914, ±14 jr
4 Lambertus Paulus van Santen, * Arnhem 1901, † Joure 13-6-1921, ±20 jr
5 Leendert van Santen, * Arnhem 1903. Volgt XV-ew.
6 Jacobus van Santen, * Arnhem 1904. Volgt XV-ex.
7 Josina van Santen, * Arnhem 3-1906, † er 3-9-1906, 6 mnd
XIV-gx Johanna Maria van Santen, * Culemborg 28-11-1870, dv Hendrik van Santen (zie XIII-cy) en Willemina Wouterina Hermandina van Gelder.
Notitie bij Johanna: bron RAu
johanna maria, geh. met johannes van schevikhoven, 2811-1870 culemborg, Schutstraat 4, 22, 6475
Johanna x, 23 jr, Utrecht 9-5-1894 Johannes van Schevikhoven, ±34 jr, * Ouder Amstel 1860, † Zuilen-Utrecht 6-5-1941, ±81 jr, zv Joannes van Schevikhoven * ±1835 x Jannetje Borst .
Notitie bij Johannes: dochter jannetje wilhelmina wordt erkend bij huwelijk
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Jannetje Wilhelmina van Schevikhoven, * Utrecht 28-5-1892
Notitie bij Jannetje: erkenning bij huwelijk ouders
2 Johannes van Schevikhoven, * Utrecht 7-2-1895. Volgt XV-ey.
3 van Schevikhoven, * Utrecht 6-8-1897
XIV-gy Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 1864, † Zeist 4-8-1951, ±87 jr, dv Willem van Santen (zie XIII-cz) en Arnolda van der Muts.
Johanna:
(1) x, ±22 jr, Amsterdam 21-1-1886 Hendrik Johannes Ras, ±21 jr, * Amsterdam 1865, † <1931, <66 jr.
(2) x, ±67 jr, Amsterdam 11-3-1931 Pieter Jacobus van Piggelen, ±65 jr, * Utrecht 1866, † <1951, <85 jr.
XIV-gz Hermanus van Santen, * Amsterdam 1877, zv Willem van Santen (zie XIII-cz) en Arnolda van der Muts.
Beroep: sigarenmaker.
Hermanus x, ±28 jr, Amsterdam 1-3-1905 Neeltje Susanna de Gilde, ±31 jr, * Amsterdam 1874.
XIV-ha Antonie Marinus van Santen, * Delft 27-2-1868, zv Antonie Marinus van Santen (zie XIII-db) en Catharina van Dam.
Notitie bij Antonie: geeft aansluiting op bestand J. Hofland-Poot; in haar bestand div. personen Van Santen uit de Westland-tak,
uit dit huwelijk 10 kinderen, zie
http://www.stamboom-westland.nl/pootframeset.htm?poot000747.htm#14947
Antonie x, 29 jr, Delft 13-10-1897 Frederika Poot, 19 jr, * Delft 22-4-1878, † er 15-5-1910, 32 jr.
XIV-hb Dirkje Jacoba van Son, * Culemborg 12-9-1861, dv Thomas van Son en Mina Hendrica van Zanten (zie XIII-dc).
Dirkje x, 21 jr, Culemborg 27-7-1883 Gerrit de Jager, 25 jr, * Culemborg 10-6-1858, zv Gerrigje de Jager * ±1823.
Kind van Dirkje en Gerrit:
1 de Jager, * <1883
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIV-hc Dirk Gerrit van Son, * Culemborg 15-2-1869, zv Thomas van Son en Mina Hendrica van Zanten (zie XIII-dc).
Dirk x, 31 jr, Culemborg 21-5-1900 Antonia Adriana Ansems, 29 jr, * Culemborg 20-2-1871, dv Hendrikus Franciscus Ansems x Cornelia Johanna van Beusekom * ±1846.
XIV-hd Johannes Hendrik van Son, * Culemborg 9-9-1871, zv Thomas van Son en Mina Hendrica van Zanten (zie XIII-dc).
Johannes x, 23 jr, Culemborg 25-1-1895 Metje Gudde, 21 jr, * Loosdrecht 18-12-1873, dv Willem Gudde x Elisabeth Zevenboom .
XIV-he Magdalena Maria van Son, * Culemborg 19-12-1879, † er 5-9-1909, 29 jr, dv Thomas van Son en Mina Hendrica van Zanten (zie XIII-dc).
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-9-1909. Magdalena x, 28 jr, Culemborg 12-6-1908 Dirk Antonie Vermeulen, 24 jr, * Culemborg 5-10-1883, † >1909, >26 jr, zv Otto Vermeulen x Elisabeth Hak .
XIV-hf Johannes Paulus van Zanten, * Culemborg 27-3-1874, † >1937, >63 jr, zv Jacob Jan van Zanten (zie XIII-dd) en Maartje Christina Saltzherr.
Beroep: timmerman.
Johannes x, 26 jr, Culemborg 18-5-1900 Adriana van Emmerik, 28 jr, * Culemborg 4-7-1871, † er 13-10-1937, 66 jr, dv Sophia van Emmerik .
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-10-1937.
XIV-hg Gerdina Paulina van Santen, * Culemborg 7-8-1870, dv Dirk Hendrik van Santen (zie XIII-de) en Gerritje van Laar.
Gerdina x, 26 jr, Culemborg 11-12-1896 Stephanus van Logchem, 26 jr.
Zie XIV-kh voor persoonsgegevens van Stephanus.
XIV-hh Jacob (Job) van Santen, * Culemborg 26-4-1874, † Rotterdam 10-5-1948, 74 jr, zv Hendrik Johannes van Santen (zie XIII-df) en Antje Blitterswijk.
Notitie bij Job: bron doorgegeven aan Tineke,
zie ook fsbeta.familysearch.org
Job x, 30 jr, Waspik (gem.Waalwijk) 20-5-1904 Jacoba Petronella Ruijtenberg, 24 jr, * Waspik (gem.Waalwijk) 9-2-1880, † Rotterdam 12-2-1951, 71 jr.
Kinderen van Job en Jacoba:
1 Hendrik Johannis van Santen, * Maurik 28-10-1904. Volgt XV-ez.
2 Cornelia Adriana van Santen, * Waspik (gem.Waalwijk) 18-7-1906. Volgt XV-fa.
3 Antoon Dirk van Santen, * Rotterdam 2-1-1908, † Vught 16-1-1971, 63 jr
4 Johanna Alida Wilhelmina van Santen, * Rotterdam 17-12-1910, † Dusseldorf-Duitsland 29-5-1914, 3 jr
5 Alida Adriana van Santen, * Rotterdam 17-4-1917. Volgt XV-fb.
6 Jacob van Santen, * Amsterdam 25-12-1921, † Wesel (D) 15-1-1922, 21 dg
7 Nelly Pietronella van Santen, * Rotterdam 21-2-1923, † er 20-3-1989, 66 jr
XIV-hi Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 5-5-1879, † Rotterdam 27-12-1970, 91 jr, zv Hendrik Johannes van Santen (zie XIII-df) en Antje Blitterswijk.
Notitie bij Hendrik: zijn zus Dirkje tr zijn zwager
grootouders van T. Ploeger- van Santen en H. van Santen, bronnen
Beroep: schipper, bevrachter.
Hendrik x, 29 jr, Rotterdam 20-5-1908 Dirkje Johanna van Zanten, 23 jr.
Zie XIV-ju voor persoonsgegevens van Dirkje.
Kinderen van Hendrik en Dirkje:
1 Hendrik Johannes van Santen, * Rotterdam 21-10-1908. Volgt XV-fc.
2 Hendricus Dirk van Santen, * Rotterdam 30-6-1912. Volgt XV-fd.
XIV-hj Dirkje van Santen, * Culemborg 10-1-1884, † Rotterdam 29-1-1977, 93 jr, dv Hendrik Johannes van Santen (zie XIII-df) en Antje Blitterswijk.
Notitie bij Dirkje: haar broer Hendrik Johannes tr haar schoonzus
Dirkje x, 26 jr, Rotterdam 10-8-1910 Cornelis Hendricus van Zanten, 23 jr.
Zie XIV-jv voor persoonsgegevens van Cornelis.
Kind van Dirkje en Cornelis:
1 Dirkje van Zanten, * Rotterdam 22-5-1912. Volgt XV-fe.
XIV-hk Rijk Antonie van Zanten, * Culemborg 1864, zv Maaike van Zanten (zie XIII-dg).
Rijk x, ±24 jr, Dalfsen 1-3-1888 Hendrika de Graaf, ±25 jr, * Dalfsen 1863.
Kinderen van Rijk en Hendrika:
1 Johanna Suzanna van Zanten, * Dalfsen <1-3-1888. Volgt XV-ff.
2 Wilhelmus Antonius Hendrikus van Zanten, * Dalfsen 1891. Volgt XV-fg.
3 Gerrit Jan Martinus van Zanten, * Dalfsen 1895. Volgt XV-fh.
4 Marinus Gijsbertus van Zanten, * Dalfsen 1898. Volgt XV-fi.
XIV-hl Klazina Veldhuizen, * Ameide 4-2-1877, dv Willem Veldhuijzen (Veldhuizen) en Maaike van Zanten (zie XIII-dg).
Klazina x, 21 jr, Ameide 4-11-1898 Hendrik van Vliet, ±22 jr, * Nieuw-Lekkerland 1876.
XIV-hm Alida Wammes, dv Gerrit Wammes (zie XIII-dh) en Johanna Bosch (Bos).
Alida:
(1) x <1888 Johannes Ooms, † <1888.
(2) x Culemborg 31-8-1888 Johannes van der Hoeff, ±29 jr, * Culemborg 1859, zv Johannes van der Hoeff * ±1834 x Johanna van Sterkenburg .
Kind van Alida en Johannes (2):
1 Johannes Hendrikus van der Hoeff, * Culemborg 10-1890, † er 5-3-1892, 1 jr
XIV-hn Johanna Wammes, * Culemborg 1867, † er 25-5-1926, ±59 jr, dv Gerrit Wammes (zie XIII-dh) en Johanna Bosch (Bos).
Johanna x, ±19 jr, Culemborg 21-5-1886 Gerrit Camijn, ±23 jr, * Culemborg 1863, zv Jan Willem Camijn * Beusichem 1825 † Culemborg 6-10-1911 x Culemborg 18-7-1845 Margaretha Molders * Culemborg 1822 † er 31-8-1869.
XIV-ho Gerrit Johannes Wammes, * Culemborg 1874, † er 18-12-1927, ±53 jr, zv Gerrit Wammes (zie XIII-dh) en Johanna Bosch (Bos).
Gerrit x Angenitha Jansen.
Kinderen van Gerrit en Angenitha:
1 Michiel Gerardus Wammes, * Culemborg 10-1898, † er 21-1-1899, 3 mnd
2 Thomas Hendricus Wammes, * Culemborg 1903, † er 18-12-1907, ±4 jr
XIV-hp Jannigje Vermeulen, * Culemborg 12-11-1853, † er 11-1-1926, 72 jr, dv Jacobus Vermeulen en Maria Johanna Wammes (zie XIII-dk).
Jannigje x, 30 jr, Culemborg 23-5-1884 Jan Pin, 30 jr, * Culemborg 18-11-1853, † er 1-12-1926, 73 jr, zv Evert Pin * Culemborg 1821 † er 23-7-1894 x Culemborg 23-3-1849 Alida Borgstein * Culemborg 1823 † er 24-10-1893.
Kinderen van Jannigje en Jan:
1 Evert Jacobus Pin, * Culemborg 1886, † er 26-2-1923, ±37 jr
2 Jacobus Johannes Pin, * Culemborg 1887. Volgt XV-fj.
3 Alida Pin, * Culemborg 1888. Volgt XV-fk.
4 Maria Johanna Pin, * Culemborg 1891. Volgt XV-fl.
5 Antonia Maria Pin, * Culemborg 1893. Volgt XV-fm.
6 Johanna Pin, * Culemborg 8-12-1895. Volgt XV-fn.
XIV-hq Antonia Vermeulen, * Culemborg 21-2-1861, dv Jacobus Vermeulen en Maria Johanna Wammes (zie XIII-dk).
Antonia x, 27 jr, Culemborg 25-5-1888 Antonie Aloijsius de Beus, 24 jr, * Culemborg 22-6-1863, † Den Haag 18-8-1942, 79 jr, zv Wouter Antonius de Beus * Culemborg 1827 † er 5-7-1892 x Culemborg 4-5-1860 Jenneke Philipphi (Philippi) * Culemborg 27-5-1830 † er 15-4-1911.
Beroep: 1920 tabaksbewerker.
Kind van Antonia en Antonie:
1 Johanna Alberta de Beus, * Culemborg 14-8-1897. Volgt XV-fo.
XIV-hr Maria Vermeulen, * Culemborg 20-3-1866, † Utrecht 29-10-1940, 74 jr, dv Jacobus Vermeulen en Maria Johanna Wammes (zie XIII-dk).
Maria x Adrianus Johannes Lodewicus Lambermont, * Utrecht 10-7-1865, † er 26-7-1926, 61 jr.
Notitie bij Adrianus: zie ook http://www.gezinsbladen.nl/gezinsbladen/index.htm
Beroep: besteller van Gend en Loos.
XIV-hs Maria Wammes, * Culemborg 1-4-1864, † er 28-6-1934, 70 jr, dv Bernardus Jacobus Wammes (zie XIII-dl) en Hendrika van Kuik.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-6-1934. Maria x, 36 jr, Culemborg 28-5-1900 Gerrit Piek, 51 jr, * Culemborg 20-11-1848, † <1934, <86 jr, zv Jan Piek x Johanna Werkhoven .
Gerrit is weduwnaar van Hendrica van den Heiligenberg (ovl. vóór 1900), wie hij trouwde <1900.
XIV-ht Johannes Bernardus Wammes, * Culemborg 3-11-1868, † er 11-1-1929, 60 jr, zv Bernardus Jacobus Wammes (zie XIII-dl) en Hendrika van Kuik.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-1-1929. Johannes x, 35 jr, Culemborg 16-5-1904 Maria van Panwijk, 27 jr, * Culemborg 21-6-1876, † er 15-4-1938, 61 jr, dv Antonie van Panwijk x Willemina Maria Verweij .
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-4-1938.
XIV-hu Lambertus Wammes, * Culemborg 23-2-1862, zv Lambertus Antonius Wammes (zie XIII-dn) en Margaretha Snoek.
Beroep: mandenmaker.
Lambertus x, 22 jr, Culemborg 16-5-1884 Cornelia Theodora van Kuik (Kruk), 28 jr, * Culemborg 24-12-1855, dv Jozef van Kuik * Culemborg 1825 † er 15-11-1893 x Culemborg 14-12-1855 Margaritha Westerhout (Westhout) * Beusichem 1826 † <1893.
Kinderen van Lambertus en Cornelia:
1 Marinus Wammes, * Culemborg 1870. Volgt XV-fp.
2 Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg 5-1885, † er 27-9-1886, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 28-9-1886.
3 Jozef Marinus Wammes, * Culemborg 1888. Volgt XV-fq.
4 Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg 1890. Volgt XV-fr.
5 Gerardus Johannes Wammes, * Culemborg 1893, † er 16-12-1895, ±2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 18-12-1895.
6 Gradus Johannes Wammes, * Culemborg 1897. Volgt XV-fs.
XIV-hv Anna Maria Wammes, * Culemborg 1864, † er 10-2-1914, ±50 jr, dv Lambertus Antonius Wammes (zie XIII-dn) en Margaretha Snoek.
Anna x Theodorus Bernardus Ignatius van Tienoven, † >1914.
XIV-hw Johanna Wammes, * Culemborg 1873, † er 11-5-1901, ±28 jr, dv Lambertus Antonius Wammes (zie XIII-dn) en Margaretha Snoek.
Johanna x Johannes van Unen, † >1901.
XIV-hx Maria Gijsberta Wammes, * Culemborg 14-6-1881, dv Godert Antonie Wammes (zie XIII-dp) en Johanna Wilhelmina Smits.
Notitie bij Maria: nageslacht bekend bij BL
Maria x, 20 jr, Culemborg 21-3-1902 Leendert van Unen, 33 jr, * Culemborg 8-1-1869, zv Andries van Unen * Culemborg 1841 † er 27-1-1897 x Culemborg 5-2-1864 Hendrika Severin * Culemborg 8-5-1841 † Utrecht 25-10-1909.
Beroep: 1902 kleermaker.
XIV-hy Hendrina Johanna van Weerdenburg, * Culemborg 4-3-1877, dv Cornelis Lambertus van Weerdenburg (zie XIII-ds) en Johanna Schoonderwoerd.
Hendrina x, 1 jr, Culemborg 15-8-1878 Johannes Adrianus Collé, 5 mnd, * Culemborg 22-2-1878, zv Bernardus Evert Collé x Cornelia Maria van den Ham .
Beroep: borstelmaker.
XIV-hz Helena Bernardina van Weerdenburg, * Culemborg 1880, † er 12-6-1932, ±52 jr, dv Cornelis Lambertus van Weerdenburg (zie XIII-ds) en Johanna Schoonderwoerd.
Helena x Gerrit Vermeulen, † >1932.
XIV-ia Henricus Bernardus van Weerdenburg, * Culemborg 14-8-1882, zv Cornelis Lambertus van Weerdenburg (zie XIII-ds) en Johanna Schoonderwoerd.
Beroep: sigarensorteerder.
Henricus x, 25 jr, Culemborg 2-9-1907 Geertruida Jansen, 22 jr, * Beesd 24-8-1885, dv Gerardus Jansen x Maria van Arnhem .
XIV-ib Cornelis Theodorus van Weerdenburg, * Culemborg 1894, zv Cornelis Lambertus van Weerdenburg (zie XIII-ds) en Johanna Schoonderwoerd.
Cornelis x, ±22 jr, Wageningen 12-5-1916 Catharina Anna Coops, ±19 jr, * Ede 1897, dv Dirk Jan Gerardus Mechtilinus Coops x Maria Romijn .
XIV-ic Francina Maria Belia van Santen, * Utrecht 22-10-1875, dv Nicolaas Hendrikus van Santen (zie XIII-dt) en Geertruij van Lexmond.
Notitie bij Francina: bron RAU
Francina maria belia van santen, geh. met jacobus J. La Maitre, geb. 22-10-1875 te utrecht, 8-5-08 naar zwolle.
Francina x, 32 jr, Utrecht 23-4-1908 Jacobus Johannes la Maitre, ±26 jr, * Utrecht 1882, zv Jacobus la Maitre * Utrecht 1833 x Utrecht 7-11-1866 Johanna Lancee * Utrecht 1841.
XIV-id Gijsbertus Nicolaas (Bertus) van Santen, * Utrecht 2-2-1879, † Amsterdam 12-6-1962, 83 jr, zv Nicolaas Hendrikus van Santen (zie XIII-dt) en Geertruij van Lexmond.
Beroep: trambestuurder.
Bertus x, 31 jr, Utrecht 2-2-1910 Wilhelmina Carolina Pot, 32 jr, * Utrecht 29-7-1877, † Amsterdam 7-1-1947, 69 jr, dv Johannes Pot * Utrecht 11-3-1848 † er 10-5-1909 x Utrecht 18-11-1874 Anna Catharina Sick * Ootmarsum 13-5-1854 † Amsterdam 26-3-1915.
Kinderen van Bertus en Wilhelmina:
1 Gijsbertus Nicolaas Johannes van Santen, * Amsterdam 26-6-1911. Volgt XV-ft.
2 Catharina Anna Wilhelmina (Catrien) van Santen, * Amsterdam 15-10-1912, † er 12-11-1993, 81 jr
3 Gerardus Wilhelmus van Santen, * Amsterdam 16-8-1914. Volgt XV-fu.
4 Jan Karel Willem van Santen, * Amsterdam 2-8-1916. Volgt XV-fv.
XIV-ie Petronella Gerarda Peperkamp, * Culemborg 17-9-1860, † Den Haag 12-4-1941, 80 jr, dv Johannes Peperkamp en Johanna Maria van Zanten (zie XIII-du).
Beroep: dienstbode.
Petronella x, 28 jr, Gouda 17-10-1888 Jacob Heinrich Lamers, 24 jr, * Elten-Pruisen 28-4-1864, † Den Haag 5-4-1933, 68 jr, zv Gerhard Hermann Lamers x Helena Catharina Welsing .
Notitie bij Jacob: voorouders aansluiting Lamers bekend, bron A. Abettray
Beroep: stratenmaker.
XIV-if Anna van Santen, * Culemborg 6-4-1862, † er 24-10-1917, 55 jr, dv Cornelis van Santen (zie XIII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-10-1917. Anna x, 20 jr, Culemborg 2-2-1883 Martinus de Klerk, 26 jr, * Culemborg 31-1-1857, † er 28-7-1930, 73 jr, zv Martinus Hermanus de Klerk x Lamberta (Lammertje) van der Mispel .
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-7-1930.
Notitie bij Martinus: volledige parenteel, zie document Ton de Klerk
Beroepen: 1883 stoelenmaker; 1913 stoelenfabrikant;; 1930 meubelmaker.
Kinderen van Anna en Martinus:
1 Lambertha C. M. (Bertha) de Klerk, * Culemborg 1-11-1883, † Tilburg 17-5-1975, 91 jr
2 Adriana Johanna (Catharina) de Klerk, * Culemborg 24-9-1885. Volgt XV-fw.
3 Martina Maria Christina (Martien) de Klerk, * Culemborg 19-2-1887, † Heeswijk Dinther 1-3-1938, 51 jr
4 Cornelis Martinus (Cor) de Klerk, * Culemborg 26-7-1889. Volgt XV-fx.
5 Martinus Cornelis (Tinus) de Klerk, * Culemborg 6-4-1891. Volgt XV-fy.
6 Johannes C. (Jo) de Klerk, * Culemborg 8-11-1893, † er 6-2-1916, 22 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 8-2-1916.
Beroep: 1916 sigarenmaker.
7 de Klerk, levenloos geboren zoon, geboren 23-6-1895 in Culemborg Van het overlijden is aangifte gedaan 24-6-1895.
8 Maria Christina (Marie) de Klerk, * Culemborg 30-4-1896. Volgt XV-fz.
9 Leonardus Nicolaas (Leo) de Klerk, * Culemborg 15-9-1898. Volgt XV-ga.
10 Anna Petronella (Anna) de Klerk, * 1901, † Oostenrijk 10-6-1973, ±72 jr
11 Arnoldus Antonius (Arnold) de Klerk, * 1904. Volgt XV-gb.
12 Agnetina Lambertha Maria (Agnes) de Klerk, * 1906. Volgt XV-gc.
XIV-ig Johanna Francina van Santen, * Culemborg 15-1-1864, † er 11-6-1938, 74 jr, dv Cornelis van Santen (zie XIII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-6-1938. Johanna x, 25 jr, Culemborg 15-2-1889 Nicolaas van Gasteren, 25 jr, * Culemborg 6-4-1863, † er 4-1-1900, 36 jr, zv Dirk van Gasteren * Culemborg 22-2-1833 † er 8-6-1907 x Culemborg 22-12-1855 Elisabeth Hardenbol * Culemborg 1835 † er 18-3-1904.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-1-1900.
Beroep: 1889 stoelenmaker.
Kinderen van Johanna en Nicolaas:
1 Dirk van Gasteren, * Culemborg 6-1889, † er 23-11-1889, 5 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 25-11-1889.
2 Dirk van Gasteren, * Culemborg 3-1892, † er 19-8-1892, 5 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 20-8-1892. Dirk bleef ongehuwd.
3 Nicolaas van Gasteren, * Culemborg 10-1897, † er 18-12-1897, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 20-12-1897. Nicolaas bleef ongehuwd.
4 Nicolaas van Gasteren, * Culemborg 1899. Volgt XV-gd.
XIV-ih Adriana van Santen, * Culemborg 18-8-1869, † er 15-3-1910, 40 jr, dv Cornelis van Santen (zie XIII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-3-1910. Adriana x, 23 jr, Culemborg 15-5-1893 Johannes Ratterman, 25 jr, * Culemborg 21-1-1868, zv Gerardus Ratterman x Johanna Maria van den Berg .
Johannes trouwde later Culemborg 14-6-1911 Johanna Romijn (geb. 1872), zie XIV-im.
Beroep: 1893 klompenmaker.
Kinderen van Adriana en Johannes:
1 Johanna Adriana Ratterman, * Culemborg 1894. Volgt XV-ge.
2 Catharina Johanna Ratterman, * Culemborg 1896. Volgt XV-gf.
3 Gerarda Cornelia Ratterman, * Culemborg 1899. Volgt XV-gg.
4 Cornelia Gerarda Ratterman, * Culemborg 1901. Volgt XV-gh.
5 Johannes Hermanus Ratterman, * Culemborg 10-1903, † er 24-11-1903, 1 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 25-11-1903. Johannes bleef ongehuwd.
XIV-ii Clara van Santen, * Culemborg 9-8-1871, † Utrecht 2-11-1954, 83 jr, dv Cornelis van Santen (zie XIII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Clara x, 23 jr, Culemborg 13-8-1894 Jan van Doorn, 29 jr, * Maartensdijk 30-7-1865, † Utrecht 21-12-1943, 78 jr, zv Jan van Doorn x Hendrina Wennekes .
Beroep: 1894 bloemist.
XIV-ij Johannes van Santen, * Culemborg 2-4-1874, † Amsterdam 20-2-1960, 85 jr, zv Cornelis van Santen (zie XIII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Van het overlijden is aangifte gedaan <1908.
Beroep: letterzetter.
Johannes:
(1) x, 27 jr, Amsterdam 26-6-1901 Woutera Johanna Maria Nederveen, 26 jr, * ’s-Hertogenbosch 2-12-1874, † Amsterdam 29-1-1908, 33 jr.
(2) x, 34 jr, Utrecht 14-10-1908 Maria Wilhelmina Jacoba van Ertrijck, 28 jr, * ’s-Hertogenbosch 9-12-1879, † Amsterdam 24-3-1959, 79 jr, dv Antonius Joannes Wilhelmus van Ertrijck x Anna Maria Wilhelmina Peeters .
Kinderen van Johannes en Woutera:
1 Catharina Susanna Maria van Santen, * Amsterdam 13-4-1902. Volgt XV-gi.
2 Susanna Catharina Johanna van Santen, * Amsterdam 4-3-1903, † er 11-10-1903, 7 mnd
3 Susanna Cornelia Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 18-9-1905. Volgt XV-gj.
Kinderen van Johannes en Maria:
4 Maria Cornelia Theodora van Santen, * Amsterdam 7-11-1909
Beroep: verkoopster herenmode.
5 Cornelis Antonius Johannes van Santen, * Amsterdam 15-3-1911
6 Antonius Josephus van Santen, * Amsterdam 3-11-1913
7 Josephina Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 28-2-1918. Volgt XV-gk.
XIV-ik Evert van der Veer, * Culemborg 1866, † er 26-5-1940, ±74 jr, zv Cornelis Antonius van der Veer en Helena Hendrika van Zanten (zie XIII-dx).
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-5-1940. Evert x, ±25 jr, Culemborg 4-5-1891 Johanna van Meerwijk, ±26 jr, * Vianen 1865, † Culemborg 8-10-1936, ±71 jr, dv Theodorus van Meerwijk x Bartje van Dragenbroek .
XIV-il Gerarda Romijn, * Culemborg 1870, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XIII-dx).
Gerarda x, ±21 jr, Culemborg 24-4-1891 Johannes Willem Groen, ±24 jr, * Culemborg 1867, † er 5-6-1929, ±62 jr, zv Willem Groen * Culemborg 1837 † er 26-7-1908 x Culemborg 1-5-1863 Johanna van Stigt * Culemborg 1842 † er 24-11-1877.
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Gerarda en Johannes:
1 Helena Anna Groen, * Culemborg 10-1-1893. Volgt XV-gl.
2 Johanna Arnolda Groen, * Culemborg 1899. Volgt XV-gm.
XIV-im Johanna Romijn, * Culemborg 1872, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XIII-dx).
Johanna x, ±39 jr, Culemborg 14-6-1911 Johannes Ratterman, 43 jr, * Culemborg 21-1-1868, zv Gerardus Ratterman x Johanna Maria van den Berg .
Johannes is weduwnaar van Adriana van Santen (1869-1910), wie hij trouwde Culemborg 15-5-1893, zie XIV-ih.
Beroep: 1893 klompenmaker.
XIV-in Nicolaas Romijn, * Culemborg 3-6-1877, zv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XIII-dx).
Beroep: sigarenmaker.
Nicolaas x, 24 jr, Culemborg 30-8-1901 Johanna Adriana van der Berg, 27 jr, * Culemborg 23-1-1874, dv Nicolaas van der Berg .
Johanna is weduwe van Cornelis van Tricht (ovl. vóór 1901), wie zij trouwde <1901.
XIV-io Arnolda Pieternella Romijn, * Culemborg 18-9-1879, † Utrecht 18-4-1956, 76 jr, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XIII-dx).
Arnolda x, 22 jr, Culemborg 25-8-1902 Wilhelminus Derks, 22 jr, * Culemborg 16-2-1880, † Amsterdam 5-2-1964, 83 jr, zv Nicolaas Derks * Rotterdam 1845 x Culemborg 16-4-1869 Jansje Vermeulen * Culemborg 1844.
Beroep: sigarenmaker.
Het huwelijk werd ontbonden in Utrecht 18-11-1931.
Kinderen van Arnolda en Wilhelminus:
1 Johanna Wilhelmina (Jo) Derks, * Utrecht 18-5-1903. Volgt XV-gn.
2 Gerrit Leendert Martinus (Gerrit) Derks, * Utrecht 23-11-1904. Volgt XV-go.
XIV-ip Maria Pieternella Romijn, * Culemborg 1882, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XIII-dx).
Maria x, ±29 jr, Culemborg 7-8-1911 Willem de Kroon, ±26 jr, * Tiel 1885.
Beroep: klompenmaker.
XIV-iq Martina Romijn, * Culemborg 9-2-1886, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XIII-dx).
Martina x, 23 jr, Culemborg 21-4-1909 Nicolaas Gerardus Johannes van der Veer, 23 jr, * Culemborg 26-9-1885, zv Johannes Cornelis van der Veer x Maria Anna de Vette .
Beroep: sigarenmaker.
XIV-ir Maarten Martinus Romijn, * Culemborg 1889, zv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XIII-dx).
Beroep: sigarenmaker.
Maarten x, ±21 jr, Culemborg 31-1-1910 Catharina Hoolmans, 22 jr, * Culemborg 18-7-1887, † er 21-10-1939, 52 jr, dv George Reinhardt Hoolmans * Culemborg 11-12-1864 † er 2-2-1899 x Culemborg 12-3-1886 Johanna Rodermans * Culemborg 23-1-1865 † er 24-5-1932.
Notitie bij Catharina: J. Kramer:
dit echtpaar heeft 3 dochters (Gouda?)
Catharina trouwt Maarten M. Romijn, haar broer Johan trouwt met (achter)nicht van Maarten M, (zoon en klein dochter van Romijn x vZanten)
XIV-is Antonia Barbara van Zanten, * Culemborg 23-7-1887, dv Johannes Jacobus van Zanten (zie XIII-dz) en Cornelia Barbara Smits.
Antonia x, 18 jr, Culemborg 1-6-1906 Marinus Johannes Terwoert, 24 jr, * Culemborg 21-6-1881, zv Pieter Terwoert * Vlissingen 15-7-1854 † Culemborg 9-8-1941 x Culemborg 3-5-1875 Anneke Catharina Keij * Buurmalsen 1853 † Culemborg 23-12-1937.
Beroep: tabaksbewerker.
XIV-it Lambertus Cornelis van Zanten, * Culemborg 1892, zv Johannes Jacobus van Zanten (zie XIII-dz) en Cornelia Barbara Smits.
Beroep: sigarenmaker.
Lambertus x, ±28 jr, Culemborg 9-6-1920 Johanna Jacoba van IJzendoorn, ±26 jr, * Arnhem 1894, dv Adrianus Hendrikus van IJzendoorn x Elizabeth van Osenbruggen .
XIV-iu Cornelis Petrus Johannes van Zanten, * Culemborg 1896, † er 11-7-1939, ±43 jr, zv Johannes Jacobus van Zanten (zie XIII-dz) en Cornelia Barbara Smits.
Beroep: sigarenmaker.
Cornelis x, ±22 jr, Culemborg 21-8-1918 Antonia Gerarda Maria van Munster, ±21 jr, * Culemborg 1897, † >1939, >42 jr, dv Johannes van Munster * Culemborg 10-2-1870 x Culemborg 25-10-1895 Wilhelmina van Arnhem * Culemborg 10-7-1869 † er 3-4-1932.
Kinderen van Cornelis en Antonia:
1 Wilhelmina Cornelis van Zanten, * Culemborg 4-1921, † er 24-12-1922, 1 jr
2 Antonia Gerards Maria van Zanten, * Culemborg 2-1930, † er 20-7-1930, 5 mnd
XIV-iv Elisabeth Clasina van Mourik, * Buren 1856, dv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XIII-ec).
Elisabeth x, ±34 jr, Utrecht 26-3-1890 Johannus ten Geuzendam, ±38 jr, * Veenhuizen (Norg) -Drente 1852, zv Hermanus ten Geuzendam x Wijntje Hakkert .
XIV-iw Gerrit Adrianus van Mourik, * Buren 13-4-1857, † er 8-3-1909, 51 jr, zv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XIII-ec).
Beroep: schoenmaker.
Gerrit x, 45 jr, Buren 6-11-1902 Antonia Cornelia van Mourik, ±43 jr, * Buren 1859, dv Gerrit Cornelis van Mourik x Jacoba Maria Deenik .
XIV-ix Jansje Jacoba van Mourik, * Buren 1861, dv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XIII-ec).
Jansje x, ±29 jr, 13-11-1890 Harmen Schram, ±29 jr, * Naarden 1861, zv Jan Aart Schram x Maria Vloetgraven .
Beroep: gaswerker.
XIV-iy Jacob-Johannes van Mourik, * Buren 1863, zv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XIII-ec).
Jacob-Johannes x, ±31 jr, Heemstede 2-5-1894 Maria Anna van Rijn, ±31 jr, * Naarden 1863.
XIV-iz Jan Cornelis Rutgerus van Mourik, * Buren 25-11-1864, † Utrecht 4-5-1938, 73 jr, zv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XIII-ec).
Jan x, 24 jr, Utrecht 30-1-1889 Elisabeth Stuijvenberg, ±22 jr, * Utrecht 1867, dv Theodorus Stuijvenberg x Elisabeth van Velthoven .
XIV-ja Pieter Jacobus van Mourik, * Buren 1870, zv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XIII-ec).
Beroep: godsdienstonderwijzer.
Pieter x, ±28 jr, Hilversum 3-12-1898 Cornelia van Rijn, ±31 jr, * Naarden 1867, dv Dirk van Rijn x Antje Vloetgraven .
XIV-jb Derk van Zanten, * Arnhem 1890, zv Gerrit Adrianus van Zanten (zie XIII-ed) en Annigje Salomons.
Derk x, ±22 jr, De Bilt 17-5-1912 Jannigje Brouwer, ±33 jr, * De Bilt 1879, † er 24-11-1942, ±63 jr, dv Wouter Brouwer x Marrigje van Ek .
XIV-jc Jan Catharinus van Zanten, * Duisburg-Ruhrort Duitsland 1895, zv Gerrit Adrianus van Zanten (zie XIII-ed) en Annigje Salomons.
Beroep: schipper.
Jan x, ±24 jr, Waardenburg 10-7-1919 Jantje van Os, ±21 jr, * Waardenburg 1898, dv Huibert van Os x Jantje van Oort .
Kind van Jan en Jantje:
1 Annigje Catharina van Zanten, * 12-1919, † Rotterdam 20-9-1920, 9 mnd
XIV-jd Gijsbertus van Zanten, * Rotterdam 6-5-1896, zv Gerrit Adrianus van Zanten (zie XIII-ed) en Annigje Salomons.
Gijsbertus x, 23 jr, Utrecht 17-3-1920 Bartje van den Broek, 24 jr, * Oldetrijne-Weststellingwerf 24-4-1895, dv Wouter van den Broek * Ermelo 1855 x Putten 20-8-1880 Aaltje Dokter * Nijkerk 1857.
XIV-je Catharina van Zanten, * Deventer 1899, dv Gerrit Adrianus van Zanten (zie XIII-ed) en Annigje Salomons.
Catharina x, ±21 jr, Utrecht 19-5-1920 Adrianus Kombrink, ±23 jr, * Oud-Beijerland 1897, zv Jan Kombrink * Meppel 1868 † er 28-12-1948 x Oud-Beijerland 10-7-1891 Cornelia Maria Vervelde * ’s-Gravendeel 1867 † Meppel 29-9-1940.
XIV-jf Aresia Christina (Tresia) van Zanten, * Beusichem 8-10-1877, dv Gerrit Dirk van Zanten (zie XIII-ei) en Johanna van Tuil.
Tresia x, 39 jr, Beusichem 22-11-1916 Hendrik (Henk) Kraaijpoel, 38 jr, * Beusichem 19-9-1878, † er 30-12-1969, 91 jr, zv Dirk Johannes Kraaijpoel * Beusichem 23-5-1846 † er 13-7-1925 x Beusichem 1-5-1878 Antonia van Ginkel * Beusichem 1851 † er 28-9-1932.
Notitie bij Henk: gewettigd tijdens huwelijk ouders
Beroepen: arbeider; landbouwer.
Kind van Tresia en Henk:
1 Dirkje Johanna Kraaijpoel, * Beusichem 19-2-1920, † er 26-10-1920, 8 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 26-10-1920.
XIV-jg Nicolaas Jacob (Klaas) van Zanten, * Beusichem 1-1-1888, zv Gerrit Dirk van Zanten (zie XIII-ei) en Johanna van Tuil.
Klaas x, 33 jr, Vianen 14-4-1921 Maaike van Ieperen, 31 jr.
Zie XV-ij voor persoonsgegevens van Maaike.
Kind van Klaas en Maaike:
1 Pieter van Zanten, * Vianen 27-2-1924, † er 27-10-2002, 78 jr
XIV-jh Dirk Johannes Antonie van Zanten, * Beusichem 25-4-1890, zv Gerrit Dirk van Zanten (zie XIII-ei) en Johanna van Tuil.
Beroep: kruidenier.
Dirk x, 31 jr, Zeist 11-8-1921 Antonia Petronella Catharina van Asselt, ±32 jr, * Langbroek 1889, dv Theodorus Jacobus van Asselt x Hillegonda Lamfers .
Kinderen van Dirk en Antonia:
1 Theo van Zanten Theo bleef ongehuwd. Theo bleef kinderloos.
2 Gerrit Dirk van Zanten, * 1-6-1922. Volgt XV-gp.
XIV-ji Cornelia Jenneke van Zanten, * Doorn 13-9-1892, † Zeist 21-5-1994, 101 jr, dv Gerrit Dirk van Zanten (zie XIII-ei) en Johanna van Tuil.
Cornelia x, 38 jr, Zeist 18-12-1930 Arie Koetsier, 51 jr, * Doorn 10-4-1879, † Zeist 14-2-1972, 92 jr.
Arie is weduwnaar van Maria de Geest (ovl. vóór 1930).
XIV-jj Jantje Dirkje van Zanten, * Beusichem 18-5-1899, † Vianen 22-2-1973, 73 jr, dv Gerrit Dirk van Zanten (zie XIII-ei) en Johanna van Tuil.
Jantje x, 22 jr, Vianen 26-1-1922 Pieter van Iperen (Ieperen), 23 jr.
Zie XV-ik voor persoonsgegevens van Pieter.
XIV-jk Gerrit Jan van Zanten, * Beusichem 24-11-1895, ‡ Oisterwijk 1987, zv Nicolaas van Zanten (zie XIII-ek) en Anneke Johanna van Deest.
Beroepen: assistent directe belastingen; onbezoldigd gemeenteveldwachter.
Gerrit:
(1) x Cornelia van den Berg.
(2) x, 33 jr, 5-2-1929 Elisabeth van Nunen, 37 jr, * Oisterwijk 30-11-1891, dv Josephus van Nunen x J.A. Hoppenbrouwers .
XIV-jl Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 1897, † Utrecht 29-8-1994, ±97 jr, dv Nicolaas van Zanten (zie XIII-ek) en Anneke Johanna van Deest.
Aresia x, ±23 jr, Beusichem 14-4-1920 Franciscus Hendricus Ederveen, ±20 jr, * Maartensdijk 1900, zv Karel Christiaan Ederveen x Jacoba Geertruida Broekman .
Beroep: groentenkweker.
XIV-jm Jacob van Zanten, * Beusichem 21-9-1905, zv Nicolaas van Zanten (zie XIII-ek) en Anneke Johanna van Deest.
Jacob x Roeltje van Hoorn.
Zie XVII-b voor persoonsgegevens van Roeltje.
XIV-jn Willemina van Logchem, * Beusichem 20-4-1862, dv Cornelis van Logchem (zie XIII-ff) en Willemina Udo (zie XIII-eq).
Notitie bij Willemina: wettiging bij huwelijkouders
Willemina x, 21 jr, Culemborg 12-10-1883 Johannes Karel Frederik Stevens, 26 jr, * Den Haag 25-11-1856.
XIV-jo Stephanus van Logchem, * Culemborg 5-9-1867, zv Cornelis van Logchem (zie XIII-ff) en Willemina Udo (zie XIII-eq).
Stephanus x, 26 jr, Culemborg 30-3-1894 Hendrika Johanna Hazendonk, 21 jr, * Culemborg 10-4-1872.
XIV-jp Gerdina van Logchem, * Culemborg 24-4-1876, dv Cornelis van Logchem (zie XIII-ff) en Willemina Udo (zie XIII-eq).
Gerdina x, 21 jr, Culemborg 8-10-1897 Jan Leffef, 33 jr, * Culemborg 21-8-1864.
XIV-jq Jannigje Dirksen, * Beusichem 1874, † er 26-9-1952, ±78 jr, dv Johannis Dirksen en Johanna Antonia Udo (zie XIII-es).
Beroep: 1894 landbouwer.
Jannigje x, ±20 jr, Beusichem 29-3-1894 Willem van Santen, ±27 jr.
Zie XIV-as voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Jannigje en Willem: zie XIV-as.
XIV-jr Antonia Dirksen, * Beusichem 1879, dv Johannis Dirksen en Johanna Antonia Udo (zie XIII-es).
Antonia x, ±31 jr, Beusichem 6-10-1910 Jan Gerrit Knobbout, ±35 jr, * Beusichem 1875, zv Gerrit Knobbout Janszoon * Beusichem 1841 x Beusichem 12-9-1866 Neeltje de Morrée * Beusichem 1833.
XIV-js Arie Adrianus Dirksen, * Beusichem 1881, zv Johannis Dirksen en Johanna Antonia Udo (zie XIII-es).
Beroep: 1910 landbouwer.
Arie x, ±29 jr, Beusichem 23-3-1910 Johanna Christina Laponder, ±21 jr.
Zie XIV-gl voor persoonsgegevens van Johanna.
XIV-jt Johannes Dirksen, * Beusichem 1886, zv Johannis Dirksen en Johanna Antonia Udo (zie XIII-es).
Beroep: landbouwer.
Johannes x, ±29 jr, Buren 6-5-1915 Huiberta Antonia van Mourik, ±18 jr, * Buren 1897, dv Huibert Johannes van Mourik * Zoelmond 1866 † Beusichem 14-8-1939 x Beusichem 27-4-1892 Neeltje Knobbout * Beusichem 1864 † Buren 13-12-1942.
Kind van Johannes en Huiberta:
1 Arie Adrianus Dirksen, * Beusichem 1923, † er 26-12-1927, ±4 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 27-12-1927.
XIV-ju Dirkje Johanna van Zanten, * Beusichem 3-6-1884, † Rotterdam 21-8-1951, 67 jr, dv Hendricus van Zanten (zie XIII-et) en Dirkje van Zetten.
Dirkje x, 23 jr, Rotterdam 20-5-1908 Hendrik Johannes van Santen, 29 jr.
Zie XIV-hi voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Dirkje en Hendrik: zie XIV-hi.
XIV-jv Cornelis Hendricus van Zanten, * Beusichem 14-11-1886, † Rotterdam 12-9-1938, 51 jr, zv Hendricus van Zanten (zie XIII-et) en Dirkje van Zetten.
Notitie bij Cornelis: tr met zus van Hendrik Johannes van Santen,
PK aangevraagd
Cornelis x, 23 jr, Rotterdam 10-8-1910 Dirkje van Santen, 26 jr.
Zie XIV-hj voor persoonsgegevens van Dirkje.
Kind van Cornelis en Dirkje: zie XIV-hj.
XIV-jw Antonia Elisabeth van Zanten, * Beusichem 11-4-1890, † Hengelo 9-3-1981, 90 jr, dv Hendricus van Zanten (zie XIII-et) en Dirkje van Zetten.
Notitie bij Antonia: PK aangevraagd en ontvangen maart 2009
Antonia x, 34 jr, Beusichem 26-2-1925 Barthus Marius van Alphen, 23 jr, * Beusichem 8-7-1901, † er 3-7-1963, 61 jr.
Kind van Antonia en Barthus:
1 Bertus Marius van Alphen, * Beusichem 30-11-1925. Volgt XV-gq.
XIV-jx Hendrikus Cornelis van Zanten, * Weesp 6-10-1892, † Terneuzen 11-6-1968, 75 jr, zv Hendricus van Zanten (zie XIII-et) en Dirkje van Zetten.
Notitie bij Hendrikus: PK aangevraagd en ontvangen maart 2009
Beroep: schipper, reder.
Hendrikus x, 23 jr, Beusichem 24-2-1916 Rika Rijksen, 18 jr, * Wageningen 17-3-1897, † >1968, >71 jr, dv Rijk Rijksen x Johanna Jaantje Rookhuizen .
Kinderen van Hendrikus en Rika:
1 Dirkje van Zanten, * Wageningen 3-11-1916. Volgt XV-gr.
2 Hendrikus Cornelis van Zanten, * Wageningen 6-1930, † Druten 11-8-1930, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 12-8-1930.
3 Rika van Zanten, * Maastricht 26-6-1931, † Dendermond-België 19-4-1932, 9 mnd
XIV-jy Lena van Zanten, * Beusichem 21-10-1894, † Capelle a/d IJssel 27-5-1983, 88 jr, dv Hendricus van Zanten (zie XIII-et) en Dirkje van Zetten.
Notitie bij Lena: PK aangevraagd en ontvangen maart 2009
geen kinderen genoemd
Lena x, 26 jr, Rotterdam 12-1-1921 Bastiaan Schram, 25 jr, * Sliedrecht 29-11-1895, † Rotterdam 11-10-1974, 78 jr.
XIV-jz Johannes van Zanten, * Ruhrort-D. 21-9-1896, † Rotterdam? 17-3-1977, 80 jr, zv Hendricus van Zanten (zie XIII-et) en Dirkje van Zetten.
Johannes x, 24 jr, Rotterdam 17-11-1920 Metje Immink, ±25 jr, * Beusichem 1895.
XIV-ka Cornelia van Zanten, * Beusichem 27-8-1900, † Tiel 16-4-1972, 71 jr, dv Hendricus van Zanten (zie XIII-et) en Dirkje van Zetten.
Notitie bij Cornelia: haar schoonmoeder Magdalena is de zus van haar vader, dus ook haar tante
Cornelia x, 32 jr, Beusichem 10-8-1933 Gerrit Cornelis Adrianus van Stuijvenberg, 35 jr.
Zie XIV-kb voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kind van Cornelia en Gerrit:
1 van Stuivenberg, levenloos geboren zoon, geboren 16-7-1939 in Echteld Van het overlijden is aangifte gedaan 18-7-1939.
XIV-kb Gerrit Cornelis Adrianus van Stuijvenberg, * Echteld 27-7-1898, † Beesd 8-11-1973, 75 jr, zv Gerrit Cornelis van Stuivenberg en Magdalena van Zanten (zie XIII-ew).
Beroep: veehouder, kastelein.
Gerrit x, 35 jr, Beusichem 10-8-1933 Cornelia van Zanten, 32 jr.
Zie XIV-ka voor persoonsgegevens van Cornelia.
Kind van Gerrit en Cornelia: zie XIV-ka.
XIV-kc Cornelis van Zanten, * Beusichem 1890, zv Cornelis van Zanten (zie XIII-ex) en Cornelia Elisabeth de Raad.
Beroep: schippersknecht.
Cornelis x, ±26 jr, Buren 7-12-1916 Catharina van Mourik, ±22 jr, * Beusichem 1894, dv Huibert Johannes van Mourik * Zoelmond 1866 † Beusichem 14-8-1939 x Beusichem 27-4-1892 Neeltje Knobbout * Beusichem 1864 † Buren 13-12-1942.
Kind van Cornelis en Catharina:
1 Cornelia Neeltje van Zanten, * Beusichem 3-6-1917, † er 21-9-1917, 3 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 21-9-1917.
XIV-kd Theodorus van Suijlekom, * Culemborg 7-1-1859, zv Johannes Antonius van Suijlekom en Gerdina Josina Gaasbeek (zie XIII-fc).
Beroep: sigarenmaker.
Theodorus x, 22 jr, Culemborg 10-6-1881 Cornelia Pieternella de Jong, 23 jr, * Culemborg 11-8-1857, dv Hendrik de Jong x Mechelina Wammes .
XIV-ke Jan van Suijlekom, * Culemborg 1866, zv Johannes Antonius van Suijlekom en Gerdina Josina Gaasbeek (zie XIII-fc).
Jan x, ±20 jr, Culemborg 5-2-1886 Willemina Balvers, ±25 jr, * Culemborg 1861, dv Hendrikus Balvers x Maria van Veen .
Willemina is weduwe van Theodorus Johannes Gansinga (ovl. vóór 1886), wie zij trouwde <1886.
XIV-kf Arie van Suijlekom, * 1869, zv Johannes Antonius van Suijlekom en Gerdina Josina Gaasbeek (zie XIII-fc).
Arie x, ±20 jr, Culemborg 9-8-1889 Willemina van Hillo, ±17 jr, * 1872, dv Hermandus van Hillo * 1835 † Culemborg 2-12-1895 x Culemborg 26-5-1871 Hendrika van Zomeren * Culemborg 1849 † er 14-7-1914.
XIV-kg Clasina van Suijlekom, * Culemborg 30-4-1872, dv Johannes Antonius van Suijlekom en Gerdina Josina Gaasbeek (zie XIII-fc).
Clasina x, 23 jr, Culemborg 3-5-1895 Johannes Martinus Hoogendoorn, 22 jr, * Culemborg 8-3-1873, zv Cornelis Johannes Hoogendoorn * Culemborg 1837 † er 13-4-1909 x Culemborg 20-12-1861 Gerrigje Slotboom * Amerongen 1838 † Culemborg 25-10-1893.
Kind van Clasina en Johannes:
1 Jan Willem Hoogendoorn, * Culemborg 25-10-1897. Volgt XV-gs.
XIV-kh Stephanus van Logchem, * Culemborg 3-4-1870, zv Dirk van Logchem (zie XIII-fg) en Cornelia Peek.
Beroep: pakkistenmaker.
Stephanus x, 26 jr, Culemborg 11-12-1896 Gerdina Paulina van Santen, 26 jr.
Zie XIV-hg voor persoonsgegevens van Gerdina.
XIV-ki Johannes van Logchem, * Culemborg 10-1-1879, zv Stephanus van Logchem (zie XIII-fh) en Carolina Johanna van Hillo.
Notitie bij Johannes: wettiging tijdens huwelijk ouders
Johannes x, 18 jr, Culemborg 12-11-1897 Mietje Koedam, 20 jr, * Culemborg 13-12-1876, dv Antonie Koedam * ±1851 x Catharina Collée .
XIV-kj Dirkje van Logchem, * Culemborg 1885, dv Stephanus van Logchem (zie XIII-fh) en Carolina Johanna van Hillo.
Dirkje x, ±20 jr, Culemborg 3-3-1905 Gerrit Hulskes, 21 jr, * Culemborg 3-7-1883, zv Gerardus Bernardus Hulskes * Culemborg 1840 † <1920 x Culemborg 29-5-1868 Maria Johanna van Beurden * Culemborg 1840 † er 16-12-1920.
XIV-kk Evert Johannes van Meenen, * Buren 1882, † Utrecht 11-5-1926, ±44 jr, zv Evert Johannes van Meenen (zie XIII-fk) en Willemina Elisabeth Segveld.
Evert x, ±30 jr, Utrecht 17-4-1912 Johanna Hendrika van Zijl, ±25 jr, * Utrecht 1887, † >1926, >39 jr, dv Dirk van Zijl * Utrecht 20-9-1851 † er 28-12-1926 x Utrecht 14-8-1878 Margaretha Catharina Wagenvoord * Utrecht 25-8-1847 † er 10-12-1896.
XIV-kl Antonie van Meenen, * Buren 1884, zv Evert Johannes van Meenen (zie XIII-fk) en Willemina Elisabeth Segveld.
Beroep: spoorwegarbeider.
Antonie x, ±22 jr, Lienden 13-9-1906 Cornelia van Kuilenburg, ±24 jr, * Lienden 1882.
XIV-km Neeltje Dirkje Christina Vogelzang, * Buren 7-4-1880, † Beusichem 10-9-1930, 50 jr, dv Dirk Christianus Vogelzang (zie XIII-fm) en Jenneke Cornelia Merkens (Markus).
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-9-1930. Neeltje x, 26 jr, Beusichem 23-5-1906 Jan van Santen, 34 jr.
Zie XIV-en voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Neeltje en Jan: zie XIV-en.
XIV-kn Engelina van Loon, * Buren 1851, dv Willem Hendrikus van Loon (alias van Nieuwenhuizen) en Aaltje van Zanten (zie XIII-fn).
Engelina x, ±25 jr, Culemborg 15-7-1876 Antonie Pin, ±26 jr, * Culemborg 1850, † er 13-11-1890, ±40 jr, zv Johannes Pin * Culemborg 1822 † er 23-12-1898 x Culemborg 18-3-1842 Wilhelmina van Es * Culemborg 1822 † er 3-7-1894.
Notitie bij Antonie: jong overleden kinderen, genlias
XIV-ko Johanna Elizabeth van Loon, * Buren 1862, † Warnsveld 9-2-1940, ±78 jr, dv Willem Hendrikus van Loon (alias van Nieuwenhuizen) en Aaltje van Zanten (zie XIII-fn).
Johanna x, ±20 jr, Buren 31-3-1882 Johannes Cornelis van Loon, 42 jr, * Buren 7-4-1839, † er 29-5-1890, 51 jr, zv Johannes Cornelis van Loon * Buren 1-12-1792 † er 21-3-1860 x Buren 27-9-1833 Jannigje Sprongk (Spronk, Sprong, Bronk, van Haarlem) * Buren 31-10-1800 † er 4-3-1871.
Johannes is weduwnaar van Wilhelmina Zwart (1836-1878), wie hij trouwde Buren 28-5-1863.
Beroep: arbeider.
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Jan Hendrik van Loon, * Buren 29-3-1883. Volgt XV-gt.
2 Gerrigje van Loon, * Buren 22-11-1885, † er 29-8-1886, 9 mnd
XIV-kp Jannigje Bron, * Kedichem 1869, dv Lambertus (Bart) Bron (zie XIII-fp) en Maria van der Plas.
Jannigje x, ±22 jr, Kedichem 29-5-1891 Willem Bogerd, ±27 jr, * Beesd 1864, zv Jan Bogerd x Annigje van der Linden .
Notitie bij Willem: aansluitingen op http://blogger.xs4all.nl/rfbogerd/articles/77116.aspx
XIV-kq Antonia van Winsen, * Beusichem 1867, † Geldermalsen 5-4-1906, ±39 jr, dv Willem van Winsen (zie XIII-fr) en Hendrika Bronk.
Beroep: landbouwer.
Antonia x, ±27 jr, Geldermalsen 23-11-1894 Jan Adrianus van Helten, ±38 jr, * Geldermalsen 1856, † Buurmalsen 27-11-1939, ±83 jr, zv Willem van Helten * Buurmalsen 30-8-1820 † Deil 15-4-1887 x Gijsberta Cornelia Nout * Geldermalsen 1821 † er 30-4-1882.
Jan is weduwnaar van Jacoba Dirkje van Riemsdijk (1852-vóór 1894), wie hij trouwde Geldermalsen 24-2-1881. Jan trouwde later Geldermalsen 20-10-1911 Anna Elisabeth van den Berg (geb. 1862).
Kind van Antonia en Jan:
1 Willem van Helten, * Geldermalsen 5-1904, † er 18-9-1904, 4 mnd
XIV-kr Anthonie Willem van Winsen, * Geldermalsen 1876, zv Willem van Winsen (zie XIII-fr) en Hendrika Bronk.
Beroep: landbouwer.
Anthonie x, ±30 jr, Buurmalsen 13-12-1906 Geertje Wildemans, ±24 jr, * Buurmalsen 1882, dv Arend Wildemans * Geldermalsen 1852 † Buurmalsen 4-8-1913 x Buurmalsen 5-8-1881 Roelofke Huijbertse * Buurmalsen 6-11-1849 † er 11-9-1909.
XIV-ks Hendrik van Cuilenborg, * Erichem 2-5-1830, † Buren 24-5-1904, 74 jr, zv Antonie van Cuilenborg en Elisabeth (Lijsbeth) Kievit (zie XIII-fv).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-5-1904. Hendrik x, 30 jr, Buren 13-3-1861 Hermina de Heus, 28 jr, * Beusichem 14-10-1832, † Erichem 27-2-1888, 55 jr, dv Hermanus de Heus * Beusichem 12-9-1794 † er 1-8-1855 x Beusichem 13-11-1819 Zwerina van Asch (As) * Geldermalsen † Beusichem 20-10-1854.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-2-1888.
Kinderen van Hendrik en Hermina:
1 Antonie van Cuilenborg, * Buren 13-8-1861. Volgt XV-gu.
2 Hermanus van Cuilenborg, * Erichem 16-9-1864. Volgt XV-gv.
XIV-kt Jan van Culenborg, * Erichem 1838, † <1911, <73 jr, zv Antonie van Cuilenborg en Elisabeth (Lijsbeth) Kievit (zie XIII-fv).
Beroep: landbouwer.
Jan:
(1) x, ±35 jr, Buren 21-2-1873 Christina Stap, 34 jr, * Avezaath 31-12-1838, † Erichem 27-5-1882, 43 jr, dv Gerrit Stap (Stapraden) * Zoelen 7-11-1805 x Zoelen 10-4-1834 Petertje van den Burg * Avezaath 1815.
(2) x, ±46 jr, Buren 1-5-1884 Maaijke Buijs, ±38 jr, * Asch 1846, † Buren 19-9-1911, ±65 jr.
Beroep: dienstmaagd.
Kind van Jan en Christina:
1 Anthonie van Culenborg, * Avezaath 9-11-1873, † Erichem 23-2-1882, 8 jr
Kind van Jan en Maaijke:
2 Jacob van Culenborg, * Asch 1873. Volgt XV-gw.
XIV-ku Geertrui Vroegh, * Herwijnen 1844, dv Gerrit van Zanten (zie XIII-fz) en Geertrui Vroegh.
Notitie bij Geertrui: kind van Geertrui Vroegh
Geertrui is pas 18 jaar (haar man 41) en haar moeder is het jaar ervoor overleden, daarom is oom Pieter Voswinkel, de man van moeders zus, toezien voogd.
kinderen genlias
Geertrui x, ±18 jr, Herwijnen 14-11-1862 Cornelus Overheul, ±41 jr, * Hellouw 1821.
XIV-kv Hendrik van Zante, * Vuren 1-4-1848, † Werkendam 15-4-1914, 66 jr, zv Gerrit van Zanten (zie XIII-fz) en Geertrui Vroegh.
Van de geboorte is aangifte gedaan 3-4-1848 Van het overlijden is aangifte gedaan 15-4-1914.
Notitie bij Hendrik: ouders zijn ongehuwd
Beroep: varensgezel, schipper.
Hendrik x, 30 jr, Werkendam 20-4-1878 Cornelia Kraaijeveld, 26 jr, * Hardinxveld 7-1-1852, † Werkendam 5-5-1919, 67 jr, dv Cornelis Kraaijeveld x Agatha Swets .
Van de geboorte is aangifte gedaan 8-1-1852
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Gerrit Cornelis van Zante, * Werkendam 6-8-1877. Volgt XV-gx.
2 Cornelis van Zante, * Werkendam 15-5-1879. Volgt XV-gy.
3 Geertje van Zante, * Werkendam 22-7-1882. Volgt XV-gz.
4 Agatha Cornelia van Zante, * Werkendam 24-10-1884. Volgt XV-ha.
5 Aartje van Zante, * Werkendam 1-5-1887. Volgt XV-hb.
6 Adriana van Zante, * Werkendam 6-3-1890. Volgt XV-hc.
7 Florus Arie van Zanten, * Werkendam 24-6-1893. Volgt XV-hd.
XIV-kw Pietje Vroege, * Vuren 2-1-1857, dv Gerrit van Zanten (zie XIII-fz) en Geertrui Vroegh.
Notitie bij Pietje: dochter van Geertrui
Pietje x, 18 jr, Werkendam 8-5-1875 Jacob Johannes Buller, 25 jr, * Giessendam 26-9-1849.
Kind van Pietje en Jacob:
1 Geertrui Cornelia Buller Buller, * Werkendam 20-11-1877
Notitie bij Geertrui: genoemd als kleindochter van Gerrit van Zanten
XIV-kx Dirk van Pouderoijen, * Zuilichem 1852, zv Gijsbert van Pouderoijen en Gerritje (Geertje) van Zanten (zie XIII-gi).
Dirk x, ±23 jr, Zuilichem 21-5-1875 Wilhelmina van Tilborg, ±24 jr, * Rijswijk 1851.
XIV-ky Arie Marianus van Pouderoijen, * Herwijnen 25-12-1853, zv Gijsbert van Pouderoijen en Gerritje (Geertje) van Zanten (zie XIII-gi).
Arie x, 27 jr, Varik 1-9-1881 Artje Wilhelmina den Otter, 21 jr, * Opijnen 28-9-1859, dv Jan den Otter * Opijnen 19-3-1816 x Est 9-7-1846 Dirkje (Ditje) van Toorn * Heesselt 2-2-1815.
XIV-kz Bastiaan van Pouderoijen, * Zuilichem 1855, zv Gijsbert van Pouderoijen en Gerritje (Geertje) van Zanten (zie XIII-gi).
Beroep: schipper.
Bastiaan x, ±31 jr, Est en Opijnen 1-7-1886 Johanna den Otter, ±33 jr, * Opijnen 1853, dv Jan den Otter * Opijnen 19-3-1816 x Est 9-7-1846 Dirkje (Ditje) van Toorn * Heesselt 2-2-1815.
Johanna is weduwe van Gijsbert Schaaij (±1828-vóór 1886), wie zij trouwde <1886.
Beroep: naaister.
XIV-la Maaijke van Pouderoijen, * Zuilichem 1864, dv Gijsbert van Pouderoijen en Gerritje (Geertje) van Zanten (zie XIII-gi).
Maaijke x, ±24 jr, Zuilichem 20-9-1888 Lucas Joost Ekelman, ±21 jr, * Zuilichem 1867, zv Karel Ekelman x Maria van Brakel .
XIV-lb Marinus van Zante, * Haaften 1867, zv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XIII-gk) en Neeltje van Eewijk (zie XIII-hd).
Marinus x, ±25 jr, Herwijnen 28-7-1892 Johanna Pieternella Millenaar, ±21 jr, * Herwijnen 1871.
XIV-lc Maria Willemina van Zante, * Haaften 1871, † Herwijnen 21-2-1892, ±21 jr, dv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XIII-gk) en Neeltje van Eewijk (zie XIII-hd).
Maria x, ±17 jr, Herwijnen 1-11-1888 Matthijs Appeldoorn, ±28 jr, * Herwijnen 1860.
XIV-ld Cornelis van Santen, * Buurmalsen 12-4-1866, † Rotterdam 30-1-1945, 78 jr, zv Andries van Santen (zie XIII-gm) en Dirkje de Lang.
Notitie bij Cornelis: PK aangevraagd en ontvangen maart 2009
alleen de kinderen Dirk 1900 en Dirkje 1894 genoemd
Beroep: van 1888 tot 1893 spoorwegarbeider.
Cornelis x, 22 jr, Geldermalsen 20-7-1888 Marianna Elisabeth van Hattem, 20 jr, * Geldermalsen 14-2-1868, † Rotterdam 19-9-1941, 73 jr, dv Cornelis van Hattem * Buurmalsen 27-10-1836 † Geldermalsen 19-4-1906 x Geldermalsen 29-7-1865 Jantje Verbeek .
Kinderen van Cornelis en Marianna:
1 Dries van Santen
2 Cornelis Dirk (Cees) van Santen, * Geldermalsen 17-3-1890
3 Dirkje van Santen, * Geldermalsen 12-1891, † er 11-2-1893, 1 jr
4 Dirkje (Dit) van Santen, * Geldermalsen 24-2-1894
5 Jenneke van Santen, * Geldermalsen 13-8-1895
6 Jan Hendrik (Jan) van Santen, * Geldermalsen 20-8-1897. Volgt XV-he.
7 Dirk van Santen, * Rotterdam 13-12-1900
8 Jacob Antonie (Jaap) van Santen, * Rotterdam 25-6-1902
9 Hendrik van Santen, * Rotterdam 12-1-1907. Volgt XV-hf.
XIV-le Neeltje van Santen, * Buurmalsen 24-9-1867, dv Andries van Santen (zie XIII-gm) en Dirkje de Lang.
Neeltje x, 18 jr, Buurmalsen 29-10-1885 Anthonie de Jager, 23 jr, * Zuilen-Utrecht 27-3-1862, zv Hendrik de Jager * Zuilen-Utrecht 1827 † Geldermalsen 29-12-1885 x Zuilen-Utrecht 19-6-1858 Jannigje (Jannetje) van Alphen * Zuilen-Utrecht 3-8-1837 † Maarssen 4-1-1915.
Kinderen van Neeltje en Anthonie:
1 Hendrika de Jager, * Utrecht 1889, † er 29-10-1890, ±1 jr
2 Hendrika de Jager, * Utrecht 1892, † er 7-6-1892, 0jaar
3 Hendrik de Jager, * Barwoutswaarder 1-6-1897. Volgt XV-hg.
4 Andries de Jager, * Barwoutswaarder 30-5-1899
5 de Jager, levenloos geboren zoon, geboren 4-2-1901 in Barwoutswaarder
6 Willem de Jager, * Utrecht 9-7-1904
XIV-lf Andries van Santen, * Buurmalsen 1-1-1859, zv Hendrik van Santen (zie XIII-gn) en Neeske (Nieske) de Wijs.
Andries x, 26 jr, Utrecht 11-3-1885 Maria Petronella van de Leur, 21 jr, * ’s-Hertogenbosch 3-3-1864.
Notitie bij Maria: BRON RAU-BEVOLKINGSREGISTER
Huisvrouw, van A., geb. Maria P. van de Leur, 3 maart 1864 te den bosch, 25 nov 1904 uit tiel, Laurens Reaaldijk 13 bis, deel 17, folio 4906.
De scheiding werd uitgesproken in Tiel 6-3-1914.
XIV-lg Gradus van Santen, * Heerewaarden 1862, † >1935, >73 jr, zv Hendrik van Santen (zie XIII-gn) en Neeske (Nieske) de Wijs.
Beroep: tabakskerver.
Gradus x, ±24 jr, Tiel 29-5-1886 Elizabeth Gerdina Baggerman, ±22 jr, * Buren 1864, † Tiel 8-10-1935, ±71 jr, dv Jan Baggerman x Maaike Hol .
Kind van Gradus en Elizabeth:
1 Elizabeth Gerdina van Santen, * Tiel 1897. Volgt XV-hh.
XIV-lh Adriana van Santen, * Tiel 1865, dv Hendrik van Santen (zie XIII-gn) en Neeske (Nieske) de Wijs.
Notitie bij Adriana: Adriana tr vHesteren, zv vHesteren x Dorothea van Zanten, dv Barend van Zanten, via deze lijn naar Barend, 1762 Breukelen.
Beroep: dienstbode.
Adriana x, ±22 jr, Tiel 8-10-1887 Wilhelmus Franciscus van Hesteren, ±25 jr, * Tiel 1862.
Beroep: metselaar.
Kinderen van Adriana en Wilhelmus:
1 van Hesteren
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders
2 Johanna Maria van Hesteren, * 1890. Volgt XV-hi.
3 Dionisius Franciscus van Hesteren, * Tiel 1892. Volgt XV-hj.
XIV-li Cornelis van Santen, * Tiel 1870, zv Hendrik van Santen (zie XIII-gn) en Neeske (Nieske) de Wijs.
Beroep: sigarenmaker.
Cornelis:
(1) x, ±19 jr, Tiel 9-3-1889 Jannetje Hendrika Wethlij, ±24 jr, * Helder 1865, † <1905, <40 jr.
(2) x, ±35 jr, Lith 14-6-1905 Maria Adriana Wilhelmina van Dinther, * Lith- Nbr..
XIV-lj Carolina Maria van der Zalm, * Rossum 22-12-1877, dv Gerrit Jan van der Zalm en Hendrika van Santen (zie XIII-gp).
Carolina x, 21 jr, Rossum 14-4-1899 Antonie Weijgertze, 33 jr, * Rossum 15-4-1865, zv Jan Weijgertze x Gijsbertje Donker .
XIV-lk Arie van der Zalm, * Rossum 1880, zv Gerrit Jan van der Zalm en Hendrika van Santen (zie XIII-gp).
Arie x, ±38 jr, Driel 2-5-1918 Jacoba Koers, ±29 jr, * Driel 1889, dv Bastiaan Koers x Gerreke van de Pol .
XIV-ll Gerrit van der Zalm, * Rossum 1882, zv Gerrit Jan van der Zalm en Hendrika van Santen (zie XIII-gp).
Gerrit x, ±32 jr, Rossum 15-10-1914 Aaltje Hoedmans, ±24 jr, * Rossum 1890, dv Jan Hoedmans x Cornelia Hermina de Wit .
XIV-lm Carolina van Santen, * Opijnen 1879, dv Jan van Santen (zie XIII-gq) en Maria van der Heijden.
Carolina x, ±30 jr, Est en Opijnen 18-9-1909 Jan Willem de Hoog, ±32 jr, * Heusden 1877, zv Jeroen de Hoog x Wilhelmina Antonia van Offenbeek .
XIV-ln Maria van Santen, * Opijnen 1881, dv Jan van Santen (zie XIII-gq) en Maria van der Heijden.
Maria x, ±34 jr, Est en Opijnen 22-5-1915 Ruth Breddels, ±32 jr, * Zaltbommel 1883, zv Ruth Breddels * Zaltbommel 1-11-1841 † <1916 x Zaltbommel 23-6-1864 Grietje van Maren * Zaltbommel 29-8-1837 † Geldermalsen 17-11-1916.
XIV-lo Carolina Maria van Santen, * Opijnen 17-5-1884, † Geldermalsen 21-10-1972, 88 jr, dv Andries (Dries) van Santen (zie XIII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XV-jl).
Notitie bij Carolina: bron veenendaal, blz 55: ze hebben aanvanelijk in Zalbommel gewoond en hadden daar een cafe. Later zijn ze verhuisd naar Amsterdam, waar Gerrit van den Berg uiteindelijk werkmeester werd in een macinefabriek
Carolina x, 22 jr, Est en Opijnen 28-6-1906 Gerrit van den Berg, † Amsterdam, zv Leendert van den Berg x Neeltje van Spanje .
Beroep: bierbrouwersknecht.
XIV-lp Govert Jan van Santen, * Opijnen 16-2-1887, † Geldermalsen 20-1-1976, 88 jr, zv Andries (Dries) van Santen (zie XIII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XV-jl).
Beroepen: kapitein van de pont Henriette; veldwachter; visser.
Govert x Johanna Maria van Horssen, † Opijnen <1976.
Beroep: baker (vroedvrouw) in opijnen.
XIV-lq Elisabeth van Santen, * Opijnen 14-12-1889, † Geldermalsen 6-12-1976, 86 jr, dv Andries (Dries) van Santen (zie XIII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XV-jl).
Elisabeth x Eimert van der Heijden, † Geldermalsen <1976.
Beroep: fruitplukker.
XIV-lr Geertje van Santen, * Opijnen 3-7-1893, † 23-5-1967, 73 jr, dv Andries (Dries) van Santen (zie XIII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XV-jl).
Geertje x, 27 jr, Est en Opijnen 23-12-1920 Pieter Cornelis de Graaf, ±27 jr, * Rotterdam-Kralingen 1893, † <1967, <74 jr, zv Cornelis de Graaf x Elisabeth Schallenburg .
Beroep: trambestuurder rotterdam.
XIV-ls Hendrika van Santen, * Opijnen 12-1-1897, † Geldermalsen 4-7-1956, 59 jr, dv Andries (Dries) van Santen (zie XIII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XV-jl).
Hendrika x Bartus de Bie, † >1956.
XIV-lt Adrianus Hendrikus van Santen, * Opijnen 17-12-1899, † Rotterdam 21-7-1985, 85 jr, zv Andries (Dries) van Santen (zie XIII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XV-jl).
Beroep: trambestuurder rotterdam laatste paardentram naar overschie.
Adrianus x, 23 jr, 23-8-1923 Adriana Belia van der Lee, 19 jr, * Est en Opijnen 30-8-1903, † >1989, >86 jr, dv Jan Hendrik van der Lee * Est en Opijnen 6-3-1870 † er 16-10-1915 x Est en Opijnen 1-8-1896 Hijltje van Berghem * Est en Opijnen 19-11-1875 † Rotterdam 21-5-1966.
Beroep: dienstbode bij een familie in Kralingen.
XIV-lu Dirkje Johanna van Santen, * Waardenburg 1882, † Zennewijnen-Ophemert 1968, ±86 jr, dv Andries Gerrit Jan van Santen (zie XIII-gt) en Judig Zondag.
Dirkje x, ±40 jr, Est en Opijnen 30-11-1922 Louis van Tussenbroek, ±40 jr, * Wadenoijen 1882, † Zennewijnen-Ophemert 1961, ±79 jr, zv Barend van Tussenbroek * Ophemert 1855 † er 1929 x Wadenoijen 25-10-1878 Johanna de Bruin * Ophemert 1858 † 1925.
XIV-lv Cornelia van Santen, * Neerijnen (gem Waardenburg) 14-5-1885, dv Andries Gerrit Jan van Santen (zie XIII-gt) en Judig Zondag.
Cornelia x, 34 jr, Est en Opijnen 2-10-1919 Jan van Heusden, 49 jr, * Zuilichem 9-11-1869, zv Martinus van Heusden x Kornelia van der Sluis .
Jan is weduwnaar van Cornelia van Haaften (1866-1918).
XIV-lw Gozewina Hendrika van Santen, * Waardenburg 1887, dv Andries Gerrit Jan van Santen (zie XIII-gt) en Judig Zondag.
Gozewina x, ±21 jr, Est en Opijnen 13-8-1908 Jacobus Hendrikus Werner, ±21 jr, * Rossum 1887, zv Jan Werner * ±1862 x Maria Jonkerman .
XIV-lx Hesterke van Santen, * Opijnen 1894, dv Andries Gerrit Jan van Santen (zie XIII-gt) en Judig Zondag.
Hesterke x, ±28 jr, Est en Opijnen 12-10-1922 Jan Arie van Doesburg, ±25 jr, * Est en Opijnen 1897, zv Gijsbert van Doesburg * Est en Opijnen 1858 † er 1-10-1935 x Est en Opijnen 10-3-1881 Cornelia Scheffers * Tuil 1859 † Est en Opijnen 29-4-1939.
XIV-ly Jenneke van Santen, * Waardenburg 1894, dv Hendrik van Santen (zie XIII-gv) en Mareke Zwamborn.
Jenneke x, ±22 jr, Waardenburg 19-10-1916 Willem Hendrik de Jongh, ±22 jr, * De Bilt 1894, zv Aalbert de Jongh x Willemina van Empel .
XIV-lz Geertje van Santen, * Waardenburg 1-8-1899, † Est en Opijnen 14-9-1949, 50 jr, dv Hendrik van Santen (zie XIII-gv) en Mareke Zwamborn.
Geertje x Rijk van Verseveld, * 1-6-1898, † Opijnen 19-5-1980, 81 jr.
Rijk trouwde later Jacomina Maria van der Weiden (ovl. na 1980).
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Geertje en Rijk:
1 Ruth Huibert van Verseveld, * Est en Opijnen 13-10-1924, † Menden (D) 12-1-1944, 19 jr
Notitie bij Ruth: oorlogsslachtoffer
Beroep: kalkbrander.
2 Huibert van Verseveld, * Est en Opijnen 8-1929, † er 5-10-1929, 2 mnd Van het overlijden is aangifte gedaan 5-10-1929.
3 Huibert van Verseveld, * 13-4-1933, † 19-9-1969, 36 jr
XIV-ma Aart van Santen, * Waardenburg 1890, zv Gerrit Jan van Santen (zie XIII-gw) en Lijntje van Leerdam.
Beroep: fabrieksarbeider.
Aart x, ±24 jr, Est en Opijnen 23-5-1914 Willemina den Otter, ±20 jr, * Varik 1894, dv Sander Theodorus den Otter x Johanna Catharina Janssen .
Kinderen van Aart en Willemina:
1 Gerrit Jan van Santen, * Est en Opijnen 1919, † er 20-3-1937, ±18 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 20-3-1937.
Beroep: landarbeider.
2 Willemina van Santen, * Opijnen 5-1-1922, † er 6-1-1922, 1 dag Van het overlijden is aangifte gedaan 7-1-1922.
3 van Santen, levenloos geboren kind, geboren 1-10-1927 in Est en Opijnen Van het overlijden is aangifte gedaan 3-10-1927.
4 Aafje Christina van Santen, * Est en Opijnen 1929, † er 6-5-1931, ±2 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 7-5-1931.
5 Aart van Santen, * Est en Opijnen 1930, † er 6-5-1931, ±1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 7-5-1931.
6 Aafje Christina van Santen, * Est en Opijnen 10-1933, † er 27-4-1935, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 29-4-1935.
XIV-mb Dirk Jan van Santen, * Waardenburg 1892, † <1968, <76 jr, zv Gerrit Jan van Santen (zie XIII-gw) en Lijntje van Leerdam.
Beroep: arbeider.
Dirk x, ±23 jr, Haaften 5-8-1915 Cornelia Klop, ±21 jr, * Haaften 1894, † >1968, >74 jr, dv Adriaan Klop * Haaften 16-2-1866 † er 2-5-1906 x Haaften 13-7-1895 Neeltje Hol * Haaften 27-9-1871 † er 20-7-1960.
Notitie bij Cornelia: wettiging tijdens huwelijk ouders
Kinderen van Dirk en Cornelia:
1 Dirk Jan van Santen, * >1915
2 Gerrit Jan van Santen, * >1915
3 Gozen van Santen, * >1915
4 Leonard van Santen, * >1915
5 Adriaan van Santen, * 1918. Volgt XV-hk.
XIV-mc Jenneke van Santen, * Neerijnen 1900, † >1923, >23 jr, dv Gerrit Jan van Santen (zie XIII-gw) en Lijntje van Leerdam.
Jenneke x, ±19 jr, Waardenburg 7-8-1919 Rijk de Ruiter, ±22 jr, * Waardenburg 1897, † Utrecht 7-11-1923, ±26 jr, zv Gerrit Jan de Ruiter x Aaltje de Waal .
Beroep: landbouwer.
XIV-md Nicolaas Willemse van Acquoij, * Opijnen 18-9-1880, † er 10-5-1977, 96 jr, zv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XIII-gx).
Nicolaas x, 28 jr, Est en Opijnen 16-9-1909 Frederika Willemina de Gram, 22 jr, * Zaltbommel 25-2-1887, † Opijnen 26-8-1973, 86 jr, dv Aart Cornelis de Gram x Martina van Woerkom .
XIV-me Janna Catharina van Acquoij, * Opijnen 1882, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XIII-gx).
Janna x, ±19 jr, Est en Opijnen 21-2-1901 Jonas van Riemsdijk, ±21 jr, * Est en Opijnen 1880, zv Gijsbert van Riemsdijk x Willeke Drieka Brugman .
XIV-mf Christiana Maria van Acquoij, * Opijnen 1883, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XIII-gx).
Christiana x, ±20 jr, Est en Opijnen 23-4-1903 Christiaan Zweeris, zv Jan Zweeris x Adriana van Burk .
XIV-mg Hanna Catharina van Acquoij, * Opijnen 1885, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XIII-gx).
Hanna x, ±22 jr, Est en Opijnen 26-9-1907 Willem Wakker, ±24 jr, * Opijnen 1883, zv Jan Wakker x Johanna van Meurs .
XIV-mh Elisabeth Cornelia van Acquoij, * Opijnen 1886, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XIII-gx).
Elisabeth x, ±19 jr, Est en Opijnen 28-12-1905 Johan van de Wetering, ±26 jr, * Rossum 1879, zv Cornelis Arien van de Wetering x Maria Beenen .
XIV-mi Dirkje Adriana van Acquoij, * Opijnen 1894, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XIII-gx).
Dirkje x, ±21 jr, Est en Opijnen 9-1-1915 Johannes de Graaf, zv Hubregt de Graaf x Janna Catharina Dunk .
XIV-mj Catrina Maria van der Zalm, * Rossum 1887, dv Gerrit Pieter van der Zalm en Rijkske van Santen (zie XIII-gy).
Catrina x, ±26 jr, Rossum 27-2-1913 Goossen Cornelis Crouwel, ±27 jr, * Heerewaarden 1886, zv Gerrit Cornelis Crouwel * ±1861 x Jenneke Vermeulen * ±1861.
Beroep: koetsier.
XIV-mk Hermke van der Zalm, * Rossum 1890, dv Gerrit Pieter van der Zalm en Rijkske van Santen (zie XIII-gy).
Hermke x, ±22 jr, Rossum 17-5-1912 Dirk de Wit, ±26 jr, * Rossum 1886, zv Cornelis de Wit x Elisabeth van Gameren .
XIV-ml Arendje van der Zalm, * Rossum 1894, dv Gerrit Pieter van der Zalm en Rijkske van Santen (zie XIII-gy).
Arendje x, ±19 jr, Rossum 19-11-1913 Johannes Liebrecht, ±32 jr, * Rossum 1881, zv Lodewijk Liebrecht x Arida Cornelia van de Wetering .
XIV-mm Koosje Hendrika van Santen, * Opijnen 1887, † er 19-12-1917, ±30 jr, dv Hendrikus van Santen (zie XIII-gz) en Geurtje van Eck.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-12-1917. Koosje x, ±20 jr, Opijnen 5-9-1907 Dirk Thijne Smits, ±23 jr, * Opijnen 1884, † >1917, >33 jr, zv Steven Smits * Opijnen ±1854 † er 9-9-1895 x Est en Opijnen 7-6-1883 Derkje Hendrika Pothuijzen * ±1843.
Kind van Koosje en Dirk:
1 Alida Stevina Smits, * Opijnen 8-1915, † er 11-7-1917, 1 jr Van het overlijden is aangifte gedaan 11-7-1917.
XIV-mn Nicolaas Willem van Santen, * Opijnen 1897, zv Hendrikus van Santen (zie XIII-gz) en Geurtje van Eck.
Nicolaas x, ±23 jr, Est en Opijnen 12-3-1920 Artje Janssen, ±19 jr, * Opijnen 1901, dv Marinus Janssen x Maria Hendrika de Haas .
XIV-mo Antonie Verweij, * Opijnen 1893, zv Andries Verweij en Antje van Santen (zie XIII-ha).
Beroep: 1922 steenfabriekarbeider.
Antonie x, ±29 jr, Varik 22-12-1922 Wilhelmina van Maren, ±25 jr, * Varik 1897, dv Jan van Maren x Sijke van Maren .
XIV-mp Gozewina Christina Verweij, * Opijnen 23-8-1896, † er 13-7-1986, 89 jr, dv Andries Verweij en Antje van Santen (zie XIII-ha).
Gozewina x, 19 jr, Est en Opijnen 27-11-1915 Hendrik Jan Stappershoef, ±25 jr, * Opijnen 1890, zv Gijsbert Stappershoef * ±1865 x Christina de Keijzer .
Notitie bij Hendrik: bron M. Stappershoef: Hendrik Jan is een broer van zijn grootvader
XIV-mq Christina Gozewina Verweij, * Opijnen 18-8-1898, † Zeist, dv Andries Verweij en Antje van Santen (zie XIII-ha).
Christina x, 19 jr, Est en Opijnen 22-9-1917 Gerrit Cornelis Koudijs, ±24 jr, * Maarn 1893, zv Hendrik Koudijs x Gerrigje van Soest .
XIV-mr Andries Verweij, * Opijnen 22-3-1908, † er 3-1-1974, 65 jr, zv Andries Verweij en Antje van Santen (zie XIII-ha).
Andries x, 31 jr, Utrecht 24-8-1939 Nelly Greta Vermeeren.
XIV-ms Kaatje Huigen, * Tricht 15-11-1875, † Leerdam 13-1-1947, 71 jr, dv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XIII-hb).
Notitie bij Kaatje: grafstenenen van Kaatje Huigen en Adrianus Sprong te vinden op www.zerken.nl
Kaatje x, 18 jr, Leerdam 17-8-1894 Adrianus Sprong, 22 jr, * Leerdam 10-10-1871, † er 1-11-1954, 83 jr, zv Jan Sprong x Geertrui Kruis .
XIV-mt Martinus Huigen, * Leerdam 11-4-1877, † er 9-2-1958, 80 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XIII-hb).
Notitie bij Martinus: nageslacht bekend bij R. Huigen, bron (gedeelte document wegens privacy niet openbaar)
Martinus x, 21 jr, Leerdam 26-11-1898 Johanna Maria ’t Hart, ±22 jr, * Leerdam 1876, dv Willem ’t Hart x Hendrika Everdina de Weerd .
XIV-mu Albertus (Bart) Huigen, * Buurmalsen 1-8-1878, † Schiedam 27-12-1958, 80 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XIII-hb).
Notitie bij Bart: zie foto bij ouders
Beroep: glasblazer.
Bart x, <23 jr, Leerdam <1901 Johanna Martijna Clements, † <15-5-1924.
Kinderen van Bart en Johanna:
1 Cornelia Hendrika Huigen, * Leerdam 13-1-1901
Notitie bij Cornelia: tweeling met Steventje
2 Steventje Huigen, * Leerdam 13-1-1901. Volgt XV-hl.
XIV-mv Gerrit Hendrik Huigen, * Buurmalsen 8-10-1881, † Schiedam 17-8-1971, 89 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XIII-hb).
Notitie bij Gerrit: zie foto bij ouders
Beroep: glasblazer.
Gerrit x, 26 jr, Schiedam 9-4-1908 Marrigje van Munster, 18 jr, * Capelle a/d IJssel 17-1-1890, dv Gijsbert van Munster † >1909 x Trijntje Romein † >1909.
XIV-mw Johan (Jan) Huigen, * Buurmalsen 6-12-1886, † Schiedam 25-3-1953, 66 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XIII-hb).
Notitie bij Jan: zie foto bij ouders
Beroep: loswerkman.
Jan x, 23 jr, Schiedam 29-9-1910 Jansje Nels, 24 jr, * Schiedam 16-12-1885, dv Arnoldus Nels † >1910 x Schiedam 22-11-1871 Johanna Krommenhoek * Schiedam 5-9-1845 † er 27-12-1900.
XIV-mx Cornelis (Kees) Huigen, * Leerdam 27-8-1891, † Schiedam 1966, ±75 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XIII-hb).
Notitie bij Kees: zie foto bij ouders
Beroep: glasblazer te Leerdam.
Kees x, 21 jr, Schiedam 23-1-1913 Teuntje Hopman, 19 jr, * Schiedam 26-12-1893, dv Marinus Hopman x Jacoba Johanna Osephius * Schiedam 2-6-1867.
XIV-my Adrianus (Janus) Huigen, * Leerdam 19-1-1894, † Schiedam 1967, ±73 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XIII-hb).
Notitie bij Janus: foto zie ouders
Beroep: fabrieksarbeider.
Janus x, 20 jr, Schiedam 1-10-1914 Dirkje Wittebol, 23 jr, * Schiedam 10-6-1891, dv Pieter Wittebol * Schiedam 16-3-1857 † >1914 x Schiedam 28-3-1883 Gerritje Osephius * Schiedam 3-7-1862 † >1914.
Kind van Janus en Dirkje:
1 Gerrit Hendrik Huigen, * Schiedam 11-1-1915. Volgt XV-hm.
XIV-mz Dirk van Zanten, * Waardenburg 15-12-1851, † er 18-11-1932, 80 jr, zv Anna Catharina van Zanten (zie XIII-he).
Dirk x, 22 jr, Haaften 27-8-1874 Cornelia (Neeltje) Vink, 21 jr, * Tuil-Haaften 19-1-1853, † Waardenburg 15-2-1891, 38 jr, dv Jacob Vink * Haaften 14-12-1820 x Haaften 10-10-1846 Neeltje Kleij * Est en Opijnen 4-8-1821.
Kinderen van Dirk en Neeltje:
1 Jacob Cornelis van Zanten, * Haaften 23-1-1875. Volgt XV-hn.
2 Anna Catharina van Zanten, * 1876, † Haaften 30-6-1876, 0jaar
3 Anna Catharina van Zanten, * 1878, † Haaften 27-4-1878, 0jaar
4 Teunis van Zanten, * Waardenburg 1879. Volgt XV-ho.
5 Anna Catharina van Zanten, * Haaften 10-12-1880. Volgt XV-hp.
6 Hendrika van Zanten, * Haaften 1883. Volgt XV-hq.
7 Cornelis van Zanten, * Haaften 1884. Volgt XV-hr.
8 Jenneke van Zanten, * Waardenburg 1889. Volgt XV-hs.
XIV-na Aaltje Polman, * Neerijnen 5-7-1849, dv Jan Polman en Korstina van Zanten (zie XIII-hf).
Aaltje x, 31 jr, Culemborg 31-1-1881 Daniel van Hamburg, 28 jr, * Culemborg 13-12-1852.
XIV-nb Wilhelmina Hendrika Polman, * Neerijnen 1851, dv Jan Polman en Korstina van Zanten (zie XIII-hf).
Wilhelmina x, ±24 jr, Waardenburg 18-9-1875 Barend Verweij, ±25 jr, * Geldermalsen 1850, zv Cornelis Verweij x Cornelia van Vuurst .
Kind van Wilhelmina en Barend:
1 Verweij, * <18-9-1875
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders
XIV-nc Hendrika van Zanten, * Middelburg 1840, dv Dirk van Zanten (zie XIII-hg) en Maatje Volkers.
Hendrika x, ±29 jr, Middelburg 29-12-1869 Joseph Ferdinand de Ries, ±39 jr, * Gorinchem 1830.
Kinderen van Hendrika en Joseph:
1 Jacobus Marinus de Ries, * Middelburg 27-1-1865. Volgt XV-ht.
2 Jan Pieter de Ries, * Delfshaven 14-10-1872. Volgt XV-hu.
3 Mathilda Maria de Ries, * 1875. Volgt XV-hv.
XIV-nd Maria Adriana van Zanten, * Middelburg ±1845, dv Dirk van Zanten (zie XIII-hg) en Maatje Volkers.
Maria x, ±23 jr, Middelburg 22-4-1868 Johannes Vermeulen, ±25 jr, * Dordrecht ±1843.
Kind van Maria en Johannes:
1 Jacoba Maria Adriana Vermeulen, * Middelburg 1875
Notitie bij Jacoba: tr 1896 Cornelis Groenneweg, genlias
XIV-ne Klazina van Zanten, * Meerkerk 17-3-1846, † er 23-7-1876, 30 jr, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XIII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Notitie bij Klazina: geboren voor het huwelijk ouders
bron T. de Goei: uit dit huwelijk 6 kinderen
Klazina x, 21 jr, Meerkerk 23-5-1867 Cornelis Berm, ±23 jr, * Meerkerk 1844.
XIV-nf Willem van Zanten, * Meerkerk 31-5-1849, † er 11-3-1905, 55 jr, zv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XIII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Willem:
(1) x, 23 jr, Meerkerk 4-10-1872 Annigje van der Heiden, ±21 jr, * Meerkerk 1851, † er 5-7-1883, ±32 jr, dv Gerrit van der Heiden x Johanna Francina van der Heiden .
(2) x, 34 jr, Lexmond 1-11-1883 Geertje de Kort, ±24 jr, * Hoornaar 1859, † Meerkerk 26-8-1938, ±79 jr, dv Cornelis de Kort x Jozijntje Wallaard .
Kinderen van Willem en Annigje:
1 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 7-10-1872 in Meerkerk
2 Gerrit van Zanten, * Meerkerk 22-1-1874, † er 19-2-1884, 10 jr
3 Klazina van Zanten, * Meerkerk 19-4-1875, † er 25-8-1875, 4 mnd
4 Klazina Gerritdina van Zanten, * Meerkerk 27-4-1877. Volgt XV-hw.
5 Johanna Francina van Zanten, * Meerkerk 14-2-1879
6 Reintje Adriana van Zanten, * Meerkerk 28-10-1880, † er 23-11-1882, 2 jr
7 Hendrika Gerdina van Zanten, * Meerkerk 9-7-1882, † er 25-4-1883, 9 mnd
Kinderen van Willem en Geertje:
8 Gerrit van Zanten, * Meerkerk 10-10-1885, † er 23-10-1892, 7 jr
9 Josina Cornelia van Zanten, * Meerkerk 14-1-1887. Volgt XV-hx.
10 Aart van Zanten, * Meerkerk 27-8-1888
11 Cornelis van Zanten, * Meerkerk 25-11-1890
12 Hendrika Gerdina van Zanten, * Meerkerk 1-6-1894. Volgt XV-hy.
13 Gijsberta van Zanten, * Meerkerk 3-12-1896
14 Anna Helena van Zanten, * Meerkerk 5-6-1899
15 Gerrit Hendrik van Zanten, * Meerkerk 23-11-1901
XIV-ng Anna Helena van Zanten, * Meerkerk 4-9-1850, † De Steeg (Rheden) 22-1-1944, 93 jr, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XIII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Anna x, 28 jr, Meerkerk 30-11-1878 Adrianus den Otter, ±31 jr, * Heiloo 1847, † <1944, <97 jr, zv Harmen den Otter x Jannetje (van) Ballegoije (Baldegoijen) .
Adrianus is weduwnaar van Wilhelmina Schutte (ovl. vóór 1878), wie hij trouwde Heiloo 1-8-1869.
Beroep: jager.
XIV-nh Jenneke van Zanten, * Meerkerk 6-5-1852, † Ameide 7-1-1941, 88 jr, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XIII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Notitie bij Jenneke: bron T. de Goei: uit dit huwelijk 6 kinderen
Jenneke x, 28 jr, Meerkerk 22-5-1880 Frederik Diepenhorst, ±29 jr, * Ameide 1851, † er 7-11-1928, ±77 jr, zv Dirk Diepenhorst x Adriana Kortlever .
XIV-ni Aart van Zanten, * Meerkerk 1856, † er 1-12-1901, ±45 jr, zv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XIII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Aart x, ±22 jr, Meerkerk 30-11-1878 Willempje Bor, ±23 jr, * 1855, † Meerkerk 31-8-1929, ±74 jr, dv Dirk Bor x Metje Speijer .
Kinderen van Aart en Willempje:
1 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 26-4-1879 in Meerkerk
2 Klazina Gerdina van Zanten, * Meerkerk 4-6-1880. Volgt XV-hz.
3 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 27-12-1881 in Meerkerk
4 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 31-3-1883 in Meerkerk
5 Dirk van Zanten, * Meerkerk 24-5-1884. Volgt XV-ia.
6 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 28-1-1886 in Meerkerk
7 Gerritdina van Zanten, * Meerkerk 5-11-1887. Volgt XV-ib.
8 Metje van Zanten, * Meerkerk 21-1-1893. Volgt XV-ic.
XIV-nj Adriana van Zanten, * Meerkerk 23-1-1857, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XIII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Adriana x, 26 jr, Meerkerk 23-8-1883 Leendert Arie van Rikxoort, ±30 jr, * IJsselmonde 1853, zv Cornelis van Rikxoort x Maria Koert .
XIV-nk Johanna Gelderina van Zanten, * Meerkerk 21-3-1862, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XIII-hi) en Reintje Kosterman.
Johanna x, 21 jr, Meerkerk 20-3-1884 Arie van Peet, 25 jr, * Nieuwpoort 14-6-1858, zv Izaak van Peet x Geertje Vijver .
Kinderen van Johanna en Arie:
1 Geertje van Peet, * Hoogblokland 13-12-1884
Notitie bij Geertje: tr 1911 Coenraad Wilhelm de Wijk, genlias
2 Reiniera Cornelia van Peet, * Hoogblokland 8-10-1891
Notitie bij Reiniera: tr 1913 Johannes Marinus Littel, genlias
XIV-nl Cornelia Gijsberta van Zanten, * Meerkerk 14-10-1865, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XIII-hi) en Reintje Kosterman.
Notitie bij Cornelia: bron T. de Goei: uit dit huwelijk 4 kinderen
Cornelia x, 19 jr, Meerkerk 23-4-1885 Leendert Boers, ±22 jr, * Krimpen a/d Lek 1863, zv Cornelis Boers x Annigje Schenk .
XIV-nm Aart van Zanten, * Vianen 23-11-1851, † er 21-2-1937, 85 jr, zv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XIII-hj) en Jannetje Homburg.
Beroep: jachtopziener.
Aart x, 25 jr, Vianen 4-5-1877 Jannigje Hak, ±23 jr, * Maurik 1854, † Vianen 6-1-1932, ±78 jr, dv Dirk Lodewijk Hak x Nieske van Dijk .
Kinderen van Aart en Jannigje:
1 Peter Antonie van Zanten, * Vianen 9-2-1878, † er 20-8-1878, 6 mnd
2 Dirk Lodewijk van Zanten, * Vianen 7-2-1879. Volgt XV-id.
3 Jannetje van Zanten, * Vianen 10-5-1880. Volgt XV-ie.
4 Niesje van Zanten, * 1882, † Utrecht 1-9-1909, ±27 jr Niesje bleef ongehuwd.
5 Petronella van Zanten, * Vianen 10-5-1884, † er 7-8-1884, 2 mnd
6 Petronella van Zanten, * Vianen 26-7-1885. Volgt XV-if.
7 Anna Maria van Zanten, * Vianen 25-7-1887
8 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 12-7-1889 in Vianen
9 Aart van Zanten, * Vianen 18-12-1890. Volgt XV-ig.
10 Arie van Zanten, * Vianen 12-6-1894. Volgt XV-ih.
XIV-nn Servaas van Zanten, * Vianen 12-5-1854, † Utrecht 23-4-1931, 76 jr, zv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XIII-hj) en Jannetje Homburg.
Beroep: metselaar.
Servaas:
(1) x, 36 jr, Breukelen-Nijenrode 20-6-1890 Everdina Mulder, 35 jr, * Utrecht 3-1-1855, † er 3-2-1895, 40 jr, dv Hermanus (Harmen) Mulder x Breukelen-Nijenrode 25-10-1861 Antje van de Bos(ch) .
Everdina is weduwe van Johannes Antonius Lotte (ovl. vóór 1890), wie zij trouwde <1890.
Notitie bij Everdina: erkenning tijdens huwelijk ouders; Everdina had 4 kinderen uit het huwelijk met Lotte
(2) x, 41 jr, Loenen 6-12-1895 Maria Ida Hilhorst, ±46 jr, * Eemnes 1849, † Utrecht 4-5-1923, ±74 jr, dv Jan Hilhorst x Eemnes 20-10-1847 Gijsje Wiggerts * Eemnes 1827.
Kinderen van Servaas en Everdina:
1 Peter Antonie van Zanten, * 1890, † Utrecht 26-11-1913, ±23 jr Peter bleef ongehuwd.
2 Johannes Antonius van Zanten, * 2-1892, † Breukelen-Nijenrode 14-4-1892, 2 mnd
3 Jannetje van Zanten, * Breukelen 1893. Volgt XV-ii.
4 Antoon van Zanten, * 12-1894, † Breukelen-Nijenrode 20-1-1895, 1 mnd
XIV-no Diderika van Zanten, * Vianen 8-3-1857, † Utrecht 19-7-1894, 37 jr, dv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XIII-hj) en Jannetje Homburg.
Notitie bij Diderika: bron T. de Goei: uit dit huwelijk 3 kinderen
Diderika x, 25 jr, Utrecht 22-3-1882 Sijmen Klijn, ±27 jr, * Hilversum 1855, zv Sijmen Klijn x Maria van den Bos .
XIV-np Neeltje van Zanten, * Vianen 18-3-1860, † er 19-7-1894, 34 jr, dv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XIII-hj) en Jannetje Homburg.
Neeltje x, 25 jr, Vianen 15-5-1885 Arie Noordanus, ±28 jr, * Jutphaas 1857, † IJsselstein 20-1-1892, ±35 jr, zv Antonie Noordanus x Elisabeth Fishauser .
Kinderen van Neeltje en Arie:
1 Antonie Noordanus, * IJsselstein 1886
Notitie bij Antonie: tr 1913 Maagje Ruijtenbeek, zie genlias
2 Peter Anthonie Noordanus, * 1887, † IJsselstein 9-8-1887, 0jaar
3 Elisabeth Noordanus, * 1889, † IJsselstein 17-4-1889, 0jaar
4 Jannetje Noordanus, * IJsselstein 1890
Notitie bij Jannetje: tr 1913 Arie Dor, zie genlias
5 Elisabeth Noordanus, * 1891, † IJsselstein 7-8-1891, 0jaar
XIV-nq Maria van Zanten, * Vianen 14-8-1868, † Baarn 8-8-1941, 72 jr, dv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XIII-hj) en Jannetje Homburg.
Maria x, 27 jr, Utrecht 23-10-1895 Willem Jan Kalff, ±24 jr, * Zoetermeer 1871, zv Jan Kalf x Alijda Adriana Catharina van Houselt .
XIV-nr Maria van Zanten (Heggie), * Vianen 18-11-1854, dv Jacob van Zanten (zie XIII-hk) en Elizabeth Heggie.
Notitie bij Maria: erkenning bij huwelijk ouders
geboren als Heggi, na erkenning genoemd Van Zanten
Beroep: dienstbode.
Maria x, 25 jr, Amsterdam 26-5-1880 Jacobus van Delft, ±28 jr, * Zijpe 1852.
XIV-ns Janna van Zanten (Heggie), * Vianen 12-12-1857, dv Jacob van Zanten (zie XIII-hk) en Elizabeth Heggie.
Notitie bij Janna: erkenning bij huwelijk ouders
Beroep: dienstbode.
Janna x, 24 jr, Amsterdam 5-4-1882 Bernardus van Delft, ±23 jr, * Callantsoog 1859.
XIV-nt Aart van Zanten, * Vianen 6-5-1874, † Zeist 18-12-1948, 74 jr, zv Jacob van Zanten (zie XIII-hk) en Christina Versteeg.
Aart x, 32 jr, Vianen 23-5-1906 Elisabeth Krouwel, 30 jr, * Vianen 4-2-1876, † Den Dolder >1948, >72 jr, dv Arie Krauwel * Vianen 8-6-1845 † er 25-1-1936 x Vianen 10-10-1873 Willemijntje Beving * Langbroek 25-11-1848 † Vianen 9-11-1913.
XIV-nu Bartus Johannes van Zanten, * Vianen 24-3-1876, † er 13-10-1952, 76 jr, zv Jacob van Zanten (zie XIII-hk) en Christina Versteeg.
Notitie bij Bartus: grootouders van Bert Jansen
Beroep: petroleumhandelaar.
Bartus:
(1) x, 29 jr, Vianen 1-9-1905 Bartje Burggraaf, 22 jr, * Vianen 20-12-1882, † er 26-5-1906, 23 jr, dv Pieter Burggraaf x Anna de Vos .
(2) x, 34 jr, Vianen 16-12-1910 Gerrigje van der Velden, 24 jr, * Hagestein 14-5-1886, † Lopikerkapel 23-6-1966, 80 jr.
Kind van Bartus en Bartje:
1 Jacobus Pieter van Zanten, * Vianen 14-5-1906, † er 28-8-1911, 5 jr
Kinderen van Bartus en Gerrigje:
2 Jacobus Gerrit van Zanten, * Vianen 16-2-1912
3 Lamberta Johanna Grada van Zanten, * Vianen 3-6-1921, † 21-2-2008, 86 jr
XIV-nv Pieter van Iperen, * Vianen 30-4-1859, † Utrecht 10-2-1949, 89 jr, zv Pieter van Iperen en Metje van Zanten (zie XIII-hm).
Notitie bij Pieter: geboren 3 maanden na het huwelijk ouders.
meerdere kinderen, genlias
Pieter x, 25 jr, Schoonrewoerd 22-8-1884 Geertje Antonia ’t Lam, ±27 jr, * Leerdam 1857, † <1949, <92 jr, dv Hermanus ’t Lam x Maaike van de Koppel .
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Maaike van Ieperen, * Vianen 29-8-1889. Volgt XV-ij.
2 Pieter van Iperen (Ieperen), * Vianen 17-9-1898. Volgt XV-ik.
XIV-nw Johannes Adrianus van Iperen, * Vianen 1871, zv Pieter van Iperen en Metje van Zanten (zie XIII-hm).
Johannes x, ±25 jr, Vianen 27-3-1896 Jannigje van Beusekom, ±20 jr, * Vianen 1876.
XIV-nx Hendrika Maria van Zanten, * Vianen 2-9-1866, dv Johannes Adrianus van Zanten (zie XIII-hn) en Johanna Adriana van Rooijen.
Hendrika x, 23 jr, Utrecht 13-8-1890 Karel Jacobus Vink, ±29 jr, * Diever-Drente 1861, † Utrecht 17-7-1926, ±65 jr, zv Martinus Vink x Lena Katrina Houtman .
XIV-ny Maria Petronella van Zanten, * Vianen 5-9-1868, dv Johannes Adrianus van Zanten (zie XIII-hn) en Johanna Adriana van Rooijen.
Maria x, 25 jr, Utrecht 24-4-1894 Adrianus Albertus Henricus Johannes Grijseels, ±24 jr, * Utrecht 1870, † er 5-12-1935, ±65 jr.
XIV-nz Adrianus Johannes van Zanten, * Vianen 13-7-1873, zv Johannes Adrianus van Zanten (zie XIII-hn) en Johanna Adriana van Rooijen.
Adrianus x, 26 jr, Middelburg 4-7-1900 Adriana Catharina Maria van Rooijen, ±27 jr, * Middelburg 1873.
XIV-oa Aaltje van Santen, * Geldermalsen 18-6-1843, † Abcoude-Baambrugge 2-3-1909, 65 jr, dv Bartel Johan van Santen (zie XIII-ho) en Dirkje Bussink.
Aaltje x, 21 jr, Amsterdam 24-5-1865 Fonger Jansen, 33 jr, * Workum 17-2-1832.
XIV-ob Aaltje Johanna de Jong, * Deil 1846, dv Gerrit de Jong en Jenneke van Santen (zie XIII-hp).
Aaltje x, ±24 jr, Deil 12-11-1870 Antonie Ganzeman, ±30 jr, * Deil 1840, zv Arie Ganzeman .
XIV-oc Klaas van Santen, * Geldermalsen 2-1-1855, † Buurmalsen 1-5-1926, 71 jr, zv Dirk van Santen (zie XIII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Beroep: landbouwer.
Klaas x, 26 jr, Geldermalsen 19-8-1881 Cornelia Arendonk, 21 jr, * Hagestein 11-8-1860, † Buurmalsen 7-2-1938, 77 jr, dv Aart Arendonk x Emmigje Verhoef .
Notitie bij Cornelia: PK, CBG:
Cornelia en 3 kinderen genoemd.
T. de Goei: de persoonskaart is duidelijk een momentopname van na 1926, het jaar waarin Klaas van Santen overleed, want zijn overlijdensdatum staat vermeld. Cornelia bleef toen achter met 3 kinderen die nooit zijn getrouwd: Janus, Albert en Anthonia. Deze 3 zijn na overlijden van Cornelia op hetzelfde adres blijven wonen, cq. meeverhuisd naar andere woning (o.a. na de windhoos in Tricht in 1967 die ook in de straat waar zij woonden (Bulkstraat) een aantal huizen heeft weggevaagd).
Kinderen van Klaas en Cornelia:
1 Emmigje Geertruida (Emma) van Santen, * Geldermalsen 30-1-1881. Volgt XV-il.
2 Geertje van Santen, * Geldermalsen 1882, † Buurmalsen 24-4-1919, ±37 jr
3 Dirk van Santen, * Geldermalsen 2-10-1884. Volgt XV-im.
4 Artje Wilhelmina van Santen, * Geldermalsen 20-1-1887
Notitie bij Artje: privénotities T. de Goei
5 Adrianus Marinus (Janus) van Santen, * Geldermalsen 13-9-1889
6 Cornelis van Santen, * Geldermalsen 14-4-1892, † er 26-4-1892, 12 dg
7 Cornelis van Santen, * Geldermalsen 19-12-1893. Volgt XV-in.
8 Clazina Johanna van Santen, * Geldermalsen 20-8-1896. Volgt XV-io.
9 Johannes van Santen, * 1897 Johannes bleef ongehuwd.
10 Aalbertus Louis (Albert) van Santen, * Geldermalsen 30-4-1899 Albert bleef ongehuwd.
11 Anthonia Johanna van Santen, * Geldermalsen 9-1-1902, † Utrecht 20-5-1980, 78 jr Anthonia bleef ongehuwd.
XIV-od Johannis Aalbert van Santen, * Geldermalsen 27-11-1859, † Buren 30-5-1928, 68 jr, zv Dirk van Santen (zie XIII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-5-1928.
Beroepen: 1886 spekslager; 1896 landbouwer; van 1900 tot 1907 mandenmaker; 1916 steenfabriekarbeider; 1924 winkelier.
Johannis x, 26 jr, Geldermalsen 4-2-1886 Francina Geertrui van Steenis, ±24 jr, * Geldermalsen 1862, † Buren 9-6-1939, ±77 jr, dv Arie van Steenis * Geldermalsen 1829 † er 22-10-1910 x Buurmalsen 16-3-1860 Geertrui IJserman * Buurmalsen 1834 † <1879.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-6-1939.
Notitie bij Francina: ook genoemd Steennis
Kinderen van Johannis en Francina:
1 Geertje van Santen, * Geldermalsen 12-2-1887, † er 27-4-1900, 13 jr
2 Geertrui van Santen, * Geldermalsen 2-5-1888. Volgt XV-ip.
3 Dirkje Johanna Alberdina van Santen, * Geldermalsen 25-9-1890. Volgt XV-iq.
4 Alida Cornelia van Santen, * Geldermalsen 23-9-1892. Volgt XV-ir.
5 Sophia Johanna Gijsberta van Santen, * Geldermalsen 10-3-1894. Volgt XV-is.
6 Teuntje Hendrika Francina van Santen, * Geldermalsen 15-5-1896, † er 10-6-1896, 26 dg
7 Johannis Aalbert van Santen, * Geldermalsen 26-5-1897. Volgt XV-it.
8 Gerrit Franciscus van Santen, * Geldermalsen 24-9-1901. Volgt XV-iu.
XIV-oe Dirkje van Santen, * Geldermalsen 10-1-1862, † Amsterdam 23-1-1929, 67 jr, dv Dirk van Santen (zie XIII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Dirkje x, 30 jr, Amsterdam 13-1-1892 Arie Ehlert, 25 jr, * Amsterdam 23-9-1866, † er 18-1-1900, 33 jr.
Notitie bij Arie: 3 kinderen
Kind van Dirkje uit onbekende relatie:
1 Geesje van Santen, * Amsterdam 2-8-1891
Notitie bij Geesje: erkenning bij huwelijk ouders
XIV-of Geerit van Santen, * Geldermalsen 18-5-1863, † er 2-3-1904, 40 jr, zv Dirk van Santen (zie XIII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Geerit x, 25 jr, Geldermalsen 29-12-1888 Judith Hendrina van Gelderen, ±20 jr, * Geldermalsen 1868, † er 21-3-1921, ±53 jr, dv Klaas van Gelderen x Wilhemina Welner (Wellner) .
Kinderen van Geerit en Judith:
1 Dirk van Santen, * Geldermalsen 16-6-1889. Volgt XV-iv.
2 Klaas van Santen, * Geldermalsen 14-9-1891. Volgt XV-iw.
3 Geerit van Santen, * Geldermalsen 14-9-1891. Volgt XV-ix.
4 Willem van Santen, * Geldermalsen 1894. Volgt XV-iy.
5 Johannis van Santen, * Geldermalsen 19-11-1897, † er 19-11-1899, 2 jr
XIV-og Aaltje van Santen, * Geldermalsen 26-3-1866, † Amsterdam 15-1-1954, 87 jr, dv Dirk van Santen (zie XIII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Notitie bij Aaltje: Ze bleef met minimaal twee kinderen toen ze in 1915 weduwe werd en hertrouwde pas 7 jaar later met de weduwnaar met drie kinderen, Jelle vd Spoel
Aaltje:
(1) x, 24 jr, Amsterdam 23-7-1890 Aloijsius Jacobus Matthijssen, 26 jr, * Hontenisse 21-3-1864, † Amsterdam 1-10-1890, 26 jr.
(2) x, 29 jr, Amsterdam 11-9-1895 Lieuwe de Vries, 26 jr, * Sneek 9-2-1869, † er 5-5-1915, 46 jr, zv Germen de Vries x Sneek 17-11-1867 Anna Basstra .
(3) x, 56 jr, Leeuwarden 6-12-1922 Jelle van der Spoel, 44 jr, * Leeuwarden 15-6-1878, † Voorburg 18-8-1947, 69 jr.
Notitie bij Jelle: weduwnaar van Elisabeth Hamstra, 3 kinderen
Beroep: magazijnbediende bij de gemeentelijke gasfabriek te Leeuwarden.
Kinderen van Aaltje en Lieuwe:
1 Geertje de Vries, * Geldermalsen 1899. Volgt XV-iz.
2 Jansje de Vries, * Amsterdam 8-10-1900. Volgt XV-ja.
XIV-oh Abraham van Santen, * Amsterdam 8-10-1865, † er 22-4-1939, 73 jr, zv Abraham van Zanten (zie XIII-hr) en Hendrika Wilhelmina Vonk.
Beroepen: diamantslijper (1888); koetsier.
Abraham:
(1) x, 23 jr, Den Haag 24-10-1888 Hendrika Maria Balder, 23 jr, * Alkmaar 28-9-1865, † Amsterdam? >1940, >75 jr, dv Willem Balder x Clasina Maria Albrink .
Notitie bij Hendrika: tr Amsterdam 26-10-1932 met Leendert Rijkhoek, geb 22-09-1859 te Dordrecht, overleden 30-04-1939 Amsterdam
Het huwelijk werd ontbonden in Den Haag 18-11-1930.
(2) x, 65 jr, Amsterdam 24-12-1930 Jacoba de Gunst, 47 jr, * Den Haag 19-11-1883.
Notitie bij Jacoba: tr 25-03-1936
Kinderen van Abraham en Hendrika:
1 Hendrik Wilhelm van Santen, * Den Haag 22-10-1891. Volgt XV-jb.
2 Francisca Johanna van Santen, * Den Haag 1897. Volgt XV-jc.
3 Hendrika Theodora van Santen, * Den Haag 1899. Volgt XV-jd.
4 Gerard Marius van Santen, * Den Haag 1901. Volgt XV-je.
5 Elisabeth Maria van Santen, * Den Haag 1902. Volgt XV-jf.
Kind van Abraham en Jacoba:
6 Jacoba de Gunst, * Amsterdam 29-10-1909. Volgt XV-jg.
XIV-oi Johannes van Santen, * Geldermalsen 16-11-1848, zv Angenes Sophia van Santen (zie XIII-hs).
Notitie bij Johannes: tweeling
Beroep: stoker.
Johannes:
(1) x, 28 jr, Amsterdam 4-7-1877 Sophia Giere, 29 jr, * Amsterdam 22-7-1847, † er 15-11-1901, 54 jr, dv Johannes Frederik Giere x Jacobus van Aken .
(2) x, 53 jr, Amsterdam 1-10-1902 Nanette Maria Hoppe, 47 jr, * Amsterdam 5-10-1854.
Kind van Johannes en Sophia:
1 Johanna Sophia van Santen, * Amsterdam 30-11-1877. Volgt XV-jh.
XIV-oj Johanna Hendrika Breij, * Culemborg 1855, † er 7-1-1900, ±45 jr, dv Pieter Breij en Angenes Sophia van Santen (zie XIII-hs).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-1-1900. Johanna x, ±21 jr, Culemborg 8-12-1876 Laurens Swaerdens, >23 jr, * Culemborg <1-12-1853, † 1900, >47 jr, zv Nicolaas Swaerdens * Culemborg 1827 x Culemborg 1-12-1853 Cornelia Hulskes .
Notitie bij Laurens: wettiging tijdens huwelijk ouders
Kind van Johanna en Laurens:
1 Catharina Louisa Swaerdens, * Culemborg 1896. Volgt XV-ji.
XIV-ok Jan Christiaan van Santen, * Amsterdam 13-3-1860, zv Jan Christiaan Hasse en Maaike Willemina van Santen (zie XIII-hv).
Notitie bij Jan: geboren voor het huwelijk ouders, zie notitie bij moeder.
Beroep: brievenbesteller.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Frederika Wilhelmina van Santen, * Amsterdam 1887. Volgt XV-jj.
XIV-ol Pieter Christiaan (Pieter) van Santen, * Amsterdam 4-5-1866, † er 10-9-1926, 60 jr, zv Jan Christiaan Hasse en Maaike Willemina van Santen (zie XIII-hv).
Notitie bij Pieter: geboren voor het huwelijk ouders, zie notitie bij moeder.
Beroep: wijnkopersknecht.
Pieter x, 22 jr, Amsterdam 12-9-1888 Femmetje Hendrika (Femmetje) de Wolff, 25 jr, * Amsterdam 7-2-1863, † er 28-7-1933, 70 jr, dv Cornelis de Wolff x femma Hendrika Rijnink .
Kinderen van Pieter en Femmetje:
1 Maaike Wilhelmina (Mat) van Santen, * Amsterdam 30-9-1888
2 Femmetje Hendrika (Femmetje) van Santen, * Amsterdam 11-1-1890. Volgt XV-jk.
3 Gijsbertha (Gees) van Santen, * Amsterdam 6-12-1891
4 Pieter Christiaan van Santen, * Amsterdam 12-1-1895
5 Cazandra van Santen, * Amsterdam 12-1-1898, † er 19-9-1918, 20 jr
</